Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

2.2-10.12

VERORDENING (EU) Nr. 668/2013 VAN DE COMMISSIE

van 12 juli 2013

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van 2,4-DB, dimethomorf, indoxacarb en pyraclostrobine in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor 2,4-DB, indoxacarb en pyraclostrobine zijn maximumresidugehalten (MRL’s) opgenomen in bijlage II en deel B van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor dimethomorf zijn MRL’s vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

Bepaalde technische aanpassingen moeten worden aangebracht; meer bepaald moet de benaming van de werkzame stof „2,4 DB” worden vervangen door „2,4-DB”. Bijlage II en deel B van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(3)

Voor 2,4-DB heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL’s ingediend overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (2). De EFSA heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen. De EFSA concludeerde dat er bepaalde gegevens ontbraken met betrekking tot de MRL’s voor gerst, haver, rogge en tarwe, voor vlees, vet, lever en nieren van varkens, runderen, schapen en geiten, alsmede voor koeienmelk, schapenmelk en geitenmelk, en dat de risicomanagers aanvullend onderzoek moeten verrichten. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL’s voor deze producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgelegd op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Bij de beoordeling van deze MRL’s wordt rekening gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(4)

Voor dimethomorf heeft de EFSA een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL’s ingediend overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (3). De EFSA heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen. De EFSA heeft aanbevolen de MRL’s te verlagen voor ananassen, aardappelen, bosuien, komkommers, augurken, courgettes, meloenen, koolrabi, andijvie, witlof, bonen (vers, zonder peulen), papaverzaad en raapzaad, voor vlees, vet, lever en nieren van varkens, runderen, schapen en geiten, alsmede voor vlees, vet, en lever van pluimvee, koeienmelk, schapenmelk, geitenmelk en vogeleieren. Voor andere producten heeft de EFSA aanbevolen de bestaande MRL’s te verhogen of te handhaven. De EFSA concludeerde dat er bepaalde gegevens ontbraken met betrekking tot de MRL’s voor bramen, frambozen en spinazie, en dat de risicomanagers aanvullend onderzoek moeten verrichten. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL’s voor deze producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgelegd op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Bij de evaluatie van deze MRL’s wordt rekening gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt. Wat betreft „bolgewassen — andere”, moet de MRL op een ander niveau worden vastgelegd dan door de EFSA is vastgesteld, aangezien er geen risico voor consumenten is en gezien de aanvullende informatie die door Duitsland is verstrekt over de goede landbouwpraktijken. Na de indiening van het in de eerste zin genoemde advies heeft de EFSA een aanvullend advies ingediend met betrekking tot de MRL’s voor knoflook, uien, sjalotten, broccoli, sluitkool, bladkoolachtigen, sla, andijvie, spinazie, snijbiet en selderij (4)  (5). Deze adviezen moeten in overweging worden genomen.

(5)

Voor indoxacarb heeft de EFSA een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL’s ingediend overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (6). De EFSA heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen. De EFSA heeft aanbevolen de MRL’s voor blauwe bessen, aalbessen, kruisbessen, rozenbottels, moerbeien, azaroles, vlierbessen, spruitjes, sluitkool, andijvie, pinda’s, raapzaad en maïs te verlagen. Voor andere producten heeft de EFSA aanbevolen de bestaande MRL’s te verhogen of te handhaven. De EFSA concludeerde dat er bepaalde gegevens ontbraken met betrekking tot de MRL’s voor appels, broccoli, bloemkool, veldsla, raketsla, rucola, bladeren en spruiten van brassica, vlees, vet en lever van pluimvee en vogeleieren, en dat de risicomanagers aanvullend onderzoek moeten verrichten. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL’s voor deze producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgelegd op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Bij de beoordeling van deze MRL’s wordt rekening gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt. Na de indiening van het in de eerste zin genoemde advies heeft de EFSA een aanvullend advies ingediend met betrekking tot de MRL’s voor aardbeien, frambozen, Chinese kool, veldsla, bonen (vers, met peulen), kardoen, knolvenkel en rabarber (7). Dit advies moet in overweging worden genomen.

(6)

Voor pyraclostrobine heeft de EFSA een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL’s ingediend overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 (8). De EFSA heeft aanbevolen de MRL’s voor andijvie en lupinen (droog) te verlagen. Voor andere producten heeft de EFSA aanbevolen de bestaande MRL’s te verhogen of te handhaven. De EFSA concludeerde dat er bepaalde gegevens ontbraken met betrekking tot de MRL’s voor tafeldruiven, selderij, katoenzaad en koffiebonen, en dat de risicomanagers aanvullend onderzoek moeten verrichten. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL’s voor deze producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgelegd op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Bij de beoordeling van deze MRL’s wordt rekening gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt. Na de indiening van het in de eerste zin genoemde advies heeft de EFSA een aanvullend advies ingediend met betrekking tot de MRL’s voor sinaasappelen, bladkoolachtigen, lijnzaad, pinda’s, papaverzaad, sesamzaad, raapzaad, mosterdzaad, katoenzaad, saffloer, bernagie, huttentut en wonderboom (9)  (10). Deze adviezen moeten in overweging worden genomen. Wat betreft kersen, perziken, pruimen, aardbeien, bramen, frambozen, blauwe bessen, papaya’s, uien, cucurbitaceae (eetbare schil), gerst, haver, rogge, sorghum en tarwe, heeft de commissie van de Codex Alimentarius (CAC) (11), na de indiening van het in de eerste zin genoemde advies door de EFSA, Codex-MRL’s (CXL’s) vastgesteld voor pyraclostrobine. Deze CLX’s moeten in overweging worden genomen, met uitzondering van de CXL’s die niet veilig zijn voor een Europese consumentengroep en waarvoor de Unie bij de CAC (12) voorbehoud heeft gemaakt.

(7)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL’s aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(8)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL’s geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(9)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL’s van toepassing worden, zodat de lidstaten en de belanghebbende partijen zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL’s voortvloeien.

(10)

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 en delen A en B van bijlage III bij die verordening moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

De verordening voorziet in een overgangsregeling voor producten die voor de wijziging van de MRL’s rechtmatig werden vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, en het Europees Parlement noch de Raad heeft zich daartegen verzet,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 396/2005 blijft in de versie die voor de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die voor 2 februari 2014 rechtmatig werden geproduceerd:

1.

wat betreft de werkzame stoffen 2,4-DB en dimethomorf in en op alle producten;

2.

wat betreft de werkzame stof indoxacarb in en op alle producten behalve sluitkool en andijvie;

3.

wat betreft de werkzame stof pyraclostrobine in en op alle producten behalve andijvie.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 2 februari 2014.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 juli 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for 2,4-DB according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(10):2420 [35 blz.].

(3)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimethomorph according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(8):2348 [64 blz.].

(4)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, Modification of the existing MRLs for dimethomorph in spinach and beet leaves (chard). EFSA Journal 2011; 9(11):2437 [24 blz.].

(5)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, Modification of the existing MRLs for dimethomorph in several vegetable crops. EFSA Journal 2012; 10(7):2845 [35 blz.].

(6)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for indoxacarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(8):2343 [83 blz.], zoals op 3 september 2012 bekendgemaakt.

(7)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, Modification of the existing MRLs for indoxacarb in various crops. EFSA Journal 2012; 10(7):2833 [33 blz.], zoals op 5 september 2012 bekendgemaakt.

(8)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pyraclostrobin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(8):2344 [92 blz.].

(9)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, Modification of the existing MRLs for pyraclostrobin in various crops. EFSA Journal 2011; 9(3):2120. [41 blz.].

(10)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, Modification of the existing MRLs for pyraclostrobin in leafy brassica and various cereals. EFSA Journal 2012; 10(3):2606 [36 blz.].

(11)  De verslagen van het Codex-comité voor bestrijdingsmiddelenresiduen zijn te vinden op:

http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdf

Gezamenlijke FAO/WHO-voedselnormenprogramma, commissie van de Codex Alimentarius. Bijlage II en III, 35e bijeenkomst. Rome, Italië, 2-7 juli 2012.

(12)  Scientific support for preparing an EU position in the 44th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2012; 10(7):2859 [155 blz.].


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de kolommen voor 2,4-DB, indoxacarb en pyraclostrobine worden vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

2,4-DB (som van 2,4-DB, zouten, esters en conjugaten daarvan, uitgedrukt als 2,4-DB) (R)

Indoxacarb (som van indoxacarb en de R-enantiomeer daarvan) (F)

Pyraclostrobin (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

 

 

 

0110000

i)

Citrusvruchten

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0110010

Grapefruits (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

 

1

0110020

Sinaasappelen (Bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

 

2

0110030

Citroenen (Citroen, limoen)

 

 

1

0110040

Lemmetjes

 

 

1

0110050

Mandarijnen (Clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen)

 

 

1

0110990

Overige

 

 

1

0120000

ii)

Noten (al dan niet in de dop, schil of schaal)

0,05 (2)

0,02 (2)

 

0120010

Amandelen

 

 

0,02 (2)

0120020

Paranoten

 

 

0,02 (2)

0120030

Cashewnoten

 

 

0,02 (2)

0120040

Kastanjes

 

 

0,02 (2)

0120050

Kokosnoten

 

 

0,02 (2)

0120060

Hazelnoten (Lambertsnoot)

 

 

0,02 (2)

0120070

Macadamia

 

 

0,02 (2)

0120080

Pecannoten

 

 

0,02 (2)

0120090

Pijnboompitten

 

 

0,02 (2)

0120100

Pistaches

 

 

1

0120110

Walnoten

 

 

0,02 (2)

0120990

Overige

 

 

0,02 (2)

0130000

iii)

Pitvruchten

0,01 (2)

 

0,5

0130010

Appelen (Wilde appel)

 

0,5 (+)

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

0,5

 

0130030

Kweeperen

 

0,02 (2)

 

0130040

Mispels

 

0,02 (2)

 

0130050

Loquats (Japanse mispels)

 

0,02 (2)

 

0130990

Overige

 

0,02 (2)

 

0140000

iv)

Steenvruchten

0,01 (2)

1

 

0140010

Abrikozen

 

 

1

0140020

Kersen (Zoete kers, zure kers)

 

 

3

0140030

Perziken (Nectarines en soortgelijke kruisingen)

 

 

0,3

0140040

Pruimen (Kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim)

 

 

0,8

0140990

Overige

 

 

0,02 (2)

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

0,01 (2)

 

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

 

2

 

0151010

Tafeldruiven

 

 

1 (+)

0151020

Wijndruiven

 

 

2

0152000

b)

Aardbeien

 

0,6

1,5

0153000

c)

Rubussoorten

 

 

 

0153010

Bramen

 

0,5

3

0153020

Dauwbramen (Loganbes, boysenbes, kruipbraam)

 

0,02 (2)

2

0153030

Frambozen (Wijnbes, poolbraam/fram-boos, (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x idaeus))

 

0,6

3

0153990

Overige

 

0,02 (2)

2

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

 

 

 

0154010

Blauwe bessen (Blauwe bosbes)

 

0,8

4

0154020

Veenbessen (Vossenbes (rode bosbes))

 

1

3

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

 

0,8

3

0154040

Kruisbessen (Kruisingen met andere ribessoorten)

 

0,8

3

0154050

Rozenbottels

 

0,8

3

0154060

Moerbeien (Aardbeiboomvrucht)

 

0,8

3

0154070

Azaroles (Middellandse-zeemispels)5 (Kiwibes (Actinidia arguta))

 

0,8

3

0154080

Vlierbessen (Zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

 

0,8

3

0154990

Overige

 

0,8

3

0160000

vi)

Diverse vruchten

0,01 (2)

 

 

0161000

a)

Met eetbare schil

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0161010

Dadels

 

 

 

0161020

Vijgen

 

 

 

0161030

Tafelolijven

 

 

 

0161040

Kumquats (Marumi-kumquats, nagami-kumquats, limequats (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0161050

Carambola's, stervrucht (Bilimbi (blimbing))

 

 

 

0161060

Kaki's

 

 

 

0161070

Jambolans (djamblangs) (Djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (grumichama Eugenia uniflora))

 

 

 

0161990

Overige

 

 

 

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0162010

Kiwi's

 

 

 

0162020

Lychees (Kapulasan, ramboetan, mangosteen)

 

 

 

0162030

Passievruchten

 

 

 

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (Zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 

 

 

0162990

Overige

 

 

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

 

 

0163010

Avocado's

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163020

Bananen (Dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

 

0,2

0,02 (2)

0163030

Mango's

 

0,02 (2)

0,05

0163040

Papaja's

 

0,02 (2)

0,07

0163050

Granaatappels

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163060

Cherimoya's (Custardappel, suikerappel (zoetzak), ilama en andere middelgrote Annonaceae)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163070

Guaves (Rode pitaya of drakenvrucht (Hylocereus undatus))

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163080

Ananassen

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163090

Broodvruchten (Nangka (jackfruit))

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163100

Doerians

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0163990

Overige

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

 

 

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

0,01 (2)

 

 

0211000

a)

Aardappelen

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0212010

Cassave (Taro, eddo (eddoe), yautia)

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

0212030

Yams (Yamboon (jicama))

 

 

 

0212040

Pijlwortel

 

 

 

0212990

Overige

 

 

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

 

0213010

Rode bieten

 

0,02 (2)

0,1

0213020

Wortelen

 

0,02 (2)

0,5

0213030

Knolselderij

 

0,02 (2)

0,3

0213040

Mierikswortel (Engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

 

0,02 (2)

0,3

0213050

Aardperen (topinamboers)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0213060

Pastinaken

 

0,02 (2)

0,3

0213070

Wortelpeterselie

 

0,02 (2)

0,1

0213080

Radijzen (Rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, tijgernoot (Cyperus esculentus))

 

0,3

0,5

0213090

Schorseneren (Zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer (oesterplant))

 

0,02 (2)

0,1

0213100

Koolrapen

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0213110

Rapen

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0213990

Overige

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0220000

ii)

Bolgewassen

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0220010

Knoflook

 

 

0,3

0220020

Uien (Zilveruitjes)

 

 

1,5

0220030

Sjalotten

 

 

0,3

0220040

Bosuien (Stengelui en dergelijke)

 

 

1,5

0220990

Overige

 

 

0,02 (2)

0230000

iii)

Vruchtgroenten

0,01 (2)

 

 

0231000

a)

Solanaceae

 

 

 

0231010

Tomaten (Kerstomaat, boomtomaat, physalis, gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense))

 

0,5

0,3

0231020

Pepers (paprika's) (Chilipeper)

 

0,3

0,5

0231030

Aubergines (Pepino)

 

0,5

0,3

0231040

Okra's, okers

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0231990

Overige

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

 

0,5

0,5

0232010

Komkommers

 

 

 

0232020

Augurken

 

 

 

0232030

Courgettes (Zomerpompoen, patisson)

 

 

 

0232990

Overige

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

0,5

0,5

0233010

Meloenen (Kiwano)

 

 

 

0233020

Pompoenen (Winterpompoen)

 

 

 

0233030

Watermeloenen

 

 

 

0233990

Overige

 

 

 

0234000

d)

Suikermaïs

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0240000

iv)

Koolsoorten

0,01 (2)

 

 

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

 

0,3

0,1

0241010

Broccoli (Chinese broccoli, choisum)

 

(+)

 

0241020

Bloemkool

 

(+)

 

0241990

Overige

 

 

 

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

 

 

0242010

Spruitjes

 

0,06

0,3

0242020

Sluitkool (Spitskool, rode kool, savooiekool, witte kool)

 

0,2

0,2

0242990

Overige

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0243000

c)

Bladkoolachtigen

 

 

1,5

0243010

Chinese kool (Mosterdkool, paksoi, tatsoi, choi sum, petsai)

 

3

 

0243020

Boerenkool (Boerenkool (krulkool), Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

0,4

 

0243990

Overige

 

0,4

 

0244000

d)

Koolrabi

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

 

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

0,01 (2)

 

 

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

 

30

10

0251020

Sla (Kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

 

2

2

0251030

Andijvie (Wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof)

 

1

0,4

0251040

Tuinkers

 

0,02 (2)

10

0251050

Winterkers

 

0,02 (2)

10

0251060

Raketsla, rucola (Grote zandkool)

 

2 (+)

10

0251070

Rode amsoi

 

0,02 (2)

10

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp. (Mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleaf-koolgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst))

 

2 (+)

10

0251990

Overige

 

0,02 (2)

10

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

0,01 (2)

 

 

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant))

 

2

0,5

0252020

Postelein (Winterpostelein, zomerpostelein, zuring, zeekraal, (Salsola soda) monniksbaard (agretti))

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0252030

Snijbiet (Bladeren van de biet)

 

0,02 (2)

0,5

0252990

Overige

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0254000

d)

Waterkers

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0255000

e)

Witlof

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0256000

f)

Kruiden

0,02 (2)

 

2

0256010

Kervel

 

2

 

0256020

Bieslook

 

2

 

0256030

Bladselderij (Venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiaceae-bladeren)

 

2

 

0256040

Peterselie

 

2

 

0256050

Salie (Winterbonenkruid, bonenkruid)

 

2

 

0256060

Rozemarijn

 

2

 

0256070

Tijm (Marjolein, oregano)

 

2

 

0256080

Basilicum (Citroenmelisse, munt, pepermunt)

 

15

 

0256090

Laurierblad

 

2

 

0256100

Dragon (Hysop)

 

2

 

0256990

Overige (Eetbare bloemen)

 

2

 

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0260010

Bonen (met peul) (Sperzieboon (prinsessenboon, slaboon), pronkboon, snijboon, kousenband)

 

0,3

 

0260020

Bonen (zonder peul) (Tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

 

0,02 (2)

 

0260030

Erwten (met peul) (Peultjes (suikererwt))

 

0,02 (2)

 

0260040

Erwten (zonder peul) (Doperwt, groene erwt, keker)

 

0,02 (2)

 

0260050

Linzen

 

0,02 (2)

 

0260990

Overige

 

0,02 (2)

 

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

0,01 (2)

 

 

0270010

Asperges

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0270020

Kardoen

 

3

0,02 (2)

0270030

Bleekselderij

 

2

0,02 (2) (+)

0270040

Knolvenkel

 

3

0,02 (2)

0270050

Artisjokken

 

0,2

2

0270060

Prei

 

0,02 (2)

0,7

0270070

Rabarber

 

3

0,02 (2)

0270080

Bamboescheuten

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0270090

Palmharten

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0270990

Overige

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0280000

viii)

Fungi

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0280010

Gekweekt (Champignon, oesterzwam, shii-take)

 

 

 

0280020

Wild (Cantharel, truffel, morielje, Eekhoorntjesbrood)

 

 

 

0280990

Overige

 

 

 

0290000

(ix)

Zeewier

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,01 (2)

 

 

0300010

Bonen (Tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

 

0,2

0,3

0300020

Linzen

 

0,01 (2)

0,5

0300030

Erwten (Kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

 

0,2

0,3

0300040

Lupines

 

0,01 (2)

0,05

0300990

Overige

 

0,01 (2)

0,3

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,02 (2)

 

 

0401000

i)

Oliehoudende zaden

 

 

 

0401010

Lijnzaad

 

0,02 (2)

0,2

0401020

Pinda's

 

0,02 (2)

0,04

0401030

Papaverzaad

 

0,02 (2)

0,2

0401040

Sesamzaad

 

0,02 (2)

0,2

0401050

Zonnebloempitten

 

0,02 (2)

0,3

0401060

Koolzaad (Voederkoolzaad, raapzaad)

 

0,04

0,2

0401070

Sojabonen

 

0,5

0,05

0401080

Mosterdzaad

 

0,02 (2)

0,2

0401090

Katoenzaad

 

1

0,3

0401100

Pompoenzaad (Andere zaden van Cucurbitaceae)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0401110

Saffloer

 

0,02 (2)

0,2

0401120

Komkommerkruid

 

0,02 (2)

0,2

0401130

Huttentut

 

0,02 (2)

0,2

0401140

Hennepzaad

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0401150

Wonderboom

 

0,02 (2)

0,2

0401990

Overige

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

 

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 

 

 

0402030

Palmvruchten

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

0402990

Overige

 

 

 

0500000

5.

GRANEN

 

0,01 (2)

 

0500010

Gerst

0,05 (+)

 

1

0500020

Boekweit (Amarant, quinoa)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0500030

Maïs

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0500040

Gierst (Trosgierst, teff)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0500050

Haver

0,05 (+)

 

1

0500060

Rijst

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0500070

Rogge

0,05 (+)

 

0,2

0500080

Sorghum

0,01 (2)

 

0,5

0500090

Tarwe (Spelt, triticale)

0,05 (+)

 

0,2

0500990

Overige

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0610000

i)

Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)

 

 

0,1 (2)

0620000

ii)

Koffiebonen

 

 

0,3 (+)

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 

 

0,1 (2)

0631000

a)

Bloemen

 

 

 

0631010

Kamille (bloem)

 

 

 

0631020

Hibiscus (bloem)

 

 

 

0631030

Rozenblaadjes

 

 

 

0631040

Jasmijn (bloem) (Vlierbloesem (Sambucus nigra))

 

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

 

0631990

Overige

 

 

 

0632000

b)

Bladeren

 

 

 

0632010

Aardbei (blad)

 

 

 

0632020

Rooibos (blad) (Ginkgo (blad))

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

0632990

Overige

 

 

 

0633000

c)

Wortels

 

 

 

0633010

Valeriaanwortel

 

 

 

0633020

Ginsengwortel

 

 

 

0633990

Overige

 

 

 

0639000

d)

Andere kruidenthee

 

 

 

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd)

 

 

0,1 (2)

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

 

 

0,1 (2)

0700000

7.

HOP (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder

0,05 (2)

0,05 (2)

15

0800000

8.

SPECERIJEN

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0810000

i)

Zaden

 

 

 

0810010

Anijs

 

 

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

 

0810030

Selderijzaad (Lavaszaad)

 

 

 

0810040

Korianderzaad

 

 

 

0810050

Komijnzaad

 

 

 

0810060

Dillezaad

 

 

 

0810070

Venkelzaad

 

 

 

0810080

Fenegriek

 

 

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

 

0810990

Overige

 

 

 

0820000

ii)

Vruchten en bessen

 

 

 

0820010

Piment

 

 

 

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 

 

 

0820030

Karwij

 

 

 

0820040

Kardemom

 

 

 

0820050

Jeneverbessen

 

 

 

0820060

Peper, zwart en wit (Lange peper, roze peper)

 

 

 

0820070

Vanillestokjes

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

0820990

Overige

 

 

 

0830000

iii)

Bast

 

 

 

0830010

Kaneel (Cassia)

 

 

 

0830990

Overige

 

 

 

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 

 

 

0840010

Zoethout

 

 

 

0840020

Gember

 

 

 

0840030

Geelwortel

 

 

 

0840040

Mierikswortel

 

 

 

0840990

Overige

 

 

 

0850000

v)

Knoppen

 

 

 

0850010

Kruidnagels

 

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

 

0850990

Overige

 

 

 

0860000

vi)

Stempels

 

 

 

0860010

Saffraan

 

 

 

0860990

Overige

 

 

 

0870000

vii)

Zaadrokken

 

 

 

0870010

Foelie

 

 

 

0870990

Overige

 

 

 

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

0,01 (2)

 

 

0900010

Suikerbiet

 

0,1

0,2

0900020

Suikerriet

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0900030

Wortelcichorei

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0900990

Overige

 

0,02 (2)

0,02 (2)

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG – LANDDIEREN

 

 

 

1010000

i)

Vlees, vleesbereidingen, slachtafvallen, bloed, dierlijke vetten, vers, gekoeld of bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt of verwerkt tot meel of poeder, andere verwerkte producten zoals worst, bereidingen van deze producten voor menselijke consumptie

 

 

0,05 (2)

1011000

a)

Varkens

0,05 (2)

 

 

1011010

Vlees

(+)

2

 

1011020

Spek (ander dan doorregen spek) en vet

(+)

2

 

1011030

Lever

(+)

0,05

 

1011040

Nier

(+)

0,05

 

1011050

Eetbare slachtafvallen

 

0,05

 

1011990

Overige

 

0,05

 

1012000

b)

Runderen

 

 

 

1012010

Vlees

0,2 (+)

2

 

1012020

Vet

0,2 (+)

2

 

1012030

Lever

0,4 (+)

0,05

 

1012040

Nier

0,1 (+)

0,05

 

1012050

Eetbare slachtafvallen

0,1 (+)

0,05

 

1012990

Overige

0,1 (+)

0,05

 

1013000

c)

Schapen

 

 

 

1013010

Vlees

0,2 (+)

2

 

1013020

Vet

0,2 (+)

2

 

1013030

Lever

0,4 (+)

0,05

 

1013040

Nier

0,1 (+)

0,05

 

1013050

Eetbare slachtafvallen

0,1 (+)

0,05

 

1013990

Overige

0,1 (+)

0,05

 

1014000

d)

Geiten

 

 

 

1014010

Vlees

0,2 (+)

2

 

1014020

Vet

0,2 (+)

2

 

1014030

Lever

0,4 (+)

0,05

 

1014040

Nier

0,1 (+)

0,05

 

1014050

Eetbare slachtafvallen

0,1 (+)

0,05

 

1014990

Overige

0,1 (+)

0,05

 

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

 

 

 

1015010

Vlees

0,2 (+)

2

 

1015020

Vet

0,2 (+)

2

 

1015030

Lever

0,4 (+)

0,05

 

1015040

Nier

0,1 (+)

0,05

 

1015050

Eetbare slachtafvallen

0,1 (+)

0,05

 

1015990

Overige

0,1 (+)

0,05

 

1016000

f)

Pluimvee – kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

0,05 (2)

0,01 (2) (+)

 

1016010

Vlees

 

 

 

1016020

Vet

 

 

 

1016030

Lever

 

 

 

1016040

Nier

 

 

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

 

 

 

1016990

Overige

 

 

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (Konijn, kangoeroe)

 

 

 

1017010

Vlees

0,2 (+)

2

 

1017020

Vet

0,2 (+)

2

 

1017030

Lever

0,4 (+)

0,05

 

1017040

Nier

0,1 (+)

0,05

 

1017050

Eetbare slachtafvallen

0,1 (+)

0,05

 

1017990

Overige

0,1 (+)

0,05

 

1020000

ii)

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, boter en andere van melk afkomstige vetstoffen, kaas en wrongel

1,5 (+)

0,1

0,01 (2)

1020010

Runderen

 

 

 

1020020

Schapen

 

 

 

1020030

Geiten

 

 

 

1020040

Paarden

 

 

 

1020990

Overige

 

 

 

1030000

iii)

Vogeleieren, vers, verduurzaamd of gekookt eieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere wijze verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

0,05 (2)

0,02 (+)

0,05 (2)

1030010

Kippen

 

 

 

1030020

Eenden

 

 

 

1030030

Ganzen

 

 

 

1030040

Kwartels

 

 

 

1030990

Overige

 

 

 

1040000

iv)

Honing (Koninginnengelei, pollen)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (Kikkerbilletjes, krokodillen)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

1060000

vi)

Slakken

0,05 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

1070000

vii)

Andere producten van landdieren

0,05 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

(F)

=

vetoplosbaar

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

2,4-DB-code 1000000 behalve 1040000: 2,4-DB (som van 2,4-DB en conjugaten daarvan, uitgedrukt als 2,4-DB) (R)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. de analysemethoden en het metabolisme ontbreekt. Bij de herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 13 juli 2015 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500010

Gerst

0500050

Haver

0500070

Rogge

0500090

Tarwe (Spelt, triticale)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. de analysemethodes ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 13 juli 2015 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011010

Vlees

1011020

Spek (ander dan doorregen spek) en vet

1011030

Lever

1011040

Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. de analysemethoden en het voeder voor herkauwers ontbreekt. Bij de herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 13 juli 2015 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012010

Vlees

1012020

Vet

1012030

Lever

1012040

Nier

1012050

Eetbare slachtafvallen

1012990

Overige

1013010

Vlees

1013020

Vet

1013030

Lever

1013040

Nier

1013050

Eetbare slachtafvallen

1013990

Overige

1014010

Vlees

1014020

Vet

1014030

Lever

1014040

Nier

1014050

Eetbare slachtafvallen

1014990

Overige

1015010

Vlees

1015020

Vet

1015030

Lever

1015040

Nier

1015050

Eetbare slachtafvallen

1015990

Overige

1017010

Vlees

1017020

Vet

1017030

Lever

1017040

Nier

1017050

Eetbare slachtafvallen

1017990

Overige

1020000

(ii)

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, boter en andere van melk afkomstige vetstoffen, kaas en wrongel

1020010

Runderen

1020020

chapen

1020030

Geiten

1020040

Paarden

1020990

Overige

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. de hydrolyse ontbreekt. Bij de herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 13 juli 2015 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0130010

Appelen (Wilde appel)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. de residuproeven ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie as ze is ingediend uiterlijk op 13 juli 2015 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0241010

Broccoli (Chinese broccoli, choisum)

0241020

Bloemkool

0251060

Raketsla, rucola (Grote zandkool)

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp. (Mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleaf-koolgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst))

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. het metabolisme ontbreekt. Bij de herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 13 juli 2015 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1016000

(f)

Pluimvee – kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

1016010

Vlees

1016020

Vet

1016030

Lever

1016040

Nier

1016050

Eetbare slachtafvallen

1016990

Overige

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. de opslagstabiliteit ontbreekt. Bij de herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 13 juli 2015 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1030000

(iii)

Vogeleieren, vers, verduurzaamd of gekookt eieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere wijze verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

1030010

Kippen

1030020

Eenden

1030030

Ganzen

1030040

Kwartels

1030990

Overige

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. de residuproeven ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie as ze is ingediend uiterlijk op 13 juli 2015 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0151010

Tafeldruiven

0270030

Bleekselderij

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. de analysemethodes ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 13 juli 2015 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0620000

(ii)

Koffiebonen

b)

de volgende kolom voor dimethomorf wordt toegevoegd:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (3)

Dimethomorf (som van de isomeren)

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

 

0110000

i)

Citrusvruchten

 

0110010

Grapefruits (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

0,01 (4)

0110020

Sinaasappelen (Bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

0,8

0110030

Citroenen (Citroen, limoen)

0,01 (4)

0110040

Lemmetjes

0,01 (4)

0110050

Mandarijnen (Clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen)

0,01 (4)

0110990

Overige

0,01 (4)

0120000

ii)

Noten (al dan niet in de dop, schil of schaal)

0,02 (4)

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten (Lambertsnoot)

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige

 

0130000

iii)

Pitvruchten

0,01 (4)

0130010

Appelen (Wilde appel)

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

0130030

Kweeperen

 

0130040

Mispels

 

0130050

Loquats (Japanse mispels)

 

0130990

Overige

 

0140000

iv)

Steenvruchten

0,01 (4)

0140010

Abrikozen

 

0140020

Kersen (Zoete kers, zure kers)

 

0140030

Perziken (Nectarines en soortgelijke kruisingen)

 

0140040

Pruimen (Kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim)

 

0140990

Overige

 

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

3

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

Aardbeien

0,7

0153000

c)

Rubussoorten

 

0153010

Bramen

0,05 (+)

0153020

Dauwbramen (Loganbes, boysenbes, kruipbraam)

0,01 (4)

0153030

Frambozen (Wijnbes, poolbraam/fram-boos, (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x idaeus))

0,05 (+)

0153990

Overige

0,01 (4)

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

0,01 (4)

0154010

Blauwe bessen (Blauwe bosbes)

 

0154020

Veenbessen (Vossenbes (rode bosbes))

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

 

0154040

Kruisbessen (Kruisingen met andere ribessoorten)

 

0154050

Rozenbottels

 

0154060

Moerbeien (Aardbeiboomvrucht)

 

0154070

Azaroles (Middellandse-zeemispels)5 (Kiwibes (Actinidia arguta))

 

0154080

Vlierbessen (Zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

 

0154990

Overige

 

0160000

vi)

Diverse vruchten

0,01 (4)

0161000

a)

Met eetbare schil

 

0161010

Dadels

 

0161020

Vijgen

 

0161030

Tafelolijven

 

0161040

Kumquats (Marumi-kumquats, nagami-kumquats, limequats (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

0161050

Carambola's, stervrucht (Bilimbi (blimbing))

 

0161060

Kaki's

 

0161070

Jambolans (djamblangs) (Djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (grumichama Eugenia uniflora))

 

0161990

Overige

 

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

 

0162010

Kiwi's

 

0162020

Lychees (Kapulasan, ramboetan, mangosteen)

 

0162030

Passievruchten

 

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 

0162050

Sterappelen

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (Zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 

0162990

Overige

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

0163010

Avocado's

 

0163020

Bananen (Dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

 

0163030

Mango's

 

0163040

Papaja's

 

0163050

Granaatappels

 

0163060

Cherimoya's (Custardappel, suikerappel (zoetzak), ilama en andere middelgrote Annonaceae)

 

0163070

Guaves (Rode pitaya of drakenvrucht (Hylocereus undatus))

 

0163080

Ananassen

 

0163090

Broodvruchten (Nangka (jackfruit))

 

0163100

Doerians

 

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 

0163990

Overige

 

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

 

0211000

a)

Aardappelen

0,05

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

0,01 (4)

0212010

Cassave (Taro, eddo (eddoe), yautia)

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams (Yamboon (jicama))

 

0212040

Pijlwortel

 

0212990

Overige

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

0213010

Rode bieten

0,01 (4)

0213020

Wortelen

0,01 (4)

0213030

Knolselderij

0,01 (4)

0213040

Mierikswortel (Engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

0,01 (4)

0213050

Aardperen (topinamboers)

0,01 (4)

0213060

Pastinaken

0,01 (4)

0213070

Wortelpeterselie

0,01 (4)

0213080

Radijzen (Rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, tijgernoot (Cyperus esculentus))

1,5

0213090

Schorseneren (Zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer (oesterplant))

0,01 (4)

0213100

Koolrapen

0,01 (4)

0213110

Rapen

0,01 (4)

0213990

Overige

0,01 (4)

0220000

ii)

Bolgewassen

 

0220010

Knoflook

0,6

0220020

Uien (Zilveruitjes)

0,6

0220030

Sjalotten

0,6

0220040

Bosuien (Stengelui en dergelijke)

0,2

0220990

Overige

0,15

0230000

iii)

Vruchtgroenten

 

0231000

a)

Solanaceae

1

0231010

Tomaten (Kerstomaat, boomtomaat, physalis, gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense))

 

0231020

Pepers (paprika's) (Chilipeper)

 

0231030

Aubergines (Pepino)

 

0231040

Okra's, okers

 

0231990

Overige

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,5

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes (Zomerpompoen, patisson)

 

0232990

Overige

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,5

0233010

Meloenen (Kiwano)

 

0233020

Pompoenen (Winterpompoen)

 

0233030

Watermeloenen

 

0233990

Overige

 

0234000

d)

Suikermaïs

0,01 (4)

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

0,01 (4)

0240000

iv)

Koolsoorten

 

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

 

0241010

Broccoli (Chinese broccoli, choisum)

5

0241020

Bloemkool

0,05

0241990

Overige

0,01 (4)

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

0242010

Spruitjes

0,01 (4)

0242020

Sluitkool (Spitskool, rode kool, savooiekool, witte kool)

6

0242990

Overige

0,01 (4)

0243000

c)

Bladkoolachtigen

3

0243010

Chinese kool (Mosterdkool, paksoi, tatsoi, choi sum, petsai)

 

0243020

Boerenkool (Boerenkool (krulkool), Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

0243990

Overige

 

0244000

d)

Koolrabi

0,02

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

 

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

10

0251020

Sla (Kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

15

0251030

Andijvie (Wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof)

6

0251040

Tuinkers

10

0251050

Winterkers

10

0251060

Raketsla, rucola (Grote zandkool)

10

0251070

Rode amsoi

10

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp. (Mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleaf-koolgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst))

10

0251990

Overige

10

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

 

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant))

1

0252020

Postelein (Winterpostelein, zomerpostelein, zuring, zeekraal, (Salsola soda) monniksbaard (agretti))

0,01 (4)

0252030

Snijbiet (Bladeren van de biet)

1

0252990

Overige

0,01 (4)

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren)

0,01 (4)

0254000

d)

Waterkers

0,01 (4)

0255000

e)

Witlof

0,05

0256000

f)

Kruiden

10

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij (Venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiaceae-bladeren)

 

0256040

Peterselie

 

0256050

Salie (Winterbonenkruid, bonenkruid)

 

0256060

Rozemarijn

 

0256070

Tijm (Marjolein, oregano)

 

0256080

Basilicum (Citroenmelisse, munt, pepermunt)

 

0256090

Laurierblad

 

0256100

Dragon (Hysop)

 

0256990

Overige (Eetbare bloemen)

 

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

 

0260010

Bonen (met peul) (Sperzieboon (prinsessenboon, slaboon), pronkboon, snijboon, kousenband)

0,01 (4)

0260020

Bonen (zonder peul) (Tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

0,04

0260030

Erwten (met peul) (Peultjes (suikererwt))

0,01 (4)

0260040

Erwten (zonder peul) (Doperwt, groene erwt, keker)

0,1

0260050

Linzen

0,01 (4)

0260990

Overige

0,01 (4)

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

 

0270010

Asperges

0,01 (4)

0270020

Kardoen

0,01 (4)

0270030

Bleekselderij

15

0270040

Knolvenkel

0,01 (4)

0270050

Artisjokken

2

0270060

Prei

1,5

0270070

Rabarber

0,01 (4)

0270080

Bamboescheuten

0,01 (4)

0270090

Palmharten

0,01 (4)

0270990

Overige

0,01 (4)

0280000

viii)

Fungi

0,01 (4)

0280010

Gekweekt (Champignon, oesterzwam, shii-take)

 

0280020

Wild (Cantharel, truffel, morielje, Eekhoorntjesbrood)

 

0280990

Overige

 

0290000

ix)

Zeewier

0,01 (4)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,01 (4)

0300010

Bonen (Tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten (Kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

 

0300040

Lupines

 

0300990

Overige

 

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,02 (4)

0401000

i)

Oliehoudende zaden

 

0401010

Lijnzaad

 

0401020

Pinda's

 

0401030

Papaverzaad

 

0401040

Sesamzaad

 

0401050

Zonnebloempitten

 

0401060

Koolzaad (Voederkoolzaad, raapzaad)

 

0401070

Sojabonen

 

0401080

Mosterdzaad

 

0401090

Katoenzaad

 

0401100

Pompoenzaad (Andere zaden van Cucurbitaceae)

 

0401110

Saffloer

 

0401120

Komkommerkruid

 

0401130

Huttentut

 

0401140

Hennepzaad

 

0401150

Wonderboom

 

0401990

Overige

 

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 

0402030

Palmvruchten

 

0402040

Kapok

 

0402990

Overige

 

0500000

5.

GRANEN

0,01 (4)

0500010

Gerst

 

0500020

Boekweit (Amarant, quinoa)

 

0500030

Maïs

 

0500040

Gierst (Trosgierst, teff)

 

0500050

Haver

 

0500060

Rijst

 

0500070

Rogge

 

0500080

Sorghum

 

0500090

Tarwe (Spelt, triticale)

 

0500990

Overige

 

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

0,05 (4)

0610000

i)

Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)

 

0620000

ii)

Koffiebonen

 

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 

0631000

a)

Bloemen

 

0631010

Kamille (bloem)

 

0631020

Hibiscus (bloem)

 

0631030

Rozenblaadjes

 

0631040

Jasmijn (bloem) (Vlierbloesem (Sambucus nigra))

 

0631050

Lindebloesem

 

0631990

Overige

 

0632000

b)

Bladeren

 

0632010

Aardbei (blad)

 

0632020

Rooibos (blad) (Ginkgo (blad))

 

0632030

Maté

 

0632990

Overige

 

0633000

c)

Wortels

 

0633010

Valeriaanwortel

 

0633020

Ginsengwortel

 

0633990

Overige

 

0639000

d)

Andere kruidenthee

 

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd)

 

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

 

0700000

7.

HOP (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder

80

0800000

8.

SPECERIJEN

0,05 (4)

0810000

i)

Zaden

 

0810010

Anijs

 

0810020

Zwarte komijn

 

0810030

Selderijzaad (Lavaszaad)

 

0810040

Korianderzaad

 

0810050

Komijnzaad

 

0810060

Dillezaad

 

0810070

Venkelzaad

 

0810080

Fenegriek

 

0810090

Nootmuskaat

 

0810990

Overige

 

0820000

ii)

Vruchten en bessen

 

0820010

Piment

 

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 

0820030

Karwij

 

0820040

Kardemom

 

0820050

Jeneverbessen

 

0820060

Peper, zwart en wit (Lange peper, roze peper)

 

0820070

Vanillestokjes

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Overige

 

0830000

iii)

Bast

 

0830010

Kaneel (Cassia)

 

0830990

Overige

 

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

 

0840020

Gember

 

0840030

Geelwortel

 

0840040

Mierikswortel

 

0840990

Overige

 

0850000

v)

Knoppen

 

0850010

Kruidnagels

 

0850020

Kappertjes

 

0850990

Overige

 

0860000

vi)

Stempels

 

0860010

Saffraan

 

0860990

Overige

 

0870000

vii)

Zaadrokken

 

0870010

Foelie

 

0870990

Overige

 

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

0,01 (4)

0900010

Suikerbiet

 

0900020

Suikerriet

 

0900030

Wortelcichorei

 

0900990

Overige

 

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG – LANDDIEREN

 

1010000

i)

Vlees, vleesbereidingen, slachtafvallen, bloed, dierlijke vetten, vers, gekoeld of bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt of verwerkt tot meel of poeder, andere verwerkte producten zoals worst, bereidingen van deze producten voor menselijke consumptie

0,01 (4)

1011000

a)

Varkens

 

1011010

Vlees

 

1011020

Spek (ander dan doorregen spek) en vet

 

1011030

Lever

 

1011040

Nier

 

1011050

Eetbare slachtafvallen

 

1011990

Overige

 

1012000

b)

Runderen

 

1012010

Vlees

 

1012020

Vet

 

1012030

Lever

 

1012040

Nier

 

1012050

Eetbare slachtafvallen

 

1012990

Overige

 

1013000

c)

Schapen

 

1013010

Vlees

 

1013020

Vet

 

1013030

Lever

 

1013040

Nier

 

1013050

Eetbare slachtafvallen

 

1013990

Overige

 

1014000

d)

Geiten

 

1014010

Vlees

 

1014020

Vet

 

1014030

Lever

 

1014040

Nier

 

1014050

Eetbare slachtafvallen

 

1014990

Overige

 

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

 

1015010

Vlees

 

1015020

Vet

 

1015030

Lever

 

1015040

Nier

 

1015050

Eetbare slachtafvallen

 

1015990

Overige

 

1016000

f)

Pluimvee – kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

 

1016010

Vlees

 

1016020

Vet

 

1016030

Lever

 

1016040

Nier

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

 

1016990

Overige

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (Konijn, kangoeroe)

 

1017010

Vlees

 

1017020

Vet

 

1017030

Lever

 

1017040

Nier

 

1017050

Eetbare slachtafvallen

 

1017990

Overige

 

1020000

ii)

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, boter en andere van melk afkomstige vetstoffen, kaas en wrongel

0,01 (4)

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige

 

1030000

iii)

Vogeleieren, vers, verduurzaamd of gekookt eieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere wijze verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

0,01 (4)

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 

1030030

Ganzen

 

1030040

Kwartels

 

1030990

Overige

 

1040000

iv)

Honing (Koninginnengelei, pollen)

0,05 (4)

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (Kikkerbilletjes, krokodillen)

0,01 (4)

1060000

vi)

Slakken

0,01 (4)

1070000

vii)

Andere producten van landdieren

0,01 (4)

Dimethomorf (som van de isomeren)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. de residuproeven ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 13 juli 2015 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0153010

Bramen

0153030

Frambozen (Wijnbes, poolbraam/fram-boos, (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x idaeus))”

2)

In bijlage III worden de kolommen voor 2,4-DB, dimethomorf, indoxacarb en pyraclostrobine geschrapt.


(1)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(2)  Bepaalbaarheidsgrens

(F)

=

vetoplosbaar

2,4-DB (som van 2,4-DB, zouten, esters en conjugaten daarvan, uitgedrukt als 2,4-DB) (R)

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

2,4-DB-code 1000000 behalve 1040000: 2,4-DB (som van 2,4-DB en conjugaten daarvan, uitgedrukt als 2,4-DB) (R)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. de analysemethoden en het metabolisme ontbreekt. Bij de herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 13 juli 2015 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500010

Gerst

0500050

Haver

0500070

Rogge

0500090

Tarwe (Spelt, triticale)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. de analysemethodes ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 13 juli 2015 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011010

Vlees

1011020

Spek (ander dan doorregen spek) en vet

1011030

Lever

1011040

Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. de analysemethoden en het voeder voor herkauwers ontbreekt. Bij de herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 13 juli 2015 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012010

Vlees

1012020

Vet

1012030

Lever

1012040

Nier

1012050

Eetbare slachtafvallen

1012990

Overige

1013010

Vlees

1013020

Vet

1013030

Lever

1013040

Nier

1013050

Eetbare slachtafvallen

1013990

Overige

1014010

Vlees

1014020

Vet

1014030

Lever

1014040

Nier

1014050

Eetbare slachtafvallen

1014990

Overige

1015010

Vlees

1015020

Vet

1015030

Lever

1015040

Nier

1015050

Eetbare slachtafvallen

1015990

Overige

1017010

Vlees

1017020

Vet

1017030

Lever

1017040

Nier

1017050

Eetbare slachtafvallen

1017990

Overige

1020000

(ii)

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, boter en andere van melk afkomstige vetstoffen, kaas en wrongel

1020010

Runderen

1020020

chapen

1020030

Geiten

1020040

Paarden

1020990

Overige

Indoxacarb (som van indoxacarb en de R-enantiomeer daarvan) (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. de hydrolyse ontbreekt. Bij de herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 13 juli 2015 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0130010

Appelen (Wilde appel)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. de residuproeven ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie as ze is ingediend uiterlijk op 13 juli 2015 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0241010

Broccoli (Chinese broccoli, choisum)

0241020

Bloemkool

0251060

Raketsla, rucola (Grote zandkool)

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp. (Mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleaf-koolgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst))

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. het metabolisme ontbreekt. Bij de herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 13 juli 2015 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1016000

(f)

Pluimvee – kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

1016010

Vlees

1016020

Vet

1016030

Lever

1016040

Nier

1016050

Eetbare slachtafvallen

1016990

Overige

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. de opslagstabiliteit ontbreekt. Bij de herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 13 juli 2015 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1030000

(iii)

Vogeleieren, vers, verduurzaamd of gekookt eieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere wijze verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

1030010

Kippen

1030020

Eenden

1030030

Ganzen

1030040

Kwartels

1030990

Overige

Pyraclostrobin (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. de residuproeven ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie as ze is ingediend uiterlijk op 13 juli 2015 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0151010

Tafeldruiven

0270030

Bleekselderij

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. de analysemethodes ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 13 juli 2015 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0620000

(ii)

Koffiebonen

(3)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(4)  Bepaalbaarheidsgrens

Dimethomorf (som van de isomeren)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie m.b.t. de residuproeven ontbreekt. Bij herziening van de MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als ze is ingediend uiterlijk op 13 juli 2015 of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0153010

Bramen

0153030

Frambozen (Wijnbes, poolbraam/fram-boos, (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x idaeus))”


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving