Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.42

VERORDENING (EU) 2015/401 VAN DE COMMISSIE

van 25 februari 2015

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acetamiprid, chromafenozide, cyazofamide, dicamba, difenoconazool, fenpyrazamine, fluazinam, formetanaat, nicotine, penconazool, pymetrozine, pyraclostrobine, tau-fluvalinaat en tebuconazool in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor acetamiprid, cyazofamide, formetanaat, pymetrozine, pyraclostrobine en tebuconazool zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor penconazool zijn MRL's vastgesteld in bijlage II en in deel B van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor chromafenozide, dicamba, difenoconazool, fenpyrazamine, fluazinam, nicotine en tau-fluvalinaat zijn MRL's vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

In de context van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof chromafenozide bevat op pitvruchten en druiven is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediend.

(3)

Wat cyazofamide betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor druiven. Wat difenoconazool betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor gebruik op pepers (paprika's) en aubergines. Wat fenpyrazamine betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor abrikozen, kersen, perziken en pruimen. Wat formetanaat betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor aardbeien. Wat penconazool betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor bramen en frambozen. Wat pymetrozine betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor azaroles. Wat pyraclostrobine betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor wortelcichorei. Wat tau-fluvalinaat betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor pitvruchten, perziken, abrikozen, druiven, tomaten, aubergines, meloenen, broccoli, spruitjes, koolrabi, artisjokken en slasoorten. Wat tebuconazool betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor papaverzaad.

(4)

Overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 is een aanvraag ingediend voor acetamiprid op abrikozen en noten. De aanvrager voert aan dat het toegestane gebruik van die stof op dergelijke gewassen in de Verenigde Staten leidt tot residugehalten die de MRL's in Verordening (EG) nr. 396/2005 overschrijden en dat hogere MRL's nodig zijn om handelsbelemmeringen voor de invoer van die gewassen te vermijden.

(5)

Dergelijke aanvragen zijn ook ingediend voor dicamba op genetisch gemodificeerde sojabonen en voor fluazinam op ginsengwortel. Het toegelaten gebruik van die stoffen op dergelijke gewassen in de Verenigde Staten leidt volgens de aanvragers tot residugehalten die de MRL's in Verordening (EG) nr. 396/2005 overschrijden en er zijn hogere MRL's nodig om handelsbelemmeringen voor de invoer van die gewassen te vermijden.

(6)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 hebben de betrokken lidstaten deze aanvragen geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen bij de Commissie ingediend.

(7)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en in voorkomend geval voor dieren, en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL's (2) uitgebracht. Zij heeft die adviezen naar de Commissie en de lidstaten gestuurd en bekendgemaakt.

(8)

Wat het gebruik van fenpyrazamine op perziken betreft, heeft de EFSA in haar adviezen geconcludeerd dat een wijziging van het bestaande MRL niet nodig is. Wat het gebruik van tau-fluvalinaat op pitvruchten, abrikozen, perziken en tomaten betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat de ingediende gegevens niet toereikend zijn om nieuwe MRL's vast te stellen. De bestaande MRL's moeten daarom ongewijzigd blijven.

(9)

Wat dicamba betreft, zijn geen residuen aangetroffen bij de oogst van dicamba-tolerante sojabonen. De EFSA heeft geconcludeerd dat het relevante bestandsdeel van de in dicamba-tolerante sojabonen aangetroffen residuen de metaboliet 3,6-dichloorsalicylzuur was.

(10)

Wat alle andere toepassingen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. De EFSA heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende gewassen en producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) of de acute referentiedosis (ARfD) wordt overschreden.

(11)

Wat nicotine betreft, werden bij Verordening (EU) nr. 897/2012 van de Commissie (3) tijdelijke MRL's voor wilde paddenstoelen vastgesteld tot en met 30 november 2014 overeenkomstig artikel 16, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 396/2005, in afwachting van de indiening en de evaluatie van nieuwe gegevens en informatie over het natuurlijke voorkomen of de vorming van nicotine in de desbetreffende producten. De Commissie werd in kennis gesteld van een onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd om de bronnen van de nicotine die voorkomt in die gewassen te onderzoeken. Gezien de verwachte duur van het onderzoek en om de nodige tijd te geven aan de Commissie voor het nemen van haar besluit is het passend de geldigheidsduur van deze MRL's tot en met 19 oktober 2016 te verlengen.

(12)

Wat formetanaat betreft, werden verschillende MRL's gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 61/2014 van de Commissie (4). In die verordening worden de MRL's voor aardbeien vastgesteld op de bepaalbaarheidsgrens met ingang van 14 augustus 2014. Ter wille van de rechtszekerheid moeten de MRL's zoals bepaald in deze verordening vanaf dezelfde datum van toepassing zijn.

(13)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(14)

Verordening (EEG) nr. 396/2005 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

(15)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 november 2014. Zij is echter met ingang van 14 augustus 2014 van toepassing wat betreft het MRL voor formetanaat in aardbeien.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 februari 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online te vinden op: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for acetamiprid in apricots and tree nuts. EFSA Journal 2013;11(12):3506 [30 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3506.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for chromafenozide in pome fruits and grapes. EFSA Journal 2014;12(2):3569 [25 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3569.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyazofamid in grapes. EFSA Journal 2013;11(10):3402 [23 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3402.

 

Reasoned opinion on the modification of the MRL for dicamba in genetically modified soybean. EFSA Journal 2013;11(10):3440 [38 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3440.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in peppers and aubergines. EFSA Journal 2014;12(4):3676 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3676.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fenpyrazamine in apricots, cherries, peaches and plums. EFSA Journal 2014;12(3):3619 [25 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3619.

 

Reasoned opinion on modification of the existing MRL for fluazinam in ginseng root. EFSA Journal 2014;12(5):3690 [20 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3690.

 

Reasoned Opinion on the modification of the existing MRL for formetanate in strawberries. EFSA Journal 2014;12(3):3596 [23 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3596.

 

Reasoned opinion on the setting of new MRLs for penconazole in blackberries and raspberries. EFSA Journal 2014;12(3):3618 [24 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3618.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pymetrozine in azaroles, celery and fennel. EFSA Journal 2013;11(8):3348 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3348.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for pyraclostrobin in chicory roots. EFSA Journal 2014;12(5):3685 [23 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3685.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tau-fluvalinate in various crops. EFSA Journal 2014;12(1):3548 [49 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3548.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for tebuconazole in poppy seed. EFSA Journal 2013;11(5):3248 [31 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3248.

(3)  Verordening (EU) nr. 897/2012 van de Commissie van 1 oktober 2012 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acibenzolar-S-methyl, amisulbrom, cyazofamide, diflufenican, dimoxystrobin, methoxyfenozide en nicotine in of op bepaalde producten (PB L 266 van 2.10.2012, blz. 1).

(4)  Verordening (EU) nr. 61/2014 van de Commissie van 24 januari 2014 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van cyromazine, fenpropidin, formetanaat, oxamyl en tebuconazool in of op bepaalde producten (PB L 22 van 25.1.2014, blz. 1).


BIJLAGE

Bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II worden de kolommen voor acetamiprid, cyazofamide, formetanaat, penconazool, pymetrozine, pyraclostrobine en tebuconazool vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (3)

Acetamiprid (R)

Cyazofamide

Formetanaat: som van formetanaat en zouten daarvan uitgedrukt als formetanaat (hydrochloride)

Penconazool (F)

Pymetrozine (A) (R)

Pyraclostrobine (F)

Tebuconazool (R)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

 

 

 

 

 

 

 

0110000

i)

Citrusvruchten

0,9

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,3 (+)

 

 

0110010

Grapefruits (shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

 

 

 

 

1

5

0110020

Sinaasappelen (bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

 

 

 

 

2

0,9

0110030

Citroenen (sukadecitroen, citroen, Boeddha's hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

 

 

1

5

0110040

Lemmetjes

 

 

 

 

 

1

5

0110050

Mandarijnen (clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen; tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

 

 

 

1

5

0110990

Overige

 

 

 

 

 

1

5

0120000

ii)

Noten

0,07

0,02 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

0,05

0120010

Amandelen

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120020

Paranoten

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120030

Cashewnoten

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120040

Kastanjes

 

 

 

 

0,05

0,02 (1)

 

0120050

Kokosnoten

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120060

Hazelnoten (lambertsnoot)

 

 

 

 

0,05

0,02 (1)

 

0120070

Macadamia

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120080

Pecannoten

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120100

Pistaches

 

 

 

 

0,02 (1)

1

 

0120110

Walnoten

 

 

 

 

0,05

0,02 (1)

 

0120990

Overige

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0130000

iii)

Pitvruchten

0,8

0,01 (1)

0,01 (1)

0,2

0,02 (1)

0,5

 

0130010

Appelen (wilde appelen)

 

 

 

 

(+)

 

0,3

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

 

 

 

(+)

 

0,3

0130030

Kweeperen

 

 

 

 

 

 

0,5

0130040

Mispels

 

 

 

 (2)

 

 

0,5

0130050

Loquats (Japanse mispels)

 

 

 

 (2)

 

 

0,5

0130990

Overige

 

 

 

 

 

 

0,5

0140000

iv)

Steenvruchten

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

 

0140010

Abrikozen

0,8

 

 

0,1

0,03 (+)

1

0,6

0140020

Kersen (zoete kers, zure kers)

1.5

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

3

1 (+)

0140030

Perziken (nectarine en soortgelijke kruisingen)

0,8

 

 

0,1

0,03 (+)

0,3

0,6

0140040

Pruimen (kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim, rode dadel/Chinese dadel/Chinese jujube (Ziziphus ziziphus))

0,03

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,8

1

0140990

Overige

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

0,5

2

0,1

0,2

0,02 (1)

 

 

0151010

Tafeldruiven

 

 

 

 

 

1 (+)

0,5

0151020

Wijndruiven

 

 

 

 

 

2

1 (+)

0152000

b)

Aardbeien

0,5

0,01 (1)

0,4

0,5

0,3 (+)

1.5

0,02 (1)

0153000

c)

Rubussoorten

2

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

0,5

0153010

Bramen

 

 

 

0,1

3 (+)

3

 

0153020

Dauwbramen (loganbes, taybes, boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen van Rubus-soorten)

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

2

(+)

0153030

Frambozen (wijnbes, poolbraam/framboos (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

 

0,1

3 (+)

3

 

0153990

Overige

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

2

(+)

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

1.5

0154010

Blauwe bessen (bosbes)

2

 

 

0,05 (1)

0,7 (+)

4

 

0154020

Veenbessen (vossenbes/rode bosbes (V. vitis-idaea))

2

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

3

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

2

 

 

0,5

0,7 (+)

3

 

0154040

Kruisbessen (inclusief kruisingen met andere Ribes-soorten)

2

 

 

0,05 (1)

0,7 (+)

3

 

0154050

Rozenbottels

2

 

 

 (2)

0,02 (1)

3

 

0154060

Moerbeien (aardbeiboomvrucht)

2

 

 

 (2)

0,02 (1)

3

 

0154070

Azaroles (Middellandse Zeemispels) (kiwibes (Actinidia arguta))

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,7 (+)

3

 

0154080

Vlierbessen (zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

2

 

 

 (2)

0,02 (1)

3

 

0154990

Overige

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

3

 

0160000

vi)

Diverse vruchten

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0161000

a)

Met eetbare schil

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

0161010

Dadels

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161020

Vijgen

0,03

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161030

Tafelolijven

0,01 (1)

 

 

 

0,05 (1)

 

0,05

0161040

Kumquats (marumi-kumquat, nagami-kumquat, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161050

Carambola's (bilimbi (blimbing))

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161060

Kaki's

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161070

Jambolans (djamblangs) (djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (Eugenia uniflora))

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161990

Overige

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0162010

Kiwi's

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0162020

Lychees (kapulasan, ramboetan, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0162030

Passievruchten

 

 

 

 

 

 

1

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0162050

Sterappelen

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0162990

Overige

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

0,01 (1)

 

 

 

 

 

 

0163010

Avocado's

 

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163020

Bananen (dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,05

0163030

Mango's

 

 

 

 

0,02 (1)

0,05

0,1

0163040

Papaja's

 

 

 

 

0,02 (1)

0,07

2

0163050

Granaatappels

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163060

Cherimoya's (custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (Annona diversifolia) en andere middelgrote Annonaceae-vruchten)

 

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163070

Guaves (rode pitaya/drakenvrucht (Hylocereus undatus))

 

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163080

Ananassen

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163090

Broodvruchten (nangka (jackfruit))

 

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163100

Doerians

 

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163990

Overige

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

 

 

 

 

 

 

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

0211000

a)

Aardappelen

 

0,01 (1) (+)

 

 

(+)

0,02 (1)

0,02 (1)

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

 

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0212010

Cassave (taro, eddo/eddoe, yautia)

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Yams (yamboon/jicama)

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Arrowroot (pijlwortel)

 

 

 

 (2)

 

 

 

0212990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Rode bieten

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1

0,02 (1)

0213020

Wortels

 

0,01 (1)

 

 

 

0,5

0,4

0213030

Knolselderij

 

0,01 (1)

 

 

(+)

0,3

0,5

0213040

Mierikswortel (engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

 

0,1

 

 

 

0,3

0,4

0213050

Aardperen (topinamboers) (crosne)

 

0,01 (1)

 

 

 

0,06

0,02 (1)

0213060

Pastinaken

 

0,01 (1)

 

 

 

0,3

0,4

0213070

Wortelpeterselie

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1

0,4

0213080

Radijzen (rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, aardamandel/tijgernoot (Cyperus esculentus))

 

0,01 (1)

 

 

(+)

0,5

0,02 (1)

0213090

Schorseneren (zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer/oesterplant, klitwortel)

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1

0,4 (+)

0213100

Koolrapen

 

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,3

0213110

Rapen

 

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,3

0213990

Overige

 

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0220000

ii)

Bolgewassen

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

0220010

Knoflook

0,02

 

 

 

 

0,3

0,1

0220020

Uien (andere boluien, zilveruitjes)

0,02

 

 

 

 

1.5

0,1

0220030

Sjalotten

0,01 (1)

 

 

 

 

0,3

0,05

0220040

Bosuien en stengeluien (andere groene uien en soortgelijke soorten)

0,01 (1)

 

 

 

 

1.5

0,6

0220990

Overige

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0230000

iii)

Vruchtgroenten

 

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomaten (kerstomaat, Physalis spp., gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense), boomtomaat)

0,2

0,6 (+)

0,3

0,1

0,5 (+)

0,3

0,9

0231020

Pepers (paprika's) (chilipeper)

0,3

0,01 (1)

0,01 (1)

0,2

3 (+)

0,5

0,6

0231030

Aubergines (pepino, antroewa/witte eierplant (S. macrocarpon))

0,2

0,01 (1)

0,3

0,1

0,5 (+)

0,3

0,4 (+)

0231040

Okra's, okers

0,2

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1) (+)

0,02 (1)

0,02 (1)

0231990

Overige

0,2

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,3

0,2 (+)

 

0,1

1 (+)

0,5

 

0232010

Komkommers

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,2

0232020

Augurken

 

 

0,3

 

 

 

0,02 (1)

0232030

Courgettes (zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittere meloen, padwal, hoekige luffa/teroi)

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,2

0232990

Overige

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,2

0,15 (+)

0,3

0,1

0,3 (+)

0,5

 

0233010

Meloenen (kiwano)

 

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0233020

Pompoenen (winterpompoen, marrow (late soort))

 

 

 

 

 

 

0,15

0233030

Watermeloenen

 

 

 

 

 

 

0,15

0233990

Overige

 

 

 

 

 

 

0,15

0234000

d)

Suikermais (babymais)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1) (+)

0,02 (1)

0,6

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

0,2

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0240000

iv)

Koolsoorten

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

0,4

 

 

 

0,03 (+)

0,1

 

0241010

Broccoli (Chinese broccoli)

 

 

 

 

 

 

0,15

0241020

Bloemkool

 

 

 

 

 

 

0,05

0241990

Overige

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

 

 

 

 

 

0,7

0242010

Spruitjes

0,05

 

 

 

0,08 (+)

0,3

 

0242020

Sluitkool (spitskool, rode kool, savooiekool, wittekool)

0,7

 

 

 

0,05 (+)

0,2

 

0242990

Overige

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0243000

c)

Bladkoolachtigen

0,01 (1)

 

 

 

0,2 (+)

1.5

0,02 (1)

0243010

Chinese kool (mosterdkool, paksoi, tatsoi, choisum, petsai)

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Boerenkool (krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Koolrabi

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1) (+)

0,02 (1)

0,02 (1)

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

0,5

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

3

 

 

 

3 (+)

10

 

0251020

Sla (kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

3

 

 

 

3 (+)

2

 

0251030

Andijvie (wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), molsla)

1.5

 

 

 

0,6 (+)

0,4

 

0251040

Tuinkers (taugé (mungboonkiemen), alfalfakiemen)

3

 

 

 

0,6 (+)

10

 

0251050

Winterkers

3

 

 

 (2)

3 (+)

10

 

0251060

Raketsla, rucola (grote zandkool (Diplotaxis spp.))

3

 

 

 

3 (+)

10

 

0251070

Rode amsoi

3

 

 

 (2)

0,6 (+)

10

 

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp., inclusief raapstelen (mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst), waaronder Brassica-gewassen, koolrabibladeren)

3

 

 

 

3 (+)

10

 

0251990

Overige

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

10

 

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara), tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)

5

 

 

 

0,6 (+)

0,5

 

0252020

Postelein (winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (Salsola soda))

3

 

 

 (2)

0,4 (+)

0,02 (1)

 

0252030

Snijbiet (bladeren van de biet)

3

 

 

 

0,6 (+)

0,5

 

0252990

Overige

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren) (malabarspinazie, bananenbladeren, jong acaciablad of cha-om)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0254000

d)

Waterkers (dagoeblad/waterspinazie (Ipomea aquatica), watermimosa)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0255000

e)

Witlof

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,15

0256000

f)

Kruiden

3

0,02 (1)

0,02 (1)

 

3

2

 

0256010

Kervel

 

 

 

 

(+)

 

0,05 (1)

0256020

Bieslook

 

 

 

 

(+)

 

2

0256030

Bladselderij (venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (Eryngium foetidum))

 

 

 

 

(+)

 

0,05 (1)

0256040

Peterselie (bladeren van wortelpeterselie)

 

 

 

 

(+)

 

2

0256050

Salie (winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256060

Rozemarijn

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256070

Tijm (marjolein, oregano)

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256080

Basilicum (citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen (goudsbloem en andere), Aziatische waternavel, (wilde)betelblad/la lot, kerrieblad)

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256090

Laurierblad (citroengras)

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256100

Dragon (hysop)

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256990

Overige

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0260010

Bonen (met peul) (sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)

0,15

 

 

 

2 (+)

 

2 (+)

0260020

Bonen (zonder peul) (tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

0,3

 

 

 

0,02 (1) (+)

 

2 (+)

0260030

Erwten (met peul) (peultjes/suikererwt)

0,4

 

 

 

0,02 (1) (+)

 

2 (+)

0260040

Erwten (zonder peul) (doperwt, groene erwt, kekererwt)

0,3

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0260050

Linzen

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0260990

Overige

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

 

0270010

Asperges

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270020

Kardoen (Borago officinalis (stengels))

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270030

Bleekselderij

1.5

 

 

0,05 (1)

0,04 (+)

0,02 (1) (+)

0,5 (+)

0270040

Knolvenkel

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,04 (+)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270050

Artisjokken (bananenbloem)

0,7

 

 

0,2

0,02 (1) (+)

2

0,6

0270060

Prei

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,7

0,6

0270070

Rabarber

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270080

Bamboescheuten

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270090

Palmharten

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270990

Overige

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0280000

viii)

Fungi

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0280010

Gekweekte fungi (champignon, oesterzwam, shiitake, schimmelmycelium (vegetatieve delen))

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Wilde fungi (cantharel, truffel, morielje, eekhoorntjesbrood)

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Zeewier

0,01 (1)

 

0,01 (1)

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

0300010

Bonen (tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

0,07

 

 

 

 

0,3

0,3

0300020

Linzen

0,01 (1)

 

 

 

 

0,5

0,2

0300030

Erwten (kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

0,07

 

 

 

 

0,3

0,2

0300040

Lupinen

0,01 (1)

 

 

 

 

0,05

0,2

0300990

Overige

0,01 (1)

 

 

 

 

0,3

0,2

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0401000

i)

Oliehoudende zaden

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Lijnzaad

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0,6

0401020

Pinda's

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,04

0,15

0401030

Papaverzaad

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0,2

0401040

Sesamzaad

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)

0401050

Zonnebloemzaad

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,3

0,02 (1)

0401060

Koolzaad (voederkoolzaad, raapzaad)

0,2

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0,5

0401070

Sojabonen

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,05

0,15

0401080

Mosterdzaad

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0,3

0401090

Katoenzaad

0,7

 

 

 

0,03

0,3

2

0401100

Pompoenzaad (andere zaden van Cucurbitaceae)

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0401110

Saffloer

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)

0401120

Bernagie (slangenkruid (Echium plantagineum), ruw parelzaad (Buglossoides arvensis))

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)

0401130

Huttentut

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,2

0,3

0401140

Hennepzaad

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0401150

Wonderboom

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)

0401990

Overige

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

0,01 (1)

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

 

 

 

 

0,05

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0402030

Palmvruchten

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0402040

Kapok

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0402990

Overige

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0500000

5.

GRANEN

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

0500010

Gerst

0,01 (1)

 

 

 

 

1

2

0500020

Boekweit (amarant, quinoa)

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0500030

Mais

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0500040

Gierst (trosgierst, teff, vingergierst, parelgierst)

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0500050

Haver

0,01 (1)

 

 

 

 

1

2

0500060

Rijst (wilde rijst (Zizania aquatica))

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

1 (+)

0500070

Rogge

0,01 (1)

 

 

 

 

0,2

0,1

0500080

Sorghum

0,01 (1)

 

 

 

 

0,5

0,02 (1)

0500090

Tarwe (spelt, triticale)

0,03

 

 

 

 

0,2

0,1

0500990

Overige (kanariezaad (Phalaris canariensis))

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

 

 

0610000

i)

Thee

 

 

 

0,1

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0620000

ii)

Koffiebonen

 

 

 

 (2)

0,1 (1)

0,3 (+)

0,1

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 

 

 

 (2)

 

0,1 (1)

0,05 (1)

0631000

a)

Bloemen

 

 

 

 (2)

5 (+)

 

 

0631010

Kamille (bloem)

 

 

 

 (2)

 

 

 

0631020

Hibiscus (bloem)

 

 

 

 (2)

 

 

 

0631030

Rozenblaadjes

 

 

 

 (2)

 

 

 

0631040

Jasmijn (bloem) (vlierbloesem (Sambucus nigra))

 

 

 

 (2)

 

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

 

 (2)

 

 

 

0631990

Overige

 

 

 

 (2)

 

 

 

0632000

b)

Bladeren

 

 

 

 (2)

5 (+)

 

 

0632010

Aardbei (blad)

 

 

 

 (2)

 

 

 

0632020

Rooibos (blad) (ginkgo (blad))

 

 

 

 (2)

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 (2)

 

 

 

0632990

Overige

 

 

 

 (2)

 

 

 

0633000

c)

Wortels

 

 

 

 (2)

0,1 (1)

 

 

0633010

Valeriaanwortel

 

 

 

 (2)

 

 

 

0633020

Ginsengwortel

 

 

 

 (2)

 

 

 

0633990

Overige

 

 

 

 (2)

 

 

 

0639000

d)

Andere kruidenthee

 

 

 

 (2)

0,1 (1)

 

 

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd of gedroogd)

 

 

 

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

 

 

 

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0700000

7.

HOP (gedroogd)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,5

15 (+)

15

40 (+)

0800000

8.

SPECERIJEN

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810000

i)

Zaden

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

1.5 (+)

0810010

Anijs

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810030

Selderijzaad (lavaszaad)

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810040

Korianderzaad

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810050

Komijnzaad

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810060

Dillezaad

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810070

Venkelzaad

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810080

Fenegriek

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810990

Overige

 

 

 

 (2)

 

 

 

0820000

ii)

Vruchten en bessen

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

 

0820010

Piment

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820030

Karwij

 

 

 

 (2)

 

 

1.5 (+)

0820040

Kardemom

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820050

Jeneverbessen

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820060

Peper, zwart, groen en wit (lange peper, roze peper)

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820070

Vanillestokjes

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820080

Tamarinde

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820990

Overige

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0830000

iii)

Bast

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0830010

Kaneel (cassia)

 

 

 

 (2)

 

 

 

0830990

Overige

 

 

 

 (2)

 

 

 

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 

 

 

 (2)

 

 

 

0840010

Zoethout

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840020

Gember

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840030

Geelwortel

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

(+)

 (2)

(+)

(+)

(+)

0840990

Overige

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0850000

v)

Knoppen

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0850010

Kruidnagels

 

 

 

 (2)

 

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

 

 (2)

 

 

 

0850990

Overige

 

 

 

 (2)

 

 

 

0860000

vi)

Stempels

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0860010

Saffraan

 

 

 

 (2)

 

 

 

0860990

Overige

 

 

 

 (2)

 

 

 

0870000

vii)

Zaadrokken

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0870010

Foelie

 

 

 

 (2)

 

 

 

0870990

Overige

 

 

 

 (2)

 

 

 

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 (2)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0900010

Suikerbiet

 

 

 

 (2)

 

0,2

 

0900020

Suikerriet

 

 

 

 (2)

 

0,02 (1)

 

0900030

Wortelcichorei

 

 

 

 (2)

 

0,08

 

0900990

Overige

 

 

 

 (2)

 

0,02 (1)

 

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

(+)

 

 

 

 

 

 

1010000

i)

Weefsel

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

1011000

a)

Varkens

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Spier

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1011020

Vet

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1011030

Lever

0,1 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1011040

Nier

0,1 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1011050

Eetbare slachtafvallen

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1011990

Overige

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1012000

b)

Runderen

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Spier

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1012020

Vet

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1012030

Lever

0,1 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1012040

Nier

0,2

 

 

 

 

 

0,2

1012050

Eetbare slachtafvallen

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1012990

Overige

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1013000

c)

Schapen

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Spier

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1013020

Vet

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1013030

Lever

0,1 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1013040

Nier

0,2

 

 

 

 

 

0,2

1013050

Eetbare slachtafvallen

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1013990

Overige

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1014000

d)

Geiten

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Spier

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1014020

Vet

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1014030

Lever

0,1 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1014040

Nier

0,2

 

 

 

 

 

0,2

1014050

Eetbare slachtafvallen

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1014990

Overige

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

 

 

 

 (2)

 

 

 

1015010

Spier

0,05

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1015020

Vet

0,05

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1015030

Lever

0,1 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,2

1015040

Nier

0,2

 

 

 (2)

 

 

0,2

1015050

Eetbare slachtafvallen

0,02 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,2

1015990

Overige

0,02 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1016000

f)

Pluimvee — kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

 

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1016010

Spier

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

1016020

Vet

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

1016030

Lever

0,1 (1)

 

 

 

 

 

 

1016040

Nier

0,1 (1)

 

 

 

 

 

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

1016990

Overige

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (konijn, kangoeroe, hert)

 

 

 

 (2)

 

 

 

1017010

Spier

0,05

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1017020

Vet

0,05

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1017030

Lever

0,1 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,2

1017040

Nier

0,2

 

 

 (2)

 

 

0,2

1017050

Eetbare slachtafvallen

0,02 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,2

1017990

Overige

0,02 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1020000

ii)

Melk

0,05

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1) (+)

0,01 (1)

0,02 (1)

1020010

Runderen

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Schapen

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Geiten

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Paarden

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

1030000

iii)

Vogeleieren

0,02 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

1030010

Kippen

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Eenden

 

 

 

 (2)

 

 

 

1030030

Ganzen

 

 

 

 (2)

 

 

 

1030040

Kwartels

 

 

 

 (2)

 

 

 

1030990

Overige

 

 

 

 (2)

 

 

 

1040000

iv)

Honing (koninginnengelei, pollen, honingraat met honing (raathoning))

0,05  (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (kikkerbilletjes, krokodillen)

0,02 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 (2)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

1060000

vi)

Slakken

0,02 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 (2)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

1070000

vii)

Andere producten van landdieren (vrij wild)

0,02 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 (2)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

 

2)

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

a)

in deel A worden de kolommen voor chromafenozide, dicamba, difenoconazool, fenpyrazamine, fluazinam, nicotine en tau-fluvalinaat vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (5)

Chromafenozide

Dicamba

Difenoconazool

Fenpyrazamine

Fluazinam (F)

Nicotine

Tau-Fluvalinaat (F)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

 

 

 

 

 

 

 

0110000

i)

Citrusvruchten

0,01 (4)

0,05 (4)

0,1

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,1

0110010

Grapefruits (shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Sinaasappelen (bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Citroenen (sukadecitroen, citroen, Boeddha's hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Lemmetjes

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarijnen (clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen; tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Noten

0,01 (4)

0,05 (4)

0,05 (4)

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,01 (4)

0120010

Amandelen

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Paranoten

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Hazelnoten (lambertsnoot)

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Walnoten

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Pitvruchten

0,5

 

 

0,01 (4)

 

 

0,1

0130010

Appelen (wilde appelen)

 

0,1

0,5

 

0,3

 

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

0,05 (4)

0,5

 

0,05 (4)

 

 

0130030

Kweeperen

 

0,05 (4)

0,4

 

0,05 (4)

 

 

0130040

Mispels

 

0,05 (4)

0,5

 

0,05 (4)

 

 

0130050

Loquats (Japanse mispels)

 

0,05 (4)

0,5

 

0,05 (4)

 

 

0130990

Overige

 

0,05 (4)

0,2

 

0,05 (4)

 

 

0140000

iv)

Steenvruchten

0,01 (4)

0,05 (4)

 

 

0,05 (4)

 

 

0140010

Abrikozen

 

 

0,5

5

 

 

0,1

0140020

Kersen (zoete kers, zure kers)

 

 

0,3

4

 

 

0,5

0140030

Perziken (nectarine en soortgelijke kruisingen)

 

 

0,5

4

 

 

0,1

0140040

Pruimen (kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim, rode dadel/Chinese dadel/Chinese jujube (Ziziphus ziziphus))

 

 

0,5

3

 

 

0,3

0140990

Overige

 

 

0,1

0,01 (4)

 

 

0,01 (4)

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

0,05 (4)

 

 

 

 

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

1,5

 

0,5

3

 

 

1

0151010

Tafeldruiven

 

 

 

 

0,05 (4)

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

 

 

3

 

 

0152000

b)

Aardbeien

0,01 (4)

 

0,4

3

0,05 (4)

 

0,5

0153000

c)

Rubussoorten

0,01 (4)

 

 

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,5

0153010

Bramen

 

 

1.5

 

 

 

 

0153020

Dauwbramen (loganbes, taybes, boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen van Rubus-soorten)

 

 

0,1

 

 

 

 

0153030

Frambozen (wijnbes, poolbraam/framboos (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

1.5

 

 

 

 

0153990

Overige

 

 

0,1

 

 

 

 

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

0,01 (4)

 

 

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,5

0154010

Blauwe bessen (bosbes)

 

 

0,1

 

 

 

 

0154020

Veenbessen (vossenbes/rode bosbes (V. vitis-idaea))

 

 

0,1

 

 

 

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

 

 

0,2

 

 

 

 

0154040

Kruisbessen (inclusief kruisingen met andere Ribes-soorten)

 

 

0,1

 

 

 

 

0154050

Rozenbottels

 

 

0,1

 

 

0,3 (+)

 

0154060

Moerbeien (aardbeiboomvrucht)

 

 

0,1

 

 

 

 

0154070

Azaroles (Middellandse Zeemispels) (kiwibes (Actinidia arguta))

 

 

0,1

 

 

 

 

0154080

Vlierbessen (zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

 

 

0,1

 

 

 

 

0154990

Overige

 

 

0,1

 

 

 

 

0160000

vi)

Diverse vruchten

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,01 (4)

0161000

a)

Met eetbare schil

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Dadels

 

 

0,1

 

 

 

 

0161020

Vijgen

 

 

0,1

 

 

 

 

0161030

Tafelolijven

 

 

2

 

 

 

 

0161040

Kumquats (marumi-kumquat, nagami-kumquat, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

 

0,1

 

 

 

 

0161050

Carambola's (bilimbi (blimbing))

 

 

0,1

 

 

 

 

0161060

Kaki's

 

 

0,1

 

 

 

 

0161070

Jambolans (djamblangs) (djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (Eugenia uniflora))

 

 

0,1

 

 

 

 

0161990

Overige

 

 

0,1

 

 

 

 

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

 

 

0,1

 

 

 

 

0162010

Kiwi's

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Lychees (kapulasan, ramboetan, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Passievruchten

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 

 

 

 

 

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

 

 

 

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 

 

 

 

 

 

 

0162990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avocado's

 

 

0,1

 

 

 

 

0163020

Bananen (dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

 

 

0,1

 

 

 

 

0163030

Mango's

 

 

0,1

 

 

 

 

0163040

Papaja's

 

 

0,2

 

 

 

 

0163050

Granaatappels

 

 

0,1

 

 

 

 

0163060

Cherimoya's (custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (Annona diversifolia) en andere middelgrote Annonaceae-vruchten)

 

 

0,1

 

 

 

 

0163070

Guaves (rode pitaya/drakenvrucht (Hylocereus undatus))

 

 

0,1

 

 

 

 

0163080

Ananassen

 

 

0,1

 

 

 

 

0163090

Broodvruchten (nangka (jackfruit))

 

 

0,1

 

 

 

 

0163100

Doerians

 

 

0,1

 

 

 

 

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 

 

0,1

 

 

 

 

0163990

Overige

 

 

0,1

 

 

 

 

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

0,01 (4)

 

 

 

0,05 (4)

 

 

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

 

0,05 (4)

 

0,01 (4)

 

 

 

0211000

a)

Aardappelen

 

 

0,1

 

 

 

0,01 (4)

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

 

 

0,1

 

 

 

0,01 (4)

0212010

Cassave (taro, eddo/eddoe, yautia)

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Yams (yamboon/jicama)

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Arrowroot (pijlwortel)

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Rode bieten

 

 

0,4

 

 

 

0,02

0213020

Wortels

 

 

0,4

 

 

 

0,02

0213030

Knolselderij

 

 

2

 

 

 

0,01 (4)

0213040

Mierikswortel (engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

 

 

0,4

 

 

 

0,01 (4)

0213050

Aardperen (topinamboers) (crosne)

 

 

0,4

 

 

 

0,01 (4)

0213060

Pastinaken

 

 

0,4

 

 

 

0,01 (4)

0213070

Wortelpeterselie

 

 

0,4

 

 

 

0,01 (4)

0213080

Radijzen (rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, aardamandel/tijgernoot (Cyperus esculentus))

 

 

0,4

 

 

 

0,01 (4)

0213090

Schorseneren (zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer/oesterplant, klitwortel)

 

 

0,4

 

 

 

0,01 (4)

0213100

Koolrapen

 

 

0,4

 

 

 

0,01 (4)

0213110

Rapen

 

 

0,4

 

 

 

0,01 (4)

0213990

Overige

 

 

0,4

 

 

 

0,01 (4)

0220000

ii)

Bolgewassen

 

0,05 (4)

 

0,01 (4)

 

 

0,01 (4)

0220010

Knoflook

 

 

0,5

 

 

 

 

0220020

Uien (andere boluien, zilveruitjes)

 

 

0,5

 

 

 

 

0220030

Sjalotten

 

 

0,5

 

 

 

 

0220040

Bosuien en stengeluien (andere groene uien en soortgelijke soorten)

 

 

5

 

 

 

 

0220990

Overige

 

 

0,5

 

 

 

 

0230000

iii)

Vruchtgroenten

 

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae

 

0,05 (4)

 

 

 

 

 

0231010

Tomaten (kerstomaat, Physalis spp., gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense), boomtomaat)

 

 

2

3

 

 

0,1

0231020

Pepers (paprika's) (chilipeper)

 

 

0,8

3

 

 

0,01 (4)

0231030

Aubergines (pepino, antroewa/witte eierplant (S. macrocarpon))

 

 

0,6

3

 

 

0,15

0231040

Okra's, okers

 

 

0,05 (4)

0,01 (4)

 

 

0,01 (4)

0231990

Overige

 

 

0,05 (4)

0,01 (4)

 

 

0,01 (4)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

 

0,05 (4)

0,3

0,7

 

 

 

0232010

Komkommers

 

 

 

 

 

 

0,05

0232020

Augurken

 

 

 

 

 

 

0,01 (4)

0232030

Courgettes (zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittere meloen, padwal, hoekige luffa/teroi)

 

 

 

 

 

 

0,01 (4)

0232990

Overige

 

 

 

 

 

 

0,01 (4)

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

0,05 (4)

0,2

0,01 (4)

 

 

 

0233010

Meloenen (kiwano)

 

 

 

 

 

 

0,09

0233020

Pompoenen (winterpompoen, marrow (late soort))

 

 

 

 

 

 

0,01 (4)

0233030

Watermeloenen

 

 

 

 

 

 

0,01 (4)

0233990

Overige

 

 

 

 

 

 

0,01 (4)

0234000

d)

Suikermais (babymais)

 

0,07

0,05 (4)

0,01 (4)

 

 

0,01 (4)

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

 

0,05 (4)

0,05 (4)

0,01 (4)

 

 

0,01 (4)

0240000

iv)

Koolsoorten

 

0,05 (4)

 

0,01 (4)

 

 

 

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Broccoli (Chinese broccoli)

 

 

1

 

 

 

0,4

0241020

Bloemkool

 

 

0,2

 

 

 

0,1

0241990

Overige

 

 

0,05 (4)

 

 

 

0,01 (4)

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

 

0,2

 

 

 

 

0242010

Spruitjes

 

 

 

 

 

 

0,1

0242020

Sluitkool (spitskool, rode kool, savooiekool, wittekool)

 

 

 

 

 

 

0,2

0242990

Overige

 

 

 

 

 

 

0,01 (4)

0243000

c)

Bladkoolachtigen

 

 

2

 

 

 

0,01 (4)

0243010

Chinese kool (mosterdkool, paksoi, tatsoi, choisum, petsai)

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Boerenkool (krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Koolrabi

 

 

0,05 (4)

 

 

 

0,07

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

 

 

0,01 (4)

 

 

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

 

0,05 (4)

 

 

 

 

0,7

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

 

 

0,05 (4)

 

 

 

 

0251020

Sla (kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

 

 

3

 

 

 

 

0251030

Andijvie (wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), molsla)

 

 

0,05 (4)

 

 

 

 

0251040

Tuinkers (taugé (mungboonkiemen), alfalfakiemen)

 

 

0,05 (4)

 

 

 

 

0251050

Winterkers

 

 

0,05 (4)

 

 

 

 

0251060

Raketsla, rucola (grote zandkool (Diplotaxis spp.))

 

 

2

 

 

 

 

0251070

Rode amsoi

 

 

0,05 (4)

 

 

 

 

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp., inclusief raapstelen (mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst), waaronder Brassica-gewassen, koolrabibladeren)

 

 

0,05 (4)

 

 

 

 

0251990

Overige

 

 

0,05 (4)

 

 

 

 

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

 

0,05 (4)

 

 

 

 

0,01 (4)

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara), tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)

 

 

2

 

 

 

 

0252020

Postelein (winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (Salsola soda))

 

 

2

 

 

 

 

0252030

Snijbiet (bladeren van de biet)

 

 

0,2

 

 

 

 

0252990

Overige

 

 

0,05 (4)

 

 

 

 

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren) (malabarspinazie, bananenbladeren, jong acaciablad of cha-om)

 

0,05 (4)

0,05 (4)

 

 

 

0,01 (4)

0254000

d)

Waterkers (dagoeblad/waterspinazie (Ipomea aquatica), watermimosa)

 

0,05 (4)

0,5

 

 

 

0,01 (4)

0255000

e)

Witlof

 

0,05 (4)

0,08

 

 

 

0,01 (4)

0256000

f)

Kruiden

 

4

 

 

 

0,4 (+)

0,01 (4)

0256010

Kervel

 

 

10

 

 

 

 

0256020

Bieslook

 

 

2

 

 

 

 

0256030

Bladselderij (venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (Eryngium foetidum))

 

 

10

 

 

 

 

0256040

Peterselie (bladeren van wortelpeterselie)

 

 

10

 

 

 

 

0256050

Salie (winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

 

 

2

 

 

 

 

0256060

Rozemarijn

 

 

2

 

 

 

 

0256070

Tijm (marjolein, oregano)

 

 

2

 

 

 

 

0256080

Basilicum (citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen (goudsbloem en andere), Aziatische waternavel, (wilde)betelblad/la lot, kerrieblad)

 

 

2

 

 

 

 

0256090

Laurierblad (citroengras)

 

 

2

 

 

 

 

0256100

Dragon (hysop)

 

 

2

 

 

 

 

0256990

Overige

 

 

2

 

 

 

 

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

 

0,05 (4)

 

0,01 (4)

 

 

 

0260010

Bonen (met peul) (sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)

 

 

1

 

 

 

0,1

0260020

Bonen (zonder peul) (tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

 

 

1

 

 

 

0,1

0260030

Erwten (met peul) (peultjes/suikererwt)

 

 

1

 

 

 

0,5

0260040

Erwten (zonder peul) (doperwt, groene erwt, kekererwt)

 

 

1

 

 

 

0,5

0260050

Linzen

 

 

0,05 (4)

 

 

 

0,01 (4)

0260990

Overige

 

 

0,05 (4)

 

 

 

0,01 (4)

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

 

 

 

0,01 (4)

 

 

 

0270010

Asperges

 

5

0,05 (4)

 

 

 

0,01 (4)

0270020

Kardoen (Borago officinalis (stengels))

 

0,05 (4)

4

 

 

 

0,01 (4)

0270030

Bleekselderij

 

0,05 (4)

5

 

 

 

0,01 (4)

0270040

Knolvenkel

 

0,05 (4)

5

 

 

 

0,01 (4)

0270050

Artisjokken (bananenbloem)

 

0,05 (4)

1

 

 

 

0,8

0270060

Prei

 

0,05 (4)

0,5

 

 

 

0,1

0270070

Rabarber

 

0,05 (4)

0,3

 

 

 

0,01 (4)

0270080

Bamboescheuten

 

0,05 (4)

0,05 (4)

 

 

 

0,01 (4)

0270090

Palmharten

 

0,05 (4)

0,05 (4)

 

 

 

0,01 (4)

0270990

Overige

 

0,05 (4)

0,05 (4)

 

 

 

0,01 (4)

0280000

viii)

Fungi

 

0,05 (4)

0,05 (4)

0,01 (4)

 

 

0,01 (4)

0280010

Gekweekte fungi (champignon, oesterzwam, shiitake, schimmelmycelium (vegetatieve delen))

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Wilde fungi (cantharel, truffel, morielje, eekhoorntjesbrood)

 

 

 

 

 

0,04 (+)

 

0280990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Zeewier

 

0,05 (4)

0,05 (4)

0,01 (4)

 

 

0,01 (4)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,01 (4)

0,05 (4)

 

 

0300010

Bonen (tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

 

 

0,05 (4)

 

 

 

0,01 (4)

0300020

Linzen

 

 

0,05 (4)

 

 

 

0,01 (4)

0300030

Erwten (kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

 

 

0,1

 

 

 

0,02

0300040

Lupinen

 

 

0,05 (4)

 

 

 

0,01 (4)

0300990

Overige

 

 

0,05 (4)

 

 

 

0,01 (4)

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,01 (4)

0,05 (4)

 

 

0401000

i)

Oliehoudende zaden

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Lijnzaad

 

 

0,2

 

 

 

0,02 (4)

0401020

Pinda's

 

 

0,05 (4)

 

 

 

0,02 (4)

0401030

Papaverzaad

 

 

0,05 (4)

 

 

 

0,02 (4)

0401040

Sesamzaad

 

 

0,05 (4)

 

 

 

0,02 (4)

0401050

Zonnebloemzaad

 

 

0,05 (4)

 

 

 

0,1

0401060

Koolzaad (voederkoolzaad, raapzaad)

 

 

0,5

 

 

 

0,1

0401070

Sojabonen

 

(+)

0,05 (4)

 

 

 

0,02 (4)

0401080

Mosterdzaad

 

 

0,2

 

 

 

0,02 (4)

0401090

Katoenzaad

 

 

0,05 (4)

 

 

 

0,1

0401100

Pompoenzaad (andere zaden van Cucurbitaceae)

 

 

0,05 (4)

 

 

 

0,02 (4)

0401110

Saffloer

 

 

0,05 (4)

 

 

 

0,02 (4)

0401120

Bernagie (slangenkruid (Echium plantagineum), ruw parelzaad (Buglossoides arvensis))

 

 

0,05 (4)

 

 

 

0,02 (4)

0401130

Huttentut

 

 

0,05 (4)

 

 

 

0,02 (4)

0401140

Hennepzaad

 

 

0,05 (4)

 

 

 

0,02 (4)

0401150

Wonderboom

 

 

0,05 (4)

 

 

 

0,02 (4)

0401990

Overige

 

 

0,05 (4)

 

 

 

0,02 (4)

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

 

 

 

 

 

 

0,01 (4)

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

2

 

 

 

 

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 

 

0,05 (4)

 

 

 

 

0402030

Palmvruchten

 

 

0,05 (4)

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving