Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-13

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 30 september 2009

betreffende noodmaatregelen van toepassing op uit India ingevoerde schaaldieren bestemd voor menselijke consumptie of voor diervoeding

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 7388)

(Voor de EER relevante tekst)

(2009/727/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (1), en met name op artikel 53, lid 1, onder b), ii),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 178/2002 zijn de algemene beginselen inzake levensmiddelen en diervoeders in het algemeen en de voedsel- en voederveiligheid in het bijzonder, op communautair en nationaal niveau vastgesteld. De verordening voorziet in noodmaatregelen die moeten worden genomen wanneer blijkt dat een uit een derde land ingevoerd levensmiddel of diervoeder waarschijnlijk een ernstig risico voor de gezondheid van mens, dier of milieu inhoudt en dat het risico niet op afdoende wijze kan worden beheerst met de door de betrokken lidstaat of lidstaten getroffen maatregelen.

(2)

Krachtens Richtlijn 96/23/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in dierlijke producten (2) moet op het productieproces van dieren en primaire producten van dierlijke oorsprong toezicht worden gehouden met het oog op de opsporing van bepaalde residuen en stoffen bij levende dieren, in de excreta en biologische vloeistoffen daarvan, alsmede in weefsel, dierlijke producten, diervoeders en drinkwater. Artikel 29 van Richtlijn 96/23/EG bepaalt dat de door derde landen geboden garanties een uitwerking moeten hebben die ten minste gelijkwaardig is aan die welke aan de bij deze richtlijn vastgestelde garanties verbonden is.

(3)

De resultaten van het laatste communautaire inspectiebezoek aan India hebben tekortkomingen in het controlesysteem voor residuen in levende dieren en dierlijke producten aan het licht gebracht.

(4)

In weerwil van de door India geboden garanties ontvangt de Commissie van de lidstaten steeds meer meldingen van de aanwezigheid van nitrofuranen en metabolieten daarvan in uit India ingevoerde schaaldieren die bestemd zijn voor menselijke consumptie of voor diervoeding. Die stoffen vormen een ernstig risico voor de volksgezondheid en de aanwezigheid ervan in levensmiddelen is verboden bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad (3).

(5)

Deze producten van dierlijke oorsprong worden ook gebruikt voor de vervaardiging van voeder voor aquacultuurdieren. Nitrofuranen of de metabolieten daarvan zijn krachtens Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad (4) niet toegelaten als toevoegingsmiddel voor diervoeding. Bovendien mogen dergelijke producten van dierlijke oorsprong die als antibacteriële stoffen gebruikte nitrofuranen bevatten, niet in veevoeder worden gebruikt, aangezien zij overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad (5) dierlijke bijproducten van categorie 2 zijn.

(6)

Daarom is het passend op communautair niveau bepaalde noodmaatregelen te nemen die van toepassing zijn op uit India ingevoerde schaaldieren afkomstig van aquacultuur, om de doeltreffende en uniforme bescherming van de volksgezondheid in alle lidstaten te garanderen.

(7)

Dienovereenkomstig mogen de lidstaten de invoer uit India van schaaldieren afkomstig van aquacultuur slechts toelaten indien kan worden aangetoond dat zij bij de oorsprong aan een analytische test zijn onderworpen om na te gaan of de concentratie nitrofuranen of metabolieten daarvan overeenkomstig Beschikking 2002/657/EG van de Commissie (6) niet hoger is dan de beslissingsgrens van de voor de analyse gebruikte bevestigingsmethode.

(8)

Het is echter passend de invoer van zendingen die niet vergezeld gaan van de resultaten van de analytische tests bij de oorsprong, toe te laten op voorwaarde dat de invoerende lidstaten garanderen dat die zendingen bij aankomst aan de grens van de Gemeenschap worden getest en onder officiële controle worden gehouden totdat de resultaten beschikbaar zijn.

(9)

Deze beschikking moet opnieuw worden bekeken in het licht van de door India geboden garanties en op basis van de resultaten van de door de lidstaten uitgevoerde analytische tests.

(10)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Deze beschikking is van toepassing op zendingen van uit India ingevoerde schaaldieren afkomstig van aquacultuur die bestemd zijn voor menselijke consumptie of voor diervoeding (hierna „zendingen schaaldieren” genoemd).

Artikel 2

1.   De lidstaten laten de invoer van zendingen schaaldieren in de Gemeenschap toe op voorwaarde dat zij vergezeld gaan van de resultaten van een bij de oorsprong uitgevoerde analytische test om te garanderen dat zij geen gevaar voor de volksgezondheid vormen.

2.   De analytische test moet met name met het oog op de opsporing van de aanwezigheid van nitrofuranen of metabolieten daarvan worden uitgevoerd overeenkomstig Beschikking 2002/657/EG.

Artikel 3

1.   In afwijking van artikel 2 laten de lidstaten de invoer van zendingen schaaldieren die niet vergezeld gaan van de resultaten van een analytische test, toe op voorwaarde dat de invoerende lidstaat garandeert dat elke zending bij aankomst aan de grens van de Gemeenschap alle nodige controles ondergaat om te garanderen dat zij geen gevaar voor de volksgezondheid vormt.

2.   De in lid 1 bedoelde zendingen worden aan de grens van de Gemeenschap vastgehouden totdat uit laboratoriumtests blijkt dat geen metabolieten van nitrofuranen aanwezig zijn in concentraties boven de communautaire minimaal vereiste prestatielimiet (MRPL) van 1 μg/kg zoals gedefinieerd in Beschikking 2002/657/EG.

Artikel 4

1.   Indien de in artikel 3, lid 2, bedoelde analytische test wijst op de aanwezigheid van metabolieten van nitrofuranen in concentraties boven de beslissingsgrens (CC-alfa) van de voor de analyse gebruikte bevestigingsmethode overeenkomstig artikel 6 van Beschikking 2002/657/EG, stellen de lidstaten de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

2.   Indien de analytische test wijst op de aanwezigheid van nitrofuranen of metabolieten daarvan in concentraties boven de communautaire MRPL, mogen de zendingen niet in de handel worden gebracht.

3.   De lidstaten maken voor de indiening van de in lid 2 bedoelde informatie gebruik van het bij Verordening (EG) nr. 178/2002 opgezette systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders.

4.   De lidstaten brengen om de drie maanden bij de Commissie verslag uit over alle resultaten van de analytische tests. Er wordt gebruikgemaakt van het gemeenschappelijke rapportageformaat, als vastgesteld in de bijlage bij deze beschikking.

5.   De verslagen worden ingediend in de loop van de maand volgend op elk kwartaal (april, juli, oktober en januari).

Artikel 5

Alle uit de toepassing van deze beschikking voortvloeiende uitgaven zijn voor rekening van de verzender, de ontvanger of hun gemachtigde.

Artikel 6

De lidstaten stellen de Commissie onverwijld in kennis van de maatregelen die zij nemen om aan deze beschikking te voldoen.

Artikel 7

Deze beschikking wordt opnieuw bekeken op basis van de door India geboden garanties en de resultaten van de door de lidstaten uitgevoerde analytische tests.

Artikel 8

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 30 september 2009.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(2)  PB L 125 van 23.5.1996, blz. 10.

(3)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 1.

(4)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(5)  PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.

(6)  PB L 221 van 17.8.2002, blz. 8.


BIJLAGE

GEMEENSCHAPPELIJK RAPPORTAGEFORMAAT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4, LID 4

Resultaten van controles op uit India ingevoerde zendingen schaaldieren wat betreft nitrofuranen en metabolieten daarvan

Soort schaaldieren

Monstercode

Datum analyse

(dd/mm/jjjj)

Resultaat

(μg/kg)

CCα van de bevestigingsmethode

> MRPL (1 μg/kg)

J/N

Besluit (afgewezen/herverzonden/vernietigd/in de handel gebracht)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving