Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.19

VERORDENING (EU) Nr. 36/2014 VAN DE COMMISSIE

van 16 januari 2014

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen voor aminopyralid, chlorantraniliprole, cyflufenamid, mepiquat, metalaxyl-M, propamocarb, pyriofenon en quinoxyfen in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage II en bijlage III, deel B, bij Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn de maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld voor metalaxyl-M en quinoxyfen en in bijlage III, deel A, bij die verordening zijn de MRL's vastgesteld voor aminopyralid, chlorantraniliprole, cyflufenamid, mepiquat, pencycuron en propamocarb. Voor pyriofenon zijn geen specifieke MRL's vastgesteld en de stof is evenmin opgenomen in bijlage IV bij die verordening, zodat de standaardwaarde van 0,01 mg/kg van toepassing is.

(2)

In het kader van een procedure voor de verlening van een toelating tot het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof chlorantraniliprole bevat op rode bieten, wortelen, knolselderij, mierikswortel, aardperen (topinamboers), pastinaken wortelpeterselie, schorseneren, koolrapen, rapen en overige wortel- en knolgewassen (behalve suikerbiet en radijzen), is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediend.

(3)

Dergelijke aanvragen zijn ook ingediend wat betreft cyflufenamid voor pitvruchten (behalve appelen en peren), augurken en cucurbitaceae met niet-eetbare schil (behalve meloenen); wat betreft mepiquat voor haver en tarwe en producten van dierlijke oorsprong, rekening houdend met residugehalten in diervoeders als gevolg van het gebruik van mepiquat op tarwe, rogge en gerst; wat betreft metalaxyl-M voor aalbessen; wat betreft pencycuron voor aardappelen; wat betreft propamocarb voor raketsla en prei; en wat betreft pyriofenon voor tafeldruiven en wijndruiven, gerst, haver, rogge en tarwe.

(4)

Overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 is een aanvraag ingediend wat betreft aminopyralid voor producten van dierlijke oorsprong, rekening houdend met residugehalten in diervoeders als gevolg van het gebruik van aminopyralid op weidegras. Volgens de aanvrager leidt het toegelaten gebruik van aminopyralid op weidegras in de Verenigde Staten, Canada, Bolivia, Argentinië en Brazilië tot residugehalten die de krachtens Verordening (EG) nr. 396/2005 toegelaten MRL's overschrijden en zijn hogere MRL's nodig om handelsbarrières voor de invoer van producten van dierlijke oorsprong te vermijden.

(5)

Dergelijke aanvragen zijn ook ingediend wat betreft chlorantraniliprole voor oliehoudende zaden (behalve pinda's, sojabonen en katoenzaad) en wat betreft quinoxyfen voor hop. In beide gevallen leidt het toegelaten gebruik van die stoffen op dergelijke gewassen in de Verenigde Staten volgens de aanvragers tot residugehalten die de krachtens Verordening (EG) nr. 396/2005 toegelaten MRL's overschrijden en zijn hogere MRL's nodig om handelsbarrières voor de invoer van oliehoudende zaden te vermijden.

(6)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn deze aanvragen door de betrokken lidstaten geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen bij de Commissie ingediend.

(7)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en, in voorkomend geval, voor dieren en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL's uitgebracht (2). Zij heeft deze adviezen naar de Commissie en de lidstaten gestuurd en bekendgemaakt.

(8)

Wat het gebruik van aminopyralid op weidegras betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat een wijziging van de bestaande MRL's voor melk, eieren, gevogelte en varkens niet nodig is. Wat het gebruik van chlorantraniliprole op oliehoudende zaden en het gebruik van pencycuron op aardappelen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat de aangeleverde gegevens niet toereikend zijn om een nieuwe MRL vast te stellen. Wat het gebruik van propamocarb op prei betreft, beveelt de EFSA niet aan het voorgestelde MRL vast te stellen, aangezien een risico voor consumenten niet kan worden uitgesloten. Bovendien is de aanvraag voor het voorgestelde gebruik door besproeiing niet door gegevens gestaafd. De bestaande MRL's moeten daarom ongewijzigd blijven.

(9)

Voor alle andere aanvragen heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle vereisten met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende gewassen en producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) of de acute referentiedosis (ARfD) wordt overschreden.

(10)

Wat aminopyralid betreft, heeft de EFSA voorgesteld de Codex-grenswaarden (CXL's) voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong toe te passen in plaats van de door de aanvrager voorgestelde wijzigingen van de MRL's, aangezien de CXL's op dezelfde wetenschappelijke gronden berusten. Deze CXL's zijn veilig voor de consumenten in de Unie en moeten daarom als MRL in Verordening (EG) nr. 396/2005 worden opgenomen.

(11)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL’s aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(12)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(13)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 januari 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online te vinden op: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for aminopyralid in food commodities of animal origin. EFSA Journal 2013;11(6):3271 [35 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3271.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for chlorantraniliprole in several root and tuber vegetables and oilseeds. EFSA Journal 2013;11(7):3296 [36 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3296.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyflufenamid in pome fruits, cucurbits (inedible peel) and gherkins. EFSA Journal 2013;11(7):3336 doi:10.2903/j.efsa.2013.3336.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for mepiquat in oats, wheat and food commodities of animal origin. EFSA Journal 2013;11(6):3275 [40 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3275.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for metalaxyl-M in currant (red, black and white). EFSA Journal 2013;11(7):3297 [25 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3297.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for pencycuron in potatoes. EFSA Journal 2012;10(12):3011 [21 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.3011.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propamocarb in rocket and leek. EFSA Journal 2013;11(6):3255 [32 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3255.

Reasoned opinion on the setting of new MRLs for pyriofenone in cereals, grapes and animal products. EFSA Journal 2013;11(7):3342 [23 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3342.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for quinoxyfen in hops. EFSA Journal 2013;11(7):3343 [22 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3343.


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II worden de kolommen voor metalaxyl-M en quinoxyfen vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Metalaxyl en metalaxyl-M (metalaxyl inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren, waaronder metalaxyl-M (som van de isomeren))

Quinoxyfen (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN NOTEN

 

 

0110000

i)

Citrusvruchten

0,5

0,02 (2)

0110010

Grapefruits (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

 

0110020

Sinaasappelen (Bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

 

0110030

Citroenen (Citroen, limoen, Buddha’s hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

0110040

Lemmetjes

 

 

0110050

Mandarijnen (Clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

0110990

Overige

 

 

0120000

ii)

Noten

0,05 (2)

0,02 (2)

0120010

Amandelen

 

 

0120020

Paranoten

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

0120060

Hazelnoten (Lambertsnoot)

 

 

0120070

Macadamia

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

0120100

Pistaches

 

 

0120110

Walnoten

 

 

0120990

Overige

 

 

0130000

iii)

Pitvruchten

1

 

0130010

Appelen (Wilde appel)

 

0,05

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

0,02 (2)

0130030

Kweeperen

 

0,02 (2)

0130040

Mispels

 (3)

 (3)

0130050

Loquats

 (3)

 (3)

0130990

Overige

 

0,02 (2)

0140000

iv)

Steenvruchten

0,05 (2)

 

0140010

Abrikozen

 

0,05

0140020

Kersen (Zoete kers, zure kers)

 

0,3

0140030

Perziken (Nectarine en soortgelijke kruisingen)

 

0,05

0140040

Pruimen (Damson, reine-claude, mirabelle, sleepruim, rode dadel/Chinese dadel/Chinese jujube (Ziziphus ziziphus))

 

0,02 (2)

0140990

Overige

 

0,02 (2)

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

 

1

0151010

Tafeldruiven

2

 

0151020

Wijndruiven

1

 

0152000

b)

Aardbeien

0,5

0,3

0153000

c)

Rubussoorten

0,05 (2)

0,02 (2)

0153010

Bramen

 

 

0153020

Dauwbramen (Loganbes, taybes, boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen met Rubus)

 

 

0153030

Frambozen (Wijnbes, poolbraam/fram-boos, (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

0153990

Overige

 

 

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

 

2

0154010

Blauwe bessen (Bosbes)

0,05 (2)

 

0154020

Veenbessen (Vossenbes/rode bosbes, (V. vitis-idaea))

0,05 (2)

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

0,4

 

0154040

Kruisbessen (Inclusief kruisingen met andere Ribes-soorten)

0,05 (2)

 

0154050

Rozenbottels

 (3)

 (3)

0154060

Moerbeien (Aardbeiboomvrucht)

 (3)

 (3)

0154070

Azaroles (Middellandse Zeemispels) (Kiwibes (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

0154080

Vlierbessen (Zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

 (3)

 (3)

0154990

Overige

0,05 (2)

 

0160000

vi)

Diverse vruchten

0,05 (2)

0,02 (2)

0161000

a)

Met eetbare schil

 

 

0161010

Dadels

 

 

0161020

Vijgen

 

 

0161030

Tafelolijven

 

 

0161040

Kumquats (Marumi-kumquat, nagami-kumquat, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0161050

Carambola’s (Bilimbi (blimbing))

 (3)

 (3)

0161060

Kaki’s

 (3)

 (3)

0161070

Jambolans (djamblangs) (Djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (grumichama Eugenia uniflora))

 (3)

 (3)

0161990

Overige

 

 

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

 

 

0162010

Kiwi’s

 

 

0162020

Lychees (Kapulasan, ramboetan, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

 

0162030

Passievruchten

 

 

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 (3)

 (3)

0162050

Sterappelen

 (3)

 (3)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (Zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 (3)

 (3)

0162990

Overige

 

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

 

0163010

Avocado’s

 

 

0163020

Bananen (Dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

 

 

0163030

Mango’s

 

 

0163040

Papaja’s

 

 

0163050

Granaatappels

 

 

0163060

Cherimoya’s (Custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (Annona diversifolia) en andere middelgrote Annonaceae-vruchten)

 (3)

 (3)

0163070

Guava’s (Rode pitaya/drakenvrucht (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

0163080

Ananassen

 

 

0163090

Broodvruchten (Nangka (jackfruit))

 (3)

 (3)

0163100

Doerians

 (3)

 (3)

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 (3)

 (3)

0163990

Overige

 

 

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

 

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

 

0,02 (2)

0211000

a)

Aardappelen

0,05 (2)

 

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

0,05 (2)

 

0212010

Cassave (Taro, eddo/eddoe, yautia)

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

0212030

Yams (Yamboon/jicama, Mexicaanse aardappel)

 

 

0212040

Arrowroot (pijlwortel)

 (3)

 (3)

0212990

Overige

 

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

0213010

Rode bieten

0,05 (2)

 

0213020

Wortels

0,1

 

0213030

Knolselderij

0,05 (2)

 

0213040

Mierikswortel (Engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

0,1

 

0213050

Aardperen (topinamboers) (Crosne)

0,05 (2)

 

0213060

Pastinaken

0,1

 

0213070

Wortelpeterselie

0,05 (2)

 

0213080

Radijzen (Rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, tijgernoot (Cyperus esculentus))

0,1

 

0213090

Schorseneren (Zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer/oesterplant, eetbare burdock)

0,05 (2)

 

0213100

Koolrapen

0,05 (2)

 

0213110

Rapen

0,05 (2)

 

0213990

Overige

0,05 (2)

 

0220000

ii)

Bolgewassen

 

0,02 (2)

0220010

Knoflook

0,5

 

0220020

Uien (Andere boluien, zilveruitjes)

0,5

 

0220030

Sjalotten

0,5

 

0220040

Bosuien en welsh uien (Andere groene uien en soortgelijke soorten)

0,2

 

0220990

Overige

0,05 (2)

 

0230000

iii)

Vruchtgroenten

 

 

0231000

a)

Solanaceae

 

0,02 (2)

0231010

Tomaten (Kerstomaat, Physalis spp., gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense), boomtomaat)

0,2

 

0231020

Paprika’s (Chilipeper)

0,5

 

0231030

Aubergines (Pepino, antroewa/witte eierplant (S. macrocarpon))

0,05 (2)

 

0231040

Okra’s, okers

0,05 (2)

 

0231990

Overige

0,05 (2)

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

 

0,02 (2)

0232010

Komkommers

0,5

 

0232020

Augurken

0,05 (2)

 

0232030

Courgettes (Zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittere meloen, chichinga, hoekige luffa/(teroi))

0,05 (2)

 

0232990

Overige

0,05 (2)

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

0,05

0233010

Meloenen (Kiwano)

0,2

 

0233020

Pompoenen (Winterpompoen, marrow (late soort))

0,05 (2)

 

0233030

Watermeloenen

0,2

 

0233990

Overige

0,05 (2)

 

0234000

d)

Suikermais (Babymais)

0,05 (2)

0,02 (2)

0239000

e)

Andere vrucht-groenten

0,05 (2)

0,02 (2)

0240000

iv)

Koolsoorten

 

0,02 (2)

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

0,2

 

0241010

Broccoli (Chinese broccoli, choisum)

 

 

0241020

Bloemkool

 

 

0241990

Overige

 

 

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

 

0242010

Spruitjes

0,05 (2)

 

0242020

Sluitkool (Spitskool, rode kool, savooiekool, wittekool)

1

 

0242990

Overige

0,05 (2)

 

0243000

c)

Bladkoolachtigen

 

 

0243010

Spitskool (Mosterdkool, paksoi, tatsoi, choi sum, petsai)

0,05 (2)

 

0243020

Boerenkool (Krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

0,2

 

0243990

Overige

0,05 (2)

 

0244000

d)

Koolrabi

0,05 (2)

 

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

0,02 (2)

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

3

 

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

 

 

0251020

Sla (Kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

 

 

0251030

Andijvie (Wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), paardenbloembladeren)

 

 

0251040

Tuinkers (Taugé, alfalfakiemen)

 

 

0251050

Winterkers

 (3)

 (3)

0251060

Raketsla, rucola (Grote zandkool (Diplotaxis spp.))

 

 

0251070

Rode amsoi

 (3)

 (3)

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp., inclusief raapstelen (Mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafkoolgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst), koolrabibladeren)

 

 

0251990

Overige

 

 

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

 

 

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara), tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)

0,05 (2)

 

0252020

Postelein (Winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (Salsola sodai))

 (3)

 (3)

0252030

Snijbiet (Bladeren van de biet)

0,05 (2)

 

0252990

Overige

0,05 (2)

 

0253000

c)

Wijnstok-bladeren (druiven-bladeren) (Malabarnachtschade, bananenbladeren, Acacia pennata)

 (3)

 (3)

0254000

d)

Waterkers (Morgenglorie, Chinese convolvulus/waterconvolvulus/waterspinazie/kangkung (Ipomea aquatica), waterklaver, watermimosa)

0,05 (2)

 

0255000

e)

Witlof

0,3

 

0256000

f)

Kruiden

2

 

0256010

Kervel

 

 

0256020

Bieslook

 

 

0256030

Bladselderij (Venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (Eryngium foetidum))

 

 

0256040

Peterselie (Bladeren van wortelpeterselie)

 

 

0256050

Salie (Winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

 (3)

 (3)

0256060

Rosemarijn

 (3)

 (3)

0256070

Thijm (Marjolein, oregano)

 (3)

 (3)

0256080

Basilicum (Citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen goudsbloem en andere), waternavel, wild betelblad, kerriebladeren)

 (3)

 (3)

0256090

Laurierblad (Citroengras)

 (3)

 (3)

0256100

Dragon (Hysop)

 (3)

 (3)

0256990

Overige

 

 

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

0,05 (2)

0,02 (2)

0260010

Bonen (met peul) (Sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)

 

 

0260020

Bonen (zonder peul) (Tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

 

 

0260030

Erwten (met peul) (Peultjes/suikererwt)

 

 

0260040

Erwten (zonder peul) (Doperwt, groene erwt, kekererwt)

 

 

0260050

Linzen

 

 

0260990

Overige

 

 

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

 

 

0270010

Asperges

0,05 (2)

0,02 (2)

0270020

Kardoen (Borago officinalis steeltjes)

0,05 (2)

0,02 (2)

0270030

Bleekselderij

0,05 (2)

0,02 (2)

0270040

Knolvenkel

0,05 (2)

0,02 (2)

0270050

Artisjokken (Bananenbloem)

0,05 (2)

0,3

0270060

Prei

0,2

0,02 (2)

0270070

Rabarber

0,05 (2)

0,02 (2)

0270080

Bamboescheuten

 (3)

 (3)

0270090

Palmharten

 (3)

 (3)

0270990

Overige

0,05 (2)

0,02 (2)

0280000

viii)

Fungi

0,05 (2)

0,02 (2)

0280010

Gekweekte fungi (Champignon, oesterzwam, shii-take, fungus mycelium (vegetatieve delen))

 

 

0280020

Wilde fungi (Cantharel, truffel, morielje, eekhoorntjesbrood)

 

 

0280990

Overige

 

 

0290000

ix)

Zeewier

 (3)

 (3)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,05 (2)

0,02 (2)

0300010

Bonen (Tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

 

 

0300020

Linzen

 

 

0300030

Erwten (Kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

 

 

0300040

Lupinen

 

 

0300990

Overige

 

 

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

 

0401000

i)

Oliehoudende zaden

0,1 (2)

0,05 (2)

0401010

Lijnzaad

 

 

0401020

Pinda’s

 

 

0401030

Papaverzaad

 

 

0401040

Sesamzaad

 

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

 

0401060

Koolzaad (Voederkoolzaad, raapzaad)

 

 

0401070

Sojabonen

 

 

0401080

Mosterdzaad

 

 

0401090

Katoenzaad

 

 

0401100

Pompoenzaad (Andere zaden van Cucurbitaceae)

 

 

0401110

Saffloer

 (3)

 (3)

0401120

Bernagie (Slangenkruid/kanariebloem (Echium plantagineum) ruw parelzaad (Buglossoides arvensis))

 (3)

 (3)

0401130

Huttentut

 (3)

 (3)

0401140

Hennepzaad

 

 

0401150

Wonderboom

 (3)

 (3)

0401990

Overige

 

 

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

 

 

0402010

Olijven voor oliewinning

0,05 (2)

0,02 (2)

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 (3)

 (3)

0402030

Palmvruchten

 (3)

 (3)

0402040

Kapok

 (3)

 (3)

0402990

Overige

0,1 (2)

0,05 (2)

0500000

5.

GRANEN

0,05 (2)

 

0500010

Gerst

 

0,2

0500020

Boekweit (Amarant, quinoa)

 

0,02 (2)

0500030

Mais

 

0,02 (2)

0500040

Gierst (Trosgierst, teff, vingergierst, parelgierst)

 

0,02 (2)

0500050

Haver

 

0,2

0500060

Rijst (Indiase/wilde rijst (Zizania aquatica))

 

0,02 (2)

0500070

Rogge

 

0,02 (2)

0500080

Sorghum

 

0,02 (2)

0500090

Tarwe (Spelt, triticale)

 

0,02 (2)

0500990

Overige (Kanariegraszaad (Phalaris canariensis))

 

0,02 (2)

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

0,1 (2)

0,05 (2)

0610000

i)

Thee

 

 

0620000

ii)

Koffiebonen

 (3)

 (3)

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Bloemen

 (3)

 (3)

0631010

Kamille (bloem)

 (3)

 (3)

0631020

Hibiscus (bloem)

 (3)

 (3)

0631030

Rozenblaadjes

 (3)

 (3)

0631040

Jasmijn (bloem) (Vlierbloesem (Sambucus nigra))

 (3)

 (3)

0631050

Lindebloesem

 (3)

 (3)

0631990

Overige

 (3)

 (3)

0632000

b)

Bladeren

 (3)

 (3)

0632010

Aardbei (blad)

 (3)

 (3)

0632020

Rooibos (blad) (Ginkgo (blad))

 (3)

 (3)

0632030

Maté

 (3)

 (3)

0632990

Overige

 (3)

 (3)

0633000

c)

Wortels

 (3)

 (3)

0633010

Valeriaanwortel

 (3)

 (3)

0633020

Ginsengwortel

 (3)

 (3)

0633990

Overige

 (3)

 (3)

0639000

d)

Andere kruidenthee

 (3)

 (3)

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd of gedroogd)

 (3)

 (3)

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

 (3)

 (3)

0700000

7.

HOP (gedroogd)

10

2

0800000

8.

SPECERIJEN

 (3)

 (3)

0810000

i)

Zaden

 (3)

 (3)

0810010

Anijs

 (3)

 (3)

0810020

Zwarte komijn

 (3)

 (3)

0810030

Selderijzaad (Lavaszaad)

 (3)

 (3)

0810040

Korianderzaad

 (3)

 (3)

0810050

Komijnzaad

 (3)

 (3)

0810060

Dillezaad

 (3)

 (3)

0810070

Venkelzaad

 (3)

 (3)

0810080

Fenegriek

 (3)

 (3)

0810090

Nootmuskaat

 (3)

 (3)

0810990

Overige

 (3)

 (3)

0820000

ii)

Vruchten en bessen

 (3)

 (3)

0820010

Piment

 (3)

 (3)

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 (3)

 (3)

0820030

Karwij

 (3)

 (3)

0820040

Kardemom

 (3)

 (3)

0820050

Jeneverbessen

 (3)

 (3)

0820060

Peper, zwart, groen en wit (Lange peper, roze peper)

 (3)

 (3)

0820070

Vanillestokjes

 (3)

 (3)

0820080

Tamarinde

 (3)

 (3)

0820990

Overige

 (3)

 (3)

0830000

iii)

Bast

 (3)

 (3)

0830010

Kaneel (Cassia)

 (3)

 (3)

0830990

Overige

 (3)

 (3)

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 (3)

 (3)

0840010

Zoethout

 (3)

 (3)

0840020

Gember

 (3)

 (3)

0840030

Geelwortel

 (3)

 (3)

0840040

Mierikswortel

 (3)

 (3)

0840990

Overige

 (3)

 (3)

0850000

v)

Knoppen

 (3)

 (3)

0850010

Kruidnagels

 (3)

 (3)

0850020

Kappertjes

 (3)

 (3)

0850990

Overige

 (3)

 (3)

0860000

vi)

Stempels

 (3)

 (3)

0860010

Saffraan

 (3)

 (3)

0860990

Overige

 (3)

 (3)

0870000

vii)

Zaadrokken

 (3)

 (3)

0870010

Foelie

 (3)

 (3)

0870990

Overige

 (3)

 (3)

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

 (3)

 (3)

0900010

Suikerbiet

 (3)

 (3)

0900020

Suikerriet

 (3)

 (3)

0900030

Wortelcichorei

 (3)

 (3)

0900990

Overige

 (3)

 (3)

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

0,05 (2)

 

1010000

i)

Weefsel

 

0,2

1011000

a)

Varkens

 

 

1011010

Spier

 

 

1011020

Vet

 

 

1011030

Lever

 

 

1011040

Nier

 

 

1011050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1011990

Overige

 

 

1012000

b)

Runderen

 

 

1012010

Spier

 

 

1012020

Vet

 

 

1012030

Lever

 

 

1012040

Nier

 

 

1012050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1012990

Overige

 

 

1013000

c)

Schapen

 

 

1013010

Spier

 

 

1013020

Vet

 

 

1013030

Lever

 

 

1013040

Nier

 

 

1013050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1013990

Overige

 

 

1014000

d)

Geiten

 

 

1014010

Spier

 

 

1014020

Vet

 

 

1014030

Lever

 

 

1014040

Nier

 

 

1014050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1014990

Overige

 

 

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

 (3)

 (3)

1015010

Spier

 (3)

 (3)

1015020

Vet

 (3)

 (3)

1015030

Lever

 (3)

 (3)

1015040

Nier

 (3)

 (3)

1015050

Eetbare slachtafvallen

 (3)

 (3)

1015990

Overige

 (3)

 (3)

1016000

f)

Pluimvee — kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

 

 

1016010

Spier

 

 

1016020

Vet

 

 

1016030

Lever

 

 

1016040

Nier

 

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1016990

Overige

 

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (Konijn, kangoeroe, hert)

 (3)

 (3)

1017010

Spier

 (3)

 (3)

1017020

Vet

 (3)

 (3)

1017030

Lever

 (3)

 (3)

1017040

Nier

 (3)

 (3)

1017050

Eetbare slachtafvallen

 (3)

 (3)

1017990

Overige

 (3)

 (3)

1020000

ii)

Melk

 

0,05

1020010

Runderen

 

 

1020020

Schapen

 

 

1020030

Geiten

 

 

1020040

Paarden

 

 

1020990

Overige

 

 

1030000

iii)

Vogeleieren

 

0,02 (2)

1030010

Kippen

 

 

1030020

Eenden

 (3)

 (3)

1030030

Ganzen

 (3)

 (3)

1030040

Kwartels

 (3)

 (3)

1030990

Overige

 (3)

 (3)

1040000

iv)

Honing (Koninginnengelei, pollen, honingraat met honing (brokhoning))

 (3)

 (3)

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (Kikkerbilletjes, krokodillen)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

Slakken

 (3)

 (3)

1070000

vii)

Andere producten van landdieren (Wild)

 (3)

 (3)

(F)= vetoplosbaar”

2)

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

a)

In deel A worden de kolommen voor aminopyralid, chlorantraniliprole, cyflufenamid, mepiquat en propamocarb vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

<td class="table" colspan="1" rowspan="1" valign 

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (4)

Aminopyralid

Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) (F)

Cyflufenamid: som van cyflufenamid (Z-isomeer) en het E-isomeer

Mepiquat

Propamocarb (som van propamocarb en zout daarvan, uitgedrukt als propamocarb)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN NOTEN

0,01 (5)

 

 

 

 

0110000

i)

Citrusvruchten

 

0,7

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0110010

Grapefruits (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

 

 

 

10

0110020

Sinaasappelen (Bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

 

 

 

0,1 (5)

0110030

Citroenen (Citroen, limoen, Buddha’s hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

 

10

0110040

Lemmetjes

 

 

 

 

10

0110050

Mandarijnen (Clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

 

 

10

0110990

Overige

 

 

 

 

10

0120000

ii)

Noten

 

0,05

0,02 (5)

0,05 (5)

0,1 (5)

0120010

Amandelen

 

 

 

 

 

0120020

Paranoten

 

 

 

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

 

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

 

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

 

 

 

0120060

Hazelnoten (Lambertsnoot)

 

 

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

 

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

 

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

 

 

0120110

Walnoten

 

 

 

 

 

0120990

Overige

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Pitvruchten

 

0,5

0,05

0,05 (5)

 

0130010

Appelen (Wilde appel)

 

 

 

 

10

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

 

 

 

10

0130030

Kweeperen

 

 

 

 

0,1 (5)

0130040

Mispels

 

 

 

 

0,1 (5)

0130050

Loquats

 

 

 

 

0,1 (5)

0130990

Overige

 

 

 

 

0,1 (5)

0140000

iv)

Steenvruchten

 

1

0,02 (5)

0,05 (5)

0,1 (5)

0140010

Abrikozen

 

 

 

 

 

0140020

Kersen (Zoete kers, zure kers)

 

 

 

 

 

0140030

Perziken (Nectarine en soortgelijke kruisingen)

 

 

 

 

 

0140040

Pruimen (Damson, reine-claude, mirabelle, sleepruim, rode dadel/Chinese dadel/Chinese jujube (Ziziphus ziziphus))

 

 

 

 

 

0140990

Overige

 

 

 

 

 

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

 

 

 

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

 

1

0,15

0,3

0,1 (5)

0151010

Tafeldruiven

 

 

 

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

 

 

 

0152000

b)

Aardbeien

 

1

0,02 (5)

0,05 (5)

10

0153000

c)

Rubussoorten

 

1

0,02 (5)

0,05 (5)

0,1 (5)

0153010

Bramen

 

 

 

 

 

0153020

Dauwbramen (Loganbes, taybes, boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen met Rubus)

 

 

 

 

 

0153030

Frambozen (Wijnbes, poolbraam/fram-boos, (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

 

 

 

0153990

Overige

 

 

 

 

 

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

 

 

0,02 (5)

0,05 (5)

0,1 (5)

0154010

Blauwe bessen (Bosbes)

 

1,5

 

 

 

0154020

Veenbessen (Vossenbes/rode bosbes, (V. vitis-idaea))

 

1

 

 

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

 

1

 

 

 

0154040

Kruisbessen (Inclusief kruisingen met andere Ribes-soorten)

 

1

 

 

 

0154050

Rozenbottels

 

1

 

 

 

0154060

Moerbeien (Aardbeiboomvrucht)

 

1

 

 

 

0154070

Azaroles (Middellandse Zeemispels) (Kiwibes (Actinidia arguta))

 

0,01 (5)

 

 

 

0154080

Vlierbessen (Zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

 

1

 

 

 

0154990

Overige

 

1

 

 

 

0160000

vi)

Diverse vruchten

 

0,01 (5)

0,02 (5)

0,05 (5)

0,1 (5)

0161000

a)

Met eetbare schil

 

 

 

 

 

0161010

Dadels

 

 

 

 

 

0161020

Vijgen

 

 

 

 

 

0161030

Tafelolijven

 

 

 

 

 

0161040

Kumquats (Marumi-kumquat, nagami-kumquat, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

 

0161050

Carambola’s (Bilimbi (blimbing))

 

 

 

 

 

0161060

Kaki’s

 

 

 

 

 

0161070

Jambolans (djamblangs) (Djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (grumichama Eugenia uniflora))

 

 

 

 

 

0161990

Overige

 

 

 

 

 

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

 

 

 

 

 

0162010

Kiwi’s

 

 

 

 

 

0162020

Lychees (Kapulasan, ramboetan, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

 

 

 

 

0162030

Passievruchten

 

 

 

 

 

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 

 

 

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

 

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (Zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 

 

 

 

 

0162990

Overige

 

 

 

 

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

 

 

 

 

0163010

Avocado’s

 

 

 

 

 

0163020

Bananen (Dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

 

 

 

 

 

0163030

Mango’s

 

 

 

 

 

0163040

Papaja’s

 

 

 

 

 

0163050

Granaatappels

 

 

 

 

 

0163060

Cherimoya’s (Custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (Annona diversifolia) en andere middelgrote Annonaceae-vruchten)

 

 

 

 

 

0163070

Guava’s (Rode pitaya/drakenvrucht (Hylocereus undatus))

 

 

 

 

 

0163080

Ananassen

 

 

 

 

 

0163090

Broodvruchten (Nangka (jackfruit))

 

 

 

 

 

0163100

Doerians

 

 

 

 

 

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 

 

 

 

 

0163990

Overige

 

 

 

 

 

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

0,01 (5)

 

 

 

 

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

 

 

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0211000

a)

Aardappelen

 

0,02

 

 

0,5

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

 

0,02

 

 

 

0212010

Cassave (Taro, eddo/eddoe, yautia)

 

 

 

 

0,5

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

 

0,5

0212030

Yams (Yamboon/jicama, Mexicaanse aardappel)

 

 

 

 

0,5

0212040

Arrowroot (pijlwortel)

 

 

 

 

10

0212990

Overige

 

 

 

 

10

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

 

 

 

0213010

Rode bieten

 

0,06

 

 

0,1 (5)

0213020

Wortels

 

0,06

 

 

10

0213030

Knolselderij

 

0,06

 

 

0,2

0213040

Mierikswortel (Engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

 

0,06

 

 

0,5

0213050

Aardperen (topinamboers) (Crosne)

 

0,06

 

 

0,1 (5)

0213060

Pastinaken

 

0,06

 

 

0,1 (5)

0213070

Wortelpeterselie

 

0,06

 

 

0,5

0213080

Radijzen (Rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, tijgernoot (Cyperus esculentus))

 

0,5

 

 

10

0213090

Schorseneren (Zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer/oesterplant, eetbare burdock)

 

0,06

 

 

0,1 (5)

0213100

Koolrapen

 

0,06

 

 

0,1 (5)

0213110

Rapen

 

0,06

 

 

10

0213990

Overige

 

0,06

 

 

0,1 (5)

0220000

ii)

Bolgewassen

 

0,01 (5)

0,02 (5)

 

 

0220010

Knoflook

 

 

 

0,1

10

0220020

Uien (Andere boluien, zilveruitjes)

 

 

 

0,05 (5)

10

0220030

Sjalotten

 

 

 

0,05 (5)

2

0220040

Bosuien en welsh uien (Andere groene uien en soortgelijke soorten)

 

 

 

0,05 (5)

0,1 (5)

0220990

Overige

 

 

 

0,05 (5)

0,1 (5)

0230000

iii)

Vruchtgroenten

 

 

 

0,05 (5)

 

0231000

a)

Solanaceae

 

 

0,02 (5)

 

10

0231010

Tomaten (Kerstomaat, Physalis spp., gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense), boomtomaat)

 

0,6

 

 

 

0231020

Paprika’s (Chilipeper)

 

1

 

 

 

0231030

Aubergines (Pepino, antroewa/witte eierplant (S. macrocarpon))

 

0,6

 

 

 

0231040

Okra’s, okers

 

0,6

 

 

 

0231990

Overige

 

0,6

 

 

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

 

0,3

 

 

10

0232010

Komkommers

 

 

0,04

 

 

0232020

Augurken

 

 

0,08

 

 

0232030

Courgettes (Zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittere meloen, chichinga, hoekige luffa/(teroi))

 

 

0,05

 

 

0232990

Overige

 

 

0,02 (5)

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

0,3

0,04

 

 

0233010

Meloenen (Kiwano)

 

 

 

 

5

0233020

Pompoenen (Winterpompoen, marrow (late soort))

 

 

 

 

10

0233030

Watermeloenen

 

 

 

 

5

0233990

Overige

 

 

 

 

10

0234000

d)

Suikermais (Babymais)

 

0,2

0,02 (5)

 

2

0239000

e)

Andere vrucht-groenten

 

0,2

0,02 (5)

 

10

0240000

iv)

Koolsoorten

 

 

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

 

 

 

 

10

0241010

Broccoli (Chinese broccoli, choisum)

 

1

 

 

 

0241020

Bloemkool

 

0,3

 

 

 

0241990

Overige

 

0,3

 

 

 

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

 

 

 

10

0242010

Spruitjes

 

0,01 (5)

 

 

 

0242020

Sluitkool (Spitskool, rode kool, savooiekool, wittekool)

 

2

 

 

 

0242990

Overige

 

0,01 (5)

 

 

 

0243000

c)

Bladkoolachtigen

 

20

 

 

 

0243010

Spitskool (Mosterdkool, paksoi, tatsoi, choi sum, petsai)

 

 

 

 

10

0243020

Boerenkool (Krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

 

 

 

20

0243990

Overige

 

 

 

 

10

0244000

d)

Koolrabi

 

0,01 (5)

 

 

10

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

20

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

 

 

 

 

 

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

 

 

 

 

30

0251020

Sla (Kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

 

 

 

 

50

0251030

Andijvie (Wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), paardenbloembladeren)

 

 

 

 

10

0251040

Tuinkers (Taugé, alfalfakiemen)

 

 

 

 

30

0251050

Winterkers

 

 

 

 

20

0251060

Raketsla, rucola (Grote zandkool (Diplotaxis spp.))

 

 

 

 

30

0251070

Rode amsoi

 

 

 

 

20

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp., inclusief raapstelen (Mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafkoolgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst), koolrabibladeren)

 

 

 

 

20

0251990

Overige

 

 

 

 

20

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

 

 

 

 

 

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara), tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)

 

 

 

 

30

0252020

Postelein (Winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (Salsola sodai))

 

 

 

 

20

0252030

Snijbiet (Bladeren van de biet)

 

 

 

 

10

0252990

Overige

 

 

 

 

10

0253000

c)

Wijnstok-bladeren (druiven-bladeren) (Malabarnachtschade, bananenbladeren, Acacia pennata)

 

 

 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving