Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.29

VERORDENING (EU) Nr. 588/2014 VAN DE COMMISSIE

van 2 juni 2014

tot wijziging van de bijlagen III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor sinaasappelolie, Phlebiopsis gigantea, gibberellinezuur, Paecilomyces fumosoroseus stam FE 9901, Spodoptera littoralis kernpolyedervirus, Spodoptera exigua kernpolyedervirus, Bacillus firmus I-1582, S-abscisinezuur, L-ascorbinezuur en Helicoverpa armigera kernpolyedervirus in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 5, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor gibberellinezuur zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor Phlebiopsis gigantea, Paecilomyces fumosoroseus stam FE 9901, Spodoptera littoralis kernpolyedervirus, Spodoptera exigua kernpolyedervirus, Bacillus firmus I-1582, sinaasappelolie, S-abscisinezuur, L-ascorbinezuur en Helicoverpa armigera kernpolyedervirus zijn geen specifieke MRL's vastgesteld en deze stoffen zijn ook niet opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005, zodat de in artikel 18, lid 1, onder b), van die verordening vastgestelde standaardwaarde van 0,01 mg/kg van toepassing is.

(2)

Ten aanzien van Phlebiopsis gigantea (2), Paecilomyces fumosoroseus stam FE 9901 (3), Spodoptera littoralis kernpolyedervirus (4), Spodoptera exigua kernpolyedervirus (5), Bacillus firmus I-1582 (6) en Helicoverpa armigera kernpolyedervirus (7) heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) geconcludeerd dat zij niet pathogeen zijn voor de mens en dat een kwantitatieve beoordeling van het risico voor de consument niet vereist is. Gelet op die conclusie is de Commissie van oordeel dat die stoffen moeten worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(3)

Voor sinaasappelolie (8) kon de EFSA geen conclusie bereiken over de beoordeling van het risico voor de consument via de voeding, aangezien bepaalde informatie ontbrak en verder onderzoek door risicomanagers nodig was. Sinaasappelolie komt van nature in planten voor en wordt als smaakstof in geneesmiddelen en levensmiddelen gebruikt. Daarom wordt het wenselijk geacht deze stof tijdelijk in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 op te nemen, totdat de EFSA een met redenen omkleed advies heeft voorgelegd overeenkomstig artikel 12, lid 1.

(4)

Voor gibberellinezuur (9) kon de EFSA geen conclusie bereiken over de beoordeling van het risico voor de consument via de voeding, aangezien bepaalde informatie ontbrak en verder onderzoek door risicomanagers nodig was. Gibberellinezuur komt van nature in allerlei planten voor. De EFSA heeft geen MRL's voor druiven voorgesteld, aangezien de residuen in behandelde en controlemonsters onder de bepaalbaarheidsgrens bleken te liggen en het onmogelijk zou zijn om een onderscheid te maken tussen gibberellinen van uitwendige en natuurlijke oorsprong. Daarom wordt het wenselijk geacht deze stof tijdelijk in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 op te nemen, totdat de EFSA een met redenen omkleed advies heeft voorgelegd overeenkomstig artikel 12, lid 1.

(5)

Voor S-abscisinezuur (10) kon de EFSA geen conclusie bereiken over de beoordeling van het risico voor de consument via de voeding, aangezien bepaalde informatie ontbrak en verder onderzoek door risicomanagers nodig was. S-Abscisinezuur komt van nature in planten voor. Daarom wordt het wenselijk geacht deze stof tijdelijk in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 op te nemen, totdat de EFSA een met redenen omkleed advies heeft voorgelegd overeenkomstig artikel 12, lid 1.

(6)

Voor L-ascorbinezuur (11) heeft de EFSA geconcludeerd dat die stof in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 kan worden opgenomen.

(7)

Op grond van de wetenschappelijke adviezen en conclusies van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen in de MRL's aan de desbetreffende vereisten van artikel 5, lid 1, en artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(8)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   In bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt de kolom voor gibberellinezuur geschrapt.

2.   In bijlage IV worden de vermeldingen „Sinaasappelolie (12)”, „Phlebiopsis gigantea”, „Gibberellinezuur (12)”, „Paecilomyces fumosoroseus stam FE 9901”, „Spodoptera littoralis kernpolyedervirus”, „Spodoptera exigua kernpolyedervirus”, „Bacillus firmus I-1582”, „S-Abscisinezuur (12)”, „L-ascorbinezuur” en „Helicoverpa armigera kernpolyedervirus” in alfabetische volgorde toegevoegd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 juni 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Phlebiopsis gigantea. EFSA Journal 2013;11(1):3033 [31 blz.] doi: 10.2903/j.efsa.2013.3033.

(3)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Paecilomyces fumosoroseus strain FE 9901. EFSA Journal 2012;10(9):2869 [26 blz.] doi: 10.2903/j.efsa.2012.2869.

(4)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus. EFSA Journal 2012;10(9):2864 [33 blz.] doi: 10.2903/j.efsa.2012.2864.

(5)  EFSA BIOHAZ Panel (EFSA-panel voor biologische gevaren), 2013, Scientific Opinion on the maintenance of the list of QPS biological agents intentionally added to food and feed (2013 update). EFSA Journal 2013;11(11):3449 [108 blz.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3449.

(6)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus firmus I-1582. EFSA Journal 2012;10(10):2868 [33 blz.] doi: 10.2903/j.efsa.2012.2868.

(7)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus. EFSA Journal 2012;10(9):2865 [31 blz.] doi: 10.2903/j.efsa.2012.2865.

(8)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance orange oil. EFSA Journal 2013;11(2):3090 [55 blz.] doi: 10.2903/j.efsa.2013.3090.

(9)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance gibberellic acid. EFSA Journal 2012;10(1):2507 [45 blz.] doi: 10.2903/j.efsa.2012.2507.

(10)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, 2013, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance S-abscisic acid. EFSA Journal 2013; 11(8):3341 [78 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3341.

(11)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance L-ascorbic acid. EFSA Journal 2013;11(4):3197 [54 blz.] doi: 10.2903/j.efsa.2013.3197.

(12)  Tijdelijk in bijlage IV opgenomen stoffen in afwachting van de afronding van hun beoordeling krachtens Richtlijn 91/414/EEG en de overlegging van het met redenen omklede advies van de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving