Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-9.1-2

VERORDENING (EU) 2019/145 VAN DE COMMISSIE

van 30 januari 2019

tot rectificatie van de Nederlandse taalversie van Verordening (EU) nr. 68/2013 betreffende de catalogus van voedermiddelen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 79/373/EEG van de Raad, Richtlijn 80/511/EEG van de Commissie, Richtlijnen 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG en 96/25/EG van de Raad en Beschikking 2004/217/EG van de Commissie (1), en met name artikel 26, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Nederlandse taalversie van Verordening (EU) nr. 68/2013 van de Commissie (2) bevat in de vermeldingen met de nummers 13.8.1 en 13.8.2 in deel C van de bijlage een fout wat de verwijzing naar een bestanddeel van een te vermelden voedermiddel betreft. De onjuiste verwijzing naar „vochtgehalte” in plaats van „kalium” heeft gevolgen voor de reikwijdte van bepaalde verplichtingen voor de exploitanten.

(2)

De Nederlandse taalversie van Verordening (EU) nr. 68/2013 moet daarom dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Deel C, hoofdstuk 13 „Diversen”, van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 68/2013 wordt als volgt gerectificeerd:

1.

In nummer 13.8.1, vierde kolom „Verplichte vermeldingen”, tweede regel, wordt de vermelding „Vochtgehalte, indien > 1,5 %” vervangen door „Kalium, indien > 1,5 %”;

2.

In nummer 13.8.2, vierde kolom „Verplichte vermeldingen”, vierde regel, wordt de vermelding „Vochtgehalte, indien > 0,1 %” vervangen door „Kalium, indien > 0,1 %”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 januari 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 229 van 1.9.2009, blz. 1.

(2) Verordening (EU) nr. 68/2013 van de Commissie van 16 januari 2013 betreffende de catalogus van voedermiddelen (PB L 29 van 30.1.2013, blz. 1).


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving