Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.51

VERORDENING (EU) 2015/1101 VAN DE COMMISSIE

van 8 juli 2015

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van difenoconazool, fluopicolide, fluopyram, isopyrazam en pendimethalin in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor pendimethalin zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor difenoconazool, fluopicolide, fluopyram en isopyrazam zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

In de context van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof difenoconazool bevat op sla, veldsla, andijvie, raketsla en basilicum is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediend.

(3)

Wat fluopicolide betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor knoflook en sjalotten. Wat fluopyram betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor abrikozen, perziken, pruimen, rubussoorten, ander kleinfruit en besvruchten met codenummer 0154000, andere wortel- en knolgewassen met codenummer 0213000, aubergines, andijvie, spinazie, witlof/witloof, bonen (zonder peul), erwten (met peul), lijnzaad, papaverzaad/maanzaad, mosterdzaad, huttentut, kruidenthee (gedroogd, wortels), hop, specerijen (wortels of wortelstokken) en wortelcichorei. Wat isopyrazam betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor tomaten, aubergines en Cucurbitaceae. Wat pendimethalin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor wortels, knolselderij, mierikswortels, pastinaken, wortelpeterselie, schorseneren, koolrapen, rapen, als specerij gebruikte wortels en wortelstokken, en wortelcichorei.

(4)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 hebben de betrokken lidstaten deze aanvragen geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen bij de Commissie ingediend.

(5)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en in voorkomend geval voor dieren, en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL's uitgebracht (2). Zij heeft die adviezen naar de Commissie en de lidstaten gestuurd en bekendgemaakt.

(6)

De EFSA heeft in haar met redenen omklede adviezen geconcludeerd dat, wat het gebruik van fluopyram op abrikozen en wortelcichorei betreft, de ingediende gegevens niet toereikend waren om nieuwe MRL's vast te stellen. Op basis van het desbetreffende met redenen omklede advies vereist het gebruik van difenoconazool op sla en raketsla geen wijziging van de bestaande MRL's. Wat het gebruik van pendimethalin op als specerij gebruikte wortels en wortelstokken betreft, heeft de evaluerende lidstaat bevestigd dat er geen toegelaten toepassingen op die gewassen zijn. De bestaande MRL's moeten daarom ongewijzigd blijven.

(7)

Wat fluopicolide betreft, heeft de EFSA een aanvraag tot vaststelling van een MRL voor uien naar aanleiding van toepassingen in de EU beoordeeld, en een met redenen omkleed advies over de voorgestelde MRL uitgebracht (3). Hoewel zij heeft aanbevolen het Codex-maximumresidugehalte (CXL) dat voor dat gewas op het niveau van 1 mg/kg was vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 520/2011 van de Commissie (4) te handhaven, heeft zij bevestigd dat voor uien een MRL op het niveau van 0,3 mg/kg passend zou zijn geweest indien uitsluitend was afgegaan op de goede landbouwpraktijken (GAP's) in de Unie. Overeenkomstig de bestaande richtsnoeren van de EU inzake de extrapolatie van MRL's is het passend om die MRL-waarde van 0,3 mg/kg vast te stellen voor knoflook en sjalotten.

(8)

Wat fluopyram betreft, heeft de aanvrager verduidelijkt dat de goede landbouwpraktijk voor perziken zowel op het noorden als op het zuiden van de EU betrekking heeft. Bovendien heeft hij nadere gegevens verstrekt over de onderzoeksopzet en de goede landbouwpraktijk voor rubussoorten. In dat licht is het passend om MRL's vast te stellen op het niveau van 1,5 mg/kg voor perziken en 3 mg/kg voor rubussoorten.

(9)

Wat alle andere toepassingen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende gewassen en producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) of de acute referentiedosis (ARfD) wordt overschreden.

(10)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(11)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online te vinden op: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in lettuce and other salad plants including Brassicaceae and in basil (mint). EFSA Journal 2014; 12(10):3882 [26 blz.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopyram in various crops. EFSA Journal 2014; 12(12):3947 [33 blz.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for isopyrazam in various crops. EFSA Journal 2015; 13(1):3994 [25 blz.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pendimethalin in various crops. EFSA Journal 2014; 12(4):3620 [32 blz.].

(3)  Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopicolide in radishes, onions, kale and potatoes. EFSA Journal 2012; 10(2):2581 [39 blz.].

(4)  Verordening (EU) nr. 520/2011 van de Commissie van 25 mei 2011 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor benalaxyl, boscalid, buprofezin, carbofuran, carbosulfan, cypermethrin, fluopicolide, hexythiazox, indoxacarb, metaflumizon, methoxyfenozide, paraquat, prochloraz, spirodiclofen, prothioconazool en zoxamide in of op bepaalde producten (PB L 140 van 27.5.2011, blz. 2).


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II wordt de kolom voor pendimethalin vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (2)

Pendimethalin (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

0,05 (1)

0110000

Citrusvruchten

 

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

0110020

Sinaasappelen

 

0110030

Citroenen

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

0110050

Mandarijnen

 

0110990

Overige

 

0120000

Noten

 

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten

 

0120070

Macadamianoten

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige

 

0130000

Pitvruchten

 

0130010

Appelen

 

0130020

Peren

 

0130030

Kweeperen

 

0130040

Mispels

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

0130990

Overige

 

0140000

Steenvruchten

 

0140010

Abrikozen

 

0140020

Kersen (zoet)

 

0140030

Perziken

 

0140040

Pruimen

 

0140990

Overige

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

0151000

a)

druiven

 

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

aardbeien

(+)

0153000

c)

rubussoorten

 

0153010

Bramen/braambessen

 

0153020

Dauwbramen

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

0153990

Overige

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

 

0154010

Blauwe bessen

 

0154020

Veenbessen

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

0154050

Rozenbottels

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0154080

Vlierbessen

 

0154990

Overige

 

0160000

Diverse vruchten met

 

0161000

a)

eetbare schil

 

0161010

Dadels

 

0161020

Vijgen

 

0161030

Tafelolijven

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Carambola's

 

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

0161070

Jambolans/djamblangs

 

0161990

Overige

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

0162020

Lychees

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

0162050

Sterappelen

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

0162990

Overige

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

0163010

Avocado's

 

0163020

Bananen

 

0163030

Mango's

 

0163040

Papaja's

 

0163050

Granaatappels

 

0163060

Cherimoya's

 

0163070

Guaves

 

0163080

Ananassen

 

0163090

Broodvruchten

 

0163100

Doerians

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

0163990

Overige

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

 

0211000

a)

aardappelen

0,05 (1)

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0,05 (1)

0212010

Cassave/maniok

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

0212990

Overige

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

0213010

Rode bieten

0,05 (1)

0213020

Wortels

0,7

0213030

Knolselderij

0,2

0213040

Mierikswortels

0,7

0213050

Aardperen/topinamboers

0,05 (1)

0213060

Pastinaken

0,7

0213070

Wortelpeterselie

0,7

0213080

Radijzen

0,05 (1)

0213090

Schorseneren

0,7

0213100

Koolrapen

0,4

0213110

Rapen

0,4

0213990

Overige

0,05 (1)

0220000

Bolgewassen

0,05 (1)

0220010

Knoflook

(+)

0220020

Uien

(+)

0220030

Sjalotten

(+)

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

0220990

Overige

 

0230000

Vruchtgroenten

0,05 (1)

0231000

a)

Solanaceae

 

0231010

Tomaten

(+)

0231020

Paprika's

(+)

0231030

Aubergines

(+)

0231040

Okra's, okers

 

0231990

Overige

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

(+)

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Overige

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

(+)

0233010

Meloenen

 

0233020

Pompoenen

 

0233030

Watermeloenen

 

0233990

Overige

 

0234000

d)

suikermais

 

0239000

e)

andere vruchtgroenten

 

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

 

0241000

a)

bloemkoolachtigen

0,05 (1)

0241010

Broccoli

 

0241020

Bloemkolen

 

0241990

Overige

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

0,05 (1)

0242010

Spruitjes

 

0242020

Sluitkolen

 

0242990

Overige

 

0243000

c)

bladkoolachtigen

0,5

0243010

Chinese kool/petsai

 

0243020

Boerenkolen

 

0243990

Overige

 

0244000

d)

koolrabi's

0,3

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

0251000

a)

slasoorten

 

0251010

Veldsla

0,6

0251020

Sla

0,05 (1)

0251030

Andijvie

0,05 (1)

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0,6

0251050

Winterkers

0,05 (1)

0251060

Raketsla/rucola

0,6

0251070

Rode amsoi

0,05 (1)

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

0,6

0251990

Overige

0,05 (1)

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,05 (1)

0252010

Spinazie

 

0252020

Postelein

 

0252030

Snijbiet

 

0252990

Overige

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,05 (1)

0254000

d)

waterkers

0,05 (1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,05 (1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

 

0256010

Kervel

0,6

0256020

Bieslook

0,6

0256030

Bladselderij/snijselder

0,6

0256040

Peterselie

2

0256050

Salie

2

0256060

Rozemarijn

0,6

0256070

Tijm

0,6

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

0,6

0256090

Laurierblad

0,6

0256100

Dragon

0,6

0256990

Overige

0,6

0260000

Peulgroenten

0,05 (1)

0260010

Bonen (met peul)

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0260030

Erwten (met peul)

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0260050

Linzen

 

0260990

Overige

 

0270000

Stengelgroenten

 

0270010

Asperges

0,05 (1)

0270020

Kardoenen

0,05 (1)

0270030

Bleekselderij

0,1

0270040

Knolvenkel

0,1

0270050

Artisjokken

0,05 (1) (+)

0270060

Preien

0,05 (1) (+)

0270070

Rabarber

0,05 (1)

0270080

Bamboescheuten

0,05 (1)

0270090

Palmharten

0,05 (1)

0270990

Overige

0,05 (1)

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,05 (1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,05 (1)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,15

0300010

Bonen

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

0300990

Overige

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,05 (1)

0401000

Oliehoudende zaden

 

0401010

Lijnzaad

 

0401020

Pinda's/aardnoten

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0401040

Sesamzaad

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

0401060

Koolzaad

 

0401070

Sojabonen

 

0401080

Mosterdzaad

 

0401090

Katoenzaad

 

0401100

Pompoenzaad

 

0401110

Saffloerzaad

 

0401120

Bernagiezaad

 

0401130

Huttentutzaad

 

0401140

Hennepzaad

 

0401150

Wonderbonen

 

0401990

Overige

 

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0402020

Palmpitten

 

0402030

Palmvruchten

 

0402040

Kapok

 

0402990

Overige

 

0500000

GRANEN

0,05 (1)

0500010

Gerst

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

0500030

Mais

 

0500040

Gierst/pluimgierst

 

0500050

Haver

 

0500060

Rijst

 

0500070

Rogge

 

0500080

Sorghum

 

0500090

Tarwe

 

0500990

Overige

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

 

0610000

Thee

0,05 (1)

0620000

Koffiebonen

0,05 (1)

0630000

Kruidenthee van

 

0631000

a)

bloemen

0,05 (1)

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

0631030

Roos

 

0631040

Jasmijn

 

0631050

Lindebloesem

 

0631990

Overige

 

0632000

b)

bladeren en kruiden

0,05 (1)

0632010

Aardbei

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Overige

 

0633000

c)

wortels

0,5

0633010

Valeriaan

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Overige

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant

0,05 (1)

0640000

Cacaobonen

0,05 (1)

0650000

Carob/johannesbrood

0,05 (1)

0700000

HOP

0,05 (1)

0800000

SPECERIJEN

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (1)

0810010

Anijs

 

0810020

Zwarte komijn

 

0810030

Selderij

 

0810040

Koriander

 

0810050

Komijn

 

0810060

Dille

 

0810070

Venkel

 

0810080

Fenegriek

 

0810090

Nootmuskaat

 

0810990

Overige

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (1)

0820010

Piment

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

0820030

Karwij

 

0820040

Kardemom

 

0820050

Jeneverbes

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Overige

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (1)

0830010

Kaneel

 

0830990

Overige

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

0,05 (1)

0840020

Gember

0,05 (1)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (1)

0840040

Mierikswortel

(+)

0840990

Overige

0,05 (1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (1)

0850010

Kruidnagels

 

0850020

Kappertjes

 

0850990

Overige

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (1)

0860010

Saffraan

 

0860990

Overige

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (1)

0870010

Foelie

 

0870990

Overige

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

 

0900010

Suikerbiet

0,05 (1)

0900020

Suikerriet

0,05 (1)

0900030

Wortelcichorei

0,2

0900990

Overige

0,05 (1)

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

 

1010000

Weefsels van

0,01 (1)

1011000

a)

varkens

 

1011010

Spier

 

1011020

Vetweefsel

 

1011030

Lever

(+)

1011040

Nier

(+)

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1011990

Overige

 

1012000

b)

runderen

 

1012010

Spier

 

1012020

Vetweefsel

 

1012030

Lever

(+)

1012040

Nier

(+)

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1012990

Overige

 

1013000

c)

schapen

 

1013010

Spier

 

1013020

Vetweefsel

 

1013030

Lever

(+)

1013040

Nier

(+)

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1013990

Overige

 

1014000

d)

geiten

 

1014010

Spier

 

1014020

Vetweefsel

 

1014030

Lever

(+)

1014040

Nier

(+)

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1014990

Overige

 

1015000

e)

paardachtigen

 

1015010

Spier

 

1015020

Vetweefsel

 

1015030

Lever

 

1015040

Nier

 

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1015990

Overige

 

1016000

f)

pluimvee

 

1016010

Spier

 

1016020

Vetweefsel

 

1016030

Lever

(+)

1016040

Nier

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1016990

Overige

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

 

1017010

Spier

 

1017020

Vetweefsel

 

1017030

Lever

 

1017040

Nier

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1017990

Overige

 

1020000

Melk

0,01 (1)

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige

 

1030000

Vogeleieren

0,01 (1)

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 

1030030

Ganzen

 

1030040

Kwartels

 

1030990

Overige

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,05 (1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (1)

 

2)

In deel A van bijlage III worden de kolommen voor difenoconazool, fluopicolide, fluopyram en isopyrazam vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (4)

Difenoconazool

Fluopicolide

Fluopyram (R)

Isopyrazam

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

 

 

 

0110000

Citrusvruchten

0,6

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

 

 

 

0110020

Sinaasappelen

 

 

 

 

0110030

Citroenen

 

 

 

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

 

 

 

0110050

Mandarijnen

 

 

 

 

0110990

Overige

 

 

 

 

0120000

Noten

0,05 (3)

0,01 (3)

 

0,01 (3)

0120010

Amandelen

 

 

0,05

 

0120020

Paranoten

 

 

0,05

 

0120030

Cashewnoten

 

 

0,05

 

0120040

Kastanjes

 

 

0,05

 

0120050

Kokosnoten

 

 

0,04

 

0120060

Hazelnoten

 

 

0,05

 

0120070

Macadamianoten

 

 

0,05

 

0120080

Pecannoten

 

 

0,05

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

0,05

 

0120100

Pistaches

 

 

0,05

 

0120110

Walnoten

 

 

0,05

 

0120990

Overige

 

 

0,05

 

0130000

Pitvruchten

0,8

0,01 (3)

 

0,7

0130010

Appelen

 

 

0,6

 

0130020

Peren

 

 

0,5

 

0130030

Kweeperen

 

 

0,5

 

0130040

Mispels

 

 

0,5

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

 

0,5

 

0130990

Overige

 

 

0,5

 

0140000

Steenvruchten

 

0,01 (3)

 

 

0140010

Abrikozen

0,5

 

0,7

0,01 (3)

0140020

Kersen (zoet)

0,3

 

1,5

0,01 (3)

0140030

Perziken

0,5

 

1,5

1,5

0140040

Pruimen

0,5

 

0,5

0,01 (3)

0140990

Overige

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

 

 

0,01 (3)

0151000

a)

druiven

3

2

1,5

 

0151010

Tafeldruiven

 

 

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

 

 

0152000

b)

aardbeien

0,4

0,01 (3)

2

 

0153000

c)

rubussoorten

 

0,01 (3)

3

 

0153010

Bramen/braambessen

1,5

 

 

 

0153020

Dauwbramen

0,1

 

 

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

1,5

 

 

 

0153990

Overige

0,1

 

 

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

 

0,01 (3)

3

 

0154010

Blauwe bessen

0,1

 

 

 

0154020

Veenbessen

0,1

 

 

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

0,2

 

 

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

0,1

 

 

 

0154050

Rozenbottels

0,1

 

 

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0,1

 

 

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0,8

 

 

 

0154080

Vlierbessen

0,1

 

 

 

0154990

Overige

0,1

 

 

 

0160000

Diverse vruchten met

 

0,01 (3)

 

 

0161000

a)

eetbare schil

 

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0161010

Dadels

0,1

 

 

 

0161020

Vijgen

0,1

 

 

 

0161030

Tafelolijven

2

 

 

 

0161040

Kumquats

0,6

 

 

 

0161050

Carambola's

0,1

 

 

 

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

0,8

 

 

 

0161070

Jambolans/djamblangs

0,1

 

 

 

0161990

Overige

0,1

 

 

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

 

 

 

0162020

Lychees

 

 

 

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

 

 

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

 

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

 

 

 

0162990

Overige

 

 

 

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

 

 

 

0163010

Avocado's

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163020

Bananen

0,1

 

0,8

0,05

0163030

Mango's

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163040

Papaja's

0,2

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163050

Granaatappels

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163060

Cherimoya's

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163070

Guaves

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163080

Ananassen

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163090

Broodvruchten

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163100

Doerians

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163990

Overige

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

 

 

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

 

 

 

 

0211000

a)

aardappelen

0,1

0,03

0,1

0,01 (3)

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0,1

0,01

0,1

0,01 (3)

0212010

Cassave/maniok

 

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

 

 

 

0212990

Overige

 

 

 

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

0,15

 

0,2

0213010

Rode bieten

0,4

 

0,3

 

0213020

Wortels

0,4

 

0,4

 

0213030

Knolselderij

2

 

0,3

 

0213040

Mierikswortels

0,4

 

0,3

 

0213050

Aardperen/topinamboers

0,4

 

0,3

 

0213060

Pastinaken

0,4

 

0,3

 

0213070

Wortelpeterselie

0,4

 

0,3

 

0213080

Radijzen

0,4

 

0,3

 

0213090

Schorseneren

0,4

 

0,3

 

0213100

Koolrapen

0,4

 

0,3

 

0213110

Rapen

0,4

 

0,3

 

0213990

Overige

0,4

 

0,3

 

0220000

Bolgewassen

 

 

 

0,01 (3)

0220010

Knoflook

0,5

0,3

0,1

 

0220020

Uien

0,5

1

0,1

 

0220030

Sjalotten

0,5

0,3

0,1

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

9

10

2

 

0220990

Overige

0,5

0,01 (3)

0,1

 

0230000

Vruchtgroenten

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae

 

1

 

 

0231010

Tomaten

2

 

0,9

0,5

0231020

Paprika's

0,8

 

0,8

0,09

0231030

Aubergines

0,6

 

0,9

0,5

0231040

Okra's, okers

0,05 (3)

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0231990

Overige

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,3

0,5

0,5

0,4

0232010

Komkommers

 

 

 

 

0232020

Augurken

 

 

 

 

0232030

Courgettes

 

 

 

 

0232990

Overige

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,2

0,5

0,4

0,3

0233010

Meloenen

 

 

 

 

0233020

Pompoenen

 

 

 

 

0233030

Watermeloenen

 

 

 

 

0233990

Overige

 

 

 

 

0234000

d)

suikermais

0,05 (3)

0,01 (3)

0,1 (+)

0,01 (3)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,05 (3)

0,01 (3)

0,1 (+)

0,01 (3)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

 

 

 

0,01 (3)

0241000

a)

bloemkoolachtigen

 

2

0,2

 

0241010

Broccoli

1

 

 

 

0241020

Bloemkolen

0,2

 

 

 

0241990

Overige

0,05 (3)

 

 

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

0,2

 

 

 

0242010

Spruitjes

 

0,2

0,2

 

0242020

Sluitkolen

 

0,2

0,3

 

0242990

Overige

 

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0243000

c)

bladkoolachtigen

2

 

 

 

0243010

Chinese kool/petsai

 

2

0,7

 

0243020

Boerenkolen

 

2

0,1 (+)

 

0243990

Overige

 

0,1

0,1 (+)

 

0244000

d)

koolrabi's

0,05 (3)

0,03

0,1 (+)

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

 

 

0,01 (3)

0251000

a)

slasoorten

 

 

 

 

0251010

Veldsla

7

9

15

 

0251020

Sla

3

9

15

 

0251030

Andijvie

0,7

1,5

1,5

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0,05 (3)

9

15

 

0251050

Winterkers

0,05 (3)

9

15

 

0251060

Raketsla/rucola

2

9

15

 

0251070

Rode amsoi

0,05 (3)

9

15

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

0,05 (3)

9

15

 

0251990

Overige

0,05 (3)

9

15

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

 

4

 

 

0252010

Spinazie

2

 

0,2

 

0252020

Postelein

2

 

0,1 (+)

 

0252030

Snijbiet

0,2

 

0,1 (+)

 

0252990

Overige

0,05 (3)

 

0,1 (+)

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0254000

d)

waterkers

0,5

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,08

0,01 (3)

0,15

 

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

 

9

0,1 (+)

 

0256010

Kervel

10

 

 

 

0256020

Bieslook

2

 

 

 

0256030

Bladselderij/snijselder

10

 

 

 

0256040

Peterselie

10

 

 

 

0256050

Salie

2

 

 

 

0256060

Rozemarijn

2

 

 

 

0256070

Tijm

2

 

 

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

10

 

 

 

0256090

Laurierblad

2

 

 

 

0256100

Dragon

2

 

 

 

0256990

Overige

2

 

 

 

0260000

Peulgroenten

 

0,01 (3)

 

0,01 (3)

0260010

Bonen (met peul)

1

 

0,9

 

0260020

Bonen (zonder peul)

1

 

0,15

 

0260030

Erwten (met peul)

1

 

0,4

 

0260040

Erwten (zonder peul)

1

 

0,15

 

0260050

Linzen

0,05 (3)

 

0,1 (+)

 

0260990

Overige

0,05 (3)

 

0,1 (+)

 

0270000

Stengelgroenten

 

 

 

0,01 (3)

0270010

Asperges

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270020

Kardoenen

4

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0270030

Bleekselderij

5

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0270040

Knolvenkel

5

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0270050

Artisjokken

1

0,01 (3)

0,5

 

0270060

Preien

0,5

1,5

0,7

 

0270070

Rabarber

0,3

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270080

Bamboescheuten

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270090

Palmharten

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270990

Overige

0,05 (3)

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

 

 

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

 

 

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

 

 

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0300000

PEULVRUCHTEN

 

0,01 (3)

0,4

0,01 (3)

0300010

Bonen

0,05 (3)

 

 

 

0300020

Linzen

0,05 (3)

 

 

 

0300030

Erwten

0,1

 

 

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

0,05 (3)

 

 

 

0300990

Overige

0,05 (3)

 

 

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0,01 (3)

 

 

0401000

Oliehoudende zaden

 

 

 

 

0401010

Lijnzaad

0,2

 

0,3

0,4

0401020

Pinda's/aardnoten

0,05 (3)

 

0,03

0,01 (3)

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,05 (3)

 

0,3

0,4

0401040

Sesamzaad

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401050

Zonnebloemzaad

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401060

Koolzaad

0,5

 

0,6

0,4

0401070

Sojabonen

0,05 (3)

 

0,2

0,01 (3)

0401080

Mosterdzaad

0,2

 

0,3

0,4

0401090

Katoenzaad

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401100

Pompoenzaad

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401110

Saffloerzaad

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401120

Bernagiezaad

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401130

Huttentutzaad

0,05 (3)

 

0,3

0,01 (3)

0401140

Hennepzaad

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401150

Wonderbonen

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401990

Overige

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0402000

Oliehoudende vruchten

 

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0402010

Olijven voor oliewinning

2

 

 

 

0402020

Palmpitten

0,05 (3)

 

 

 

0402030

Palmvruchten

0,05 (3)

 

 

 

0402040

Kapok

0,05 (3)

 

 

 

0402990

Overige

0,05 (3)

 

 

 

0500000

GRANEN

 

0,01 (3)

 

 

0500010

Gerst

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,6

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0500030

Mais

0,05 (3)

 

0,02

0,01 (3)

0500040

Gierst/pluimgierst

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0500050

Haver

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,6

0500060

Rijst

3

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0500070

Rogge

0,1

 

0,8

0,2

0500080

Sorghum

0,05 (3)

 

1,5

0,01 (3)

0500090

Tarwe

0,1

 

0,8

0,2

0500990

Overige

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

 

0,02 (3)

 

0,01 (3)

0610000

Thee

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0620000

Koffiebonen

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0630000

Kruidenthee van

20

 

 

 

0631000

a)

bloemen

 

 

0,1 (+)

 

0631010

Kamille

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

 

 

 

0631030

Roos

 

 

 

 

0631040

Jasmijn

 

 

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

 

 

0631990

Overige

 

 

 

 

0632000

b)

bladeren en kruiden

 

 

0,1 (+)

 

0632010

Aardbei

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

0632990

Overige

 

 

 

 

0633000

c)

wortels

 

 

2,5

 

0633010

Valeriaan

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

0633990

Overige

 

 

 

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant

 

 

0,1 (+)

 

0640000

Cacaobonen

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0650000

Carob/johannesbrood

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0700000

HOP

0,05 (3)

0,7

3

0,01 (3)

0800000

SPECERIJEN

 

 

 

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,3

0,02 (3)

0,1 (+)

0,01 (3)

0810010

Anijs

 

 

 

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

 

 

0810030

Selderij

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

0810050

Komijn

 

 

 

 

0810060

Dille

 

 

 

 

0810070

Venkel

 

 

 

 

0810080

Fenegriek

 

 

 

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

 

 

0810990

Overige

 

 

 

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,3

0,02 (3)

 

0,01 (3)

0820010

Piment

 

 

0,01 (3)

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

 

0,01 (3)

 

0820030

Karwij

 

 

0,1 (+)

 

0820040

Kardemom

 

 

0,01 (3)

 

0820050

Jeneverbes

 

 

0,01 (3)

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

 

0,01 (3)

 

0820070

Vanille

 

 

0,01 (3)

 

0820080

Tamarinde

 

 

0,01 (3)

 

0820990

Overige

 

 

0,01 (3)

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,3

0,02 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0830010

Kaneel

 

 

 

 

0830990

Overige

 

 

 

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

 

 

 

0840010

Zoethout

0,3

0,02 (3)

0,3

0,01 (3)

0840020

Gember

0,3

0,02 (3)

0,3

0,01 (3)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,3

0,02 (3)

0,3

0,01 (3)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Overige

0,3

0,02 (3)

0,3

0,01 (3)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,3

0,02 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0850010

Kruidnagels

 

 

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

 

 

0850990

Overige

 

 

 

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,3

0,02 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0860010

Saffraan

 

 

 

 

0860990

Overige

 

 

 

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,3

0,02 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0870010

Foelie

 

 

 

 

0870990

Overige

 

 

 

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

 

 

 

0,01 (3)

0900010

Suikerbiet

0,2

0,15

0,1 (+)

 

0900020

Suikerriet

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0900030

Wortelcichorei

0,6

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0900990

Overige

0,05 (3)

0,01 (3)

0,1 (+)

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

 

 

 

 

1010000

Weefsels van

 

0,01 (3)

 

0,01 (3)

1011000

a)

varkens

 

 

 

 

1011010

Spier

0,05

 

0,5

 

1011020

Vetweefsel

0,05

 

0,5

 

1011030

Lever

0,2

 

3

 

1011040

Nier

0,2

 

0,7

 

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,2

 

0,7

 

1011990

Overige

0,1

 

0,02 (3)

 

1012000

b)

runderen

 

 

 

 

1012010

Spier

0,05

 

0,5

 

1012020

Vetweefsel

0,05

 

0,5

 

1012030

Lever

0,2

 

3

 

1012040

Nier

0,2

 

0,7

 

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,2

 

0,7

 

1012990

Overige

0,1

 

0,02 (3)

 

1013000

c)

schapen

 

 

 

 

1013010

Spier

0,05

 

0,5

 

1013020

Vetweefsel

0,05

 

0,5

 

1013030

Lever

0,2

 

3

 

1013040

Nier

0,2

 

0,7

 

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,2

 

0,7

 

1013990

Overige

0,1

 

0,02 (3)

 

1014000

d)

geiten

 

 

 

 

1014010

Spier

0,05

 

0,5

 

1014020

Vetweefsel

0,05

 

0,5

 

1014030

Lever

0,2

 

3

 

1014040

Nier

0,2

 

0,7

 

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,2

 

0,7

 

1014990

Overige

0,1

 

0,02 (3)

 

1015000

e)

paardachtigen

 

 

 

 

1015010

Spier

0,05

 

0,5

 

1015020

Vetweefsel

0,05

 

0,5

 

1015030

Lever

0,2

 

0,7

 

1015040

Nier

0,2

 

0,7

 

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,2

 

0,7

 

1015990

Overige

0,1

 

0,02 (3)

 

1016000

f)

pluimvee

0,1

 

 

 

1016010

Spier

 

 

0,2

 

1016020

Vetweefsel

 

 

0,2

 

1016030

Lever

 

 

0,7

 

1016040

Nier

 

 

0,7

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

0,7

 

1016990

Overige

 

 

0,02 (3)

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

 

 

 

 

1017010

Spier

0,1

 

0,5

 

1017020

Vetweefsel

0,1

 

0,5

 

1017030

Lever

0,2

 

0,7

 

1017040

Nier

0,2

 

0,7

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,2

 

0,7

 

1017990

Overige

0,1

 

0,02 (3)

 

1020000

Melk

0,005 (3)

0,02

0,3

0,01 (3)

1020010

Runderen

 

 

 

 

1020020

Schapen

 

 

 

 

1020030

Geiten

 

 

 

 

1020040

Paarden

 

 

 

 

1020990

Overige

 

 

 

 

1030000

Vogeleieren

0,05 (3)

0,01 (3)

0,3

0,01 (3)

1030010

Kippen

 

 

 

 

1030020

Eenden

 

 

 

 

1030030

Ganzen

 

 

 

 

1030040

Kwartels

 

 

 

 

1030990

Overige

 

 

 

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05 (3)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,05 (3)

0,01 (3)

0,02 (3)

0,01 (3)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,05 (3)

0,01 (3)

0,02 (3)

0,01 (3)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,05 (3)

0,01 (3)

0,02 (3)

0,01 (3)

 

(1)  Bepaalbaarheidsgrens

(**)

Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor het MRL in bijlage III, deel B, geldt.

(F)

=

Vetoplosbaar

Pendimethalin (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 24.10.2016 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0152000

b)

aardbeien

0220010

Knoflook

0220020

Uien

0220030

Sjalotten

0231010

Tomaten

0231020

Paprika's

0231030

Aubergines

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0232010

Komkommers

0232020

Augurken

0232030

Courgettes

0232990

Overige

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0233010

Meloenen

0233020

Pompoenen

0233030

Watermeloenen

0233990

Overige

0270050

Artisjokken

0270060

Preien

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 24.10.2016 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011030

Lever

1011040

Nier

1012030

Lever

1012040

Nier

1013030

Lever

1013040

Nier

1014030

Lever

1014040

Nier

1016030

Lever”

(2)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(F)

=

Vetoplosbaar

Pendimethalin (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 24.10.2016 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0152000

b)

aardbeien

0220010

Knoflook

0220020

Uien

0220030

Sjalotten

0231010

Tomaten

0231020

Paprika's

0231030

Aubergines

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0232010

Komkommers

0232020

Augurken

0232030

Courgettes

0232990

Overige

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0233010

Meloenen

0233020

Pompoenen

0233030

Watermeloenen

0233990

Overige

0270050

Artisjokken

0270060

Preien

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 24.10.2016 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011030

Lever

1011040

Nier

1012030

Lever

1012040

Nier

1013030

Lever

1013040

Nier

1014030

Lever

1014040

Nier

1016030

Lever”

(3)  Bepaalbaarheidsgrens

(4)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

Difenoconazool

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1.

0840040

Mierikswortel

Fluopicolide

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1.

0840040

Mierikswortel

Fluopyram (R)

(R)

=

Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Fluopyram — code 1000000: som van fluopyram en fluopyram-benzamide (M25) uitgedrukt als fluopyram

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 13 juli 2015 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0231990

Overige

0234000

d)

suikermais

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0242990

Overige

0243020

Boerenkolen

0243990

Overige

0244000

d)

koolrabi's

0252020

Postelein

0252030

Snijbiet

0252990

Overige

0254000

d)

waterkers

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0256010

Kervel

0256020

Bieslook

0256030

Bladselderij/snijselder

0256040

Peterselie

0256050

Salie

0256060

Rozemarijn

0256070

Tijm

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

0256090

Laurierblad

0256100

Dragon

0256990

Overige

0260050

Linzen

0260990

Overige

0270020

Kardoenen

0270030

Bleekselderij

0270040

Knolvenkel

0270990

Overige

0401040

Sesamzaad

0401050

Zonnebloemzaad

0401090

Katoenzaad

0401100

Pompoenzaad

0401110

Saffloerzaad

0401120

Bernagiezaad

0401140

Hennepzaad

0401150

Wonderbonen

0401990

Overige

0500010

Gerst

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0500040

Gierst/pluimgierst

0500050

Haver

0500990

Overige

0631000

a)

bloemen

0631010

Kamille

0631020

Hibiscus/roselle

0631030

Roos

0631040

Jasmijn

0631050

Lindebloesem

0631990

Overige

0632000

b)

bladeren en kruiden

0632010

Aardbei

0632020

Rooibos

0632030

Maté

0632990

Overige

0639000

d)

alle andere delen van de plant

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0810010

Anijs

0810020

Zwarte komijn

0810030

Selderij

0810040

Koriander

0810050

Komijn

0810060

Dille

0810070

Venkel

0810080

Fenegriek

0810090

Nootmuskaat

0810990

Overige

0820030

Karwij

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 13 juli 2015 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0900010

Suikerbiet

0900030

Wortelcichorei

0900990

Overige

Isopyrazam

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1.

0840040

Mierikswortel”


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving