Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-9-8

VERORDENING (EU) 2018/1903 VAN DE COMMISSIE

van 5 december 2018

tot rectificatie van de bijlagen IV, VI en VII bij Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders, en tot rectificatie van bepaalde taalversies van de bijlagen II, IV, V en VI bij die verordening

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 79/373/EEG van de Raad, Richtlijn 80/511/EEG van de Commissie, Richtlijnen 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG en 96/25/EG van de Raad en Beschikking 2004/217/EG van de Commissie (1), en met name artikel 27, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Na de vaststelling van Verordening (EU) 2017/2279 van de Commissie (2) is in punt 2 van de bijlage bij die verordening, waarin deel A van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 767/2009 wordt vervangen, een fout ontdekt wat het opgegeven gehalte aan in zoutzuur onoplosbare as betreft. Als gevolg daarvan zijn geen toleranties vastgesteld voor een gehalte aan in zoutzuur onoplosbare as van 5 %.

(2)

In de punten 3 en 4 van de bijlage bij Verordening (EU) 2017/2279, waarin respectievelijk hoofdstuk I, punt 7, van bijlage VI en hoofdstuk I, punt 8, van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 767/2009 worden vervangen, is een omissie ontdekt. Dit heeft geleid tot onduidelijkheid over de reikwijdte van de bepalingen inzake de vrijwillige etikettering van sensorische of nutritionele toevoegingsmiddelen.

(3)Verordening (EG) nr. 767/2009 moet derhalve dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

 

(4)

De Duitse, de Engelse, de Estse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taalversie van Verordening (EU) 2017/2279 bevatten een fout nu bij die verordening in de bijlagen IV, VI en VII bij Verordening (EG) nr. 767/2009 de term „ruwe oliën en vetten” is vervangen door de term „ruw vet”, maar dit per vergissing niet is gebeurd in de bijlagen II en V bij die verordening.

(5)

De Duitse taalversie van Verordening (EU) 2017/2279 bevat een aantal fouten. Punt 2 van de bijlage bij die verordening, waarin deel A van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 767/2009 wordt vervangen, bevat een fout wat de percentages van het vochtgehalte betreft. Punt 3 van de bijlage bij Verordening (EU) 2017/2279, waarin bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 767/2009 wordt vervangen, bevat fouten wat de afgekorte benaming van aromatische stoffen en wat de doelsoorten voor de verplichte etiketteringsvoorschriften voor lysine en methionine betreft.

(6)

De Duitse, de Engelse, de Estse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taalversie van Verordening (EG) nr. 767/2009 moeten daarom dienovereenkomstig worden gerectificeerd. Deze rectificaties hebben geen betrekking op de overige taalversies.

(7)

Aangezien er geen veiligheidsredenen zijn die de onmiddellijke toepassing van de rectificaties van de bijlagen vereisen, moeten overgangsmaatregelen worden vastgesteld om een soepele verandering van de etikettering mogelijk te maken, zodat onnodige verstoring van het handelsverkeer en onnodige administratieve lasten voor de exploitanten worden voorkomen.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 767/2009 wordt als volgt gerectificeerd:

1)

In bijlage IV, deel A, punt 2, in de tweede kolom van de tabel, in de rij „in zoutzuur onoplosbare as”, wordt de inhoud van de cel „1-< 5” vervangen door „1-5”.

2)

In bijlage VI, hoofdstuk I, wordt punt 7 vervangen door:

„7.

Onverminderd punt 6 wordt de toegevoegde hoeveelheid van een sensorisch of nutritioneel toevoegingsmiddel aangegeven overeenkomstig punt 1 indien dit middel facultatief op het etiket wordt vermeld; in het geval van toevoegingsmiddelen van de functionele groep „vitaminen, provitaminen en chemisch duidelijk omschreven stoffen met een soortgelijke werking” wordt de totale hoeveelheid die tijdens de volledige houdbaarheidsduur is gegarandeerd, aangegeven overeenkomstig punt 2.”.

3)

In bijlage VII, hoofdstuk I, wordt punt 8 vervangen door:

„8.

Onverminderd punt 7 wordt de toegevoegde hoeveelheid van een sensorisch of nutritioneel toevoegingsmiddel aangegeven overeenkomstig punt 1 indien dit middel facultatief op het etiket wordt vermeld; in het geval van toevoegingsmiddelen van de functionele groep „vitaminen, provitaminen en chemisch duidelijk omschreven stoffen met een soortgelijke werking” wordt de totale hoeveelheid die tijdens de volledige houdbaarheidsduur is gegarandeerd, aangegeven overeenkomstig punt 2.”.

4)

(heeft geen betrekking op het Nederlands)

5)

(heeft geen betrekking op het Nederlands)

Artikel 2

1. Voedermiddelen en mengvoeders die vóór 26 december 2019 zijn geëtiketteerd overeenkomstig de voorschriften die vóór 26 december 2018 van toepassing waren, mogen verder in de handel worden gebracht en worden gebruikt totdat de bestaande voorraden zijn uitgeput, indien zij zijn bestemd voor voedselproducerende dieren.

2. Voedermiddelen en mengvoeders die vóór 26 december 2020 zijn geëtiketteerd overeenkomstig de voorschriften die vóór 26 december 2018 van toepassing waren, mogen verder in de handel worden gebracht en worden gebruikt totdat de bestaande voorraden zijn uitgeput, indien zij zijn bestemd voor niet-voedselproducerende dieren.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 december 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 229 van 1.9.2009, blz. 1.

(2) Verordening (EU) 2017/2279 van de Commissie van 11 december 2017 tot wijziging van de bijlagen II, IV, VI, VII en VIII bij Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders (PB L 328 van 12.12.2017, blz. 3).


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving