Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-15.2

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 495/2013 VAN DE COMMISSIE

van 29 mei 2013

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 996/2012 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (1), en met name artikel 53, lid 1, onder b) ii),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 53 van Verordening (EG) nr. 178/2002 voorziet in de mogelijkheid van passende EU-noodmaatregelen voor uit een derde land ingevoerde levensmiddelen en diervoeders om de volksgezondheid, de diergezondheid of het milieu te beschermen, wanneer het risico niet op afdoende wijze kan worden beheerst met de door de afzonderlijke lidstaten getroffen maatregelen.

(2)

Na het ongeval in de kerncentrale van Fukushima op 11 maart 2011 werd de Commissie ervan in kennis gesteld dat het radionuclidegehalte in bepaalde levensmiddelen van oorsprong uit Japan de in Japan geldende actiedrempels voor levensmiddelen overschreed. Omdat een dergelijke besmetting gevaar voor de volksgezondheid en de diergezondheid in de Unie kan opleveren, is Uitvoeringsverordening (EU) nr. 297/2011 van de Commissie van 25 maart 2011 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima (2) vastgesteld. Die verordening werd later vervangen door Uitvoeringsverordening (EU) nr. 961/2011 van de Commissie (3), Uitvoeringsverordening (EU) nr. 284/2012 van de Commissie (4) en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 996/2012 van de Commissie (5).

(3)

Overeenkomstig artikel 17 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 996/2012 worden de bepalingen herzien zodra de resultaten van de bemonstering en analyse met het oog op de vaststelling van radioactiviteit in diervoeders en levensmiddelen van het derde groeiseizoen na de ramp beschikbaar zullen zijn, namelijk tegen 31 maart 2014. Volgens dat artikel worden de bepalingen betreffende de producten die voornamelijk geoogst worden in het tweede deel van het tweede groeiseizoen en waarvoor derhalve nog niet alle gegevens van het tweede groeiseizoen beschikbaar zijn, echter herzien tegen 31 maart 2013.

(4)

De maatregelen werden herzien op basis van de door de Japanse autoriteiten verstrekte gegevens over de aanwezigheid van radioactiviteit in diervoeders en levensmiddelen in de periode tussen september 2012 en januari 2013.

(5)

Wat betreft de prefecturen Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Iwate, Chiba en Kanagawa, schrijft Uitvoeringsverordening (EU) nr. 996/2012 voor dat paddenstoelen, thee, visserijproducten, bepaalde eetbare wilde planten, bepaalde groenten, bepaalde soorten fruit, rijst, sojabonen en de verwerkte en afgeleide producten daarvan vóór uitvoer naar de Unie moeten worden bemonsterd en geanalyseerd. Op basis van de uitvoerige beoordeling van de verstrekte gegevens moeten peren, taro’s, appelwortels, pitvruchten, papaja’s en jakobsschelpen worden geschrapt van de lijst van producten waarvoor een bemonstering en analyse vóór uitvoer naar de Unie is vereist, terwijl boekweit, lotuswortel en kudzu in die lijst moeten worden opgenomen. Aangezien de invoer van vers rundvlees uit Japan onlangs is toegestaan bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 196/2013 van de Commissie van 7 maart 2013 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 wat betreft de vermelding voor Japan in de lijst van derde landen of delen daarvan waaruit de invoer van bepaalde soorten vers vlees in de Europese Unie is toegestaan (6), moet vers rundvlees worden toegevoegd aan de lijst van producten waarvoor een bemonstering en analyse vóór uitvoer naar de Unie is vereist.

(6)

Aangezien gevallen van niet-naleving zijn vastgesteld, moet het vereiste van een bemonstering en analyse vóór uitvoer naar de Unie worden ingevoerd voor paddenstoelen uit de prefecturen Nagano, Niigata en Aomori.

(7)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 996/2012 dient dan ook dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 996/2012 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 5, lid 3, wordt vervangen door:

„3.   De in lid 1 bedoelde verklaring dient voorts te bevestigen dat:

a)

het betrokken product vóór 11 maart 2011 is geoogst en/of verwerkt, of

b)

het product, ander dan thee en paddenstoelen van oorsprong uit de prefectuur Shizuoka en ander dan paddenstoelen van oorsprong uit de prefecturen Yamanashi, Nagano, Niigata of Aomori van oorsprong is uit en verzonden is vanuit een andere prefectuur dan Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa of Iwate, of

c)

het product van oorsprong is uit en verzonden is vanuit Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa of Iwate, maar niet voorkomt in bijlage IV bij deze Verordening (en bijgevolg geen analyse vóór uitvoer is vereist), of

d)

het product verzonden is vanuit de prefecturen Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa of Iwate, maar niet uit een van deze prefecturen van oorsprong is en tijdens de doorvoer niet aan radioactiviteit werd blootgesteld, of

e)

wanneer het product thee of paddenstoelen betreft van oorsprong uit de prefectuur Shizuoka of paddenstoelen van oorsprong uit de prefecturen Yamanashi, Nagano, Niigata of Aomori of een afgeleid product daarvan of een samengesteld diervoeder of levensmiddel dat meer dan 50 % van dergelijke producten bevat, het vergezeld gaat van een analyserapport met de resultaten van de bemonstering en analyse, of

f)

wanneer het product, opgenomen in bijlage IV bij deze verordening, van oorsprong is uit de prefecturen Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa of Iwate, of een samengesteld diervoeder of levensmiddel is dat meer dan 50 % van dergelijke producten bevat, het vergezeld gaat van een analyserapport met de resultaten van de bemonstering en analyse. De lijst van producten in bijlage IV laat de vereisten onverlet van Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten (7), of

g)

wanneer de oorsprong van het product of van de ingrediënen ervan voor meer dan 50 % onbekend is, het vergezeld gaat van een analyserapport met de resultaten van de bemonstering en analyse.

2)

Artikel 16 wordt vervangen door:

„Artikel 16

Overgangsmaatregelen

1.   In afwijking van artikel 3 mogen in artikel 1 bedoelde producten in de Unie worden ingevoerd indien zij in overeenstemming zijn met Uitvoeringsverordening (EU) nr. 284/2012 wanneer:

a)

de producten Japan vóór de datum van inwerkingtreding van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 996/2012 hebben verlaten, of

b)

de producten vergezeld gaan van een vóór 1 november 2012 afgegeven verklaring overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 284/2012 en de producten vóór 1 december 2012 Japan hebben verlaten.

2.   In afwijking van artikel 3 mogen in artikel 1 bedoelde producten in de Unie worden ingevoerd indien zij in overeenstemming zijn met Uitvoeringsverordening (EU) nr. 996/2012 wanneer:

a)

de producten Japan vóór de datum van inwerkingtreding van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 495/2013 van de Commissie (8) hebben verlaten, of

b)

de producten vergezeld gaan van een vóór 1 juni 2013 afgegeven verklaring overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 996/2012 en de producten vóór 1 juli 2013 Japan hebben verlaten.

3.   In afwijking van artikel 3 geldt de eis van bemonstering en analyse vóór uitvoer naar de Unie niet voor boekweit, lotuswortel en kudzu van oorsprong uit of verzonden vanuit Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokio, Chiba, Kanagawa en Iwate en voor paddenstoelen van oorsprong uit of verzonden vanuit Nagano, Niigata of Aomori wanneer die producten Japan vóór de datum van inwerkingtreding van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 495/2013 hebben verlaten.

3)

Bijlage I wordt vervangen door de tekst in bijlage I bij deze verordening.

4)

Bijlage IV wordt vervangen door de tekst in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 mei 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(2)  PB L 80 van 26.3.2011, blz. 5.

(3)  PB L 252 van 28.9.2011, blz. 10.

(4)  PB L 92 van 30.3.2012, blz. 16.

(5)  PB L 299 van 27.10.2012, blz. 31.

(6)  PB L 65 van 8.3.2013, blz. 13.

(7)  PB L 43 van 14.2.1997, blz. 1.”.

(8)  PB L 143 van 30.5.2013, blz. 3.”.


BIJLAGE I

„BIJLAGE I

Image Image


BIJLAGE II

„BIJLAGE IV

Diervoeders en levensmiddelen waarvoor een bemonstering en analyse op de aanwezigheid van cesium-134 en cesium-137 vóór uitvoer naar de Unie is vereist

a)

Producten van oorsprong uit de prefectuur Fukushima:

alle producten, rekening houdend met de in artikel 1 van deze verordening genoemde vrijstellingen.

b)

Producten van oorsprong uit de prefectuur Shizuoka:

thee en door verwerking daarvan verkregen producten van de GN-codes 09022101 20 en 2202 90 10;

paddenstoelen en door verwerking daarvan verkregen producten van de GN-codes 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 en 2005 99 80.

c)

Producten van oorsprong uit de prefecturen Yamanashi, Nagano, Niigata of Aomori:

paddenstoelen en door verwerking daarvan verkregen producten van de GN-codes 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 en 2005 99 80.

d)

Producten van oorsprong uit de prefecturen Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa of Iwate:

thee en door verwerking daarvan verkregen producten van de GN-codes 09022101 20 en 2202 90 10;

paddenstoelen en door verwerking daarvan verkregen producten van de GN-codes 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 en 2005 99 80;

vis en visserijproducten van de GN-codes 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 en 1605 met uitzondering van jakobsschelpen van de GN-codes 0307 21, 0307 29 en 1605 52 00;

rijst en door verwerking daarvan verkregen producten van de GN-codes 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 en 1905 90;

sojabonen en door verwerking daarvan verkregen producten van de GN-codes 1201 90, 1208 10, 1507;

adzukibonen van de GN-codes 0708 20, 0713 32 00 en door verwerking daarvan verkregen producten van bijvoorbeeld GN-code 1106 10;

blauwbessen en door verwerking daarvan verkregen producten van de GN-codes 0810 40 30, 0810 40 50, 0811 90 50, 0811 90 70, 0812 90 40, 0813 40 95;

ginkgonoten van GN-code 0802 90 85 en door verwerking daarvan verkregen producten van bijvoorbeeld de GN-codes 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

Japanse abrikozen van GN-code 0809 40 05, en door verwerking daarvan verkregen producten van bijvoorbeeld de GN-codes 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

citrusvruchten van GN-code 0805, schillen van citrusvruchten van GN-code 0814 00 00 en door verwerking daarvan verkregen producten van bijvoorbeeld de GN-codes 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 25, 0812 90 98, 0813 40 95;

Japanse kaki van GN-code 0810 70 00 en door verwerking daarvan verkregen producten van bijvoorbeeld de GN-codes 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

granaatappelen van GN-code 0810 90 75 en door verwerking daarvan verkregen producten van bijvoorbeeld de GN-codes 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

chocoladewingerd (Akebia quinata) en door verwerking daarvan verkregen producten van de GN-codes 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 en 0813 40 95;

kastanjes van de GN-codes 0802 41 00 en 0802 42 00 en door verwerking daarvan verkregen producten van bijvoorbeeld de GN-codes 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

walnoten van de GN-codes 0802 31 00 en 0802 32 00 en door verwerking daarvan verkregen producten van bijvoorbeeld de GN-codes 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

ashitaba (Angelica keiskei) en door verwerking daarvan verkregen producten van de GN-codes 0709 99, 0710 80, 0711 90 en 0712 90;

groot Japans hoefblad (fuki), stengels van Japans hoefblad (Petasites japonicus) en door verwerking daarvan verkregen producten van de GN-codes 0709 99, 0710 80, 0711 90 en 0712 90;

Japanse gember (Myoga) van de GN-codes 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 en door verwerking daarvan verkregen producten zoals die van de GN-codes 2008 99 49, 2008 99 67;

eetbare delen van Aralia sp. en door verwerking daarvan verkregen producten van de GN-codes 0709 99, 0710 80, 0711 90 en 0712 90;

bamboescheuten (Phyllostacys pubescens) en door verwerking daarvan verkregen producten van de GN-codes 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 en 2005 91;

adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) en door verwerking daarvan verkregen producten van de GN-codes 0709 99, 0710 80, 0711 90 en 0712 90;

eetbare delen van Japanse mierikswortel of wasabi (Wasabia japonica) en door verwerking daarvan verkregen producten van de GN-codes 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 en 0910 99;

Japanse peterselie (Oenanthe javanica) en door verwerking daarvan verkregen producten van de GN-codes 0709 99, 0710 80, 0711 90 en 0712 90;

Japanse peper (Zanthoxylum piperitum) van GN-code 0910 99;

Japanse koningsvaren (Osmunda japonica) en door verwerking daarvan verkregen producten van de GN-codes 0709 99, 0710 80, 0711 90 en 0712 90;

koshiabura (scheut van Eleuterococcus sciadophylloides) en door verwerking daarvan verkregen producten van de GN-codes 0709 99, 0710 80, 0711 90 en 0712 90;

momijigasa (Parasenecio delphiniifolius) en door verwerking daarvan verkregen producten van de GN-codes 0709 99, 0710 80, 0711 90 en 0712 90;

struisvaren (Matteuccia struthioptheris) en door verwerking daarvan verkregen producten van de GN-codes 0709 99, 0710 80, 0711 90 en 0712 90;

hartlelie (Hosta montana) en door verwerking daarvan verkregen producten van de GN-codes 0709 99, 0710 80, 0711 90 en 0712 90;

uwabamisou (Elatostoma umbellatum var. majus) en door verwerking daarvan verkregen producten van de GN-codes 0709 99, 0710 80, 0711 90 en 0712 90;

victoriaalwortel (Allium victorialis subsp. Platyphyllum) en door verwerking daarvan verkregen producten van de GN-codes 0703 10, 0710 80, 0711 900712 20 en 0712 90;

vederdistel (Cirsium japonicum) en door verwerking daarvan verkregen producten van de GN-codes 0709 99, 0710 80, 0711 90 en 0712 90;

yobusumaso (Honma) (Cacalia hastata ssp orientalis) en door verwerking daarvan verkregen producten van de GN-codes 0709 99, 0710 80, 0711 90 en 0712 90;

Synurus pungens (Oyamabokuchi) en door verwerking daarvan verkregen producten van de GN-codes 0709 99, 0710 80, 0711 90 en 0712 90;

heermoes (Equisetum arvense) en door verwerking daarvan verkregen producten van de GN-codes 0709 99, 0710 80, 0711 90 en 0712 90;

Actinidia polygama (silvervine) en door verwerking daarvan verkregen producten van de GN-codes 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 en 0813 40 95;

vers rundvlees van de GN-codes 0201, 0202, 0206 10, 0206 21 00, 0206 22 00, 0206 29, 0504 en 1502;

boekweit en door verwerking daarvan verkregen producten van de GN-codes 1008 10 00, 1102 90 90, 1103 19 90, 1103 20 90, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 90, 1904 20 99, 1904 90 80 en 1905 90;

lotuswortel en door verwerking daarvan verkregen producten van bijvoorbeeld de GN-codes 0709 99, 0711 90, 0712 90 en 1211 90;

kudzu en door verwerking daarvan verkregen producten van bijvoorbeeld de GN-code 0714 90.

e)

Samengestelde producten die meer dan 50 % van de in deze bijlage onder a), b), c) en d), bedoelde producten bevatten.”


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving