Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.25

VERORDENING (EU) Nr. 318/2014 VAN DE COMMISSIE

van 27 maart 2014

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor fenarimol, metaflumizon en teflubenzuron in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor fenarimol zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II en in deel B van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor metaflumizon en teflubenzuron zijn MRL's vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

In de context van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof metaflumizon bevat op Cucurbitaceae (met eetbare schil), meloenen, watermeloenen, broccoli, bloemkool, Chinese kool, slasoorten, kruiden, bonen (met peul), erwten (met peul), artisjokken en katoenzaad is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediend.

(3)

Wat teflubenzuron betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor gewassen uit de Solanaceaegroep en Cucurbitaceae (met eetbare schil).

(4)

Overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 is een aanvraag ingediend voor fenarimol op appels, kersen, perziken, druiven, aardbeien, bananen, tomaten, komkommers, meloenen, pompoenen en watermeloenen. Volgens de aanvrager leidt het toegelaten gebruik van fenarimol op dergelijke gewassen in verschillende derde landen tot residugehalten die de krachtens Verordening (EG) nr. 396/2005 toegelaten MRL's overschrijden en zijn hogere MRL's nodig om handelsbarrières voor de invoer van deze gewassen te vermijden.

(5)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 hebben de betrokken lidstaten deze aanvragen geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen bij de Commissie ingediend.

(6)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en, indien relevant, voor dieren en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL's uitgebracht (2). Zij heeft deze adviezen naar de Commissie en de lidstaten gestuurd en bekendgemaakt.

(7)

De EFSA heeft in haar met redenen omklede adviezen geconcludeerd dat, wat het gebruik van fenarimol op perziken, druiven, aardbeien, tomaten en watermeloenen en het gebruik van metaflumizon op meloenen, watermeloenen, kruiden en slasoorten (behalve sla) betreft, de ingediende gegevens niet toereikend zijn om nieuwe MRL's vast te stellen. Wat het gebruik van metaflumizon op andijvie betreft, beveelt de EFSA niet aan het voorgestelde MRL vast te stellen, aangezien een risico voor consumenten niet kan worden uitgesloten. De bestaande MRL's moeten daarom ongewijzigd blijven.

(8)

Wat het gebruik van metaflumizon op broccoli en sla betreft, beveelt de EFSA aan lagere MRL's vast te stellen dan de door de aanvrager voorgestelde MRL's.

(9)

Wat het gebruik van teflubenzuron op Solanaceae en Cucurbitaceae (met eetbare schil) betreft, heeft de EFSA chronische risico's vastgesteld bij inname door consumenten. Het grootste gedeelte van de totale blootstelling werd echter waargenomen op appels. De EFSA beveelt aan het MRL dat voor appels is vastgesteld te verlagen, wanneer de MRL's voor bovenstaande gewassen worden verhoogd. Aangezien dat MRL was vastgesteld teneinde een op toegelaten gebruik in Brazilië gebaseerde aanvraag voor invoertolerantie in te willigen, is er contact opgenomen met de aanvrager om handelsbarrières te voorkomen. De aanvrager heeft een reserve-MRL van 0,5 mg/kg voorgesteld, die voldoende is voor het toegelaten gebruik in Brazilië. Aangezien een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, moet dat MRL worden vastgesteld op 0,5 mg/kg.

(10)

Wat alle andere toepassingen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende gewassen en producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) of de acute referentiedosis (ARfD) wordt overschreden.

(11)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL’s aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(12)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL's geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(13)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(14)

De verordening voorziet in een overgangsregeling voor producten die voor de wijziging van de MRL's rechtmatig werden vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden.

(15)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL's van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL's zullen voortvloeien.

(16)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 396/2005 blijft in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die voor 17 oktober 2014 rechtmatig zijn geproduceerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 17 oktober 2014.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 maart 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online te vinden op: http://www.efsa.europa.eu

Reasoned opinion of EFSA on the modification of the existing MRLs for fenarimol in various crops. EFSA Journal 2011; 9(9):2350 [32 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2350.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for metaflumizone in various commodities. EFSA Journal 2013; 11(7):3316 [50 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3316.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for teflubenzuron in various fruiting vegetables. EFSA Journal 2012; 10(3):2633 [27 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2633.


BIJLAGEN

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II wordt de kolom voor fenarimol vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Fenarimol

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN NOTEN

 

0110000

i)

Citrusvruchten

0,02 (2)

0110010

Grapefruits (shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

0110020

Sinaasappelen (bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

0110030

Citroenen (sukadecitroen, citroen, Boeddha’s hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

0110040

Lemmetjes

 

0110050

Mandarijnen (clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen; tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

0110990

Overige

 

0120000

ii)

Noten

0,02 (2)

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten (lambertsnoot)

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige

 

0130000

iii)

Pitvruchten

0,1

0130010

Appelen (wilde appelen)

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

0130030

Kweeperen

 

0130040

Mispels

 (3)

0130050

Loquats (Japanse mispels)

 (3)

0130990

Overige

 

0140000

iv)

Steenvruchten

 

0140010

Abrikozen

0,5

0140020

Kersen (zoete kers, zure kers)

1,5

0140030

Perziken (nectarine en soortgelijke kruisingen)

0,5

0140040

Pruimen (kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim, rode dadel/Chinese dadel/Chinese jujube (Ziziphus ziziphus))

0,02 (2)

0140990

Overige

0,02 (2)

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

0,3

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

Aardbeien

0,3

0153000

c)

Rubussoorten

 

0153010

Bramen

0,02 (2)

0153020

Dauwbramen (loganbes, taybes, boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen van Rubus-soorten)

0,02 (2)

0153030

Frambozen (wijnbes, poolbraam/framboos (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

0,1

0153990

Overige

0,02 (2)

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

 

0154010

Blauwe bessen (bosbes)

0,02 (2)

0154020

Veenbessen (vossenbes/rode bosbes (V. vitis-idaea))

0,02 (2)

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

1

0154040

Kruisbessen (inclusief kruisingen met andere Ribes-soorten)

1

0154050

Rozenbottels

 (3)

0154060

Moerbeien (aardbeiboomvrucht)

 (3)

0154070

Azaroles (Middellandse Zeemispels) (kiwibes (Actinidia arguta))

 (3)

0154080

Vlierbessen (zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

 (3)

0154990

Overige

0,02 (2)

0160000

vi)

Diverse vruchten

 

0161000

a)

Met eetbare schil

0,02 (2)

0161010

Dadels

 

0161020

Vijgen

 

0161030

Tafelolijven

 

0161040

Kumquats (marumi-kumquat, nagami-kumquat, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

0161050

Carambola’s (bilimbi (blimbing))

 (3)

0161060

Kaki’s

 (3)

0161070

Jambolans (djamblangs) (djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (Eugenia uniflora))

 (3)

0161990

Overige

 

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

0,02 (2)

0162010

Kiwi’s

 

0162020

Lychees (kapulasan, ramboetan, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

0162030

Passievruchten

 

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 (3)

0162050

Sterappelen

 (3)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 (3)

0162990

Overige

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

0163010

Avocado’s

0,02 (2)

0163020

Bananen (dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

0,2

0163030

Mango’s

0,02 (2)

0163040

Papaja’s

0,02 (2)

0163050

Granaatappels

0,02 (2)

0163060

Cherimoya’s (custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (Annona diversifolia) en andere middelgrote Annonaceae-vruchten)

 (3)

0163070

Guaves (rode pitaya/drakenvrucht (Hylocereus undatus))

 (3)

0163080

Ananassen

0,02 (2)

0163090

Broodvruchten (nangka (jackfruit))

 (3)

0163100

Doerians

 (3)

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 (3)

0163990

Overige

0,02 (2)

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

0,02 (2)

0211000

a)

Aardappelen

 

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

 

0212010

Cassave (taro, eddo/eddoe, yautia)

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams (yamboon/jicama)

 

0212040

Arrowroot (pijlwortel)

 (3)

0212990

Overige

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

0213010

Rode bieten

 

0213020

Wortels

 

0213030

Knolselderij

 

0213040

Mierikswortel (engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

 

0213050

Aardperen (topinamboers) (crosne)

 

0213060

Pastinaken

 

0213070

Wortelpeterselie

 

0213080

Radijzen (rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, aardamandel/tijgernoot (Cyperus esculentus))

 

0213090

Schorseneren (zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer/oesterplant, klitwortel)

 

0213100

Koolrapen

 

0213110

Rapen

 

0213990

Overige

 

0220000

ii)

Bolgewassen

0,02 (2)

0220010

Knoflook

 

0220020

Uien (andere boluien, zilveruitjes)

 

0220030

Sjalotten

 

0220040

Bosuien en stengeluien (andere groene uien en soortgelijke soorten)

 

0220990

Overige

 

0230000

iii)

Vruchtgroenten

 

0231000

a)

Solanaceae

0,02 (2)

0231010

Tomaten (kerstomaat, Physalis spp., gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense), boomtomaat)

 

0231020

Pepers (paprika's) (chilipeper)

 

0231030

Aubergines (pepino, antroewa/witte eierplant (S. macrocarpon))

 

0231040

Okra’s, okers

 

0231990

Overige

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,2

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes (zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittere meloen, padwal, hoekige luffa/teroi)

 

0232990

Overige

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

0233010

Meloenen (kiwano)

0,2

0233020

Pompoenen (winterpompoen, marrow (late soort))

0,2

0233030

Watermeloenen

0,05

0233990

Overige

0,05

0234000

d)

Suikermais (babymais)

0,02 (2)

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

0,02 (2)

0240000

iv)

Koolsoorten

0,02 (2)

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

 

0241010

Broccoli (Chinese broccoli)

 

0241020

Bloemkool

 

0241990

Overige

 

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

0242010

Spruitjes

 

0242020

Sluitkool (spitskool, rode kool, savooiekool, wittekool)

 

0242990

Overige

 

0243000

c)

Bladkoolachtigen

 

0243010

Chinese kool (mosterdkool, paksoi, tatsoi, choisum, petsai)

 

0243020

Boerenkool (krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

0243990

Overige

 

0244000

d)

Koolrabi

 

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

0,02 (2)

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

 

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

 

0251020

Sla (kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

 

0251030

Andijvie (wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), molsla)

 

0251040

Tuinkers (taugé (mungboonkiemen), alfalfakiemen)

 

0251050

Winterkers

 (3)

0251060

Raketsla, rucola (grote zandkool (Diplotaxis spp.))

 

0251070

Rode amsoi

 (3)

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp., inclusief raapstelen (mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst), waaronder Brassica-gewassen, koolrabibladeren)

 

0251990

Overige

 

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

 

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara), tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)

 

0252020

Postelein (winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (Salsola soda))

 (3)

0252030

Snijbiet (bladeren van de biet)

 

0252990

Overige

 

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren) (malabarspinazie, bananenbladeren, jong acaciablad of cha-om)

 (3)

0254000

d)

Waterkers (dagoeblad/waterspinazie (Ipomea aquatica), watermimosa)

 

0255000

e)

Witlof

 

0256000

f)

Kruiden

 

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij (venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (Eryngium foetidum))

 

0256040

Peterselie (bladeren van wortelpeterselie)

 

0256050

Salie (winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

 (3)

0256060

Rozemarijn

 (3)

0256070

Tijm (marjolein, oregano)

 (3)

0256080

Basilicum (citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen (goudsbloem en andere), Aziatische waternavel, (wilde)betelblad/la lot, kerrieblad)

 (3)

0256090

Laurierblad (citroengras)

 (3)

0256100

Dragon (hysop)

 (3)

0256990

Overige

 

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

0,02 (2)

0260010

Bonen (met peul) (sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)

 

0260020

Bonen (zonder peul) (tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

 

0260030

Erwten (met peul) (peultjes/suikererwt)

 

0260040

Erwten (zonder peul) (doperwt, groene erwt, kekererwt)

 

0260050

Linzen

 

0260990

Overige

 

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

0,02 (2)

0270010

Asperges

 

0270020

Kardoen (Borago officinalis (stengels))

 

0270030

Bleekselderij

 

0270040

Knolvenkel

 

0270050

Artisjokken (bananenbloem)

 

0270060

Prei

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bamboescheuten

 (3)

0270090

Palmharten

 (3)

0270990

Overige

 

0280000

viii)

Fungi

0,02 (2)

0280010

Gekweekte fungi (champignon, oesterzwam, shiitake, schimmelmycelium (vegetatieve delen))

 

0280020

Wilde fungi (cantharel, truffel, morielje, eekhoorntjesbrood)

 

0280990

Overige

 

0290000

ix)

Zeewier

 (3)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,02 (2)

0300010

Bonen (tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten (kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

 

0300040

Lupinen

 

0300990

Overige

 

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,02 (2)

0401000

i)

Oliehoudende zaden

 

0401010

Lijnzaad

 

0401020

Pinda’s

 

0401030

Papaverzaad

 

0401040

Sesamzaad

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

0401060

Koolzaad (voederkoolzaad, raapzaad)

 

0401070

Sojabonen

 

0401080

Mosterdzaad

 

0401090

Katoenzaad

 

0401100

Pompoenzaad (andere zaden van Cucurbitaceae)

 

0401110

Saffloer

 (3)

0401120

Bernagie (slangenkruid (Echium plantagineum), ruw parelzaad (Buglossoides arvensis))

 (3)

0401130

Huttentut

 (3)

0401140

Hennepzaad

 

0401150

Wonderboom

 (3)

0401990

Overige

 

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 (3)

0402030

Palmvruchten

 (3)

0402040

Kapok

 (3)

0402990

Overige

 

0500000

5.

GRANEN

0,02 (2)

0500010

Gerst

 

0500020

Boekweit (amarant, quinoa)

 

0500030

Mais

 

0500040

Gierst (trosgierst, teff, vingergierst, parelgierst)

 

0500050

Haver

 

0500060

Rijst (wilde rijst (Zizania aquatica))

 

0500070

Rogge

 

0500080

Sorghum

 

0500090

Tarwe (spelt, triticale)

 

0500990

Overige (kanariezaad (Phalaris canariensis))

 

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

0,05 (2)

0610000

i)

Thee

 

0620000

ii)

Koffiebonen

 (2)

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 (2)

0631000

a)

Bloemen

 (2)

0631010

Kamille (bloem)

 (2)

0631020

Hibiscus (bloem)

 (2)

0631030

Rozenblaadjes

 (2)

0631040

Jasmijn (bloem) (vlierbloesem (Sambucus nigra))

 (2)

0631050

Lindebloesem

 (2)

0631990

Overige

 (2)

0632000

b)

Bladeren

 (2)

0632010

Aardbei (blad)

 (2)

0632020

Rooibos (blad) (ginkgo (blad))

 (2)

0632030

Maté

 (2)

0632990

Overige

 (2)

0633000

c)

Wortels

 (2)

0633010

Valeriaanwortel

 (2)

0633020

Ginsengwortel

 (2)

0633990

Overige

 (2)

0639000

d)

Andere kruidenthee

 (2)

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd of gedroogd)

 (2)

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

 (2)

0700000

7.

HOP (gedroogd)

5

0800000

8.

SPECERIJEN

 (3)

0810000

i)

Zaden

 (3)

0810010

Anijs

 (3)

0810020

Zwarte komijn

 (3)

0810030

Selderijzaad (lavaszaad)

 (3)

0810040

Korianderzaad

 (3)

0810050

Komijnzaad

 (3)

0810060

Dillezaad

 (3)

0810070

Venkelzaad

 (3)

0810080

Fenegriek

 (3)

0810090

Nootmuskaat

 (3)

0810990

Overige

 (3)

0820000

ii)

Vruchten en bessen

 (3)

0820010

Piment

 (3)

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 (3)

0820030

Karwij

 (3)

0820040

Kardemom

 (3)

0820050

Jeneverbessen

 (3)

0820060

Peper, zwart, groen en wit (lange peper, roze peper)

 (3)

0820070

Vanillestokjes

 (3)

0820080

Tamarinde

 (3)

0820990

Overige

 (3)

0830000

iii)

Bast

 (3)

0830010

Kaneel (cassia)

 (3)

0830990

Overige

 (3)

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 (3)

0840010

Zoethout

 (3)

0840020

Gember

 (3)

0840030

Geelwortel

 (3)

0840040

Mierikswortel

 (3)

0840990

Overige

 (3)

0850000

v)

Knoppen

 (3)

0850010

Kruidnagels

 (3)

0850020

Kappertjes

 (3)

0850990

Overige

 (3)

0860000

vi)

Stempels

 (3)

0860010

Saffraan

 (3)

0860990

Overige

 (3)

0870000

vii)

Zaadrokken

 (3)

0870010

Foelie

 (3)

0870990

Overige

 (3)

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

 (3)

0900010

Suikerbiet

 (3)

0900020

Suikerriet

 (3)

0900030

Wortelcichorei

 (3)

0900990

Overige

 (3)

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

 

1010000

i)

Weefsel

0,02 (2)

1011000

a)

Varkens

 

1011010

Spier

 

1011020

Vet

 

1011030

Lever

 

1011040

Nier

 

1011050

Eetbare slachtafvallen

 

1011990

Overige

 

1012000

b)

Runderen

 

1012010

Spier

 

1012020

Vet

 

1012030

Lever

 

1012040

Nier

 

1012050

Eetbare slachtafvallen

 

1012990

Overige

 

1013000

c)

Schapen

 

1013010

Spier

 

1013020

Vet

 

1013030

Lever

 

1013040

Nier

 

1013050

Eetbare slachtafvallen

 

1013990

Overige

 

1014000

d)

Geiten

 

1014010

Spier

 

1014020

Vet

 

1014030

Lever

 

1014040

Nier

 

1014050

Eetbare slachtafvallen

 

1014990

Overige

 

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

 (3)

1015010

Spier

 (3)

1015020

Vet

 (3)

1015030

Lever

 (3)

1015040

Nier

 (3)

1015050

Eetbare slachtafvallen

 (3)

1015990

Overige

 (3)

1016000

f)

Pluimvee — kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

 

1016010

Spier

 

1016020

Vet

 

1016030

Lever

 

1016040

Nier

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

 

1016990

Overige

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (konijn, kangoeroe, hert)

 (3)

1017010

Spier

 (3)

1017020

Vet

 (3)

1017030

Lever

 (3)

1017040

Nier

 (3)

1017050

Eetbare slachtafvallen

 (3)

1017990

Overige

 (3)

1020000

ii)

Melk

0,02 (2)

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige

 

1030000

iii)

Vogeleieren

0,02 (2)

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 (3)

1030030

Ganzen

 (3)

1030040

Kwartels

 (3)

1030990

Overige

 (3)

1040000

iv)

Honing (koninginnengelei, pollen, honingraat met honing (raathoning))

 (3)

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (kikkerbilletjes, krokodillen)

 (3)

1060000

vi)

Slakken

 (3)

1070000

vii)

Andere producten van landdieren (vrij wild)

 (3)

2)

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

a)

in deel A worden de kolommen voor metaflumizon en teflubenzuron vervangen door:

Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (4)

Metaflumizon (som van E- en Z-isomeer)

Teflubenzuron

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN NOTEN

0,05 (5)

 

0110000

i)

Citrusvruchten

 

0,05 (5)

0110010

Grapefruits (shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

 

0110020

Sinaasappelen (bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

 

0110030

Citroenen (sukadecitroen, citroen, Boeddha’s hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

0110040

Lemmetjes

 

 

0110050

Mandarijnen (clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen; tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

0110990

Overige

 

 

0120000

ii)

Noten

 

0,05 (5)

0120010

Amandelen

 

 

0120020

Paranoten

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

0120060

Hazelnoten (lambertsnoot)

 

 

0120070

Macadamia

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

0120100

Pistaches

 

 

0120110

Walnoten

 

 

0120990

Overige

 

 

0130000

iii)

Pitvruchten

 

0,5

0130010

Appelen (wilde appelen)

 

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

 

0130030

Kweeperen

 

 

0130040

Mispels

 

 

0130050

Loquats (Japanse mispels)

 

 

0130990

Overige

 

 

0140000

iv)

Steenvruchten

 

1

0140010

Abrikozen

 

 

0140020

Kersen (zoete kers, zure kers)

 

 

0140030

Perziken (nectarine en soortgelijke kruisingen)

 

 

0140040

Pruimen (kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim, rode dadel/Chinese dadel/Chinese jujube (Ziziphus ziziphus))

 

 

0140990

Overige

 

 

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

 

1

0151010

Tafeldruiven

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

0152000

b)

Aardbeien

 

0,2

0153000

c)

Rubussoorten

 

0,2

0153010

Bramen

 

 

0153020

Dauwbramen (loganbes, taybes, boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen van Rubus-soorten)

 

 

0153030

Frambozen (wijnbes, poolbraam/framboos (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

0153990

Overige

 

 

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

 

0,2

0154010

Blauwe bessen (bosbes)

 

 

0154020

Veenbessen (vossenbes/rode bosbes (V. vitis-idaea))

 

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

 

 

0154040

Kruisbessen (inclusief kruisingen met andere Ribes-soorten)

 

 

0154050

Rozenbottels

 

 

0154060

Moerbeien (aardbeiboomvrucht)

 

 

0154070

Azaroles (Middellandse Zeemispels) (kiwibes (Actinidia arguta))

 

 

0154080

Vlierbessen (zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

 

 

0154990

Overige

 

 

0160000

vi)

Diverse vruchten

 

 

0161000

a)

Met eetbare schil

 

 

0161010

Dadels

 

2

0161020

Vijgen

 

0,05 (5)

0161030

Tafelolijven

 

0,05 (5)

0161040

Kumquats (marumi-kumquat, nagami-kumquat, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

0,05 (5)

0161050

Carambola’s (bilimbi (blimbing))

 

0,05 (5)

0161060

Kaki’s

 

0,05 (5)

0161070

Jambolans (djamblangs) (djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (Eugenia uniflora))

 

0,05 (5)

0161990

Overige

 

0,05 (5)

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

 

0,05 (5)

0162010

Kiwi’s

 

 

0162020

Lychees (kapulasan, ramboetan, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

 

0162030

Passievruchten

 

 

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 

 

0162990

Overige

 

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

0,05 (5)

0163010

Avocado’s

 

 

0163020

Bananen (dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

 

 

0163030

Mango’s

 

 

0163040

Papaja’s

 

 

0163050

Granaatappels

 

 

0163060

Cherimoya’s (custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (Annona diversifolia) en andere middelgrote Annonaceae-vruchten)

 

 

0163070

Guaves (rode pitaya/drakenvrucht (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananassen

 

 

0163090

Broodvruchten (nangka (jackfruit))

 

 

0163100

Doerians

 

 

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 

 

0163990

Overige

 

 

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

 

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

0,05 (5)

 

0211000

a)

Aardappelen

 

0,1

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

 

 

0212010

Cassave (taro, eddo/eddoe, yautia)

 

0,05 (5)

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0,1

0212030

Yams (yamboon/jicama)

 

0,05 (5)

0212040

Arrowroot (pijlwortel)

 

0,05 (5)

0212990

Overige

 

0,05 (5)

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

0,05 (5)

0213010

Rode bieten

 

 

0213020

Wortels

 

 

0213030

Knolselderij

 

 

0213040

Mierikswortel (engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

 

 

0213050

Aardperen (topinamboers) (crosne)

 

 

0213060

Pastinaken

 

 

0213070

Wortelpeterselie

 

 

0213080

Radijzen (rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, aardamandel/tijgernoot (Cyperus esculentus))

 

 

0213090

Schorseneren (zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer/oesterplant, klitwortel)

 

 

0213100

Koolrapen

 

 

0213110

Rapen

 

 

0213990

Overige

 

 

0220000

ii)

Bolgewassen

0,05 (5)

0,05 (5)

0220010

Knoflook

 

 

0220020

Uien (andere boluien, zilveruitjes)

 

 

0220030

Sjalotten

 

 

0220040

Bosuien en stengeluien (andere groene uien en soortgelijke soorten)

 

 

0220990

Overige

 

 

0230000

iii)

Vruchtgroenten

 

 

0231000

a)

Solanaceae

 

1,5

0231010

Tomaten (kerstomaat, Physalis spp., gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense), boomtomaat)

0,6

 

0231020

Pepers (paprika's) (chilipeper)

1

 

0231030

Aubergines (pepino, antroewa/witte eierplant (S. macrocarpon))

0,6

 

0231040

Okra’s, okers

0,05 (5)

 

0231990

Overige

0,05 (5)

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,4

 

0232010

Komkommers

 

0,5

0232020

Augurken

 

1,5

0232030

Courgettes (zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittere meloen, padwal, hoekige luffa/teroi)

 

0,5

0232990

Overige

 

0,5

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,05 (5)

 

0233010

Meloenen (kiwano)

 

0,2

0233020

Pompoenen (winterpompoen, marrow (late soort))

 

0,05 (5)

0233030

Watermeloenen

 

0,05 (5)

0233990

Overige

 

0,05 (5)

0234000

d)

Suikermais (babymais)

0,05 (5)

0,2

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

0,05 (5)

0,05 (5)

0240000

iv)

Koolsoorten

 

0,5

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

 

 

0241010

Broccoli (Chinese broccoli)

3

 

0241020

Bloemkool

1,5

 

0241990

Overige

0,05 (5)

 

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

 

0242010

Spruitjes

1

 

0242020

Sluitkool (spitskool, rode kool, savooiekool, wittekool)

1

 

0242990

Overige

0,05 (5)

 

0243000

c)

Bladkoolachtigen

 

 

0243010

Chinese kool (mosterdkool, paksoi, tatsoi, choisum, petsai)

7

 

0243020

Boerenkool (krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

0,05 (5)

 

0243990

Overige

0,05 (5)

 

0244000

d)

Koolrabi

0,05 (5)

 

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

 

0,05 (5)

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

10

 

0251020

Sla (kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

5

 

0251030

Andijvie (wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), molsla)

0,05 (5)

 

0251040

Tuinkers (taugé (mungboonkiemen), alfalfakiemen)

10

 

0251050

Winterkers

10

 

0251060

Raketsla, rucola (grote zandkool (Diplotaxis spp.))

10

 

0251070

Rode amsoi

10

 

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp., inclusief raapstelen (mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst), waaronder Brassica-gewassen, koolrabibladeren)

10

 

0251990

Overige

10

 

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

0,05 (5)

0,05 (5)

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara), tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)

 

 

0252020

Postelein (winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (Salsola soda))

 

 

0252030

Snijbiet (bladeren van de biet)

 

 

0252990

Overige

 

 

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren) (malabarspinazie, bananenbladeren, jong acaciablad of cha-om)

0,05 (5)

0,05 (5)

0254000

d)

Waterkers (dagoeblad/waterspinazie (Ipomea aquatica), watermimosa)

0,05 (5)

0,05 (5)

0255000

e)

Witlof

0,05 (5)

0,05 (5)

0256000

f)

Kruiden

0,05 (5)

2

0256010

Kervel

 

 

0256020

Bieslook

 

 

0256030

Bladselderij (venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (Eryngium foetidum))

 

 

0256040

Peterselie (bladeren van wortelpeterselie)

 

 

0256050

Salie (winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

 

 

0256060

Rozemarijn

 

 

0256070

Tijm (marjolein, oregano)

 

 

0256080

Basilicum (citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen (goudsbloem en andere), Aziatische waternavel, (wilde)betelblad/la lot, kerrieblad)

 

 

0256090

Laurierblad (citroengras)

 

 

0256100

Dragon (hysop)

 

 

0256990

Overige

 

 

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

 

0,05 (5)

0260010

Bonen (met peul) (sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)

0,9

 

0260020

Bonen (zonder peul) (tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

0,05 (5)

 

0260030

Erwten (met peul) (peultjes/suikererwt)

1,5

 

0260040

Erwten (zonder peul) (doperwt, groene erwt, kekererwt)

0,05 (5)

 

0260050

Linzen

0,05 (5)

 

0260990

Overige

0,05 (5)

 

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

 

 

0270010

Asperges

0,05 (5)

0,05 (5)

0270020

Kardoen (Borago officinalis (stengels))

0,05 (5)

0,05 (5)

0270030

Bleekselderij

0,05 (5)

0,5

0270040

Knolvenkel

0,05 (5)

0,05 (5)

0270050

Artisjokken (bananenbloem)

0,9

0,05 (5)

0270060

Prei

0,05 (5)

0,05 (5)

0270070

Rabarber

0,05 (5)

0,05 (5)

0270080

Bamboescheuten

0,05 (5)

0,05 (5)

0270090

Palmharten

0,05 (5)

0,05 (5)

0270990

Overige

0,05 (5)

0,05 (5)

0280000

viii)

Fungi

0,05 (5)

 

0280010

Gekweekte fungi (champignon, oesterzwam, shiitake, schimmelmycelium (vegetatieve delen))

 

0,05 (5)

0280020

Wilde fungi (cantharel, truffel, morielje, eekhoorntjesbrood)

 

0,2

0280990

Overige

 

0,05 (5)

0290000

ix)

Zeewier

0,05 (5)

0,05 (5)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,05 (5)

0,05 (5)

0300010

Bonen (tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

 

 

0300020

Linzen

 

 

0300030

Erwten (kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

 

 

0300040

Lupinen

 

 

0300990

Overige

 

 

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0,05 (5)

0401000

i)

Oliehoudende zaden

 

 

0401010

Lijnzaad

0,05 (5)

 

0401020

Pinda’s

0,05 (5)

 

0401030

Papaverzaad

0,05 (5)

 

0401040

Sesamzaad

0,05 (5)

 

0401050

Zonnebloemzaad

0,05 (5)

 

0401060

Koolzaad (voederkoolzaad, raapzaad)

0,05 (5)

 

0401070

Sojabonen

0,05 (5)

 

0401080

Mosterdzaad

0,05 (5)

 

0401090

Katoenzaad

0,07

 

0401100

Pompoenzaad (andere zaden van Cucurbitaceae)

0,05 (5)

 

0401110

Saffloer

0,05 (5)

 

0401120

Bernagie (slangenkruid (Echium plantagineum), ruw parelzaad (Buglossoides arvensis))

0,05 (5)

 

0401130

Huttentut

0,05 (5)

 

0401140

Hennepzaad

0,05 (5)

 

0401150

Wonderboom

0,05 (5)

 

0401990

Overige

0,05 (5)

 

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

0,05 (5)

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 

 

0402030

Palmvruchten

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Overige

 

 

0500000

5.

GRANEN

0,05 (5)

 

0500010

Gerst

 

0,1

0500020

Boekweit (amarant, quinoa)

 

0,05 (5)

0500030

Mais

 

0,1

0500040

Gierst (trosgierst, teff, vingergierst, parelgierst)

 

0,05 (5)

0500050

Haver

 

0,1

0500060

Rijst (wilde rijst (Zizania aquatica))

 

0,05 (5)

0500070

Rogge

 

0,1

0500080

Sorghum

 

0,05 (5)

0500090

Tarwe (spelt, triticale)

 

0,1

0500990

Overige (kanariezaad (Phalaris canariensis))

 

0,05 (5)

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

0,1 (5)

0,05 (5)

0610000

i)

Thee

 

 

0620000

ii)

Koffiebonen

 

 

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 

 

0631000

a)

Bloemen

 

 

0631010

Kamille (bloem)

 

 

0631020

Hibiscus (bloem)

 

 

0631030

Rozenblaadjes

 

 

0631040

Jasmijn (bloem) (vlierbloesem (Sambucus nigra))

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

0631990

Overige

 

 

0632000

b)

Bladeren

 

 

0632010

Aardbei (blad)

 

 

0632020

Rooibos (blad) (ginkgo (blad))

 

 

0632030

Maté

 

 

0632990

Overige

 

 

0633000

c)

Wortels

 

 

0633010

Valeriaanwortel

 

 

0633020

Ginsengwortel

 

 

0633990

Overige

 

 

0639000

d)

Andere kruidenthee

 

 

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd of gedroogd)

 

 

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

 

 

0700000

7.

HOP (gedroogd)

0,1 (5)

0,05 (5)

0800000

8.

SPECERIJEN

 

 

0810000

i)

Zaden

0,05 (5)

0,05 (5)

0810010

Anijs

 

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

0810030

Selderijzaad (lavaszaad)

 

 

0810040

Korianderzaad

 

 

0810050

Komijnzaad

 

 

0810060

Dillezaad

 

 

0810070

Venkelzaad

 

 

0810080

Fenegriek

 

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

0810990

Overige

 

 

0820000

ii)

Vruchten en bessen

0,05 (5)

0,05 (5)

0820010

Piment

 

 

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 

 

0820030

Karwij

 

 

0820040

Kardemom

 

 

0820050

Jeneverbessen

 

 

0820060

Peper, zwart, groen en wit (lange peper, roze peper)

 

 

0820070

Vanillestokjes

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

0820990

Overige

 

 

0830000

iii)

Bast

0,05 (5)

0,05 (5)

0830010

Kaneel (cassia)

 

 

0830990

Overige

 

 

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 

 

0840010

Zoethout

0,05 (5)

0,05 (5)

0840020

Gember

0,05 (5)

0,05 (5)

0840030

Geelwortel

0,05 (5)

0,05 (5)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

0840990

Overige

0,05 (5)

0,05 (5)

0850000

v)

Knoppen

0,05 (5)

0,05 (5)

0850010

Kruidnagels

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

0850990

Overige

 

 

0860000

vi)

Stempels

0,05 (5)

0,05 (5)

0860010

Saffraan

 

 

0860990

Overige

 

 

0870000

vii)

Zaadrokken

0,05 (5)

0,05 (5)

0870010

Foelie

 

 

0870990

Overige

 

 

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

0,05 (5)

0,05 (5)

0900010

Suikerbiet

 

 

0900020

Suikerriet

 

 

0900030

Wortelcichorei

 

 

0900990

Overige

 

 

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

 

0,05 (5)

1010000

i)

Weefsel

 

 

1011000

a)

Varkens

0,02

 

1011010

Spier

 

 

1011020

Vet

 

 

1011030

Lever

 

 

1011040

Nier

 

 

1011050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1011990

Overige

 

 

1012000

b)

Runderen

0,02

 

1012010

Spier

 

 

1012020

Vet

 

 

1012030

Lever

 

 

1012040

Nier

 

 

1012050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1012990

Overige

 

 

1013000

c)

Schapen

0,02

 

1013010

Spier

 

 

1013020

Vet

 

 

1013030

Lever

 

 

1013040

Nier

 

 

1013050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1013990

Overige

 

 

1014000

d)

Geiten

0,02

 

1014010

Spier

 

 

1014020

Vet

 

 

1014030

Lever

 

 

1014040

Nier

 

 

1014050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1014990

Overige

 

 

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

0,02

 

1015010

Spier

 

 

1015020

Vet

 

 

1015030

Lever

 

 

1015040

Nier

 

 

1015050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1015990

Overige

 

 

1016000

f)

Pluimvee — kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

 

 

1016010

Spier

0,02

 

1016020

Vet

0,1

 

1016030

Lever

0,02

 

1016040

Nier

0,02

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

0,02

 

1016990

Overige

0,02

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (konijn, kangoeroe, hert)

0,02

 

1017010

Spier

 

 

1017020

Vet

 

 

1017030

Lever

 

 

1017040

Nier

 

 

1017050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1017990

Overige

 

 

1020000

ii)

Melk

0,02

 

1020010

Runderen

 

 

1020020

Schapen

 

 

1020030

Geiten

 

 

1020040

Paarden

 

 

1020990

Overige

 

 

1030000

iii)

Vogeleieren

0,02

 

1030010

Kippen

 

 

1030020

Eenden

 

 

1030030

Ganzen

 

 

1030040

Kwartels

 

 

1030990

Overige

 

 

1040000

iv)

Honing (koninginnengelei, pollen, honingraat met honing (raathoning))

0,05 (5)

 

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (kikkerbilletjes, krokodillen)

0,02

 

1060000

vi)

Slakken

0,02

 

1070000

vii)

Andere producten van landdieren (vrij wild)

0,02

 

 

b)

in deel B wordt de kolom voor fenarimol vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (6)

Fenarimol

(1)

(2)

(3)

0130040

Mispels

0,1

0130050

Loquats

0,1

0154050

Rozenbottels

0,02 (7)

0154060

Moerbeien (aardbeiboomvrucht)

0,02 (7)

0154070

Azaroles (Middellandse Zeemispels) (kiwibes (Actinidia arguta))

0,02 (7)

0154080

Vlierbessen (zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

0,02 (7)

0161050

Carambola’s (bilimbi (blimbing))

0,02 (7)

0161060

Kaki's

0,02 (7)

0161070

Jambolans (djamblangs) (djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (grumichama Eugenia uniflora))

0,02 (7)

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

0,02 (7)

0162050

Sterappelen

0,02 (7)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

0,02 (7)

0163060

Cherimoya’s (custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (Annona diversifolia) en andere middelgrote Annonaceae-vruchten)

0,02 (7)

0163070

Guaves (rode pitaya/drakenvrucht (Hylocereus undatus))

0,02 (7)

0163090

Broodvruchten (nangka (jackfruit))

0,02 (7)

0163100

Doerians

0,02 (7)

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

0,02 (7)

0212040

Arrowroot (pijlwortel)

0,02 (7)

0251050

Winterkers

0,02 (7)

0251070

Rode amsoi

0,02 (7)

0252020

Postelein (winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (Salsola soda))

0,02 (7)

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren) (malabarspinazie, bananenbladeren, jong acaciablad of cha-om)

0,02 (7)

0256050

Salie (winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

0,02 (7)

0256060

Rozemarijn

0,02 (7)

0256070

Tijm (marjolein, oregano)

0,02 (7)

0256080

Basilicum (citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen (goudsbloem en andere), Aziatische waternavel, (wilde)betelblad/la lot, kerrieblad)

0,02 (7)

0256090

Laurierblad (citroengras)

0,02 (7)

0256100

Dragon (hysop)

0,02 (7)

0270080

Bamboescheuten

0,02 (7)

0270090

Palmharten

0,02 (7)

0290000

ix)

Zeewier

0,02 (7)

0401110

Saffloer

0,02 (7)

0401120

Bernagie (slangenkruid/kanariebloem (Echium plantagineum) ruw parelzaad (Buglossoides arvensis))

0,02 (7)

0401130

Huttentut

0,02 (7)

0401150

Wonderboom

0,02 (7)

0402020

Palmnoten (palmpitten)

0,02 (7)

0402030

Palmvruchten

0,02 (7)

0402040

Kapok

0,02 (7)

0620000

ii)

Koffiebonen

0,05 (7)

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

0,05 (7)

0631000

a)

Bloemen

0,05 (7)

0631010

Kamille (bloem)

0,05 (7)

0631020

Hibiscus (bloem)

0,05 (7)

0631030

Rozenblaadjes

0,05 (7)

0631040

Jasmijn (bloem) (vlierbloesem (Sambucus nigra))

0,05 (7)

0631050

Lindebloesem

0,05 (7)

0631990

Overige

0,05 (7)

0632000

b)

Bladeren

0,05 (7)

0632010

Aardbei (blad)

0,05 (7)

0632020

Rooibos (blad) (ginkgo (blad))

0,05 (7)

0632030

Maté

0,05 (7)

0632990

Overige

0,05 (7)

0633000

c)

Wortels

0,05 (7)

0633010

Valeriaanwortel

0,05 (7)

0633020

Ginsengwortel

0,05 (7)

0633990

Overige

0,05 (7)

0639000

d)

Andere kruidenthee

0,05 (7)

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd of gedroogd)

0,05 (7)

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

0,05 (7)

0800000

8.

SPECERIJEN

 

0810000

i)

Zaden

0,05 (7)

0810010

Anijs

0,05 (7)

0810020

Zwarte komijn

0,05 (7)

0810030

Selderijzaad (lavaszaad)

0,05 (7)

0810040

Korianderzaad

0,05 (7)

0810050

Komijnzaad

0,05 (7)

0810060

Dillezaad

0,05 (7)

0810070

Venkelzaad

0,05 (7)

0810080

Fenegriek

0,05 (7)

0810090

Nootmuskaat

0,05 (7)

0810990

Overige

0,05 (7)

0820000

ii)

Vruchten en bessen

0,05 (7)

0820010

Piment

0,05 (7)

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

0,05 (7)

0820030

Karwij

0,05 (7)

0820040

Kardemom

0,05 (7)

0820050

Jeneverbessen

0,05 (7)

0820060

Peper, zwart, groen en wit (lange peper, roze peper)

0,05 (7)

0820070

Vanillestokjes

0,05 (7)

0820080

Tamarinde

0,05 (7)

0820990

Overige

0,05 (7)

0830000

iii)

Bast

0,05 (7)

0830010

Kaneel (cassia)

0,05 (7)

0830990

Overige

0,05 (7)

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

0,05 (7)

0840020

Gember

0,05 (7)

0840030

Geelwortel

0,05 (7)

0840040

Mierikswortel

(+)

0840990

Overige

0,05 (7)

0850000

v)

Knoppen

0,05 (7)

0850010

Kruidnagels

0,05 (7)

0850020

Kappertjes

0,05 (7)

0850990

Overige

0,05 (7)

0860000

vi)

Stempels

0,05 (7)

0860010

Saffraan

0,05 (7)

0860990

Overige

0,05 (7)

0870000

vii)

Zaadrokken

0,05 (7)

0870010

Foelie

0,05 (7)

0870990

Overige

0,05 (7)

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

0,02 (7)

0900010

Suikerbiet

0,02 (7)

0900020

Suikerriet

0,02 (7)

0900030

Wortelcichorei

0,02 (7)

0900990

Overige

0,02 (7)

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

0,02 (7)

1015010

Spier

0,02 (7)

1015020

Vet

0,02 (7)

1015030

Lever

0,02 (7)

1015040

Nier

0,02 (7)

1015050

Eetbare slachtafvallen

0,02 (7)

1015990

Overige

0,02 (7)

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (konijn, kangoeroe, hert)

0,02 (7)

1017010

Spier

0,02 (7)

1017020

Vet

0,02 (7)

1017030

Lever

0,02 (7)

1017040

Nier

0,02 (7)

1017050

Eetbare slachtafvallen

0,02 (7)

1017990

Overige

0,02 (7)

1030020

Eenden

0,02 (7)

1030030

Ganzen

0,02 (7)

1030040

Kwartels

0,02 (7)

1030990

Overige

0,02 (7)

1040000

iv)

Honing (koninginnengelei, pollen, honingraat met honing (raathoning))

0,05 (7)

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (kikkerbilletjes, krokodillen)

0,02 (7)

1060000

vi)

Slakken

0,02 (7)

1070000

vii)

Andere producten van landdieren (vrij wild)

0,02 (7)

 

(1)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(2)  Analytische aantoonbaarheidsgrens.

(3)  Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor het MRL in bijlage III, deel B, geldt.”

(4)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(5)  Analytische aantoonbaarheidsgrens.

Metaflumizon (som van E- en Z-isomeer)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Teflubenzuron

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(6)  Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor het MRL in bijlage III, deel B, geldt.

(7)  Analytische aantoonbaarheidsgrens.

Fenarimol

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving