Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-11

VERORDENING (EG) Nr. 1151/2009 VAN DE COMMISSIE

van 27 november 2009

tot vaststelling van bijzondere eisen voor de invoer van zonnebloemolie van oorsprong of verzonden uit Oekraïne wegens de risico's van verontreiniging met minerale olie en tot intrekking van Beschikking 2008/433/EG

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (1), en met name op artikel 53, lid 1, onder b), ii),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Beschikking 2008/433/EG van de Commissie van 10 juni 2008 tot vaststelling van bijzondere eisen voor de invoer van zonnebloemolie van oorsprong of verzonden uit Oekraïne wegens de risico's van verontreiniging met minerale olie (2) is vastgesteld om de volksgezondheid te beschermen nadat in april 2008 hoge gehalten aan minerale paraffine in zonnebloemolie uit Oekraïne waren aangetroffen.

(2)

De Oekraïense autoriteiten hebben de diensten van de Commissie meegedeeld dat een passend controlesysteem is opgezet om ervoor te zorgen dat alle naar de Gemeenschap uit te voeren zendingen zonnebloemolie worden gecertificeerd als zendingen van zonnebloemolie die geen gehalten aan minerale olie bevat die haar ongeschikt maken voor menselijke consumptie.

(3)

De gegevens betreffende dit controle- en certificeringssysteem zijn door de diensten van de Commissie en de lidstaten beoordeeld en tijdens de vergadering van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid op 20 juni 2008 besproken. De conclusie was dat dit controle- en certificeringssysteem kan worden aanvaard.

(4)

Het Voedsel- en Veterinair Bureau van de Europese Commissie heeft van 16 tot 24 september 2008 in Oekraïne een inspectiebezoek uitgevoerd om de controlesystemen te beoordelen die worden gebruikt om de verontreiniging van voor uitvoer naar de Gemeenschap bestemde zonnebloemolie met minerale olie te voorkomen (3). Het inspectieteam concludeerde dat de Oekraïense autoriteiten het nieuwe officiële controlesysteem in gebruik hebben genomen om de aanwezigheid van minerale olie in voor de Gemeenschap bestemde zonnebloemolie te voorkomen, en dat het controlesysteem daarvoor voldoende waarborgen bood. Uit deze bevindingen is echter gebleken dat het door de Oekraïense autoriteiten uitgevoerde onderzoek de bron van de verontreiniging niet aan het licht had gebracht omdat niet in officiële bemonstering en follow-up daarvan was voorzien.

(5)

Gezien het risiconiveau en overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Beschikking 2008/433/EG hebben de lidstaten alle zendingen zonnebloemolie van oorsprong uit Oekraïne gecontroleerd om zich ervan te vergewissen dat deze zendingen geen onaanvaardbaar gehalte aan minerale olie bevatten en dat de informatie in het vereiste certificaat juist is. Uit de resultaten van die controles blijkt dat het door de Oekraïense autoriteiten ingevoerde controle- en certificeringssysteem accuraat en betrouwbaar is. Alle analyseresultaten bevestigden de juistheid van de in het certificaat aangegeven gehalten aan minerale olie.

(6)

Het is passend te bepalen dat de bemonstering van zendingen zonnebloemolie op de aanwezigheid van minerale olie moet plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen inzake bemonstering van Verordening (EG) nr. 333/2007 van de Commissie van 28 maart 2007 tot vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op de gehalten aan lood, cadmium, kwik, anorganisch tin, 3-MCPD en benzo(a)pyreen in levensmiddelen (4) en de internationale norm ISO 5555:2003 betreffende de bemonstering van dierlijke en plantaardige vetten en oliën.

(7)

Bijgevolg is het dienstig de huidige maatregelen opnieuw te bekijken. Daar de wijzigingen wezenlijk zijn en de bepalingen rechtstreeks toepasselijk en in al hun onderdelen verbindend zijn, moet Beschikking 2008/433/EG worden vervangen door deze verordening, die in een later stadium op basis van de resultaten van de door de lidstaten uitgevoerde controles opnieuw kan worden bekeken.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op ruwe en geraffineerde zonnebloemzaadolie, ingedeeld onder de GN-code 1512 11 91 of de TARIC-code 1512199010 (hierna zonnebloemolie genoemd), van oorsprong of verzonden uit Oekraïne.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder „minerale paraffine” verstaan: verzadigde koolwaterstoffen in de groep C10-C56 uit externe bronnen, met uitzondering van de alkanen C27, C29 en C31, die voor zonnebloemolie als van endogene oorsprong worden beschouwd.

Artikel 3

Certificering en voorafgaande kennisgeving

1.   In de Gemeenschap ingevoerde zonnebloemolie mag niet meer dan 50 mg/kg minerale paraffine bevatten.

2.   Elke voor invoer aangeboden zending zonnebloemolie gaat vergezeld van een certificaat, zoals vastgesteld in de bijlage, waarin wordt verklaard dat het product niet meer dan 50 mg/kg minerale paraffine bevat, en van een analyseverslag, afgegeven door een laboratorium dat overeenkomstig EN ISO/IEC 17025 is erkend voor de analyse van minerale olie in zonnebloemolie, waarin opgave wordt gedaan van de resultaten van de bemonstering en de analyse op de aanwezigheid van minerale olie, de meetonzekerheid van het analyseresultaat, alsook de aantoonbaarheidsgrens (LOD) en de bepaalbaarheidsgrens (LOQ) van de analysemethode.

3.   Het certificaat, vergezeld van het analyseverslag, wordt ondertekend door een gemachtigde vertegenwoordiger van het ministerie van Gezondheid van Oekraïne.

4.   Elke zending zonnebloemolie wordt geïdentificeerd door middel van een code die wordt vermeld in het gezondheidscertificaat, in het analyseverslag met de resultaten van de bemonstering en de analyse, en in de bij de zending behorende handelsdocumenten.

5.   De in lid 2 bedoelde analyse moet worden uitgevoerd op een monster dat is genomen overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 333/2007 en de internationale norm ISO 5555:2003.

6.   De exploitanten van levensmiddelen- en diervoederbedrijven doen aan het eerste punt van binnenkomst ten minste één werkdag vóór de fysieke aankomst van de zending kennisgeving van de vermoedelijke datum en het vermoedelijke tijdstip van de fysieke aankomst van de zending.

Artikel 4

Officiële controle

1.   De bevoegde autoriteiten van een lidstaat controleren of elke voor invoer aangeboden zending zonnebloemolie vergezeld gaat van een certificaat en een analyseverslag als bedoeld in lid 3, lid 2.

De lidstaten bemonsteren en analyseren bepaalde door middel van een aselecte steekproef gekozen zendingen zonnebloemolie die voor invoer in de Gemeenschap worden aangeboden, op de aanwezigheid van minerale paraffine om zich ervan te vergewissen dat de zending niet meer dan 50 mg/kg minerale paraffine bevat.

De lidstaten stellen de Commissie via het systeem voor snelle waarschuwingen over levensmiddelen en diervoeders in kennis van alle zendingen die meer dan 50 mg/kg minerale paraffine blijken te bevatten, rekening houdend met de meetonzekerheid.

2.   Alle officiële controles voordat de zendingen worden aanvaard om in de Gemeenschap in het vrije verkeer te worden gebracht, worden uitgevoerd binnen 15 werkdagen vanaf het tijdstip waarop de zending voor invoer wordt aangeboden en fysiek beschikbaar is voor bemonstering.

Artikel 5

Splitsing van zendingen

Zendingen mogen niet worden gesplitst voordat de officiële controles door de bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 4 zijn voltooid.

Indien de zending naderhand wordt gesplitst, gaat elk deel van de zending vergezeld van een kopie van de in artikel 3, lid 2, bedoelde officiële documenten totdat het in het vrije verkeer wordt gebracht; deze kopie wordt gewaarmerkt door de bevoegde autoriteit van de lidstaat op het grondgebied waarvan de splitsing heeft plaatsgevonden.

Artikel 6

Maatregelen bij niet-naleving

Maatregelen met betrekking tot niet-conforme zendingen zonnebloemolie worden genomen overeenkomstig artikel 19 van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (5).

Artikel 7

Kosten

Alle kosten die voortvloeien uit de officiële controles, met inbegrip van bemonstering, analyse, opslag en eventuele maatregelen in het geval van niet-naleving, komen ten laste van de exploitanten van de diervoeder- en levensmiddelenbedrijven.

Artikel 8

Intrekking

Beschikking 2008/433/EG wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken beschikking gelden als verwijzingen naar deze verordening.

Artikel 9

Overgangsmaatregelen

In afwijking van artikel 3, lid 2, staan de lidstaten de invoer toe van zendingen zonnebloemolie van oorsprong of verzonden uit Oekraïne die Oekraïne vóór 1 januari 2010 hebben verlaten en vergezeld gaan van het in artikel 1 van Beschikking 2008/433/EG bedoelde certificaat.

Artikel 10

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2010.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 november 2009.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(2)  PB L 151 van 11.6.2008, blz. 55.

(3)  http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2080

(4)  PB L 88 van 29.3.2007, blz. 29.

(5)  PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.


BIJLAGE

Image


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving