Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.26

VERORDENING (EU) Nr. 364/2014 VAN DE COMMISSIE

van 4 april 2014

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor fenpyroximaat, flubendiamide, isopyrazam, kresoxim-methyl, spirotetramat en thiacloprid in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor kresoxim-methyl en thiacloprid zijn maximumresidugehalten (MRL’s) vastgesteld in bijlage II en deel B van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor fenpyroximaat, flubendiamide, isopyrazam en spirotetramat zijn MRL’s vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

In de context van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof fenpyroximaat bevat op bramen, frambozen, pepers (paprika’s) en bonen (met peul), is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL’s ingediend.

(3)

Wat flubendiamide betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor aardbeien. Wat isopyrazam betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor wortel- en knolgewassen (behalve suikerbieten, aardappels en tropische wortel- en knolgewassen), pepers (paprika’s) en Cucurbitaceae. Wat kresoxim-methyl betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor azaroles. Wat spirotetramat betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor aardbeien, bananen, tafelolijven en sjalotten. Wat thiacloprid betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor spinazie en dergelijke bladgroente.

(4)

Overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 is een aanvraag ingediend voor spirotetramat op ananassen. Volgens de aanvrager leidt het toegelaten gebruik van die stof op dergelijk gewas in de Verenigde Staten tot residuen die het MRL in Verordening (EG) nr. 396/2005 overschrijden en is een hoger MRL nodig om handelsbarrières voor de invoer van dit gewas te vermijden.

(5)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 hebben de betrokken lidstaten deze aanvragen geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen bij de Commissie ingediend.

(6)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico’s voor de consument en, indien relevant, voor dieren en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL’s uitgebracht (2). Zij heeft deze adviezen naar de Commissie en de lidstaten gestuurd en bekendgemaakt.

(7)

De EFSA heeft in haar met redenen omklede advies geconcludeerd dat, wat het gebruik van kresoxim-methyl op azaroles betreft, de ingediende gegevens toereikend zijn om een nieuw MRL vast te stellen, gebaseerd op het buitengebruik in het noorden van de EU. Wat het gebruik van thiacloprid op spinazie en dergelijke bladgroente betreft, zijn de ingediende gegevens alleen toereikend om een nieuw MRL vast te stellen voor spinazie en snijbiet, gebaseerd op het buitengebruik in het noorden van de EU.

(8)

Wat alle andere aanvragen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL’s op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. De EFSA heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende gewassen en producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) of de acute referentiedosis (ARfD) wordt overschreden.

(9)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL’s aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(10)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 april 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online te vinden op: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fenpyroximate in various crops. EFSA Journal 2013;11(6):3272 [45 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3272.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for flubendiamide in strawberries. EFSA Journal 2013;11(10):3403 [27 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3403.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for isopyrazam in various vegetables. EFSA Journal 2013;11(9):3385 [38 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3385.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for kresoxim-methyl in azaroles. EFSA Journal 2013;11(7):3344 [25 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3344.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for spirotetramat in strawberries, bananas, table olives, pineapples and shallots. EFSA Journal 2013;11(9):3361 [38 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3361.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for thiacloprid in spinach and similar leaves. EFSA Journal 2013;11(9):3382 [26 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3382.


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II wordt de kolom voor thiacloprid vervangen door:

"Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (3)

Thiacloprid (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN NOTEN

 

0110000

i)

Citrusvruchten

0,02 (1)

0110010

Grapefruits (shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

0110020

Sinaasappelen (bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

0110030

Citroenen (sukadecitroen, citroen, Boeddha’s hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

0110040

Lemmetjes

 

0110050

Mandarijnen (clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen; tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

0110990

Overige

 

0120000

ii)

Noten

0,02 (1)

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten (lambertsnoot)

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige

 

0130000

iii)

Pitvruchten

0,3

0130010

Appelen (wilde appelen)

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

0130030

Kweeperen

 

0130040

Mispels

 (2)

0130050

Loquats (Japanse mispels)

 (2)

0130990

Overige

 

0140000

iv)

Steenvruchten

 

0140010

Abrikozen

0,3

0140020

Kersen (zoete kers, zure kers)

0,3

0140030

Perziken (nectarine en soortgelijke kruisingen)

0,3

0140040

Pruimen (kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim, rode dadel/Chinese dadel/Chinese jujube (Ziziphus ziziphus))

0,1

0140990

Overige

0,02 (1)

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

0,02 (1)

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

Aardbeien

1

0153000

c)

Rubussoorten

 

0153010

Bramen

3

0153020

Dauwbramen (loganbes, taybes, boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen van Rubus-soorten)

1

0153030

Frambozen (wijnbes, poolbraam/framboos (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

3

0153990

Overige

1

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

1

0154010

Blauwe bessen (bosbes)

 

0154020

Veenbessen (vossenbes/rode bosbes (V. vitis-idaea))

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

 

0154040

Kruisbessen (inclusief kruisingen met andere Ribes-soorten)

 

0154050

Rozenbottels

 (2)

0154060

Moerbeien (aardbeiboomvrucht)

 (2)

0154070

Azaroles (Middellandse Zeemispels) (kiwibes (Actinidia arguta))

 (2)

0154080

Vlierbessen (zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

 (2)

0154990

Overige

 

0160000

vi)

Diverse vruchten

 

0161000

a)

Met eetbare schil

 

0161010

Dadels

0,02 (1)

0161020

Vijgen

0,4

0161030

Tafelolijven

4

0161040

Kumquats (marumi-kumquat, nagami-kumquat, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

0,02 (1)

0161050

Carambola’s (bilimbi (blimbing))

 (2)

0161060

Kaki’s

 (2)

0161070

Jambolans (djamblangs) (djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (Eugenia uniflora))

 (2)

0161990

Overige

0,02 (1)

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

0,02 (1)

0162010

Kiwi’s

 

0162020

Lychees (kapulasan, ramboetan, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

0162030

Passievruchten

 

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 (2)

0162050

Sterappelen

 (2)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 (2)

0162990

Overige

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

0163010

Avocado’s

0,02 (1)

0163020

Bananen (dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

0,02 (1)

0163030

Mango’s

0,02 (1)

0163040

Papaja’s

0,5

0163050

Granaatappels

0,02 (1)

0163060

Cherimoya’s (custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (Annona diversifolia) en andere middelgrote Annonaceae-vruchten)

 (2)

0163070

Guaves (rode pitaya/drakenvrucht (Hylocereus undatus))

 (2)

0163080

Ananassen

0,02 (1)

0163090

Broodvruchten (nangka (jackfruit))

 (2)

0163100

Doerians

 (2)

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 (2)

0163990

Overige

0,02 (1)

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

 

0211000

a)

Aardappelen

0,02 (1)

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

0,02 (1)

0212010

Cassave (taro, eddo/eddoe, yautia)

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams (yamboon/jicama)

 

0212040

Arrowroot (pijlwortel)

 (2)

0212990

Overige

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

0213010

Rode bieten

0,05

0213020

Wortels

0,05

0213030

Knolselderij

0,1

0213040

Mierikswortel (engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

0,05

0213050

Aardperen (topinamboers) (crosne)

0,02 (1)

0213060

Pastinaken

0,05

0213070

Wortelpeterselie

0,05

0213080

Radijzen (rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, aardamandel/tijgernoot (Cyperus esculentus))

0,02 (1)

0213090

Schorseneren (zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer/oesterplant, klitwortel)

0,05

0213100

Koolrapen

0,02 (1)

0213110

Rapen

0,02 (1)

0213990

Overige

0,02 (1)

0220000

ii)

Bolgewassen

 

0220010

Knoflook

0,02 (1)

0220020

Uien (andere boluien, zilveruitjes)

0,02 (1)

0220030

Sjalotten

0,02 (1)

0220040

Bosuien en stengeluien (andere groene uien en soortgelijke soorten)

0,1

0220990

Overige

0,02 (1)

0230000

iii)

Vruchtgroenten

 

0231000

a)

Solanaceae

 

0231010

Tomaten (kerstomaat, Physalis spp., gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense), boomtomaat)

0,5

0231020

Pepers (paprika's) (chilipeper)

1

0231030

Aubergines (pepino, antroewa/witte eierplant (S. macrocarpon))

0,5

0231040

Okra’s, okers

0,02 (1)

0231990

Overige

0,02 (1)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,3

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes (zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittere meloen, padwal, hoekige luffa/teroi)

 

0232990

Overige

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

0233010

Meloenen (kiwano)

0,2

0233020

Pompoenen (winterpompoen, marrow (late soort))

0,02 (1)

0233030

Watermeloenen

0,2

0233990

Overige

0,02 (1)

0234000

d)

Suikermais (babymais)

0,1

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

0,02 (1)

0240000

iv)

Koolsoorten

 

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

0,1

0241010

Broccoli (Chinese broccoli)

 

0241020

Bloemkool

 

0241990

Overige

 

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

0242010

Spruitjes

0,05

0242020

Sluitkool (spitskool, rode kool, savooiekool, wittekool)

0,2

0242990

Overige

0,02 (1)

0243000

c)

Bladkoolachtigen

1

0243010

Chinese kool (mosterdkool, paksoi, tatsoi, choisum, petsai)

 

0243020

Boerenkool (krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

0243990

Overige

 

0244000

d)

Koolrabi

0,05

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

 

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

5

0251020

Sla (kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

2

0251030

Andijvie (wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), molsla)

2

0251040

Tuinkers (taugé (mungboonkiemen), alfalfakiemen)

2

0251050

Winterkers

 (2)

0251060

Raketsla, rucola (grote zandkool (Diplotaxis spp.))

3

0251070

Rode amsoi

 (2)

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp., inclusief raapstelen (mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst), waaronder Brassica-gewassen, koolrabibladeren)

2

0251990

Overige

2

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

 

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara), tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)

0,15

0252020

Postelein (winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (Salsola soda))

 (2)

0252030

Snijbiet (bladeren van de biet)

0,15

0252990

Overige

0,02 (1)

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren) (malabarspinazie, bananenbladeren, jong acaciablad of cha-om)

 (2)

0254000

d)

Waterkers (dagoeblad/waterspinazie (Ipomea aquatica), watermimosa)

0,02 (1)

0255000

e)

Witlof

0,02 (1)

0256000

f)

Kruiden

5

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij (venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (Eryngium foetidum))

 

0256040

Peterselie (bladeren van wortelpeterselie)

 

0256050

Salie (winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

 (2)

0256060

Rozemarijn

 (2)

0256070

Tijm (marjolein, oregano)

 (2)

0256080

Basilicum (citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen (goudsbloem en andere), Aziatische waternavel, (wilde)betelblad/la lot, kerrieblad)

 (2)

0256090

Laurierblad (citroengras)

 (2)

0256100

Dragon (hysop)

 (2)

0256990

Overige

 

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

 

0260010

Bonen (met peul) (sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)

1

0260020

Bonen (zonder peul) (tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

0,02 (1)

0260030

Erwten (met peul) (peultjes/suikererwt)

0,2

0260040

Erwten (zonder peul) (doperwt, groene erwt, kekererwt)

0,2

0260050

Linzen

0,02 (1)

0260990

Overige

0,02 (1)

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

 

0270010

Asperges

0,02 (1)

0270020

Kardoen (Borago officinalis (stengels))

0,02 (1)

0270030

Bleekselderij

0,5

0270040

Knolvenkel

0,5

0270050

Artisjokken (bananenbloem)

0,02 (1)

0270060

Prei

0,1

0270070

Rabarber

0,02 (1)

0270080

Bamboescheuten

 (2)

0270090

Palmharten

 (2)

0270990

Overige

0,02 (1)

0280000

viii)

Fungi

0,02 (1)

0280010

Gekweekte fungi (champignon, oesterzwam, shiitake, schimmelmycelium (vegetatieve delen))

 

0280020

Wilde fungi (cantharel, truffel, morielje, eekhoorntjesbrood)

 

0280990

Overige

 

0290000

ix)

Zeewier

 (2)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,1

0300010

Bonen (tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten (kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

 

0300040

Lupinen

 

0300990

Overige

 

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0401000

i)

Oliehoudende zaden

 

0401010

Lijnzaad

0,05 (1)

0401020

Pinda’s

0,05 (1)

0401030

Papaverzaad

0,3

0401040

Sesamzaad

0,05 (1)

0401050

Zonnebloemzaad

0,05 (1)

0401060

Koolzaad (voederkoolzaad, raapzaad)

0,3

0401070

Sojabonen

0,05 (1)

0401080

Mosterdzaad

0,2

0401090

Katoenzaad

0,15

0401100

Pompoenzaad (andere zaden van Cucurbitaceae)

0,05 (1)

0401110

Saffloer

 (2)

0401120

Bernagie (slangenkruid (Echium plantagineum), ruw parelzaad (Buglossoides arvensis))

 (2)

0401130

Huttentut

 (2)

0401140

Hennepzaad

0,05 (1)

0401150

Wonderboom

 (2)

0401990

Overige

0,05 (1)

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

 

0402010

Olijven voor oliewinning

4

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 (2)

0402030

Palmvruchten

 (2)

0402040

Kapok

 (2)

0402990

Overige

0,05 (1)

0500000

5.

GRANEN

 

0500010

Gerst

1

0500020

Boekweit (amarant, quinoa)

0,05

0500030

Mais

0,05

0500040

Gierst (trosgierst, teff, vingergierst, parelgierst)

0,05

0500050

Haver

1

0500060

Rijst (wilde rijst (Zizania aquatica))

0,05

0500070

Rogge

0,05

0500080

Sorghum

0,05

0500090

Tarwe (spelt, triticale)

0,1

0500990

Overige (kanariezaad (Phalaris canariensis))

0,05

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

 

0610000

i)

Thee

10

0620000

ii)

Koffiebonen

 (2)

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 (2)

0631000

a)

Bloemen

 (2)

0631010

Kamille (bloem)

 (2)

0631020

Hibiscus (bloem)

 (2)

0631030

Rozenblaadjes

 (2)

0631040

Jasmijn (bloem) (vlierbloesem (Sambucus nigra))

 (2)

0631050

Lindebloesem

 (2)

0631990

Overige

 (2)

0632000

b)

Bladeren

 (2)

0632010

Aardbei (blad)

 (2)

0632020

Rooibos (blad) (ginkgo (blad))

 (2)

0632030

Maté

 (2)

0632990

Overige

 (2)

0633000

c)

Wortels

 (2)

0633010

Valeriaanwortel

 (2)

0633020

Ginsengwortel

 (2)

0633990

Overige

 (2)

0639000

d)

Andere kruidenthee

 (2)

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd of gedroogd)

 (2)

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

 (2)

0700000

7.

HOP (gedroogd)

0,1

0800000

8.

SPECERIJEN

 (2)

0810000

i)

Zaden

 (2)

0810010

Anijs

 (2)

0810020

Zwarte komijn

 (2)

0810030

Selderijzaad (lavaszaad)

 (2)

0810040

Korianderzaad

 (2)

0810050

Komijnzaad

 (2)

0810060

Dillezaad

 (2)

0810070

Venkelzaad

 (2)

0810080

Fenegriek

 (2)

0810090

Nootmuskaat

 (2)

0810990

Overige

 (2)

0820000

ii)

Vruchten en bessen

 (2)

0820010

Piment

 (2)

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 (2)

0820030

Karwij

 (2)

0820040

Kardemom

 (2)

0820050

Jeneverbessen

 (2)

0820060

Peper, zwart, groen en wit (lange peper, roze peper)

 (2)

0820070

Vanillestokjes

 (2)

0820080

Tamarinde

 (2)

0820990

Overige

 (2)

0830000

iii)

Bast

 (2)

0830010

Kaneel (cassia)

 (2)

0830990

Overige

 (2)

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 (2)

0840010

Zoethout

 (2)

0840020

Gember

 (2)

0840030

Geelwortel

 (2)

0840040

Mierikswortel

 (2)

0840990

Overige

 (2)

0850000

v)

Knoppen

 (2)

0850010

Kruidnagels

 (2)

0850020

Kappertjes

 (2)

0850990

Overige

 (2)

0860000

vi)

Stempels

 (2)

0860010

Saffraan

 (2)

0860990

Overige

 (2)

0870000

vii)

Zaadrokken

 (2)

0870010

Foelie

 (2)

0870990

Overige

 (2)

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

 (2)

0900010

Suikerbiet

 (2)

0900020

Suikerriet

 (2)

0900030

Wortelcichorei

 (2)

0900990

Overige

 (2)

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

 

1010000

i)

Weefsel

 

1011000

a)

Varkens

 

1011010

Spier

0,05

1011020

Vet

0,05

1011030

Lever

0,3

1011040

Nier

0,3

1011050

Eetbare slachtafvallen

0,01 (1)

1011990

Overige

0,01 (1)

1012000

b)

Runderen

 

1012010

Spier

0,05

1012020

Vet

0,05

1012030

Lever

0,3

1012040

Nier

0,3

1012050

Eetbare slachtafvallen

0,01 (1)

1012990

Overige

0,01 (1)

1013000

c)

Schapen

 

1013010

Spier

0,05

1013020

Vet

0,05

1013030

Lever

0,3

1013040

Nier

0,3

1013050

Eetbare slachtafvallen

0,01 (1)

1013990

Overige

0,01 (1)

1014000

d)

Geiten

 

1014010

Spier

0,05

1014020

Vet

0,05

1014030

Lever

0,3

1014040

Nier

0,3

1014050

Eetbare slachtafvallen

0,01 (1)

1014990

Overige

0,01 (1)

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

 (2)

1015010

Spier

 (2)

1015020

Vet

 (2)

1015030

Lever

 (2)

1015040

Nier

 (2)

1015050

Eetbare slachtafvallen

 (2)

1015990

Overige

 (2)

1016000

f)

Pluimvee — kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

 

1016010

Spier

0,05

1016020

Vet

0,05

1016030

Lever

0,3

1016040

Nier

0,3

1016050

Eetbare slachtafvallen

0,01 (1)

1016990

Overige

0,01 (1)

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (konijn, kangoeroe, hert)

 (2)

1017010

Spier

 (2)

1017020

Vet

 (2)

1017030

Lever

 (2)

1017040

Nier

 (2)

1017050

Eetbare slachtafvallen

 (2)

1017990

Overige

 (2)

1020000

ii)

Melk

0,03

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige

 

1030000

iii)

Vogeleieren

0,01 (1)

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 (2)

1030030

Ganzen

 (2)

1030040

Kwartels

 (2)

1030990

Overige

 (2)

1040000

iv)

Honing (koninginnengelei, pollen, honingraat met honing (raathoning))

 (2)

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (kikkerbilletjes, krokodillen)

 (2)

1060000

vi)

Slakken

 (2)

1070000

vii)

Andere producten van landdieren (vrij wild)

 (2)

 

2)

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

a)

in deel A worden de kolommen voor fenpyroximaat, flubendiamide, isopyrazam en spirotetramat vervangen door:

"Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (5)

Fenpyroximaat (F)

Flubendiamide (F)

Isopyrazam

Spirotetramat en de 4 metabolieten BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy, en BYI08330 enol-glucoside daarvan, uitgedrukt als spirotetramat (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN NOTEN

 

 

 

 

0110000

i)

Citrusvruchten

0,5

0,01 (4)

0,01 (4)

1

0110010

Grapefruits (shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

 

 

 

0110020

Sinaasappelen (bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

 

 

 

0110030

Citroenen (sukadecitroen, citroen, Boeddha’s hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

 

0110040

Lemmetjes

 

 

 

 

0110050

Mandarijnen (clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen; tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

 

 

0110990

Overige

 

 

 

 

0120000

ii)

Noten

0,05 (4)

0,1

0,01 (4)

0,5

0120010

Amandelen

 

 

 

 

0120020

Paranoten

 

 

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

 

 

0120060

Hazelnoten (lambertsnoot)

 

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

 

0120110

Walnoten

 

 

 

 

0120990

Overige

 

 

 

 

0130000

iii)

Pitvruchten

 

0,8

0,7

1

0130010

Appelen (wilde appelen)

0,3

 

 

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

0,3

 

 

 

0130030

Kweeperen

0,5

 

 

 

0130040

Mispels

0,5

 

 

 

0130050

Loquats (Japanse mispels)

0,5

 

 

 

0130990

Overige

0,5

 

 

 

0140000

iv)

Steenvruchten

 

 

 

3

0140010

Abrikozen

0,3

0,8

0,01 (4)

 

0140020

Kersen (zoete kers, zure kers)

0,5

2

0,01 (4)

 

0140030

Perziken (nectarine en soortgelijke kruisingen)

0,3

0,8

1,5

 

0140040

Pruimen (kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim, rode dadel/Chinese dadel/Chinese jujube (Ziziphus ziziphus))

0,3

0,01 (4)

0,01 (4)

 

0140990

Overige

0,1

0,01 (4)

0,01 (4)

 

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

 

0,01 (4)

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

 

2

 

2

0151010

Tafeldruiven

0,3

 

 

 

0151020

Wijndruiven

2

 

 

 

0152000

b)

Aardbeien

1

0,2

 

0,4

0153000

c)

Rubussoorten

 

0,01 (4)

 

0,1 (4)

0153010

Bramen

1,5

 

 

 

0153020

Dauwbramen (loganbes, taybes, boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen van Rubus-soorten)

1

 

 

 

0153030

Frambozen (wijnbes, poolbraam/framboos (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

1,5

 

 

 

0153990

Overige

1

 

 

 

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

 

0,01 (4)

 

0,1 (4)

0154010

Blauwe bessen (bosbes)

0,5

 

 

 

0154020

Veenbessen (vossenbes/rode bosbes (V. vitis-idaea))

0,5

 

 

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

1

 

 

 

0154040

Kruisbessen (inclusief kruisingen met andere Ribes-soorten)

0,5

 

 

 

0154050

Rozenbottels

0,5

 

 

 

0154060

Moerbeien (aardbeiboomvrucht)

0,5

 

 

 

0154070

Azaroles (Middellandse Zeemispels) (kiwibes (Actinidia arguta))

0,5

 

 

 

0154080

Vlierbessen (zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

0,5

 

 

 

0154990

Overige

0,5

 

 

 

0160000

vi)

Diverse vruchten

0,05 (4)

0,01 (4)

 

 

0161000

a)

Met eetbare schil

 

 

0,01 (4)

 

0161010

Dadels

 

 

 

0,1 (4)

0161020

Vijgen

 

 

 

0,1 (4)

0161030

Tafelolijven

 

 

 

4

0161040

Kumquats (marumi-kumquat, nagami-kumquat, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0,1 (4)

0161050

Carambola’s (bilimbi (blimbing))

 

 

 

0,1 (4)

0161060

Kaki’s

 

 

 

0,1 (4)

0161070

Jambolans (djamblangs) (djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (Eugenia uniflora))

 

 

 

0,1 (4)

0161990

Overige

 

 

 

0,1 (4)

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

 

 

0,01 (4)

 

0162010

Kiwi’s

 

 

 

0,3

0162020

Lychees (kapulasan, ramboetan, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

 

 

15

0162030

Passievruchten

 

 

 

0,1 (4)

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 

 

 

0,1 (4)

0162050

Sterappelen

 

 

 

0,1 (4)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 

 

 

0,1 (4)

0162990

Overige

 

 

 

0,1 (4)

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

 

 

 

0163010

Avocado’s

 

 

0,01 (4)

0,7

0163020

Bananen (dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

 

 

0,05

0,6

0163030

Mango’s

 

 

0,01 (4)

0,3

0163040

Papaja’s

 

 

0,01 (4)

0,4

0163050

Granaatappels

 

 

0,01 (4)

0,1 (4)

0163060

Cherimoya’s (custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (Annona diversifolia) en andere middelgrote Annonaceae-vruchten)

 

 

0,01 (4)

0,1 (4)

0163070

Guaves (rode pitaya/drakenvrucht (Hylocereus undatus))

 

 

0,01 (4)

0,1 (4)

0163080

Ananassen

 

 

0,01 (4)

0,3

0163090

Broodvruchten (nangka (jackfruit))

 

 

0,01 (4)

0,1 (4)

0163100

Doerians

 

 

0,01 (4)

0,1 (4)

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 

 

0,01 (4)

0,1 (4)

0163990

Overige

 

 

0,01 (4)

0,1 (4)

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

 

 

 

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

 

0,01 (4)

 

 

0211000

a)

Aardappelen

0,05 (4)

 

0,01 (4)

0,8

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

0,05 (4)

 

0,01 (4)

0,1 (4)

0212010

Cassave (taro, eddo/eddoe, yautia)

 

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

 

0212030

Yams (yamboon/jicama)

 

 

 

 

0212040

Arrowroot (pijlwortel)

 

 

 

 

0212990

Overige

 

 

 

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

0,2

0,1 (4)

0213010

Rode bieten

0,05 (4)

 

 

 

0213020

Wortels

0,05 (4)

 

 

 

0213030

Knolselderij

0,1

 

 

 

0213040

Mierikswortel (engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

0,05 (4)

 

 

 

0213050

Aardperen (topinamboers) (crosne)

0,05 (4)

 

 

 

0213060

Pastinaken

0,05 (4)

 

 

 

0213070

Wortelpeterselie

0,05 (4)

 

 

 

0213080

Radijzen (rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, aardamandel/tijgernoot (Cyperus esculentus))

0,05 (4)

 

 

 

0213090

Schorseneren (zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer/oesterplant, klitwortel)

0,05 (4)

 

 

 

0213100

Koolrapen

0,05 (4)

 

 

 

0213110

Rapen

0,05 (4)

 

 

 

0213990

Overige

0,05 (4)

 

 

 

0220000

ii)

Bolgewassen

0,05 (4)

0,01 (4)

0,01 (4)

 

0220010

Knoflook

 

 

 

0,1 (4)

0220020

Uien (andere boluien, zilveruitjes)

 

 

 

0,4

0220030

Sjalotten

 

 

 

0,4

0220040

Bosuien en stengeluien (andere groene uien en soortgelijke soorten)

 

 

 

0,1 (4)

0220990

Overige

 

 

 

0,1 (4)

0230000

iii)

Vruchtgroenten

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae

 

 

 

 

0231010

Tomaten (kerstomaat, Physalis spp., gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense), boomtomaat)

0,2

0,2

0,01 (4)

2

0231020

Pepers (paprika's) (chilipeper)

0,3

0,2

0,09

2

0231030

Aubergines (pepino, antroewa/witte eierplant (S. macrocarpon))

0,2

0,2

0,01 (4)

2

0231040

Okra’s, okers

0,2

0,01 (4)

0,01 (4)

1

0231990

Overige

0,2

0,01 (4)

0,01 (4)

1

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,1

0,15

0,06

0,2

0232010

Komkommers

 

 

 

 

0232020

Augurken

 

 

 

 

0232030

Courgettes (zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittere meloen, padwal, hoekige luffa/teroi)

 

 

 

 

0232990

Overige

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,05 (4)

0,06

0,07

0,2

0233010

Meloenen (kiwano)

 

 

 

 

0233020

Pompoenen (winterpompoen, marrow (late soort))

 

 

 

 

0233030

Watermeloenen

 

 

 

 

0233990

Overige

 

 

 

 

0234000

d)

Suikermais (babymais)

0,05 (4)

0,02

0,01 (4)

0,1 (4)

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

0,05 (4)

0,01 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

0240000

iv)

Koolsoorten

0,05 (4)

 

0,01 (4)

 

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

 

0,01 (4)

 

1

0241010

Broccoli (Chinese broccoli)

 

 

 

 

0241020

Bloemkool

 

 

 

 

0241990

Overige

 

 

 

 

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

 

 

 

0242010

Spruitjes

 

0,01 (4)

 

0,3

0242020

Sluitkool (spitskool, rode kool, savooiekool, wittekool)

 

4

 

2

0242990

Overige

 

0,01 (4)

 

0,1 (4)

0243000

c)

Bladkoolachtigen

 

0,01 (4)

 

7

0243010

Chinese kool (mosterdkool, paksoi, tatsoi, choisum, petsai)

 

 

 

 

0243020

Boerenkool (krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

 

 

 

0243990

Overige

 

 

 

 

0244000

d)

Koolrabi

 

0,01 (4)

 

2

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

0,05 (4)

 

0,01 (4)

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

 

 

 

7

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

 

0,01 (4)

 

 

0251020

Sla (kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

 

7

 

 

0251030

Andijvie (wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), molsla)

 

0,01 (4)

 

 

0251040

Tuinkers (taugé (mungboonkiemen), alfalfakiemen)

 

0,01 (4)

 

 

0251050

Winterkers

 

0,01 (4)

 

 

0251060

Raketsla, rucola (grote zandkool (Diplotaxis spp.))

 

0,01 (4)

 

 

0251070

Rode amsoi

 

0,01 (4)

 

 

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp., inclusief raapstelen (mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst), waaronder Brassica-gewassen, koolrabibladeren)

 

0,01 (4)

 

 

0251990

Overige

 

0,01 (4)

 

 

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

 

 

 

7

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara), tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)

 

10

 

 

0252020

Postelein (winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (Salsola soda))

 

0,01 (4)

 

 

0252030

Snijbiet (bladeren van de biet)

 

0,01 (4)

 

 

0252990

Overige

 

0,01 (4)

 

 

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren) (malabarspinazie, bananenbladeren, jong acaciablad of cha-om)

 

0,01 (4)

 

0,1 (4)

0254000

d)

Waterkers (dagoeblad/waterspinazie (Ipomea aquatica), watermimosa)

 

0,01 (4)

 

7

0255000

e)

Witlof

 

0,01 (4)

 

0,1 (4)

0256000

f)

Kruiden

 

0,01 (4)

 

4

0256010

Kervel

 

 

 

 

0256020

Bieslook

 

 

 

 

0256030

Bladselderij (venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (Eryngium foetidum))

 

 

 

 

0256040

Peterselie (bladeren van wortelpeterselie)

 

 

 

 

0256050

Salie (winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

 

 

 

 

0256060

Rozemarijn

 

 

 

 

0256070

Tijm (marjolein, oregano)

 

 

 

 

0256080

Basilicum (citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen (goudsbloem en andere), Aziatische waternavel, (wilde)betelblad/la lot, kerrieblad)

 

 

 

 

0256090

Laurierblad (citroengras)

 

 

 

 

0256100

Dragon (hysop)

 

 

 

 

0256990

Overige

 

 

 

 

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

 

 

0,01 (4)

1,5

0260010

Bonen (met peul) (sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)

0,7

0,5

 

 

0260020

Bonen (zonder peul) (tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

0,05 (4)

0,5

 

 

0260030

Erwten (met peul) (peultjes/suikererwt)

0,05 (4)

1,5

 

 

0260040

Erwten (zonder peul) (doperwt, groene erwt, kekererwt)

0,05 (4)

0,01 (4)

 

 

0260050

Linzen

0,05 (4)

0,01 (4)

 

 

0260990

Overige

0,05 (4)

0,01 (4)

 

 

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

0,05 (4)

 

0,01 (4)

 

0270010

Asperges

 

0,01 (4)

 

0,1 (4)

0270020

Kardoen (Borago officinalis (stengels))

 

0,01 (4)

 

0,1 (4)

0270030

Bleekselderij

 

5

 

4

0270040

Knolvenkel

 

0,01 (4)

 

0,1 (4)

0270050

Artisjokken (bananenbloem)

 

0,01 (4)

 

0,1 (4)

0270060

Prei

 

0,01 (4)

 

0,1 (4)

0270070

Rabarber

 

0,01 (4)

 

0,1 (4)

0270080

Bamboescheuten

 

0,01 (4)

 

0,1 (4)

0270090

Palmharten

 

0,01 (4)

 

0,1 (4)

0270990

Overige

 

0,01 (4)

 

0,1 (4)

0280000

viii)

Fungi

0,05 (4)

0,01 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

0280010

Gekweekte fungi (champignon, oesterzwam, shiitake, schimmelmycelium (vegetatieve delen))

 

 

 

 

0280020

Wilde fungi (cantharel, truffel, morielje, eekhoorntjesbrood)

 

 

 

 

0280990

Overige

 

 

 

 

0290000

ix)

Zeewier

0,05 (4)

0,01 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,05 (4)

1

0,01 (4)

2

0300010

Bonen (tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

 

 

 

 

0300020

Linzen

 

 

 

 

0300030

Erwten (kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

 

 

 

 

0300040

Lupinen

 

 

 

 

0300990

Overige

 

 

 

 

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

 

 

 

0401000

i)

Oliehoudende zaden

0,3

 

 

 

0401010

Lijnzaad

 

0,01 (4)

0,4

0,1 (4)

0401020

Pinda’s

 

0,01 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

0401030

Papaverzaad

 

0,01 (4)

0,4

0,1 (4)

0401040

Sesamzaad

 

0,01 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

0401050

Zonnebloemzaad

 

0,01 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

0401060

Koolzaad (voederkoolzaad, raapzaad)

 

0,01 (4)

0,4

0,1 (4)

0401070

Sojabonen

 

0,01 (4)

0,01 (4)

4

0401080

Mosterdzaad

 

0,01 (4)

0,4

0,1 (4)

0401090

Katoenzaad

 

1,5

0,01 (4)

0,4

0401100

Pompoenzaad (andere zaden van Cucurbitaceae)

 

0,01 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

0401110

Saffloer

 

0,01 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

0401120

Bernagie (slangenkruid (Echium plantagineum), ruw parelzaad (Buglossoides arvensis))

 

0,01 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

0401130

Huttentut

 

0,01 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

0401140

Hennepzaad

 

0,01 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

0401150

Wonderboom

 

0,01 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

0401990

Overige

 

0,01 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

0,05 (4)

0,01 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

 

 

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 

 

 

 

0402030

Palmvruchten

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

 

0402990

Overige

 

 

 

 

0500000

5.

GRANEN

0,05 (4)

 

 

0,1 (4)

0500010

Gerst

 

0,01 (4)

0,6

 

0500020

Boekweit (amarant, quinoa)

 

0,01 (4)

0,01 (4)

 

0500030

Mais

 

0,02

0,01 (4)

 

0500040

Gierst (trosgierst, teff, vingergierst, parelgierst)

 

0,01 (4)

0,01 (4)

 

0500050

Haver

 

0,01 (4)

0,6

 

0500060

Rijst (wilde rijst (Zizania aquatica))

 

0,2

0,01 (4)

 

0500070

Rogge

 

0,01 (4)

0,2

 

0500080

Sorghum

 

0,01 (4)

0,01 (4)

 

0500090

Tarwe (spelt, triticale)

 

0,01 (4)

0,2

 

0500990

Overige (kanariezaad (Phalaris canariensis))

 

0,01 (4)

0,01 (4)

 

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

0,1

0,02 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

0610000

i)

Thee

 

 

 

 

0620000

ii)

Koffiebonen

 

 

 

 

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 

 

 

 

0631000

a)

Bloemen

 

 

 

 

0631010

Kamille (bloem)

 

 

 

 

0631020

Hibiscus (bloem)

 

 

 

 

0631030

Rozenblaadjes

 

 

 

 

0631040

Jasmijn (bloem) (vlierbloesem (Sambucus nigra))

 

 

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

 

 

0631990

Overige

 

 

 

 

0632000

b)

Bladeren

 

 

 

 

0632010

Aardbei (blad)

 

 

 

 

0632020

Rooibos (blad) (ginkgo (blad))

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

0632990

Overige

 

 

 

 

0633000

c)

Wortels

 

 

 

 

0633010

Valeriaanwortel

 

 

 

 

0633020

Ginsengwortel

 

 

 

 

0633990

Overige

 

 

 

 

0639000

d)

Andere kruidenthee

 

 

 

 

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd of gedroogd)

 

 

 

 

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

 

 

 

 

0700000

7.

HOP (gedroogd)

10

0,02 (4)

0,01 (4)

15

0800000

8.

SPECERIJEN

0,1

 

 

 

0810000

i)

Zaden

 

0,02 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

0810010

Anijs

 

 

 

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

 

 

0810030

Selderijzaad (lavaszaad)

 

 

 

 

0810040

Korianderzaad

 

 

 

 

0810050

Komijnzaad

 

 

 

 

0810060

Dillezaad

 

 

 

 

0810070

Venkelzaad

 

 

 

 

0810080

Fenegriek

 

 

 

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

 

 

0810990

Overige

 

 

 

 

0820000

ii)

Vruchten en bessen

 

0,02 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

0820010

Piment

 

 

 

 

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 

 

 

 

0820030

Karwij

 

 

 

 

0820040

Kardemom

 

 

 

 

0820050

Jeneverbessen

 

 

 

 

0820060

Peper, zwart, groen en wit (lange peper, roze peper)

 

 

 

 

0820070

Vanillestokjes

 

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

 

0820990

Overige

 

 

 

 

0830000

iii)

Bast

 

0,02 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

0830010

Kaneel (cassia)

 

 

 

 

0830990

Overige

 

 

 

 

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 

 

 

 

0840010

Zoethout

 

0,02 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

0840020

Gember

 

0,02 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

0840030

Geelwortel

 

0,02 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Overige

 

0,02 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

0850000

v)

Knoppen

 

0,02 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

0850010

Kruidnagels

 

 

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

 

 

0850990

Overige

 

 

 

 

0860000

vi)

Stempels

 

0,02 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

0860010

Saffraan

 

 

 

 

0860990

Overige

 

 

 

 

0870000

vii)

Zaadrokken

 

0,02 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

0870010

Foelie

 

 

 

 

0870990

Overige

 

 

 

 

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

0,05 (4)

0,01 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

0900010

Suikerbiet

 

 

 

 

0900020

Suikerriet

 

 

 

 

0900030

Wortelcichorei

 

 

 

 

0900990

Overige

 

 

 

 

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

 

 

 

 

1010000

i)

Weefsel

 

 

0,01 (4)

 

1011000

a)

Varkens

0,01 (4)

 

 

 

1011010

Spier

 

2

 

0,05

1011020

Vet

 

2

 

0,01 (4)

1011030

Lever

 

1

 

0,7

1011040

Nier

 

1

 

0,7

1011050

Eetbare slachtafvallen

 

1

 

0,7

1011990

Overige

 

0,01 (4)

 

0,01 (4)

1012000

b)

Runderen

 

 

 

 

1012010

Spier

0,01 (4)

2

 

0,05

1012020

Vet

0,02

2

 

0,01 (4)

1012030

Lever

0,01 (4)

1

 

0,7

1012040

Nier

0,01 (4)

1

 

0,7

1012050

Eetbare slachtafvallen

0,01 (4)

1

 

0,7

1012990

Overige

0,01 (4)

0,01 (4)

 

0,01 (4)

1013000

c)

Schapen

0,01 (4)

 

 

 

1013010

Spier

 

2

 

0,05

1013020

Vet

 

2

 

0,01 (4)

1013030

Lever

 

1

 

0,7

1013040

Nier

 

1

 

0,7

1013050

Eetbare slachtafvallen

 

1

 

0,7

1013990

Overige

 

0,01 (4)

 

0,01 (4)

1014000

d)

Geiten

0,01 (4)

 

 

 

1014010

Spier

 

2

 

0,05

1014020

Vet

 

2

 

0,01 (4)

1014030

Lever

 

1

 

0,7

1014040

Nier

 

1

 

0,7

1014050

Eetbare slachtafvallen

 

1

 

0,7

1014990

Overige

 

0,01 (4)

 

0,01 (4)

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

0,01 (4)

 

 

 

1015010

Spier

 

2

 

0,05

1015020

Vet

 

2

 

0,01 (4)

1015030

Lever

 

1

 

0,7

1015040

Nier

 

1

 

0,7

1015050

Eetbare slachtafvallen

 

1

 

0,7

1015990

Overige

 

0,01 (4)

 

0,01 (4)

1016000

f)

Pluimvee — kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

0,01 (4)

0,01 (4)

 

0,01 (4)

1016010

Spier

 

 

 

 

1016020

Vet

 

 

 

 

1016030

Lever

 

 

 

 

1016040

Nier

 

 

 

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

 

 

 

 

1016990

Overige

 

 

 

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (konijn, kangoeroe, hert)

0,01 (4)

 

 

 

1017010

Spier

 

2

 

0,05

1017020

Vet

 

2

 

0,01 (4)

1017030

Lever

 

1

 

0,7

1017040

Nier

 

1

 

0,7

1017050

Eetbare slachtafvallen

 

1

 

0,7

1017990

Overige

 

0,01 (4)

 

0,01 (4)

1020000

ii)

Melk

0,01 (4)

0,1

0,01 (4)

0,005 (4)

1020010

Runderen

 

 

 

 

1020020

Schapen

 

 

 

 

1020030

Geiten

 

 

 

 

1020040

Paarden

 

 

 

 

1020990

Overige

 

 

 

 

1030000

iii)

Vogeleieren

0,01 (4)

0,01 (4)

0,01 (4)

0,01 (4)

1030010

Kippen

 

 

 

 

1030020

Eenden

 

 

 

 

1030030

Ganzen

 

 

 

 

1030040

Kwartels

 

 

 

 

1030990

Overige

 

 

 

 

1040000

iv)

Honing (koninginnengelei, pollen, honingraat met honing (raathoning))

0,05 (4)

0,05 (4)

0,05 (4)

0,05 (4)

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (kikkerbilletjes, krokodillen)

0,01 (4)

0,01 (4)

0,01 (4)

0,01 (4)

1060000

vi)

Slakken

0,01 (4)

0,01 (4)

0,01 (4)

0,01 (4)

1070000

vii)

Andere producten van landdieren (vrij wild)

0,01 (4)

0,01 (4)

0,01 (4)

0,01 (4)

 

b)

in deel B worden de kolommen voor kresoxim-methyl en thiacloprid vervangen door:

"Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (7)

Kresoxim-methyl (F) (R)

Thiacloprid (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

0130040

Mispels

0,2

0,3

0130050

Loquats (Japanse mispels)

0,2

0,3

0154050

Rozenbottels

0,05 (6)

1

0154060

Moerbeien (aardbeiboomvrucht)

0,05 (6)

1

0154070

Azaroles (Middellandse Zeemispels) (kiwibes (Actinidia arguta))

0,9

1

0154080

Vlierbessen (zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

0,05 (6)

1

0161050

Carambola’s (bilimbi (blimbing))

0,05 (6)

0,02 (6)

0161060

Kaki’s

0,05 (6)

0,02 (6)

0161070

Jambolans (djamblangs) (djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (Eugenia uniflora))

0,05 (6)

0,02 (6)

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

0,05 (6)

0,02 (6)

0162050

Sterappelen

0,05 (6)

0,02 (6)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

0,05 (6)

0,02 (6)

0163060

Cherimoya’s (custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (Annona diversifolia) en andere middelgrote Annonaceae-vruchten)

0,05 (6)

0,02 (6)

0163070

Guaves (rode pitaya/drakenvrucht (Hylocereus undatus))

0,05 (6)

0,02 (6)

0163090

Broodvruchten (nangka (jackfruit))

0,05 (6)

0,02 (6)

0163100

Doerians

0,05 (6)

0,02 (6)

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

0,05 (6)

0,02 (6)

0212040

Arrowroot (pijlwortel)

0,05 (6)

0,02 (6)

0251050

Winterkers

0,05 (6)

2

0251070

Rode amsoi

0,05 (6)

2

0252020

Postelein (winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (Salsola soda))

0,05 (6)

0,02 (6)

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren) (malabarspinazie, bananenbladeren, jong acaciablad of cha-om)

0,05 (6)

0,02 (6)

0256050

Salie (winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

0,05 (6)

5

0256060

Rozemarijn

0,05 (6)

5

0256070

Tijm (marjolein, oregano)

0,05 (6)

5

0256080

Basilicum (citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen (goudsbloem en andere), Aziatische waternavel, (wilde)betelblad/la lot, kerrieblad)

0,05 (6)

5

0256090

Laurierblad (citroengras)

0,05 (6)

5

0256100

Dragon (hysop)

0,05 (6)

5

0270080

Bamboescheuten

0,05 (6)

0,02 (6)

0270090

Palmharten

0,05 (6)

0,02 (6)

0290000

ix)

Zeewier

0,05 (6)

0,02 (6)

0401110

Saffloer

0,1 (6)

0,05 (6)

0401120

Bernagie (slangenkruid (Echium plantagineum), ruw parelzaad (Buglossoides arvensis))

0,1 (6)

0,05 (6)

0401130

Huttentut

0,1 (6)

0,05 (6)

0401150

Wonderboom

0,1 (6)

0,05 (6)

0402020

Palmnoten (palmpitten)

0,1 (6)

0,05 (6)

0402030

Palmvruchten

0,1 (6)

0,05 (6)

0402040

Kapok

0,1 (6)

0,05 (6)

0620000

ii)

Koffiebonen

0,1 (6)

0,05 (6)

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

0,1 (6)

 

0631000

a)

Bloemen

0,1 (6)

0,1

0631010

Kamille (bloem)

0,1 (6)

0,1

0631020

Hibiscus (bloem)

0,1 (6)

0,1

0631030

Rozenblaadjes

0,1 (6)

0,1

0631040

Jasmijn (bloem) (vlierbloesem (Sambucus nigra))

0,1 (6)

0,1

0631050

Lindebloesem

0,1 (6)

0,1

0631990

Overige

0,1 (6)

0,1

0632000

b)

Bladeren

0,1 (6)

50

0632010

Aardbei (blad)

0,1 (6)

50

0632020

Rooibos (blad) (ginkgo (blad))

0,1 (6)

50

0632030

Maté

0,1 (6)

50

0632990

Overige

0,1 (6)

50

0633000

c)

Wortels

0,1 (6)

0,1

0633010

Valeriaanwortel

0,1 (6)

0,1

0633020

Ginsengwortel

0,1 (6)

0,1

0633990

Overige

0,1 (6)

0,1

0639000

d)

Andere kruidenthee

0,1 (6)

0,1

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd of gedroogd)

0,1 (6)

0,05 (6)

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

0,1 (6)

0,05 (6)

0800000

8.

SPECERIJEN

 

 

0810000

i)

Zaden

0,1 (6)

0,1

0810010

Anijs

0,1 (6)

0,1

0810020

Zwarte komijn

0,1 (6)

0,1

0810030

Selderijzaad (lavaszaad)

0,1 (6)

0,1

0810040

Korianderzaad

0,1 (6)

0,1

0810050

Komijnzaad

0,1 (6)

0,1

0810060

Dillezaad

0,1 (6)

0,1

0810070

Venkelzaad

0,1 (6)

0,1

0810080

Fenegriek

0,1 (6)

0,1

0810090

Nootmuskaat

0,1 (6)

0,1

0810990

Overige

0,1 (6)

0,1

0820000

ii)

Vruchten en bessen

0,1 (6)

0,1

0820010

Piment

0,1 (6)

0,1

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

0,1 (6)

0,1

0820030

Karwij

0,1 (6)

0,1

0820040

Kardemom

0,1 (6)

0,1

0820050

Jeneverbessen

0,1 (6)

0,1

0820060

Peper, zwart, groen en wit (lange peper, roze peper)

0,1 (6)

0,1

0820070

Vanillestokjes

0,1 (6)

0,1

0820080

Tamarinde

0,1 (6)

0,1

0820990

Overige

0,1 (6)

0,1

0830000

iii)

Bast

0,1 (6)

0,1

0830010

Kaneel (cassia)

0,1 (6)

0,1

0830990

Overige

0,1 (6)

0,1

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 

 

0840010

Zoethout

0,1 (6)

0,1

0840020

Gember

0,1 (6)

0,1

0840030

Geelwortel

0,1 (6)

0,1

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

0840990

Overige

0,1 (6)

0,1

0850000

v)

Knoppen

0,1 (6)

0,1

0850010

Kruidnagels

0,1 (6)

0,1

0850020

Kappertjes

0,1 (6)

0,1

0850990

Overige

0,1 (6)

0,1

0860000

vi)

Stempels

0,1 (6)

0,1

0860010

Saffraan

0,1 (6)

0,1

0860990

Overige

0,1 (6)

0,1

0870000

vii)

Zaadrokken

0,1 (6)

0,1

0870010

Foelie

0,1 (6)

0,1

0870990

Overige

0,1 (6)

0,1

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

0,05 (6)

0,02 (6)

0900010

Suikerbiet

0,05 (6)

0,02 (6)

0900020

Suikerriet

0,05 (6)

0,02 (6)

0900030

Wortelcichorei

0,05 (6)

0,02 (6)

0900990

Overige

0,05 (6)

0,02 (6)

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

 

 

1015010

Spier

0,02 (6)

0,05

1015020

Vet

0,02 (6)

0,05

1015030

Lever

0,02 (6)

0,3

1015040

Nier

0,05

0,3

1015050

Eetbare slachtafvallen

0,02 (6)

0,01 (6)

1015990

Overige

0,02 (6)

0,01 (6)

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (konijn, kangoeroe, hert)

 

 

1017010

Spier

0,02 (6)

0,05

1017020

Vet

0,02 (6)

0,05

1017030

Lever

0,02 (6)

0,3

1017040

Nier

0,05

0,3

1017050

Eetbare slachtafvallen

0,02 (6)

0,01 (6)

1017990

Overige

0,02 (6)

0,01 (6)

1030020

Eenden

0,02 (6)

0,01 (6)

1030030

Ganzen

0,02 (6)

0,01 (6)

1030040

Kwartels

0,02 (6)

0,01 (6)

1030990

Overige

0,02 (6)

0,01 (6)

1040000

iv)

Honing (koninginnengelei, pollen, honingraat met honing (raathoning))

0,05 (6)

0,2

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (kikkerbilletjes, krokodillen)

0,02 (6)

0,01 (6)

1060000

vi)

Slakken

0,02 (6)

0,01 (6)

1070000

(vii)

Other terrestrial animal products (Wild game)

0,02 (6)

0,01 (6)

 

(1)  Analytische aantoonbaarheidsgrens.

(2)  Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor het MRL in bijlage III, deel B geldt.

(3)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(F)= Vetoplosbaar"

(4)  Analytische aantoonbaarheidsgrens.

(5)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(F)= Vetoplosbaar

Fenpyroximaat (F)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040 Mierikswortel

Flubendiamide (F)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040 Mierikswortel

Isopyrazam

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040 Mierikswortel

Spirotetramat en de 4 metabolieten BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy, en BYI08330 enol-glucoside daarvan, uitgedrukt als spirotetramat (R)

(R)= Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Spirotetramat - Code 1000000 behalve 1040000: Spirotetramat en de metaboliet BYI08330-enol daarvan, uitgedrukt als spirotetramat

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040 Mierikswortel"

(6)  Analytische aantoonbaarheidsgrens.

(7)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(F)= Vetoplosbaar

Kresoxim-methyl (F) (R)

(R)= Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Kresoxim-methyl -code 1010000: 490M1 uitgedrukt als kresoxim-methyl

Kresoxim-methyl -code 1020000: 490M9 uitgedrukt als kresoxim-methyl

Metaboliet 490M1 = 2-methoxyimino-2-[2-(o-tolyloxymethyl)fenyl]azijnzuur. Metaboliet 490M9 = 2-[2-(4-hydroxy-2-methylfenoxymethyl)fenyl]-2-methoxyiminoazijnzuur.

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040 Mierikswortel

Thiacloprid (F)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040 Mierikswortel"


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving