Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.48

VERORDENING (EU) 2015/896 VAN DE COMMISSIE

van 11 juni 2015

tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor Trichoderma polysporum stam IMI 206039, Trichoderma asperellum (voorheen T. harzianum) stammen ICC012, T25 en TV1, Trichoderma atroviride (voorheen T. harzianum) stammen IMI 206040 en T11, Trichoderma harzianum stammen T-22 en ITEM 908, Trichoderma gamsii (voorheen T. viride) stam ICC080, Trichoderma asperellum (stam T34), Trichoderma atroviride stam I-1237, geraniol, thymol, sacharose, ijzer(III)sulfaat, ijzer(II)sulfaat en foliumzuur in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 5, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor Trichoderma polysporum stam IMI 206039, Trichoderma asperellum (voorheen T. harzianum) stammen ICC012, T25 en TV1, Trichoderma atroviride (voorheen T. harzianum) stammen IMI 206040 en T11, Trichoderma harzianum stammen T-22 en ITEM 908, Trichoderma gamsii (voorheen T. viride) stam ICC080, Trichoderma asperellum (stam T34), Trichoderma atroviride stam I-1237, sacharose, geraniol en thymol zijn geen specifieke MRL's vastgesteld en die stoffen zijn niet opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005, dus is de in artikel 18, lid 1, onder b), van die verordening opgenomen standaardwaarde van 0,01 mg/kg van toepassing. IJzer(III)sulfaat, ijzer(II)sulfaat en foliumzuur zijn opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

Voor Trichoderma polysporum stam IMI 206039 (2), Trichoderma asperellum (voorheen T. harzianum) stammen ICC012, T25 en TV1 (3), Trichoderma atroviride (voorheen T. harzianum) stammen IMI 206040 en T11 (4), Trichoderma harzianum stammen T-22 en ITEM 908 (5), Trichoderma gamsii (voorheen T. viride) stam ICC080 (6), Trichoderma asperellum (stam T34) (7) en Trichoderma atroviride stam I-1237 (8) kon de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid („EFSA”) geen conclusie bereiken over de beoordeling van het risico voor de consument via de voeding, aangezien bepaalde informatie ontbrak en verder onderzoek door risicomanagers nodig was. Verder onderzoek werd uitgevoerd en beschreven in de overeenkomstige evaluatieverslagen (9), waarin werd geconcludeerd dat deze stoffen niet pathogeen zijn voor de mens en naar verwachting geen toxinen produceren die van invloed zijn op de menselijke gezondheid. Gelet op die conclusies is de Commissie van oordeel dat die stoffen moeten worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(3)

Voor thymol (10) kon de EFSA geen conclusie bereiken over de beoordeling van het risico voor de consument via de voeding, aangezien bepaalde informatie ontbrak, en de stof is overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 568/2013 (11) goedgekeurd op voorwaarde dat bevestigende informatie wordt ingediend. Thymol komt van nature voor in planten. Daarom wordt het wenselijk geacht deze stof tijdelijk in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 op te nemen, totdat de EFSA een met redenen omkleed advies heeft voorgelegd overeenkomstig artikel 12, lid 1.

(4)

Voor geraniol (12) kon de EFSA geen conclusie bereiken over de beoordeling van het risico voor de consument via de voeding, aangezien bepaalde informatie ontbrak, en de stof is overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 570/2013 (13) goedgekeurd op voorwaarde dat bevestigende informatie wordt ingediend. Geraniol komt van nature voor in planten. Daarom wordt het wenselijk geacht deze stof tijdelijk in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 op te nemen, totdat de EFSA een met redenen omkleed advies heeft voorgelegd overeenkomstig artikel 12, lid 1.

(5)

Sacharose is overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad (14) goedgekeurd als basisstof. Gelet op Uitvoeringsverordening (EU) nr. 916/2014 van de Commissie (15) is de Commissie van oordeel dat deze stof moet worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(6)

IJzer(III)sulfaat is geen werkzame stof krachtens Verordening (EG) nr. 1107/2009. Deze stof valt derhalve niet binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 396/2005. Daarom wordt het wenselijk geacht deze stof te schrappen uit bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(7)

Beschikking 2007/442/EG van de Commissie (16) voorziet in de niet-opneming van foliumzuur in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (17). Omdat artikel 12 van Verordening (EG) nr. 396/2005 derhalve niet van toepassing is op foliumzuur is het wenselijk om voetnoot 1 die naar die bepaling verwijst uit de vermelding voor foliumzuur te schrappen.

(8)

IJzer(II)sulfaat en foliumzuur zijn voedingssupplementen krachtens Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (18). De andere in bijlage IV opgenomen stoffen zijn levensmiddelenadditieven of aroma's. Daarom is het wenselijk de tekst van voetnoot 2 aan te passen teneinde meer in het algemeen naar andere specifieke wetgeving inzake levensmiddelen en diervoeders te verwijzen.

(9)

Op grond van de conclusie van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen in de MRL's aan de desbetreffende vereisten van artikel 5, lid 1, en artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(10)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 juni 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma polysporum strain IMI 206039. EFSA Journal 2013;11(1):3035. (38 blz.) doi: 10.2903/j.efsa.2013.3035.

(3)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma asperellum strains ICC012, T25 and TV1. EFSA Journal 2013;11(1):3036. (61 blz.) doi: 10.2903/j.efsa.2013.3036.

(4)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma atroviride strains IMI-206040 and T11. EFSA Journal 2013;11(1):3056. (59 blz.) doi: 10.2903/j.efsa.2013.3056.

(5)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, 2013, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908. EFSA Journal 2013;11(10):3055, (47 blz.), doi:10.2903/j.efsa.2013.3055.

(6)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma gamsii ICC080. EFSA Journal 2013;11(1):3062. (29 blz.) doi: 10.2903/j.efsa.2013.3062.

(7)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma asperellum strain T34. EFSA Journal 2012;10(5):2666. (37 blz.) doi: 10.2903/j.efsa.2012.2666.

(8)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance [Trichoderma atroviride strain I-1237.]. EFSA Journal 2012;10(10):2706. (33 blz.) doi: 10.2903/j.efsa.2012.2706.

(9)  

Review report for the active substance Trichoderma polysporum IMI 206039. Afgerond door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid op de bijeenkomst van 11 juli 2008 met betrekking tot de opneming van Trichoderma polysporum IMI 206039 in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. SANCO/1867/08 — rev. 6, 11 juli 2014.

Review report for the active substance Trichoderma asperellum (formerly T. harzianum) ICC012. Afgerond door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid op de bijeenkomst van 11 juli 2008 met betrekking tot de opneming van Trichoderma asperellum (voorheen T. harzianum) IMI 206039 in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. SANCO/1842/08 — rev. 5, 11 juli 2014.

Review report for the active substances Trichoderma gamsii ICC080 (formerly Trichoderma viride strain ICC080), Trichoderma asperellum T25* (formerly identified as Trichoderma viride strain T-25) and Trichoderma asperellum TV1 (formerly identified as Trichoderma viride strain TV1). Afgerond door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid op de bijeenkomst van 11 juli 2008 met betrekking tot de opneming van Trichoderma gamsii ICC080 (voorheen Trichoderma viride stam ICC080), Trichoderma asperellum T25* (voorheen Trichoderma viride stam T-25) en Trichoderma asperellum TV1 (voorheen Trichoderma viride stam TV1) in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. SANCO/1868/08 — rev. 6, 11 juli 2014.

Review report for the active substance Trichoderma atroviride IMI 206040 (formerly T. harzianum IMI 206040). Afgerond door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid op de bijeenkomst van 11 juli 2008 met betrekking tot de opneming van Trichoderma atroviride IMI 206040 (voorheen T. harzianum IMI 206040) IMI 206039 in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. SANCO/1866/08 — rev. 6, 11 juli 2014.

Review report for the active substance Trichoderma atroviride (formerly T. harzianum) T-11. Afgerond door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid op de bijeenkomst van 11 juli 2008 met betrekking tot de opneming van Trichoderma atroviride (voorheen T. harzianum) IMI 206039 in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. SANCO/1841/08 — rev. 6, 11 juli 2014.

Review report for the active substance Trichoderma harzianum T-22. Afgerond door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid op de bijeenkomst van 11 juli 2008 met betrekking tot de opneming van Trichoderma harzianum T-22 in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. SANCO/1839/08 — rev. 5, 11 juli 2014.

Review report for the active substance Trichoderma harzianum ITEM 908. Afgerond door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid op de bijeenkomst van 11 juli 2008 met betrekking tot de opneming van Trichoderma harzianum ITEM 908 in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. SANCO/1840/08 — rev. 6, 11 juli 2014.

Review report for the active substance Trichoderma asperellum T34. Afgerond door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid op de bijeenkomst van 20 november 2012 met betrekking tot de opneming van Trichoderma asperellum T34 in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. SANCO/12614/2012 — rev. 4, 20 november 2012.

Review report for the active substance Trichoderma atroviride strain I-1237. Afgerond door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid op de bijeenkomst van 20 november 2012 met betrekking tot de opneming van Trichoderma atroviride stam I-1237 in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. SANCO/12620/2012 — rev. 4, 20 november 2012.

(10)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance thymol. EFSA Journal 2012;10(11):2916. (43 blz.) doi: 10.2903/j.efsa.2012.2916.

(11)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 568/2013 van de Commissie van 18 juni 2013 tot goedkeuring van de werkzame stof thymol, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 167 van 19.6.2013, blz. 33).

(12)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance geraniol. EFSA Journal 2012;10(11):2915. (44 blz.) doi: 10.2903/j.efsa.2012.2915.

(13)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 570/2013 van de Commissie van 17 juni 2013 tot goedkeuring van de werkzame stof geraniol overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 (PB L 168 van 20.6.2013, blz. 18).

(14)  Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).

(15)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 916/2014 van de Commissie van 22 augustus 2014 tot goedkeuring van de basisstof sacharose overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 251 van 23.8.2014, blz. 16).

(16)  Beschikking 2007/442/EG van de Commissie van 21 juni 2007 betreffende de niet-opneming van bepaalde werkzame stoffen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stoffen bevatten (PB L 166 van 28.6.2007, blz. 16).

(17)  Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1).

(18)  Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen (PB L 183 van 12.7.2002, blz. 51).


BIJLAGE

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De tekst in voetnoot 2 wordt vervangen door:

„(2)

In bijlage IV opgenomen stoffen onverminderd andere specifieke wetgeving inzake levensmiddelen en diervoeders, zoals levensmiddelenadditieven, voedingssupplementen, aroma's, enz.”.

2)

De vermeldingen voor „Trichoderma polysporum stam IMI 206039”, „Trichoderma asperellum (voorheen T. harzianum) stammen ICC012, T25 en TV1”, „Trichoderma atroviride (voorheen T. harzianum) stammen IMI 206040 en T11”, „Trichoderma harzianum stammen T-22 en ITEM 908”, „Trichoderma gamsii (voorheen T. viride) stam ICC080”, „Trichoderma asperellum (stam T34)”, „Trichoderma atroviride stam I-1237”, „sacharose”, „geraniol (1) (2)” en „thymol (1) (2)” worden in alfabetische volgorde ingevoegd.

3)

De vermelding „IJzer(III)sulfaat” wordt geschrapt.

4)

De verwijzing naar voetnoot 1 na de vermelding „Foliumzuur” wordt vervangen door een verwijzing naar voetnoot 2.

5)

Na de vermelding „IJzer(II)sulfaat” wordt een verwijzing naar voetnoot 2 toegevoegd.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving