Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-15.3-1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/328 VAN DE COMMISSIE

van 2 maart 2015

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 322/2014 wat betreft het document van binnenkomst dat voor diervoeders en levensmiddelen van dierlijke oorsprong moet worden gebruikt

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (1), en met name artikel 53, lid 1, onder b), ii),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 322/2014 van de Commissie (2) stelt in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima bijzondere voorwaarden vast voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan teneinde de volksgezondheid en de diergezondheid in de Unie te beschermen.

(2)

Artikel 9 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 322/2014 bepaalt dat levensmiddelen- en diervoederbedrijven of hun vertegenwoordigers met het oog op voorafgaande kennisgeving deel I van het in Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie (3) bedoelde gemeenschappelijk document van binnenkomst (GDB) moeten invullen en dat document naar de bevoegde autoriteit op het aangewezen punt van binnenkomst of de grensinspectiepost moeten zenden. Het in Verordening (EG) nr. 669/2009 bedoelde GDB is alleen van toepassing op levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong en niet op levensmiddelen en diervoeders van dierlijke oorsprong, met inbegrip van visserijproducten.

(3)

Voor levensmiddelen en diervoeders van dierlijke oorsprong, met inbegrip van visserijproducten, die vallen onder het toepassingsgebied van Richtlijn 97/78/EG van de Raad (4), bepaalt Verordening (EG) nr. 136/2004 van de Commissie (5) dat het gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst (GDB), als vastgesteld in bijlage III bij die verordening, dient te worden gebruikt met het oog op de voorafgaande kennisgeving.

(4)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 322/2014 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 322/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 9 worden de leden 1 en 2 vervangen door:

„1.   Levensmiddelen- en diervoederbedrijven of hun vertegenwoordigers doen voorafgaandelijk kennisgeving van de aankomst van elke zending producten, behalve thee van oorsprong uit andere prefecturen dan Fukushima.

2.   Met het oog op voorafgaande kennisgeving vullen zij:

a)

voor producten van niet-dierlijke oorsprong: deel I in van het gemeenschappelijk document van binnenkomst (GDB), als bedoeld in artikel 3, onder a), van Verordening (EG) nr. 669/2009, rekening houdend met de in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 669/2009 vastgestelde richtsnoeren voor het gebruik van het GDB;

b)

voor levensmiddelen en diervoeders van dierlijke oorsprong, met inbegrip van visserijproducten, die onder het toepassingsgebied van Richtlijn 97/78/EG van de Raad vallen: het in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 136/2004 van de Commissie (6) vastgestelde gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst (GDB) in.

Het desbetreffende document moet ten minste twee werkdagen voor de fysieke aankomst van de zending naar de bevoegde autoriteit op het aangewezen punt van binnenkomst of de grensinspectiepost worden gezonden.

.

2)

Artikel 12 wordt vervangen door:

„Artikel 12

In het vrije verkeer brengen

Het in het vrije verkeer brengen van elke zending producten, behalve de producten die onder het toepassingsgebied van Richtlijn 97/78/EG vallen en die reeds bij Verordening (EG) nr. 136/2004 zijn gereguleerd, is afhankelijk van de overlegging (fysiek of met elektronische middelen) door de exploitant van het diervoeder- of levensmiddelenbedrijf of zijn vertegenwoordiger aan de douaneautoriteiten van een GDB dat door de bevoegde autoriteit naar behoren is ingevuld zodra alle officiële controles zijn uitgevoerd. De douaneautoriteiten staan het in het vrije verkeer brengen van de zending pas toe als in vak II.14 van het GDB is vermeld dat de bevoegde autoriteit een positief besluit heeft genomen en in vak II.21 van het GDB een handtekening is geplaatst.”

.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 maart 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 322/2014 van de Commissie van 28 maart 2014 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima (PB L 95 van 29.3.2014, blz. 1).

(3)  Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van Beschikking 2006/504/EG (PB L 194 van 25.7.2009, blz. 11).

(4)  Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9).

(5)  Verordening (EG) nr. 136/2004 van de Commissie van 22 januari 2004 tot vaststelling van procedures voor de veterinaire controles in de grensinspectieposten van de Gemeenschap bij het binnenbrengen van producten uit derde landen (PB L 21 van 28.1.2004, blz. 11).

(6)  Verordening (EG) nr. 136/2004 van de Commissie van 22 januari 2004 tot vaststelling van procedures voor de veterinaire controles in de grensinspectieposten van de Gemeenschap bij het binnenbrengen van producten uit derde landen (PB L 21 van 28.1.2004, blz. 11).”


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving