Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-12.1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/170 VAN DE COMMISSIE

van 4 februari 2015

tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1135/2009 tot vaststelling van speciale voorwaarden voor de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit of verzonden uit China

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (1), en met name artikel 53, lid 1, onder b), ii),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op grond van hoge melaminegehalten aangetroffen in zuigelingenmelk en andere melkproducten, soja en sojaproducten en in ammoniumbicarbonaat bestemd voor gebruik in levensmiddelen en diervoeders in China en voor invoer in de EU, legt Verordening (EG) nr. 1135/2009 van de Commissie (2) speciale voorwaarden vast voor de invoer van deze producten van oorsprong uit of verzonden vanuit China. Op basis van die verordening is de invoer van producten die melk, melkproducten, soja of sojaproducten bevatten en die bestemd zijn voor bijzondere voeding voor zuigelingen en jonge kinderen van oorsprong uit of verzonden vanuit China verboden. Bovendien worden overeenstemmings- en fysieke controles, waaronder bemonstering en analyse voor controle op de aanwezigheid van melamine, uitgevoerd op ongeveer 20 % van de uit China afkomstige of verzonden zendingen van ammoniumbicarbonaat bestemd voor gebruik in levensmiddelen en diervoeders, en van levensmiddelen en diervoeders die melk, melkproducten, soja of sojaproducten bevatten.

(2)

Sinds juli 2009 is door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten slechts eenmaal een niet-conform monster gerapporteerd. Het melaminegehalte in dat monster, gemeld in 2011, lag iets boven het maximaal toegestane melaminegehalte in ammoniumbicarbonaat. Om deze reden moeten de speciale voorwaarden voor de invoer van zuigelingenmelk, andere melkproducten, soja of sojaproducten en van ammoniumbicarbonaat bestemd voor gebruik in levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit China worden ingetrokken.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1135/2009 wordt ingetrokken.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 februari 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 1135/2009 van de Commissie van 25 november 2009 tot vaststelling van speciale voorwaarden voor de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit of verzonden uit China, en tot intrekking van Beschikking 2008/798/EG (PB L 311 van 26.11.2009, blz. 3).


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving