Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.40

VERORDENING (EU) 2015/165 VAN DE COMMISSIE

van 3 februari 2015

tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van melkzuur, Lecanicillium muscarium stam Ve6, chitosanhydrochloride en Equisetum arvense L. in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 5, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor melkzuur, Lecanicillium muscarium stam Ve6, chitosanhydrochloride en Equisetum arvense L. zijn geen specifieke MRL's vastgesteld en deze stoffen zijn ook niet opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005, zodat de standaardwaarde van 0,01 mg/kg als bepaald in artikel 18, lid 1, onder b), van die verordening van toepassing is.

(2)

Chitosanhydrochloride is overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad (2) goedgekeurd als basisstof. Gelet op Uitvoeringsverordening (EU) nr. 563/2014 van de Commissie (3) is de Commissie van oordeel dat die stof moet worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(3)

Equisetum arvense L. is overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 goedgekeurd als basisstof. Gelet op Uitvoeringsverordening (EU) nr. 462/2014 van de Commissie (4) is de Commissie van oordeel dat die stof moet worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(4)

Melkzuur is overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad (5) goedgekeurd als levensmiddelenadditief. Gelet op Verordening (EU) nr. 1129/2011 van de Commissie (6) is de Commissie van oordeel dat melkzuur moet worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(5)

Voor Lecanicillium muscarium stam Ve6 heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid („EFSA”) geconcludeerd (7) dat die stof moet worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(6)

Op grond van de conclusie van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen in de MRL's aan de desbetreffende vereisten van artikel 5, lid 1, en artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(7)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage IV worden in alfabetische volgorde de vermeldingen „melkzuur (2)”, „Lecanicillium muscarium stam Ve6”, „chitosanhydrochloride”, en „Equisetum arvense L.” toegevoegd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 februari 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 563/2014 van de Commissie van 23 mei 2014 tot goedkeuring van de basisstof chitosanhydrochloride overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 156 van 24.5.2014, blz. 5).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 462/2014 van de Commissie van 5 mei 2014 tot goedkeuring van de basisstof Equisetum arvense L. overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 (PB L 134 van 7.5.2014, blz. 28).

(5)  Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16).

(6)  Verordening (EU) nr. 1129/2011 van de Commissie van 11 november 2011 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad door opstelling van een EU-lijst van levensmiddelenadditieven (PB L 295 van 12.11.2011, blz. 1).

(7)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Lecanicillium muscarium strain Ve6, notified as Verticillium lecanii. EFSA Journal 2010; 8(1):1446. [45 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1446.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving