Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.23

VERORDENING (EU) Nr. 87/2014 VAN DE COMMISSIE

van 31 januari 2014

tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acetamiprid, butralin, chloortoluron, daminozide, isoproturon, picoxystrobin, pyrimethanil en trinexapac in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), artikel 18, lid 1, onder b), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor acetamiprid, daminozide, isoproturon, picoxystrobin en pyrimethanil zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II en deel B van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor butralin, chloortoluron en trinexapac zijn MRL's vastgesteld in deel A van bijlage III bij die verordening.

(2)

Voor acetamiprid heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (2). Bij Verordening (EU) nr. 500/2013 van de Commissie van 30 mei 2013 (3) zijn enkele wijzigingen in de bestaande MRL's voor deze stof aangebracht. Rekening houdend met deze wijzigingen in samenhang met de aanbevelingen die in het met redenen omklede advies van de EFSA zijn gedaan, is het passend het MRL voor citrusvruchten, veldsla, sla, raketsla, en bladeren en spruiten van Brassica spp. te verlagen. Het is ook passend de bestaande MRL's voor bepaalde producten te handhaven en het MRL voor artisjokken te verhogen. De EFSA concludeerde dat met betrekking tot de MRL's voor abrikozen, perziken, varkens (vlees, vet, lever en nier), runderen (vlees, vet, lever en nier), schapen (vlees, vet, lever en nier), geiten (vlees, vet, lever en nier), gevogelte (vlees, vet en lever), alsook voor melk en eieren, sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat de risicomanagers hieraan verder aandacht moesten schenken. Aangezien er geen risico is voor de consumenten, moeten de MRL’s voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het huidige gehalte of op het door de EFSA vastgestelde gehalte. Die MRL's zullen worden herzien; bij de herziening zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(3)

Voor butralin heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (4). Butralin is krachtens Beschikking 2008/819/EG van de Commissie (5) niet in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG opgenomen en de lidstaten kregen de toestemming om een extra termijn toe te kennen die uiterlijk op 20 april 2010 moest aflopen. Alle bestaande toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die de werkzame stof butralin bevatten, zijn ingetrokken. Overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EG) nr. 396/2005, juncto artikel 14, lid 1, onder a), moeten de voor die werkzame stoffen in de bijlagen II en III vastgestelde MRL’s dan ook worden geschrapt. Dit mag niet gelden voor CXL's die zijn gebaseerd op toepassingen in derde landen, mits die CXL's aanvaardbaar zijn wat de veiligheid van de consumenten betreft. Dit mag evenmin gelden in gevallen waarin MRL’s specifiek zijn vastgesteld als invoertoleranties.

(4)

Voor chloortoluron heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL’s uitgebracht. De EFSA beval aan de bestaande MRL's voor bepaalde producten te handhaven. De EFSA concludeerde dat met betrekking tot de MRL's voor appelen, peren, granen, runderen (vlees, vet, lever en nier), schapen (vlees, vet, lever en nier) en geiten (vlees, vet, lever en nier) sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat de risicomanagers hieraan verder aandacht moesten schenken. Aangezien er geen risico is voor de consumenten, moeten de MRL's voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het door de EFSA vastgestelde gehalte. Die MRL's zullen worden herzien; bij de herziening zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(5)

Voor daminozide heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht. De EFSA stelde voor de residudefinitie te wijzigen. Alle bestaande vergunningen voor gewasbeschermingsmiddelen die daminozide bevatten, zijn beperkt tot niet-eetbare gewassen. Het is daarom passend de MRL's op de specifieke aantoonbaarheidsgrens vast te stellen.

(6)

Voor isoproturon heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (6). De EFSA beval aan de bestaande MRL's voor bepaalde producten te handhaven. De EFSA concludeerde dat met betrekking tot de MRL's voor bieslook, tijm, runderen (vlees, vet, lever en nier), schapen (vlees, vet, lever en nier) en geiten (vlees, vet, lever en nier) sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat de risicomanagers hieraan verder aandacht moesten schenken. Aangezien er geen risico is voor de consumenten, moeten de MRL's voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het door de EFSA vastgestelde gehalte. Die MRL's zullen worden herzien; bij de herziening zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(7)

Voor picoxystrobin heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (7). De EFSA beval aan de MRL's voor runderen (vlees, vet, lever en nier), schapen (vlees, vet, lever en nier), geiten (vlees, vet, lever en nier) en melk te verlagen. De EFSA beval aan de bestaande MRL's voor rogge en tarwe te handhaven en de MRL's voor gerst en haver te verhogen. De EFSA concludeerde dat met betrekking tot de MRL's voor koolzaad sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat de risicomanagers hieraan verder aandacht moesten schenken. Aangezien er geen risico is voor de consumenten, moeten de MRL’s voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het huidige gehalte of op het door de EFSA vastgestelde gehalte. Die MRL's zullen worden herzien; bij de herziening zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(8)

Voor pyrimethanil heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (8). De EFSA stelde voor de residudefinitie te wijzigen. De EFSA beval aan de MRL's voor citrusvruchten, pruimen, komkommers, augurken en courgettes te verlagen. De EFSA beval aan de bestaande MRL's voor sommige producten te handhaven en de MRL's voor pitvruchten, abrikozen, kersen, bosuien, bladeren en spruiten van Brassica spp., kruiden en bonen (vers, met peul) te verhogen. De EFSA concludeerde dat met betrekking tot de MRL's voor granen, varkens (vlees, vet, lever en nier), runderen (vlees, vet, lever en nier), schapen (vlees, vet, lever en nier), geiten (vlees, vet, lever en nier) en melk sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat de risicomanagers hieraan verder aandacht moesten schenken. Aangezien er geen risico is voor de consumenten, moeten de MRL’s voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het huidige gehalte of op het door de EFSA vastgestelde gehalte. Die MRL's zullen worden herzien; bij de herziening zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(9)

Voor trinexapac heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (9). De EFSA stelde voor de residudefinitie te wijzigen. De EFSA beval aan de MRL's voor varkens (vlees, vet en lever), runderen (vlees, vet en lever), schapen (vlees, vet en lever), geiten (vlees, vet en lever), pluimvee (vlees, vet en lever), melk en eieren te verlagen. De EFSA beval aan de bestaande MRL's voor koolzaad, granen en nier van varkens, runderen, schapen en geiten te handhaven. De EFSA concludeerde dat met betrekking tot de MRL's voor gedroogde bonen en papaverzaad sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat de risicomanagers hieraan verder aandacht moesten schenken. Aangezien er geen risico is voor de consumenten, moeten de MRL’s voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het huidige gehalte of op het door de EFSA vastgestelde gehalte. Die MRL's zullen worden herzien; bij de herziening zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(10)

Met betrekking tot de producten waarvoor geen relevante vergunningen of invoertoleranties op EU-niveau werden gemeld en geen Codex-MRL beschikbaar was, concludeerde de EFSA dat de risicomanagers hieraan verder aandacht moesten schenken. Rekening houdend met de huidige wetenschappelijke en technische kennis moeten de MRL's voor die producten worden vastgesteld op de specifieke aantoonbaarheidsgrens of op het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(11)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(12)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL’s van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL’s zullen voortvloeien.

(13)

De verordening moet voorzien in een overgangsregeling voor producten die vóór de wijziging van de MRL’s rechtmatig werden vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden.

(14)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL’s geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(15)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 396/2005 blijft in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die voor 25 augustus 2014 rechtmatig zijn geproduceerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is echter van toepassing vanaf 25 augustus 2014.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 31 januari 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for acetamiprid, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(7):2328. [59 blz.].

(3)  PB L 151 van 4.6.2013, blz. 1.

(4)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for butralin, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(4):2651. [21 blz.].

(5)  PB L 285 van 29.10.2008, blz. 15.

(6)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for isoproturon, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(12):2453. [30 blz.].

(7)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for picoxystrobin, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(12):2488. [35 blz.].

(8)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pyrimethanil, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(11):2454. [65 blz.].

(9)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for trinexapac, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(1):2511. [38 blz.].


BIJLAGE

De bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de kolommen voor acetamiprid, isoproturon, picoxystrobin en pyrimethanil worden vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Acetamiprid (R)

Isoproturon

Picoxystrobin (F)

Pyrimethanil (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN NOTEN

 

0,01 (2)

0,01 (2)

 

0110000

i)

Citrusvruchten

0,9

 

 

8

0110010

Grapefruits (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

 

 

 

0110020

Sinaasappelen (Bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

 

 

 

0110030

Citroenen (Citroen, limoen, Buddha’s hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

 

0110040

Lemmetjes

 

 

 

 

0110050

Mandarijnen (Clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

 

 

0110990

Overige

 

 

 

 

0120000

ii)

Noten

0,06

 

 

 

0120010

Amandelen

 

 

 

0,2

0120020

Paranoten

 

 

 

0,02 (2)

0120030

Cashewnoten

 

 

 

0,02 (2)

0120040

Kastanjes

 

 

 

0,02 (2)

0120050

Kokosnoten

 

 

 

0,02 (2)

0120060

Hazelnoten (Lambertsnoot)

 

 

 

0,02 (2)

0120070

Macadamia

 

 

 

0,02 (2)

0120080

Pecannoten

 

 

 

0,02 (2)

0120090

Pijnboompitten

 

 

 

0,02 (2)

0120100

Pistaches

 

 

 

0,2

0120110

Walnoten

 

 

 

0,02 (2)

0120990

Overige

 

 

 

0,02 (2)

0130000

iii)

Pitvruchten

0,8

 

 

7

0130010

Appelen (Wilde appel)

 

 

 

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

 

 

 

0130030

Kweeperen

 

 

 

 

0130040

Mispels

 

 

 

 

0130050

Loquats

 

 

 

 

0130990

Overige

 

 

 

 

0140000

iv)

Steenvruchten

 

 

 

 

0140010

Abrikozen

0,1 (+)

 

 

10

0140020

Kersen (Zoete kers, zure kers)

1,5

 

 

4

0140030

Perziken (Nectarine en soortgelijke kruisingen)

0,7

 

 

10

0140040

Pruimen (Damson, reine-claude, mirabelle, sleepruim, rode dadel/Chinese dadel/Chinese jujube (Ziziphus ziziphus))

0,03

 

 

2

0140990

Overige

0,01 (2)

 

 

0,01 (2)

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

 

 

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

0,5

 

 

5

0151010

Tafeldruiven

 

 

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

 

 

0152000

b)

Aardbeien

0,5

 

 

5

0153000

c)

Rubussoorten

2

 

 

 

0153010

Bramen

 

 

 

10

0153020

Dauwbramen (Loganbes, taybes, boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen met Rubus)

 

 

 

0,01 (2)

0153030

Frambozen (Wijnbes, poolbraam/fram-boos, (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

 

10

0153990

Overige

 

 

 

0,01 (2)

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

 

 

 

5

0154010

Blauwe bessen (Bosbes)

2

 

 

 

0154020

Veenbessen (Vossenbes/rode bosbes, (V. vitis-idaea))

2

 

 

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

2

 

 

 

0154040

Kruisbessen (Inclusief kruisingen met andere Ribes-soorten)

2

 

 

 

0154050

Rozenbottels

2

 

 

 

0154060

Moerbeien (Aardbeiboomvrucht)

2

 

 

 

0154070

Azaroles (Middellandse Zeemispels) (Kiwibes (Actinidia arguta))

0,01 (2)

 

 

 

0154080

Vlierbessen (Zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

2

 

 

 

0154990

Overige

0,01 (2)

 

 

 

0160000

vi)

Diverse vruchten

 

 

 

 

0161000

a)

Met eetbare schil

 

 

 

 

0161010

Dadels

0,01 (2)

 

 

0,01 (2)

0161020

Vijgen

0,03

 

 

0,01 (2)

0161030

Tafelolijven

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

0161040

Kumquats (Marumi-kumquat, nagami-kumquat, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

0,01 (2)

 

 

0,01 (2)

0161050

Carambola’s (Bilimbi (blimbing))

0,01 (2)

 

 

0,01 (2)

0161060

Kaki’s

0,01 (2)

 

 

0,01 (2)

0161070

Jambolans (djamblangs) (Djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (grumichama Eugenia uniflora))

0,01 (2)

 

 

0,01 (2)

0161990

Overige

0,01 (2)

 

 

0,01 (2)

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

0,01 (2)

 

 

0,01 (2)

0162010

Kiwi’s

 

 

 

 

0162020

Lychees (Kapulasan, ramboetan, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

 

 

 

0162030

Passievruchten

 

 

 

 

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 

 

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (Zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 

 

 

 

0162990

Overige

 

 

 

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

0,01 (2)

 

 

 

0163010

Avocado’s

 

 

 

0,01 (2)

0163020

Bananen (Dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

 

 

 

0,1

0163030

Mango’s

 

 

 

0,01 (2)

0163040

Papaja’s

 

 

 

0,01 (2)

0163050

Granaatappels

 

 

 

0,01 (2)

0163060

Cherimoya’s (Custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (Annona diversifolia) en andere middelgrote Annonaceae-vruchten)

 

 

 

0,01 (2)

0163070

Guava’s (Rode pitaya/drakenvrucht (Hylocereus undatus))

 

 

 

0,01 (2)

0163080

Ananassen

 

 

 

0,01 (2)

0163090

Broodvruchten (Nangka (jackfruit))

 

 

 

0,01 (2)

0163100

Doerians

 

 

 

0,01 (2)

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 

 

 

0,01 (2)

0163990

Overige

 

 

 

0,01 (2)

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

 

 

 

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

 

0211000

a)

Aardappelen

 

 

 

0,05 (2)

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

 

 

 

0,01 (2)

0212010

Cassave (Taro, eddo/eddoe, yautia)

 

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

 

0212030

Yams (Yamboon/jicama, Mexicaanse aardappel)

 

 

 

 

0212040

Arrowroot (pijlwortel)

 

 

 

 

0212990

Overige

 

 

 

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

 

 

0213010

Rode bieten

 

 

 

0,01 (2)

0213020

Wortels

 

 

 

1

0213030

Knolselderij

 

 

 

0,01 (2)

0213040

Mierikswortel (Engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

 

 

 

0,01 (2)

0213050

Aardperen (topinamboers) (Crosne)

 

 

 

0,01 (2)

0213060

Pastinaken

 

 

 

0,01 (2)

0213070

Wortelpeterselie

 

 

 

0,01 (2)

0213080

Radijzen (Rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, tijgernoot (Cyperus esculentus))

 

 

 

0,01 (2)

0213090

Schorseneren (Zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer/oesterplant, eetbare burdock)

 

 

 

0,01 (2)

0213100

Koolrapen

 

 

 

0,01 (2)

0213110

Rapen

 

 

 

0,01 (2)

0213990

Overige

 

 

 

0,01 (2)

0220000

ii)

Bolgewassen

 

0,01 (2)

0,01 (2)

 

0220010

Knoflook

0,02

 

 

0,01 (2)

0220020

Uien (Andere boluien, zilveruitjes)

0,02

 

 

0,2

0220030

Sjalotten

0,01 (2)

 

 

0,01 (2)

0220040

Bosuien en welsh uien (Andere groene uien en soortgelijke soorten)

0,01 (2)

 

 

3

0220990

Overige

0,01 (2)

 

 

0,01 (2)

0230000

iii)

Vruchtgroenten

 

0,01 (2)

0,01 (2)

 

0231000

a)

Solanaceae

 

 

 

 

0231010

Tomaten (Kerstomaat, Physalis spp., gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense), boomtomaat)

0,2

 

 

1

0231020

Paprika’s (Chilipeper)

0,3

 

 

2

0231030

Aubergines (Pepino, antroewa/witte eierplant (S. macrocarpon))

0,2

 

 

1

0231040

Okra’s, okers

0,2

 

 

0,01 (2)

0231990

Overige

0,2

 

 

0,01 (2)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,3

 

 

0,7

0232010

Komkommers

 

 

 

 

0232020

Augurken

 

 

 

 

0232030

Courgettes (Zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittere meloen, chichinga, hoekige luffa/(teroi))

 

 

 

 

0232990

Overige

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,2

 

 

0,01 (2)

0233010

Meloenen (Kiwano)

 

 

 

 

0233020

Pompoenen (Winterpompoen, marrow (late soort))

 

 

 

 

0233030

Watermeloenen

 

 

 

 

0233990

Overige

 

 

 

 

0234000

d)

Suikermais (Babymais)

0,01 (2)

 

 

0,01 (2)

0239000

e)

Andere vrucht-groenten

0,2

 

 

0,01 (2)

0240000

iv)

Koolsoorten

 

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

0,4

 

 

 

0241010

Broccoli (Chinese broccoli, choisum)

 

 

 

 

0241020

Bloemkool

 

 

 

 

0241990

Overige

 

 

 

 

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

 

 

 

0242010

Spruitjes

0,05

 

 

 

0242020

Sluitkool (Spitskool, rode kool, savooiekool, wittekool)

0,7

 

 

 

0242990

Overige

0,01 (2)

 

 

 

0243000

c)

Bladkoolachtigen

0,01 (2)

 

 

 

0243010

Spitskool (Mosterdkool, paksoi, tatsoi, choi sum, petsai)

 

 

 

 

0243020

Boerenkool (Krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

 

 

 

0243990

Overige

 

 

 

 

0244000

d)

Koolrabi

0,01 (2)

 

 

 

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

 

 

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

 

0,01 (2)

0,01 (2)

 

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

3

 

 

0,01 (2)

0251020

Sla (Kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

3

 

 

20

0251030

Andijvie (Wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), paardenbloembladeren)

1,5

 

 

20

0251040

Tuinkers (Taugé, alfalfakiemen)

3

 

 

0,01 (2)

0251050

Winterkers

3

 

 

0,01 (2)

0251060

Raketsla, rucola (Grote zandkool (Diplotaxis spp.))

3

 

 

0,01 (2)

0251070

Rode amsoi

3

 

 

0,01 (2)

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp., inclusief raapstelen (Mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafkoolgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst), koolrabibladeren)

3

 

 

20

0251990

Overige

0,01 (2)

 

 

0,01 (2)

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

 

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara), tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)

5

 

 

 

0252020

Postelein (Winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (Salsola sodai))

3

 

 

 

0252030

Snijbiet (Bladeren van de biet)

3

 

 

 

0252990

Overige

0,01 (2)

 

 

 

0253000

c)

Wijnstok-bladeren (druiven-bladeren) (Malabarnachtschade, bananenbladeren, Acacia pennata)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0254000

d)

Waterkers (Morgenglorie, Chinese convolvulus/waterconvolvulus/waterspinazie/kangkung (Ipomea aquatica), waterklaver, watermimosa)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0255000

e)

Witlof

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0256000

f)

Kruiden

3

 

0,02 (2)

20

0256010

Kervel

 

0,02 (2)

 

 

0256020

Bieslook

 

0,05 (+)

 

 

0256030

Bladselderij (Venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (Eryngium foetidum))

 

0,02 (2)

 

 

0256040

Peterselie (Bladeren van wortelpeterselie)

 

0,02 (2)

 

 

0256050

Salie (Winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

 

0,02 (2)

 

 

0256060

Rosemarijn

 

0,02 (2)

 

 

0256070

Thijm (Marjolein, oregano)

 

0,05 (+)

 

 

0256080

Basilicum (Citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen goudsbloem en andere), waternavel, wild betelblad, kerriebladeren)

 

0,02 (2)

 

 

0256090

Laurierblad (Citroengras)

 

0,02 (2)

 

 

0256100

Dragon (Hysop)

 

0,02 (2)

 

 

0256990

Overige

 

0,02 (2)

 

 

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

 

0,01 (2)

0,01 (2)

 

0260010

Bonen (met peul) (Sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)

0,15

 

 

3

0260020

Bonen (zonder peul) (Tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

0,3

 

 

0,01 (2)

0260030

Erwten (met peul) (Peultjes/suikererwt)

0,4

 

 

3

0260040

Erwten (zonder peul) (Doperwt, groene erwt, kekererwt)

0,3

 

 

0,2

0260050

Linzen

0,01 (2)

 

 

0,01 (2)

0260990

Overige

0,01 (2)

 

 

0,01 (2)

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

 

0,01 (2)

0,01 (2)

 

0270010

Asperges

0,01 (2)

 

 

0,01 (2)

0270020

Kardoen (Borago officinalis steeltjes)

0,01 (2)

 

 

0,01 (2)

0270030

Bleekselderij

1,5

 

 

0,01 (2)

0270040

Knolvenkel

0,01 (2)

 

 

0,01 (2)

0270050

Artisjokken (Bananenbloem)

0,7

 

 

0,01 (2)

0270060

Prei

0,01 (2)

 

 

1

0270070

Rabarber

0,01 (2)

 

 

0,01 (2)

0270080

Bamboescheuten

0,01 (2)

 

 

0,01 (2)

0270090

Palmharten

0,01 (2)

 

 

0,01 (2)

0270990

Overige

0,01 (2)

 

 

0,01 (2)

0280000

viii)

Fungi

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0280010

Gekweekte fungi (Champignon, oesterzwam, shii-take, fungus mycelium (vegetatieve delen))

 

 

 

 

0280020

Wilde fungi (Cantharel, truffel, morielje, eekhoorntjesbrood)

 

 

 

 

0280990

Overige

 

 

 

 

0290000

ix)

Zeewier

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

 

0,01 (2)

0,01 (2)

 

0300010

Bonen (Tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

0,07

 

 

0,5

0300020

Linzen

0,01 (2)

 

 

0,5

0300030

Erwten (Kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

0,07

 

 

0,5

0300040

Lupinen

0,01 (2)

 

 

0,5

0300990

Overige

0,01 (2)

 

 

0,01 (2)

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0401000

i)

Oliehoudende zaden

 

 

 

 

0401010

Lijnzaad

0,01 (2)

 

0,01 (2)

 

0401020

Pinda’s

0,01 (2)

 

0,01 (2)

 

0401030

Papaverzaad

0,01 (2)

 

0,01 (2)

 

0401040

Sesamzaad

0,01 (2)

 

0,01 (2)

 

0401050

Zonnebloemzaad

0,01 (2)

 

0,01 (2)

 

0401060

Koolzaad (Voederkoolzaad, raapzaad)

0,2

 

0,02 (+)

 

0401070

Sojabonen

0,01 (2)

 

0,01 (2)

 

0401080

Mosterdzaad

0,01 (2)

 

0,01 (2)

 

0401090

Katoenzaad

0,7

 

0,01 (2)

 

0401100

Pompoenzaad (Andere zaden van Cucurbitaceae)

0,01 (2)

 

0,01 (2)

 

0401110

Saffloer

0,01 (2)

 

0,01 (2)

 

0401120

Bernagie (Slangenkruid/kanariebloem (Echium plantagineum) ruw parelzaad (Buglossoides arvensis))

0,01 (2)

 

0,01 (2)

 

0401130

Huttentut

0,01 (2)

 

0,01 (2)

 

0401140

Hennepzaad

0,01 (2)

 

0,01 (2)

 

0401150

Wonderboom

0,01 (2)

 

0,01 (2)

 

0401990

Overige

0,01 (2)

 

0,01 (2)

 

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

0,01 (2)

 

0,01 (2)

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

 

 

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 

 

 

 

0402030

Palmvruchten

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

 

0402990

Overige

 

 

 

 

0500000

5.

GRANEN

 

 

 

 

0500010

Gerst

0,01 (2)

0,05

0,3

0,05 (2) (+)

0500020

Boekweit (Amarant, quinoa)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0500030

Mais

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0500040

Gierst (Trosgierst, teff, vingergierst, parelgierst)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0500050

Haver

0,01 (2)

0,01 (2)

0,3

0,05 (2) (+)

0500060

Rijst (Indiase/wilde rijst (Zizania aquatica))

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

0500070

Rogge

0,01 (2)

0,05

0,05

0,05 (2) (+)

0500080

Sorghum

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

0500090

Tarwe (Spelt, triticale)

0,03

0,05

0,05

0,05 (2) (+)

0500990

Overige (Kanariegraszaad (Phalaris canariensis))

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0610000

i)

Thee

 

 

 

 

0620000

ii)

Koffiebonen

 

 

 

 

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 

 

 

 

0631000

a)

Bloemen

 

 

 

 

0631010

Kamille (bloem)

 

 

 

 

0631020

Hibiscus (bloem)

 

 

 

 

0631030

Rozenblaadjes

 

 

 

 

0631040

Jasmijn (bloem) (Vlierbloesem (Sambucus nigra))

 

 

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

 

 

0631990

Overige

 

 

 

 

0632000

b)

Bladeren

 

 

 

 

0632010

Aardbei (blad)

 

 

 

 

0632020

Rooibos (blad) (Ginkgo (blad))

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

0632990

Overige

 

 

 

 

0633000

c)

Wortels

 

 

 

 

0633010

Valeriaanwortel

 

 

 

 

0633020

Ginsengwortel

 

 

 

 

0633990

Overige

 

 

 

 

0639000

d)

Andere kruidenthee

 

 

 

 

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd of gedroogd)

 

 

 

 

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

 

 

 

 

0700000

7.

HOP (gedroogd)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0800000

8.

SPECERIJEN

 

 

 

 

0810000

i)

Zaden

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0810010

Anijs

 

 

 

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

 

 

0810030

Selderijzaad (Lavaszaad)

 

 

 

 

0810040

Korianderzaad

 

 

 

 

0810050

Komijnzaad

 

 

 

 

0810060

Dillezaad

 

 

 

 

0810070

Venkelzaad

 

 

 

 

0810080

Fenegriek

 

 

 

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

 

 

0810990

Overige

 

 

 

 

0820000

ii)

Vruchten en bessen

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0820010

Piment

 

 

 

 

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 

 

 

 

0820030

Karwij

 

 

 

 

0820040

Kardemom

 

 

 

 

0820050

Jeneverbessen

 

 

 

 

0820060

Peper, zwart, groen en wit (Lange peper, roze peper)

 

 

 

 

0820070

Vanillestokjes

 

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

 

0820990

Overige

 

 

 

 

0830000

iii)

Bast

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0830010

Kaneel (Cassia)

 

 

 

 

0830990

Overige

 

 

 

 

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 

 

 

 

0840010

Zoethout

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0840020

Gember

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0840030

Geelwortel

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Overige

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0850000

v)

Knoppen

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0850010

Kruidnagels

 

 

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

 

 

0850990

Overige

 

 

 

 

0860000

vi)

Stempels

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0860010

Saffraan

 

 

 

 

0860990

Overige

 

 

 

 

0870000

vii)

Zaadrokken

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0870010

Foelie

 

 

 

 

0870990

Overige

 

 

 

 

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0900010

Suikerbiet

 

 

 

 

0900020

Suikerriet

 

 

 

 

0900030

Wortelcichorei

 

 

 

 

0900990

Overige

 

 

 

 

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

(+)

 

 

(+)

1010000

i)

Weefsel

 

 

0,01 (2)

 

1011000

a)

Varkens

 

 

 

0,1 (2)

1011010

Spier

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

1011020

Vet

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

1011030

Lever

0,1 (2)

0,01 (2)

 

 

1011040

Nier

0,1 (2)

0,01 (2)

 

 

1011050

Eetbare slachtafvallen

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

1011990

Overige

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

1012000

b)

Runderen

 

 

 

 

1012010

Spier

0,05

0,05 (+)

 

0,1 (2)

1012020

Vet

0,05

0,05

 

0,1 (2)

1012030

Lever

0,1 (2)

0,05 (+)

 

0,1 (2)

1012040

Nier

0,2

0,05 (+)

 

0,2

1012050

Eetbare slachtafvallen

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,1 (2)

1012990

Overige

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,1 (2)

1013000

c)

Schapen

 

 

 

 

1013010

Spier

0,05

0,05 (+)

 

0,1 (2)

1013020

Vet

0,05

0,05

 

0,1 (2)

1013030

Lever

0,1 (2)

0,05 (+)

 

0,1 (2)

1013040

Nier

0,2

0,05 (+)

 

0,2

1013050

Eetbare slachtafvallen

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,1 (2)

1013990

Overige

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,1 (2)

1014000

d)

Geiten

 

 

 

 

1014010

Spier

0,05

0,05 (+)

 

0,1 (2)

1014020

Vet

0,05

0,05

 

0,1 (2)

1014030

Lever

0,1 (2)

0,05 (+)

 

0,1 (2)

1014040

Nier

0,2

0,05 (+)

 

0,2

1014050

Eetbare slachtafvallen

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,1 (2)

1014990

Overige

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,1 (2)

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

 

 

 

 

1015010

Spier

0,05

0,05 (+)

 

0,1 (2)

1015020

Vet

0,05

0,05

 

0,1 (2)

1015030

Lever

0,1 (2)

0,05 (+)

 

0,1 (2)

1015040

Nier

0,2

0,05 (+)

 

0,2

1015050

Eetbare slachtafvallen

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,1 (2)

1015990

Overige

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,1 (2)

1016000

f)

Pluimvee — kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

 

 

 

0,05 (2)

1016010

Spier

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

1016020

Vet

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

1016030

Lever

0,1 (2)

0,01 (2)

 

 

1016040

Nier

0,1 (2)

0,01 (2)

 

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

1016990

Overige

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (Konijn, kangoeroe, hert)

 

 

 

 

1017010

Spier

0,05

0,05 (+)

 

0,1 (2)

1017020

Vet

0,05

0,05

 

0,1 (2)

1017030

Lever

0,1 (2)

0,05 (+)

 

0,1 (2)

1017040

Nier

0,2

0,05 (+)

 

0,2

1017050

Eetbare slachtafvallen

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,1 (2)

1017990

Overige

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,1 (2)

1020000

ii)

Melk

0,05

0,01

0,01

0,05

1020010

Runderen

 

 

 

 

1020020

Schapen

 

 

 

 

1020030

Geiten

 

 

 

 

1020040

Paarden

 

 

 

 

1020990

Overige

 

 

 

 

1030000

iii)

Vogeleieren

0,02 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

1030010

Kippen

 

 

 

 

1030020

Eenden

 

 

 

 

1030030

Ganzen

 

 

 

 

1030040

Kwartels

 

 

 

 

1030990

Overige

 

 

 

 

1040000

iv)

Honing (Koninginnengelei, pollen, honingraat met honing (brokhoning))

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (Kikkerbilletjes, krokodillen)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

1060000

vi)

Slakken

0,02 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

1070000

vii)

Andere producten van landdieren (Wild)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

(**)

Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor de MRL in bijlage III, deel B, geldt.

(F)= Vetoplosbaar

(R)= Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Acetamiprid - code 1000000 met uitzondering van 1040000: Som van acetamiprid en N-demethyl-acetamiprid (IM-2-1), uitgedrukt als acetamiprid

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. de residuproeven ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 5 februari 2016 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140010

Abrikozen

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. de analysemethoden ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 5 februari 2016 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG – LANDDIEREN

1010000

i)

Weefsel

1011000

a)

Varkens

1011010

Spier

1011020

Vet

1011030

Lever

1011040

Nier

1011050

Eetbare slachtafvallen

1011990

Overige

1012000

b)

Runderen

1012010

Spier

1012020

Vet

1012030

Lever

1012040

Nier

1012050

Eetbare slachtafvallen

1012990

Overige

1013000

c)

Schapen

1013010

Spier

1013020

Vet

1013030

Lever

1013040

Nier

1013050

Eetbare slachtafvallen

1013990

Overige

1014000

d)

Geiten

1014010

Spier

1014020

Vet

1014030

Lever

1014040

Nier

1014050

Eetbare slachtafvallen

1014990

Overige

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

1015010

Spier

1015020

Vet

1015030

Lever

1015040

Nier

1015050

Eetbare slachtafvallen

1015990

Overige

1016000

f)

Pluimvee – kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

1016010

Spier

1016020

Vet

1016030

Lever

1016040

Nier

1016050

Eetbare slachtafvallen

1016990

Overige

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (Konijn, kangoeroe, hert)

1017010

Spier

1017020

Vet

1017030

Lever

1017040

Nier

1017050

Eetbare slachtafvallen

1017990

Overige

1020000

ii)

Melk

1020010

Runderen

1020020

Schapen

1020030

Geiten

1020040

Paarden

1020990

Overige

1030000

iii)

Vogeleieren

1030010

Kippen

1030020

Eenden

1030030

Ganzen

1030040

Kwartels

1030990

Overige

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (Kikkerbilletjes, krokodillen)

1060000

vi)

Slakken

1070000

vii)

Andere producten van landdieren (Wild)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. de opslagstabiliteit, het metabolisme in de gewassen en de residuproeven ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 5 februari 2016 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0256020

Bieslook

0256070

Thijm (Marjolein, oregano)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. het metabolisme bij vee en de vervoederingsstudies ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 5 februari 2016 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012010

Spier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. de analysemethoden voor lever en nieren ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 5 februari 2016 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012030

Lever

1012040

Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. het metabolisme bij vee en de vervoederingsstudies ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 5 februari 2016 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1013010

Spier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. de analysemethoden voor lever en nieren ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 5 februari 2016 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1013030

Lever

1013040

Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. het metabolisme bij vee en de vervoederingsstudies ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 5 februari 2016 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1014010

Spier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. de analysemethoden voor lever en nieren ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 5 februari 2016 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1014030

Lever

1014040

Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. het metabolisme bij vee en de vervoederingsstudies ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 5 februari 2016 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1015010

Spier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. de analysemethoden voor lever en nieren ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 5 februari 2016 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1015030

Lever

1015040

Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. het metabolisme bij vee en de vervoederingsstudies ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 5 februari 2016 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1017010

Spier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. de analysemethoden voor lever en nieren ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 5 februari 2016 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1017030

Lever

1017040

Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. de analysemethoden ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 5 februari 2016 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0401060

Koolzaad (Voederkoolzaad, raapzaad)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(R)= Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Pyrimethanil - code 1020000: Som van pyrimethanil en 2-anilino-4.6-dimethylpyrimidine-5-ol, uitgedrukt als pyrimethanil

Pyrimethanil - codes 1011000/1012000/1013000/1014000/1015000/1017000: Som van pyrimethanil en 2-(4-hydroxyanilino)-4.6-dimethylpyrimidine, uitgedrukt als pyrimethanil.

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. het metabolisme in de gewassen bij zaadbehandeling ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 5 februari 2016 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500010

Gerst

0500050

Haver

0500070

Rogge

0500090

Tarwe (Spelt, triticale)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. de analysemethoden ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 5 februari 2016 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG – LANDDIEREN

1010000

i)

Weefsel

1011000

a)

Varkens

1011010

Spier

1011020

Vet

1011030

Lever

1011040

Nier

1011050

Eetbare slachtafvallen

1011990

Overige

1012000

b)

Runderen

1012010

Spier

1012020

Vet

1012030

Lever

1012040

Nier

1012050

Eetbare slachtafvallen

1012990

Overige

1013000

c)

Schapen

1013010

Spier

1013020

Vet

1013030

Lever

1013040

Nier

1013050

Eetbare slachtafvallen

1013990

Overige

1014000

d)

Geiten

1014010

Spier

1014020

Vet

1014030

Lever

1014040

Nier

1014050

Eetbare slachtafvallen

1014990

Overige

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

1015010

Spier

1015020

Vet

1015030

Lever

1015040

Nier

1015050

Eetbare slachtafvallen

1015990

Overige

1016000

f)

Pluimvee – kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

1016010

Spier

1016020

Vet

1016030

Lever

1016040

Nier

1016050

Eetbare slachtafvallen

1016990

Overige

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (Konijn, kangoeroe, hert)

1017010

Spier

1017020

Vet

1017030

Lever

1017040

Nier

1017050

Eetbare slachtafvallen

1017990

Overige

1020000

ii)

Melk

1020010

Runderen

1020020

Schapen

1020030

Geiten

1020040

Paarden

1020990

Overige

1030000

iii)

Vogeleieren

1030010

Kippen

1030020

Eenden

1030030

Ganzen

1030040

Kwartels

1030990

Overige

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (Kikkerbilletjes, krokodillen)

1060000

vi)

Slakken

1070000

vii)

Andere producten van landdieren (Wild)

b)

de volgende kolommen voor chloortoluron en trinexapac worden toegevoegd:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (3)

Chloortoluron

Trinexapac (som van trinexapac (zuur) en zouten daarvan, uitgedrukt als trinexapac)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN NOTEN

 

0,01

0110000

i)

Citrusvruchten

0,01 (4)

 

0110010

Grapefruits (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

 

0110020

Sinaasappelen (Bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

 

0110030

Citroenen (Citroen, limoen, Buddha’s hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

0110040

Lemmetjes

 

 

0110050

Mandarijnen (Clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

0110990

Overige

 

 

0120000

ii)

Noten

0,02 (4)

 

0120010

Amandelen

 

 

0120020

Paranoten

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

0120060

Hazelnoten (Lambertsnoot)

 

 

0120070

Macadamia

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

0120100

Pistaches

 

 

0120110

Walnoten

 

 

0120990

Overige

 

 

0130000

iii)

Pitvruchten

 

 

0130010

Appelen (Wilde appel)

0,05 (4) (+)

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

0,05 (4) (+)

 

0130030

Kweeperen

0,01 (4)

 

0130040

Mispels

0,01 (4)

 

0130050

Loquats

0,01 (4)

 

0130990

Overige

0,01 (4)

 

0140000

iv)

Steenvruchten

0,01 (4)

 

0140010

Abrikozen

 

 

0140020

Kersen (Zoete kers, zure kers)

 

 

0140030

Perziken (Nectarine en soortgelijke kruisingen)

 

 

0140040

Pruimen (Damson, reine-claude, mirabelle, sleepruim, rode dadel/Chinese dadel/Chinese jujube (Ziziphus ziziphus))

 

 

0140990

Overige

 

 

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

0,01 (4)

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

 

 

0151010

Tafeldruiven

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

0152000

b)

Aardbeien

 

 

0153000

c)

Rubussoorten

 

 

0153010

Bramen

 

 

0153020

Dauwbramen (Loganbes, taybes, boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen met Rubus)

 

 

0153030

Frambozen (Wijnbes, poolbraam/fram-boos, (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

0153990

Overige

 

 

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

 

 

0154010

Blauwe bessen (Bosbes)

 

 

0154020

Veenbessen (Vossenbes/rode bosbes, (V. vitis-idaea))

 

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

 

 

0154040

Kruisbessen (Inclusief kruisingen met andere Ribes-soorten)

 

 

0154050

Rozenbottels

 

 

0154060

Moerbeien (Aardbeiboomvrucht)

 

 

0154070

Azaroles (Middellandse Zeemispels) (Kiwibes (Actinidia arguta))

 

 

0154080

Vlierbessen (Zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

 

 

0154990

Overige

 

 

0160000

vi)

Diverse vruchten

0,01 (4)

 

0161000

a)

Met eetbare schil

 

 

0161010

Dadels

 

 

0161020

Vijgen

 

 

0161030

Tafelolijven

 

 

0161040

Kumquats (Marumi-kumquat, nagami-kumquat, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0161050

Carambola’s (Bilimbi (blimbing))

 

 

0161060

Kaki’s

 

 

0161070

Jambolans (djamblangs) (Djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (grumichama Eugenia uniflora))

 

 

0161990

Overige

 

 

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

 

 

0162010

Kiwi’s

 

 

0162020

Lychees (Kapulasan, ramboetan, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

 

0162030

Passievruchten

 

 

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (Zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 

 

0162990

Overige

 

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

 

0163010

Avocado’s

 

 

0163020

Bananen (Dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

 

 

0163030

Mango’s

 

 

0163040

Papaja’s

 

 

0163050

Granaatappels

 

 

0163060

Cherimoya’s (Custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (Annona diversifolia) en andere middelgrote Annonaceae-vruchten)

 

 

0163070

Guava’s (Rode pitaya/drakenvrucht (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananassen

 

 

0163090

Broodvruchten (Nangka (jackfruit))

 

 

0163100

Doerians

 

 

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 

 

0163990

Overige

 

 

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

 

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

0,01 (4)

0,01 (4)

0211000

a)

Aardappelen

 

 

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

 

 

0212010

Cassave (Taro, eddo/eddoe, yautia)

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

0212030

Yams (Yamboon/jicama, Mexicaanse aardappel)

 

 

0212040

Arrowroot (pijlwortel)

 

 

0212990

Overige

 

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

0213010

Rode bieten

 

 

0213020

Wortels

 

 

0213030

Knolselderij

 

 

0213040

Mierikswortel (Engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

 

 

0213050

Aardperen (topinamboers) (Crosne)

 

 

0213060

Pastinaken

 

 

0213070

Wortelpeterselie

 

 

0213080

Radijzen (Rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, tijgernoot (Cyperus esculentus))

 

 

0213090

Schorseneren (Zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer/oesterplant, eetbare burdock)

 

 

0213100

Koolrapen

 

 

0213110

Rapen

 

 

0213990

Overige

 

 

0220000

ii)

Bolgewassen

0,01 (4)

0,01 (4)

0220010

Knoflook

 

 

0220020

Uien (Andere boluien, zilveruitjes)

 

 

0220030

Sjalotten

 

 

0220040

Bosuien en welsh uien (Andere groene uien en soortgelijke soorten)

 

 

0220990

Overige

 

 

0230000

iii)

Vruchtgroenten

0,01 (4)

0,01 (4)

0231000

a)

Solanaceae

 

 

0231010

Tomaten (Kerstomaat, Physalis spp., gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense), boomtomaat)

 

 

0231020

Paprika’s (Chilipeper)

 

 

0231030

Aubergines (Pepino, antroewa/witte eierplant (S. macrocarpon))

 

 

0231040

Okra’s, okers

 

 

0231990

Overige

 

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

 

 

0232010

Komkommers

 

 

0232020

Augurken

 

 

0232030

Courgettes (Zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittere meloen, chichinga, hoekige luffa/(teroi))

 

 

0232990

Overige

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

 

0233010

Meloenen (Kiwano)

 

 

0233020

Pompoenen (Winterpompoen, marrow (late soort))

 

 

0233030

Watermeloenen

 

 

0233990

Overige

 

 

0234000

d)

Suikermais (Babymais)

 

 

0239000

e)

Andere vrucht-groenten

 

 

0240000

iv)

Koolsoorten

0,01 (4)

0,01 (4)

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

 

 

0241010

Broccoli (Chinese broccoli, choisum)

 

 

0241020

Bloemkool

 

 

0241990

Overige

 

 

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

 

0242010

Spruitjes

 

 

0242020

Sluitkool (Spitskool, rode kool, savooiekool, wittekool)

 

 

0242990

Overige

 

 

0243000

c)

Bladkoolachtigen

 

 

0243010

Spitskool (Mosterdkool, paksoi, tatsoi, choi sum, petsai)

 

 

0243020

Boerenkool (Krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

 

0243990

Overige

 

 

0244000

d)

Koolrabi

 

 

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

0,01 (4)

0,01 (4)

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

 

 

0251020

Sla (Kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

 

 

0251030

Andijvie (Wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), paardenbloembladeren)

 

 

0251040

Tuinkers (Taugé, alfalfakiemen)

 

 

0251050

Winterkers

 

 

0251060

Raketsla, rucola (Grote zandkool (Diplotaxis spp.))

 

 

0251070

Rode amsoi

 

 

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp., inclusief raapstelen (Mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafkoolgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst), koolrabibladeren)

 

 

0251990

Overige

 

 

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

0,01 (4)

0,01 (4)

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara), tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)

 

 

0252020

Postelein (Winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (Salsola sodai))

 

 

0252030

Snijbiet (Bladeren van de biet)

 

 

0252990

Overige

 

 

0253000

c)

Wijnstok-bladeren (druiven-bladeren) (Malabarnachtschade, bananenbladeren, Acacia pennata)

0,01 (4)

0,01 (4)

0254000

d)

Waterkers (Morgenglorie, Chinese convolvulus/waterconvolvulus/waterspinazie/kangkung (Ipomea aquatica), waterklaver, watermimosa)

0,01 (4)

0,01 (4)

0255000

e)

Witlof

0,01 (4)

0,01 (4)

0256000

f)

Kruiden

0,02 (4)

0,02 (4)

0256010

Kervel

 

 

0256020

Bieslook

 

 

0256030

Bladselderij (Venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (Eryngium foetidum))

 

 

0256040

Peterselie (Bladeren van wortelpeterselie)

 

 

0256050

Salie (Winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

 

 

0256060

Rosemarijn

 

 

0256070

Thijm (Marjolein, oregano)

 

 

0256080

Basilicum (Citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen goudsbloem en andere), waternavel, wild betelblad, kerriebladeren)

 

 

0256090

Laurierblad (Citroengras)

 

 

0256100

Dragon (Hysop)

 

 

0256990

Overige

 

 

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

0,01 (4)

0,01 (4)

0260010

Bonen (met peul) (Sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)

 

 

0260020

Bonen (zonder peul) (Tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

 

 

0260030

Erwten (met peul) (Peultjes/suikererwt)

 

 

0260040

Erwten (zonder peul) (Doperwt, groene erwt, kekererwt)

 

 

0260050

Linzen

 

 

0260990

Overige

 

 

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

0,01 (4)

0,01 (4)

0270010

Asperges

 

 

0270020

Kardoen (Borago officinalis steeltjes)

 

 

0270030

Bleekselderij

 

 

0270040

Knolvenkel

 

 

0270050

Artisjokken (Bananenbloem)

 

 

0270060

Prei

 

 

0270070

Rabarber

 

 

0270080

Bamboescheuten

 

 

0270090

Palmharten

 

 

0270990

Overige

 

 

0280000

viii)

Fungi

0,01 (4)

0,01 (4)

0280010

Gekweekte fungi (Champignon, oesterzwam, shii-take, fungus mycelium (vegetatieve delen))

 

 

0280020

Wilde fungi (Cantharel, truffel, morielje, eekhoorntjesbrood)

 

 

0280990

Overige

 

 

0290000

ix)

Zeewier

0,01 (4)

0,01 (4)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,01 (4)

 

0300010

Bonen (Tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

 

10 (+)

0300020

Linzen

 

0,02 (4)

0300030

Erwten (Kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

 

0,02 (4)

0300040

Lupinen

 

0,02 (4)

0300990

Overige

 

0,02 (4)

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,02 (4)

 

0401000

i)

Oliehoudende zaden

 

 

0401010

Lijnzaad

 

0,01 (4)

0401020

Pinda’s

 

0,01 (4)

0401030

Papaverzaad

 

2

0401040

Sesamzaad

 

0,01 (4)

0401050

Zonnebloemzaad

 

0,01 (4)

0401060

Koolzaad (Voederkoolzaad, raapzaad)

 

2

0401070

Sojabonen

 

0,01 (4)

0401080

Mosterdzaad

 

0,01 (4)

0401090

Katoenzaad

 

0,01 (4)

0401100

Pompoenzaad (Andere zaden van Cucurbitaceae)

 

0,01 (4)

0401110

Saffloer

 

0,01 (4)

0401120

Bernagie (Slangenkruid/kanariebloem (Echium plantagineum) ruw parelzaad (Buglossoides arvensis))

 

0,01 (4)

0401130

Huttentut

 

0,01 (4)

0401140

Hennepzaad

 

0,01 (4)

0401150

Wonderboom

 

0,01 (4)

0401990

Overige

 

0,01 (4)

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

 

0,01 (4)

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 

 

0402030

Palmvruchten

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Overige

 

 

0500000

5.

GRANEN

 

 

0500010

Gerst

0,1 (+)

0,5

0500020

Boekweit (Amarant, quinoa)

0,01 (4)

0,02 (4)

0500030

Mais

0,01 (4)

0,02 (4)

0500040

Gierst (Trosgierst, teff, vingergierst, parelgierst)

0,01 (4)

0,02 (4)

0500050

Haver

0,1 (+)

0,5

0500060

Rijst (Indiase/wilde rijst (Zizania aquatica))

0,01 (4)

0,02 (4)

0500070

Rogge

0,1 (+)

0,5

0500080

Sorghum

0,01 (4)

0,02 (4)

0500090

Tarwe (Spelt, triticale)

0,1 (+)

0,5

0500990

Overige (Kanariegraszaad (Phalaris canariensis))

0,01 (4)

0,02 (4)

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

0,05 (4)

0,05 (4)

0610000

i)

Thee

 

 

0620000

ii)

Koffiebonen

 

 

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 

 

0631000

a)

Bloemen

 

 

0631010

Kamille (bloem)

 

 

0631020

Hibiscus (bloem)

 

 

0631030

Rozenblaadjes

 

 

0631040

Jasmijn (bloem) (Vlierbloesem (Sambucus nigra))

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

0631990

Overige

 

 

0632000

b)

Bladeren

 

 

0632010

Aardbei (blad)

 

 

0632020

Rooibos (blad) (Ginkgo (blad))

 

 

0632030

Maté

 

 

0632990

Overige

 

 

0633000

c)

Wortels

 

 

0633010

Valeriaanwortel

 

 

0633020

Ginsengwortel

 

 

0633990

Overige

 

 

0639000

d)

Andere kruidenthee

 

 

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd of gedroogd)

 

 

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

 

 

0700000

 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving