Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.20

VERORDENING (EU) Nr. 51/2014 VAN DE COMMISSIE

van 20 januari 2014

tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van dimethomorf, indoxacarb en pyraclostrobine in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor dimethomorf, indoxacarb en pyraclostrobine zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

In het kader van een procedure voor de verlening van een toelating tot het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof dimethomorf bevat op zaden van specerijen (met uitzondering van nootmuskaat) en op karwijvruchten is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediend.

(3)

Wat indoxacarb betreft is een dergelijke aanvraag ingediend voor tuinkers, winterkers, rode amsoi, overige slasoorten, postelein, snijbiet en overige spinazie en dergelijke (bladgroente). Wat pyraclostrobine betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor aardperen (topinamboers).

(4)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn deze aanvragen door de betrokken lidstaten geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen bij de Commissie ingediend.

(5)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en, in voorkomend geval, voor dieren en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL's uitgebracht (2). Zij heeft deze adviezen naar de Commissie en de lidstaten gestuurd en bekendgemaakt.

(6)

Voor alle aanvragen heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle vereisten met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende gewassen en producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) of de acute referentiedosis (ARfD) wordt overschreden.

(7)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de toepasselijke vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(8)

Wat dimethomorf, indoxacarb en pyraclostrobine betreft, zijn bij Verordening (EU) nr. 668/2013 van de Commissie van 12 juli 2013 (3) voor verschillende producten MRL's vastgesteld. Aangezien die verordening van toepassing is met ingang van 2 februari 2014, moeten de MRL's zoals bepaald in deze verordening vanaf dezelfde datum van toepassing zijn.

(9)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 2 februari 2014.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 januari 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online te vinden op: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dimethomorph in seeds of spices and caraway. EFSA Journal 2013;11(2):3126 [27 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3126.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for indoxacarb in various salad plants and in spinach-like plants. EFSA Journal 2013; 11(5):3247 [31 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3247.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pyraclostrobin in cucumbers and Jerusalem artichokes. EFSA Journal 2013;11(2):3109 [27 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3109.

(3)  Verordening (EU) nr. 668/2013 van de Commissie van 12 juli 2013 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van 2,4-DB, dimethomorf, indoxacarb en pyraclostrobine in of op bepaalde producten (PB L 192 van 13.7.2013, blz. 39).


BIJLAGE

In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden de kolommen voor dimethomorf, indoxacarb en pyraclostrobine vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Dimethomorf (som van de isomeren)

Indoxacarb (som van indoxacarb en de R-enantiomeer daarvan) (F)

Pyraclostrobine (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN NOTEN

 

 

 

0110000

i)

Citrusvruchten

 

0,02 (2)

 

0110010

Grapefruits (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

0,01 (2)

 

1

0110020

Sinaasappelen (Bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

0,8

 

2

0110030

Citroenen (Citroen, limoen, Buddha’s hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

0,01 (2)

 

1

0110040

Lemmetjes

0,01 (2)

 

1

0110050

Mandarijnen (Clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen tangor (Citrus reticulata x sinensis))

0,01 (2)

 

1

0110990

Overige

0,01 (2)

 

1

0120000

ii)

Noten

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0120010

Amandelen

 

 

0,02 (2)

0120020

Paranoten

 

 

0,02 (2)

0120030

Cashewnoten

 

 

0,02 (2)

0120040

Kastanjes

 

 

0,02 (2)

0120050

Kokosnoten

 

 

0,02 (2)

0120060

Hazelnoten (Lambertsnoot)

 

 

0,02 (2)

0120070

Macadamia

 

 

0,02 (2)

0120080

Pecannoten

 

 

0,02 (2)

0120090

Pijnboompitten

 

 

0,02 (2)

0120100

Pistaches

 

 

1

0120110

Walnoten

 

 

0,02 (2)

0120990

Overige

 

 

0,02 (2)

0130000

iii)

Pitvruchten

0,01 (2)

 

0,5

0130010

Appelen (Wilde appel)

 

0,5 (+)

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

0,5

 

0130030

Kweeperen

 

0,02 (2)

 

0130040

Mispels

 

0,02 (2)

 

0130050

Loquats

 

0,02 (2)

 

0130990

Overige

 

0,02 (2)

 

0140000

iv)

Steenvruchten

0,01 (2)

1

 

0140010

Abrikozen

 

 

1

0140020

Kersen (Zoete kers, zure kers)

 

 

3

0140030

Perziken (Nectarine en soortgelijke kruisingen)

 

 

0,3

0140040

Pruimen (Damson, reine-claude, mirabelle, sleepruim, rode dadel/Chinese dadel/Chinese jujube (Ziziphus ziziphus))

 

 

0,8

0140990

Overige

 

 

0,02 (2)

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

 

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

3

2

 

0151010

Tafeldruiven

 

 

1 (+)

0151020

Wijndruiven

 

 

2

0152000

b)

Aardbeien

0,7

0,6

1,5

0153000

c)

Rubussoorten

 

 

 

0153010

Bramen

0,05 (+)

0,5

3

0153020

Dauwbramen (Loganbes, taybes, boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen met Rubus)

0,01 (2)

0,02 (2)

2

0153030

Frambozen (Wijnbes, poolbraam/fram-boos, (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

0,05 (+)

0,6

3

0153990

Overige

0,01 (2)

0,02 (2)

2

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

0,01 (2)

 

 

0154010

Blauwe bessen (Bosbes)

 

0,8

4

0154020

Veenbessen (Vossenbes/rode bosbes, (V. vitis-idaea))

 

1

3

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

 

0,8

3

0154040

Kruisbessen (Inclusief kruisingen met andere Ribes-soorten)

 

0,8

3

0154050

Rozenbottels

 

0,8

3

0154060

Moerbeien (Aardbeiboomvrucht)

 

0,8

3

0154070

Azaroles (Middellandse Zeemispels) (Kiwibes (Actinidia arguta))

 

0,8

3

0154080

Vlierbessen (Zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

 

0,8

3

0154990

Overige

 

0,8

3

0160000

vi)

Diverse vruchten

0,01 (2)

 

 

0161000

a)

Met eetbare schil

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0161010

Dadels

 

 

 

0161020

Vijgen

 

 

 

0161030

Tafelolijven

 

 

 

0161040

Kumquats (Marumi-kumquat, nagami-kumquat, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0161050

Carambola’s (Bilimbi (blimbing))

 

 

 

0161060

Kaki’s

 

 

 

0161070

Jambolans (djamblangs) (Djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (grumichama Eugenia uniflora))

 

 

 

0161990

Overige

 

 

 

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0162010

Kiwi’s

 

 

 

0162020

Lychees (Kapulasan, ramboetan, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

 

 

0162030

Passievruchten

 

 

 

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (Zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 

 

 

0162990

Overige

 

 

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

 

 

0163010

Avocado’s

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163020

Bananen (Dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

 

0,2

0,02 (2)

0163030

Mango’s

 

0,02 (2)

0,05

0163040

Papaja’s

 

0,02 (2)

0,07

0163050

Granaatappels

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163060

Cherimoya’s (Custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (Annona diversifolia) en andere middelgrote Annonaceae-vruchten)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163070

Guava’s (Rode pitaya/drakenvrucht (Hylocereus undatus))

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163080

Ananassen

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163090

Broodvruchten (Nangka (jackfruit))

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163100

Doerians

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163990

Overige

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

 

 

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

 

 

 

0211000

a)

Aardappelen

0,05

0,02 (2)

0,02 (2)

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0212010

Cassave (Taro, eddo/eddoe, yautia)

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

0212030

Yams (Yamboon/jicama, Mexicaanse aardappel)

 

 

 

0212040

Arrowroot (pijlwortel)

 

 

 

0212990

Overige

 

 

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

 

0213010

Rode bieten

0,01 (2)

0,02 (2)

0,1

0213020

Wortels

0,01 (2)

0,02 (2)

0,5

0213030

Knolselderij

0,01 (2)

0,02 (2)

0,3

0213040

Mierikswortel (Engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,3

0213050

Aardperen (topinamboers) (Crosne)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,06

0213060

Pastinaken

0,01 (2)

0,02 (2)

0,3

0213070

Wortelpeterselie

0,01 (2)

0,02 (2)

0,1

0213080

Radijzen (Rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, tijgernoot (Cyperus esculentus))

1,5

0,3

0,5

0213090

Schorseneren (Zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer/oesterplant, eetbare burdock)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,1

0213100

Koolrapen

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0213110

Rapen

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0213990

Overige

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0220000

ii)

Bolgewassen

 

0,02 (2)

 

0220010

Knoflook

0,6

 

0,3

0220020

Uien (Andere boluien, zilveruitjes)

0,6

 

1,5

0220030

Sjalotten

0,6

 

0,3

0220040

Bosuien en welsh uien (Andere groene uien en soortgelijke soorten)

0,2

 

1,5

0220990

Overige

0,15

 

0,02 (2)

0230000

iii)

Vruchtgroenten

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae

1

 

 

0231010

Tomaten (Kerstomaat, Physalis spp., gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense), boomtomaat)

 

0,5

0,3

0231020

Paprika’s (Chilipeper)

 

0,3

0,5

0231030

Aubergines (Pepino, antroewa/witte eierplant (S. macrocarpon))

 

0,5

0,3

0231040

Okra’s, okers

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0231990

Overige

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,5

0,5

0,5

0232010

Komkommers

 

 

 

0232020

Augurken

 

 

 

0232030

Courgettes (Zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittere meloen, chichinga, hoekige luffa/(teroi))

 

 

 

0232990

Overige

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,5

0,5

0,5

0233010

Meloenen (Kiwano)

 

 

 

0233020

Pompoenen (Winterpompoen, marrow (late soort))

 

 

 

0233030

Watermeloenen

 

 

 

0233990

Overige

 

 

 

0234000

d)

Suikermais (Babymais)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0239000

e)

Andere vrucht-groenten

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0240000

iv)

Koolsoorten

 

 

 

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

 

0,3

0,1

0241010

Broccoli (Chinese broccoli, choisum)

5

(+)

 

0241020

Bloemkool

0,05

(+)

 

0241990

Overige

0,01 (2)

 

 

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

 

 

0242010

Spruitjes

0,01 (2)

0,06

0,3

0242020

Sluitkool (Spitskool, rode kool, savooiekool, wittekool)

6

0,2

0,2

0242990

Overige

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0243000

c)

Bladkoolachtigen

3

 

1,5

0243010

Spitskool (Mosterdkool, paksoi, tatsoi, choi sum, petsai)

 

3

 

0243020

Boerenkool (Krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

0,4

 

0243990

Overige

 

0,4

 

0244000

d)

Koolrabi

0,02

0,02 (2)

0,02 (2)

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

 

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

 

 

 

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

10

30

10

0251020

Sla (Kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

15

2

2

0251030

Andijvie (Wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), paardenbloembladeren)

6

1

0,4

0251040

Tuinkers (Taugé, alfalfakiemen)

10

1

10

0251050

Winterkers

10

1

10

0251060

Raketsla, rucola (Grote zandkool (Diplotaxis spp.))

10

2 (+)

10

0251070

Rode amsoi

10

1

10

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp., inclusief raapstelen (Mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafkoolgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst), koolrabibladeren)

10

2 (+)

10

0251990

Overige

10

1

10

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

 

 

 

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara), tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)

1

2

0,5

0252020

Postelein (Winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (Salsola sodai))

0,01 (2)

1

0,02 (2)

0252030

Snijbiet (Bladeren van de biet)

1

1

0,5

0252990

Overige

0,01 (2)

1

0,02 (2)

0253000

c)

Wijnstok-bladeren (druiven-bladeren) (Malabarnachtschade, bananenbladeren, Acacia pennata)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0254000

d)

Waterkers (Morgenglorie, Chinese convolvulus/waterconvolvulus/waterspinazie/kangkung (Ipomea aquatica), waterklaver, watermimosa)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0255000

e)

Witlof

0,05

0,02 (2)

0,02 (2)

0256000

f)

Kruiden

10

 

2

0256010

Kervel

 

2

 

0256020

Bieslook

 

2

 

0256030

Bladselderij (Venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (Eryngium foetidum))

 

2

 

0256040

Peterselie (Bladeren van wortelpeterselie)

 

2

 

0256050

Salie (Winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

 

2

 

0256060

Rosemarijn

 

2

 

0256070

Thijm (Marjolein, oregano)

 

2

 

0256080

Basilicum (Citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen goudsbloem en andere), waternavel, wild betelblad, kerriebladeren)

 

15

 

0256090

Laurierblad (Citroengras)

 

2

 

0256100

Dragon (Hysop)

 

2

 

0256990

Overige

 

2

 

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

 

 

0,02 (2)

0260010

Bonen (met peul) (Sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)

0,01 (2)

0,3

 

0260020

Bonen (zonder peul) (Tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

0,04

0,02 (2)

 

0260030

Erwten (met peul) (Peultjes/suikererwt)

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0260040

Erwten (zonder peul) (Doperwt, groene erwt, kekererwt)

0,1

0,02 (2)

 

0260050

Linzen

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0260990

Overige

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

 

 

 

0270010

Asperges

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0270020

Kardoen (Borago officinalis steeltjes)

0,01 (2)

3

0,02 (2)

0270030

Bleekselderij

15

2

0,02 (2) (+)

0270040

Knolvenkel

0,01 (2)

3

0,02 (2)

0270050

Artisjokken (Bananenbloem)

2

0,2

2

0270060

Prei

1,5

0,02 (2)

0,7

0270070

Rabarber

0,01 (2)

3

0,02 (2)

0270080

Bamboescheuten

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0270090

Palmharten

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0270990

Overige

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0280000

viii)

Fungi

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0280010

Gekweekte fungi (Champignon, oesterzwam, shii-take, fungus mycelium (vegetatieve delen))

 

 

 

0280020

Wilde fungi (Cantharel, truffel, morielje, eekhoorntjesbrood)

 

 

 

0280990

Overige

 

 

 

0290000

ix)

Zeewier

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,01 (2)

 

 

0300010

Bonen (Tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

 

0,2

0,3

0300020

Linzen

 

0,01 (2)

0,5

0300030

Erwten (Kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

 

0,2

0,3

0300040

Lupinen

 

0,01 (2)

0,05

0300990

Overige

 

0,01 (2)

0,3

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,02 (2)

 

 

0401000

i)

Oliehoudende zaden

 

 

 

0401010

Lijnzaad

 

0,02 (2)

0,2

0401020

Pinda’s

 

0,02 (2)

0,04

0401030

Papaverzaad

 

0,02 (2)

0,2

0401040

Sesamzaad

 

0,02 (2)

0,2

0401050

Zonnebloemzaad

 

0,02 (2)

0,3

0401060

Koolzaad (Voederkoolzaad, raapzaad)

 

0,04

0,2

0401070

Sojabonen

 

0,5

0,05

0401080

Mosterdzaad

 

0,02 (2)

0,2

0401090

Katoenzaad

 

1

0,3

0401100

Pompoenzaad (Andere zaden van Cucurbitaceae)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0401110

Saffloer

 

0,02 (2)

0,2

0401120

Bernagie (Slangenkruid/kanariebloem (Echium plantagineum) ruw parelzaad (Buglossoides arvensis))

 

0,02 (2)

0,2

0401130

Huttentut

 

0,02 (2)

0,2

0401140

Hennepzaad

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0401150

Wonderboom

 

0,02 (2)

0,2

0401990

Overige

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

 

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 

 

 

0402030

Palmvruchten

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

0402990

Overige

 

 

 

0500000

5.

GRANEN

0,01 (2)

0,01 (2)

 

0500010

Gerst

 

 

1

0500020

Boekweit (Amarant, quinoa)

 

 

0,02 (2)

0500030

Mais

 

 

0,02 (2)

0500040

Gierst (Trosgierst, teff, vingergierst, parelgierst)

 

 

0,02 (2)

0500050

Haver

 

 

1

0500060

Rijst (Indiase/wilde rijst (Zizania aquatica))

 

 

0,02 (2)

0500070

Rogge

 

 

0,2

0500080

Sorghum

 

 

0,5

0500090

Tarwe (Spelt, triticale)

 

 

0,2

0500990

Overige (Kanariegraszaad (Phalaris canariensis))

 

 

0,02 (2)

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0610000

i)

Thee

 

 

0,1 (2)

0620000

ii)

Koffiebonen

 

 

0,3 (+)

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 

 

0,1 (2)

0631000

a)

Bloemen

 

 

 

0631010

Kamille (bloem)

 

 

 

0631020

Hibiscus (bloem)

 

 

 

0631030

Rozenblaadjes

 

 

 

0631040

Jasmijn (bloem) (Vlierbloesem (Sambucus nigra))

 

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

 

0631990

Overige

 

 

 

0632000

b)

Bladeren

 

 

 

0632010

Aardbei (blad)

 

 

 

0632020

Rooibos (blad) (Ginkgo (blad))

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

0632990

Overige

 

 

 

0633000

c)

Wortels

 

 

 

0633010

Valeriaanwortel

 

 

 

0633020

Ginsengwortel

 

 

 

0633990

Overige

 

 

 

0639000

d)

Andere kruidenthee

 

 

 

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd of gedroogd)

 

 

0,1 (2)

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

 

 

0,1 (2)

0700000

7.

HOP (gedroogd)

80

0,05 (2)

15

0800000

8.

SPECERIJEN

 

 

 

0810000

i)

Zaden

 

0,05 (2)

0,1 (2)

0810010

Anijs

30

 

 

0810020

Zwarte komijn

30

 

 

0810030

Selderijzaad (Lavaszaad)

30

 

 

0810040

Korianderzaad

30

 

 

0810050

Komijnzaad

30

 

 

0810060

Dillezaad

30

 

 

0810070

Venkelzaad

30

 

 

0810080

Fenegriek

30

 

 

0810090

Nootmuskaat

0,05 (2)

 

 

0810990

Overige

30

 

 

0820000

ii)

Vruchten en bessen

 

0,05 (2)

0,1 (2)

0820010

Piment

0,05 (2)

 

 

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

0,05 (2)

 

 

0820030

Karwij

30

 

 

0820040

Kardemom

0,05 (2)

 

 

0820050

Jeneverbessen

0,05 (2)

 

 

0820060

Peper, zwart, groen en wit (Lange peper, roze peper)

0,05 (2)

 

 

0820070

Vanillestokjes

0,05 (2)

 

 

0820080

Tamarinde

0,05 (2)

 

 

0820990

Overige

0,05 (2)

 

 

0830000

iii)

Bast

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0830010

Kaneel (Cassia)

 

 

 

0830990

Overige

 

 

 

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 

 

 

0840010

Zoethout

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0840020

Gember

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0840030

Geelwortel

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

(+)

0840990

Overige

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0850000

v)

Knoppen

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0850010

Kruidnagels

 

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

 

0850990

Overige

 

 

 

0860000

vi)

Stempels

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0860010

Saffraan

 

 

 

0860990

Overige

 

 

 

0870000

vii)

Zaadrokken

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0870010

Foelie

 

 

 

0870990

Overige

 

 

 

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

0,01 (2)

 

 

0900010

Suikerbiet

 

0,1

0,2

0900020

Suikerriet

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0900030

Wortelcichorei

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0900990

Overige

 

0,02 (2)

0,02 (2)

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

 

 

 

1010000

i)

Weefsel

0,01 (2)

 

0,05 (2)

1011000

a)

Varkens

 

 

 

1011010

Spier

 

2

 

1011020

Vet

 

2

 

1011030

Lever

 

0,05

 

1011040

Nier

 

0,05

 

1011050

Eetbare slachtafvallen

 

0,05

 

1011990

Overige

 

0,05

 

1012000

b)

Runderen

 

 

 

1012010

Spier

 

2

 

1012020

Vet

 

2

 

1012030

Lever

 

0,05

 

1012040

Nier

 

0,05

 

1012050

Eetbare slachtafvallen

 

0,05

 

1012990

Overige

 

0,05

 

1013000

c)

Schapen

 

 

 

1013010

Spier

 

2

 

1013020

Vet

 

2

 

1013030

Lever

 

0,05

 

1013040

Nier

 

0,05

 

1013050

Eetbare slachtafvallen

 

0,05

 

1013990

Overige

 

0,05

 

1014000

d)

Geiten

 

 

 

1014010

Spier

 

2

 

1014020

Vet

 

2

 

1014030

Lever

 

0,05

 

1014040

Nier

 

0,05

 

1014050

Eetbare slachtafvallen

 

0,05

 

1014990

Overige

 

0,05

 

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

 

 

 

1015010

Spier

 

2

 

1015020

Vet

 

2

 

1015030

Lever

 

0,05

 

1015040

Nier

 

0,05

 

1015050

Eetbare slachtafvallen

 

0,05

 

1015990

Overige

 

0,05

 

1016000

f)

Pluimvee — kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

 

0,01 (2) (+)

 

1016010

Spier

 

 

 

1016020

Vet

 

 

 

1016030

Lever

 

 

 

1016040

Nier

 

 

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

 

 

 

1016990

Overige

 

 

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (Konijn, kangoeroe, hert)

 

 

 

1017010

Spier

 

2

 

1017020

Vet

 

2

 

1017030

Lever

 

0,05

 

1017040

Nier

 

0,05

 

1017050

Eetbare slachtafvallen

 

0,05

 

1017990

Overige

 

0,05

 

1020000

ii)

Melk

0,01 (2)

0,1

0,01 (2)

1020010

Runderen

 

 

 

1020020

Schapen

 

 

 

1020030

Geiten

 

 

 

1020040

Paarden

 

 

 

1020990

Overige

 

 

 

1030000

iii)

Vogeleieren

0,01 (2)

0,02 (+)

0,05 (2)

1030010

Kippen

 

 

 

1030020

Eenden

 

 

 

1030030

Ganzen

 

 

 

1030040

Kwartels

 

 

 

1030990

Overige

 

 

 

1040000

iv)

Honing (Koninginnengelei, pollen, honingraat met honing (brokhoning))

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (Kikkerbilletjes, krokodillen)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

1060000

vi)

Slakken

0,01 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

1070000

vii)

Andere producten van landdieren (Wild)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

(**)

Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor de MRL in bijlage III, deel B, geldt.

(F)= vetoplosbaar

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze uiterlijk op 13 juli 2015 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0153010

Bramen

0153030

Frambozen (Wijnbes, poolbraam/framboos, (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot hydrolyse ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze uiterlijk op 13 juli 2015 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0130010

Appelen (wilde appelen)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze uiterlijk op 13 juli 2015 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0241010

Broccoli (Chinese broccoli, choisum)

0241020

Bloemkool

0251060

Raketsla, rucola (Grote zandkool (Diplotaxis spp.))

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp., inclusief raapstelen (Mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafkoolgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst), koolrabibladeren)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot metabolisme ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze uiterlijk op 13 juli 2015 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1016000

(f)

Pluimvee - kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

1016010

Spier

1016020

Vet

1016030

Lever

1016040

Nier

1016050

Eetbare slachtafvallen

1016990

Overige

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot opslagstabiliteit ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze uiterlijk op 13 juli 2015 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1030000

(iii)

Vogeleieren

1030010

Kippen

1030020

Eenden

1030030

Ganzen

1030040

Kwartels

1030990

Overige

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze uiterlijk op 13 juli 2015 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0151010

Tafeldruiven

0270030

Bleekselderij

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot analysemethoden ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze uiterlijk op 13 juli 2015 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0620000

(ii)

Koffiebonen

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel


(1)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(2)  Analytische aantoonbaarheidsgrens.

(**)

Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor de MRL in bijlage III, deel B, geldt.

(F)= vetoplosbaar

Dimethomorf (som van de isomeren)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze uiterlijk op 13 juli 2015 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0153010

Bramen

0153030

Frambozen (Wijnbes, poolbraam/framboos, (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Indoxacarb (som van indoxacarb en de R-enantiomeer daarvan) (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot hydrolyse ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze uiterlijk op 13 juli 2015 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0130010

Appelen (wilde appelen)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze uiterlijk op 13 juli 2015 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0241010

Broccoli (Chinese broccoli, choisum)

0241020

Bloemkool

0251060

Raketsla, rucola (Grote zandkool (Diplotaxis spp.))

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp., inclusief raapstelen (Mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafkoolgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst), koolrabibladeren)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot metabolisme ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze uiterlijk op 13 juli 2015 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1016000

(f)

Pluimvee - kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

1016010

Spier

1016020

Vet

1016030

Lever

1016040

Nier

1016050

Eetbare slachtafvallen

1016990

Overige

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot opslagstabiliteit ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze uiterlijk op 13 juli 2015 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1030000

(iii)

Vogeleieren

1030010

Kippen

1030020

Eenden

1030030

Ganzen

1030040

Kwartels

1030990

Overige

Pyraclostrobine (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze uiterlijk op 13 juli 2015 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0151010

Tafeldruiven

0270030

Bleekselderij

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot analysemethoden ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze uiterlijk op 13 juli 2015 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0620000

(ii)

Koffiebonen

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "specerijen" (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep "wortel- en knolgewassen" (code 0213040) van de categorie "groenten", rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving