Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.32

VERORDENING (EU) Nr. 737/2014 VAN DE COMMISSIE

van 24 juni 2014

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 wat betreft de maximumresidugehalten voor 2-fenylfenol, chloormequat, cyflufenamid, cyfluthrin, dicamba, fluopicolide, flutriafol, fosetyl, indoxacarb, isoprothiolane, mandipropamid, metaldehyde, metconazool, fosmet, picloram, propyzamide, pyriproxyfen, saflufenacil, spinosad en trifloxystrobin in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor 2-fenylfenol, indoxacarb en metconazool zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor chloormequat, cyfluthrin, propyzamide en trifloxystrobin zijn MRL's vastgesteld in bijlage II en deel B van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor cyflufenamid, dicamba, fluopicolide, flutriafol, fosetyl, isoprothiolane, mandipropamid, metaldehyde, fosmet, picloram, pyriproxyfen en spinosad zijn MRLs vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor saflufenacil zijn geen specifieke MRL's vastgesteld en de stof is evenmin opgenomen in bijlage IV bij die verordening, zodat de standaardwaarde van 0,01 mg/kg als bepaald in artikel 18, lid 1, onder b), van die verordening van toepassing is.

(2)

In de context van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof chloormequat bevat op peren, granen en producten van dierlijke oorsprong is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediend.

(3)

Wat cyflufenamid betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor aardbeien en pepers (paprika's). Wat cyfluthrin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor artisjokken. Wat dicamba betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor kruiden en kruidenthee (bladeren en bloemen). Wat fluopicolide betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor hop. Wat fosetyl betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor kiwi's, aardappelen en specerijen. Wat indoxacarb betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor bonen (met peul) en mosterdzaad. Wat mandipropamid betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor tomaten. Wat metaldehyde betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor bonen (vers en gedroogd) en erwten (vers en gedroogd). Wat metconazool betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor gerst en haver. Wat fosmet betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor citrusvruchten en pitvruchten. Wat picloram betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor koolzaad en mosterdzaad. Wat propyzamide betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor kruidenthee (bladeren, bloemen en wortels). Wat spinosad betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor kleinfruit en besvruchten van codenummer 0154000 en voor producten van dierlijke oorsprong. Wat trifloxystrobin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor mierikswortel, wortelpeterselie en postelein.

(4)

Overenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 is een aanvraag ingediend voor saflufenacil op sinaasappelen, citroenen, grapefruits, amandelen, pecannoten, appelen, peren, perziken, pruimen, kersen, druiven, bananen, mango's, aardappelen, peulgroenten, suikermais, mais, tarwe, rijst, gerst, haver, rogge, sorghum, gierst, suikerriet, gedroogde erwten, gedroogde bonen, sojabonen, zonnebloempitten, katoenzaad en koffiebonen. De aanvrager voert aan dat het toegestane gebruik van die stof op dergelijke gewassen in Latijns-Amerika, de Verenigde Staten en Canada leidt tot residugehalten die de MRL's in Verordening (EG) nr. 396/2005 overschrijden en dat hogere MRL's nodig zijn om handelsbelemmeringen voor de invoer van deze gewassen te vermijden.

(5)

Dergelijke aanvragen zijn ook ingediend voor fluopicolide op wortel- en knolgewassen en voor flutriafol op pitvruchten, kersen, perziken en pruimen. In beide gevallen leidt het toegelaten gebruik van die stoffen op dergelijke gewassen in de Verenigde Staten volgens de aanvragers tot residugehalten die de MRL's in Verordening (EG) nr. 396/2005 overschrijden en zijn hogere MRL's nodig om handelsbelemmeringen voor de invoer van die gewassen te vermijden. Wat pyriproxyfen betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor steenvruchten en thee. De aanvrager voert aan dat het toegestane gebruik van die stof op dergelijke gewassen in de Verenigde Staten en Japan leidt tot residugehalten die de MRL's in Verordening (EG) nr. 396/2005 overschrijden en dat hogere MRL's nodig zijn om handelsbelemmeringen voor de invoer van die gewassen te vermijden.

(6)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 hebben de betrokken lidstaten deze aanvragen geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen bij de Commissie ingediend.

(7)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en in voorkomend geval voor dieren, en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL's uitgebracht (2). Zij heeft die adviezen naar de Commissie en de lidstaten gestuurd en bekendgemaakt.

(8)

De EFSA heeft in haar met redenen omklede adviezen geconcludeerd dat de ingediende gegevens voor het gebruik van fosetyl op aardappelen, propyzamide op wortels voor kruidenthee, pyriproxyfen op abrikozen en trifloxystrobin op postelein ontoereikend waren om een nieuw MRL vast te stellen. De bestaande MRL's moeten daarom ongewijzigd blijven.

(9)

Wat het gebruik van spinosad op kleinfruit en besvruchten betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat de ingediende gegevens toereikend zijn om een nieuw MRL vast te stellen voor binnengebruik.

(10)

Wat chloormequat in peren betreft, is een MRL vastgesteld tot en met 31 juli 2014 in verband met carry-over van chloormequatresiduen als gevolg van het vroeger toegestane gebruik op perenbomen. Aangezien uit monitoringgegevens blijkt dat er nog residuen boven de bepaalbaarheidsgrens worden aangetroffen, moet de geldigheid van het MRL worden verlengd tot de inwerkingtreding van de verordening waarin de bestaande MRL's voor chloormequat worden herzien.

(11)

Wat fosetyl betreft, heeft de EFSA haar met redenen omkleed advies gebaseerd op de residudefinities voor handhaving die in het kader van de beoordeling van bestaande MRL's overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn voorgesteld. Aangezien andere stoffen, waarvoor de MRL's momenteel worden beoordeeld, eenzelfde metaboliet hebben als fosetyl, is het wenselijk de bestaande residudefinitie ongewijzigd te laten totdat de beoordeling van die stoffen is afgerond. Daarom heeft de Commissie de EFSA verzocht aanbevelingen voor MRL's te doen overeenkomstig de huidige residudefinitie voor handhaving. De EFSA heeft een MRL van 150 mg/kg voor kiwi's en 400 mg/kg voor specerijen aanbevolen.

(12)

Wat alle andere aanvragen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende gewassen en producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) of de acute referentiedosis (ARfD) wordt overschreden.

(13)

Wat 2-fenylfenol in citrusvruchten betreft, zijn de MRL's vastgesteld tot en met 30 september 2014, in afwachting van de indiening en evaluatie van twee verdere residuproeven op citrusvruchten en deugdelijke studies naar de opslagstabiliteit. Die proeven en gegevens zijn in maart 2012 ingediend bij Spanje, lidstaat-rapporteur voor die stof. Spanje heeft die gegevens geëvalueerd en een evaluatieverslag opgesteld dat op 18 juli 2012 bij de Commissie is ingediend. Om de nodige tijd te geven aan de EFSA voor de evaluatie van dat verslag en aan de Commissie voor het nemen van haar besluit moet de geldigheidsduur van deze MRL's worden verlengd tot de inwerkingtreding van de verordening waarbij de bestaande MRL's voor 2-fenylfenol worden herzien.

(14)

Wat isoprothiolane in rijst betreft, was de aanvrager verzocht uiterlijk 31 december 2013 studies naar de aard van isoprothiolane onder bak-/kookomstandigheden over te leggen aan de evaluerende lidstaat, de EFSA en de Commissie. Die gegevens zijn binnen de termijn ingediend en zowel de evaluerende lidstaat als de EFSA was van mening dat er geen noodzaak was om het bestaande MRL te wijzigen.

(15)

Op 7 juli 2012 heeft de Commissie van de Codex Alimentarius (CAC) (3) Codex-grenswaarden (CXL's) goedgekeurd voor saflufenacil op eetbare slachtafvallen (van zoogdieren) en koolzaad. Deze CXL's zijn veilig voor de consumenten in de Unie en moeten daarom als MRL in Verordening (EG) nr. 396/2005 worden opgenomen (4).

(16)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(17)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(18)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 juni 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online te vinden op: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for chlormequat in pears, cereals and commodities of animal origin. EFSA Journal 2014;12(1):3544 (57 blz.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3544.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyflufenamid in strawberries and peppers. EFSA Journal 2014;12(1):3542 (26 blz.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3542.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for cyfluthrin in artichokes. EFSA Journal 2013;11(10):3448 (26 blz.). doi:10.2903/j.efsa.2013.3448.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dicamba in herbs and herbal infusions (leaves and flowers). EFSA Journal 2013;11(11):3470 (25 blz.). doi:10.2903/j.efsa.2013.3470.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopicolide in hops and certain root and tuber vegetables. EFSA Journal 2013;11(11):3459 (39 blz.). doi:10.2903/j.efsa.2013.3459.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for flutriafol in pome fruits, peaches, cherries and plums. EFSA Journal 2013;11(10):3446 (25 blz.). doi:10.2903/j.efsa.2013.3446.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fosetyl in potato, kiwi and certain spices. EFSA Journal 2012;10(12):3019 (43 blz.). doi:10.2903/j.efsa.2012.3019.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for indoxacarb in beans (with pods) and mustard seed. EFSA Journal 2013;11(11):3458 (27 blz.). doi:10.2903/j.efsa.2013.3458.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for mandipropamid in tomato. EFSA Journal 2013;11(11):3466 doi:10.2903/j.efsa.2013.3466.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for metaldehyde in certain legume vegetables and pulses. EFSA Journal 2014;12(1):3537 (25 blz.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3537.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for metconazole in barley and oats. EFSA Journal 2013;11(4):3185 (38 blz.). doi:10.2903/j.efsa.2013.3185.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for phosmet in citrus fruits, pome fruits and rape seed. EFSA Journal 2013;11(12):3510 (33 blz.). doi:10.2903/j.efsa.2013.3510.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for picloram in rape seed and mustard seed. EFSA Journal 2013;11(10):3439 (27 blz.). doi:10.2903/j.efsa.2013.3439.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propyzamide in leaves, flowers and roots of herbal infusions. EFSA Journal 2013;11(9):3378 (28 blz.). doi:10.2903/j.efsa.2013.3378.

Reasoned opinion on the setting of MRLs for saflufenacil in various crops, considering the risk related to the metabolite trifluoroacetic acid (TFA). EFSA Journal 2014;12(2):3585 (58 blz.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3585.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for spinosad in small fruit and berries and several commodities of animal origin. EFSA Journal 2013;11(11):3447 (38 blz.). doi:10.2903/j.efsa.2013.3447.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for trifloxystrobin in horseradish, parsley root and purslane. EFSA Journal 2013;11(8):3349 (25 blz.). doi:10.2903/j.efsa.2013.3349.

(3)  De verslagen van het Codex-comité voor bestrijdingsmiddelenresiduen zijn te vinden op: http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdf Gezamenlijk FAO/WHO-voedselnormenprogramma, commissie van de Codex Alimentarius. Aanhangsels II en III. Vijfendertigste zitting. Rome, Italië, 2-7 juli 2012.

(4)  Scientific support for preparing an EU position in the 44th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2012; 10(7):2859 (155 blz.). doi:10.2903/j.efsa.2012.2859.


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II komen de kolommen voor 2-fenylfenol, chloormequat, cyfluthrin, indoxacarb, metconazool en trifloxystrobin als volgt te luiden:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (3)

2-Fenylfenol

Chloormequat

Cyfluthrin (cyfluthrin inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren (som van de isomeren)) (F)

Indoxacarb (som van indoxacarb en het R-enantiomeer) (F)

Metconazool (F)

Trifloxystrobin (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

 

 

 

 

 

 

0110000

i)

Citrusvruchten

5 (+)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,3

0110010

Grapefruits (shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

 

 

 

 

 

0110020

Sinaasappelen (bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

 

 

 

 

 

0110030

Citroenen (sukadecitroen, citroen, Boeddha's hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

 

 

 

0110040

Lemmetjes

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarijnen (clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen; tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

 

 

 

 

0110990

Overige

 

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Noten

0,1 (1)

0,1 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0120010

Amandelen

 

 

 

 

 

 

0120020

Paranoten

 

 

 

 

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

 

 

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

 

 

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

 

 

 

 

0120060

Hazelnoten (lambertsnoot)

 

 

 

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

 

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

 

 

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

 

 

 

0120110

Walnoten

 

 

 

 

 

 

0120990

Overige

 

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Pitvruchten

0,05 (1)

 

0,2

 

0,02 (1)

0,5

0130010

Appelen (wilde appelen)

 

0,05 (1)

 

0,5 (+)

 

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

0,1 (+)

 

0,5

 

 

0130030

Kweeperen

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0130040

Mispels

 (2)

 (2)

 (2)

0,02 (1)

 

 (2)

0130050

Loquats (Japanse mispels)

 (2)

 (2)

 (2)

0,02 (1)

 

 (2)

0130990

Overige

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0140000

iv)

Steenvruchten

0,05 (1)

0,05 (1)

 

1

 

 

0140010

Abrikozen

 

 

0,3

 

0,1

1

0140020

Kersen (zoete kers, zure kers)

 

 

0,2

 

0,2

1

0140030

Perziken (nectarine en soortgelijke kruisingen)

 

 

0,3

 

0,1

1

0140040

Pruimen (kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim, rode dadel/Chinese dadel/Chinese jujube (Ziziphus ziziphus))

 

 

0,2

 

0,02 (1)

0,2

0140990

Overige

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

 

 

0,3

2

 

5

0151010

Tafeldruiven

 

 

 

 

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Aardbeien

 

 

0,02 (1)

0,6

 

1

0153000

c)

Rubussoorten

 

 

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)

0153010

Bramen

 

 

 

0,5

 

 

0153020

Dauwbramen (loganbes, taybes, boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen van Rubus-soorten)

 

 

 

0,02 (1)

 

 

0153030

Frambozen (wijnbes, poolbraam/framboos (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

 

0,6

 

 

0153990

Overige

 

 

 

0,02 (1)

 

 

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

 

 

0,02 (1)

 

 

 

0154010

Blauwe bessen (bosbes)

 

 

 

0,8

 

2

0154020

Veenbessen (vossenbes/rode bosbes (V. vitis-idaea))

 

 

 

1

 

0,02 (1)

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

 

 

 

0,8

 

1

0154040

Kruisbessen (inclusief kruisingen met andere Ribes-soorten)

 

 

 

0,8

 

1

0154050

Rozenbottels

 (2)

 (2)

 (2)

0,8

 

 (2)

0154060

Moerbeien (aardbeiboomvrucht)

 (2)

 (2)

 (2)

0,8

 

 (2)

0154070

Azaroles (Middellandse Zeemispels) (kiwibes (Actinidia arguta))

 (2)

 (2)

 (2)

0,8

 

 (2)

0154080

Vlierbessen (zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

 (2)

 (2)

 (2)

0,8

 

 (2)

0154990

Overige

 

 

 

0,8

 

0,02 (1)

0160000

vi)

Diverse vruchten

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

 

 

0161000

a)

Met eetbare schil

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0161010

Dadels

 

0,05 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0161020

Vijgen

 

0,05 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0161030

Tafelolijven

 

0,1 (1)

 

 

 

0,3

0161040

Kumquats (marumi-kumquat, nagami-kumquat, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

0,05 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0161050

Carambola's (bilimbi (blimbing))

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0161060

Kaki's

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0161070

Jambolans (djamblangs) (djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (Eugenia uniflora))

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0161990

Overige

 

0,05 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0162010

Kiwi's

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0162020

Lychees (kapulasan, ramboetan, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0162030

Passievruchten

 

 

 

 

 

4

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0162050

Sterappelen

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0162990

Overige

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0163010

Avocado's

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163020

Bananen (dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

 

 

 

0,2

0,1

0,05

0163030

Mango's

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,5

0163040

Papaja's

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

1

0163050

Granaatappels

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163060

Cherimoya's (custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (Annona diversifolia) en andere middelgrote Annonaceae-vruchten)

 (2)

 (2)

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

 (2)

0163070

Guaves (rode pitaya/drakenvrucht (Hylocereus undatus))

 (2)

 (2)

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

 (2)

0163080

Ananassen

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163090

Broodvruchten (nangka (jackfruit))

 (2)

 (2)

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

 (2)

0163100

Doerians

 (2)

 (2)

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

 (2)

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 (2)

 (2)

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

 (2)

0163990

Overige

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

0,05 (1)

 

 

 

 

 

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

 

0211000

a)

Aardappelen

 

 

0,04

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0212010

Cassave (taro, eddo/eddoe, yautia)

 

 

 

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

 

 

 

0212030

Yams (yamboon/jicama)

 

 

 

 

 

 

0212040

Arrowroot (pijlwortel)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0212990

Overige

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

0,02 (1)

 

 

 

0213010

Rode bieten

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0213020

Wortels

 

 

 

0,02 (1)

 

0,05

0213030

Knolselderij

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0213040

Mierikswortel (engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,08

0213050

Aardperen (topinamboers) (crosne)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0213060

Pastinaken

 

 

 

0,02 (1)

 

0,04

0213070

Wortelpeterselie

 

 

 

0,02 (1)

 

0,08

0213080

Radijzen (rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, aardamandel/tijgernoot (Cyperus esculentus))

 

 

 

0,3

 

0,08

0213090

Schorseneren (zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer/oesterplant, klitwortel)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,04

0213100

Koolrapen

 

 

 

0,02 (1)

 

0,04

0213110

Rapen

 

 

 

0,02 (1)

 

0,04

0213990

Overige

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0220000

ii)

Bolgewassen

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0220010

Knoflook

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0220020

Uien (andere boluien, zilveruitjes)

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0220030

Sjalotten

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0220040

Bosuien en stengeluien (andere groene uien en soortgelijke soorten)

 

 

 

 

 

0,1

0220990

Overige

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0230000

iii)

Vruchtgroenten

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae

 

 

 

 

0,02 (1)

 

0231010

Tomaten (kerstomaat, Physalis spp., gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense), boomtomaat)

 

 

0,05

0,5

 

0,5

0231020

Pepers (paprika's) (chilipeper)

 

 

0,3

0,3

 

0,3

0231030

Aubergines (pepino, antroewa/witte eierplant (S. macrocarpon))

 

 

0,1

0,5

 

0,7

0231040

Okra's, okers

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0231990

Overige

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

 

 

 

0,5

0,02 (1)

0,2

0232010

Komkommers

 

 

0,1

 

 

 

0232020

Augurken

 

 

0,1

 

 

 

0232030

Courgettes (zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittere meloen, padwal, hoekige luffa/teroi)

 

 

0,1

 

 

 

0232990

Overige

 

 

0,02 (1)

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

 

0,02 (1)

0,5

 

 

0233010

Meloenen (kiwano)

 

 

 

 

0,05 (+)

0,3

0233020

Pompoenen (winterpompoen, marrow (late soort))

 

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0233030

Watermeloenen

 

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0233990

Overige

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0234000

d)

Suikermais (babymais)

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0240000

iv)

Koolsoorten

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

 

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

 

 

0,05

0,3

 

 

0241010

Broccoli (Chinese broccoli)

 

 

 

(+)

 

0,05

0241020

Bloemkool

 

 

 

(+)

 

0,05

0241990

Overige

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

 

 

 

 

 

0242010

Spruitjes

 

 

0,2

0,06

 

0,5

0242020

Sluitkool (spitskool, rode kool, savooiekool, wittekool)

 

 

0,3

0,2

 

0,3

0242990

Overige

 

 

0,2

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0243000

c)

Bladkoolachtigen

 

 

0,3

 

 

3

0243010

Chinese kool (mosterdkool, paksoi, tatsoi, choisum, petsai)

 

 

 

3

 

 

0243020

Boerenkool (krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

 

 

0,4

 

 

0243990

Overige

 

 

 

0,4

 

 

0244000

d)

Koolrabi

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0,5

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

 

 

1

 

0,02 (1)

 

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

 

 

 

30

 

0,02 (1)

0251020

Sla (kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

 

 

 

3

 

15

0251030

Andijvie (wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), molsla)

 

 

 

1

 

10

0251040

Tuinkers (taugé (mungboonkiemen), alfalfakiemen)

 

 

 

1

 

0,02 (1)

0251050

Winterkers

 (2)

 (2)

 (2)

1

 

 (2)

0251060

Raketsla, rucola (grote zandkool (Diplotaxis spp.))

 

 

 

2 (+)

 

0,02 (1)

0251070

Rode amsoi

 (2)

 (2)

 (2)

1

 

 (2)

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp., inclusief raapstelen (mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst), waaronder Brassica-gewassen, koolrabibladeren)

 

 

 

2 (+)

 

15

0251990

Overige

 

 

 

1

 

0,02 (1)

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara), tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)

 

 

0,02 (1)

2

 

 

0252020

Postelein (winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (Salsola soda))

 (2)

 (2)

 (2)

1

 

 (2)

0252030

Snijbiet (bladeren van de biet)

 

 

0,02 (1)

1

 

 

0252990

Overige

 

 

0,02 (1)

1

 

 

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren) (malabarspinazie, bananenbladeren, jong acaciablad of cha-om)

 (2)

 (2)

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

 (2)

0254000

d)

Waterkers (dagoeblad/waterspinazie (Ipomea aquatica), watermimosa)

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0255000

e)

Witlof

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0256000

f)

Kruiden

 

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

10

0256010

Kervel

 

 

 

2

 

 

0256020

Bieslook

 

 

 

2

 

 

0256030

Bladselderij (venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (Eryngium foetidum))

 

 

 

2

 

 

0256040

Peterselie (bladeren van wortelpeterselie)

 

 

 

2

 

 

0256050

Salie (winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

 (2)

 (2)

 (2)

2

 

 (2)

0256060

Rozemarijn

 (2)

 (2)

 (2)

2

 

 (2)

0256070

Tijm (marjolein, oregano)

 (2)

 (2)

 (2)

2

 

 (2)

0256080

Basilicum (citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen (goudsbloem en andere), Aziatische waternavel, (wilde)betelblad/la lot, kerrieblad)

 (2)

 (2)

 (2)

15

 

 (2)

0256090

Laurierblad (citroengras)

 (2)

 (2)

 (2)

2

 

 (2)

0256100

Dragon (hysop)

 (2)

 (2)

 (2)

2

 

 (2)

0256990

Overige

 

 

 

2

 

 

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

 

0260010

Bonen (met peul) (sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)

 

 

0,1

0,5

 

1

0260020

Bonen (zonder peul) (tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

 

 

0,05

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0260030

Erwten (met peul) (peultjes/suikererwt)

 

 

0,2

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0260040

Erwten (zonder peul) (doperwt, groene erwt, kekererwt)

 

 

0,05

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0260050

Linzen

 

 

0,05

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0260990

Overige

 

 

0,05

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

 

0270010

Asperges

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0,05

0270020

Kardoen (Borago officinalis (stengels))

 

 

0,02 (1)

3

 

0,02 (1)

0270030

Bleekselderij

 

 

0,02 (1)

2

 

1

0270040

Knolvenkel

 

 

0,02 (1)

3

 

0,02 (1)

0270050

Artisjokken (bananenbloem)

 

 

0,2

0,2

 

0,2

0270060

Prei

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0,2

0270070

Rabarber

 

 

0,02 (1)

3

 

0,02 (1)

0270080

Bamboescheuten

 (2)

 (2)

 (2)

0,02 (1)

 

 (2)

0270090

Palmharten

 (2)

 (2)

 (2)

0,02 (1)

 

 (2)

0270990

Overige

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0280000

viii)

Fungi

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0280010

Gekweekte fungi (champignon, oesterzwam, shiitake, schimmelmycelium (vegetatieve delen))

 

10

 

 

 

 

0280020

Wilde fungi (cantharel, truffel, morielje, eekhoorntjesbrood)

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0280990

Overige

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0290000

ix)

Zeewier

 (2)

 (2)

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

 (2)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,05 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)

0300010

Bonen (tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

 

 

 

0,2

0,05

 

0300020

Linzen

 

 

 

0,01 (1)

0,02 (1)

 

0300030

Erwten (kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

 

 

 

0,2

0,05

 

0300040

Lupinen

 

 

 

0,01 (1)

0,05

 

0300990

Overige

 

 

 

0,01 (1)

0,02 (1)

 

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

 

 

 

 

 

0401000

i)

Oliehoudende zaden

0,1 (1)

 

 

 

 

0,05 (1)

0401010

Lijnzaad

 

7

0,02 (1)

0,02 (1)

0,2

 

0401020

Pinda's

 

0,1 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0401030

Papaverzaad

 

0,1 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,15

 

0401040

Sesamzaad

 

0,1 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

0,1 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0401060

Koolzaad (voederkoolzaad, raapzaad)

 

7

0,05

0,05

0,2

 

0401070

Sojabonen

 

0,1 (1)

0,03

0,5

0,05 (1)

 

0401080

Mosterdzaad

 

0,1 (1)

0,02 (1)

0,05

0,2

 

0401090

Katoenzaad

 

0,1 (1)

0,02 (1)

1

0,3

 

0401100

Pompoenzaad (andere zaden van Cucurbitaceae)

 

0,1 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0401110

Saffloer

 (2)

 (2)

 (2)

0,02 (1)

0,05 (1)

 (2)

0401120

Bernagie (slangenkruid (Echium plantagineum), ruw parelzaad (Buglossoides arvensis))

 (2)

 (2)

 (2)

0,02 (1)

0,05 (1)

 (2)

0401130

Huttentut

 (2)

 (2)

 (2)

0,02 (1)

0,05 (1)

 (2)

0401140

Hennepzaad

 

0,1 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0401150

Wonderboom

 (2)

 (2)

 (2)

0,02 (1)

0,05 (1)

 (2)

0401990

Overige

 

0,1 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

 

0,1 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0402010

Olijven voor oliewinning

0,05 (1)

 

 

 

 

0,3

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0402030

Palmvruchten

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0402040

Kapok

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0402990

Overige

0,1 (1)

 

 

 

 

0,05 (1)

0500000

5.

GRANEN

0,05 (1)

 

 

0,01 (1)

 

 

0500010

Gerst

 

2

0,02 (1)

 

0,4

0,3

0500020

Boekweit (amarant, quinoa)

 

0,05 (1)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0500030

Mais

 

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,1

0,02 (1)

0500040

Gierst (trosgierst, teff, vingergierst, parelgierst)

 

0,05 (1)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0500050

Haver

 

9

0,02 (1)

 

0,4

0,02 (1)

0500060

Rijst (wilde rijst (Zizania aquatica))

 

0,05 (1)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0500070

Rogge

 

3

0,02 (1)

 

0,06

0,05

0500080

Sorghum

 

0,05 (1)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0500090

Tarwe (spelt, triticale)

 

2

0,02 (1)

 

0,15

0,05

0500990

Overige (kanariezaad (Phalaris canariensis))

 

0,05 (1)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

0,1 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0610000

i)

Thee

 

 

 

 

 

 

0620000

ii)

Koffiebonen

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0631000

a)

Bloemen

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0631010

Kamille (bloem)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0631020

Hibiscus (bloem)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0631030

Rozenblaadjes

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0631040

Jasmijn (bloem) (vlierbloesem (Sambucus nigra))

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0631050

Lindebloesem

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0631990

Overige

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0632000

b)

Bladeren

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0632010

Aardbei (blad)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0632020

Rooibos (blad) (ginkgo (blad))

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0632030

Maté

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0632990

Overige

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0633000

c)

Wortels

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0633010

Valeriaanwortel

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0633020

Ginsengwortel

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0633990

Overige

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0639000

d)

Andere kruidenthee

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd of gedroogd)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0700000

7.

HOP (gedroogd)

0,1 (1)

0,1 (1)

20

0,05 (1)

0,1 (1)

30

0800000

8.

SPECERIJEN

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0810000

i)

Zaden

 (2)

 (2)

 (2)

0,05 (1)

0,1 (1)

 (2)

0810010

Anijs

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0810020

Zwarte komijn

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0810030

Selderijzaad (lavaszaad)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0810040

Korianderzaad

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0810050

Komijnzaad

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0810060

Dillezaad

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0810070

Venkelzaad

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0810080

Fenegriek

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0810090

Nootmuskaat

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0810990

Overige

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0820000

ii)

Vruchten en bessen

 (2)

 (2)

 (2)

0,05 (1)

0,1 (1)

 (2)

0820010

Piment

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0820030

Karwij

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0820040

Kardemom

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0820050

Jeneverbessen

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0820060

Peper, zwart, groen en wit (lange peper, roze peper)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0820070

Vanillestokjes

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0820080

Tamarinde

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0820990

Overige

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0830000

iii)

Bast

 (2)

 (2)

 (2)

0,05 (1)

0,1 (1)

 (2)

0830010

Kaneel (cassia)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0830990

Overige

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0840010

Zoethout

 (2)

 (2)

 (2)

0,05 (1)

0,1 (1)

 (2)

0840020

Gember

 (2)

 (2)

 (2)

0,05 (1)

0,1 (1)

 (2)

0840030

Geelwortel

 (2)

 (2)

 (2)

0,05 (1)

0,1 (1)

 (2)

0840040

Mierikswortel

 (2)

 (2)

 (2)

(+)

(+)

 (2)

0840990

Overige

 (2)

 (2)

 (2)

0,05 (1)

0,1 (1)

 (2)

0850000

v)

Knoppen

 (2)

 (2)

 (2)

0,05 (1)

0,1 (1)

 (2)

0850010

Kruidnagels

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0850020

Kappertjes

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0850990

Overige

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0860000

vi)

Stempels

 (2)

 (2)

 (2)

0,05 (1)

0,1 (1)

 (2)

0860010

Saffraan

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0860990

Overige

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0870000

vii)

Zaadrokken

 (2)

 (2)

 (2)

0,05 (1)

0,1 (1)

 (2)

0870010

Foelie

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0870990

Overige

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

0900010

Suikerbiet

 (2)

 (2)

 (2)

0,1

0,06

 (2)

0900020

Suikerriet

 (2)

 (2)

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

 (2)

0900030

Wortelcichorei

 (2)

 (2)

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

 (2)

0900990

Overige

 (2)

 (2)

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

 (2)

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

0,05 (1)

 

 

 

 

 

1010000

i)

Weefsel

 

 

 

 

0,02 (1)

0,04 (1)

1011000

a)

Varkens

 

 

 

 

 

 

1011010

Spier

 

0,05 (1)

0,05

2

 

 

1011020

Vet

 

0,05 (1)

0,2

2

 

 

1011030

Lever

 

0,05 (1)

0,05

0,05

 

 

1011040

Nier

 

0,12

0,05

0,05

 

 

1011050

Eetbare slachtafvallen

 

0,05 (1)

0,05

0,05

 

 

1011990

Overige

 

0,05 (1)

0,05

0,05

 

 

1012000

b)

Runderen

 

 

 

 

 

 

1012010

Spier

 

0,08

0,05

2

 

 

1012020

Vet

 

0,05 (1)

0,2

2

 

 

1012030

Lever

 

0,12

0,05

0,05

 

 

1012040

Nier

 

0,4

0,05

0,05

 

 

1012050

Eetbare slachtafvallen

 

0,05 (1)

0,05

0,05

 

 

1012990

Overige

 

0,05 (1)

0,05

0,05

 

 

1013000

c)

Schapen

 

 

 

 

 

 

1013010

Spier

 

0,08

0,05

2

 

 

1013020

Vet

 

0,05 (1)

0,2

2

 

 

1013030

Lever

 

0,12

0,05

0,05

 

 

1013040

Nier

 

0,4

0,05

0,05

 

 

1013050

Eetbare slachtafvallen

 

0,05 (1)

0,05

0,05

 

 

1013990

Overige

 

0,05 (1)

0,05

0,05

 

 

1014000

d)

Geiten

 

 

 

 

 

 

1014010

Spier

 

0,08

0,05

2

 

 

1014020

Vet

 

0,05 (1)

0,2

2

 

 

1014030

Lever

 

0,12

0,05

0,05

 

 

1014040

Nier

 

0,4

0,05

0,05

 

 

1014050

Eetbare slachtafvallen

 

0,05 (1)

0,05

0,05

 

 

1014990

Overige

 

0,05 (1)

0,05

0,05

 

 

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

1015010

Spier

 (2)

 (2)

 (2)

2

 

 (2)

1015020

Vet

 (2)

 (2)

 (2)

2

 

 (2)

1015030

Lever

 (2)

 (2)

 (2)

0,05

 

 (2)

1015040

Nier

 (2)

 (2)

 (2)

0,05

 

 (2)

1015050

Eetbare slachtafvallen

 (2)

 (2)

 (2)

0,05

 

 (2)

1015990

Overige

 (2)

 (2)

 (2)

0,05

 

 (2)

1016000

f)

Pluimvee — kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

 

0,05 (1)

0,05

0,01 (1) (+)

 

 

1016010

Spier

 

 

 

 

 

 

1016020

Vet

 

 

 

 

 

 

1016030

Lever

 

 

 

 

 

 

1016040

Nier

 

 

 

 

 

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

 

 

 

 

 

 

1016990

Overige

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (konijn, kangoeroe, hert)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

1017010

Spier

 (2)

 (2)

 (2)

2

 

 (2)

1017020

Vet

 (2)

 (2)

 (2)

2

 

 (2)

1017030

Lever

 (2)

 (2)

 (2)

0,05

 

 (2)

1017040

Nier

 (2)

 (2)

 (2)

0,05

 

 (2)

1017050

Eetbare slachtafvallen

 (2)

 (2)

 (2)

0,05

 

 (2)

1017990

Overige

 (2)

 (2)

 (2)

0,05

 

 (2)

1020000

ii)

Melk

 

0,06

0,02 (1)

0,1

0,02 (1)

0,02 (1)

1020010

Runderen

 

 

 

 

 

 

1020020

Schapen

 

 

 

 

 

 

1020030

Geiten

 

 

 

 

 

 

1020040

Paarden

 

 

 

 

 

 

1020990

Overige

 

 

 

 

 

 

1030000

iii)

Vogeleieren

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (+)

0,02 (1)

0,04 (1)

1030010

Kippen

 

 

 

 

 

 

1030020

Eenden

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

1030030

Ganzen

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

1030040

Kwartels

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

1030990

Overige

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 (2)

1040000

iv)

Honing (koninginnengelei, pollen, honingraat met honing (raathoning))

 (2)

 (2)

 (2)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (kikkerbilletjes, krokodillen)

 (2)

 (2)

 (2)

0,01 (1)

0,02 (1)

 (2)

1060000

vi)

Slakken

 (2)

 (2)

 (2)

0,01 (1)

0,02 (1)

 (2)

1070000

vii)

Andere producten van landdieren (vrij wild)

 (2)

 (2)

 (2)

0,01 (1)

0,02 (1)

 (2)

 

2)

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

a)

in deel A komen de kolommen voor cyflufenamid, dicamba, fluopicolide, flutriafol, fosetyl, isoprothiolane, mandipropamid, metaldehyde, fosmet, picloram, pyriproxyfen en spinosad als volgt te luiden:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (5)

Cyflufenamid: som van cyflufenamid (Z-isomeer) en het E-isomeer

Dicamba

Fluopicolide

Flutriafol

Fosetyl-Al (som van fosetyl, fosforigzuur en zouten van beide, uitgedrukt als fosetyl)

Isoprothiolane

Mandipropamid

Metaldehyde

Fosmet (fosmet en fosmetoxon, uitgedrukt als fosmet) (R)

Picloram

Pyriproxyfen (F)

Spinosad: som van spinosyn A en spinosyn D, uitgedrukt als spinosad (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

 

 

 

 

 

0,01 (4)

 

 

 

0,01 (4)

 

 

0110000

i)

Citrusvruchten

0,02 (4)

0,05 (4)

0,01 (4)

0,2

75

 

0,01 (4)

0,05 (4)

0,5

 

0,6

0,3

0110010

Grapefruits (shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Sinaasappelen (bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Citroenen (sukadecitroen, citroen, Boeddha's hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Lemmetjes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarijnen (clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen; tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Noten

0,02 (4)

0,05 (4)

0,01 (4)

0,05 (4)

2 (4)

 

0,01 (4)

0,05 (4)

 

 

0,05 (4)

 

0120010

Amandelen

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

1

0120020

Paranoten

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (4)

 

 

0,07

0120030

Cashewnoten

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (4)

 

 

0,07

0120040

Kastanjes

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

0,07

0120050

Kokosnoten

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (4)

 

 

0,07

0120060

Hazelnoten (lambertsnoot)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0,07

0120070

Macadamia

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (4)

 

 

0,07

0120080

Pecannoten

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (4)

 

 

0,07

0120090

Pijnboompitten

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (4)

 

 

0,07

0120100

Pistaches

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

0,07

0120110

Walnoten

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

0,07

0120990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (4)

 

 

0,07

0130000

iii)

Pitvruchten

0,05

 

0,01 (4)

0,4

75

 

0,01 (4)

0,05 (4)

0,5

 

0,2

 

0130010

Appelen (wilde appelen)

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

0,05 (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0130030

Kweeperen

 

0,05 (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0130040

Mispels

 

0,05 (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0130050

Loquats (Japanse mispels)

 

0,05 (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0130990

Overige

 

0,05 (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0140000

iv)

Steenvruchten

0,02 (4)

0,05 (4)

0,01 (4)

 

2 (4)

 

0,01 (4)

0,05 (4)

 

 

 

1

0140010

Abrikozen

 

 

 

0,05 (4)

 

 

 

 

0,05 (4)

 

0,05 (4)

 

0140020

Kersen (zoete kers, zure kers)

 

 

 

1,5

 

 

 

 

1

 

1

 

0140030

Perziken (nectarine en soortgelijke kruisingen)

 

 

 

0,6

 

 

 

 

1

 

0,5

 

0140040

Pruimen (kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim, rode dadel/Chinese dadel/Chinese jujube (Ziziphus ziziphus))

 

 

 

0,4

 

 

 

 

0,6

 

0,3

 

0140990

Overige

 

 

 

0,05 (4)

 

 

 

 

0,05 (4)

 

0,05 (4)

 

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

0,05 (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

0,15

 

2

 

100

 

2

0,05 (4)

0,05 (4)

 

0,05 (4)

0,5

0151010

Tafeldruiven

 

 

 

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Aardbeien

0,04

 

0,01 (4)

0,5

75

 

0,01 (4)

0,1

0,05 (4)

 

0,05 (4)

0,3

0153000

c)

Rubussoorten

0,02 (4)

 

0,01 (4)

0,05 (4)

2 (4)

 

0,01 (4)

0,05 (4)

0,05 (4)

 

0,05 (4)

 

0153010

Bramen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

0153020

Dauwbramen (loganbes, taybes, boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen van Rubus-soorten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0153030

Frambozen (wijnbes, poolbraam/framboos (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

0153990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (4)

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

0,02 (4)

 

0,01 (4)

0,05 (4)

2 (4)

 

0,01 (4)

0,05 (4)

 

 

 

1,5

0154010

Blauwe bessen (bosbes)

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

0,05 (4)

 

0154020

Veenbessen (vossenbes/rode bosbes (V. vitis-idaea))

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

1

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

0,05 (4)

 

0154040

Kruisbessen (inclusief kruisingen met andere Ribes-soorten)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (4)

 

0,05 (4)

 

0154050

Rozenbottels

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

0,05 (4)

 

0154060

Moerbeien (aardbeiboomvrucht)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

0,05 (4)

 

0154070

Azaroles (Middellandse Zeemispels) (kiwibes (Actinidia arguta))

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

0,05 (4)

 

0154080

Vlierbessen (zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

0,05 (4)

 

0154990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

0,05 (4)

 

0160000

vi)

Diverse vruchten

0,02 (4)

0,05 (4)

0,01 (4)

 

 

 

0,01 (4)

0,05 (4)

 

 

0,05 (4)

 

0161000

a)

Met eetbare schil

 

 

 

0,05 (4)

2 (4)

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Dadels

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (4)

 

 

0,02 (4)

0161020

Vijgen

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

0,02 (4)

0161030

Tafelolijven

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

0,02 (4)

0161040

Kumquats (marumi-kumquat, nagami-kumquat, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

0,02 (4)

0161050

Carambola's (bilimbi (blimbing))

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

0,02 (4)

0161060

Kaki's

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (4)

 

 

0,05

0161070

Jambolans (djamblangs) (djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (Eugenia uniflora))

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

0,02 (4)

0161990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

0,02 (4)

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

 

 

 

0,05 (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Kiwi's

 

 

 

 

150

 

 

 

0,05 (4)

 

 

0,2

0162020

Lychees (kapulasan, ramboetan, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

 

 

 

2 (4)

 

 

 

2

 

 

0,02 (4)

0162030

Passievruchten

 

 

 

 

2 (4)

 

 

 

0,05 (4)

 

 

0,7

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 

 

 

 

2 (4)

 

 

 

2

 

 

0,02 (4)

0162050

Sterappelen

 

 

 

 

2 (4)

 

 

 

2

 

 

0,02 (4)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 

 

 

 

2 (4)

 

 

 

2

 

 

0,02 (4)

0162990

Overige

 

 

 

 

2 (4)

 

 

 

2

 

 

0,02 (4)

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avocado's

 

 

 

0,05 (4)

50

 

 

 

0,05 (4)

 

 

0,02 (4)

0163020

Bananen (dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

 

 

<p class=" 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving