Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.21

VERORDENING (EU) Nr. 61/2014 VAN DE COMMISSIE

van 24 januari 2014

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van cyromazin, fenpropidin, formetanaat, oxamyl en tebuconazool in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor cyromazin en oxamyl zijn maximumresidugehalten (MRL’s) vastgesteld in bijlage II en bijlage III, deel B, bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor fenpropidin, formetanaat en tebuconazool zijn MRL’s vastgesteld in bijlage III, deel A, bij die verordening.

(2)

Voor cyromazin heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL’s ingediend overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (2). De EFSA heeft aanbevolen de MRL’s voor tomaten en aubergines te verlagen. Voor andere producten heeft zij aanbevolen de MRL’s te verhogen.

(3)

Wat de MRL’s voor cyromazin in veldsla, sla, raketsla, rucola, bonen (vers, met peul), erwten (vers, met peul) en bleekselderij betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat bepaalde gegevens ontbraken en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico is voor consumenten, moeten de MRL’s voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het huidige gehalte of op het door de EFSA vastgestelde gehalte. Deze MRL’s worden herzien; bij de herziening wordt rekening gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(4)

Wat de MRL’s voor cyromazin in verse kruiden betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat er geen gegevens beschikbaar waren en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. Rekening houdend met de aanvullende informatie die door Nederland is verstrekt over de goede landbouwpraktijken en aangezien er geen risico is voor consumenten, moeten de MRL’s voor deze producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het huidige gehalte. Deze MRL’s worden herzien; bij de herziening wordt rekening gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(5)

De EFSA heeft aangegeven dat de beoordeling van de toepassing van cyromazin op andijvie aanleiding kan geven tot bedenkingen ten aanzien van de bescherming van de consument. Het MRL voor dat product moet worden vastgesteld op de specifieke aantoonbaarheidsgrens of op de standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(6)

Cyromazin is een farmacologisch werkzame stof die in de diergeneeskunde wordt gebruikt. Wat producten van schapen betreft, moeten de MRL’s op hetzelfde niveau worden vastgesteld als in Verordening (EU) nr. 37/2010 van de Commissie (3), aangezien de blootstelling door gebruik in diergeneesmiddelen naar verwachting hoger is dan door gebruik in gewasbeschermingsmiddelen.

(7)

Voor fenpropidin heeft de EFSA een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL’s ingediend overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (4). De EFSA heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen. Zij heeft aanbevolen de MRL’s voor bananen, haver, rogge, tarwe en suikerbiet te verlagen. Voor andere producten heeft de EFSA aanbevolen de bestaande MRL’s te verhogen of te handhaven.

(8)

Voor formetanaat heeft de EFSA een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL’s ingediend overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (5). De EFSA heeft aanbevolen de bestaande MRL’s voor tomaten te handhaven.

(9)

Wat de MRL’s voor formetanaat in meloenen en watermeloenen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat bepaalde gegevens ontbraken en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico is voor consumenten, moeten de MRL’s voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het huidige gehalte of op het door de EFSA vastgestelde gehalte.

(10)

Wat de MRL’s voor formetanaat in tafeldruiven en wijndruiven, aardbeien, pepers (paprika’s), komkommers, bonen met peul, prei en courgettes betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat er geen gegevens beschikbaar waren en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. De MRL’s voor die producten moeten worden vastgesteld op de specifieke aantoonbaarheidsgrens of op de standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(11)

De EFSA heeft aangegeven dat het bestaande MRL voor formetanaat in courgettes aanleiding kan geven tot bedenkingen ten aanzien van de bescherming van de consument.

(12)

In het kader van een procedure voor de verlening van een toelating tot het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof formetanaat bevat op abrikozen, perziken/nectarines, tafeldruiven en wijndruiven, aardbeien, pepers (paprika’s), komkommers, meloenen, pompoenen, watermeloenen, sla en andijvie, is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL’s ingediend.

(13)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 heeft de betrokken lidstaat deze aanvraag geëvalueerd en is het evaluatieverslag bij de Commissie ingediend.

(14)

De EFSA heeft de aanvraag en het evaluatieverslag beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft geschonken aan de risico’s voor de consument en, in voorkomend geval, voor dieren en zij heeft een met redenen omkleed advies over de voorgestelde MRL’s uitgebracht (6). Zij heeft dit advies naar de Commissie en de lidstaten gestuurd en bekendgemaakt.

(15)

De EFSA heeft in haar met redenen omklede advies geconcludeerd dat, wat het gebruik van formetanaat op abrikozen betreft, de ingediende gegevens niet toereikend zijn om een nieuwe MRL vast te stellen. Zij heeft aangegeven dat de voorgestelde MRL’s voor aardbeien, pepers (paprika’s), komkommers en courgettes aanleiding kunnen geven tot bedenkingen ten aanzien van de bescherming van de consument. De MRL’s voor die producten moeten worden vastgesteld op de specifieke aantoonbaarheidsgrens of op de standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(16)

Wat alle andere toepassingen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL’s op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente gegevens over de toxicologische eigenschappen van formetanaat. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende gewassen en producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) of de acute referentiedosis (ARfD) wordt overschreden.

(17)

Voor oxamyl heeft de EFSA een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL’s ingediend overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (7). De EFSA heeft aanbevolen de bestaande MRL’s voor bepaalde producten te handhaven.

(18)

Wat de MRL’s voor oxamyl in sinaasappelen, mandarijnen, bananen, tomaten, aubergines, komkommers, augurken en courgettes betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat bepaalde gegevens ontbraken en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico is voor consumenten, moeten de MRL’s voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het huidige gehalte of op het door de EFSA vastgestelde gehalte. Deze MRL’s worden herzien; bij de herziening wordt rekening gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt. Wat de MRL’s voor sinaasappelen, mandarijnen en aardappelen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers en dat rekening moet worden gehouden met de specifieke aantoonbaarheidsgrens in de residuproeven.

(19)

De EFSA heeft aangegeven dat de beoordeling van de nieuwe toepassingen voor oxamyl op pepers (paprika’s), meloenen en watermeloenen alsook het bestaande MRL voor pepers (paprika’s) aanleiding kunnen geven tot bedenkingen ten aanzien van de bescherming van de consument. De MRL’s voor die producten moeten worden vastgesteld op de specifieke aantoonbaarheidsgrens of op de standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(20)

Voor tebuconazool heeft de EFSA een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL’s ingediend overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (8). De EFSA heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen. Zij heeft aanbevolen de MRL’s voor appelen, peren, abrikozen, perziken, tafeldruiven, aardbeien, bramen, frambozen, blauwe bessen, veenbessen, aalbessen, kruisbessen, vlierbessen, wortels, pastinaken, wortelpeterselie, knoflook, tomaten, komkommer, pompoenen, watermeloenen, broccoli, bloemkool, sluitkool, asperge, prei, sojabonen, roggekorrels, tarwekorrels en melk van herkauwers te verlagen. Voor andere producten heeft de EFSA aanbevolen de bestaande MRL’s te verhogen of te handhaven.

(21)

Wat de MRL’s voor tebuconazool in kersen, wijndruiven, dauwbramen, schorseneren, aubergines, meloenen, bleekselderij, pinda’s, rijstkorrels, hop, specerijen (zaden) en karwij betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat bepaalde gegevens ontbraken en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico is voor consumenten, moeten de MRL’s voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het huidige gehalte of op het door de EFSA vastgestelde gehalte. Deze MRL’s worden herzien; bij de herziening wordt rekening gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt. Wat karwij betreft, moet rekening worden gehouden met de door Oostenrijk verstrekte aanvullende informatie over de goede landbouwpraktijk en het MRL voor dat product moet worden vastgesteld op hetzelfde gehalte als voor de groep specerijen — zaden.

(22)

Wat de MRL’s voor tebuconazool in koolrabi, bonen (vers, met en zonder peul), erwten (vers, met peul) zonnebloempitten en suikerbiet betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat er geen gegevens beschikbaar waren en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. De MRL’s voor koolrabi, zonnebloempitten en suikerbiet moeten worden vastgesteld op de specifieke aantoonbaarheidsgrens of op de standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005. Rekening houdend met de opmerkingen van handelspartners van de Unie en aangezien er geen risico is voor consumenten, moeten de MRL’s voor bonen (vers, met en zonder peul) en erwten (vers, met peul) in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het huidige gehalte. De MRL’s voor bonen (vers, met en zonder peul) en erwten (vers, met peul) worden herzien; bij de herziening wordt rekening gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(23)

De EFSA heeft aangegeven dat de beoordeling van de toepassing van tebuconazool op Chinese kool en de bestaande MRL’s voor appelen, peren, kersen, perziken, tafeldruiven en wijndruiven en Chinese kool aanleiding kan geven tot bedenkingen ten aanzien van de bescherming van de consument. Het MRL voor Chinese kool moet worden vastgesteld op de specifieke aantoonbaarheidsgrens of op de standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(24)

Met betrekking tot tebuconazool in citrusvruchten (behalve sinaasappelen), sla en overige slasoorten, bieslook, peterselie en peulvruchten, gedroogd, heeft de EFSA adviezen voor die producten ingediend (9)  (10). Daar deze adviezen aanvullende gegevens bevatten die voorheen niet beschikbaar waren voor de EFSA, moet met die gegevens rekening worden gehouden.

(25)

Wat tebuconazool in pruimen, knoflook, uien, suikermaïs, artisjokken, bonen (gedroogd), pinda’s, sojabonen, katoenzaad, hop en eetbaar slachtafval van zoogdieren betreft, heeft de commissie van de Codex Alimentarius (CAC) (11) Codex-MRL’s (CXL’s) voor tebuconazool goedgekeurd. Aangezien deze CXL’s op een geactualiseerde beoordeling van de EFSA zijn gebaseerd, moet met deze CXL’s rekening worden gehouden, met uitzondering van de CXL’s die onveilig zijn voor de consumenten in de Unie en ten aanzien waarvan de Unie een voorbehoud bij de CAC heeft ingediend (12).

(26)

Wat betreft de producten waarvoor geen relevante toelatingen of invoertoleranties op EU-niveau werden gemeld en geen Codex-MRL beschikbaar was, heeft de EFSA geconcludeerd dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. Rekening houdend met de huidige wetenschappelijke en technische kennis moeten de MRL’s voor deze producten worden vastgesteld op de specifieke aantoonbaarheidsgrens of op de standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(27)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL’s aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(28)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(29)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL’s van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL’s zullen voortvloeien.

(30)

Deze verordening moet voorzien in een overgangsregeling voor producten die voor de wijziging van de MRL’s rechtmatig werden vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden.

(31)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL’s geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(32)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Wat betreft de in de onderstaande lijst vermelde werkzame stoffen op en in producten, blijft Verordening (EG) nr. 396/2005, in de versie die gold vóór de wijziging door deze verordening, van toepassing op producten die rechtmatig werden geproduceerd vóór 14 augustus 2014:

1.

cyromazin en fenpropidin: alle producten,

2.

formetanaat: alle producten, behalve tafeldruiven en wijndruiven, tomaten, aubergines, courgettes, meloenen, pompoenen en watermeloenen,

3.

oxamyl: alle producten, behalve pepers (paprika’s),

4.

tebuconazool: wijn en alle andere producten, behalve appelen, peren, kersen, perziken, tafeldruiven, wijndruiven en Chinese kool.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf 14 augustus 2014 behalve met betrekking tot formetanaat in tafeldruiven en wijndruiven, tomaten, aubergines, meloenen, pompoenen en watermeloenen, ten aanzien waarvan zij geldig is vanaf de datum van inwerkingtreding.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 januari 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cyromazine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2011;9(7):2326. [52 blz.].

(3)  Verordening (EU) nr. 37/2010 van de Commissie van 22 december 2009 betreffende farmacologisch werkzame stoffen en de indeling daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PB L 15 van 20.1.2010, blz. 1).

(4)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fenpropidin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2011;9(8):2333. [42 blz.].

(5)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for formetanate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2010;8(10):1832. [30 blz.].

(6)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for formetanate in various crops. EFSA Journal 2012;10(8):2866. [35 blz.].

(7)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for oxamyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2010;8(10):1830. [34 blz.].

(8)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tebuconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2011;9(8):2339. [96 blz.].

(9)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Modification of the existing MRLs for tebuconazole in pulses. EFSA Journal 2011;9(6):2282. [30 blz.].

(10)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tebuconazole in citrus (except oranges), lettuce and other salad plants, parsley and chives. EFSA Journal 2012;10(9):2898. [37 blz.].

(11)  De verslagen van het Codex-comité voor bestrijdingsmiddelenresiduen zijn te vinden op:

http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdf

Gezamenlijke FAO/WHO-voedselnormenprogramma, commissie van de Codex Alimentarius. Aanhangsels II en III. Vijfendertigste zitting. Rome, Italië, 2-7 juli 2012.

(12)  Scientific support for preparing an EU position in the 44th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2012;10(7):2859. [155 blz.].


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de kolommen voor cyromazin en oxamyl worden vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Cyromazine

Oxamyl

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN NOTEN

0,05 (2)

0,01 (2)

0110000

i)

Citrusvruchten

 

 

0110010

Grapefruits (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

 

0110020

Sinaasappelen (Bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

(+)

0110030

Citroenen (sukadecitroen, citroen, Boeddha’s hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

0110040

Lemmetjes

 

 

0110050

Mandarijnen (Clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen; tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

(+)

0110990

Overige

 

 

0120000

ii)

Noten

 

 

0120010

Amandelen

 

 

0120020

Paranoten

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

0120060

Hazelnoten (Lambertsnoot)

 

 

0120070

Macadamia

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

0120100

Pistaches

 

 

0120110

Walnoten

 

 

0120990

Overige

 

 

0130000

iii)

Pitvruchten

 

 

0130010

Appelen (Wilde appelen)

 

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

 

0130030

Kweeperen

 

 

0130040

Mispels

 

 

0130050

Loquats (Japanse mispels)

 

 

0130990

Overige

 

 

0140000

iv)

Steenvruchten

 

 

0140010

Abrikozen

 

 

0140020

Kersen (Zoete kers, zure kers)

 

 

0140030

Perziken (Nectarine en soortgelijke kruisingen)

 

 

0140040

Pruimen (Kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim, rode dadel/Chinese dadel/Chinese jujube (Ziziphus ziziphus))

 

 

0140990

Overige

 

 

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

 

 

0151010

Tafeldruiven

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

0152000

b)

Aardbeien

 

 

0153000

c)

Rubussoorten

 

 

0153010

Bramen

 

 

0153020

Dauwbramen (Loganbes, taybes, boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen van Rubus-soorten)

 

 

0153030

Frambozen (Wijnbes, poolbraam/framboos (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

0153990

Overige

 

 

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

 

 

0154010

Blauwe bessen (Bosbes)

 

 

0154020

Veenbessen (Vossenbes/rode bosbes (V. vitis-idaea))

 

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

 

 

0154040

Kruisbessen (Inclusief kruisingen met andere Ribes-soorten)

 

 

0154050

Rozenbottels

 

 

0154060

Moerbeien (Aardbeiboomvrucht)

 

 

0154070

Azaroles (Middellandse Zeemispels) (Kiwibes (Actinidia arguta))

 

 

0154080

Vlierbessen (Zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

 

 

0154990

Overige

 

 

0160000

vi)

Diverse vruchten

 

 

0161000

a)

Met eetbare schil

 

 

0161010

Dadels

 

 

0161020

Vijgen

 

 

0161030

Tafelolijven

 

 

0161040

Kumquats (Marumi-kumquat, nagami-kumquat, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0161050

Carambola’s (Bilimbi (blimbing))

 

 

0161060

Kaki’s

 

 

0161070

Jambolans (djamblangs) (Djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (Eugenia uniflora))

 

 

0161990

Overige

 

 

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

 

 

0162010

Kiwi’s

 

 

0162020

Lychees (Kapulasan, ramboetan, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

 

0162030

Passievruchten

 

 

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (Zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 

 

0162990

Overige

 

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

 

0163010

Avocado’s

 

 

0163020

Bananen (Dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

 

(+)

0163030

Mango’s

 

 

0163040

Papaja’s

 

 

0163050

Granaatappels

 

 

0163060

Cherimoya’s (Custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (Annona diversifolia) en andere middelgrote Annonaceae-vruchten)

 

 

0163070

Guaves (Rode pitaya/drakenvrucht (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananassen

 

 

0163090

Broodvruchten (Nangka (jackfruit))

 

 

0163100

Doerians

 

 

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 

 

0163990

Overige

 

 

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

 

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

0,05 (2)

0,01 (2)

0211000

a)

Aardappelen

 

 

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

 

 

0212010

Cassave (Taro, eddo/eddoe, yautia)

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

0212030

Yams (Yamboon/jicama)

 

 

0212040

Arrowroot (pijlwortel)

 

 

0212990

Overige

 

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

0213010

Rode bieten

 

 

0213020

Wortels

 

 

0213030

Knolselderij

 

 

0213040

Mierikswortel (Engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

 

 

0213050

Aardperen (topinamboers) (Crosne)

 

 

0213060

Pastinaken

 

 

0213070

Wortelpeterselie

 

 

0213080

Radijzen (Rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, aardamandel/tijgernoot (Cyperus esculentus))

 

 

0213090

Schorseneren (Zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer/oesterplant, klitwortel)

 

 

0213100

Koolrapen

 

 

0213110

Rapen

 

 

0213990

Overige

 

 

0220000

ii)

Bolgewassen

0,05 (2)

0,01 (2)

0220010

Knoflook

 

 

0220020

Uien (Andere boluien, zilveruitjes)

 

 

0220030

Sjalotten

 

 

0220040

Bosuien en stengeluien (Andere groene uien en soortgelijke soorten)

 

 

0220990

Overige

 

 

0230000

iii)

Vruchtgroenten

 

 

0231000

a)

Solanaceae

 

 

0231010

Tomaten (Kerstomaat, Physalis spp., gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense), boomtomaat)

0,6

0,01 (2) (+)

0231020

Pepers (paprika's) (Chilipeper)

1,5

0,01  (2)

0231030

Aubergines (Pepino, antroewa/witte eierplant (S. macrocarpon))

0,6

0,02 (+)

0231040

Okra’s, okers

0,05  (2)

0,01 (2)

0231990

Overige

0,05  (2)

0,01 (2)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

2

0,01 (2) (+)

0232010

Komkommers

 

 

0232020

Augurken

 

 

0232030

Courgettes (Zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittere meloen, padwal, hoekige luffa/teroi)

 

 

0232990

Overige

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,4

0,01 (2)

0233010

Meloenen (Kiwano)

 

 

0233020

Pompoenen (Winterpompoen, marrow (late soort))

 

 

0233030

Watermeloenen

 

 

0233990

Overige

 

 

0234000

d)

Suikermais (Babymais)

0,05 (2)

0,01 (2)

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

0,05 (2)

0,01 (2)

0240000

iv)

Koolsoorten

0,05 (2)

0,01 (2)

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

 

 

0241010

Broccoli (Chinese broccoli)

 

 

0241020

Bloemkool

 

 

0241990

Overige

 

 

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

 

0242010

Spruitjes

 

 

0242020

Sluitkool (Spitskool, rode kool, savooiekool, wittekool)

 

 

0242990

Overige

 

 

0243000

c)

Bladkoolachtigen

 

 

0243010

Chinese kool (Mosterdkool, paksoi, tatsoi, choisum, petsai)

 

 

0243020

Boerenkool (Krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

 

0243990

Overige

 

 

0244000

d)

Koolrabi

 

 

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

 

0,01 (2)

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

15 (+)

 

0251020

Sla (Kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

3 (+)

 

0251030

Andijvie (Wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), molsla)

0,05 (2)

 

0251040

Tuinkers (Taugé, mungboonkiemen, alfalfakiemen)

0,05 (2)

 

0251050

Winterkers

0,05 (2)

 

0251060

Raketsla, rucola (Grote zandkool (Diplotaxis spp.))

3 (+)

 

0251070

Rode amsoi

0,05 (2)

 

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp., inclusief raapstelen (Mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst), waaronder Brassica-gewassen, koolrabibladeren)

0,05 (2)

 

0251990

Overige

0,05 (2)

 

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

0,05 (2)

0,01 (2)

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara), tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)

 

 

0252020

Postelein (Winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (Salsola soda))

 

 

0252030

Snijbiet (Bladeren van de biet)

 

 

0252990

Overige

 

 

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren) (Malabarspinazie, bananenbladeren, jong acaciablad of cha-om)

0,05 (2)

0,01 (2)

0254000

d)

Waterkers (Dagoeblad/waterspinazie (Ipomea aquatica), watermimosa)

0,05 (2)

0,01 (2)

0255000

e)

Witlof

0,05 (2)

0,01 (2)

0256000

f)

Kruiden

15 (+)

0,02 (2)

0256010

Kervel

 

 

0256020

Bieslook

 

 

0256030

Bladselderij (Venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (Eryngium foetidum))

 

 

0256040

Peterselie (Bladeren van wortelpeterselie)

 

 

0256050

Salie (Winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

 

 

0256060

Rozemarijn

 

 

0256070

Tijm (Marjolein, oregano)

 

 

0256080

Basilicum (Citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen (goudsbloem en andere), Aziatische waternavel, (wilde) betelblad/la lot, kerrieblad)

 

 

0256090

Laurierblad (Citroengras)

 

 

0256100

Dragon (Hysop)

 

 

0256990

Overige

 

 

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

 

0,01 (2)

0260010

Bonen (met peul) (Sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)

5 (+)

 

0260020

Bonen (zonder peul) (Tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

0,05 (2)

 

0260030

Erwten (met peul) (Peultjes/suikererwt)

5 (+)

 

0260040

Erwten (zonder peul) (Doperwt, groene erwt, kekererwt)

0,05 (2)

 

0260050

Linzen

0,05 (2)

 

0260990

Overige

0,05 (2)

 

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

 

0,01 (2)

0270010

Asperges

0,05 (2)

 

0270020

Kardoen (Borago officinalis (stengels))

0,05 (2)

 

0270030

Bleekselderij

3 (+)

 

0270040

Knolvenkel

0,05 (2)

 

0270050

Artisjokken (Bananenbloem)

0,05 (2)

 

0270060

Prei

0,05 (2)

 

0270070

Rabarber

0,05 (2)

 

0270080

Bamboescheuten

0,05 (2)

 

0270090

Palmharten

0,05 (2)

 

0270990

Overige

0,05 (2)

 

0280000

viii)

Fungi

 

0,01 (2)

0280010

Gekweekte fungi (Champignon, oesterzwam, shiitake, schimmelmycelium (vegetatieve delen))

10

 

0280020

Wilde fungi (Cantharel, truffel, morielje, eekhoorntjesbrood)

0,05 (2)

 

0280990

Overige

0,05 (2)

 

0290000

ix)

Zeewier

0,05 (2)

0,01 (2)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,05 (2)

0,01 (2)

0300010

Bonen (Tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

 

 

0300020

Linzen

 

 

0300030

Erwten (Kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

 

 

0300040

Lupinen

 

 

0300990

Overige

 

 

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,05 (2)

0,01 (2)

0401000

i)

Oliehoudende zaden

 

 

0401010

Lijnzaad

 

 

0401020

Pinda’s

 

 

0401030

Papaverzaad

 

 

0401040

Sesamzaad

 

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

 

0401060

Koolzaad (Voederkoolzaad, raapzaad)

 

 

0401070

Sojabonen

 

 

0401080

Mosterdzaad

 

 

0401090

Katoenzaad

 

 

0401100

Pompoenzaad (Andere zaden van Cucurbitaceae)

 

 

0401110

Saffloer

 

 

0401120

Bernagie (Slangenkruid (Echium plantagineum), ruw parelzaad (Buglossoides arvensis))

 

 

0401130

Huttentut

 

 

0401140

Hennepzaad

 

 

0401150

Wonderboom

 

 

0401990

Overige

 

 

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

 

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 

 

0402030

Palmvruchten

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Overige

 

 

0500000

5.

GRANEN

0,05 (2)

0,01 (2)

0500010

Gerst

 

 

0500020

Boekweit (Amarant, quinoa)

 

 

0500030

Mais

 

 

0500040

Gierst (Trosgierst, teff, vingergierst, parelgierst)

 

 

0500050

Haver

 

 

0500060

Rijst (Wilde rijst (Zizania aquatica))

 

 

0500070

Rogge

 

 

0500080

Sorghum

 

 

0500090

Tarwe (Spelt, triticale)

 

 

0500990

Overige (Kanariezaad (Phalaris canariensis))

 

 

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

0,1 (2)

0,05 (2)

0610000

i)

Thee

 

 

0620000

ii)

Koffiebonen

 

 

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 

 

0631000

a)

Bloemen

 

 

0631010

Kamille (bloem)

 

 

0631020

Hibiscus (bloem)

 

 

0631030

Rozenblaadjes

 

 

0631040

Jasmijn (bloem) (Vlierbloesem (Sambucus nigra))

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

0631990

Overige

 

 

0632000

b)

Bladeren

 

 

0632010

Aardbei (blad)

 

 

0632020

Rooibos (blad) (Ginkgo (blad))

 

 

0632030

Maté

 

 

0632990

Overige

 

 

0633000

c)

Wortels

 

 

0633010

Valeriaanwortel

 

 

0633020

Ginsengwortel

 

 

0633990

Overige

 

 

0639000

d)

Andere kruidenthee

 

 

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd of gedroogd)

 

 

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

 

 

0700000

7.

HOP (gedroogd)

0,1 (2)

0,05 (2)

0800000

8.

SPECERIJEN

 

 

0810000

i)

Zaden

0,1 (2)

0,05 (2)

0810010

Anijs

 

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

0810030

Selderijzaad (Lavaszaad)

 

 

0810040

Korianderzaad

 

 

0810050

Komijnzaad

 

 

0810060

Dillezaad

 

 

0810070

Venkelzaad

 

 

0810080

Fenegriek

 

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

0810990

Overige

 

 

0820000

ii)

Vruchten en bessen

0,1 (2)

0,05 (2)

0820010

Piment

 

 

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 

 

0820030

Karwij

 

 

0820040

Kardemom

 

 

0820050

Jeneverbessen

 

 

0820060

Peper, zwart, groen en wit (Lange peper, roze peper)

 

 

0820070

Vanillestokjes

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

0820990

Overige

 

 

0830000

iii)

Bast

0,1 (2)

0,05 (2)

0830010

Kaneel (Cassia)

 

 

0830990

Overige

 

 

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 

 

0840010

Zoethout

0,1 (2)

0,05 (2)

0840020

Gember

0,1 (2)

0,05 (2)

0840030

Geelwortel

0,1 (2)

0,05 (2)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

0840990

Overige

0,1 (2)

0,05 (2)

0850000

v)

Knoppen

0,1 (2)

0,05 (2)

0850010

Kruidnagels

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

0850990

Overige

 

 

0860000

vi)

Stempels

0,1 (2)

0,05 (2)

0860010

Saffraan

 

 

0860990

Overige

 

 

0870000

vii)

Zaadrokken

0,1 (2)

0,05 (2)

0870010

Foelie

 

 

0870990

Overige

 

 

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

0,05 (2)

0,01 (2)

0900010

Suikerbiet

 

 

0900020

Suikerriet

 

 

0900030

Wortelcichorei

 

 

0900990

Overige

 

 

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

 

 

1010000

i)

Weefsel

 

0,01 (2)

1011000

a)

Varkens

0,01 (2)

 

1011010

Spier

 

 

1011020

Vet

 

 

1011030

Lever

 

 

1011040

Nier

 

 

1011050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1011990

Overige

 

 

1012000

b)

Runderen

0,01 (2)

 

1012010

Spier

 

 

1012020

Vet

 

 

1012030

Lever

 

 

1012040

Nier

 

 

1012050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1012990

Overige

 

 

1013000

c)

Schapen

0,3 (+)

 

1013010

Spier

 

 

1013020

Vet

 

 

1013030

Lever

 

 

1013040

Nier

 

 

1013050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1013990

Overige

 

 

1014000

d)

Geiten

0,01 (2)

 

1014010

Spier

 

 

1014020

Vet

 

 

1014030

Lever

 

 

1014040

Nier

 

 

1014050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1014990

Overige

 

 

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

0,01 (2)

 

1015010

Spier

 

 

1015020

Vet

 

 

1015030

Lever

 

 

1015040

Nier

 

 

1015050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1015990

Overige

 

 

1016000

f)

Pluimvee — kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

0,01 (2)

 

1016010

Spier

 

 

1016020

Vet

 

 

1016030

Lever

 

 

1016040

Nier

 

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1016990

Overige

 

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (Konijn, kangoeroe, hert)

0,01 (2)

 

1017010

Spier

 

 

1017020

Vet

 

 

1017030

Lever

 

 

1017040

Nier

 

 

1017050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1017990

Overige

 

 

1020000

ii)

Melk

0,01 (2)

0,01 (2)

1020010

Runderen

 

 

1020020

Schapen

 

 

1020030

Geiten

 

 

1020040

Paarden

 

 

1020990

Overige

 

 

1030000

iii)

Vogeleieren

0,01 (2)

0,01 (2)

1030010

Kippen

 

 

1030020

Eenden

 

 

1030030

Ganzen

 

 

1030040

Kwartels

 

 

1030990

Overige

 

 

1040000

iv)

Honing (Koninginnengelei, pollen, honingraat met honing (raathoning))

0,05 (2)

0,05 (2)

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (Kikkerbilletjes, krokodillen)

0,01 (2)

0,01 (2)

1060000

vi)

Slakken

0,01 (2)

0,01 (2)

1070000

vii)

Andere producten van landdieren (vrij wild)

0,01 (2)

0,01 (2)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot residuproeven en melaminevorming ontbreekt. Bij herziening van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als deze uiterlijk op 25 januari 2016 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

0251020

Sla (Kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

0251060

Raketsla, rucola (Grote zandkool (Diplotaxis spp.))

0256000

f)

Kruiden

0256010

Kervel

0256020

Bieslook

0256030

Bladselderij (Venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (Eryngium foetidum))

0256040

Peterselie (Bladeren van wortelpeterselie)

0256050

Salie (Winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

0256060

Rozemarijn

0256070

Tijm (Marjolein, oregano)

0256080

Basilicum (Citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen (goudsbloem en andere), Aziatische waternavel, (wilde) betelblad/la lot, kerriebladeren)

0256090

Laurierblad (Citroengras)

0256100

Dragon (Hysop)

0256990

Overige

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot het metabolisme in gewassen ontbreekt. Bij herziening van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als deze uiterlijk op 25 januari 2016 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0260010

Bonen (met peul) (Sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)

0260030

Erwten (met peul) (Peultjes/suikererwt)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot residuproeven en melaminevorming ontbreekt. Bij herziening van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als deze uiterlijk op 25 januari 2016 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0270030

Bleekselderij

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

Diergeneeskundig MRL

1013000

c)

Schapen

1013010

Spier

1013020

Vet

1013030

Lever

1013040

Nier

1013050

Eetbare slachtafvallen

1013990

Overige

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot opslagstabiliteit, het metabolisme in gewassen en residuproeven ontbreekt. Bij herziening van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als deze uiterlijk op 25 januari 2016 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110020

Sinaasappelen (Bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

0110050

Mandarijnen (Clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen; tangor (Citrus reticulata x sinensis))

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot het metabolisme in gewassen ontbreekt. Bij herziening van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als deze uiterlijk op 25 januari 2016 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0163020

Bananen (Dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

0231010

Tomaten (Kerstomaat, Physalis spp., gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense), boomtomaat)

0231030

Aubergines (Pepino, antroewa/witte eierplant (S. macrocarpon))

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0232010

Komkommers

0232020

Augurken

0232030

Courgettes (Zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittere meloen, padwal, hoekige luffa/teroi)

0232990

Overige

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

b)

De volgende kolommen voor fenpropidin, formetanaat en tebucozanool worden toegevoegd:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (3)

Fenpropidin (som van fenpropidin en zouten daarvan, uitgedrukt als fenpropidin) (R) (S)

Formetanaat: de som van formetanaat en zouten daarvan, uitgedrukt als formetanaathydrochloride

Tebuconazool (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN NOTEN

 

 

 

0110000

i)

Citrusvruchten

0,01 (4)

0,01 (4)

 

0110010

Grapefruits (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

 

5

0110020

Sinaasappelen (Bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

 

0,9

0110030

Citroenen (sukadecitroen, citroen, Boeddha’s hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

5

0110040

Lemmetjes

 

 

5

0110050

Mandarijnen (Clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen; tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

5

0110990

Overige

 

 

5

0120000

ii)

Noten

0,01 (4)

0,01 (4)

0,05

0120010

Amandelen

 

 

 

0120020

Paranoten

 

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

 

0120060

Hazelnoten (Lambertsnoot)

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

0120110

Walnoten

 

 

 

0120990

Overige

 

 

 

0130000

iii)

Pitvruchten

0,01 (4)

0,01 (4)

 

0130010

Appelen (Wilde appelen)

 

 

0,3

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

 

0,3

0130030

Kweeperen

 

 

0,5

0130040

Mispels

 

 

0,5

0130050

Loquats (Japanse mispels)

 

 

0,5

0130990

Overige

 

 

0,5

0140000

iv)

Steenvruchten

0,01 (4)

0,01 (4)

 

0140010

Abrikozen

 

 

0,6

0140020

Kersen (Zoete kers, zure kers)

 

 

1 (+)

0140030

Perziken (Nectarine en soortgelijke kruisingen)

 

 

0,6

0140040

Pruimen (Kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim, rode dadel/Chinese dadel/Chinese jujube (Ziziphus ziziphus))

 

 

1

0140990

Overige

 

 

0,02 (4)

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

0,01 (4)

 

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

 

0,1

 

0151010

Tafeldruiven

 

 

0,5

0151020

Wijndruiven

 

 

1 (+)

0152000

b)

Aardbeien

 

0,01 (4)

0,02 (4)

0153000

c)

Rubussoorten

 

0,01 (4)

0,5

0153010

Bramen

 

 

 

0153020

Dauwbramen (Loganbes, taybes, boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen van Rubus-soorten)

 

 

(+)

0153030

Frambozen (Wijnbes, poolbraam/framboos (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

 

0153990

Overige

 

 

(+)

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

 

0,01 (4)

1,5

0154010

Blauwe bessen (Bosbes)

 

 

 

0154020

Veenbessen (Vossenbes/rode bosbes (V. vitis-idaea))

 

 

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

 

 

 

0154040

Kruisbessen (Inclusief kruisingen met andere Ribes-soorten)

 

 

 

0154050

Rozenbottels

 

 

 

0154060

Moerbeien (Aardbeiboomvrucht)

 

 

 

0154070

Azaroles (Middellandse Zeemispels) (Kiwibes (Actinidia arguta))

 

 

 

0154080

Vlierbessen (Zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

 

 

 

0154990

Overige

 

 

 

0160000

vi)

Diverse vruchten

 

0,01 (4)

 

0161000

a)

Met eetbare schil

0,01 (4)

 

 

0161010

Dadels

 

 

0,02 (4)

0161020

Vijgen

 

 

0,02 (4)

0161030

Tafelolijven

 

 

0,05

0161040

Kumquats (Marumi-kumquat, nagami-kumquat, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0,02 (4)

0161050

Carambola’s (Bilimbi (blimbing))

 

 

0,02 (4)

0161060

Kaki’s

 

 

0,02 (4)

0161070

Jambolans (djamblangs) (Djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (Eugenia uniflora))

 

 

0,02 (4)

0161990

Overige

 

 

0,02 (4)

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

0,01 (4)

 

 

0162010

Kiwi’s

 

 

0,02 (4)

0162020

Lychees (Kapulasan, ramboetan, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

 

0,02 (4)

0162030

Passievruchten

 

 

1

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 

 

0,02 (4)

0162050

Sterappelen

 

 

0,02 (4)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (Zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 

 

0,02 (4)

0162990

Overige

 

 

0,02 (4)

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

 

 

0163010

Avocado’s

0,01 (4)

 

0,02 (4)

0163020

Bananen (Dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

0,2

 

0,05

0163030

Mango’s

0,01 (4)

 

0,1

0163040

Papaja’s

0,01 (4)

 

2

0163050

Granaatappels

0,01 (4)

 

0,02 (4)

0163060

Cherimoya’s (Custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (Annona diversifolia) en andere middelgrote Annonaceae-vruchten)

0,01 (4)

 

0,02 (4)

0163070

Guaves (Rode pitaya/drakenvrucht (Hylocereus undatus))

0,01 (4)

 

0,02 (4)

0163080

Ananassen

0,01 (4)

 

0,02 (4)

0163090

Broodvruchten (Nangka (jackfruit))

0,01 (4)

 

0,02 (4)

0163100

Doerians

0,01 (4)

 

0,02 (4)

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

0,01 (4)

 

0,02 (4)

0163990

Overige

0,01 (4)

 

0,02 (4)

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

 

 

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

0,01 (4)

0,01 (4)

 

0211000

a)

Aardappelen

 

 

0,02 (4)

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

 

 

0,02 (4)

0212010

Cassave (Taro, eddo/eddoe, yautia)

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

0212030

Yams (Yamboon/jicama)

 

 

 

0212040

Arrowroot (pijlwortel)

 

 

 

0212990

Overige

 

 

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

 

0213010

Rode bieten

 

 

0,02 (4)

0213020

Wortels

 

 

0,4

0213030

Knolselderij

 

 

0,5

0213040

Mierikswortel (Engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

 

 

0,4

0213050

Aardperen (topinamboers) (Crosne)

 

 

0,02 (4)

0213060

Pastinaken

 

 

0,4

0213070

Wortelpeterselie

 

 

0,4

0213080

Radijzen (Rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, aardamandel/tijgernoot (Cyperus esculentus))

 

 

0,02 (4)

0213090

Schorseneren (Zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer/oesterplant, klitwortel)

 

 

0,4 (+)

0213100

Koolrapen

 

 

0,3

0213110

Rapen

 

 

0,3

0213990

Overige

 

 

0,02 (4)

0220000

ii)

Bolgewassen

0,01 (4)

0,01 (4)

 

0220010

Knoflook

 

 

0,1

0220020

Uien (Andere boluien, zilveruitjes)

 

 

0,1

0220030

Sjalotten

 

 

0,05

0220040

Bosuien en stengeluien (Andere groene uien en soortgelijke soorten)

 

 

0,6

0220990

Overige

 

 

0,02 (4)

0230000

iii)

Vruchtgroenten

0,01 (4)

 

 

0231000

a)

Solanaceae

 

 

 

0231010

Tomaten (Kerstomaat, Physalis spp., gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense), boomtomaat)

 

0,3

0,9

0231020

Pepers (paprika's) (Chilipeper)

 

0,01 (4)

0,6

0231030

Aubergines (Pepino, antroewa/witte eierplant (S. macrocarpon))

 

0,3

0,4 (+)

0231040

Okra’s, okers

 

0,01 (4)

0,02 (4)

0231990

Overige

 

0,01 (4)

0,02 (4)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

 

 

 

0232010

Komkommers

 

0,01 (4)

0,2

0232020

Augurken

 

0,3

0,02 (4)

0232030

Courgettes (Zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittere meloen, padwal, hoekige luffa/teroi)

 

0,01 (4)

0,2

0232990

Overige

 

0,01 (4)

0,02 (4)

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

0,3

 

0233010

Meloenen (Kiwano)

 

 

0,2 (+)

0233020

Pompoenen (Winterpompoen, marrow (late soort))

 

 

0,15

0233030

Watermeloenen

 

 

0,15

0233990

Overige

 

 

0,15

0234000

d)

Suikermais (Babymais)

 

0,01 (4)

0,6

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

 

0,01 (4)

0,02 (4)

0240000

iv)

Koolsoorten

0,01 (4)

0,01 (4)

 

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

 

 

 

0241010

Broccoli (Chinese broccoli)

 

 

0,15

0241020

Bloemkool

 

 

0,05

0241990

Overige

 

 

0,02 (4)

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

 

0,7

0242010

Spruitjes

 

 

 

0242020

Sluitkool (Spitskool, rode kool, savooiekool, wittekool)

 

 

 

0242990

Overige

 

 

 

0243000

c)

Bladkoolachtigen

 

 

0,02 (4)

0243010

Chinese kool (Mosterdkool, paksoi, tatsoi, choisum, petsai)

 

 

 

0243020

Boerenkool (Krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

 

 

0243990

Overige

 

 

 

0244000

d)

Koolrabi

 

 

0,02 (4)

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

 

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

0,01 (4)

0,01 (4)

0,5

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

 

 

 

0251020

Sla (Kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

 

 

 

0251030

Andijvie (Wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), molsla)

 

 

 

0251040

Tuinkers (Taugé, mungboonkiemen, alfalfakiemen)

 

 

 

0251050

Winterkers

 

 

 

0251060

Raketsla, rucola (Grote zandkool (Diplotaxis spp.))

 

 

 

0251070

Rode amsoi

 

 

 

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp., inclusief raapstelen (Mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst), waaronder Brassica-gewassen, koolrabibladeren)

 

 

 

0251990

Overige

 

 

 

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

0,01 (4)

0,01 (4)

0,02 (4)

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara), tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)

 

 

 

0252020

Postelein (Winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (Salsola soda))

 

 

 

0252030

Snijbiet (Bladeren van de biet)

 

 

 

0252990

Overige

 

 

 

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren) (Malabarspinazie, bananenbladeren, jong acaciablad of cha-om)

0,01 (4)

0,01 (4)

0,02 (4)

0254000

d)

Waterkers (Dagoeblad/waterspinazie (Ipomea aquatica), watermimosa)

0,01 (4)

0,01 (4)

0,02 (4)

0255000

e)

Witlof

0,01 (4)

0,01 (4)

0,15

0256000

f)

Kruiden

0,02 (4)

0,02 (4)

 

0256010

Kervel

 

 

0,05 (4)

0256020

Bieslook

 

 

2

0256030

Bladselderij (Venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (Eryngium foetidum))

 

 

0,05 (4)

0256040

Peterselie (Bladeren van wortelpeterselie)

 

 

2

0256050

Salie (Winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

 

 

0,05 (4)

0256060

Rozemarijn

 

 

0,05 (4)

0256070

Tijm (Marjolein, oregano)

 

 

0,05 (4)

0256080

Basilicum (Citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen (goudsbloem en andere), Aziatische waternavel, (wilde) betelblad/la lot, kerrieblad)

 

 

0,05 (4)

0256090

Laurierblad (Citroengras)

 

 

0,05 (4)

0256100

Dragon (Hysop)

 

 

0,05 (4)

0256990

Overige

 

 

0,05 (4)

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

0,01 (4)

0,01 (4)

 

0260010

Bonen (met peul) (Sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)

 

 

2 (+)

0260020

Bonen (zonder peul) (Tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

 

 

2 (+)

0260030

Erwten (met peul) (Peultjes/suikererwt)

 

 

2 (+)

0260040

Erwten (zonder peul) (Doperwt, groene erwt, kekererwt)

 

 

0,02 (4)

0260050

Linzen

 

 

0,02 (4)

0260990

Overige

 

 

0,02 (4)

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

0,01 (4)

0,01 (4)

 

0270010

Asperges

 

 

0,02 (4)

0270020

Kardoen (Borago officinalis (stengels))

 

 

0,02 (4)

0270030

Bleekselderij

 

 

0,5 (+)

0270040

Knolvenkel

 

 

0,02 (4)

0270050

Artisjokken (Bananenbloem)

 

 

0,6

0270060

Prei

 

 

0,6

0270070

Rabarber

 

 

0,02 (4)

0270080

Bamboescheuten

 

 

0,02 (4)

0270090

Palmharten

 

 

0,02 (4)

0270990

Overige

 

 

0,02 (4)

0280000

viii)

Fungi

0,01 (4)

0,01 (4)

0,02 (4)

0280010

Gekweekte fungi (Champignon, oesterzwam, shiitake, schimmelmycelium (vegetatieve delen))

 

 

 

0280020

Wilde fungi (Cantharel, truffel, morielje, eekhoorntjesbrood)

 

 

 

0280990

Overige

 

 

 

0290000

ix)

Zeewier

0,01 (4)

0,01 (4)

0,02 (4)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,01 (4)

0,01 (4)

 

0300010

Bonen (Tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

 

 

0,3

0300020

Linzen

 

 

0,2

0300030

Erwten (Kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

 

 

0,2

0300040

Lupinen

 

 

0,2

0300990

Overige

 

 

0,2

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01 (4)

0,01 (4)

 

0401000

i)

Oliehoudende zaden

 

 

 

0401010

Lijnzaad

 

 

0,6

0401020

Pinda’s

 

 

0,15

0401030

Papaverzaad

 

 

0,05

0401040

Sesamzaad

 

 

0,02 (4)

0401050

Zonnebloemzaad

 

 

0,02 (4)

0401060

Koolzaad (Voederkoolzaad, raapzaad)

 

 

0,5

0401070

Sojabonen

 

 

0,15

0401080

Mosterdzaad

 

 

0,3

0401090

Katoenzaad

 

 

2

0401100

Pompoenzaad (Andere zaden van Cucurbitaceae)

 

 

0,02 (4)

0401110

Saffloer

 

 

0,02 (4)

0401120

Bernagie (Slangenkruid (Echium plantagineum), ruw parelzaad (Buglossoides arvensis))

 

 

0,02 (4)

0401130

Huttentut

 

 

0,3

0401140

Hennepzaad

 

 

0,02 (4)

0401150

Wonderboom

 

 

0,02 (4)

0401990

Overige

 

 

0,02 (4)

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

 

 

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

0,05

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 

 

0,02 (4)

0402030

Palmvruchten

 

 

0,02 (4)

0402040

Kapok

 

 

0,02 (4)

0402990

Overige

 

 

0,02 (4)

0500000

5.

GRANEN

 

0,01 (4)

 

0500010

Gerst

0,6

 

2

0500020

Boekweit (Amarant, quinoa)

0,01 (4)

 

0,02 (4)

0500030

Mais

0,01 (4)

 

0,02 (4)

0500040

Gierst (Trosgierst, teff, vingergierst, parelgierst)

0,01 (4)

 

0,02 (4)

0500050

Haver

0,3

 

2

0500060

Rijst (Wilde rijst (Zizania aquatica))

0,01 (4)

 

1 (+)

0500070

Rogge

0,1

 

0,1

0500080

Sorghum

0,01 (4)

 

0,02 (4)

0500090

Tarwe (Spelt, triticale)

0,1

 

0,1

0500990

Overige (Kanariezaad (Phalaris canariensis))

0,01 (4)

 

0,02 (4)

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

0,05 (4)

0,05 (4)

 

0610000

i)

Thee

 

 

0,05 (4)

0620000

ii)

Koffiebonen

 

 

0,1

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 

 

0,05 (4)

0631000

a)

Bloemen

 

 

 

0631010

Kamille (bloem)

 

 

 

0631020

Hibiscus (bloem)

 

 

 

0631030

Rozenblaadjes

 

 

 

0631040

Jasmijn (bloem) (Vlierbloesem (Sambucus nigra))

 

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

 

0631990

Overige

 

 

 

0632000

b)

Bladeren

 

 

 

0632010

Aardbei (blad)

 

 

 

0632020

Rooibos (blad) (Ginkgo (blad))

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

0632990

Overige

 

 

 

0633000

c)

Wortels

 

 

 

0633010

Valeriaanwortel

 

 

 

0633020

Ginsengwortel

 

 

 

0633990

Overige

 

 

 

0639000

d)

Andere kruidenthee

 

 

 

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd of gedroogd)

 

 

0,05 (4)

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

 

 

0,05 (4)

0700000

7.

HOP (gedroogd)

0,05 (4)

0,05 (4)

40 (+)

0800000

8.

SPECERIJEN

 

 

 

0810000

i)

Zaden

0,05 (4)

0,05 (4)

1,5 (+)

0810010

Anijs

 

 

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

 

0810030

Selderijzaad (Lavaszaad)

 

 

 

0810040

Korianderzaad

 

 

 

0810050

Komijnzaad

 

 

 

0810060

Dillezaad

 

 

 

0810070

Venkelzaad

 

 

 

0810080

Fenegriek

 

 

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

 

0810990

Overige

 

 

 

0820000

ii)

Vruchten en bessen

0,05 (4)

0,05 (4)

 

0820010

Piment

 

 

0,05 (4)

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 

 

0,05 (4)

0820030

Karwij

 

 

1,5 (+)

0820040

Kardemom

 

 

0,05 (4)

0820050

Jeneverbessen

 

 

0,05 (4)

0820060

Peper, zwart, groen en wit (Lange peper, roze peper)

 

 

0,05 (4)

0820070

Vanillestokjes

 

 

0,05 (4)

0820080

Tamarinde

 

 

0,05 (4)

0820990

Overige

 

 

0,05 (4)

0830000

iii)

Bast

0,05 (4)

0,05 (4)

0,05 (4)

0830010

Kaneel (Cassia)

 

 

 

0830990

Overige

 

 

 

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 

 

 

0840010

Zoethout

0,05 (4)

0,05 (4)

0,05 (4)

0840020

Gember

0,05 (4)

0,05 (4)

0,05 (4)

0840030

Geelwortel

0,05 (4)

0,05 (4)

0,05 (4)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

(+)

0840990

Overige

0,05 (4)

0,05 (4)

0,05 (4)

0850000

v)

Knoppen

0,05 (4)

0,05 (4)

0,05 (4)

0850010

Kruidnagels

 

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

 

0850990

Overige

 

 

 

0860000

vi)

Stempels

0,05 (4)

0,05 (4)

0,05 (4)

0860010

Saffraan

 

 

 

0860990

Overige

 

 

 

0870000

vii)

Zaadrokken

0,05 (4)

0,05 (4)

0,05 (4)

0870010

Foelie

 

 

 

0870990

Overige

 

 

 

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

 

0,01 (4)

0,02 (4)

0900010

Suikerbiet

0,07

 

 

0900020

Suikerriet

0,01 (4)

 

 

0900030

Wortelcichorei

0,01 (4)

 

 

0900990

Overige

0,01 (4)

 

 

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

 

 

 

1010000

i)

Weefsel

 

0,01 (4)

 

1011000

a)

Varkens

 

 

 

1011010

Spier

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1011020

Vet

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1011030

Lever

0,2

 

0,2

1011040

Nier

0,05

 

0,2

1011050

Eetbare slachtafvallen

0,02 (4)

 

0,2

1011990

Overige

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1012000

b)

Runderen

 

 

 

1012010

Spier

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1012020

Vet

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1012030

Lever

0,5

 

0,2

1012040

Nier

0,1

 

0,2

1012050

Eetbare slachtafvallen

0,02 (4)

 

0,2

1012990

Overige

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1013000

c)

Schapen

 

 

 

1013010

Spier

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1013020

Vet

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1013030

Lever

0,5

 

0,2

1013040

Nier

0,1

 

0,2

1013050

Eetbare slachtafvallen

0,02 (4)

 

0,2

1013990

Overige

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1014000

d)

Geiten

 

 

 

1014010

Spier

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1014020

Vet

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1014030

Lever

0,5

 

0,2

1014040

Nier

0,1

 

0,2

1014050

Eetbare slachtafvallen

0,02 (4)

 

0,2

1014990

Overige

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

 

 

 

1015010

Spier

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1015020

Vet

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1015030

Lever

0,5

 

0,2

1015040

Nier

0,1

 

0,2

1015050

Eetbare slachtafvallen

0,02 (4)

 

0,2

1015990

Overige

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1016000

f)

Pluimvee — kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1016010

Spier

 

 

 

1016020

Vet

 

 

 

1016030

Lever

 

 

 

1016040

Nier

 

 

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

 

 

 

1016990

Overige

 

 

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (Konijn, kangoeroe, hert)

 

 

 

1017010

Spier

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1017020

Vet

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1017030

Lever

0,5

 

0,2

1017040

Nier

0,1

 

0,2

1017050

Eetbare slachtafvallen

0,02 (4)

 

0,2

1017990

Overige

0,02 (4)

 

0,1 (4)

1020000

ii)

Melk

0,02

0,01 (4)

0,02 (4)

1020010

Runderen

 

 

 

1020020

Schapen

 

 

 

1020030

Geiten

 

 

 

1020040

Paarden

 

 

 

1020990

Overige

 

 

 

1030000

iii)

Vogeleieren

0,02 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

1030010

Kippen

 

 

 

1030020

Eenden

 

 

 

1030030

Ganzen

 

 

 

1030040

Kwartels

 

 

 

1030990

Overige

 

 

 

1040000

iv)

Honing (Koninginnengelei, pollen, honingraat met honing (raathoning))

0,05 (4)

0,05 (4)

0,05 (4)

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (Kikkerbilletjes, krokodillen)

0,02 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

1060000

vi)

Slakken

0,02 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

1070000

vii)

Andere producten van landdieren (vrij wild)

0,02 (4)

0,01 (4)

0,1 (4)

(R)= Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

fenpropidin-code 1000000 behalve 1040000: som van fenpropidin, 2-methyl-2-[4-(2-methyl-3-piperidine-1-ylpropyl)fenyl]propionzuur en zouten daarvan, uitgedrukt als fenpropidin.

(S)= De EU-referentielaboratoria voor residuen van bestrijdingsmiddelen hebben vastgesteld dat de referentiestandaard voor 2-methyl-2-[4-(2-methyl-3- piperidine-1-ylpropyl)fenyl]propionzuur niet in de handel verkrijgbaar is. Bij herziening van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als deze uiterlijk op 25 januari 2015 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(R)= Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

tebuconazool-code 1000000 behalve 1040000: som van tebuconazool, hydroxytebuconazool, en conjugaten van beide, uitgedrukt als tebuconazool.

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herziening van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als deze uiterlijk op 25 januari 2016 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140020

Kersen (Zoete kers, zure kers)

0151020

Wijndruiven

0153020

Dauwbramen (Loganbes, taybes, boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen van Rubus-soorten)

0153990

Overige

0213090

Schorseneren (Zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer/oesterplant, klitwortel)

0231030

Aubergines (Pepino, antroewa/witte eierplant (S. macrocarpon))

0233010

Meloenen (Kiwano)

0260010

Bonen (met peul) (Sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)

0260020

Bonen (zonder peul) (Tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

0260030

Erwten (met peul) (Peultjes/suikererwt)

0270030

Bleekselderij

0500060

Rijst (Wilde rijst (Zizania aquatica))

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot analysemethoden ontbreekt. Bij herziening van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als deze is ingediend uiterlijk op 25 januari 2016 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0700000

7.

HOP (gedroogd)

0810000

i)

Zaden

0810010

Anijs

0810020

Zwarte komijn

0810030

Selderijzaad (Lavaszaad)

0810040

Korianderzaad

0810050

Komijnzaad

0810060

Dillezaad

0810070

Venkelzaad

0810080

Fenegriek

0810090

Nootmuskaat

0810990

Overige

0820030

Karwij

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

2)

In bijlage III worden de kolommen voor cyromazin, fenpropidin, formetanaat, oxamyl en tebuconazool geschrapt.


(1)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(2)  Analytische aantoonbaarheidsgrens.

Cyromazine

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot residuproeven en melaminevorming ontbreekt. Bij herziening van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als deze uiterlijk op 25 januari 2016 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

0251020

Sla (Kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

0251060

Raketsla, rucola (Grote zandkool (Diplotaxis spp.))

0256000

f)

Kruiden

0256010

Kervel

0256020

Bieslook

0256030

Bladselderij (Venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (Eryngium foetidum))

0256040

Peterselie (Bladeren van wortelpeterselie)

0256050

Salie (Winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

0256060

Rozemarijn

0256070

Tijm (Marjolein, oregano)

0256080

Basilicum (Citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen (goudsbloem en andere), Aziatische waternavel, (wilde) betelblad/la lot, kerriebladeren)

0256090

Laurierblad (Citroengras)

0256100

Dragon (Hysop)

0256990

Overige

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot het metabolisme in gewassen ontbreekt. Bij herziening van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als deze uiterlijk op 25 januari 2016 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0260010

Bonen (met peul) (Sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)

0260030

Erwten (met peul) (Peultjes/suikererwt)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot residuproeven en melaminevorming ontbreekt. Bij herziening van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als deze uiterlijk op 25 januari 2016 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0270030

Bleekselderij

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

Diergeneeskundig MRL

1013000

c)

Schapen

1013010

Spier

1013020

Vet

1013030

Lever

1013040

Nier

1013050

Eetbare slachtafvallen

1013990

Overige

Oxamyl

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot opslagstabiliteit, het metabolisme in gewassen en residuproeven ontbreekt. Bij herziening van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als deze uiterlijk op 25 januari 2016 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110020

Sinaasappelen (Bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

0110050

Mandarijnen (Clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen; tangor (Citrus reticulata x sinensis))

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot het metabolisme in gewassen ontbreekt. Bij herziening van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als deze uiterlijk op 25 januari 2016 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0163020

Bananen (Dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

0231010

Tomaten (Kerstomaat, Physalis spp., gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense), boomtomaat)

0231030

Aubergines (Pepino, antroewa/witte eierplant (S. macrocarpon))

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0232010

Komkommers

0232020

Augurken

0232030

Courgettes (Zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittere meloen, padwal, hoekige luffa/teroi)

0232990

Overige

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(3)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(4)  Bepaalbaarheidsgrens.

Fenpropidin (de som van fenpropidin en zouten daarvan, uitgedrukt als fenpropidin (R) (S)

(R)= Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

fenpropidin-code 1000000 behalve 1040000: som van fenpropidin, 2-methyl-2-[4-(2-methyl-3-piperidine-1-ylpropyl)fenyl]propionzuur en zouten daarvan, uitgedrukt als fenpropidin.

(S)= De EU-referentielaboratoria voor residuen van bestrijdingsmiddelen hebben vastgesteld dat de referentiestandaard voor 2-methyl-2-[4-(2-methyl-3- piperidine-1-ylpropyl)fenyl]propionzuur niet in de handel verkrijgbaar is. Bij herziening van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als deze uiterlijk op 25 januari 2015 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Formetanaat: de som van formetanaat en zouten daarvan, uitgedrukt als formetanaat(hydrochloride)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Tebuconazool (R)

(R)= Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

tebuconazool-code 1000000 behalve 1040000: som van tebuconazool, hydroxytebuconazool, en conjugaten van beide, uitgedrukt als tebuconazool.

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herziening van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als deze uiterlijk op 25 januari 2016 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140020

Kersen (Zoete kers, zure kers)

0151020

Wijndruiven

0153020

Dauwbramen (Loganbes, taybes, boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen van Rubus-soorten)

0153990

Overige

0213090

Schorseneren (Zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer/oesterplant, klitwortel)

0231030

Aubergines (Pepino, antroewa/witte eierplant (S. macrocarpon))

0233010

Meloenen (Kiwano)

0260010

Bonen (met peul) (Sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)

0260020

Bonen (zonder peul) (Tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

0260030

Erwten (met peul) (Peultjes/suikererwt)

0270030

Bleekselderij

0500060

Rijst (Wilde rijst (Zizania aquatica))

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot analysemethoden ontbreekt. Bij herziening van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als deze is ingediend uiterlijk op 25 januari 2016 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0700000

7.

HOP (gedroogd)

0810000

i)

Zaden

0810010

Anijs

0810020

Zwarte komijn

0810030

Selderijzaad (Lavaszaad)

0810040

Korianderzaad

0810050

Komijnzaad

0810060

Dillezaad

0810070

Venkelzaad

0810080

Fenegriek

0810090

Nootmuskaat

0810990

Overige

0820030

Karwij

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving