Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.16

VERORDENING (EU) Nr. 1004/2013 VAN DE COMMISSIE

van 15 oktober 2013

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 8-hydroxyquinoline, cyproconazool, cyprodinil, fluopyram, nicotine, pendimethalin, penthiopyrad en trifloxystrobin in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor pendimethalin en trifloxystrobin zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II en deel B van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor cyproconazool, cyprodinil, fluopyram, nicotine en penthiopyrad zijn MRL's vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor 8-hydroxyquinoline zijn in de bijlagen II en III geen specifieke MRL's vastgesteld en de stof is niet opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005, zodat de standaardwaarde van 0,01 mg/kg van toepassing is.

(2)

In de context van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof 8-hydroxyquinoline bevat op tomaten, is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van het bestaande MRL ingediend.

(3)

Wat cyproconazool betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor mosterdzaad en huttentut. Wat cyprodinil betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor radijzen en cucurbitaceae (met niet-eetbare schil). Wat pendimethalin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor schorseneren, knolselderij, koolrapen, rapen, selderij en kruidentheeën (wortels). Wat trifloxystrobin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor bonen (met peul).

(4)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 hebben de betrokken lidstaten deze aanvragen geëvalueerd en de evaluatieverslagen bij de Commissie ingediend.

(5)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en in voorkomend geval voor dieren, en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL's uitgebracht (2). Zij heeft deze adviezen naar de Commissie en de lidstaten gestuurd en bekendgemaakt.

(6)

De EFSA heeft in haar met redenen omklede adviezen geconcludeerd dat, wat het gebruik van cyproconazool op mosterdzaad en huttentut betreft, de ingediende gegevens toereikend zijn om slechts voor het gebruik in het noorden van de EU nieuwe MRL's vast te stellen. Wat het gebruik van pendimethalin op knolselderij, koolrapen, rapen en selderij betreft, concludeerde de EFSA dat de ingediende gegevens niet toereikend zijn om een nieuwe MRL vast te stellen.

(7)

Wat alle andere aanvragen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle vereisten met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de recentste informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door het hoge consumptieniveau van de desbetreffende gewassen en producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) of de acute referentiedosis (ARfD) wordt overschreden.

(8)

Wat penthiopyrad betreft, heeft de aanvrager aanvullende gegevens ingediend om te bevestigen dat het metabolisme van penthiopyrad in een genetisch gemodificeerd gewas op vergelijkbare wijze verloopt als in zijn conventionele tegenhanger. Om handelsbarrières voor de invoer van zonnebloempitten, koolzaad, sojabonen en katoenzaad te vermijden, zijn hogere MRL's noodzakelijk. Daarom moeten voor deze producten nieuwe MRL's worden vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(9)

Wat fluopyram betreft, zijn bij Verordening (EU) nr. 270/2012 (3) voor verschillende producten tot en met 31 december 2013 voorlopige MRL's vastgesteld. Dergelijke gegevens zijn op 17 december 2012 ingediend bij Duitsland, lidstaat-rapporteur voor die stof. Om de nodige tijd te geven aan de lidstaat-rapporteur voor de evaluatie van die gegevens en het opstellen van een evaluatieverslag, aan de EFSA voor de evaluatie van dat verslag en aan de Commissie voor het nemen van haar besluit, moet de geldigheidsduur van deze MRL's met twee jaar vanaf de bekendmaking van deze verordening worden verlengd.

(10)

Wat nicotine betreft, werden bij Verordening (EU) nr. 812/2011 (4) voorlopige MRL's vastgesteld voor thee, kruidenthee, specerijen, rozenbottels en verse kruiden tot en met 14 augustus 2013, in afwachting van de indiening en de evaluatie van nieuwe gegevens en informatie over het natuurlijke voorkomen of de vorming van nicotine in de desbetreffende producten. De Commissie werd in kennis gesteld van een onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd om de bronnen van de nicotine die voorkomen in die gewassen te onderzoeken. Gezien de verwachte duur van het onderzoek en om de nodige tijd te geven aan de Commissie voor het nemen van haar besluit is het passend de geldigheidsduur van deze MRL's met twee jaar vanaf de bekendmaking van deze verordening te verlengen.

(11)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de desbetreffende vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(12)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(13)

Voor de rechtszekerheid moeten de bepalingen betreffende nicotine vanaf 15 augustus 2013 van toepassing zijn.

(14)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De verordening is echter met ingang van 15 augustus 2013 van toepassing voor nicotine in rozenbottels met codenummer 0154050, verse kruiden met codenummer 0256000, thee met codenummer 0610000, kruidenthee met codenummer 0630000 en specerijen met codenummer 0800000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 oktober 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  De wetenschappelijke verslagen van de EFSA zijn online te vinden op: http://www.efsa.europa.eu

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for 8-hydroxyquinoline in tomatoes. EFSA Journal 2013;11(5):3224 [20 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3224.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyproconazole in mustard seed and gold of pleasure. EFSA Journal 2013;11(4):3194 [26 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3194.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyprodinil in radishes and cucurbits inedible peel. EFSA Journal 2013;11(4):3184 [24 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3184.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pendimethalin in various crops. EFSA Journal 2013;11(5):3217 [27 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3217.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for trifloxystrobin in beans with pods. EFSA Journal 2013;11(4):3199 [24 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3199.

(3)  PB L 89 van 27.3.2012, blz. 5.

(4)  PB L 208 van 13.8.2011, blz. 1.


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II worden de kolommen voor pendimethalin en trifloxystrobin vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Pendimethalin (F)

Trifloxystrobin (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN NOTEN

0,05 (2)

 

0110000

i)

Citrusvruchten

 

0,3

0110010

Grapefruits (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

 

0110020

Sinaasappelen (Bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

 

0110030

Citroenen (Citroen, limoen, Buddha’s hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

0110040

Lemmetjes

 

 

0110050

Mandarijnen (Clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

0110990

Overige

 

 

0120000

ii)

Noten

 

0,02 (2)

0120010

Amandelen

 

 

0120020

Paranoten

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

0120060

Hazelnoten (Lambertsnoot)

 

 

0120070

Macadamia

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

0120100

Pistaches

 

 

0120110

Walnoten

 

 

0120990

Overige

 

 

0130000

iii)

Pitvruchten

 

0,5

0130010

Appelen (Wilde appel)

 

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

 

0130030

Kweeperen

 

 

0130040

Mispels

 (3)

 (3)

0130050

Loquats

 (3)

 (3)

0130990

Overige

 

 

0140000

iv)

Steenvruchten

 

 

0140010

Abrikozen

 

1

0140020

Kersen (Zoete kers, zure kers)

 

1

0140030

Perziken (Nectarine en soortgelijke kruisingen)

 

1

0140040

Pruimen (Damson, reine-claude, mirabelle, sleepruim, rode dadel/Chinese dadel/Chinese jujube (Ziziphus ziziphus))

 

0,2

0140990

Overige

 

0,02 (2)

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

 

5

0151010

Tafeldruiven

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

0152000

b)

Aardbeien

 

0,5

0153000

c)

Rubussoorten

 

0,02 (2)

0153010

Bramen

 

 

0153020

Dauwbramen (Loganbes, taybes, boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen met Rubus)

 

 

0153030

Frambozen (Wijnbes, poolbraam/fram-boos, (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

0153990

Overige

 

 

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

 

 

0154010

Blauwe bessen (Bosbes)

 

2

0154020

Veenbessen (Vossenbes/rode bosbes, (V. vitis-idaea))

 

0,02 (2)

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

 

1

0154040

Kruisbessen (Inclusief kruisingen met andere Ribes-soorten)

 

1

0154050

Rozenbottels

 (3)

 (3)

0154060

Moerbeien (Aardbeiboomvrucht)

 (3)

 (3)

0154070

Azaroles (Middellandse Zeemispels) (Kiwibes (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

0154080

Vlierbessen (Zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

 (3)

 (3)

0154990

Overige

 

0,02 (2)

0160000

vi)

Diverse vruchten

 

 

0161000

a)

Met eetbare schil

 

 

0161010

Dadels

 

0,02 (2)

0161020

Vijgen

 

0,02 (2)

0161030

Tafelolijven

 

0,3

0161040

Kumquats (Marumi-kumquat, nagami-kumquat, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

0,02 (2)

0161050

Carambola’s (Bilimbi (blimbing))

 (3)

 (3)

0161060

Kaki’s

 (3)

 (3)

0161070

Jambolans (djamblangs) (Djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (grumichama Eugenia uniflora))

 (3)

 (3)

0161990

Overige

 

0,02 (2)

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

 

 

0162010

Kiwi’s

 

0,02 (2)

0162020

Lychees (Kapulasan, ramboetan, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

0,02 (2)

0162030

Passievruchten

 

4

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 (3)

 (3)

0162050

Sterappelen

 (3)

 (3)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (Zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 (3)

 (3)

0162990

Overige

 

0,02 (2)

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

 

0163010

Avocado’s

 

0,02 (2)

0163020

Bananen (Dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

 

0,05

0163030

Mango’s

 

0,5

0163040

Papaja’s

 

1

0163050

Granaatappels

 

0,02 (2)

0163060

Cherimoya’s (Custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (Annona diversifolia) en andere middelgrote Annonaceae-vruchten)

 (3)

 (3)

0163070

Guava’s (Rode pitaya/drakenvrucht (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

0163080

Ananassen

 

0,02 (2)

0163090

Broodvruchten (Nangka (jackfruit))

 (3)

 (3)

0163100

Doerians

 (3)

 (3)

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 (3)

 (3)

0163990

Overige

 

0,02 (2)

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

 

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

 

 

0211000

a)

Aardappelen

0,05 (2)

0,02 (2)

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

0,05 (2)

0,02 (2)

0212010

Cassave (Taro, eddo/eddoe, yautia)

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

0212030

Yams (Yamboon/jicama, Mexicaanse aardappel)

 

 

0212040

Arrowroot (pijlwortel)

 (3)

 (3)

0212990

Overige

 

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

0213010

Rode bieten

0,05 (2)

0,02 (2)

0213020

Wortels

0,2

0,05

0213030

Knolselderij

0,1

0,02 (2)

0213040

Mierikswortel (Engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

0,2

0,02 (2)

0213050

Aardperen (topinamboers) (Crosne)

0,05 (2)

0,02 (2)

0213060

Pastinaken

0,2

0,04

0213070

Wortelpeterselie

0,2

0,04

0213080

Radijzen (Rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, tijgernoot (Cyperus esculentus))

0,05 (2)

0,02 (2)

0213090

Schorseneren (Zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer/oesterplant, eetbare burdock)

0,2

0,04

0213100

Koolrapen

0,05 (2)

0,04

0213110

Rapen

0,05 (2)

0,04

0213990

Overige

0,05 (2)

0,02 (2)

0220000

ii)

Bolgewassen

0,05 (2)

 

0220010

Knoflook

 

0,02 (2)

0220020

Uien (Andere boluien, zilveruitjes)

 

0,02 (2)

0220030

Sjalotten

 

0,02 (2)

0220040

Bosuien en welsh uien (Andere groene uien en soortgelijke soorten)

 

0,1

0220990

Overige

 

0,02 (2)

0230000

iii)

Vruchtgroenten

0,05 (2)

 

0231000

a)

Solanaceae

 

 

0231010

Tomaten (Kerstomaat, Physalis spp., gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense), boomtomaat)

 

0,5

0231020

Paprika’s (Chilipeper)

 

0,3

0231030

Aubergines (Pepino, antroewa/witte eierplant (S. macrocarpon))

 

0,3

0231040

Okra’s, okers

 

0,02 (2)

0231990

Overige

 

0,02 (2)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

 

0,2

0232010

Komkommers

 

 

0232020

Augurken

 

 

0232030

Courgettes (Zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittere meloen, chichinga, hoekige luffa/(teroi))

 

 

0232990

Overige

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

 

0233010

Meloenen (Kiwano)

 

0,3

0233020

Pompoenen (Winterpompoen, marrow (late soort))

 

0,2

0233030

Watermeloenen

 

0,2

0233990

Overige

 

0,02 (2)

0234000

d)

Suikermais (Babymais)

 

0,02 (2)

0239000

e)

Andere vrucht-groenten

 

0,02 (2)

0240000

iv)

Koolsoorten

 

 

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

0,05 (2)

 

0241010

Broccoli (Chinese broccoli, choisum)

 

0,05

0241020

Bloemkool

 

0,05

0241990

Overige

 

0,02 (2)

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

0,05 (2)

 

0242010

Spruitjes

 

0,5

0242020

Sluitkool (Spitskool, rode kool, savooiekool, wittekool)

 

0,3

0242990

Overige

 

0,02 (2)

0243000

c)

Bladkoolachtigen

0,5

3

0243010

Spitskool (Mosterdkool, paksoi, tatsoi, choi sum, petsai)

 

 

0243020

Boerenkool (Krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

 

0243990

Overige

 

 

0244000

d)

Koolrabi

0,3

0,5

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

0,05 (2)

 

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

 

0,02 (2)

0251020

Sla (Kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

 

10

0251030

Andijvie (Wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), paardenbloembladeren)

 

10

0251040

Tuinkers (Taugé, alfalfakiemen)

 

0,02 (2)

0251050

Winterkers

 (3)

 (3)

0251060

Raketsla, rucola (Grote zandkool (Diplotaxis spp.))

 

0,02 (2)

0251070

Rode amsoi

 (3)

 (3)

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp., inclusief raapstelen (Mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafkoolgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst), koolrabibladeren)

 

0,02 (2)

0251990

Overige

 

0,02 (2)

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

0,05 (2)

0,02 (2)

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara), tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)

 

 

0252020

Postelein (Winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (Salsola sodai))

 (3)

 (3)

0252030

Snijbiet (Bladeren van de biet)

 

 

0252990

Overige

 

 

0253000

c)

Wijnstok-bladeren (druiven-bladeren) (Malabarnachtschade, bananenbladeren, Acacia pennata)

 (3)

 (3)

0254000

d)

Waterkers (Morgenglorie, Chinese convolvulus/waterconvolvulus/waterspinazie/kangkung (Ipomea aquatica), waterklaver, watermimosa)

0,05 (2)

0,02 (2)

0255000

e)

Witlof

0,05 (2)

0,02 (2)

0256000

f)

Kruiden

 

10

0256010

Kervel

0,6

 

0256020

Bieslook

0,6

 

0256030

Bladselderij (Venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (Eryngium foetidum))

0,6

 

0256040

Peterselie (Bladeren van wortelpeterselie)

2

 

0256050

Salie (Winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

 (3)

 (3)

0256060

Rosemarijn

 (3)

 (3)

0256070

Thijm (Marjolein, oregano)

 (3)

 (3)

0256080

Basilicum (Citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen goudsbloem en andere), waternavel, wild betelblad, kerriebladeren)

 (3)

 (3)

0256090

Laurierblad (Citroengras)

 (3)

 (3)

0256100

Dragon (Hysop)

 (3)

 (3)

0256990

Overige

0,6

 

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

0,2

 

0260010

Bonen (met peul) (Sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)

 

1

0260020

Bonen (zonder peul) (Tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

 

0,02 (2)

0260030

Erwten (met peul) (Peultjes/suikererwt)

 

0,02 (2)

0260040

Erwten (zonder peul) (Doperwt, groene erwt, kekererwt)

 

0,02 (2)

0260050

Linzen

 

0,02 (2)

0260990

Overige

 

0,02 (2)

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

 

 

0270010

Asperges

0,05 (2)

0,02 (2)

0270020

Kardoen (Borago officinalis steeltjes)

0,05 (2)

0,02 (2)

0270030

Bleekselderij

0,1

1

0270040

Knolvenkel

0,05 (2)

0,02 (2)

0270050

Artisjokken (Bananenbloem)

0,05 (2)

0,2

0270060

Prei

0,05 (2)

0,2

0270070

Rabarber

0,05 (2)

0,02 (2)

0270080

Bamboescheuten

 (3)

 (3)

0270090

Palmharten

 (3)

 (3)

0270990

Overige

0,05 (2)

0,02 (2)

0280000

viii)

Fungi

0,05 (2)

0,02 (2)

0280010

Gekweekte fungi (Champignon, oesterzwam, shii-take, fungus mycelium (vegetatieve delen))

 

 

0280020

Wilde fungi (Cantharel, truffel, morielje, eekhoorntjesbrood)

 

 

0280990

Overige

 

 

0290000

ix)

Zeewier

 (3)

 (3)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,2

0,02 (2)

0300010

Bonen (Tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

 

 

0300020

Linzen

 

 

0300030

Erwten (Kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

 

 

0300040

Lupinen

 

 

0300990

Overige

 

 

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

 

0401000

i)

Oliehoudende zaden

0,1 (2)

0,05 (2)

0401010

Lijnzaad

 

 

0401020

Pinda’s

 

 

0401030

Papaverzaad

 

 

0401040

Sesamzaad

 

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

 

0401060

Koolzaad (Voederkoolzaad, raapzaad)

 

 

0401070

Sojabonen

 

 

0401080

Mosterdzaad

 

 

0401090

Katoenzaad

 

 

0401100

Pompoenzaad (Andere zaden van Cucurbitaceae)

 

 

0401110

Saffloer

 (3)

 (3)

0401120

Bernagie (Slangenkruid/kanariebloem (Echium plantagineum) ruw parelzaad (Buglossoides arvensis))

 (3)

 (3)

0401130

Huttentut

 (3)

 (3)

0401140

Hennepzaad

 

 

0401150

Wonderboom

 (3)

 (3)

0401990

Overige

 

 

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

 

 

0402010

Olijven voor oliewinning

0,05 (2)

0,3

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 (3)

 (3)

0402030

Palmvruchten

 (3)

 (3)

0402040

Kapok

 (3)

 (3)

0402990

Overige

0,1 (2)

0,05 (2)

0500000

5.

GRANEN

0,05 (2)

 

0500010

Gerst

 

0,3

0500020

Boekweit (Amarant, quinoa)

 

0,02 (2)

0500030

Mais

 

0,02 (2)

0500040

Gierst (Trosgierst, teff, vingergierst, parelgierst)

 

0,02 (2)

0500050

Haver

 

0,02 (2)

0500060

Rijst (Indiase/wilde rijst (Zizania aquatica))

 

0,02 (2)

0500070

Rogge

 

0,05

0500080

Sorghum

 

0,02 (2)

0500090

Tarwe (Spelt, triticale)

 

0,05

0500990

Overige (Kanariegraszaad (Phalaris canariensis))

 

0,02 (2)

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

 

0,05 (2)

0610000

i)

Thee

0,1 (2)

 

0620000

ii)

Koffiebonen

 (3)

 (3)

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Bloemen

 (3)

 (3)

0631010

Kamille (bloem)

 (3)

 (3)

0631020

Hibiscus (bloem)

 (3)

 (3)

0631030

Rozenblaadjes

 (3)

 (3)

0631040

Jasmijn (bloem) (Vlierbloesem (Sambucus nigra))

 (3)

 (3)

0631050

Lindebloesem

 (3)

 (3)

0631990

Overige

 (3)

 (3)

0632000

b)

Bladeren

 (3)

 (3)

0632010

Aardbei (blad)

 (3)

 (3)

0632020

Rooibos (blad) (Ginkgo (blad))

 (3)

 (3)

0632030

Maté

 (3)

 (3)

0632990

Overige

 (3)

 (3)

0633000

c)

Wortels

 (3)

 (3)

0633010

Valeriaanwortel

 (3)

 (3)

0633020

Ginsengwortel

 (3)

 (3)

0633990

Overige

 (3)

 (3)

0639000

d)

Andere kruidenthee

 (3)

 (3)

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd of gedroogd)

 (3)

 (3)

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

 (3)

 (3)

0700000

7.

HOP (gedroogd)

0,1 (2)

30

0800000

8.

SPECERIJEN

 (3)

 (3)

0810000

i)

Zaden

 (3)

 (3)

0810010

Anijs

 (3)

 (3)

0810020

Zwarte komijn

 (3)

 (3)

0810030

Selderijzaad (Lavaszaad)

 (3)

 (3)

0810040

Korianderzaad

 (3)

 (3)

0810050

Komijnzaad

 (3)

 (3)

0810060

Dillezaad

 (3)

 (3)

0810070

Venkelzaad

 (3)

 (3)

0810080

Fenegriek

 (3)

 (3)

0810090

Nootmuskaat

 (3)

 (3)

0810990

Overige

 (3)

 (3)

0820000

ii)

Vruchten en bessen

 (3)

 (3)

0820010

Piment

 (3)

 (3)

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 (3)

 (3)

0820030

Karwij

 (3)

 (3)

0820040

Kardemom

 (3)

 (3)

0820050

Jeneverbessen

 (3)

 (3)

0820060

Peper, zwart, groen en wit (Lange peper, roze peper)

 (3)

 (3)

0820070

Vanillestokjes

 (3)

 (3)

0820080

Tamarinde

 (3)

 (3)

0820990

Overige

 (3)

 (3)

0830000

iii)

Bast

 (3)

 (3)

0830010

Kaneel (Cassia)

 (3)

 (3)

0830990

Overige

 (3)

 (3)

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 (3)

 (3)

0840010

Zoethout

 (3)

 (3)

0840020

Gember

 (3)

 (3)

0840030

Geelwortel

 (3)

 (3)

0840040

Mierikswortel

 (3)

 (3)

0840990

Overige

 (3)

 (3)

0850000

v)

Knoppen

 (3)

 (3)

0850010

Kruidnagels

 (3)

 (3)

0850020

Kappertjes

 (3)

 (3)

0850990

Overige

 (3)

 (3)

0860000

vi)

Stempels

 (3)

 (3)

0860010

Saffraan

 (3)

 (3)

0860990

Overige

 (3)

 (3)

0870000

vii)

Zaadrokken

 (3)

 (3)

0870010

Foelie

 (3)

 (3)

0870990

Overige

 (3)

 (3)

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

 (3)

 (3)

0900010

Suikerbiet

 (3)

 (3)

0900020

Suikerriet

 (3)

 (3)

0900030

Wortelcichorei

 (3)

 (3)

0900990

Overige

 (3)

 (3)

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

0,05 (2)

 

1010000

i)

Weefsel

 

0,04 (2)

1011000

a)

Varkens

 

 

1011010

Spier

 

 

1011020

Vet

 

 

1011030

Lever

 

 

1011040

Nier

 

 

1011050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1011990

Overige

 

 

1012000

b)

Runderen

 

 

1012010

Spier

 

 

1012020

Vet

 

 

1012030

Lever

 

 

1012040

Nier

 

 

1012050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1012990

Overige

 

 

1013000

c)

Schapen

 

 

1013010

Spier

 

 

1013020

Vet

 

 

1013030

Lever

 

 

1013040

Nier

 

 

1013050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1013990

Overige

 

 

1014000

d)

Geiten

 

 

1014010

Spier

 

 

1014020

Vet

 

 

1014030

Lever

 

 

1014040

Nier

 

 

1014050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1014990

Overige

 

 

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

 (3)

 (3)

1015010

Spier

 (3)

 (3)

1015020

Vet

 (3)

 (3)

1015030

Lever

 (3)

 (3)

1015040

Nier

 (3)

 (3)

1015050

Eetbare slachtafvallen

 (3)

 (3)

1015990

Overige

 (3)

 (3)

1016000

f)

Pluimvee — kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

 

 

1016010

Spier

 

 

1016020

Vet

 

 

1016030

Lever

 

 

1016040

Nier

 

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1016990

Overige

 

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (Konijn, kangoeroe, hert)

 (3)

 (3)

1017010

Spier

 (3)

 (3)

1017020

Vet

 (3)

 (3)

1017030

Lever

 (3)

 (3)

1017040

Nier

 (3)

 (3)

1017050

Eetbare slachtafvallen

 (3)

 (3)

1017990

Overige

 (3)

 (3)

1020000

ii)

Melk

 

0,02 (2)

1020010

Runderen

 

 

1020020

Schapen

 

 

1020030

Geiten

 

 

1020040

Paarden

 

 

1020990

Overige

 

 

1030000

iii)

Vogeleieren

 

0,04 (2)

1030010

Kippen

 

 

1030020

Eenden

 (3)

 (3)

1030030

Ganzen

 (3)

 (3)

1030040

Kwartels

 (3)

 (3)

1030990

Overige

 (3)

 (3)

1040000

iv)

Honing (Koninginnengelei, pollen, honingraat met honing (brokhoning))

 (3)

 (3)

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (Kikkerbilletjes, krokodillen)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

Slakken

 (3)

 (3)

1070000

vii)

Andere producten van landdieren (Wild)

 (3)

 (3)

(F)= vetoplosbaar

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Trifloxystrobine - code 1000000: de som van trifloxystrobine en zijn metaboliet (E, E)-methoxyimino- {2-[1-(3-trifluormethyl-fenyl)-ethylideenamino-oxymethyl]-fenyl}-azijnzuur (CGA 321113)”

2)

Deel A van bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

a)

de kolommen voor cyproconazool, cyprodinil, fluopyram, nicotine en penthiopyrad worden vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (4)

Cyproconazool (F)

Cyprodinil (F) (R)

Fluopyram (R)

Nicotine

Penthiopyrad

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN NOTEN

 

 

 

 

 

0110000

i)

Citrusvruchten

0,05 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,01 (5)

0110010

Grapefruits (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

 

 

 

 

0110020

Sinaasappelen (Bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

 

 

 

 

0110030

Citroenen (Citroen, limoen, Buddha’s hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

 

 

0110040

Lemmetjes

 

 

 

 

 

0110050

Mandarijnen (Clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

 

 

 

0110990

Overige

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Noten

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0120010

Amandelen

 

 

0,05

 

0,05

0120020

Paranoten

 

 

0,05

 

0,05

0120030

Cashewnoten

 

 

0,05

 

0,05

0120040

Kastanjes

 

 

0,05

 

0,05

0120050

Kokosnoten

 

 

0,01 (5)

 

0,01 (5)

0120060

Hazelnoten (Lambertsnoot)

 

 

0,05

 

0,05

0120070

Macadamia

 

 

0,05

 

0,05

0120080

Pecannoten

 

 

0,05

 

0,05

0120090

Pijnboompitten

 

 

0,05

 

0,01 (5)

0120100

Pistaches

 

 

0,05

 

0,05

0120110

Walnoten

 

 

0,05

 

0,05

0120990

Overige

 

 

0,05

 

0,05

0130000

iii)

Pitvruchten

0,1

1

 

 

0,5

0130010

Appelen (Wilde appel)

 

 

0,6

 

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

 

0,5

 

 

0130030

Kweeperen

 

 

0,5

 

 

0130040

Mispels

 

 

0,5

 

 

0130050

Loquats

 

 

0,5

 

 

0130990

Overige

 

 

0,5

 

 

0140000

iv)

Steenvruchten

 

 

 

 

 

0140010

Abrikozen

0,1

2

0,7

 

0,01 (5)

0140020

Kersen (Zoete kers, zure kers)

0,1

1

1,5

 

4

0140030

Perziken (Nectarine en soortgelijke kruisingen)

0,1

2

0,7

 

2

0140040

Pruimen (Damson, reine-claude, mirabelle, sleepruim, rode dadel/Chinese dadel/Chinese jujube (Ziziphus ziziphus))

0,05 (5)

2

0,01 (5)

 

1,5

0140990

Overige

0,05 (5)

0,5

0,01 (5)

 

0,01 (5)

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

 

 

 

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

0,2

5

1,5

 

0,01 (5)

0151010

Tafeldruiven

 

 

 

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

 

 

 

0152000

b)

Aardbeien

0,05 (5)

5

2

 

3

0153000

c)

Rubussoorten

0,05 (5)

 

0,01 (5)

 

0,01 (5)

0153010

Bramen

 

10

 

 

 

0153020

Dauwbramen (Loganbes, taybes, boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen met Rubus)

 

0,05 (5)

 

 

 

0153030

Frambozen (Wijnbes, poolbraam/fram-boos, (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

10

 

 

 

0153990

Overige

 

0,05 (5)

 

 

 

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

0,05 (5)

 

0,01 (5)

 

0,01 (5)

0154010

Blauwe bessen (Bosbes)

 

5

 

 

 

0154020

Veenbessen (Vossenbes/rode bosbes, (V. vitis-idaea))

 

2

 

 

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

 

5

 

 

 

0154040

Kruisbessen (Inclusief kruisingen met andere Ribes-soorten)

 

5

 

 

 

0154050

Rozenbottels

 

2

 

0,3 (+)

 

0154060

Moerbeien (Aardbeiboomvrucht)

 

2

 

 

 

0154070

Azaroles (Middellandse Zeemispels) (Kiwibes (Actinidia arguta))

 

2

 

 

 

0154080

Vlierbessen (Zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

 

2

 

 

 

0154990

Overige

 

2

 

 

 

0160000

vi)

Diverse vruchten

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

0,01 (5)

0161000

a)

Met eetbare schil

 

 

0,01 (5)

 

 

0161010

Dadels

 

 

 

 

 

0161020

Vijgen

 

 

 

 

 

0161030

Tafelolijven

 

 

 

 

 

0161040

Kumquats (Marumi-kumquat, nagami-kumquat, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

 

0161050

Carambola’s (Bilimbi (blimbing))

 

 

 

 

 

0161060

Kaki’s

 

 

 

 

 

0161070

Jambolans (djamblangs) (Djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (grumichama Eugenia uniflora))

 

 

 

 

 

0161990

Overige

 

 

 

 

 

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

 

 

0,01 (5)

 

 

0162010

Kiwi’s

 

 

 

 

 

0162020

Lychees (Kapulasan, ramboetan, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

 

 

 

 

0162030

Passievruchten

 

 

 

 

 

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 

 

 

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

 

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (Zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 

 

 

 

 

0162990

Overige

 

 

 

 

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

 

 

 

 

0163010

Avocado’s

 

 

0,01 (5)

 

 

0163020

Bananen (Dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

 

 

0,6

 

 

0163030

Mango’s

 

 

0,01 (5)

 

 

0163040

Papaja’s

 

 

0,01 (5)

 

 

0163050

Granaatappels

 

 

0,01 (5)

 

 

0163060

Cherimoya’s (Custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (Annona diversifolia) en andere middelgrote Annonaceae-vruchten)

 

 

0,01 (5)

 

 

0163070

Guava’s (Rode pitaya/drakenvrucht (Hylocereus undatus))

 

 

0,01 (5)

 

 

0163080

Ananassen

 

 

0,01 (5)

 

 

0163090

Broodvruchten (Nangka (jackfruit))

 

 

0,01 (5)

 

 

0163100

Doerians

 

 

0,01 (5)

 

 

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 

 

0,01 (5)

 

 

0163990

Overige

 

 

0,01 (5)

 

 

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

 

 

 

 

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

0,05 (5)

 

 

 

 

0211000

a)

Aardappelen

 

0,05 (5)

0,1

 

0,04

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

 

0,05 (5)

0,1

 

0,04

0212010

Cassave (Taro, eddo/eddoe, yautia)

 

 

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

 

 

0212030

Yams (Yamboon/jicama, Mexicaanse aardappel)

 

 

 

 

 

0212040

Arrowroot (pijlwortel)

 

 

 

 

 

0212990

Overige

 

 

 

 

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

 

 

 

0213010

Rode bieten

 

1

0,1

 

0,6

0213020

Wortels

 

2

0,3

 

0,6

0213030

Knolselderij

 

0,3

0,1

 

0,6

0213040

Mierikswortel (Engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

 

2

0,1

 

0,6

0213050

Aardperen (topinamboers) (Crosne)

 

0,05 (5)

0,1

 

0,6

0213060

Pastinaken

 

2

0,1

 

0,6

0213070

Wortelpeterselie

 

2

0,1

 

0,6

0213080

Radijzen (Rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, tijgernoot (Cyperus esculentus))

 

0,08

0,1

 

3

0213090

Schorseneren (Zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer/oesterplant, eetbare burdock)

 

2

0,1

 

0,6

0213100

Koolrapen

 

0,05 (5)

0,1

 

0,6

0213110

Rapen

 

0,05 (5)

0,1

 

0,6

0213990

Overige

 

0,05 (5)

0,1

 

0,6

0220000

ii)

Bolgewassen

0,05 (5)

 

 

 

 

0220010

Knoflook

 

0,3

0,1 (+)

 

0,8

0220020

Uien (Andere boluien, zilveruitjes)

 

0,3

0,1 (+)

 

0,8

0220030

Sjalotten

 

0,3

0,1 (+)

 

0,8

0220040

Bosuien en welsh uien (Andere groene uien en soortgelijke soorten)

 

1

2

 

3

0220990

Overige

 

0,05 (5)

0,1 (+)

 

0,8

0230000

iii)

Vruchtgroenten

0,05 (5)

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae

 

 

 

 

 

0231010

Tomaten (Kerstomaat, Physalis spp., gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense), boomtomaat)

 

1

0,9

 

2

0231020

Paprika’s (Chilipeper)

 

1

0,8

 

2

0231030

Aubergines (Pepino, antroewa/witte eierplant (S. macrocarpon))

 

1

0,1 (+)

 

2

0231040

Okra’s, okers

 

0,5

0,01 (5)

 

0,01 (5)

0231990

Overige

 

0,5

0,1 (+)

 

0,01 (5)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

 

0,5

0,5

 

0,7

0232010

Komkommers

 

 

 

 

 

0232020

Augurken

 

 

 

 

 

0232030

Courgettes (Zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittere meloen, chichinga, hoekige luffa/(teroi))

 

 

 

 

 

0232990

Overige

 

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

0,6

0,4

 

0,6

0233010

Meloenen (Kiwano)

 

 

 

 

 

0233020

Pompoenen (Winterpompoen, marrow (late soort))

 

 

 

 

 

0233030

Watermeloenen

 

 

 

 

 

0233990

Overige

 

 

 

 

 

0234000

d)

Suikermais (Babymais)

 

0,05 (5)

0,1 (+)

 

0,01 (5)

0239000

e)

Andere vrucht-groenten

 

0,05 (5)

0,1 (+)

 

0,01 (5)

0240000

iv)

Koolsoorten

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

 

 

0,2

 

4

0241010

Broccoli (Chinese broccoli, choisum)

 

 

 

 

 

0241020

Bloemkool

 

 

 

 

 

0241990

Overige

 

 

 

 

 

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

 

 

 

 

0242010

Spruitjes

 

 

0,2

 

0,01 (5)

0242020

Sluitkool (Spitskool, rode kool, savooiekool, wittekool)

 

 

0,3

 

4

0242990

Overige

 

 

0,1 (+)

 

0,01 (5)

0243000

c)

Bladkoolachtigen

 

 

 

 

0,01 (5)

0243010

Spitskool (Mosterdkool, paksoi, tatsoi, choi sum, petsai)

 

 

0,7

 

 

0243020

Boerenkool (Krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

 

0,1 (+)

 

 

0243990

Overige

 

 

0,1 (+)

 

 

0244000

d)

Koolrabi

 

 

0,1 (+)

 

0,01 (5)

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

 

 

 

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

 

15

 

 

 

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

5

 

15

 

15

0251020

Sla (Kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

0,05 (5)

 

15

 

15

0251030

Andijvie (Wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), paardenbloembladeren)

0,05 (5)

 

0,1 (+)

 

0,01 (5)

0251040

Tuinkers (Taugé, alfalfakiemen)

0,05 (5)

 

15

 

15

0251050

Winterkers

0,05 (5)

 

15

 

15

0251060

Raketsla, rucola (Grote zandkool (Diplotaxis spp.))

0,05 (5)

 

15

 

15

0251070

Rode amsoi

0,05 (5)

 

15

 

15

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp., inclusief raapstelen (Mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafkoolgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst), koolrabibladeren)

0,05 (5)

 

15

 

15

0251990

Overige

0,05 (5)

 

15

 

15

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

0,05 (5)

15

0,1 (+)

 

30

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara), tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)

 

 

 

 

 

0252020

Postelein (Winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (Salsola sodai))

 

 

 

 

 

0252030

Snijbiet (Bladeren van de biet)

 

 

 

 

 

0252990

Overige

 

 

 

 

 

0253000

c)

Wijnstok-bladeren (druiven-bladeren) (Malabarnachtschade, bananenbladeren, Acacia pennata)

0,05 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,01 (5)

0254000

d)

Waterkers (Morgenglorie, Chinese convolvulus/waterconvolvulus/waterspinazie/kangkung (Ipomea aquatica), waterklaver, watermimosa)

0,05 (5)

0,05 (5)

0,1 (+)

 

0,01 (5)

0255000

e)

Witlof

0,05 (5)

0,05 (5)

0,1 (+)

 

0,01 (5)

0256000

f)

Kruiden

0,05 (5)

15

0,1 (+)

0,4 (+)

 

0256010

Kervel

 

 

 

 

20

0256020

Bieslook

 

 

 

 

0,01 (5)

0256030

Bladselderij (Venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (Eryngium foetidum))

 

 

 

 

0,01 (5)

0256040

Peterselie (Bladeren van wortelpeterselie)

 

 

 

 

20

0256050

Salie (Winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

 

 

 

 

0,01 (5)

0256060

Rosemarijn

 

 

 

 

0,01 (5)

0256070

Thijm (Marjolein, oregano)

 

 

 

 

0,01 (5)

0256080

Basilicum (Citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen goudsbloem en andere), waternavel, wild betelblad, kerriebladeren)

 

 

 

 

0,01 (5)

0256090

Laurierblad (Citroengras)

 

 

 

 

0,01 (5)

0256100

Dragon (Hysop)

 

 

 

 

0,01 (5)

0256990

Overige

 

 

 

 

0,01 (5)

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

0,05 (5)

 

 

 

 

0260010

Bonen (met peul) (Sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)

 

2

0,9

 

3

0260020

Bonen (zonder peul) (Tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

 

0,5

0,1 (+)

 

0,4

0260030

Erwten (met peul) (Peultjes/suikererwt)

 

2

0,1 (+)

 

4

0260040

Erwten (zonder peul) (Doperwt, groene erwt, kekererwt)

 

0,1

0,15

 

0,3

0260050

Linzen

 

0,2

0,1 (+)

 

0,01 (5)

0260990

Overige

 

0,05 (5)

0,1 (+)

 

0,01 (5)

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

 

 

 

 

 

0270010

Asperges

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,01 (5)

0270020

Kardoen (Borago officinalis steeltjes)

0,05 (5)

0,05 (5)

0,1 (+)

 

15

0270030

Bleekselderij

0,2

5

0,1 (+)

 

15

0270040

Knolvenkel

0,05 (5)

0,2

0,1 (+)

 

15

0270050

Artisjokken (Bananenbloem)

0,1

0,05 (5)

0,5

 

0,01 (5)

0270060

Prei

0,05 (5)

0,05 (5)

0,7

 

3

0270070

Rabarber

0,05 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

15

0270080

Bamboescheuten

0,05 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,01 (5)

0270090

Palmharten

0,05 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,01 (5)

0270990

Overige

0,05 (5)

0,05 (5)

0,1 (+)

 

0,01 (5)

0280000

viii)

Fungi

0,05 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,01 (5)

0280010

Gekweekte fungi (Champignon, oesterzwam, shii-take, fungus mycelium (vegetatieve delen))

 

 

 

 

 

0280020

Wilde fungi (Cantharel, truffel, morielje, eekhoorntjesbrood)

 

 

 

0,04 (+)

 

0280990

Overige

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Zeewier

0,05 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,01 (5)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,05 (5)

0,2

0,4

 

0,2

0300010

Bonen (Tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

 

 

 

 

 

0300020

Linzen

 

 

 

 

 

0300030

Erwten (Kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

 

 

 

 

 

0300040

Lupinen

 

 

 

 

 

0300990

Overige

 

 

 

 

 

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0,05 (5)

 

 

 

0401000

i)

Oliehoudende zaden

 

 

 

 

 

0401010

Lijnzaad

0,05 (5)

 

0,1 (+)

 

0,01 (5)

0401020

Pinda’s

0,05 (5)

 

0,02

 

0,04

0401030

Papaverzaad

0,4

 

0,1 (+)

 

0,01 (5)

0401040

Sesamzaad

0,05 (5)

 

0,1 (+)

 

0,01 (5)

0401050

Zonnebloemzaad

0,05 (5)

 

0,1 (+)

 

1,5

0401060

Koolzaad (Voederkoolzaad, raapzaad)

0,4

 

0,6

 

0,5

0401070

Sojabonen

0,07

 

0,2

 

0,3

0401080

Mosterdzaad

0,4

 

0,1 (+)

 

0,01 (5)

0401090

Katoenzaad

0,05 (5)

 

0,1 (+)

 

0,5

0401100

Pompoenzaad (Andere zaden van Cucurbitaceae)

0,05 (5)

 

0,1 (+)

 

0,01 (5)

0401110

Saffloer

0,05 (5)

 

0,1 (+)

 

0,01 (5)

0401120

Bernagie (Slangenkruid/kanariebloem (Echium plantagineum) ruw parelzaad (Buglossoides arvensis))

0,05 (5)

 

0,1 (+)

 

0,01 (5)

0401130

Huttentut

0,4

 

0,1 (+)

 

0,01 (5)

0401140

Hennepzaad

0,05 (5)

 

0,1 (+)

 

0,01 (5)

0401150

Wonderboom

0,05 (5)

 

0,1 (+)

 

0,01 (5)

0401990

Overige

0,05 (5)

 

0,1 (+)

 

0,01 (5)

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

0,05 (5)

 

0,01 (5)

 

0,01 (5)

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

 

 

 

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 

 

 

 

 

0402030

Palmvruchten

 

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

 

 

0402990

Overige

 

 

 

 

 

0500000

5.

GRANEN

0,1

 

 

 

 

0500010

Gerst

 

3

0,1 (+)

 

0,2

0500020

Boekweit (Amarant, quinoa)

 

0,05 (5)

0,1 (+)

 

0,01 (5)

0500030

Mais

 

0,05 (5)

0,02

 

0,01 (5)

0500040

Gierst (Trosgierst, teff, vingergierst, parelgierst)

 

0,05 (5)

0,1 (+)

 

0,8

0500050

Haver

 

2

0,1 (+)

 

0,2

0500060

Rijst (Indiase/wilde rijst (Zizania aquatica))

 

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,01 (5)

0500070

Rogge

 

0,5

0,8

 

0,1

0500080

Sorghum

 

0,05 (5)

1,5

 

0,8

0500090

Tarwe (Spelt, triticale)

 

0,5

0,8

 

0,1

0500990

Overige (Kanariegraszaad (Phalaris canariensis))

 

0,05 (5)

0,1 (+)

 

0,01 (5)

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

 

 

 

 

0,02 (5)

0610000

i)

Thee

0,05 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,6 (+)

 

0620000

ii)

Koffiebonen

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

 

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

0,05 (5)

 

0,1 (+)

0,5 (+)

 

0631000

a)

Bloemen

 

0,05 (5)

 

 

 

0631010

Kamille (bloem)

 

 

 

 

 

0631020

Hibiscus (bloem)

 

 

 

 

 

0631030

Rozenblaadjes

 

 

 

 

 

0631040

Jasmijn (bloem) (Vlierbloesem (Sambucus nigra))

 

 

 

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

 

 

 

0631990

Overige

 

 

 

 

 

0632000

b)

Bladeren

 

0,05 (5)

 

 

 

0632010

Aardbei (blad)

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos (blad) (Ginkgo (blad))

 

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

 

0632990

Overige

 

 

 

 

 

0633000

c)

Wortels

 

1

 

 

 

0633010

Valeriaanwortel

 

 

 

 

 

0633020

Ginsengwortel

 

 

 

 

 

0633990

Overige

 

 

 

 

 

0639000

d)

Andere kruidenthee

 

0,05 (5)

 

 

 

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd of gedroogd)

0,05 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

 

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

0,05 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

 

0700000

7.

HOP (gedroogd)

0,05 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,02 (5)

0800000

8.

SPECERIJEN

0,05 (5)

 

 

(+)

0,02 (5)

0810000

i)

Zaden

 

0,05 (5)

0,1 (+)

0,3

 

0810010

Anijs

 

 

 

 

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

 

 

 

0810030

Selderijzaad (Lavaszaad)

 

 

 

 

 

0810040

Korianderzaad

 

 

 

 

 

0810050

Komijnzaad

 

 

 

 

 

0810060

Dillezaad

 

 

 

 

 

0810070

Venkelzaad

 

 

 

 

 

0810080

Fenegriek

 

 

 

 

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

 

 

 

0810990

Overige

 

 

 

 

 

0820000

ii)

Vruchten en bessen

 

0,05 (5)

 

0,3

 

0820010

Piment

 

 

0,01 (5)

 

 

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 

 

0,01 (5)

 

 

0820030

Karwij

 

 

0,1 (+)

 

 

0820040

Kardemom

 

 

0,01 (5)

 

 

0820050

Jeneverbessen

 

 

0,01 (5)

 

 

0820060

Peper, zwart, groen en wit (Lange peper, roze peper)

 

 

0,01 (5)

 

 

0820070

Vanillestokjes

 

 

0,01 (5)

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

0,01 (5)

 

 

0820990

Overige

 

 

0,01 (5)

 

 

0830000

iii)

Bast

 

0,05 (5)

0,01 (5)

4

 

0830010

Kaneel (Cassia)

 

 

 

 

 

0830990

Overige

 

 

 

 

 

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 

1

 

4

 

0840010

Zoethout

 

 

0,01 (5)

 

 

0840020

Gember

 

 

0,01 (5)

 

 

0840030

Geelwortel

 

 

0,1 (+)

 

 

0840040

Mierikswortel

 

 

0,01 (5)

 

 

0840990

Overige

 

 

0,01 (5)

 

 

0850000

v)

Knoppen

 

0,05 (5)

0,01 (5)

4

 

0850010

Kruidnagels

 

 

 

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

 

 

 

0850990

Overige

 

 

 

 

 

0860000

vi)

Stempels

 

0,05 (5)

0,01 (5)

4

 

0860010

Saffraan

 

 

 

 

 

0860990

Overige

 

 

 

 

 

0870000

vii)

Zaadrokken

 

0,05 (5)

0,01 (5)

4

 

0870010

Foelie

 

 

 

 

 

0870990

Overige

 

 

 

 

 

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

 

0,05 (5)

 

 

 

0900010

Suikerbiet

0,1

 

0,1 (+)

 

0,5

0900020

Suikerriet

0,05 (5)

 

0,01 (5)

 

0,01 (5)

0900030

Wortelcichorei

0,05 (5)

 

0,1 (+)

 

0,01 (5)

0900990

Overige

0,05 (5)

 

0,1 (+)

 

0,01 (5)

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

 

0,05 (5)

 

 

 

1010000

i)

Weefsel

 

 

 

 

0,01 (5)

1011000

a)

Varkens

 

 

 

 

 

1011010

Spier

0,05 (5)

 

0,1

 

 

1011020

Vet

0,05 (5)

 

0,05

 

 

1011030

Lever

0,5

 

0,7

 

 

1011040

Nier

0,5

 

0,7

 

 

1011050

Eetbare slachtafvallen

0,5

 

0,7

 

 

1011990

Overige

0,05 (5)

 

0,02 (5)

 

 

1012000

b)

Runderen

 

 

 

 

 

1012010

Spier

0,05 (5)

 

0,1

 

 

1012020

Vet

0,05 (5)

 

0,1

 

 

1012030

Lever

0,5

 

0,7

 

 

1012040

Nier

0,5

 

0,7

 

 

1012050

Eetbare slachtafvallen

0,5

 

0,7

 

 

1012990

Overige

0,05 (5)

 

0,02 (5)

 

 

1013000

c)

Schapen

 

 

 

 

 

1013010

Spier

0,05 (5)

 

0,1

 

 

1013020

Vet

0,05 (5)

 

0,1

 

 

1013030

Lever

0,5

 

0,7

 

 

1013040

Nier

0,5

 

0,7

 

 

1013050

Eetbare slachtafvallen

0,5

 

0,7

 

 

1013990

Overige

0,05 (5)

 

0,02 (5)

 

 

1014000

d)

Geiten

 

 

 

 

 

1014010

Spier

0,05 (5)

 

0,1

 

 

1014020

Vet

0,05 (5)

 

0,1

 

 

1014030

Lever

0,5

 

0,7

 

 

1014040

Nier

0,5

 

0,7

 

 

1014050

Eetbare slachtafvallen

0,5

 

0,7

 

 

1014990

Overige

0,05 (5)

 

0,02 (5)

 

 

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

 

 

 

 

 

1015010

Spier

0,05 (5)

 

0,1

 

 

1015020

Vet

0,05 (5)

 

0,02 (5)

 

 

1015030

Lever

0,5

 

0,7

 

 

1015040

Nier

0,5

 

0,7

 

 

1015050

Eetbare slachtafvallen

0,5

 

0,7

 

 

1015990

Overige

0,05 (5)

 

0,02 (5)

 

 

1016000

f)

Pluimvee — kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

0,05 (5)

 

 

 

 

1016010

Spier

 

 

0,1

 

 

1016020

Vet

 

 

0,1

 

 

1016030

Lever

 

 

0,2

 

 

1016040

Nier

 

 

0,02 (5)

 

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

 

 

0,02 (5)

 

 

1016990

Overige

 

 

0,02 (5)

 

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (Konijn, kangoeroe, hert)

 

 

 

 

 

1017010

Spier

0,05 (5)

 

0,1

 

 

1017020

Vet

0,05 (5)

 

0,02 (5)

 

 

1017030

Lever

0,5

 

0,7

 

 

1017040

Nier

0,5

 

0,7

 

 

1017050

Eetbare slachtafvallen

0,5

 

0,7

 

 

1017990

Overige

0,05 (5)

 

0,02 (5)

 

 

1020000

ii)

Melk

0,05 (5)

 

0,1

 

0,01 (5)

1020010

Runderen

 

 

 

 

 

1020020

Schapen

 

 

 

 

 

1020030

Geiten

 

 

 

 

 

1020040

Paarden

 

 

 

 

 

1020990

Overige

 

 

 

 

 

1030000

iii)

Vogeleieren

0,05 (5)

 

0,15

 

0,01 (5)

1030010

Kippen

 

 

 

 

 

1030020

Eenden

 

 

 

 

 

1030030

Ganzen

 

 

 

 

 

1030040

Kwartels

 

 

 

 

 

1030990

Overige

 

 

 

 

 

1040000

iv)

Honing (Koninginnengelei, pollen, honingraat met honing (brokhoning))

0,05 (5)

 

0,02 (5)

 

0,05 (5)

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (Kikkerbilletjes, krokodillen)

0,05 (5)

 

0,02 (5)

 

0,01 (5)

1060000

vi)

Slakken

0,05 (5)

 

0,02 (5)

 

0,01 (5)

1070000

vii)

Andere producten van landdieren (Wild)

0,05 (5)

 

0,02 (5)

 

0,01 (5)

(F)= vetoplosbaar

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Cyprodinil - code 1000000: som van cyprodinil en de metaboliet CGA 304075

Fluopyram - code 1000000: som van fluopyram en fluopyram-benzamide (M25) uitgedrukt als fluopyram

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. de residuproeven ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie as ze is ingediend uiterlijk op 19 oktober 2015 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0220010

Knoflook

0220020

Uien (Andere boluien, zilveruitjes)

0220030

Sjalotten

0220990

Overige

0231030

Aubergines (Pepino, antroewa/witte eierplant (S. macrocarpon))

0231990

Overige

0234000

d)

Suikermais (Babymais)

0239000

e)

Andere vrucht-groenten

0242990

Overige

0243020

Boerenkool (Krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

0243990

Overige

0244000

d)

Koolrabi

0251030

Andijvie (Wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), paardenbloembladeren)

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara), tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)

0252020

Postelein (Winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (Salsola sodai))

0252030

Snijbiet (Bladeren van de biet)

0252990

Overige

0254000

d)

Waterkers (Morgenglorie, Chinese convolvulus/waterconvolvulus/waterspinazie/kangkung (Ipomea aquatica), waterklaver, watermimosa)

0255000

e)

Witlof

0256000

f)

Kruiden

0256010

Kervel

0256020

Bieslook

0256030

Bladselderij (Venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (Eryngium foetidum))

0256040

Peterselie (Bladeren van wortelpeterselie)

0256050

Salie (Winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

0256060

Rosemarijn

0256070

Thijm (Marjolein, oregano)

0256080

Basilicum (Citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen goudsbloem en andere), waternavel, wild betelblad, kerriebladeren)

0256090

Laurierblad (Citroengras)

0256100

Dragon (Hysop)

0256990

Overige

0260020

Bonen (zonder peul) (Tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

0260030

Erwten (met peul) (Peultjes/suikererwt)

0260050

Linzen

0260990

Overige

0270020

Kardoen (Borago officinalis steeltjes)

0270030

Bleekselderij

0270040

Knolvenkel

0270990

Overige

0401010

Lijnzaad

0401030

Papaverzaad

0401040

Sesamzaad

0401050

Zonnebloemzaad

0401080

Mosterdzaad

0401090

Katoenzaad

0401100

Pompoenzaad (Andere zaden van Cucurbitaceae)

0401110

Saffloer

0401120

Bernagie (Slangenkruid/kanariebloem (Echium plantagineum) ruw parelzaad (Buglossoides arvensis))

0401130

Huttentut

0401140

Hennepzaad

0401150

Wonderboom

0401990

Overige

0500010

Gerst

0500020

Boekweit (Amarant, quinoa)

0500040

Gierst (Trosgierst, teff, vingergierst, parelgierst)

0500050

Haver

0500990

Overige (Kanariegraszaad (Phalaris canariensis))

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

0631000

a)

Bloemen

0631010

Kamille (bloem)

0631020

Hibiscus (bloem)

0631030

Rozenblaadjes

0631040

Jasmijn (bloem) (Vlierbloesem (Sambucus nigra))

0631050

Lindebloesem

0631990

Overige

0632000

b)

Bladeren

0632010

Aardbei (blad)

0632020

Rooibos (blad) (Ginkgo (blad))

0632030

Maté

0632990

Overige

0633000

c)

Wortels

0633010

Valeriaanwortel

0633020

Ginsengwortel

0633990

Overige

0639000

d)

Andere kruidenthee

0810000

i)

Zaden

0810010

Anijs

0810020

Zwarte komijn

0810030

Selderijzaad (Lavaszaad)

0810040

Korianderzaad

0810050

Komijnzaad

0810060

Dillezaad

0810070

Venkelzaad

0810080

Fenegriek

0810090

Nootmuskaat

0810990

Overige

0820030

Karwij

0840030

Geelwortel

0900010

Suikerbiet

0900030

Wortelcichorei

0900990

Overige

(+)

Op grond van de beschikbare wetenschappelijke bewijsmateriaal is niet aangetoond dat nicotine van nature in het desbetreffende gewas voorkomt en kan evenmin het vormingsmechanisme ervan worden verklaard. Wanneer de Commissie de MRL heroverweegt, zal zij rekening houden met de informatie, mits die uiterlijk op 19 oktober 2016 is ingediend, of, als de informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0154050

Rozenbottels

0256000

f)

Kruiden

0256010

Kervel

0256020

Bieslook

0256030

Bladselderij (Venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (Eryngium foetidum))

0256040

Peterselie (Bladeren van wortelpeterselie)

0256050

Salie (Winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

0256060

Rosemarijn

0256070

Thijm (Marjolein, oregano)

0256080

Basilicum (Citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen goudsbloem en andere), waternavel, wild betelblad, kerriebladeren)

0256090

Laurierblad (Citroengras)

0256100

Dragon (Hysop)

0256990

Overige

(+)

De volgende MRL's zijn van toepassing op gedroogde wilde paddestoelen: 2,3 mg/kg voor eekhorentjesbrood, 1,2 mg/kg voor andere gedroogde wilde paddenstoelen dan eekhoorntjesbrood. Deze MRL's moeten uiterlijk op 30 november 2014 opnieuw worden bekeken. Bevestigende gegevens waaronder wetenschappelijk bewijsmateriaal inzake het natuurlijk voorkomen of de vorming van nicotine in het gewas zullen worden geëvalueerd. Herbeoordeling van de gegevens kan leiden tot een wijziging van de MRL's

0280020

Wilde fungi (Cantharel, truffel, morielje, eekhoorntjesbrood)

(+)

Op grond van de beschikbare wetenschappelijke bewijsmateriaal is niet aangetoond dat nicotine van nature in het desbetreffende gewas voorkomt en kan evenmin het vormingsmechanisme ervan worden verklaard. Wanneer de Commissie de MRL heroverweegt, zal zij rekening houden met de informatie, mits die uiterlijk op 19 oktober 2016 is ingediend, of, als de informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0610000

i)

Thee

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

0631000

a)

Bloemen

0631010

Kamille (bloem)

0631020

Hibiscus (bloem)

0631030

Rozenblaadjes

0631040

Jasmijn (bloem) (Vlierbloesem (Sambucus nigra))

0631050

Lindebloesem

0631990

Overige

0632000

b)

Bladeren

0632010

Aardbei (blad)

0632020

Rooibos (blad) (Ginkgo (blad))

0632030

Maté

0632990

Overige

0633000

c)

Wortels

0633010

Valeriaanwortel

0633020

Ginsengwortel

0633990

Overige

0639000

d)

Andere kruidenthee

0800000

8.

SPECERIJEN

0810000

i)

Zaden

0810010

Anijs

0810020

Zwarte komijn

0810030

Selderijzaad (Lavaszaad)

0810040

Korianderzaad

0810050

Komijnzaad

0810060

Dillezaad

0810070

Venkelzaad

0810080

Fenegriek

0810090

Nootmuskaat

0810990

Overige

0820000

ii)

Vruchten en bessen

0820010

Piment

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

0820030

Karwij

0820040

Kardemom

0820050

Jeneverbessen

0820060

Peper, zwart, groen en wit (Lange peper, roze peper)

0820070

Vanillestokjes

0820080

Tamarinde

0820990

Overige

0830000

iii)

Bast

0830010

Kaneel (Cassia)

0830990

Overige

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

0840010

Zoethout

0840020

Gember

0840030

Geelwortel

0840040

Mierikswortel

0840990

Overige

0850000

v)

Knoppen

0850010

Kruidnagels

0850020

Kappertjes

0850990

Overige

0860000

vi)

Stempels

0860010

Saffraan

0860990

Overige

0870000

vii)

Zaadrokken

0870010

Foelie

0870990

Overige

b)

de volgende kolom voor 8-hydroxyquinoline wordt toegevoegd:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (6)

8-hydroxyquinoline (som van 8-hydroxyquinoline en de zouten ervan, uitgedrukt als 8-hydroxyquinoline)

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN NOTEN

0,01  (7)

0110000

i)

Citrusvruchten

 

0110010

Grapefruits (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

0110020

Sinaasappelen (Bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

0110030

Citroenen (Citroen, limoen, Buddha’s hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

0110040

Lemmetjes

 

0110050

Mandarijnen (Clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

0110990

Overige

 

0120000

ii)

Noten

 

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten (Lambertsnoot)

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige

 

0130000

iii)

Pitvruchten

 

0130010

Appelen (Wilde appel)

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

0130030

Kweeperen

 

0130040

Mispels

 

0130050

Loquats

 

0130990

Overige

 

0140000

iv)

Steenvruchten

 

0140010

Abrikozen

 

0140020

Kersen (Zoete kers, zure kers)

 

0140030

Perziken (Nectarine en soortgelijke kruisingen)

 

0140040

Pruimen (Damson, reine-claude, mirabelle, sleepruim, rode dadel/Chinese dadel/Chinese jujube (Ziziphus ziziphus))

 

0140990

Overige

 

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

 

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

Aardbeien

 

0153000

c)

Rubussoorten

 

0153010

Bramen

 

0153020

Dauwbramen (Loganbes, taybes, boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen met Rubus)

 

0153030

Frambozen (Wijnbes, poolbraam/fram-boos, (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

0153990

Overige

 

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

 

0154010

Blauwe bessen (Bosbes)

 

0154020

Veenbessen (Vossenbes/rode bosbes, (V. vitis-idaea))

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

 

0154040

Kruisbessen (Inclusief kruisingen met andere Ribes-soorten)

 

0154050

Rozenbottels

 

0154060

Moerbeien (Aardbeiboomvrucht)

 

0154070

Azaroles (Middellandse Zeemispels) (Kiwibes (Actinidia arguta))

 

0154080

Vlierbessen (Zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

 

0154990

Overige

 

0160000

vi)

Diverse vruchten

 

0161000

a)

Met eetbare schil

 

0161010

Dadels

 

0161020

Vijgen

 

0161030

Tafelolijven

 

0161040

Kumquats (Marumi-kumquat, nagami-kumquat, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

0161050

Carambola’s (Bilimbi (blimbing))

 

0161060

Kaki’s

 

0161070

Jambolans (djamblangs) (Djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (grumichama Eugenia uniflora))

 

0161990

Overige

 

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

 

0162010

Kiwi’s

 

0162020

Lychees (Kapulasan, ramboetan, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

0162030

Passievruchten

 

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 

0162050

Sterappelen

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (Zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 

0162990

Overige

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

0163010

Avocado’s

 

0163020

Bananen (Dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

 

0163030

Mango’s

 

0163040

Papaja’s

 

0163050

Granaatappels

 

0163060

Cherimoya’s (Custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (Annona diversifolia) en andere middelgrote Annonaceae-vruchten)

 

0163070

Guava’s (Rode pitaya/drakenvrucht (Hylocereus undatus))

 

0163080

Ananassen

 

0163090

Broodvruchten (Nangka (jackfruit))

 

0163100

Doerians

 

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 

0163990

Overige

 

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

0,01 (7)

0211000

a)

Aardappelen

 

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

 

0212010

Cassave (Taro, eddo/eddoe, yautia)

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams (Yamboon/jicama, Mexicaanse aardappel)

 

0212040

Arrowroot (pijlwortel)

 

0212990

Overige

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

0213010

Rode bieten

 

0213020

Wortels

 

0213030

Knolselderij

 

0213040

Mierikswortel (Engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

 

0213050

Aardperen (topinamboers) (Crosne)

 

0213060

Pastinaken

 

0213070

Wortelpeterselie

 

0213080

Radijzen (Rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, tijgernoot (Cyperus esculentus))

 

0213090

Schorseneren (Zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer/oesterplant, eetbare burdock)

 

0213100

Koolrapen

 

0213110

Rapen

 

0213990

Overige

 

0220000

ii)

Bolgewassen

0,01 (7)

0220010

Knoflook

 

0220020

Uien (Andere boluien, zilveruitjes)

 

0220030

Sjalotten

 

0220040

Bosuien en welsh uien (Andere groene uien en soortgelijke soorten)

 

0220990

Overige

 

0230000

iii)

Vruchtgroenten

 

0231000

a)

Solanaceae

 

0231010

Tomaten (Kerstomaat, Physalis spp., gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense), boomtomaat)

0,1

0231020

Paprika’s (Chilipeper)

0,01 (7)

0231030

Aubergines (Pepino, antroewa/witte eierplant (S. macrocarpon))

0,01 (7)

0231040

Okra’s, okers

0,01 (7)

0231990

Overige

0,01 (7)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,01 (7)

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes (Zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/bittere meloen, chichinga, hoekige luffa/(teroi))

 

0232990

Overige

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,01 (7)

0233010

Meloenen (Kiwano)

 

0233020

Pompoenen (Winterpompoen, marrow (late soort))

 

0233030

Watermeloenen

 

0233990

Overige

 

0234000

d)

Suikermais (Babymais)

0,01 (7)

0239000

e)

Andere vrucht-groenten

0,01 (7)

0240000

iv)

Koolsoorten

0,01 (7)

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

 

0241010

Broccoli (Chinese broccoli, choisum)

 

0241020

Bloemkool

 

0241990

Overige

 

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

0242010

Spruitjes

 

0242020

Sluitkool (Spitskool, rode kool, savooiekool, wittekool)

 

0242990

Overige

 

0243000

c)

Bladkoolachtigen

 

0243010

Spitskool (Mosterdkool, paksoi, tatsoi, choi sum, petsai)

 

0243020

Boerenkool (Krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

0243990

Overige

 

0244000

d)

Koolrabi

 

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

0,01 (7)

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

 

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

 

0251020

Sla (Kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

 

0251030

Andijvie (Wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), paardenbloembladeren)

 

0251040

Tuinkers (Taugé, alfalfakiemen)

 

0251050

Winterkers

 

0251060

Raketsla, rucola (Grote zandkool (Diplotaxis spp.))

 

0251070

Rode amsoi

 

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp., inclusief raapstelen (Mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafkoolgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst), koolrabibladeren)

 

0251990

Overige

 

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

 

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara), tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)

 

0252020

Postelein (Winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (Salsola sodai))

 

0252030

Snijbiet (Bladeren van de biet)

 

0252990

Overige

 

0253000

c)

Wijnstok-bladeren (druiven-bladeren) (Malabarnachtschade, bananenbladeren, Acacia pennata)

 

0254000

d)

Waterkers (Morgenglorie, Chinese convolvulus/waterconvolvulus/waterspinazie/kangkung (Ipomea aquatica), waterklaver, watermimosa)

 

0255000

e)

Witlof

 

0256000

f)

Kruiden

 

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij (Venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (Eryngium foetidum))

 

0256040

Peterselie (Bladeren van wortelpeterselie)

 

0256050

Salie (Winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

 

0256060

Rosemarijn

 

0256070

Thijm (Marjolein, oregano)

 

0256080

Basilicum (Citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen goudsbloem en andere), waternavel, wild betelblad, kerriebladeren)

 

0256090

Laurierblad (Citroengras)

 

0256100

Dragon (Hysop)

 

0256990

Overige

 

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

0,01 (7)

0260010

Bonen (met peul) (Sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)

 

0260020

Bonen (zonder peul) (Tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

 

0260030

Erwten (met peul) (Peultjes/suikererwt)

 

0260040

Erwten (zonder peul) (Doperwt, groene erwt, kekererwt)

 

0260050

Linzen

 

0260990

Overige

 

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

0,01 (7)

0270010

Asperges

 

0270020

Kardoen (Borago officinalis steeltjes)

 

0270030

Bleekselderij

 

0270040

Knolvenkel

 

0270050

Artisjokken (Bananenbloem)

 

0270060

Prei

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bamboescheuten

 

0270090

Palmharten

 

0270990

Overige

 

0280000

viii)

Fungi

0,01 (7)

0280010

Gekweekte fungi (Champignon, oesterzwam, shii-take, fungus mycelium (vegetatieve delen))

 

0280020

Wilde fungi (Cantharel, truffel, morielje, eekhoorntjesbrood)

 

0280990

Overige

 

0290000

ix)

Zeewier

0,01 (7)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,01 (7)

0300010

Bonen (Tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten (Kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

 

0300040

Lupinen

 

0300990

Overige

 

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01 (7)

0401000

i)

Oliehoudende zaden

 

0401010

Lijnzaad

 

0401020

Pinda’s

 

0401030

Papaverzaad

 

0401040

Sesamzaad

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

0401060

Koolzaad (Voederkoolzaad, raapzaad)

 

0401070

Sojabonen

 

0401080

Mosterdzaad

 

0401090

Katoenzaad

 

0401100

Pompoenzaad (Andere zaden van Cucurbitaceae)

 

0401110

Saffloer

 

0401120

Bernagie (Slangenkruid/kanariebloem (Echium plantagineum) ruw parelzaad (Buglossoides arvensis))

 

0401130

Huttentut

 

0401140

Hennepzaad

 

0401150

Wonderboom

 

0401990

Overige

 

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 

0402030

Palmvruchten

 

0402040

Kapok

 

0402990

Overige

 

0500000

5.

GRANEN

0,01 (7)

0500010

Gerst

 

0500020

Boekweit (Amarant, quinoa)

 

0500030

Mais

 

0500040

Gierst (Trosgierst, teff, vingergierst, parelgierst)

 

0500050

Haver

 

0500060

Rijst (Indiase/wilde rijst (Zizania aquatica))

 

0500070

Rogge

 

0500080

Sorghum

 

0500090

Tarwe (Spelt, triticale)

 

0500990

Overige (Kanariegraszaad (Phalaris canariensis))

 

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

0,01 (7)

0610000

i)

Thee

 

0620000

ii)

Koffiebonen

 

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 

0631000

a)

Bloemen

 

0631010

Kamille (bloem)

 

0631020

Hibiscus (bloem)

 

0631030

Rozenblaadjes

 

0631040

Jasmijn (bloem) (Vlierbloesem (Sambucus nigra))

 

0631050

Lindebloesem

 

0631990

Overige

 

0632000

b)

Bladeren

 

0632010

Aardbei (blad)

 

0632020

Rooibos (blad) (Ginkgo (blad))

 

0632030

Maté

 

0632990

Overige

 

0633000

c)

Wortels

 

0633010

Valeriaanwortel

 

0633020

Ginsengwortel

 

0633990

Overige

 

0639000

d)

Andere kruidenthee

 

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd of gedroogd)

 

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

 

0700000

7.

HOP (gedroogd)

0,01 (7)

0800000

8.

SPECERIJEN

0,01 (7)

0810000

i)

Zaden

 

0810010

Anijs

 

0810020

Zwarte komijn

 

0810030

Selderijzaad (Lavaszaad)

 

0810040

Korianderzaad

 

0810050

Komijnzaad

 

0810060

Dillezaad

 

0810070

Venkelzaad

 

0810080

Fenegriek

 

0810090

Nootmuskaat

 

0810990

Overige

 

0820000

ii)

Vruchten en bessen

 

0820010

Piment

 

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 

0820030

Karwij

 

0820040

Kardemom

 

0820050

Jeneverbessen

 

0820060

Peper, zwart, groen en wit (Lange peper, roze peper)

 

0820070

Vanillestokjes

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Overige

 

0830000

iii)

Bast

 

0830010

Kaneel (Cassia)

 

0830990

Overige

 

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

 

0840020

Gember

 

0840030

Geelwortel

 

0840040

Mierikswortel

 

0840990

Overige

 

0850000

v)

Knoppen

 

0850010

Kruidnagels

 

0850020

Kappertjes

 

0850990

Overige

 

0860000

vi)

Stempels

 

0860010

Saffraan

 

0860990

Overige

 

0870000

vii)

Zaadrokken

 

0870010

Foelie

 

0870990

Overige

 

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

0,01 (7)

0900010

Suikerbiet

 

0900020

Suikerriet

 

0900030

Wortelcichorei

 

0900990

Overige

 

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

0,01 (7)

1010000

i)

Weefsel

 

1011000

a)

Varkens

 

1011010

Spier

 

1011020

Vet

 

1011030

Lever

 

1011040

Nier

 

1011050

Eetbare slachtafvallen

 

1011990

Overige

 

1012000

b)

Runderen

 

1012010

Spier

 

1012020

Vet

 

1012030

Lever

 

1012040

Nier

 

1012050

Eetbare slachtafvallen

 

1012990

Overige

 

1013000

c)

Schapen

 

1013010

Spier

 

1013020

Vet

 

1013030

Lever

 

1013040

Nier

 

1013050

Eetbare slachtafvallen

 

1013990

Overige

 

1014000

d)

Geiten

 

1014010

Spier

 

1014020

Vet

 

1014030

Lever

 

1014040

Nier

 

1014050

Eetbare slachtafvallen

 

1014990

Overige

 

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

 

1015010

Spier

 

1015020

Vet

 

1015030

Lever

 

1015040

Nier

 

1015050

Eetbare slachtafvallen

 

1015990

Overige

 

1016000

f)

Pluimvee — kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

 

1016010

Spier

 

1016020

Vet

 

1016030

Lever

 

1016040

Nier

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

 

1016990

Overige

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (Konijn, kangoeroe, hert)

 

1017010

Spier

 

1017020

Vet

 

1017030

Lever

 

1017040

Nier

 

1017050

Eetbare slachtafvallen

 

1017990

Overige

 

1020000

ii)

Melk

 

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige

 

1030000

iii)

Vogeleieren

 

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 

1030030

Ganzen

 

1030040

Kwartels

 

1030990

Overige

 

1040000

iv)

Honing (Koninginnengelei, pollen, honingraat met honing (brokhoning))

 

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (Kikkerbilletjes, krokodillen)

 

1060000

vi)

Slakken

 

1070000

vii)

Andere producten van landdieren (Wild)

 

3)

In deel B van bijlage III wordt de kolom voor pendimethalin vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (8)

Pendimethalin (F)

(1)

(2)

(3)

0130040

Mispels

0,05 (9)

0130050

Loquats

0,05 (9)

0154050

Rozenbottels

0,05 (9)

0154060

Moerbeien (Aardbeiboomvrucht)

0,05 (9)

0154070

Azaroles (Middellandse Zeemispels) (Kiwibes (Actinidia arguta))

0,05 (9)

0154080

Vlierbessen (Zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

0,05 (9)

0161050

Carambola’s (Bilimbi (blimbing))

0,05 (9)

0161060

Kaki’s

0,05 (9)

0161070

Jambolans (djamblangs) (Djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (grumichama Eugenia uniflora))

0,05 (9)

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

0,05 (9)

0162050

Sterappelen

0,05 (9)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (Zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

0,05 (9)

0163060

Cherimoya’s (Custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (Annona diversifolia) en andere middelgrote Annonaceae-vruchten)

0,05 (9)

0163070

Guava’s (Rode pitaya/drakenvrucht (Hylocereus undatus))

0,05 (9)

0163090

Broodvruchten (Nangka (jackfruit))

0,05 (9)

0163100

Doerians

0,05 (9)

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

0,05 (9)

0212040

Arrowroot (pijlwortel)

0,05 (9)

0251050

Winterkers

0,05 (9)

0251070

Rode amsoi

0,05 (9)

0252020

Postelein (Winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (Salsola sodai))

0,05 (9)

0253000

c)

Wijnstok-bladeren (druiven-bladeren) (Malabarnachtschade, bananenbladeren, Acacia pennata)

0,05 (9)

0256050

Salie (Winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

2

0256060

Rosemarijn

0,6

0256070

Thijm (Marjolein, oregano)

0,6

0256080

Basilicum (Citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen goudsbloem en andere), waternavel, wild betelblad, kerriebladeren)

0,6

0256090

Laurierblad (Citroengras)

0,6

0256100

Dragon (Hysop)

0,6

0270080

Bamboescheuten

0,05 (9)

0270090

Palmharten

0,05 (9)

0290000

ix)

Zeewier

 

0401110

Saffloer

0,1 (9)

0401120

Bernagie (Slangenkruid/kanariebloem (Echium plantagineum) ruw parelzaad (Buglossoides arvensis))

0,1 (9)

0401130

Huttentut

0,1 (9)

0401150

Wonderboom

0,1 (9)

0402020

Palmnoten (palmpitten)

0,1 (9)

0402030

Palmvruchten

0,1 (9)

0402040

Kapok

0,1 (9)

0620000

ii)

Koffiebonen

0,1 (9)

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 

0631000

a)

Bloemen

0,1 (9)

0631010

Kamille (bloem)

0,1 (9)

0631020

Hibiscus (bloem)

0,1 (9)

0631030

Rozenblaadjes

0,1 (9)

0631040

Jasmijn (bloem) (Vlierbloesem (Sambucus nigra))

0,1 (9)

0631050

Lindebloesem

0,1 (9)

0631990

Overige

0,1 (9)

0632000

b)

Bladeren

0,1 (9)

0632010

Aardbei (blad)

0,1 (9)

0632020

Rooibos (blad) (Ginkgo (blad))

0,1 (9)

0632030

Maté

0,1 (9)

0632990

Overige

0,1 (9)

0633000

c)

Wortels

0,5

0633010

Valeriaanwortel

0,5

0633020

Ginsengwortel

0,5

0633990

Overige

0,5

0639000

d)

Andere kruidenthee

0,1 (9)

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd of gedroogd)

0,1 (9)

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

0,1 (9)

0800000

8.

SPECERIJEN

0,1 (9)

0810000

i)

Zaden

0,1 (9)

0810010

Anijs

0,1 (9)

0810020

Zwarte komijn

0,1 (9)

0810030

Selderijzaad (Lavaszaad)

0,1 (9)

0810040

Korianderzaad

0,1 (9)

0810050

Komijnzaad

0,1 (9)

0810060

Dillezaad

0,1 (9)

0810070

Venkelzaad

0,1 (9)

0810080

Fenegriek

0,1 (9)

0810090

Nootmuskaat

0,1 (9)

0810990

Overige

0,1 (9)

0820000

ii)

Vruchten en bessen

0,1 (9)

0820010

Piment

0,1 (9)

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

0,1 (9)

0820030

Karwij

0,1 (9)

0820040

Kardemom

0,1 (9)

0820050

Jeneverbessen

0,1 (9)

0820060

Peper, zwart, groen en wit (Lange peper, roze peper)

0,1 (9)

0820070

Vanillestokjes

0,1 (9)

0820080

Tamarinde

0,1 (9)

0820990

Overige

0,1 (9)

0830000

iii)

Bast

0,1 (9)

0830010

Kaneel (Cassia)

0,1 (9)

0830990

Overige

0,1 (9)

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

0,1 (9)

0840010

Zoethout

0,1 (9)

0840020

Gember

0,1 (9)

0840030

Geelwortel

0,1 (9)

0840040

Mierikswortel

0,1 (9)

0840990

Overige

0,1 (9)

0850000

v)

Knoppen

0,1 (9)

0850010

Kruidnagels

0,1 (9)

0850020

Kappertjes

0,1 (9)

0850990

Overige

0,1 (9)

0860000

vi)

Stempels

0,1 (9)

0860010

Saffraan

0,1 (9)

0860990

Overige

0,1 (9)

0870000

vii)

Zaadrokken

0,1 (9)

0870010

Foelie

0,1 (9)

0870990

Overige

0,1 (9)

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

0,05 (9)

0900010

Suikerbiet

0,05 (9)

0900020

Suikerriet

0,05 (9)

0900030

Wortelcichorei

0,05 (9)

0900990

Overige

0,05 (9)

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

0,05 (9)

1015010

Spier

0,05 (9)

1015020

Vet

0,05 (9)

1015030

Lever

0,05 (9)

1015040

Nier

0,05 (9)

1015050

Eetbare slachtafvallen

0,05 (9)

1015990

Overige

0,05 (9)

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (Konijn, kangoeroe, hert)

0,05 (9)

1017010

Spier

0,05 (9)

1017020

Vet

0,05 (9)

1017030

Lever

0,05 (9)

1017040

Nier

0,05 (9)

1017050

Eetbare slachtafvallen

0,05 (9)

1017990

Overige

0,05 (9)

1030020

Eenden

0,05 (9)

1030030

Ganzen

0,05 (9)

1030040

Kwartels

0,05 (9)

1030990

Overige

0,05 (9)

1040000

iv)

Honing (Koninginnengelei, pollen, honingraat met honing (brokhoning))

0,05  (9)

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (Kikkerbilletjes, krokodillen)

0,05  (9)

1060000

vi)

Slakken

0,05  (9)

1070000

vii)

Andere producten van landdieren (Wild)

0,05  (9)

(F)= vetoplosbaar”


(1)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(2)  Bepaalbaarheidsgrens

(3)  Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor de MRL in bijlage III, deel B, geldt.

(F)= vetoplosbaar

Trifloxystrobin (F) (R)

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Trifloxystrobine - code 1000000: de som van trifloxystrobine en zijn metaboliet (E, E)-methoxyimino- {2-[1-(3-trifluormethyl-fenyl)-ethylideenamino-oxymethyl]-fenyl}-azijnzuur (CGA 321113)”

(4)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(5)  Bepaalbaarheidsgrens

(F)= vetoplosbaar

Cyprodinil (F) (R)

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Cyprodinil - code 1000000: som van cyprodinil en de metaboliet CGA 304075

Fluopyram (R)

Fluopyram - code 1000000: som van fluopyram en fluopyram-benzamide (M25) uitgedrukt als fluopyram

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. de residuproeven ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie as ze is ingediend uiterlijk op 19 oktober 2015 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0220010

Knoflook

0220020

Uien (Andere boluien, zilveruitjes)

0220030

Sjalotten

0220990

Overige

0231030

Aubergines (Pepino, antroewa/witte eierplant (S. macrocarpon))

0231990

Overige

0234000

d)

Suikermais (Babymais)

0239000

e)

Andere vrucht-groenten

0242990

Overige

0243020

Boerenkool (Krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

0243990

Overige

0244000

d)

Koolrabi

0251030

Andijvie (Wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), paardenbloembladeren)

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara), tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)

0252020

Postelein (Winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (Salsola sodai))

0252030

Snijbiet (Bladeren van de biet)

0252990

Overige

0254000

d)

Waterkers (Morgenglorie, Chinese convolvulus/waterconvolvulus/waterspinazie/kangkung (Ipomea aquatica), waterklaver, watermimosa)

0255000

e)

Witlof

0256000

f)

Kruiden

0256010

Kervel

0256020

Bieslook

0256030

Bladselderij (Venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (Eryngium foetidum))

0256040

Peterselie (Bladeren van wortelpeterselie)

0256050

Salie (Winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

0256060

Rosemarijn

0256070

Thijm (Marjolein, oregano)

0256080

Basilicum (Citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen goudsbloem en andere), waternavel, wild betelblad, kerriebladeren)

0256090

Laurierblad (Citroengras)

0256100

Dragon (Hysop)

0256990

Overige

0260020

Bonen (zonder peul) (Tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

0260030

Erwten (met peul) (Peultjes/suikererwt)

0260050

Linzen

0260990

Overige

0270020

Kardoen (Borago officinalis steeltjes)

0270030

Bleekselderij

0270040

Knolvenkel

0270990

Overige

0401010

Lijnzaad

0401030

Papaverzaad

0401040

Sesamzaad

0401050

Zonnebloemzaad

0401080

Mosterdzaad

0401090

Katoenzaad

0401100

Pompoenzaad (Andere zaden van Cucurbitaceae)

0401110

Saffloer

0401120

Bernagie (Slangenkruid/kanariebloem (Echium plantagineum) ruw parelzaad (Buglossoides arvensis))

0401130

Huttentut

0401140

Hennepzaad

0401150

Wonderboom

0401990

Overige

0500010

Gerst

0500020

Boekweit (Amarant, quinoa)

0500040

Gierst (Trosgierst, teff, vingergierst, parelgierst)

0500050

Haver

0500990

Overige (Kanariegraszaad (Phalaris canariensis))

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

0631000

a)

Bloemen

0631010

Kamille (bloem)

0631020

Hibiscus (bloem)

0631030

Rozenblaadjes

0631040

Jasmijn (bloem) (Vlierbloesem (Sambucus nigra))

0631050

Lindebloesem

0631990

Overige

0632000

b)

Bladeren

0632010

Aardbei (blad)

0632020

Rooibos (blad) (Ginkgo (blad))

0632030

Maté

0632990

Overige

0633000

c)

Wortels

0633010

Valeriaanwortel

0633020

Ginsengwortel

0633990

Overige

0639000

d)

Andere kruidenthee

0810000

i)

Zaden

0810010

Anijs

0810020

Zwarte komijn

0810030

Selderijzaad (Lavaszaad)

0810040

Korianderzaad

0810050

Komijnzaad

0810060

Dillezaad

0810070

Venkelzaad

0810080

Fenegriek

0810090

Nootmuskaat

0810990

Overige

0820030

Karwij

0840030

Geelwortel

0900010

Suikerbiet

0900030

Wortelcichorei

0900990

Overige

Nicotine

(+)

Op grond van de beschikbare wetenschappelijke bewijsmateriaal is niet aangetoond dat nicotine van nature in het desbetreffende gewas voorkomt en kan evenmin het vormingsmechanisme ervan worden verklaard. Wanneer de Commissie de MRL heroverweegt, zal zij rekening houden met de informatie, mits die uiterlijk op 19 oktober 2016 is ingediend, of, als de informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0154050

Rozenbottels

0256000

f)

Kruiden

0256010

Kervel

0256020

Bieslook

0256030

Bladselderij (Venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (Eryngium foetidum))

0256040

Peterselie (Bladeren van wortelpeterselie)

0256050

Salie (Winterbonenkruid, bonenkruid, Borago officinalis (blad))

0256060

Rosemarijn

0256070

Thijm (Marjolein, oregano)

0256080

Basilicum (Citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen goudsbloem en andere), waternavel, wild betelblad, kerriebladeren)

0256090

Laurierblad (Citroengras)

0256100

Dragon (Hysop)

0256990

Overige

(+)

De volgende MRL's zijn van toepassing op gedroogde wilde paddestoelen: 2,3 mg/kg voor eekhorentjesbrood, 1,2 mg/kg voor andere gedroogde wilde paddenstoelen dan eekhoorntjesbrood. Deze MRL's moeten uiterlijk op 30 november 2014 opnieuw worden bekeken. Bevestigende gegevens waaronder wetenschappelijk bewijsmateriaal inzake het natuurlijk voorkomen of de vorming van nicotine in het gewas zullen worden geëvalueerd. Herbeoordeling van de gegevens kan leiden tot een wijziging van de MRL's

0280020

Wilde fungi (Cantharel, truffel, morielje, eekhoorntjesbrood)

(+)

Op grond van de beschikbare wetenschappelijke bewijsmateriaal is niet aangetoond dat nicotine van nature in het desbetreffende gewas voorkomt en kan evenmin het vormingsmechanisme ervan worden verklaard. Wanneer de Commissie de MRL heroverweegt, zal zij rekening houden met de informatie, mits die uiterlijk op 19 oktober 2016 is ingediend, of, als de informatie op die datum niet is ingediend, met het ontbreken ervan.

0610000

i)

Thee

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

0631000

a)

Bloemen

0631010

Kamille (bloem)

0631020

Hibiscus (bloem)

0631030

Rozenblaadjes

0631040

Jasmijn (bloem) (Vlierbloesem (Sambucus nigra))

0631050

Lindebloesem

0631990

Overige

0632000

b)

Bladeren

0632010

Aardbei (blad)

0632020

Rooibos (blad) (Ginkgo (blad))

0632030

Maté

0632990

Overige

0633000

c)

Wortels

0633010

Valeriaanwortel

0633020

Ginsengwortel

0633990

Overige

0639000

d)

Andere kruidenthee

0800000

8.

SPECERIJEN

0810000

i)

Zaden

0810010

Anijs

0810020

Zwarte komijn

0810030

Selderijzaad (Lavaszaad)

0810040

Korianderzaad

0810050

Komijnzaad

0810060

Dillezaad

0810070

Venkelzaad

0810080

Fenegriek

0810090

Nootmuskaat

0810990

Overige

0820000

ii)

Vruchten en bessen

0820010

Piment

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

0820030

Karwij

0820040

Kardemom

0820050

Jeneverbessen

0820060

Peper, zwart, groen en wit (Lange peper, roze peper)

0820070

Vanillestokjes

0820080

Tamarinde

0820990

Overige

0830000

iii)

Bast

0830010

Kaneel (Cassia)

0830990

Overige

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

0840010

Zoethout

0840020

Gember

0840030

Geelwortel

0840040

Mierikswortel

0840990

Overige

0850000

v)

Knoppen

0850010

Kruidnagels

0850020

Kappertjes

0850990

Overige

0860000

vi)

Stempels

0860010

Saffraan

0860990

Overige

0870000

vii)

Zaadrokken

0870010

Foelie

0870990

Overige

(6)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(7)  Bepaalbaarheidsgrens”

(8)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(9)  Bepaalbaarheidsgrens

(F)= vetoplosbaar”


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving