Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.34

VERORDENING (EU) Nr. 991/2014 VAN DE COMMISSIE

van 19 september 2014

tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad, wat de maximumgehalten aan residuen van fosetyl in of op bepaalde producten betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), en artikel 16, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor fosetyl zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

De residudefinitie voor toezicht die van toepassing is op fosetyl omvat de oorspronkelijke stof fosetyl, het afbraakproduct fosforigzuur en zouten daarvan. Zouten van fosforigzuur worden fosfonaten genoemd.

(3)

De Commissie heeft van de lidstaten en exploitanten van bedrijven informatie ontvangen waaruit blijkt dat de aanwezigheid van fosfonaten in of op bepaalde producten leidt tot hogere residuen dan het MRL van 2 mg/kg dat in Verordening (EG) nr. 396/2005 voor die producten is vastgesteld, dat overeenkomt met de bepaalbaarheidsgrens.

(4)

De Commissie heeft in 2014 monitoringgegevens verzameld om de aanwezigheid van fosfonaten in levensmiddelen te onderzoeken. Die gegevens werden gegenereerd door exploitanten van levensmiddelenbedrijven en toonden aan dat fosfonaten aanwezig zijn in gehalten die per bron en product verschillen, maar die vaak het op de bepaalbaarheidsgrens van 2 mg/kg vastgestelde MRL overschrijden. Verdere analyse van gegevens toonde aan dat de overgrote meerderheid van non-conforme monsters meer residuen van fosforigzuur en zouten daarvan bevatten dan de bepaalbaarheidsgrens terwijl residuen van fosetyl en zouten daarvan onder de bepaalbaarheidsgrens blijven.

(5)

Hoewel fosfonaten niet zijn opgenomen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad (2) op grond van artikel 14 van die verordening, kunnen ze aanwezig zijn in op nationaal niveau toegelaten meststoffen, met name in bepaalde meststoffen die op de bladeren van planten worden aangebracht (bladmeststoffen). Gezien het gebrek aan relevante vergunningen voor gewasbeschermingsmiddelen die fosetyl bevatten in zowel de Unie als derde landen die belangrijke exporteurs naar de Unie van de betrokken levensmiddelen zijn, de schaarsheid van aantoonbare residuen voor fosetyl en zouten daarvan en het gebruik van fosfonaten als bestanddeel in bladmeststoffen, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat residuen het gevolg zijn van het gebruik van bladmeststoffen die fosfonaten bevatten.

(6)

De Commissie heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) verzocht een advies uit te brengen over de risico's voor de volksgezondheid van fosfonaatresiduen in of op bepaalde producten. Gezien de urgentie heeft de EFSA in plaats van een met redenen omkleed advies een verklaring afgegeven waarin wordt verwezen naar verscheidene nog bestaande onzekerheden (3). Zij heeft die verklaring naar de Commissie en de lidstaten gestuurd en bekendgemaakt.

(7)

De EFSA concludeerde in haar verklaring dat de voorgestelde tijdelijke MRL's de consumenten naar verwachting voldoende beschermen. Uit de gegevens over de levenslange blootstelling via de consumptie van alle levensmiddelen die fosfonaatresiduen kunnen bevatten, is niet gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) wordt overschreden. De EFSA heeft geen acute consumentenblootstellingsbeoordeling uitgevoerd vanwege de lage acute toxiciteit van fosfonaat. De EFSA wees erop dat haar verklaring is beïnvloed door onzekerheden en stelde voor de residudefinitie te wijzigen.

(8)

Om ingrijpende verstoring van de handel in de betrokken producten te voorkomen, en omdat er op basis van de huidige wetenschappelijke gegevens geen risico voor consumenten is vastgesteld, is het wenselijk om tijdelijk MRL's vast te stellen voor fosetyl, gebaseerd op de huidige monitoringgegevens en de verklaring van de EFSA. Die tijdelijke MRL's moeten enkel van toepassing zijn totdat maatregelen ter voorkoming van de aanwezigheid van fosfonaatresiduen in de relevante gewassen in toekomstige groeiseizoenen van kracht worden.

(9)

Op grond van de verklaring van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoet de wijziging van het MRL aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(10)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 september 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 inzake meststoffen (PB L 304 van 21.11.2003, blz. 1).

(3)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Statement on the dietary risk assessment for proposed temporary maximum residue levels (t-MRLs) for fosetyl-Al in certain crops. EFSA Journal 2014; 12(5):3695, 22 blz.


BIJLAGE

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt als volgt gewijzigd:

In deel A wordt de kolom voor fosetyl vervangen door:

„BIJLAGE III

DEEL A

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (2)

Fosetyl-Al (som van fosetyl, fosfonzuur en zouten daarvan, uitgedrukt als fosetyl)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

 

0110000

i)

Citrusvruchten

75

0110010

Grapefruits (shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

0110020

Sinaasappelen (bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

0110030

Citroenen (sukadecitroen, citroen, Boeddha's hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

0110040

Lemmetjes

 

0110050

Mandarijnen (clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen; tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

0110990

Overige

 

0120000

ii)

Noten

 

0120010

Amandelen

75 (+)

0120020

Paranoten

2 (1)

0120030

Cashewnoten

75 (+)

0120040

Kastanjes

2 (1)

0120050

Kokosnoten

2 (1)

0120060

Hazelnoten (lambertsnoot)

75 (+)

0120070

Macadamia

75 (+)

0120080

Pecannoten

2 (1)

0120090

Pijnboompitten

2 (1)

0120100

Pistaches

75 (+)

0120110

Walnoten

75 (+)

0120990

Overige

2 (1)

0130000

iii)

Pitvruchten

75

0130010

Appelen (wilde appelen)

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

0130030

Kweeperen

 

0130040

Mispels

 

0130050

Loquats (Japanse mispels)

 

0130990

Overige

 

0140000

iv)

Steenvruchten

75 (+)

0140010

Abrikozen

 

0140020

Kersen (zoete kers, zure kers)

 

0140030

Perziken (nectarine en soortgelijke kruisingen)

 

0140040

Pruimen (kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim, rode dadel/Chinese dadel/Chinese jujube (Ziziphus ziziphus))

 

0140990

Overige

 

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

100

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

Aardbeien

75

0153000

c)

Rubussoorten

75 (+)

0153010

Bramen

 

0153020

Dauwbramen (loganbes, taybes, boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen van Rubus-soorten)

 

0153030

Frambozen (wijnbes, poolbraam/framboos (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

0153990

Overige

 

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

 

0154010

Blauwe bessen (bosbes)

75 (+)

0154020

Veenbessen (vossenbes/rode bosbes (V. vitis-idaea))

2 (1)

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

75 (+)

0154040

Kruisbessen (inclusief kruisingen met andere Ribes-soorten)

75 (+)

0154050

Rozenbottels

2 (1)

0154060

Moerbeien (aardbeiboomvrucht)

2 (1)

0154070

Azaroles (Middellandse Zeemispels) (kiwibes (Actinidia arguta))

2 (1)

0154080

Vlierbessen (zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

2 (1)

0154990

Overige

2 (1)

0160000

vi)

Diverse vruchten

 

0161000

a)

Met eetbare schil

 

0161010

Dadels

2 (1)

0161020

Vijgen

75 (+)

0161030

Tafelolijven

2 (1)

0161040

Kumquats (marumi-kumquat, nagami-kumquat, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

75 (+)

0161050

Carambola's (bilimbi (blimbing))

2 (1)

0161060

Kaki's

75 (+)

0161070

Jambolans (djamblangs) (djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (Eugenia uniflora))

2 (1)

0161990

Overige

2 (1)

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

 

0162010

Kiwi's

150

0162020

Lychees (kapulasan, ramboetan, longan, mangosteen, langsat, salak)

2 (1)

0162030

Passievruchten

75 (+)

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

2 (1)

0162050

Sterappelen

2 (1)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

2 (1)

0162990

Overige

2 (1)

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

0163010

Avocado's

50

0163020

Bananen (dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

2 (1)

0163030

Mango's

2 (1)

0163040

Papaja's

75 (+)

0163050

Granaatappels

75 (+)

0163060

Cherimoya's (custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (Annona diversifolia) en andere middelgrote Annonaceae-vruchten)

2 (1)

0163070

Guaves (rode pitaya/drakenvrucht (Hylocereus undatus))

2 (1)

0163080

Ananassen

50

0163090

Broodvruchten (nangka (jackfruit))

2 (1)

0163100

Doerians

2 (1)

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

2 (1)

0163990

Overige

2 (1)

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

 

0211000

a)

Aardappelen

30

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

2 (1)

0212010

Cassave (taro, eddo/eddoe, yautia)

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams (yamboon/jicama)

 

0212040

Arrowroot (pijlwortel)

 

0212990

Overige

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

0213010

Rode bieten

2 (1)

0213020

Wortels

2 (1)

0213030

Knolselderij

2 (1)

0213040

Mierikswortel (engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

2 (1)

0213050

Aardperen (topinamboers) (crosne)

2 (1)

0213060

Pastinaken

2 (1)

0213070

Wortelpeterselie

2 (1)

0213080

Radijzen (rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, aardamandel/tijgernoot (Cyperus esculentus))

25

0213090

Schorseneren (zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer/oesterplant, klitwortel)

2 (1)

0213100

Koolrapen

2 (1)

0213110

Rapen

2 (1)

0213990

Overige

2 (1)

0220000

ii)

Bolgewassen

 

0220010

Knoflook

50 (+)

0220020

Uien (andere boluien, zilveruitjes)

50

0220030

Sjalotten

2 (1)

0220040

Bosuien en stengeluien (andere groene uien en soortgelijke soorten)

30

0220990

Overige

2 (1)

0230000

iii)

Vruchtgroenten

 

0231000

a)

Solanaceae

 

0231010

Tomaten (kerstomaat, Physalis spp., gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense), boomtomaat)

100

0231020

Pepers (paprika's) (chilipeper)

130

0231030

Aubergines (pepino, antroewa/witte eierplant (S. macrocarpon))

100

0231040

Okra's, okers

2 (1)

0231990

Overige

2 (1)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

75

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes (zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittere meloen, padwal, hoekige luffa/teroi)

 

0232990

Overige

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

75

0233010

Meloenen (kiwano)

 

0233020

Pompoenen (winterpompoen, marrow (late soort))

 

0233030

Watermeloenen

 

0233990

Overige

 

0234000

d)

Suikermais (babymais)

5

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

5

0240000

iv)

Koolsoorten

10

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

 

0241010

Broccoli (Chinese broccoli)

 

0241020

Bloemkool

 

0241990

Overige

 

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

0242010

Spruitjes

 

0242020

Sluitkool (spitskool, rode kool, savooiekool, wittekool)

 

0242990

Overige

 

0243000

c)

Bladkoolachtigen

 

0243010

Chinese kool (mosterdkool, paksoi, tatsoi, choisum, petsai)

 

0243020

Boerenkool (krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

0243990

Overige

 

0244000

d)

Koolrabi

 

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

75

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

 

0251020

Sla (kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

 

0251030

Andijvie (wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), molsla)

 

0251040

Tuinkers (taugé (mungboonkiemen), alfalfakiemen)

 

0251050

Winterkers

 

0251060

Raketsla, rucola (grote zandkool (Diplotaxis spp.))

 

0251070

Rode amsoi

 

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp., inclusief raapstelen (mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst), waaronder Brassica-gewassen, koolrabibladeren)

 

0251990

Overige

 

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

 

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara), tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)

75

0252020

Postelein (winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (Salsola soda))

2 (1)

0252030

Snijbiet (bladeren van de biet)

15

0252990

Overige

2 (1)

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren) (malabarspinazie, bananenbladeren, jong acaciablad of cha-om)

2 (1)

0254000

d)

Waterkers (dagoeblad/waterspinazie (Ipomea aquatica), watermimosa)

2 (1)

0255000

e)

Witlof

75

0256000

f)

Kruiden

75

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij (venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (Eryngium foetidum))

 

0256040

Peterselie (bladeren van wortelpeterselie)

 

0256050

Salie (winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

 

0256060

Rozemarijn

 

0256070

Tijm (marjolein, oregano)

 

0256080

Basilicum (citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen (goudsbloem en andere), Aziatische waternavel, (wilde)betelblad/la lot, kerrieblad)

 

0256090

Laurierblad (citroengras)

 

0256100

Dragon (hysop)

 

0256990

Overige

 

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

 

0260010

Bonen (met peul) (sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)

75 (+)

0260020

Bonen (zonder peul) (tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

75 (+)

0260030

Erwten (met peul) (peultjes/suikererwt)

75 (+)

0260040

Erwten (zonder peul) (doperwt, groene erwt, kekererwt)

75 (+)

0260050

Linzen

2 (1)

0260990

Overige

2 (1)

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

 

0270010

Asperges

50 (+)

0270020

Kardoen (Borago officinalis (stengels))

2 (1)

0270030

Bleekselderij

2 (1)

0270040

Knolvenkel

2 (1)

0270050

Artisjokken (bananenbloem)

50

0270060

Prei

30

0270070

Rabarber

2 (1)

0270080

Bamboescheuten

2 (1)

0270090

Palmharten

2 (1)

0270990

Overige

2 (1)

0280000

viii)

Fungi

2 (1)

0280010

Gekweekte fungi (champignon, oesterzwam, shiitake, schimmelmycelium (vegetatieve delen))

 

0280020

Wilde fungi (cantharel, truffel, morielje, eekhoorntjesbrood)

 

0280990

Overige

 

0290000

ix)

Zeewier

2 (1)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

2 (1)

0300010

Bonen (tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten (kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

 

0300040

Lupinen

 

0300990

Overige

 

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

2 (1)

0401000

i)

Oliehoudende zaden

 

0401010

Lijnzaad

 

0401020

Pinda's

 

0401030

Papaverzaad

 

0401040

Sesamzaad

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

0401060

Koolzaad (voederkoolzaad, raapzaad)

 

0401070

Sojabonen

 

0401080

Mosterdzaad

 

0401090

Katoenzaad

 

0401100

Pompoenzaad (andere zaden van Cucurbitaceae)

 

0401110

Saffloer

 

0401120

Bernagie (slangenkruid (Echium plantagineum), ruw parelzaad (Buglossoides arvensis))

 

0401130

Huttentut

 

0401140

Hennepzaad

 

0401150

Wonderboom

 

0401990

Overige

 

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 

0402030

Palmvruchten

 

0402040

Kapok

 

0402990

Overige

 

0500000

5.

GRANEN

2 (1)

0500010

Gerst

 

0500020

Boekweit (amarant, quinoa)

 

0500030

Mais

 

0500040

Gierst (trosgierst, teff, vingergierst, parelgierst)

 

0500050

Haver

 

0500060

Rijst (wilde rijst (Zizania aquatica))

 

0500070

Rogge

 

0500080

Sorghum

 

0500090

Tarwe (spelt, triticale)

 

0500990

Overige (kanariezaad (Phalaris canariensis))

 

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

 

0610000

i)

Thee

5 (1)

0620000

ii)

Koffiebonen

5 (1)

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

500

0631000

a)

Bloemen

 

0631010

Kamille (bloem)

 

0631020

Hibiscus (bloem)

 

0631030

Rozenblaadjes

 

0631040

Jasmijn (bloem) (vlierbloesem (Sambucus nigra))

 

0631050

Lindebloesem

 

0631990

Overige

 

0632000

b)

Bladeren

 

0632010

Aardbei (blad)

 

0632020

Rooibos (blad) (ginkgo (blad))

 

0632030

Maté

 

0632990

Overige

 

0633000

c)

Wortels

 

0633010

Valeriaanwortel

 

0633020

Ginsengwortel

 

0633990

Overige

 

0639000

d)

Andere kruidenthee

 

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd of gedroogd)

2 (1)

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

2 (1)

0700000

7.

HOP (gedroogd)

1 500

0800000

8.

SPECERIJEN

 

0810000

i)

Zaden

400

0810010

Anijs

 

0810020

Zwarte komijn

 

0810030

Selderijzaad (lavaszaad)

 

0810040

Korianderzaad

 

0810050

Komijnzaad

 

0810060

Dillezaad

 

0810070

Venkelzaad

 

0810080

Fenegriek

 

0810090

Nootmuskaat

 

0810990

Overige

 

0820000

ii)

Vruchten en bessen

400

0820010

Piment

 

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 

0820030

Karwij

 

0820040

Kardemom

 

0820050

Jeneverbessen

 

0820060

Peper, zwart, groen en wit (lange peper, roze peper)

 

0820070

Vanillestokjes

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Overige

 

0830000

iii)

Bast

400

0830010

Kaneel (cassia)

 

0830990

Overige

 

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

400

0840020

Gember

400

0840030

Geelwortel

400

0840040

Mierikswortel

(+)

0840990

Overige

400

0850000

v)

Knoppen

400

0850010

Kruidnagels

 

0850020

Kappertjes

 

0850990

Overige

 

0860000

vi)

Stempels

400

0860010

Saffraan

 

0860990

Overige

 

0870000

vii)

Zaadrokken

400

0870010

Foelie

 

0870990

Overige

 

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

 

0900010

Suikerbiet

2 (1)

0900020

Suikerriet

2 (1)

0900030

Wortelcichorei

75

0900990

Overige

2 (1)

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

 

1010000

i)

Weefsel

0,5 (1)

1011000

a)

Varkens

 

1011010

Spier

 

1011020

Vet

 

1011030

Lever

 

1011040

Nier

 

1011050

Eetbare slachtafvallen

 

1011990

Overige

 

1012000

b)

Runderen

 

1012010

Spier

 

1012020

Vet

 

1012030

Lever

 

1012040

Nier

 

1012050

Eetbare slachtafvallen

 

1012990

Overige

 

1013000

c)

Schapen

 

1013010

Spier

 

1013020

Vet

 

1013030

Lever

 

1013040

Nier

 

1013050

Eetbare slachtafvallen

 

1013990

Overige

 

1014000

d)

Geiten

 

1014010

Spier

 

1014020

Vet

 

1014030

Lever

 

1014040

Nier

 

1014050

Eetbare slachtafvallen

 

1014990

Overige

 

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

 

1015010

Spier

 

1015020

Vet

 

1015030

Lever

 

1015040

Nier

 

1015050

Eetbare slachtafvallen

 

1015990

Overige

 

1016000

f)

Pluimvee — kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

 

1016010

Spier

 

1016020

Vet

 

1016030

Lever

 

1016040

Nier

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

 

1016990

Overige

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (konijn, kangoeroe, hert)

 

1017010

Spier

 

1017020

Vet

 

1017030

Lever

 

1017040

Nier

 

1017050

Eetbare slachtafvallen

 

1017990

Overige

 

1020000

ii)

Melk

0,1 (1)

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige

 

1030000

iii)

Vogeleieren

0,1 (1)

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 

1030030

Ganzen

 

1030040

Kwartels

 

1030990

Overige

 

1040000

iv)

Honing (koninginnengelei, pollen, honingraat met honing (raathoning))

0,5 (1)

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (kikkerbilletjes, krokodillen)

0,5 (1)

1060000

vi)

Slakken

0,5 (1)

1070000

vii)

Andere producten van landdieren (vrij wild)

0,5 (1)

 

(1)  Bepaalbaarheidsgrens

(2)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

Fosetyl-Al (som van fosetyl, fosfonzuur en zouten daarvan, uitgedrukt als fosetyl)

(+)

MRL van toepassing tot en met 31 december 2015, na die datum zal 2 (*) van toepassing zijn, tenzij gewijzigd bij een verordening.

0120010

Amandelen

0120030

Cashewnoten

0120060

Hazelnoten (lambertsnoot)

0120070

Macadamia

0120100

Pistaches

0120110

Walnoten

0140000

iv)

Steenvruchten

0140010

Abrikozen

0140020

Kersen (zoete kers, zure kers)

0140030

Perziken (nectarine en soortgelijke kruisingen)

0140040

Pruimen (kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim, rode dadel/Chinese dadel/Chinese jujube (Ziziphus ziziphus))

0140990

Overige

0153000

c)

Rubussoorten

0153010

Bramen

0153020

Dauwbramen (loganbes, taybes, boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen van Rubus-soorten)

0153030

Frambozen (wijnbes, poolbraam/framboos (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

0153990

Overige

0154010

Blauwe bessen (bosbes)

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

0154040

Kruisbessen (inclusief kruisingen met andere Ribes-soorten)

0161020

Vijgen

0161040

Kumquats (marumi-kumquat, nagami-kumquat, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

0161060

Kaki's

0162030

Passievruchten

0163040

Papaja's

0163050

Granaatappels

0220010

Knoflook

0260010

Bonen (met peul) (sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)

0260020

Bonen (zonder peul) (tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

0260030

Erwten (met peul) (peultjes/suikererwt)

0260040

Erwten (zonder peul) (doperwt, groene erwt, kekererwt)

0270010

Asperges

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1.

0840040

Mierikswortel”


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving