Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.27

VERORDENING (EU) Nr. 398/2014 VAN DE COMMISSIE

van 22 april 2014

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr.396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor benthiavalicarb, cyazofamide, cyhalofop-butyl, forchlorfenuron, pymetrozine en silthiofam in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr.396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23februari2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel14, lid1, ondera), en artikel49, lid2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor cyazofamide, cyhalofop-butyl, pymetrozine en silthiofam zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlageII en deel B van bijlageIII bij Verordening (EG) nr.396/2005. Voor benthiavalicarb en forchlorfenuron zijn MRL's vastgesteld in deel A van bijlageIII bij Verordening (EG) nr.396/2005.

(2)

Er moet in de Engelse versie een technische aanpassing worden gedaan, waarbij de naam van de actieve stof „florchlorfenuron” wordt veranderd in „forchlorfenuron”.

(3)

Voor benthiavalicarb heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) overeenkomstig artikel12, lid2, juncto artikel12, lid1, van Verordening (EG) nr.396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (2). De EFSA heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen en heeft aanbevolen het MRL voor aardappelen te verlagen. Voor andere producten heeft de EFSA aanbevolen de bestaande MRL's te verhogen of te handhaven. De EFSA heeft geconcludeerd dat voor het MRL voor komkommers enkele gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moet het MRL voor deze producten in bijlageII bij Verordening (EG) nr.396/2005 worden vastgelegd op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Dit MRL wordt herzien; bij de herziening wordt rekening gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(4)

Voor cyazofamide heeft de EFSA overeenkomstig artikel12, lid2, juncto artikel12, lid1, van Verordening (EG) nr.396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (3). Voor bepaalde producten heeft de EFSA aanbevolen de bestaande MRL's te verhogen of te handhaven. De EFSA heeft geconcludeerd dat voor de MRL's voor aardappelen, tomaten, Cucurbitacae met eetbare schil en Cucurbitacae met oneetbare schil enkele gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor deze producten in bijlageII bij Verordening (EG) nr.396/2005 worden vastgelegd op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Deze MRL's worden herzien; bij de herziening wordt rekening gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(5)

Voor cyhalofop-butyl heeft de EFSA overeenkomstig artikel12, lid2, juncto artikel12, lid1, van Verordening (EG) nr.396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (4). De EFSA heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen. De EFSA heeft geconcludeerd dat voor het MRL voor rijst enkele gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moet het MRL voor dit product in bijlageII bij Verordening (EG) nr.396/2005 worden vastgelegd op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Dit MRL wordt herzien; bij de herziening wordt rekening gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(6)

Voor forchlorfenuron heeft de EFSA overeenkomstig artikel12, lid2, juncto artikel12, lid1, van Verordening (EG) nr.396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (5). De EFSA heeft aanbevolen om de MRL's voor tafeldruiven, wijndruiven en kiwi's te verlagen.

(7)

Voor pymetrozine heeft de EFSA overeenkomstig artikel12, lid2, juncto artikel12, lid1, van Verordening (EG) nr.396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (6). De EFSA heeft voor het MRL voor andijvie een risico voor consumenten vastgesteld. Dit MRL moet daarom worden vastgelegd op het door de EFSA vastgestelde niveau. De EFSA heeft voorgesteld om de residudefinitie te wijzigen en heeft aanbevolen om de MRL's voor kool- en raapzaad en katoenzaad te verlagen. Voor andere producten heeft de EFSA aanbevolen de bestaande MRL's te verhogen of te handhaven. De EFSA heeft geconcludeerd dat voor de MRL's voor citrusvruchten, appels, peren, abrikozen, perziken, aardbeien, bramen, frambozen, blauwe bessen, aalbessen (rood, zwart en wit), kruisbessen, aardappelen, knolselderij, radijzen, tomaten, pepers (paprika's), aubergines, Cucurbitacae met eetbare schil, Cucurbitacae met oneetbare schil, suikermais, bloemkoolachtigen, spruitjes, sluitkool, bladkoolachtigen, koolrabi, veldsla, sla, tuinkers, winterkers, raketsla, rode amsoi, bladeren en spruiten van Brassica spp., inclusief raapstelen, spinazie, postelein, snijbiet, kervel, bieslook, bladselderij, peterselie, salie, rozemarijn, tijm, basilicum, laurierblad, dragon, bonen (vers, met peul), erwten (vers, met peul), bleekselderij, knolvenkel, artisjokken, kruidenthee (gedroogd, bloemen), kruidenthee (gedroogd, bladeren), hop (gedroogd) en melk van runderen, schapen en geiten enkele gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico is voor consumenten, moeten de MRL's voor die producten in bijlageII bij Verordening (EG) nr.396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Deze MRL's worden herzien; bij de herziening wordt rekening gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt. De EFSA heeft geconcludeerd dat voor de MRL's voor okra's en bonen (vers, zonder peul) er geen gegevens beschikbaar waren en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. De MRL's voor okra's en bonen (vers, zonder peul) moeten worden vastgesteld op de specifieke aantoonbaarheidsgrens of op het standaard-MRL overeenkomstig artikel18, lid1, onderb), van Verordening (EG) nr.396/2005.

(8)

Voor silthiofam heeft de EFSA overeenkomstig artikel12, lid2, juncto artikel12, lid1, van Verordening (EG) nr.396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (7). De EFSA heeft geconcludeerd dat voor de MRL's voor gerst, rogge en tarwe enkele gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico is voor consumenten, moeten de MRL's voor die producten in bijlageII bij Verordening (EG) nr.396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Deze MRL's worden herzien; bij de herziening wordt rekening gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(9)

Met betrekking tot de producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor geen relevante vergunningen of invoertoleranties op het niveau van de Unie werden gemeld en geen Codex-MRL beschikbaar was, concludeerde de EFSA dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. Rekening houdend met de huidige wetenschappelijke en technische kennis moeten de MRL's voor deze producten worden vastgesteld op de specifieke aantoonbaarheidsgrens of op het standaard-MRL overeenkomstig artikel18, lid1, onderb), van Verordening (EG) nr.396/2005.

(10)

De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie voor bestrijdingsmiddelenresiduen geraadpleegd over de noodzaak van de aanpassing van bepaalde LOD's. Wat verscheidene stoffen betreft, hebben die laboratoria geconcludeerd dat de technische ontwikkeling voor bepaalde producten de vaststelling van lagere LOD's mogelijk maakt.

(11)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel14, lid2, van Verordening (EG) nr.396/2005.

(12)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL's geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(13)

Verordening (EG) nr.396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(14)

De verordening voorziet in een overgangsregeling voor producten die voor de wijziging van de MRL's rechtmatig werden vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden.

(15)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL's van toepassing worden, zodat de lidstaten en de belanghebbende partijen zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL's voortvloeien.

(16)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr.396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel2

Verordening (EG) nr.396/2005 blijft in de versie die voor de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die voor 13 november 2014 rechtmatig werden geproduceerd:

1.

wat betreft de werkzame stoffen benthiavalicarb, cyhalofop-butyl, cyazofamide, forchlorfenuron en silthiofam in en op alle producten;

2.

wat betreft de werkzame stof pymetrozine in en op alle producten behalve andijvie.

Artikel3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 13 november 2014.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 april 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz.1.

(2)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for benthiavalicarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(8):2872. [31 blz.].

(3)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cyazofamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(12):3065. [38 blz.].

(4)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cyhalofop-butyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013; 11(2):3115. [25 blz.].

(5)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for forchlorfenuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(8):2862. [26 blz.].

(6)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pymetrozine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(10):2919. [67 blz.], herziene versie van 10januari2013.

(7)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for silthiofam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013; 11(1):3088. [25 blz.].


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr.396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

BijlageII wordt als volgt gewijzigd:

a)

de kolommen voor cyazofamide, cyhalofop-butyl, pymetrozineen silthiofam worden vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen enmaximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeeldenvan afzonderlijke producten waarvoor de MRL'sgelden (2)

Cyazofamide

Cyhalofop-butyl

Pymetrozine (A)(R)

Silthiofam

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVRORENNOTEN

 

 

 

 

0110000

i)

Citrusvruchten

0,01 (1)

0,02 (1)

0,3 (+)

0,01 (1)

0110010

Grapefruits (shaddock, pomelo,sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola),ugli en andere kruisingen)

 

 

 

 

0110020

Sinaasappelen (bergamot, bitteresinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

 

 

 

0110030

Citroenen (sukadecitroen, citroen,Boeddha's hand (Citrusmedica var. sarcodactylis))

 

 

 

 

0110040

Lemmetjes

 

 

 

 

0110050

Mandarijnen (clementine, tangerine,mineola en andere kruisingen; tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

 

 

0110990

Overige

 

 

 

 

0120000

ii)

Noten

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0120010

Amandelen

 

 

0,02 (1)

 

0120020

Paranoten

 

 

0,02 (1)

 

0120030

Cashewnoten

 

 

0,02 (1)

 

0120040

Kastanjes

 

 

0,05

 

0120050

Kokosnoten

 

 

0,02 (1)

 

0120060

Hazelnoten (lambertsnoot)

 

 

0,05

 

0120070

Macadamia

 

 

0,02 (1)

 

0120080

Pecannoten

 

 

0,02 (1)

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

0,02 (1)

 

0120100

Pistaches

 

 

0,02 (1)

 

0120110

Walnoten

 

 

0,05

 

0120990

Overige

 

 

0,02 (1)

 

0130000

iii)

Pitvruchten

0,01 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0130010

Appelen (wilde appelen)

 

 

(+)

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

 

(+)

 

0130030

Kweeperen

 

 

 

 

0130040

Mispels

 

 

 

 

0130050

Loquats (Japanse mispels)

 

 

 

 

0130990

Overige

 

 

 

 

0140000

iv)

Steenvruchten

0,01 (1)

0,02 (1)

 

0,01 (1)

0140010

Abrikozen

 

 

0,03 (+)

 

0140020

Kersen (zoete kers, zurekers)

 

 

0,02 (1)

 

0140030

Perziken (nectarine en soortgelijkekruisingen)

 

 

0,03 (+)

 

0140040

Pruimen (kwets, reine-claude,mirabel, sleepruim, rode dadel/Chinesedadel/Chinese jujube (Ziziphusziziphus))

 

 

0,02 (1)

 

0140990

Overige

 

 

0,02 (1)

 

0150000

v)

Besvruchten enkleinfruit

 

0,02 (1)

 

0,01 (1)

0151000

a)

Tafel- enwijndruiven

0,9

 

0,02 (1)

 

0151010

Tafeldruiven

 

 

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

 

 

0152000

b)

Aardbeien

0,01 (1)

 

0,3 (+)

 

0153000

c)

Rubussoorten

0,01 (1)

 

 

 

0153010

Bramen

 

 

3 (+)

 

0153020

Dauwbramen (loganbes, taybes,boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen van Rubus-soorten)

 

 

0,02 (1)

 

0153030

Frambozen (wijnbes,poolbraam/framboos (Rubusarcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x Rubusidaeus))

 

 

3 (+)

 

0153990

Overige

 

 

0,02 (1)

 

0154000

d)

Ander kleinfruit enbesvruchten

0,01 (1)

 

 

 

0154010

Blauwe bessen (bosbes)

 

 

0,7 (+)

 

0154020

Veenbessen (vossenbes/rode bosbes(V. vitis-idaea))

 

 

0,02 (1)

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart enwit)

 

 

0,7 (+)

 

0154040

Kruisbessen (inclusief kruisingenmet andere Ribes-soorten)

 

 

0,7 (+)

 

0154050

Rozenbottels

 

 

0,02 (1)

 

0154060

Moerbeien (aardbeiboomvrucht)

 

 

0,02 (1)

 

0154070

Azaroles (Middellandse Zeemispels)(kiwibes (Actinidiaarguta))

 

 

0,02 (1)

 

0154080

Vlierbessen (zwarte appelbes,lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes enandere bessen van bomen)

 

 

0,02 (1)

 

0154990

Overige

 

 

0,02 (1)

 

0160000

vi)

Diverse vruchten

0,01 (1)

0,02 (1)

 

0,01 (1)

0161000

a)

Met eetbare schil

 

 

 

 

0161010

Dadels

 

 

0,02 (1)

 

0161020

Vijgen

 

 

0,02 (1)

 

0161030

Tafelolijven

 

 

0,05 (1)

 

0161040

Kumquats (marumi-kumquat,nagami-kumquat, limequat (Citrusaurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0,02 (1)

 

0161050

Carambola's (bilimbi(blimbing))

 

 

0,02 (1)

 

0161060

Kaki's

 

 

0,02 (1)

 

0161070

Jambolans (djamblangs) (djamboeajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers,Surinaamse kers (Eugeniauniflora))

 

 

0,02 (1)

 

0161990

Overige

 

 

0,02 (1)

 

0162000

b)

Met niet-eetbare schil,klein

 

 

0,02 (1)

 

0162010

Kiwi's

 

 

 

 

0162020

Lychees (kapulasan, ramboetan,longan, mangosteen, langsat, salak)

 

 

 

 

0162030

Passievruchten

 

 

 

 

0162040

Woestijnvijgen(cactusvruchten)

 

 

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen(zwarte zapote, witte zapote, groene zapote,canistel, mamey zapote)

 

 

 

 

0162990

Overige

 

 

 

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil,groot

 

 

 

 

0163010

Avocado's

 

 

0,05 (1)

 

0163020

Bananen (dwergbanaan, bakbanaan,appelbanaan)

 

 

0,02 (1)

 

0163030

Mango's

 

 

0,02 (1)

 

0163040

Papaja's

 

 

0,02 (1)

 

0163050

Granaatappels

 

 

0,02 (1)

 

0163060

Cherimoya's (custardappel,suikerappel/zoetzak, ilama (Annona diversifolia) en andere middelgroteAnnonaceae-vruchten)

 

 

0,02 (1)

 

0163070

Guaves (rode pitaya/drakenvrucht(Hylocereusundatus))

 

 

0,02 (1)

 

0163080

Ananassen

 

 

0,02 (1)

 

0163090

Broodvruchten (nangka(jackfruit))

 

 

0,02 (1)

 

0163100

Doerians

 

 

0,02 (1)

 

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 

 

0,02 (1)

 

0163990

Overige

 

 

0,02 (1)

 

0200000

2.

GROENTEN, VERS OFBEVROREN

 

 

 

 

0210000

i)

Wortel- enknolgewassen

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0211000

a)

Aardappelen

0,01 (1) (+)

 

(+)

 

0212000

b)

Tropische wortel- enknolgewassen

0,01 (1)

 

 

 

0212010

Cassave (taro, eddo/eddoe,yautia)

 

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

 

0212030

Yams (yamboon/jicama)

 

 

 

 

0212040

Arrowroot (pijlwortel)

 

 

 

 

0212990

Overige

 

 

 

 

0213000

c)

Andere wortel- enknolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

 

 

0213010

Rode bieten

0,01 (1)

 

 

 

0213020

Wortels

0,01 (1)

 

 

 

0213030

Knolselderij

0,01 (1)

 

(+)

 

0213040

Mierikswortel (engelwortel,lavaswortel, gentiaanwortel)

0,1

 

 

 

0213050

Aardperen (topinamboers)(crosne)

0,01 (1)

 

 

 

0213060

Pastinaken

0,01 (1)

 

 

 

0213070

Wortelpeterselie

0,01 (1)

 

 

 

0213080

Radijzen (rammenas, daikon, kleineradijs en dergelijke, aardamandel/tijgernoot (Cyperus esculentus))

0,01 (1)

 

(+)

 

0213090

Schorseneren (zwarte schorseneer,Spaanse schorseneer/oesterplant,klitwortel)

0,01 (1)

 

 

 

0213100

Koolrapen

0,01 (1)

 

 

 

0213110

Rapen

0,01 (1)

 

 

 

0213990

Overige

0,01 (1)

 

 

 

0220000

ii)

Bolgewassen

0,01 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0220010

Knoflook

 

 

 

 

0220020

Uien (andere boluien,zilveruitjes)

 

 

 

 

0220030

Sjalotten

 

 

 

 

0220040

Bosuien en stengeluien (anderegroene uien en soortgelijke soorten)

 

 

 

 

0220990

Overige

 

 

 

 

0230000

iii)

Vruchtgroenten

 

0,02 (1)

 

0,01 (1)

0231000

a)

Solanaceae

 

 

 

 

0231010

Tomaten (kerstomaat, Physalis spp., gojibes,wolfsbes (Lycium barbarumen L. chinense),boomtomaat)

0,6 (+)

 

0,5 (+)

 

0231020

Pepers (paprika's)(chilipeper)

0,01 (1)

 

3 (+)

 

0231030

Aubergines (pepino, antroewa/witteeierplant (S.macrocarpon))

0,01 (1)

 

0,5 (+)

 

0231040

Okra's, okers

0,01 (1)

 

0,02 (1) (+)

 

0231990

Overige

0,01 (1)

 

0,02 (1)

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbareschil

0,2 (+)

 

1 (+)

 

0232010

Komkommers

 

 

 

 

0232020

Augurken

 

 

 

 

0232030

Courgettes (zomerpompoen, marrow(patisson), lauki (Lagenariasiceraria), chayote, sopropo/bittere meloen,padwal, hoekige luffa/teroi)

 

 

 

 

0232990

Overige

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae metniet-eetbare schil

0,15 (+)

 

0,3 (+)

 

0233010

Meloenen (kiwano)

 

 

 

 

0233020

Pompoenen (winterpompoen, marrow(late soort))

 

 

 

 

0233030

Watermeloenen

 

 

 

 

0233990

Overige

 

 

 

 

0234000

d)

Suikermais(babymais)

0,01 (1)

 

0,02 (1) (+)

 

0239000

e)

Anderevruchtgroenten

0,01 (1)

 

0,02 (1)

 

0240000

iv)

Koolsoorten

0,01 (1)

0,02 (1)

 

0,01 (1)

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

 

 

0,03 (+)

 

0241010

Broccoli (Chinese broccoli)

 

 

 

 

0241020

Bloemkool

 

 

 

 

0241990

Overige

 

 

 

 

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

 

 

 

0242010

Spruitjes

 

 

0,08 (+)

 

0242020

Sluitkool (spitskool, rode kool,savooiekool, wittekool)

 

 

0,05 (+)

 

0242990

Overige

 

 

0,02 (1)

 

0243000

c)

Bladkoolachtigen

 

 

0,2 (+)

 

0243010

Chinese kool (mosterdkool, paksoi,tatsoi, choisum, petsai)

 

 

 

 

0243020

Boerenkool (krulkool, Portugeseboerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

 

 

 

0243990

Overige

 

 

 

 

0244000

d)

Koolrabi

 

 

0,02 (1) (+)

 

0250000

v)

Bladgroenten en versekruiden

 

 

 

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip vanBrassicaceae

0,01 (1)

0,02 (1)

 

0,01 (1)

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

 

 

3 (+)

 

0251020

Sla (kropsla, lollo rosso,ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

 

 

3 (+)

 

0251030

Andijvie (wilde cichorei, rode sla(radicchio), krulandijvie, groenlof (C. endivia var. crispum/C.intybus var. foliosum), molsla)

 

 

0,6 (+)

 

0251040

Tuinkers (taugé (mungboonkiemen),alfalfakiemen)

 

 

0,6 (+)

 

0251050

Winterkers

 

 

3 (+)

 

0251060

Raketsla, rucola (grote zandkool(Diplotaxis spp.))

 

 

3 (+)

 

0251070

Rode amsoi

 

 

0,6 (+)

 

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp., inclusiefraapstelen (mizuna, bladeren van erwten enradijzen en andere babyleafgewassen (gewassen dietot het achtbladstadium worden geoogst), waaronderBrassica-gewassen,koolrabibladeren)

 

 

3 (+)

 

0251990

Overige

 

 

0,02 (1)

 

0252000

b)

Spinazie en dergelijke(bladgroente)

0,01 (1)

0,02 (1)

 

0,01 (1)

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie,Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara),tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)

 

 

0,6 (+)

 

0252020

Postelein(winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal,monniksbaard, agretti (Salsolasoda))

 

 

0,4 (+)

 

0252030

Snijbiet (bladeren van debiet)

 

 

0,6 (+)

 

0252990

Overige

 

 

0,02 (1)

 

0253000

c)

Wijnstokbladeren(druivenbladeren) (malabarspinazie,bananenbladeren, jong acaciablad ofcha-om)

0,01 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0254000

d)

Waterkers(dagoeblad/waterspinazie (Ipomeaaquatica), watermimosa)

0,01 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0255000

e)

Witlof

0,01 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0256000

f)

Kruiden

0,02 (1)

0,05 (1)

3

0,02 (1)

0256010

Kervel

 

 

(+)

 

0256020

Bieslook

 

 

(+)

 

0256030

Bladselderij (venkelblad,korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas,engelwortel, roomse kervel en andereApiacea-bladeren, culantro/Mexicaansekoriander/walangan (Eryngiumfoetidum))

 

 

(+)

 

0256040

Peterselie (bladeren vanwortelpeterselie)

 

 

(+)

 

0256050

Salie (winterbonenkruid, bonenkruid,Borago officinalis(blad))

 

 

(+)

 

0256060

Rozemarijn

 

 

(+)

 

0256070

Tijm (marjolein, oregano)

 

 

(+)

 

0256080

Basilicum (citroenmelisse, munt,pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum,harige basilicum, eetbare bloemen (goudsbloem enandere), Aziatische waternavel,(wilde)betelblad/la lot, kerrieblad)

 

 

(+)

 

0256090

Laurierblad (citroengras)

 

 

(+)

 

0256100

Dragon (hysop)

 

 

(+)

 

0256990

Overige

 

 

 

 

0260000

vi)

Peulgroenten(vers)

0,01 (1)

0,02 (1)

 

0,01 (1)

0260010

Bonen (met peul)(sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon,snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)

 

 

2 (+)

 

0260020

Bonen (zonder peul) (tuinboon,flageolet, zwaardboon, limaboon,zwartogenboon)

 

 

0,02 (1) (+)

 

0260030

Erwten (met peul)(peultjes/suikererwt)

 

 

0,02 (1) (+)

 

0260040

Erwten (zonder peul) (doperwt,groene erwt, kekererwt)

 

 

0,02 (1)

 

0260050

Linzen

 

 

0,02 (1)

 

0260990

Overige

 

 

0,02 (1)

 

0270000

vii)

Stengelgroenten(vers)

0,01 (1)

0,02 (1)

 

0,01 (1)

0270010

Asperges

 

 

0,02 (1)

 

0270020

Kardoen (Boragoofficinalis (stengels))

 

 

0,02 (1)

 

0270030

Bleekselderij

 

 

0,04 (+)

 

0270040

Knolvenkel

 

 

0,04 (+)

 

0270050

Artisjokken (bananenbloem)

 

 

0,02 (1) (+)

 

0270060

Prei

 

 

0,02 (1)

 

0270070

Rabarber

 

 

0,02 (1)

 

0270080

Bamboescheuten

 

 

0,02 (1)

 

0270090

Palmharten

 

 

0,02 (1)

 

0270990

Overige

 

 

0,02 (1)

 

0280000

viii)

Fungi

0,01 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0280010

Gekweekte fungi (champignon,oesterzwam, shiitake, schimmelmycelium(vegetatieve delen))

 

 

 

 

0280020

Wilde fungi (cantharel, truffel,morielje, eekhoorntjesbrood)

 

 

 

 

0280990

Overige

 

 

 

 

0290000

ix)

Zeewier

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN,GEDROOGD

0,02 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0300010

Bonen (tuinboon, witte boon,flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon,zwartogenboon)

 

 

 

 

0300020

Linzen

 

 

 

 

0300030

Erwten (kekererwt, landbouwerwt,lathyrus)

 

 

 

 

0300040

Lupinen

 

 

 

 

0300990

Overige

 

 

 

 

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN ENVRUCHTEN

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0401000

i)

Oliehoudende zaden

 

 

 

 

0401010

Lijnzaad

 

 

0,02 (1)

 

0401020

Pinda's

 

 

0,02 (1)

 

0401030

Papaverzaad

 

 

0,02 (1)

 

0401040

Sesamzaad

 

 

0,02 (1)

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

 

0,02 (1)

 

0401060

Koolzaad (voederkoolzaad,raapzaad)

 

 

0,02 (1)

 

0401070

Sojabonen

 

 

0,02 (1)

 

0401080

Mosterdzaad

 

 

0,02 (1)

 

0401090

Katoenzaad

 

 

0,03

 

0401100

Pompoenzaad (andere zaden van Cucurbitaceae)

 

 

0,02 (1)

 

0401110

Saffloer

 

 

0,02 (1)

 

0401120

Bernagie (slangenkruid (Echium plantagineum), ruwparelzaad (Buglossoidesarvensis))

 

 

0,02 (1)

 

0401130

Huttentut

 

 

0,02 (1)

 

0401140

Hennepzaad

 

 

0,02 (1)

 

0401150

Wonderboom

 

 

0,02 (1)

 

0401990

Overige

 

 

0,02 (1)

 

0402000

ii)

Oliehoudendevruchten

 

 

0,05 (1)

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

 

 

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 

 

 

 

0402030

Palmvruchten

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

 

0402990

Overige

 

 

 

 

0500000

5.

GRANEN

0,02 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0500010

Gerst

 

 

 

(+)

0500020

Boekweit (amarant, quinoa)

 

 

 

 

0500030

Mais

 

 

 

 

0500040

Gierst (trosgierst, teff,vingergierst, parelgierst)

 

 

 

 

0500050

Haver

 

 

 

 

0500060

Rijst (wilde rijst (Zizania aquatica))

 

(+)

 

 

0500070

Rogge

 

 

 

(+)

0500080

Sorghum

 

 

 

 

0500090

Tarwe (spelt, triticale)

 

 

 

(+)

0500990

Overige (kanariezaad (Phalaris canariensis))

 

 

 

 

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE ENCACAO

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0610000

i)

Thee

 

 

0,1 (1)

 

0620000

ii)

Koffiebonen

 

 

0,1 (1)

 

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 

 

 

 

0631000

a)

Bloemen

 

 

5 (+)

 

0631010

Kamille (bloem)

 

 

 

 

0631020

Hibiscus (bloem)

 

 

 

 

0631030

Rozenblaadjes

 

 

 

 

0631040

Jasmijn (bloem) (vlierbloesem (Sambucus nigra))

 

 

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

 

 

0631990

Overige

 

 

 

 

0632000

b)

Bladeren

 

 

5 (+)

 

0632010

Aardbei (blad)

 

 

 

 

0632020

Rooibos (blad) (ginkgo(blad))

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

0632990

Overige

 

 

 

 

0633000

c)

Wortels

 

 

0,1 (1)

 

0633010

Valeriaanwortel

 

 

 

 

0633020

Ginsengwortel

 

 

 

 

0633990

Overige

 

 

 

 

0639000

d)

Andere kruidenthee

 

 

0,1 (1)

 

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd of gedroogd)

 

 

0,1 (1)

 

0650000

v)

Carob(johannesbrood)

 

 

0,1 (1)

 

0700000

7.

HOP (gedroogd)

0,05 (1)

0,1 (1)

15 (+)

0,05 (1)

0800000

8.

SPECERIJEN

 

 

 

 

0810000

i)

Zaden

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0810010

Anijs

 

 

 

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

 

 

0810030

Selderijzaad (lavaszaad)

 

 

 

 

0810040

Korianderzaad

 

 

 

 

0810050

Komijnzaad

 

 

 

 

0810060

Dillezaad

 

 

 

 

0810070

Venkelzaad

 

 

 

 

0810080

Fenegriek

 

 

 

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

 

 

0810990

Overige

 

 

 

 

0820000

ii)

Vruchten en bessen

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0820010

Piment

 

 

 

 

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 

 

 

 

0820030

Karwij

 

 

 

 

0820040

Kardemom

 

 

 

 

0820050

Jeneverbessen

 

 

 

 

0820060

Peper, zwart, groen en wit (langepeper, roze peper)

 

 

 

 

0820070

Vanillestokjes

 

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

 

0820990

Overige

 

 

 

 

0830000

iii)

Bast

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0830010

Kaneel (cassia)

 

 

 

 

0830990

Overige

 

 

 

 

0840000

iv)

Wortels enwortelstokken

 

 

 

 

0840010

Zoethout

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840020

Gember

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840030

Geelwortel

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Overige

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0850000

v)

Knoppen

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0850010

Kruidnagels

 

 

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

 

 

0850990

Overige

 

 

 

 

0860000

vi)

Stempels

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0860010

Saffraan

 

 

 

 

0860990

Overige

 

 

 

 

0870000

vii)

Zaadrokken

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0870010

Foelie

 

 

 

 

0870990

Overige

 

 

 

 

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

0,01 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0900010

Suikerbiet

 

 

 

 

0900020

Suikerriet

 

 

 

 

0900030

Wortelcichorei

 

 

 

 

0900990

Overige

 

 

 

 

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKEOORSPRONG — LANDDIEREN

 

 

 

 

1010000

i)

Weefsel

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

1011000

a)

Varkens

 

 

 

 

1011010

Spier

 

 

 

 

1011020

Vet

 

 

 

 

1011030

Lever

 

 

 

 

1011040

Nier

 

 

 

 

1011050

Eetbare slachtafvallen

 

 

 

 

1011990

Overige

 

 

 

 

1012000

b)

Runderen

 

 

 

 

1012010

Spier

 

 

 

 

1012020

Vet

 

 

 

 

1012030

Lever

 

 

 

 

1012040

Nier

 

 

 

 

1012050

Eetbare slachtafvallen

 

 

 

 

1012990

Overige

 

 

 

 

1013000

c)

Schapen

 

 

 

 

1013010

Spier

 

 

 

 

1013020

Vet

 

 

 

 

1013030

Lever

 

 

 

 

1013040

Nier

 

 

 

 

1013050

Eetbare slachtafvallen

 

 

 

 

1013990

Overige

 

 

 

 

1014000

d)

Geiten

 

 

 

 

1014010

Spier

 

 

 

 

1014020

Vet

 

 

 

 

1014030

Lever

 

 

 

 

1014040

Nier

 

 

 

 

1014050

Eetbare slachtafvallen

 

 

 

 

1014990

Overige

 

 

 

 

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren enmuilezels

 

 

 

 

1015010

Spier

 

 

 

 

1015020

Vet

 

 

 

 

1015030

Lever

 

 

 

 

1015040

Nier

 

 

 

 

1015050

Eetbare slachtafvallen

 

 

 

 

1015990

Overige

 

 

 

 

1016000

f)

Pluimvee — kippen, ganzen,eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels,duiven

 

 

 

 

1016010

Spier

 

 

 

 

1016020

Vet

 

 

 

 

1016030

Lever

 

 

 

 

1016040

Nier

 

 

 

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

 

 

 

 

1016990

Overige

 

 

 

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren(konijn, kangoeroe, hert)

 

 

 

 

1017010

Spier

 

 

 

 

1017020

Vet

 

 

 

 

1017030

Lever

 

 

 

 

1017040

Nier

 

 

 

 

1017050

Eetbare slachtafvallen

 

 

 

 

1017990

Overige

 

 

 

 

1020000

ii)

Melk

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1) (+)

0,01 (1)

1020010

Runderen

 

 

 

 

1020020

Schapen

 

 

 

 

1020030

Geiten

 

 

 

 

1020040

Paarden

 

 

 

 

1020990

Overige

 

 

 

 

1030000

iii)

Vogeleieren

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

1030010

Kippen

 

 

 

 

1030020

Eenden

 

 

 

 

1030030

Ganzen

 

 

 

 

1030040

Kwartels

 

 

 

 

1030990

Overige

 

 

 

 

1040000

iv)

Honing (koninginnengelei,pollen, honingraat met honing(raathoning))

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

1050000

v)

Amfibieën en reptielen(kikkerbilletjes, krokodillen)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

1060000

vi)

Slakken

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

1070000

vii)

Andere producten vanlanddieren (vrij wild)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 

b)

de volgende kolommen voor benthiavalicarb enforchlorfenuron worden toegevoegd:

Residuen vanbestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aanresiduen (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeeldenvan afzonderlijke producten waarvoor de MRL'sgelden (4)

Benthiavalicarb(benthiavalicarb-isopropyl (KIF-230 R-L) en hetenantiomeer (KIF-230 S-D) en de diastereomeren(KIF-230 R-L en KIF-230 S-D) daarvan, uitgedruktals benthiavalicarb-isopropyl (A)

Forchlorfenuron

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVRORENNOTEN

 

 

0110000

i)

Citrusvruchten

0,01 (3)

0,01 (3)

0110010

Grapefruits (Shaddock, pomelo,sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola),ugli en andere kruisingen)

 

 

0110020

Sinaasappelen (Bergamot, bitteresinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

 

0110030

Citroenen (Sukadecitroen, citroen,Boeddha's hand (Citrusmedica var. sarcodactylis))

 

 

0110040

Lemmetjes

 

 

0110050

Mandarijnen (Clementine, tangerine,mineola en andere kruisingen tangor (Citrus reticulata xsinensis))

 

 

0110990

Overige

 

 

0120000

ii)

Noten

0,02 (3)

0,02 (3)

0120010

Amandelen

 

 

0120020

Paranoten

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

0120060

Hazelnoten (Lambertsnoot)

 

 

0120070

Macadamia

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

0120100

Pistaches

 

 

0120110

Walnoten

 

 

0120990

Overige

 

 

0130000

iii)

Pitvruchten

0,01 (3)

0,01 (3)

0130010

Appelen (Wilde appel)

 

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

 

0130030

Kweeperen

 

 

0130040

Mispels

 

 

0130050

Loquats (Japanse mispels)

 

 

0130990

Overige

 

 

0140000

iv)

Steenvruchten

0,01 (3)

0,01 (3)

0140010

Abrikozen

 

 

0140020

Kersen (Zoete kers, zurekers)

 

 

0140030

Perziken (Nectarine en soortgelijkekruisingen)

 

 

0140040

Pruimen (Kwets, reine-claude,mirabel, sleepruim, rode dadel/Chinesedadel/Chinese jujube (Ziziphusziziphus))

 

 

0140990

Overige

 

 

0150000

v)

Besvruchten enkleinfruit

 

0,01 (3)

0151000

a)

Tafel- enwijndruiven

0,3

 

0151010

Tafeldruiven

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

0152000

b)

Aardbeien

0,01 (3)

 

0153000

c)

Rubussoorten

0,01 (3)

 

0153010

Bramen

 

 

0153020

Dauwbramen (Loganbes, taybes,boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen van Rubus-soorten)

 

 

0153030

Frambozen (Wijnbes,poolbraam/framboos, (Rubusarcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

0153990

Overige

 

 

0154000

d)

Ander kleinfruit enbesvruchten

0,01 (3)

 

0154010

Blauwe bessen (Bosbes)

 

 

0154020

Veenbessen (Vossenbes/rode bosbes,(V. vitis-idaea))

 

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart enwit)

 

 

0154040

Kruisbessen (Inclusief kruisingenmet andere Ribes-soorten)

 

 

0154050

Rozenbottels

 

 

0154060

Moerbeien (Aardbeiboomvrucht)

 

 

0154070

Azaroles (Middellandse Zeemispels)(Kiwibes (Actinidiaarguta))

 

 

0154080

Vlierbessen (Zwarte appelbes,lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes enandere bessen van bomen)

 

 

0154990

Overige

 

 

0160000

vi)

Diverse vruchten

0,01 (3)

0,01 (3)

0161000

a)

Met eetbare schil

 

 

0161010

Dadels

 

 

0161020

Vijgen

 

 

0161030

Tafelolijven

 

 

0161040

Kumquats (Marumi-kumquat,nagami-kumquat, limequat (Citrusaurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0161050

Carambola's (Bilimbi(blimbing))

 

 

0161060

Kaki's

 

 

0161070

Jambolans (djamblangs) (Djamboeajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers,Surinaamse kers (Eugeniauniflora))

 

 

0161990

Overige

 

 

0162000

b)

Met niet-eetbare schil,klein

 

 

0162010

Kiwi's

 

 

0162020

Lychees (Kapulasan, ramboetan,longan, mangosteen, langsat, salak)

 

 

0162030

Passievruchten

 

 

0162040

Woestijnvijgen(cactusvruchten)

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen(Zwarte zapote, witte zapote, groene zapote,canistel, mamey zapote)

 

 

0162990

Overige

 

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil,groot

 

 

0163010

Avocado's

 

 

0163020

Bananen (Dwergbanaan, bakbanaan,appelbanaan)

 

 

0163030

Mango's

 

 

0163040

Papaja's

 

 

0163050

Granaatappels

 

 

0163060

Cherimoya's (Custardappel,suikerappel/zoetzak, ilama (Annona diversifolia) en andere middelgroteAnnonaceae-vruchten)

 

 

0163070

Guava's (Rode pitaya/drakenvrucht(Hylocereusundatus))

 

 

0163080

Ananassen

 

 

0163090

Broodvruchten (Nangka(jackfruit))

 

 

0163100

Doerians

 

 

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 

 

0163990

Overige

 

 

0200000

2.

GROENTEN, VERS OFBEVROREN

 

 

0210000

i)

Wortel- enknolgewassen

 

0,01 (3)

0211000

a)

Aardappelen

0,02 (3)

 

0212000

b)

Tropische wortel- enknolgewassen

0,01 (3)

 

0212010

Cassave (Taro, eddo/eddoe,yautia)

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

0212030

Yams (Yamboon/jicama)

 

 

0212040

Arrowroot (pijlwortel)

 

 

0212990

Overige

 

 

0213000

c)

Andere wortel- enknolgewassen, behalve suikerbiet

0,01 (3)

 

0213010

Rode bieten

 

 

0213020

Wortels

 

 

0213030

Knolselderij

 

 

0213040

Mierikswortel (Engelwortel,lavaswortel, gentiaanwortel)

 

 

0213050

Aardperen (topinamboers)(Crosne)

 

 

0213060

Pastinaken

 

 

0213070

Wortelpeterselie

 

 

0213080

Radijzen (Rammenas, daikon, kleineradijs en dergelijke, aardamandel/tijgernoot (Cyperus esculentus))

 

 

0213090

Schorseneren (Zwarte schorseneer,Spaanse schorseneer/oesterplant,klitwortel)

 

 

0213100

Koolrapen

 

 

0213110

Rapen

 

 

0213990

Overige

 

 

0220000

ii)

Bolgewassen

 

0,01 (3)

0220010

Knoflook

0,02 (3)

 

0220020

Uien (Andere boluien,zilveruitjes)

0,02 (3)

 

0220030

Sjalotten

0,02 (3)

 

0220040

Bosuien en stengeluien (Anderegroene uien en soortgelijke soorten)

0,01 (3)

 

0220990

Overige

0,01 (3)

 

0230000

iii)

Vruchtgroenten

 

0,01 (3)

0231000

a)

Solanaceae

 

 

0231010

Tomaten (Kerstomaat, Physalis spp., gojibes,wolfsbes (Lycium barbarumen L. chinense),boomtomaat)

0,3

 

0231020

Pepers (paprika's)(Chilipeper)

0,01 (3)

 

0231030

Aubergines (Pepino, antroewa/witteeierplant (S.macrocarpon))

0,01 (3)

 

0231040

Okra's, okers

0,01 (3)

 

0231990

Overige

0,01 (3)

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbareschil

0,01 (3)

 

0232010

Komkommers

(+)

 

0232020

Augurken

 

 

0232030

Courgettes (Zomerpompoen, marrow(patisson), lauki (Lagenariasiceraria), chayote, sopropo/bittere meloen,padwal, hoekige luffa/teroi)

 

 

0232990

Overige

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae metniet-eetbare schil

0,01 (3)

 

0233010

Meloenen (Kiwano)

 

 

0233020

Pompoenen (Winterpompoen, marrow(late soort))

 

 

0233030

Watermeloenen

 

 

0233990

Overige

 

 

0234000

d)

Suikermais(Babymais)

0,01 (3)

 

0239000

e)

Anderevrucht-groenten

0,01 (3)

 

0240000

iv)

Koolsoorten

0,01 (3)

0,01 (3)

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

 

 

0241010

Broccoli (Chinese broccoli)

 

 

0241020

Bloemkool

 

 

0241990

Overige

 

 

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

 

0242010

Spruitjes

 

 

0242020

Sluitkool (Spitskool, rode kool,savooiekool, wittekool)

 

 

0242990

Overige

 

 

0243000

c)

Bladkoolachtigen

 

 

0243010

Chinese kool (Mosterdkool, paksoi,tatsoi, choi sum, petsai)

 

 

0243020

Boerenkool (Krulkool, Portugeseboerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

 

0243990

Overige

 

 

0244000

d)

Koolrabi

 

 

0250000

v)

Bladgroenten en versekruiden

 

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip vanBrassicaceae

0,01 (3)

0,01 (3)

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

 

 

0251020

Sla (Kropsla, lollo rosso,ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

 

 

0251030

Andijvie (Wilde cichorei, rode sla(radicchio), krulandijvie, groenlof (C. endiviavar. crispum/C. intybus var. foliosum),paardenbloembladeren)

 

 

0251040

Tuinkers (Taugé (mungboonkiemen),alfalfakiemen)

 

 

0251050

Winterkers

 

 

0251060

Raketsla, rucola (Grote zandkool(Diplotaxis spp.))

 

 

0251070

Rode amsoi

 

 

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp., inclusiefraapstelen (Mizuna, bladeren van erwten enradijzen en andere babyleafgewassen (gewassen dietot het achtbladstadium worden geoogst), waaronderBrassica-gewassen,koolrabibladeren)

 

 

0251990

Overige

 

 

0252000

b)

Spinazie en dergelijke(bladgroente)

0,01 (3)

0,01 (3)

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie,Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara),tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)

 

 

0252020

Postelein (Winterpostelein,zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard,agretti (Salsolasodai))

 

 

0252030

Snijbiet (Bladeren van debiet)

 

 

0252990

Overige

 

 

0253000

c)

Wijnstokbladeren(druivenbladeren) (Malabarspinazie,bananenbladeren, jong acaciablad ofchaom)

0,01 (3)

0,01 (3)

0254000

d)

Waterkers(Dagoeblad/waterspinazie (Ipomeaaquatica), watermimosa)

0,01 (3)

0,01 (3)

0255000

e)

Witlof

0,01 (3)

0,01 (3)

0256000

f)

Kruiden

0,02 (3)

0,02 (3)

0256010

Kervel

 

 

0256020

Bieslook

 

 

0256030

Bladselderij (Venkelblad,korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas,engelwortel, roomse kervel en andereApiacea-bladeren, culantro/Mexicaansekoriander/walangan (Eryngiumfoetidum))

 

 

0256040

Peterselie (Bladeren vanwortelpeterselie)

 

 

0256050

Salie (Winterbonenkruid, bonenkruid,Borago officinalis(blad))

 

 

0256060

Rozemarijn

 

 

0256070

Tijm (Marjolein, oregano)

 

 

0256080

Basilicum (Citroenmelisse, munt,pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum,harige basilicum, eetbare bloemen goudsbloem enandere), Aziatische waternavel, (wilde)betelblad/lalot, kerrieblad)

 

 

0256090

Laurierblad (Citroengras)

 

 

0256100

Dragon (Hysop)

 

 

0256990

Overige

 

 

0260000

vi)

Peulgroenten(vers)

0,01 (3)

0,01 (3)

0260010

Bonen (met peul)(Sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon,snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)

 

 

0260020

Bonen (zonder peul) (Tuinboon,flageolet, zwaardboon, limaboon,zwartogenboon)

 

 

0260030

Erwten (met peul)(Peultjes/suikererwt)

 

 

0260040

Erwten (zonder peul) (Doperwt,groene erwt, kekererwt)

 

 

0260050

Linzen

 

 

0260990

Overige

 

 

0270000

vii)

Stengelgroenten(vers)

0,01 (3)

0,01 (3)

0270010

Asperges

 

 

0270020

Kardoen (Boragoofficinalis (stengels))

 

 

0270030

Bleekselderij

 

 

0270040

Knolvenkel

 

 

0270050

Artisjokken (Bananenbloem)

 

 

0270060

Prei

 

 

0270070

Rabarber

 

 

0270080

Bamboescheuten

 

 

0270090

Palmharten

 

 

0270990

Overige

 

 

0280000

viii)

Fungi

0,01 (3)

0,01 (3)

0280010

Gekweekte fungi (Champignon,oesterzwam, shii-take, schimmelmycelium(vegetatieve delen))

 

 

0280020

Wilde fungi (Cantharel, truffel,morielje, eekhoorntjesbrood)

 

 

0280990

Overige

 

 

0290000

ix)

Zeewier

0,01 (3)

0,01 (3)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN,GEDROOGD

0,02 (3)

0,02 (3)

0300010

Bonen (Tuinboon, witte boon,flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon,zwartogenboon)

 

 

0300020

Linzen

 

 

0300030

Erwten (Kekererwt, landbouwerwt,lathyrus)

 

 

0300040

Lupinen

 

 

0300990

Overige

 

 

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN ENVRUCHTEN

0,02 (3)

0,02 (3)

0401000

i)

Oliehoudende zaden

 

 

0401010

Lijnzaad

 

 

0401020

Pinda's

 

 

0401030

Papaverzaad

 

 

0401040

Sesamzaad

 

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

 

0401060

Koolzaad (Voederkoolzaad,raapzaad)

 

 

0401070

Sojabonen

 

 

0401080

Mosterdzaad

 

 

0401090

Katoenzaad

 

 

0401100

Pompoenzaad (Andere zaden van Cucurbitaceae)

 

 

0401110

Saffloer

 

 

0401120

Bernagie (Slangenkruid/kanariebloem(Echium plantagineum) ruwparelzaad (Buglossoidesarvensis))

 

 

0401130

Huttentut

 

 

0401140

Hennepzaad

 

 

0401150

Wonderboom

 

 

0401990

Overige

 

 

0402000

ii)

Oliehoudendevruchten

 

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 

 

0402030

Palmvruchten

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Overige

 

 

0500000

5.

GRANEN

0,02 (3)

0,02 (3)

0500010

Gerst

 

 

0500020

Boekweit (Amarant, quinoa)

 

 

0500030

Mais

 

 

0500040

Gierst (Trosgierst, teff,vingergierst, parelgierst)

 

 

0500050

Haver

 

 

0500060

Rijst (Indiase/wilde rijst (Zizania aquatica))

 

 

0500070

Rogge

 

 

0500080

Sorghum

 

 

0500090

Tarwe (Spelt, triticale)

 

 

0500990

Overige (Kanariegraszaad (Phalaris canariensis))

 

 

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE ENCACAO

0,05 (3)

0,05 (3)

0610000

i)

Thee

 

 

0620000

ii)

Koffiebonen

 

 

0630000

iii)

Kruidenthee(gedroogd)

 

 

0631000

a)

Bloemen

 

 

0631010

Kamille (bloem)

 

 

0631020

Hibiscus (bloem)

 

 

0631030

Rozenblaadjes

 

 

0631040

Jasmijn (bloem) (Vlierbloesem (Sambucus nigra))

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

0631990

Overige

 

 

0632000

b)

Bladeren

 

 

0632010

Aardbei (blad)

 

 

0632020

Rooibos (blad) (Ginkgo(blad))

 

 

0632030

Maté

 

 

0632990

Overige

 

 

0633000

c)

Wortels

 

 

0633010

Valeriaanwortel

 

 

0633020

Ginsengwortel

 

 

0633990

Overige

 

 

0639000

d)

Andere kruidenthee

 

 

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd ofgedroogd)

 

 

0650000

v)

Carob(johannesbrood)

 

 

0700000

7.

HOP (gedroogd)

0,05 (3)

0,05 (3)

0800000

8.

SPECERIJEN

 

 

0810000

i)

Zaden

0,05 (3)

0,05 (3)

0810010

Anijs

 

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

0810030

Selderijzaad (Lavaszaad)

 

 

0810040

Korianderzaad

 

 

0810050

Komijnzaad

 

 

0810060

Dillezaad

 

 

0810070

Venkelzaad

 

 

0810080

Fenegriek

 

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

0810990

Overige

 

 

0820000

ii)

Vruchten en bessen

0,05 (3)

0,05 (3)

0820010

Piment

 

 

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 

 

0820030

Karwij

 

 

0820040

Kardemom

 

 

0820050

Jeneverbessen

 

 

0820060

Peper, zwart, groen en wit (Langepeper, roze peper)

 

 

0820070

Vanillestokjes

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

0820990

Overige

 

 

0830000

iii)

Bast

0,05 (3)

0,05 (3)

0830010

Kaneel (Cassia)

 

 

0830990

Overige

 

 

0840000

iv)

Wortels enwortelstokken

 

 

0840010

Zoethout

0,05 (3)

0,05 (3)

0840020

Gember

0,05 (3)

0,05 (3)

0840030

Geelwortel

0,05 (3)

0,05 (3)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

0840990

Overige

0,05 (3)

0,05 (3)

0850000

v)

Knoppen

0,05 (3)

0,05 (3)

0850010

Kruidnagels

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

0850990

Overige

 

 

0860000

vi)

Stempels

0,05 (3)

0,05 (3)

0860010

Saffraan

 

 

0860990

Overige

 

 

0870000

vii)

Zaadrokken

0,05 (3)

0,05 (3)

0870010

Foelie

 

 

0870990

Overige

 

 

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

0,01 (3)

0,01 (3)

0900010

Suikerbiet

 

 

0900020

Suikerriet

 

 

0900030

Wortelcichorei

 

 

0900990

Overige

 

 

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKEOORSPRONG — LANDDIEREN

 

 

1010000

i)

Weefsel

0,01 (3)

0,01 (3)

1011000

a)

Varkens

 

 

1011010

Spier

 

 

1011020

Vet

 

 

1011030

Lever

 

 

1011040

Nier

 

 

1011050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1011990

Overige

 

 

1012000

b)

Runderen

 

 

1012010

Spier

 

 

1012020

Vet

 

 

1012030

Lever

 

 

1012040

Nier

 

 

1012050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1012990

Overige

 

 

1013000

c)

Schapen

 

 

1013010

Spier

 

 

1013020

Vet

 

 

1013030

Lever

 

 

1013040

Nier

 

 

1013050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1013990

Overige

 

 

1014000

d)

Geiten

 

 

1014010

Spier

 

 

1014020

Vet

 

 

1014030

Lever

 

 

1014040

Nier

 

 

1014050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1014990

Overige

 

 

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren enmuilezels

 

 

1015010

Spier

 

 

1015020

Vet

 

 

1015030

Lever

 

 

1015040

Nier

 

 

1015050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1015990

Overige

 

 

1016000

f)

Pluimvee — kippen, ganzen,eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels,duiven

 

 

1016010

Spier

 

 

1016020

Vet

 

 

1016030

Lever

 

 

1016040

Nier

 

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1016990

Overige

 

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren(Konijn, kangoeroe, hert)

 

 

1017010

Spier

 

 

1017020

Vet

 

 

1017030

Lever

 

 

1017040

Nier

 

 

1017050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1017990

Overige

 

 

1020000

ii)

Melk

0,01 (3)

0,01 (3)

1020010

Runderen

 

 

1020020

Schapen

 

 

1020030

Geiten

 

 

1020040

Paarden

 

 

1020990

Overige

 

 

1030000

iii)

Vogeleieren

0,01 (3)

0,01 (3)

1030010

Kippen

 

 

1030020

Eenden

 

 

1030030

Ganzen

 

 

1030040

Kwartels

 

 

1030990

Overige

 

 

1040000

iv)

Honing (Koninginnengelei,pollen, honingraat met honing(brokhoning))

0,05 (3)

0,05 (3)

1050000

v)

Amfibieën en reptielen(Kikkerbilletjes, krokodillen)

0,01 (3)

0,01 (3)

1060000

vi)

Slakken

0,01 (3)

0,01 (3)

1070000

vii)

Andere producten vanlanddieren (Wild)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

2)

BijlageIII wordt als volgt gewijzigd:

a)

in deel A worden de kolommen voor benthiavalicarb enforchlorfenuron geschrapt;

b)

in deel B worden de kolommen voor cyazofamide,cyhalofop-butyl, pymetrozine en silthiofam geschrapt.


(1)  Analytische aantoonbaarheidsgrens.

(**)

Combinatie van bestrijdingsmiddel en codewaarvoor het MRL in bijlage III, deel B,geldt.

Cyazofamide

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot residuproeven ontbreekt. Bijherziening van het MRL zal de Commissie rekeninghouden met die informatie als deze uiterlijk op23 april 2016 isingediend of, als die informatie niet tegen diedatum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0211000

a)

Aardappelen

0231010

Tomaten (kerstomaat,Physalis spp., gojibes,wolfsbes (Lycium barbarumen L. chinense),boomtomaat)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbareschil

0232010

Komkommers

0232020

Augurken

0232030

Courgettes(zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (Lagenariasiceraria), chayote, sopropo/bittere meloen,chichinga, hoekige luffa/teroi)

0232990

Overige

0233000

c)

Cucurbitaceae metniet-eetbare schil

0233010

Meloenen(kiwano)

0233020

Pompoenen(winterpompoen, marrow (late soort))

0233030

Watermeloenen

0233990

Overige

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel(Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel(Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie„groenten”, rekening houdend met de wijzigingenin de gehalten als gevolg van verwerking (drogen)overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening(EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Cyhalofop-butyl

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot analysemethoden ontbreekt. Bijherziening van het MRL zal de Commissie rekeninghouden met die informatie als deze is ingedienduiterlijk op 23 april2016 of, als die informatie niet tegen diedatum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500060

Rijst (wilde rijst(Zizaniaaquatica))

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel(Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel(Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie„groenten”, rekening houdend met de wijzigingenin de gehalten als gevolg van verwerking (drogen)overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening(EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Pymetrozine (A) (R)

(A)

De referentielaboratoria van de Europese Uniehebben vastgesteld dat de referentiestandaardenvoor 6-hydroxymethylpymetrozine en hetfosfaatconjugaat daarvan niet in de handelverkrijgbaar zijn. Bij herziening van het MRL zalde Commissie rekening houden met de in de eerstezin bedoelde verkrijgbaarheid van dereferentiestandaarden in de handel op 23 april 2015 of, als dereferentiestandaarden op die datum niet in dehandel verkrijgbaar zijn, met deniet-verkrijgbaarheid ervan.

(R)= Voor de volgende combinaties vanbestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andereresidudefinitie:

Pymetrozine — code 1020000:pymetrozine, 6-hydroxymethylpymetrozine en hetfosfaatconjugaat daarvan, uitgedrukt alspymetrozine.

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot analysemethoden ontbreekt. Bijherziening van het MRL zal de Commissie rekeninghouden met die informatie als deze is ingedienduiterlijk op 23 april2016 of, als die informatie niet tegen diedatum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110000

i)

Citrusvruchten

0110010

Grapefruits(shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (metuitzondering van mineola), ugli en anderekruisingen)

0110020

Sinaasappelen(bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en anderekruisingen)

0110030

Citroenen(sukadecitroen, citroen, Boeddha's hand (Citrusmedica var. sarcodactylis))

0110040

Lemmetjes

0110050

Mandarijnen(clementine, tangerine, mineola en anderekruisingen; tangor (Citrusreticulata xsinensis))

0110990

Overige

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot residuproeven en opslagstabiliteitontbreekt. Bij herziening van het MRL zal deCommissie rekening houden met die informatie alsdeze uiterlijk op 23 april2016 is ingediend of, als die informatieniet tegen die datum is ingediend, met hetontbreken ervan.

0130010

Appelen (wildeappelen)

0130020

Peren (Japanse peer(nashi))

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot opslagstabiliteit ontbreekt. Bijherziening van het MRL zal de Commissie rekeninghouden met die informatie als deze uiterlijk op23 april 2016 isingediend of, als die informatie niet tegen diedatum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140010

Abrikozen

0140030

Perziken (nectarineen soortgelijke kruisingen)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot residuproeven en opslagstabiliteitontbreekt. Bij herziening van het MRL zal deCommissie rekening houden met die informatie alsdeze uiterlijk op 23 april2016 is ingediend of, als die informatieniet tegen die datum is ingediend, met hetontbreken ervan.

0152000

b)

Aardbeien

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot opslagstabiliteit ontbreekt. Bijherziening van het MRL zal de Commissie rekeninghouden met die informatie als deze uiterlijk op23 april 2016 isingediend of, als die informatie niet tegen diedatum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0153010

Bramen

0153030

Frambozen (wijnbes,poolbraam/framboos, (Rubusarcticus), nectarframboos (Rubus arcticus × Rubusidaeus))

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot residuproeven en opslagstabiliteitontbreekt. Bij herziening van het MRL zal deCommissie rekening houden met die informatie alsdeze uiterlijk op 23 april2016 is ingediend of, als die informatieniet tegen die datum is ingediend, met hetontbreken ervan.

0154010

Blauwe bessen(bosbes)

0154030

Aalbessen (rood,zwart en wit)

0154040

Kruisbessen(inclusief kruisingen met andereRibes-soorten)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot opslagstabiliteit ontbreekt. Bijherziening van het MRL zal de Commissie rekeninghouden met die informatie als deze uiterlijk op23 april 2016 isingediend of, als die informatie niet tegen diedatum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0211000

a)

Aardappelen

0213030

Knolselderij

0213080

Radijzen (rammenas,daikon, kleine radijs en dergelijke,aardamandel/tijgernoot (Cyperusesculentus))

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot residuproeven en opslagstabiliteitontbreekt. Bij herziening van het MRL zal deCommissie rekening houden met die informatie alsdeze uiterlijk op 23 april2016 is ingediend of, als die informatieniet tegen die datum is ingediend, met hetontbreken ervan.

0231010

Tomaten (kerstomaat,Physalis spp., gojibes,wolfsbes (Lycium barbarumen L. chinense),boomtomaat)

0231020

Pepers (paprika's)(chilipeper)

0231030

Aubergines (pepino,antroewa/witte eierplant (S.macrocarpon))

0231040

Okra's,okers

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbareschil

0232010

Komkommers

0232020

Augurken

0232030

Courgettes(zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote,sopropo/bittere meloen, chichinga, hoekigeluffa/teroi)

0232990

Overige

0233000

c)

Cucurbitaceae metniet-eetbare schil

0233010

Meloenen(kiwano)

0233020

Pompoenen(winterpompoen, marrow (late soort))

0233030

Watermeloenen

0233990

Overige

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot opslagstabiliteit ontbreekt. Bijherziening van het MRL zal de Commissie rekeninghouden met die informatie als deze uiterlijk op23 april 2016 isingediend of, als die informatie niet tegen diedatum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0234000

d)

Suikermais(babymais)

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

0241010

Broccoli (Chinesebroccoli)

0241020

Bloemkool

0241990

Overige

0242010

Spruitjes

0242020

Sluitkool(spitskool, rode kool, savooiekool,wittekool)

0243000

c)

Bladkoolachtigen

0243010

Chinese kool(mosterdkool, paksoi, tatsoi, choi sum,petsai)

0243020

Boerenkool(krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool,bladkool)

0243990

Overige

0244000

d)

Koolrabi

0251010

Veldsla (Italiaanseveldsla)

0251020

Sla (kropsla, lollorosso, ijsbergsla, Romaanse sla(bindsla))

0251030

Andijvie (wildecichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie,groenlof (C. endivia var.crispum/C. intybus var. foliosum), molsla)

0251040

Tuinkers (taugé(mungboonkiemen), alfalfakiemen)

0251050

Winterkers

0251060

Raketsla, rucola(grote zandkool (Diplotaxisspp.))

0251070

Rodeamsoi

0251080

Bladeren en spruitenvan Brassica spp.,inclusief raapstelen (mizuna, bladeren van erwtenen radijzen en andere babyleafgewassen (gewassendie tot het achtbladstadium worden geoogst),waaronder Brassica-gewassen,koolrabibladeren)

0252010

Spinazie(Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie(amarant, pak-khom, tampara), tajerbladeren,bitterblad/bitawiri)

0252020

Postelein(winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal,monniksbaard, agretti (Salsolasodai))

0252030

Snijbiet (bladerenvan de biet)

0256010

Kervel

0256020

Bieslook

0256030

Bladselderij(venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad,lavas, engelwortel, roomse kervel en andereApiacea-bladeren, culantro/Mexicaansekoriander/walangan (Eryngiumfoetidum))

0256040

Peterselie (bladerenvan wortelpeterselie)

0256050

Salie(winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

0256060

Rozemarijn

0256070

Tijm (marjolein,oregano)

0256080

Basilicum(citroenmelisse, munt, pepermunt, heiligebasilicum, zoete basilicum, harige basilicum,eetbare bloemen goudsbloem en andere), Aziatischewaternavel, (wilde) betelblad/lalot,kerrieblad)

0256090

Laurierblad(Citroengras)

0256100

Dragon(hysop)

0260010

Bonen (met peul)(sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon,snijboon, kousenband, guarboon,sojaboon)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot residuproeven en opslagstabiliteitontbreekt. Bij herziening van het MRL zal deCommissie rekening houden met die informatie alsdeze uiterlijk op 23 april2016 is ingediend of, als die informatieniet tegen die datum is ingediend, met hetontbreken ervan.

0260020

Bonen (zonder peul)(tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon,zwartogenboon)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot opslagstabiliteit ontbreekt. Bijherziening van het MRL zal de Commissie rekeninghouden met die informatie als deze uiterlijk op23 april 2016 isingediend of, als die informatie niet tegen diedatum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0260030

Erwten (met peul)(peultjes/suikererwt)

0270030

Bleekselderij

0270040

Knolvenkel

0270050

Artisjokken(bananenbloem)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot analysemethoden ontbreekt. Bijherziening van het MRL zal de Commissie rekeninghouden met die informatie als deze is ingedienduiterlijk op 23 april2016 of, als die informatie niet tegen diedatum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0631000

a)

Bloemen

0631010

Kamille(bloem)

0631020

Hibiscus(bloem)

0631030

Rozenblaadjes

0631040

Jasmijn (bloem)(vlierbloesem (sambucusnigra))

0631050

Lindebloesem

0631990

Overige

0632000

b)

Bladeren

0632010

Aardbei(blad)

0632020

Rooibos (blad)(ginkgo (blad))

0632030

Maté

0632990

Overige

0700000

7.

HOP (gedroogd)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel(Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel(Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie„groenten”, rekening houdend met de wijzigingenin de gehalten als gevolg van verwerking (drogen)overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening(EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot analysemethoden ontbreekt. Bijherziening van het MRL zal de Commissie rekeninghouden met die informatie als deze is ingedienduiterlijk op 23 april2016 of, als die informatie niet tegen diedatum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1020000

ii)

Melk

1020010

Runderen

1020020

Schapen

1020030

Geiten

Silthiofam

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot analysemethoden ontbreekt. Bijherziening van het MRL zal de Commissie rekeninghouden met die informatie als deze is ingedienduiterlijk op 23 april2016 of, als die informatie niet tegen diedatum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500010

Gerst

0500070

Rogge

0500090

Tarwe (spelt,triticale)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel(Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel(Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie„groenten”, rekening houdend met de wijzigingenin de gehalten als gevolg van verwerking (drogen)overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening(EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(2)  Voor de volledige lijst van producten vanplantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor deMRL's gelden, zie bijlage I.

Cyazofamide

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot residuproeven ontbreekt. Bijherziening van het MRL zal de Commissie rekeninghouden met die informatie als deze uiterlijk op23 april 2016 isingediend of, als die informatie niet tegen diedatum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0211000

a)

Aardappelen

0231010

Tomaten (kerstomaat,Physalis spp., gojibes,wolfsbes (Lycium barbarumen L. chinense),boomtomaat)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbareschil

0232010

Komkommers

0232020

Augurken

0232030

Courgettes(zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (Lagenariasiceraria), chayote, sopropo/bittere meloen,chichinga, hoekige luffa/teroi)

0232990

Overige

0233000

c)

Cucurbitaceae metniet-eetbare schil

0233010

Meloenen(kiwano)

0233020

Pompoenen(winterpompoen, marrow (late soort))

0233030

Watermeloenen

0233990

Overige

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel(Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel(Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie„groenten”, rekening houdend met de wijzigingenin de gehalten als gevolg van verwerking (drogen)overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening(EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Cyhalofop-butyl

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot analysemethoden ontbreekt. Bijherziening van het MRL zal de Commissie rekeninghouden met die informatie als deze is ingedienduiterlijk op 23 april2016 of, als die informatie niet tegen diedatum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500060

Rijst (wilde rijst(Zizaniaaquatica))

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel(Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel(Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie„groenten”, rekening houdend met de wijzigingenin de gehalten als gevolg van verwerking (drogen)overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening(EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Pymetrozine (A) (R)

(A)

De referentielaboratoria van de Europese Uniehebben vastgesteld dat de referentiestandaardenvoor 6-hydroxymethylpymetrozine en hetfosfaatconjugaat daarvan niet in de handelverkrijgbaar zijn. Bij herziening van het MRL zalde Commissie rekening houden met de in de eerstezin bedoelde verkrijgbaarheid van dereferentiestandaarden in de handel op 23 april 2015 of, als dereferentiestandaarden op die datum niet in dehandel verkrijgbaar zijn, met deniet-verkrijgbaarheid ervan.

(R)= Voor de volgende combinaties vanbestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andereresidudefinitie:

Pymetrozine — code 1020000:pymetrozine, 6-hydroxymethylpymetrozine en hetfosfaatconjugaat daarvan, uitgedrukt alspymetrozine.

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot analysemethoden ontbreekt. Bijherziening van het MRL zal de Commissie rekeninghouden met die informatie als deze is ingedienduiterlijk op 23 april2016 of, als die informatie niet tegen diedatum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110000

i)

Citrusvruchten

0110010

Grapefruits(shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (metuitzondering van mineola), ugli en anderekruisingen)

0110020

Sinaasappelen(bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en anderekruisingen)

0110030

Citroenen(sukadecitroen, citroen, Boeddha's hand (Citrusmedica var. sarcodactylis))

0110040

Lemmetjes

0110050

Mandarijnen(clementine, tangerine, mineola en anderekruisingen; tangor (Citrusreticulata xsinensis))

0110990

Overige

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot residuproeven en opslagstabiliteitontbreekt. Bij herziening van het MRL zal deCommissie rekening houden met die informatie alsdeze uiterlijk op 23 april2016 is ingediend of, als die informatieniet tegen die datum is ingediend, met hetontbreken ervan.

0130010

Appelen (wildeappelen)

0130020

Peren (Japanse peer(nashi))

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot opslagstabiliteit ontbreekt. Bijherziening van het MRL zal de Commissie rekeninghouden met die informatie als deze uiterlijk op23 april 2016 isingediend of, als die informatie niet tegen diedatum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140010

Abrikozen

0140030

Perziken (nectarineen soortgelijke kruisingen)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot residuproeven en opslagstabiliteitontbreekt. Bij herziening van het MRL zal deCommissie rekening houden met die informatie alsdeze uiterlijk op 23 april2016 is ingediend of, als die informatieniet tegen die datum is ingediend, met hetontbreken ervan.

0152000

b)

Aardbeien

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot opslagstabiliteit ontbreekt. Bijherziening van het MRL zal de Commissie rekeninghouden met die informatie als deze uiterlijk op23 april 2016 isingediend of, als die informatie niet tegen diedatum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0153010

Bramen

0153030

Frambozen (wijnbes,poolbraam/framboos, (Rubusarcticus), nectarframboos (Rubus arcticus × Rubusidaeus))

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot residuproeven en opslagstabiliteitontbreekt. Bij herziening van het MRL zal deCommissie rekening houden met die informatie alsdeze uiterlijk op 23 april2016 is ingediend of, als die informatieniet tegen die datum is ingediend, met hetontbreken ervan.

0154010

Blauwe bessen(bosbes)

0154030

Aalbessen (rood,zwart en wit)

0154040

Kruisbessen(inclusief kruisingen met andereRibes-soorten)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot opslagstabiliteit ontbreekt. Bijherziening van het MRL zal de Commissie rekeninghouden met die informatie als deze uiterlijk op23 april 2016 isingediend of, als die informatie niet tegen diedatum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0211000

a)

Aardappelen

0213030

Knolselderij

0213080

Radijzen (rammenas,daikon, kleine radijs en dergelijke,aardamandel/tijgernoot (Cyperusesculentus))

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot residuproeven en opslagstabiliteitontbreekt. Bij herziening van het MRL zal deCommissie rekening houden met die informatie alsdeze uiterlijk op 23 april2016 is ingediend of, als die informatieniet tegen die datum is ingediend, met hetontbreken ervan.

0231010

Tomaten (kerstomaat,Physalis spp., gojibes,wolfsbes (Lycium barbarumen L. chinense),boomtomaat)

0231020

Pepers (paprika's)(chilipeper)

0231030

Aubergines (pepino,antroewa/witte eierplant (S.macrocarpon))

0231040

Okra's,okers

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbareschil

0232010

Komkommers

0232020

Augurken

0232030

Courgettes(zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote,sopropo/bittere meloen, chichinga, hoekigeluffa/teroi)

0232990

Overige

0233000

c)

Cucurbitaceae metniet-eetbare schil

0233010

Meloenen(kiwano)

0233020

Pompoenen(winterpompoen, marrow (late soort))

0233030

Watermeloenen

0233990

Overige

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot opslagstabiliteit ontbreekt. Bijherziening van het MRL zal de Commissie rekeninghouden met die informatie als deze uiterlijk op23 april 2016 isingediend of, als die informatie niet tegen diedatum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0234000

d)

Suikermais(babymais)

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

0241010

Broccoli (Chinesebroccoli)

0241020

Bloemkool

0241990

Overige

0242010

Spruitjes

0242020

Sluitkool(spitskool, rode kool, savooiekool,wittekool)

0243000

c)

Bladkoolachtigen

0243010

Chinese kool(mosterdkool, paksoi, tatsoi, choi sum,petsai)

0243020

Boerenkool(krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool,bladkool)

0243990

Overige

0244000

d)

Koolrabi

0251010

Veldsla (Italiaanseveldsla)

0251020

Sla (kropsla, lollorosso, ijsbergsla, Romaanse sla(bindsla))

0251030

Andijvie (wildecichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie,groenlof (C. endivia var.crispum/C. intybus var. foliosum), molsla)

0251040

Tuinkers (taugé(mungboonkiemen), alfalfakiemen)

0251050

Winterkers

0251060

Raketsla, rucola(grote zandkool (Diplotaxisspp.))

0251070

Rodeamsoi

0251080

Bladeren en spruitenvan Brassica spp.,inclusief raapstelen (mizuna, bladeren van erwtenen radijzen en andere babyleafgewassen (gewassendie tot het achtbladstadium worden geoogst),waaronder Brassica-gewassen,koolrabibladeren)

0252010

Spinazie(Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie(amarant, pak-khom, tampara), tajerbladeren,bitterblad/bitawiri)

0252020

Postelein(winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal,monniksbaard, agretti (Salsolasodai))

0252030

Snijbiet (bladerenvan de biet)

0256010

Kervel

0256020

Bieslook

0256030

Bladselderij(venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad,lavas, engelwortel, roomse kervel en andereApiacea-bladeren, culantro/Mexicaansekoriander/walangan (Eryngiumfoetidum))

0256040

Peterselie (bladerenvan wortelpeterselie)

0256050

Salie(winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

0256060

Rozemarijn

0256070

Tijm (marjolein,oregano)

0256080

Basilicum(citroenmelisse, munt, pepermunt, heiligebasilicum, zoete basilicum, harige basilicum,eetbare bloemen goudsbloem en andere), Aziatischewaternavel, (wilde) betelblad/lalot,kerrieblad)

0256090

Laurierblad(Citroengras)

0256100

Dragon(hysop)

0260010

Bonen (met peul)(sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon,snijboon, kousenband, guarboon,sojaboon)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot residuproeven en opslagstabiliteitontbreekt. Bij herziening van het MRL zal deCommissie rekening houden met die informatie alsdeze uiterlijk op 23 april2016 is ingediend of, als die informatieniet tegen die datum is ingediend, met hetontbreken ervan.

0260020

Bonen (zonder peul)(tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon,zwartogenboon)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot opslagstabiliteit ontbreekt. Bijherziening van het MRL zal de Commissie rekeninghouden met die informatie als deze uiterlijk op23 april 2016 isingediend of, als die informatie niet tegen diedatum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0260030

Erwten (met peul)(peultjes/suikererwt)

0270030

Bleekselderij

0270040

Knolvenkel

0270050

Artisjokken(bananenbloem)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot analysemethoden ontbreekt. Bijherziening van het MRL zal de Commissie rekeninghouden met die informatie als deze is ingedienduiterlijk op 23 april2016 of, als die informatie niet tegen diedatum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0631000

a)

Bloemen

0631010

Kamille(bloem)

0631020

Hibiscus(bloem)

0631030

Rozenblaadjes

0631040

Jasmijn (bloem)(vlierbloesem (sambucusnigra))

0631050

Lindebloesem

0631990

Overige

0632000

b)

Bladeren

0632010

Aardbei(blad)

0632020

Rooibos (blad)(ginkgo (blad))

0632030

Maté

0632990

Overige

0700000

7.

HOP (gedroogd)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel(Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel(Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie„groenten”, rekening houdend met de wijzigingenin de gehalten als gevolg van verwerking (drogen)overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening(EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot analysemethoden ontbreekt. Bijherziening van het MRL zal de Commissie rekeninghouden met die informatie als deze is ingedienduiterlijk op 23 april2016 of, als die informatie niet tegen diedatum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1020000

ii)

Melk

1020010

Runderen

1020020

Schapen

1020030

Geiten

Silthiofam

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot analysemethoden ontbreekt. Bijherziening van het MRL zal de Commissie rekeninghouden met die informatie als deze is ingedienduiterlijk op 23 april2016 of, als die informatie niet tegen diedatum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500010

Gerst

0500070

Rogge

0500090

Tarwe (spelt,triticale)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel(Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel(Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie„groenten”, rekening houdend met de wijzigingenin de gehalten als gevolg van verwerking (drogen)overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening(EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(3)  Analytische aantoonbaarheidsgrens.

(**)

Combinatie van bestrijdingsmiddel en codewaarvoor de MRL in bijlage III, deel B,geldt.

Benthiavalicarb (benthiavalicarb-isopropyl(KIF-230 R-L) en het enantiomeer (KIF-230 S-D) ende diastereomeren (KIF-230 R-L en KIF-230 S-D)daarvan, uitegdrukt als benthiavalicarb-isopropyl(A)

(A)

De referentielaboratoria van de Europese Uniehebben vastgesteld dat de referentiestandaardenvoor het enantiomeer (KIF-230 S-D en dediastereomeren (KIF-230 R-L en KIF-230 RD) niet inde handel verkrijgbaar zijn. Bij herziening van deMRL zal de Commissie rekening houden met de in deeerste zin bedoelde verkrijgbaarheid van dereferentiestandaarden in de handel op 23 april 2015 of, als dereferentiestandaarden op die datum niet in dehandel verkrijgbaar zijn, met deniet-verkrijgbaarheid ervan.

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot residuproeven ontbreekt. Bijherziening van het MRL zal de Commissie rekeninghouden met die informatie als deze uiterlijk op23 april 2016 isingediend of, als die informatie niet tegen diedatum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0232010

Komkommers

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel(Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel(Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie„groenten”, rekening houdend met de wijzigingenin de gehalten als gevolg van verwerking (drogen)overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening(EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Forchlorfenuron

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel(Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel(Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie„groenten”, rekening houdend met de wijzigingenin de gehalten als gevolg van verwerking (drogen)overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening(EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(4)  Voor de volledige lijst van producten vanplantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor deMRL's gelden, zie bijlage I.

Benthiavalicarb (benthiavalicarb-isopropyl(KIF-230 R-L) en het enantiomeer (KIF-230 S-D) ende diastereomeren (KIF-230 R-L en KIF-230 S-D)daarvan, uitegdrukt als benthiavalicarb-isopropyl(A)

(A)

De referentielaboratoria van de Europese Uniehebben vastgesteld dat de referentiestandaardenvoor het enantiomeer (KIF-230 S-D en dediastereomeren (KIF-230 R-L en KIF-230 RD) niet inde handel verkrijgbaar zijn. Bij herziening van deMRL zal de Commissie rekening houden met de in deeerste zin bedoelde verkrijgbaarheid van dereferentiestandaarden in de handel op 23 april 2015 of, als dereferentiestandaarden op die datum niet in dehandel verkrijgbaar zijn, met deniet-verkrijgbaarheid ervan.

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheidheeft vastgesteld dat sommige informatie metbetrekking tot residuproeven ontbreekt. Bijherziening van het MRL zal de Commissie rekeninghouden met die informatie als deze uiterlijk op23 april 2016 isingediend of, als die informatie niet tegen diedatum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0232010

Komkommers

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel(Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel(Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie„groenten”, rekening houdend met de wijzigingenin de gehalten als gevolg van verwerking (drogen)overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening(EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Forchlorfenuron

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel(Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel(Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie„groenten”, rekening houdend met de wijzigingenin de gehalten als gevolg van verwerking (drogen)overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening(EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving