Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.36

VERORDENING (EU) Nr. 1119/2014 VAN DE COMMISSIE

van 16 oktober 2014

tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor benzalkoniumchloride en didecyldimethylammoniumchloride in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), en artikel 16, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Tot nu toe zijn geen specifieke maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld voor benzalkoniumchloride (BAC) en didecyldimethylammoniumchloride (DDAC) en zijn die stoffen niet opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

BAC is geen goedgekeurde werkzame stof in gewasbeschermingsmiddelen in het kader van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad (2). DDAC was goedgekeurd als werkzame stof in gewasbeschermingsmiddelen voor gebruik op siergewassen, maar alle vergunningen voor gewasbeschermingsmiddelen die DDAC bevatten, zijn ingetrokken na het intrekken van de goedkeuring (3). Beide stoffen worden gebruikt als biociden voor ontsmetting. Dat gebruik kan leiden tot aantoonbare residuen in levensmiddelen.

(3)

De Commissie heeft van de lidstaten en exploitanten van bedrijven informatie ontvangen waaruit blijkt dat de aanwezigheid van BAC en DDAC in of op bepaalde producten leidt tot hogere residuen dan het in Verordening (EG) nr. 396/2005 vastgestelde standaard-MRL van 0,01 mg/kg.

(4)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in 2012 en 2013 monitoringgegevens verzameld om de aanwezigheid van residuen van BAC en DDAC in levensmiddelen te onderzoeken. Die gegevens waren gegenereerd door de lidstaten en exploitanten van levensmiddelenbedrijven en toonden aan dat die stoffen aanwezig zijn in variërende gehalten, afhankelijk van de bron en het product, maar dat de gehalten regelmatig het standaard-MRL van 0,01 mg/kg overschrijden. Deze bevindingen leveren bewijs voor de onvermijdelijke aanwezigheid van BAC en DDAC in of op bepaalde producten.

(5)

De EFSA heeft een technisch verslag ingediend over de statistische evaluatie van de verzamelde gegevens (4). Daarin werd beoordeeld of de door de diensten van de Commissie voorgestelde tijdelijke MRL's de consumenten voldoende beschermen wat betreft mogelijke blootstelling aan residuen veroorzaakt door het gebruik in biociden en werd een met redenen omkleed advies over de voorgestelde MRL's (5) gegeven. De EFSA heeft het verslag en het advies naar de Commissie en de lidstaten gestuurd en bekendgemaakt.

(6)

De EFSA heeft in haar met redenen omkleed advies geconcludeerd dat hoewel de risicobeoordeling onderhevig is aan een hoge mate van onzekerheid vanwege de beperkte beschikbare informatie, zij verwacht dat de voorgestelde tijdelijke MRL's de consument voldoende beschermen. De EFSA heeft rekening gehouden met de door het Duitse Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) uitgevoerde gezondheidsbeoordelingen voor BAC en DDAC (6)  (7). Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die de stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door extreme consumptie van de desbetreffende gewassen is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) of de acute referentiedosis (ARfD) wordt overschreden. De EFSA heeft voorgesteld om de residudefinitie voor BAC te wijzigen.

(7)

Er moeten tijdelijke MRL's voor BAC en DDAC worden vastgesteld, gebaseerd op de beschikbare monitoringgegevens en het met redenen omkleed advies van de EFSA. Die tijdelijke MRL's moeten binnen vijf jaar worden herzien teneinde nieuwe beschikbare gegevens en informatie te evalueren.

(8)

Op grond van het met redenen omkleed advies van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(9)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 oktober 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 175/2013 van de Commissie van 27 februari 2013 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat de intrekking van de goedkeuring van de werkzame stof didecyldimethylammoniumchloride betreft (PB L 56 van 28.2.2013, blz. 4).

(4)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Evaluation of monitoring data on residues of didecyldimethylammonium chloride (DDAC) and benzalkonium chloride (BAC). EFSA supporting publication 2013:EN-483, 30 blz.

(5)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the dietary risk assessment for proposed temporary maximum residue levels (MRLs) of didecyldimethylammonium chloride (DDAC) and benzalkonium chloride (BAC). EFSA Journal 2014; 12(4):3675, 23 blzEU-RL's

(6)  Bundesinstitut für Risikobewertung; Gesundheitliche Bewertung der Rückstände von Didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC) in Lebensmitteln. BfR-advies nr. 027/2012 van 9 juli 2012, zoals gewijzigd op 21 januari 2013, 16 blz.

(7)  Bundesinstitut für Risikobewertung; Gezondheidsbeoordeling van residuen van benzalkoniumchloride in levensmiddelen. BfR-advies nr. 032/2012 van 13 juli 2012, 14 blz.


BIJLAGE

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt als volgt gewijzigd:

In deel A worden de volgende kolommen voor benzalkoniumchloride en didecyldimethylammoniumchloride toegevoegd:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Benzalkoniumchloride (mengsel van alkylbenzyldimethylammoniumchlorides met alkylketenlengten van C8, C10, C12, C14, C16 en C18)

Didecyldimethylammoniumchloride (mengsel van alkylquaternaire ammoniumzouten met alkylketenlengten van C8, C10 en C12)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

0,1 (+)

0,1 (+)

0110000

i)

Citrusvruchten

 

 

0110010

Grapefruits (shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

 

0110020

Sinaasappelen (bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

 

0110030

Citroenen (sukadecitroen, citroen, Boeddha's hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

0110040

Lemmetjes

 

 

0110050

Mandarijnen (clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen; tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

0110990

Overige

 

 

0120000

ii)

Noten

 

 

0120010

Amandelen

 

 

0120020

Paranoten

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

0120060

Hazelnoten (lambertsnoot)

 

 

0120070

Macadamia

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

0120100

Pistaches

 

 

0120110

Walnoten

 

 

0120990

Overige

 

 

0130000

iii)

Pitvruchten

 

 

0130010

Appelen (wilde appelen)

 

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

 

0130030

Kweeperen

 

 

0130040

Mispels

 

 

0130050

Loquats (Japanse mispels)

 

 

0130990

Overige

 

 

0140000

iv)

Steenvruchten

 

 

0140010

Abrikozen

 

 

0140020

Kersen (zoete kers, zure kers)

 

 

0140030

Perziken (nectarine en soortgelijke kruisingen)

 

 

0140040

Pruimen (kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim, rode dadel/Chinese dadel/Chinese jujube (Ziziphus ziziphus))

 

 

0140990

Overige

 

 

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

 

 

0151010

Tafeldruiven

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

0152000

b)

Aardbeien

 

 

0153000

c)

Rubussoorten

 

 

0153010

Bramen

 

 

0153020

Dauwbramen (loganbes, taybes, boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen van Rubus-soorten)

 

 

0153030

Frambozen (wijnbes, poolbraam/framboos (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

0153990

Overige

 

 

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

 

 

0154010

Blauwe bessen (bosbes)

 

 

0154020

Veenbessen (vossenbes/rode bosbes (V. vitis-idaea))

 

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

 

 

0154040

Kruisbessen (inclusief kruisingen met andere Ribes-soorten)

 

 

0154050

Rozenbottels

 

 

0154060

Moerbeien (aardbeiboomvrucht)

 

 

0154070

Azaroles (Middellandse Zeemispels) (kiwibes (Actinidia arguta))

 

 

0154080

Vlierbessen (zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

 

 

0154990

Overige

 

 

0160000

vi)

Diverse vruchten

 

 

0161000

a)

Met eetbare schil

 

 

0161010

Dadels

 

 

0161020

Vijgen

 

 

0161030

Tafelolijven

 

 

0161040

Kumquats (marumi-kumquat, nagami-kumquat, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

 

0161050

Carambola's (bilimbi (blimbing))

 

 

0161060

Kaki's

 

 

0161070

Jambolans (djamblangs) (djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (Eugenia uniflora))

 

 

0161990

Overige

 

 

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

 

 

0162010

Kiwi's

 

 

0162020

Lychees (kapulasan, ramboetan, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

 

0162030

Passievruchten

 

 

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 

 

0162990

Overige

 

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

 

0163010

Avocado's

 

 

0163020

Bananen (dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

 

 

0163030

Mango's

 

 

0163040

Papaja's

 

 

0163050

Granaatappels

 

 

0163060

Cherimoya's (custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (Annona diversifolia) en andere middelgrote Annonaceae-vruchten)

 

 

0163070

Guaves (rode pitaya/drakenvrucht (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananassen

 

 

0163090

Broodvruchten (nangka (jackfruit))

 

 

0163100

Doerians

 

 

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 

 

0163990

Overige

 

 

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

0,1 (+)

0,1 (+)

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

 

 

0211000

a)

Aardappelen

 

 

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

 

 

0212010

Cassave (taro, eddo/eddoe, yautia)

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

0212030

Yams (yamboon/jicama)

 

 

0212040

Arrowroot (pijlwortel)

 

 

0212990

Overige

 

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

0213010

Rode bieten

 

 

0213020

Wortels

 

 

0213030

Knolselderij

 

 

0213040

Mierikswortel (engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

 

 

0213050

Aardperen (topinamboers) (crosne)

 

 

0213060

Pastinaken

 

 

0213070

Wortelpeterselie

 

 

0213080

Radijzen (rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, aardamandel/tijgernoot (Cyperus esculentus))

 

 

0213090

Schorseneren (zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer/oesterplant, klitwortel)

 

 

0213100

Koolrapen

 

 

0213110

Rapen

 

 

0213990

Overige

 

 

0220000

ii)

Bolgewassen

 

 

0220010

Knoflook

 

 

0220020

Uien (andere boluien, zilveruitjes)

 

 

0220030

Sjalotten

 

 

0220040

Bosuien en stengeluien (andere groene uien en soortgelijke soorten)

 

 

0220990

Overige

 

 

0230000

iii)

Vruchtgroenten

 

 

0231000

a)

Solanaceae

 

 

0231010

Tomaten (kerstomaat, Physalis spp., gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense), boomtomaat)

 

 

0231020

Pepers (paprika's) (chilipeper)

 

 

0231030

Aubergines (pepino, antroewa/witte eierplant (S. macrocarpon))

 

 

0231040

Okra's, okers

 

 

0231990

Overige

 

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

 

 

0232010

Komkommers

 

 

0232020

Augurken

 

 

0232030

Courgettes (zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittere meloen, padwal, hoekige luffa/teroi)

 

 

0232990

Overige

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

 

0233010

Meloenen (kiwano)

 

 

0233020

Pompoenen (winterpompoen, marrow (late soort))

 

 

0233030

Watermeloenen

 

 

0233990

Overige

 

 

0234000

d)

Suikermais (babymais)

 

 

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

 

 

0240000

iv)

Koolsoorten

 

 

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

 

 

0241010

Broccoli (Chinese broccoli)

 

 

0241020

Bloemkool

 

 

0241990

Overige

 

 

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

 

0242010

Spruitjes

 

 

0242020

Sluitkool (spitskool, rode kool, savooiekool, wittekool)

 

 

0242990

Overige

 

 

0243000

c)

Bladkoolachtigen

 

 

0243010

Chinese kool (mosterdkool, paksoi, tatsoi, choisum, petsai)

 

 

0243020

Boerenkool (krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

 

0243990

Overige

 

 

0244000

d)

Koolrabi

 

 

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

 

 

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

 

 

0251020

Sla (kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

 

 

0251030

Andijvie (wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), molsla)

 

 

0251040

Tuinkers (taugé (mungboonkiemen), alfalfakiemen)

 

 

0251050

Winterkers

 

 

0251060

Raketsla, rucola (grote zandkool (Diplotaxis spp.))

 

 

0251070

Rode amsoi

 

 

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp., inclusief raapstelen (mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst), waaronder Brassica-gewassen, koolrabibladeren)

 

 

0251990

Overige

 

 

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

 

 

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara), tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)

 

 

0252020

Postelein (winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (Salsola soda))

 

 

0252030

Snijbiet (bladeren van de biet)

 

 

0252990

Overige

 

 

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren) (malabarspinazie, bananenbladeren, jong acaciablad of cha-om)

 

 

0254000

d)

Waterkers (dagoeblad/waterspinazie (Ipomea aquatica), watermimosa)

 

 

0255000

e)

Witlof

 

 

0256000

f)

Kruiden

 

 

0256010

Kervel

 

 

0256020

Bieslook

 

 

0256030

Bladselderij (venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (Eryngium foetidum))

 

 

0256040

Peterselie (bladeren van wortelpeterselie)

 

 

0256050

Salie (winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

 

 

0256060

Rozemarijn

 

 

0256070

Tijm (marjolein, oregano)

 

 

0256080

Basilicum (citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen (goudsbloem en andere), Aziatische waternavel, (wilde)betelblad/la lot, kerrieblad)

 

 

0256090

Laurierblad (citroengras)

 

 

0256100

Dragon (hysop)

 

 

0256990

Overige

 

 

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

 

 

0260010

Bonen (met peul) (sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)

 

 

0260020

Bonen (zonder peul) (tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

 

 

0260030

Erwten (met peul) (peultjes/suikererwt)

 

 

0260040

Erwten (zonder peul) (doperwt, groene erwt, kekererwt)

 

 

0260050

Linzen

 

 

0260990

Overige

 

 

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

 

 

0270010

Asperges

 

 

0270020

Kardoen (Borago officinalis (stengels))

 

 

0270030

Bleekselderij

 

 

0270040

Knolvenkel

 

 

0270050

Artisjokken (bananenbloem)

 

 

0270060

Prei

 

 

0270070

Rabarber

 

 

0270080

Bamboescheuten

 

 

0270090

Palmharten

 

 

0270990

Overige

 

 

0280000

viii)

Fungi

 

 

0280010

Gekweekte fungi (champignon, oesterzwam, shiitake, schimmelmycelium (vegetatieve delen))

 

 

0280020

Wilde fungi (cantharel, truffel, morielje, eekhoorntjesbrood)

 

 

0280990

Overige

 

 

0290000

ix)

Zeewier

 

 

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,1 (+)

0,1 (+)

0300010

Bonen (tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

 

 

0300020

Linzen

 

 

0300030

Erwten (kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

 

 

0300040

Lupinen

 

 

0300990

Overige

 

 

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,1 (+)

0,1 (+)

0401000

i)

Oliehoudende zaden

 

 

0401010

Lijnzaad

 

 

0401020

Pinda's

 

 

0401030

Papaverzaad

 

 

0401040

Sesamzaad

 

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

 

0401060

Koolzaad (voederkoolzaad, raapzaad)

 

 

0401070

Sojabonen

 

 

0401080

Mosterdzaad

 

 

0401090

Katoenzaad

 

 

0401100

Pompoenzaad (andere zaden van Cucurbitaceae)

 

 

0401110

Saffloer

 

 

0401120

Bernagie (slangenkruid (Echium plantagineum), ruw parelzaad (Buglossoides arvensis))

 

 

0401130

Huttentut

 

 

0401140

Hennepzaad

 

 

0401150

Wonderboom

 

 

0401990

Overige

 

 

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

 

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 

 

0402030

Palmvruchten

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Overige

 

 

0500000

5.

GRANEN

0,1 (+)

0,1 (+)

0500010

Gerst

 

 

0500020

Boekweit (amarant, quinoa)

 

 

0500030

Mais

 

 

0500040

Gierst (trosgierst, teff, vingergierst, parelgierst)

 

 

0500050

Haver

 

 

0500060

Rijst (wilde rijst (Zizania aquatica))

 

 

0500070

Rogge

 

 

0500080

Sorghum

 

 

0500090

Tarwe (spelt, triticale)

 

 

0500990

Overige (kanariezaad (Phalaris canariensis))

 

 

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

0,1 (+)

0,1 (+)

0610000

i)

Thee

 

 

0620000

ii)

Koffiebonen

 

 

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 

 

0631000

a)

Bloemen

 

 

0631010

Kamille (bloem)

 

 

0631020

Hibiscus (bloem)

 

 

0631030

Rozenblaadjes

 

 

0631040

Jasmijn (bloem) (vlierbloesem (Sambucus nigra))

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

0631990

Overige

 

 

0632000

b)

Bladeren

 

 

0632010

Aardbei (blad)

 

 

0632020

Rooibos (blad) (ginkgo (blad))

 

 

0632030

Maté

 

 

0632990

Overige

 

 

0633000

c)

Wortels

 

 

0633010

Valeriaanwortel

 

 

0633020

Ginsengwortel

 

 

0633990

Overige

 

 

0639000

d)

Andere kruidenthee

 

 

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd of gedroogd)

 

 

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

 

 

0700000

7.

HOP (gedroogd)

0,1 (+)

0,1 (+)

0800000

8.

SPECERIJEN

(+)

(+)

0810000

i)

Zaden

0,1

0,1

0810010

Anijs

 

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

0810030

Selderijzaad (lavaszaad)

 

 

0810040

Korianderzaad

 

 

0810050

Komijnzaad

 

 

0810060

Dillezaad

 

 

0810070

Venkelzaad

 

 

0810080

Fenegriek

 

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

0810990

Overige

 

 

0820000

ii)

Vruchten en bessen

0,1

0,1

0820010

Piment

 

 

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 

 

0820030

Karwij

 

 

0820040

Kardemom

 

 

0820050

Jeneverbessen

 

 

0820060

Peper, zwart, groen en wit (lange peper, roze peper)

 

 

0820070

Vanillestokjes

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

0820990

Overige

 

 

0830000

iii)

Bast

0,1

0,1

0830010

Kaneel (cassia)

 

 

0830990

Overige

 

 

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 

 

0840010

Zoethout

0,1

0,1

0840020

Gember

0,1

0,1

0840030

Geelwortel

0,1

0,1

0840040

Mierikswortel

 

 

0840990

Overige

0,1

0,1

0850000

v)

Knoppen

0,1

0,1

0850010

Kruidnagels

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

0850990

Overige

 

 

0860000

vi)

Stempels

0,1

0,1

0860010

Saffraan

 

 

0860990

Overige

 

 

0870000

vii)

Zaadrokken

0,1

0,1

0870010

Foelie

 

 

0870990

Overige

 

 

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

0,1 (+)

0,1 (+)

0900010

Suikerbiet

 

 

0900020

Suikerriet

 

 

0900030

Wortelcichorei

 

 

0900990

Overige

 

 

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

0,1 (+)

0,1 (+)

1010000

i)

Weefsel

 

 

1011000

a)

Varkens

 

 

1011010

Spier

 

 

1011020

Vet

 

 

1011030

Lever

 

 

1011040

Nier

 

 

1011050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1011990

Overige

 

 

1012000

b)

Runderen

 

 

1012010

Spier

 

 

1012020

Vet

 

 

1012030

Lever

 

 

1012040

Nier

 

 

1012050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1012990

Overige

 

 

1013000

c)

Schapen

 

 

1013010

Spier

 

 

1013020

Vet

 

 

1013030

Lever

 

 

1013040

Nier

 

 

1013050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1013990

Overige

 

 

1014000

d)

Geiten

 

 

1014010

Spier

 

 

1014020

Vet

 

 

1014030

Lever

 

 

1014040

Nier

 

 

1014050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1014990

Overige

 

 

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

 

 

1015010

Spier

 

 

1015020

Vet

 

 

1015030

Lever

 

 

1015040

Nier

 

 

1015050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1015990

Overige

 

 

1016000

f)

Pluimvee — kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

 

 

1016010

Spier

 

 

1016020

Vet

 

 

1016030

Lever

 

 

1016040

Nier

 

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1016990

Overige

 

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (konijn, kangoeroe, hert)

 

 

1017010

Spier

 

 

1017020

Vet

 

 

1017030

Lever

 

 

1017040

Nier

 

 

1017050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1017990

Overige

 

 

1020000

ii)

Melk

 

 

1020010

Runderen

 

 

1020020

Schapen

 

 

1020030

Geiten

 

 

1020040

Paarden

 

 

1020990

Overige

 

 

1030000

iii)

Vogeleieren

 

 

1030010

Kippen

 

 

1030020

Eenden

 

 

1030030

Ganzen

 

 

1030040

Kwartels

 

 

1030990

Overige

 

 

1040000

iv)

Honing (koninginnengelei, pollen, honingraat met honing (raathoning))

 

 

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (kikkerbilletjes, krokodillen)

 

 

1060000

vi)

Slakken

 

 

1070000

vii)

Andere producten van landdieren (vrij wild)

 

 

(*)

Bepaalbaarheidsgrens


(1)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

Benzalkoniumchloride (mengsel van alkylbenzyldimethylammoniumchlorides met alkylketenlengten van C8, C10, C12, C14, C16 en C18)

(+)

Deze MRL's moeten uiterlijk op 31 december 2019 opnieuw worden bekeken. Herbeoordeling van de gegevens kan leiden tot een wijziging van de MRL's.

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

0110000

i)

Citrusvruchten

0110010

Grapefruits (shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

0110020

Sinaasappelen (bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

0110030

Citroenen (sukadecitroen, citroen, Boeddha's hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

0110040

Lemmetjes

0110050

Mandarijnen (clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen; tangor (Citrus reticulata × sinensis))

0110990

Overige

0120000

ii)

Noten

0120010

Amandelen

0120020

Paranoten

0120030

Cashewnoten

0120040

Kastanjes

0120050

Kokosnoten

0120060

Hazelnoten (lambertsnoot)

0120070

Macadamia

0120080

Pecannoten

0120090

Pijnboompitten

0120100

Pistaches

0120110

Walnoten

0120990

Overige

0130000

iii)

Pitvruchten

0130010

Appelen (wilde appelen)

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

0130030

Kweeperen

0130040

Mispels

0130050

Loquats (Japanse mispels)

0130990

Overige

0140000

iv)

Steenvruchten

0140010

Abrikozen

0140020

Kersen (zoete kers, zure kers)

0140030

Perziken (nectarine en soortgelijke kruisingen)

0140040

Pruimen (kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim, rode dadel/Chinese dadel/Chinese jujube (Ziziphus ziziphus))

0140990

Overige

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

0151010

Tafeldruiven

0151020

Wijndruiven

0152000

b)

Aardbeien

0153000

c)

Rubussoorten

0153010

Bramen

0153020

Dauwbramen (loganbes, taybes, boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen van Rubus-soorten)

0153030

Frambozen (wijnbes, poolbraam/framboos (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

0153990

Overige

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

0154010

Blauwe bessen (bosbes)

0154020

Veenbessen (vossenbes/rode bosbes (V. vitis-idaea))

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

0154040

Kruisbessen (inclusief kruisingen met andere Ribes-soorten)

0154050

Rozenbottels

0154060

Moerbeien (aardbeiboomvrucht)

0154070

Azaroles (Middellandse Zeemispels) (kiwibes (Actinidia arguta))

0154080

Vlierbessen (zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

0154990

Overige

0160000

vi)

Diverse vruchten

0161000

a)

Met eetbare schil

0161010

Dadels

0161020

Vijgen

0161030

Tafelolijven

0161040

Kumquats (marumi-kumquat, nagami-kumquat, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

0161050

Carambola's (bilimbi (blimbing))

0161060

Kaki's

0161070

Jambolans (djamblangs) (djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (Eugenia uniflora))

0161990

Overige

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

0162010

Kiwi's

0162020

Lychees (kapulasan, ramboetan, longan, mangosteen, langsat, salak)

0162030

Passievruchten

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

0162050

Sterappelen

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

0162990

Overige

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

0163010

Avocado's

0163020

Bananen (dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

0163030

Mango's

0163040

Papaja's

0163050

Granaatappels

0163060

Cherimoya's (custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (Annona diversifolia) en andere middelgrote Annonaceae-vruchten)

0163070

Guaves (rode pitaya/drakenvrucht (Hylocereus undatus))

0163080

Ananassen

0163090

Broodvruchten (nangka (jackfruit))

0163100

Doerians

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

0163990

Overige

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

0211000

a)

Aardappelen

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

0212010

Cassave (taro, eddo/eddoe, yautia)

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

0212030

Yams (yamboon/jicama)

0212040

Arrowroot (pijlwortel)

0212990

Overige

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

0213010

Rode bieten

0213020

Wortels

0213030

Knolselderij

0213040

Mierikswortel (engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

0213050

Aardperen (topinamboers) (crosne)

0213060

Pastinaken

0213070

Wortelpeterselie

0213080

Radijzen (rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, aardamandel/tijgernoot (Cyperus esculentus))

0213090

Schorseneren (zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer/oesterplant, klitwortel)

0213100

Koolrapen

0213110

Rapen

0213990

Overige

0220000

ii)

Bolgewassen

0220010

Knoflook

0220020

Uien (andere boluien, zilveruitjes)

0220030

Sjalotten

0220040

Bosuien en stengeluien (andere groene uien en soortgelijke soorten)

0220990

Overige

0230000

iii)

Vruchtgroenten

0231000

a)

Solanaceae

0231010

Tomaten (kerstomaat, Physalis spp., gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense), boomtomaat)

0231020

Pepers (paprika's) (chilipeper)

0231030

Aubergines (pepino, antroewa/witte eierplant (S. macrocarpon))

0231040

Okra's, okers

0231990

Overige

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0232010

Komkommers

0232020

Augurken

0232030

Courgettes (zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittere meloen, padwal, hoekige luffa/teroi)

0232990

Overige

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0233010

Meloenen (kiwano)

0233020

Pompoenen (winterpompoen, marrow (late soort))

0233030

Watermeloenen

0233990

Overige

0234000

d)

Suikermais (babymais)

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

0240000

iv)

Koolsoorten

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

0241010

Broccoli (Chinese broccoli)

0241020

Bloemkool

0241990

Overige

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

0242010

Spruitjes

0242020

Sluitkool (spitskool, rode kool, savooiekool, wittekool)

0242990

Overige

0243000

c)

Bladkoolachtigen

0243010

Chinese kool (mosterdkool, paksoi, tatsoi, choisum, petsai)

0243020

Boerenkool (krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

0243990

Overige

0244000

d)

Koolrabi

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

0251020

Sla (kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

0251030

Andijvie (wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), molsla)

0251040

Tuinkers (taugé (mungboonkiemen), alfalfakiemen)

0251050

Winterkers

0251060

Raketsla, rucola (grote zandkool (Diplotaxis spp.))

0251070

Rode amsoi

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp., inclusief raapstelen (mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst), waaronder Brassica-gewassen, koolrabibladeren)

0251990

Overige

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara), tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)

0252020

Postelein (winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (Salsola soda))

0252030

Snijbiet (bladeren van de biet)

0252990

Overige

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren) (malabarspinazie, bananenbladeren, jong acaciablad of cha-om)

0254000

d)

Waterkers (dagoeblad/waterspinazie (Ipomea aquatica), watermimosa)

0255000

e)

Witlof

0256000

f)

Kruiden

0256010

Kervel

0256020

Bieslook

0256030

Bladselderij (venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (Eryngium foetidum))

0256040

Peterselie (bladeren van wortelpeterselie)

0256050

Salie (winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

0256060

Rozemarijn

0256070

Tijm (marjolein, oregano)

0256080

Basilicum (citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen (goudsbloem en andere), Aziatische waternavel, (wilde)betelblad/la lot, kerrieblad)

0256090

Laurierblad (citroengras)

0256100

Dragon (hysop)

0256990

Overige

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

0260010

Bonen (met peul) (sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)

0260020

Bonen (zonder peul) (tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

0260030

Erwten (met peul) (peultjes/suikererwt)

0260040

Erwten (zonder peul) (doperwt, groene erwt, kekererwt)

0260050

Linzen

0260990

Overige

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

0270010

Asperges

0270020

Kardoen (Borago officinalis (stengels))

0270030

Bleekselderij

0270040

Knolvenken

0270050

Artisjokken (bananenbloem)

0270060

Prei

0270070

Rabarber

0270080

Bamboescheuten

0270090

Palmharten

0270990

Overige

0280000

viii)

Fungi

0280010

Gekweekte fungi (champignon, oesterzwam, shiitake, schimmelmycelium (vegetatieve delen))

0280020

Wilde fungi (cantharel, truffel, morielje, eekhoorntjesbrood)

0280990

Overige

0290000

ix)

Zeewier

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0300010

Bonen (tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

0300020

Linzen

0300030

Erwten (kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

0300040

Lupinen

0300990

Overige

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0401000

i)

Oliehoudende zaden

0401010

Lijnzaad

0401020

Pinda's

0401030

Papaverzaad

0401040

Sesamzaad

0401050

Zonnebloemzaad

0401060

Koolzaad (voederkoolzaad, raapzaad)

0401070

Sojabonen

0401080

Mosterdzaad

0401090

Katoenzaad

0401100

Pompoenzaad (andere zaden van Cucurbitaceae)

0401110

Saffloer

0401120

Bernagie (slangenkruid (Echium plantagineum), ruw parelzaad (Buglossoides arvensis))

0401130

Huttentut

0401140

Hennepzaad

0401150

Wonderboom

0401990

Overige

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

0402010

Olijven voor oliewinning

0402020

Palmnoten (palmpitten)

0402030

Palmvruchten

0402040

Kapok

0402990

Overige

0500000

5.

GRANEN

0500010

Gerst

0500020

Boekweit (amarant, quinoa)

0500030

Mais

0500040

Gierst (trosgierst, teff, vingergierst, parelgierst)

0500050

Haver

0500060

Rijst (wilde rijst (Zizania aquatica))

0500070

Rogge

0500080

Sorghum

0500090

Tarwe (spelt, triticale)

0500990

Overige (kanariezaad (Phalaris canariensis))

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

0610000

i)

Thee

0620000

ii)

Koffiebonen

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

0631000

a)

Bloemen

0631010

Kamille (bloem)

0631020

Hibiscus (bloem)

0631030

Rozenblaadjes

0631040

Jasmijn (bloem) (vlierbloesem (Sambucus nigra))

0631050

Lindebloesem

0631990

Overige

0632000

b)

Bladeren

0632010

Aardbei (blad)

0632020

Rooibos (blad) (ginkgo (blad))

0632030

Maté

0632990

Overige

0633000

c)

Wortels

0633010

Valeriaanwortel

0633020

Ginsengwortel

0633990

Overige

0639000

d)

Andere kruidenthee

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd of gedroogd)

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

0700000

7.

HOP (gedroogd)

0800000

8.

SPECERIJEN

0810000

i)

Zaden

0810010

Anijs

0810020

Zwarte komijn

0810030

Selderijzaad (lavaszaad)

0810040

Korianderzaad

0810050

Komijnzaad

0810060

Dillezaad

0810070

Venkelzaad

0810080

Fenegriek

0810090

Nootmuskaat

0810990

Overige

0820000

ii)

Vruchten en bessen

0820010

Piment

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

0820030

Karwij

0820040

Kardemom

0820050

Jeneverbessen

0820060

Peper, zwart, groen en wit (lange peper, roze peper)

0820070

Vanillestokje

0820080

Tamarinde

0820990

Overige

0830000

iii)

Bast

0830010

Kaneel (cassia)

0830990

Overige

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

0840010

Zoethout

0840020

Gember

0840030

Geelwortel

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1.

0840040

Mierikswortel

(+)

Deze MRL's moeten uiterlijk op 31 december 2019 opnieuw worden bekeken. Herbeoordeling van de gegevens kan leiden tot een wijziging van de MRL's.

0840990

Overige

0850000

v)

Knoppen

0850010

Kruidnagels

0850020

Kappertjes

0850990

Overige

0860000

vi)

Stempels

0860010

Saffraan

0860990

Overige

0870000

vii)

Zaadrokken

0870010

Foelie

0870990

Overige

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

0900010

Suikerbiet

0900020

Suikerriet

0900030

Wortelcichorei

0900990

Overige

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

1010000

i)

Weefsel

1011000

a)

Varkens

1011010

Spier

1011020

Vet

1011030

Lever

1011040

Nier

1011050

Eetbare slachtafvallen

1011990

Overige

1012000

b)

Runderen

1012010

Spier

1012020

Vet

1012030

Lever

1012040

Nier

1012050

Eetbare slachtafvallen

1012990

Overige

1013000

c)

Schapen

1013010

Spier

1013020

Vet

1013030

Lever

1013040

Nier

1013050

Eetbare slachtafvallen

1013990

Overige

1014000

d)

Geiten

1014010

Spier

1014020

Vet

1014030

Lever

1014040

Nier

1014050

Eetbare slachtafvallen

1014990

Overige

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

1015010

Spier

1015020

Vet

1015030

Lever

1015040

Nier

1015050

Eetbare slachtafvallen

1015990

Overige

1016000

f)

Pluimvee — kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

1016010

Spier

1016020

Vet

1016030

Lever

1016040

Nier

1016050

Eetbare slachtafvallen

1016990

Overige

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (konijn, kangoeroe, hert)

1017010

Spier

1017020

Vet

1017030

Lever

1017040

Nier

1017050

Eetbare slachtafvallen

1017990

Overige

1020000

ii)

Melk

1020010

Runderen

1020020

Schapen

1020030

Geiten

1020040

Paarden

1020990

Overige

1030000

iii)

Vogeleieren

1030010

Kippen

1030020

Eenden

1030030

Ganzen

1030040

Kwartels

1030990

Overige

1040000

iv)

Honing (koninginnengelei, pollen, honingraat met honing (raathoning))

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (kikkerbilletjes, krokodillen)

1060000

vi)

Slakken

1070000

vii)

Andere producten van landdieren (vrij wild)

Didecyldimethylammoniumchloride (mengsel van alkylquaternaire ammoniumzouten met alkylketenlengten van C8, C10 en C12)

(+)

Deze MRL's moeten uiterlijk op 31 december 2019 opnieuw worden bekeken. Herbeoordeling van de gegevens kan leiden tot een wijziging van de MRL's.

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

0110000

i)

Citrusvruchten

0110010

Grapefruits (shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

0110020

Sinaasappelen (bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

0110030

Citroenen (sukadecitroen, citroen, Boeddha's hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

0110040

Lemmetjes

0110050

Mandarijnen (clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen; tangor (Citrus reticulata × sinensis))

0110990

Overige

0120000

ii)

Noten

0120010

Amandelen

0120020

Paranoten

0120030

Cashewnoten

0120040

Kastanjes

0120050

Kokosnoten

0120060

Hazelnoten (lambertsnoot)

0120070

Macadamia

0120080

Pecannoten

0120090

Pijnboompitten

0120100

Pistaches

0120110

Walnoten

0120990

Overige

0130000

iii)

Pitvruchten

0130010

Appelen (wilde appelen)

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

0130030

Kweeperen

0130040

Mispels

0130050

Loquat

0130990

Overige

0140000

iv)

Steenvruchten

0140010

Abrikozen

0140020

Kersen (zoete kers, zure kers)

0140030

Perziken (nectarine en soortgelijke kruisingen)

0140040

Pruimen (kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim, rode dadel/Chinese dadel/Chinese jujube (Ziziphus ziziphus))

0140990

Overige

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

0151010

Tafeldruiven

0151020

Wijndruiven

0152000

b)

Aardbeien

0153000

c)

Rubussoorten

0153010

Bramen

0153020

Dauwbramen (loganbes, taybes, boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen van Rubus-soorten)

0153030

Frambozen (wijnbes, poolbraam/framboos (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

0153990

Overige

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

0154010

Blauwe bessen (bosbes)

0154020

Veenbessen (vossenbes/rode bosbes (V. vitis-idaea))

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

0154040

Kruisbessen (inclusief kruisingen met andere Ribes-soorten)

0154050

Rozenbottels

0154060

Moerbeien (aardbeiboomvrucht)

0154070

Azaroles (Middellandse Zeemispels) (kiwibes (Actinidia arguta))

0154080

Vlierbessen (zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

0154990

Overige

0160000

vi)

Diverse vruchten

0161000

a)

Met eetbare schil

0161010

Dadels

0161020

Vijgen

0161030

Tafelolijven

0161040

Kumquats (marumi-kumquat, nagami-kumquat, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

0161050

Carambola's (bilimbi (blimbing))

0161060

Kaki's

0161070

Jambolans (djamblangs) (djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (Eugenia uniflora))

0161990

Overige

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

0162010

Kiwi's

0162020

Lychees (kapulasan, ramboetan, longan, mangosteen, langsat, salak)

0162030

Passievruchten

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

0162050

Sterappelen

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

0162990

Overige

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

0163010

Avocado's

0163020

Bananen (dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

0163030

Mango's

0163040

Papaja's

0163050

Granaatappels

0163060

Cherimoya's (custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (Annona diversifolia) en andere middelgrote Annonaceae-vruchten)

0163070

Guaves (rode pitaya/drakenvrucht (Hylocereus undatus))

0163080

Ananassen

0163090

Broodvruchten (nangka (jackfruit))

0163100

Doerians

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

0163990

Overige

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

0211000

a)

Aardappelen

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

0212010

Cassave (taro, eddo/eddoe, yautia)

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

0212030

Yams (yamboon/jicama)

0212040

Arrowroot (pijlwortel)

0212990

Overige

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

0213010

Rode bieten

0213020

Wortels

0213030

Knolselderij

0213040

Mierikswortel (engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

0213050

Aardperen (topinamboers) (crosne)

0213060

Pastinaken

0213070

Wortelpeterselie

0213080

Radijzen (rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, aardamandel/tijgernoot (Cyperus esculentus))

0213090

Schorseneren (zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer/oesterplant, klitwortel)

0213100

Koolrapen

0213110

Rapen

0213990

Overige

0220000

ii)

Bolgewassen

0220010

Knoflook

0220020

Uien (andere boluien, zilveruitjes)

0220030

Sjalotten

0220040

Bosuien en stengeluien (andere groene uien en soortgelijke soorten)

0220990

Overige

0230000

iii)

Vruchtgroenten

0231000

a)

Solanaceae

0231010

Tomaten (kerstomaat, Physalis spp., gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense), boomtomaat)

0231020

Pepers (paprika's) (chilipeper)

0231030

Aubergines (pepino, antroewa/witte eierplant (S. macrocarpon))

0231040

Okra's, okers

0231990

Overige

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0232010

Komkommers

0232020

Augurken

0232030

Courgettes (zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittere meloen, padwal, hoekige luffa/teroi)

0232990

Overige

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0233010

Meloenen (kiwano)

0233020

Pompoenen (winterpompoen, marrow (late soort))

0233030

Watermeloenen

0233990

Overige

0234000

d)

Suikermais (babymais)

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

0240000

iv)

Koolsoorten

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

0241010

Broccoli (Chinese broccoli)

0241020

Bloemkool

0241990

Overige

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

0242010

Spruitjes

0242020

Sluitkool (spitskool, rode kool, savooiekool, wittekool)

0242990

Overige

0243000

c)

Bladkoolachtigen

0243010

Chinese kool (mosterdkool, paksoi, tatsoi, choisum, petsai)

0243020

Boerenkool (krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

0243990

Overige

0244000

d)

Koolrabi

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

0251020

Sla (kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

0251030

Andijvie (wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), molsla)

0251040

Tuinkers (taugé (mungboonkiemen), alfalfakiemen)

0251050

Winterkers

0251060

Raketsla, rucola (grote zandkool (Diplotaxis spp.))

0251070

Rode amsoi

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp., inclusief raapstelen (mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst), waaronder Brassica-gewassen, koolrabibladeren)

0251990

Overige

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara), tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)

0252020

Postelein (winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (Salsola soda))

0252030

Snijbiet (bladeren van de biet)

0252990

Overige

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren) (malabarspinazie, bananenbladeren, jong acaciablad of cha-om)

0254000

d)

Waterkers (dagoeblad/waterspinazie (Ipomea aquatica), watermimosa)

0255000

e)

Witlof

0256000

f)

Kruiden

0256010

Kervel

0256020

Bieslook

0256030

Bladselderij (venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (Eryngium foetidum))

0256040

Peterselie (bladeren van wortelpeterselie)

0256050

Salie (winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

0256060

Rozemarijn

0256070

Tijm (marjolein, oregano)

0256080

Basilicum (citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen (goudsbloem en andere), Aziatische waternavel, (wilde)betelblad/la lot, kerrieblad)

0256090

Laurierblad (citroengras)

0256100

Dragon (hysop)

0256990

Overige

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

0260010

Bonen (met peul) (sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)

0260020

Bonen (zonder peul) (tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

0260030

Erwten (met peul) (peultjes/suikererwt)

0260040

Erwten (zonder peul) (doperwt, groene erwt, kekererwt)

0260050

Linzen

0260990

Overige

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

0270010

Asperges

0270020

Kardoen (Borago officinalis (stengels))

0270030

Bleekselderij

0270040

Knolvenken

0270050

Artisjokken (bananenbloem)

0270060

Prei

0270070

Rabarber

0270080

Bamboescheuten

0270090

Palmharten

0270990

Overige

0280000

viii)

Fungi

0280010

Gekweekte fungi (champignon, oesterzwam, shiitake, schimmelmycelium (vegetatieve delen))

0280020

Wilde fungi (cantharel, truffel, morielje, eekhoorntjesbrood)

0280990

Overige

0290000

ix)

Zeewier

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0300010

Bonen (tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

0300020

Linzen

0300030

Erwten (kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

0300040

Lupinen

0300990

Overige

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0401000

i)

Oliehoudende zaden

0401010

Lijnzaad

0401020

Pinda's

0401030

Papaverzaad

0401040

Sesamzaad

0401050

Zonnebloemzaad

0401060

Koolzaad (voederkoolzaad, raapzaad)

0401070

Sojabonen

0401080

Mosterdzaad

0401090

Katoenzaad

0401100

Pompoenzaad (andere zaden van Cucurbitaceae)

0401110

Saffloer

0401120

Bernagie (slangenkruid (Echium plantagineum), ruw parelzaad (Buglossoides arvensis))

0401130

Huttentut

0401140

Hennepzaad

0401150

Wonderboom

0401990

Overige

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

0402010

Olijven voor oliewinning

0402020

Palmnoten (palmpitten)

0402030

Palmvruchten

0402040

Kapok

0402990

Overige

0500000

5.

GRANEN

0500010

Gerst

0500020

Boekweit (amarant, quinoa)

0500030

Mais

0500040

Gierst (trosgierst, teff, vingergierst, parelgierst)

0500050

Haver

0500060

Rijst (wilde rijst (Zizania aquatica))

0500070

Rogge

0500080

Sorghum

0500090

Tarwe (spelt, triticale)

0500990

Overige (kanariezaad (Phalaris canariensis))

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

0610000

i)

Thee

0620000

ii)

Koffiebonen

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

0631000

a)

Bloemen

0631010

Kamille (bloem)

0631020

Hibiscus (bloem)

0631030

Rozenblaadjes

0631040

Jasmijn (bloem) (vlierbloesem (Sambucus nigra))

0631050

Lindebloesem

0631990

Overige

0632000

b)

Bladeren

0632010

Aardbei (blad)

0632020

Rooibos (blad) (ginkgo (blad))

0632030

Maté

0632990

Overige

0633000

c)

Wortels

0633010

Valeriaanwortel

0633020

Ginsengwortel

0633990

Overige

0639000

d)

Andere kruidenthee

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd of gedroogd)

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

0700000

7.

HOP (gedroogd)

0800000

8.

SPECERIJEN

0810000

i)

Zaden

0810010

Anijs

0810020

Zwarte komijn

0810030

Selderijzaad (lavaszaad)

0810040

Korianderzaad

0810050

Komijnzaad

0810060

Dillezaad

0810070

Venkelzaad

0810080

Fenegriek

0810090

Nootmuskaat

0810990

Overige

0820000

ii)

Vruchten en bessen

0820010

Piment

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

0820030

Karwij

0820040

Kardemom

0820050

Jeneverbessen

0820060

Peper, zwart, groen en wit (lange peper, roze peper)

0820070

Vanillestokje

0820080

Tamarinde

0820990

Overige

0830000

iii)

Bast

0830010

Kaneel (cassia)

0830990

Overige

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

0840010

Zoethout

0840020

Gember

0840030

Geelwortel

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1.

0840040

Mierikswortel

(+)

Deze MRL's moeten uiterlijk op 31 december 2019 opnieuw worden bekeken. Herbeoordeling van de gegevens kan leiden tot een wijziging van de MRL's.

0840990

Overige

0850000

v)

Knoppen

0850010

Kruidnagels

0850020

Kappertjes

0850990

Overige

0860000

vi)

Stempels

0860010

Saffraan

0860990

Overige

0870000

vii)

Zaadrokken

0870010

Foelie

0870990

Overige

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

0900010

Suikerbiet

0900020

Suikerriet

0900030

Wortelcichorei

0900990

Overige

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

1010000

i)

Weefsel

1011000

a)

Varkens

1011010

Spier

1011020

Vet

1011030

Lever

1011040

Nier

1011050

Eetbare slachtafvallen

1011990

Overige

1012000

b)

Runderen

1012010

Spier

1012020

Vet

1012030

Lever

1012040

Nier

1012050

Eetbare slachtafvallen

1012990

Overige

1013000

c)

Schapen

1013010

Spier

1013020

Vet

1013030

Lever

1013040

Nier

1013050

Eetbare slachtafvallen

1013990

Overige

1014000

d)

Geiten

1014010

Spier

1014020

Vet

1014030

Lever

1014040

Nier

1014050

Eetbare slachtafvallen

1014990

Overige

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

1015010

Spier

1015020

Vet

1015030

Lever

1015040

Nier

1015050

Eetbare slachtafvallen

1015990

Overige

1016000

f)

Pluimvee — kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

1016010

Spier

1016020

Vet

1016030

Lever

1016040

Nier

1016050

Eetbare slachtafvallen

1016990

Overige

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (konijn, kangoeroe, hert)

1017010

Spier

1017020

Vet

1017030

Lever

1017040

Nier

1017050

Eetbare slachtafvallen

1017990

Overige

1020000

ii)

Melk

1020010

Runderen

1020020

Schapen

1020030

Geiten

1020040

Paarden

1020990

Overige

1030000

iii)

Vogeleieren

1030010

Kippen

1030020

Eenden

1030030

Ganzen

1030040

Kwartels

1030990

Overige

1040000

iv)

Honing (koninginnengelei, pollen, honingraat met honing (raathoning))

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (kikkerbilletjes, krokodillen)

1060000

vi)

Slakken

1070000

vii)

Andere producten van landdieren (vrij wild)”

 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving