Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.11

VERORDENING (EU) Nr. 500/2013 VAN DE COMMISSIE

van 30 mei 2013

tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 251-fenylfenol, ametoctradin, Aureobasidium pullulans stammen BV 14940 en DSM 14941, cyproconazool, difenoconazool, dithiocarbamaten, folpet, propamocarb, spinosad, spirodiclofen, tebufenpyrad en tetraconazool in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG (1) van de Raad, en met name op artikel 5, lid 1, en artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor acetamiprid, azoxystrobin en propiconazool zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II en deel B van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor clothianidin, fenpyrazamine, metrafenon, quizalofop-P, spiromesifen, tebuconazool en thiamethoxam zijn MRL's vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor Adoxophyes orana granulovirus stam BV-0001, heptamaloxyloglucan, Paecilomyces lilacinus stam 251 en courgettegeelmozaïekvirus – zwakke stam zijn geen specifieke MRL's in de bijlagen II en III vastgesteld en de stoffen zijn evenmin opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005, zodat de standaardwaarde van 0,01 mg/kg van toepassing is.

(2)

In de context van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof acetamiprid bevat op postelein en peulgroenten en –vruchten (bonen en erwten) is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediend.

(3)

Wat azoxystrobin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor slasoorten, spinazie en dergelijke, selderij, kardoen, specerijen (zaden, vruchten en bessen) en rabarber. Wat clothianidin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor verse kruiden (behalve kervel). Wat fenpyrazamine betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor perziken, abrikozen en aardbeien. Wat metrafenon betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor aardbeien, tomaten, paprika's, aubergines, cucurbitaceeën en gekweekte fungi. Wat propiconazool betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor citrusvruchten. Wat quizalofop-P betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor raapzaad, zonnebloempitten, sojabonen en katoenzaad. Wat tebuconazool betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor citrusvruchten (behalve sinaasappelen), slasoorten, peterselie, bieslook en peulvruchten. Wat thiamethoxam betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor tafelolijven, olijven voor de productie van olijfolie, bloemkool en artisjokken.

(4)

Overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 is een aanvraag ingediend voor fenpyrazamine op amandelen, druiven en aardbeien. Volgens de aanvrager leidt het toegelaten gebruik van fenpyrazamine op dergelijke gewassen in de Verenigde Staten tot residugehalten die de krachtens Verordening (EG) nr. 396/2005 toegelaten MRL's overschrijden en zijn hogere MRL's nodig om handelsbarrières voor de invoer van deze gewassen te vermijden.

(5)

Wat spiromesifen betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor thee. Volgens de aanvrager leidt het toegelaten gebruik van spiromesifen op dergelijke gewassen in Japan, India en Indonesië tot residugehalten die de krachtens Verordening (EG) nr. 396/2005 toegelaten MRL's overschrijden en zijn hogere MRL's nodig om handelsbarrières voor de invoer van deze gewassen te vermijden.

(6)

Ingevolge artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 hebben de betrokken lidstaten deze aanvragen geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen bij de Commissie ingediend.

(7)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en, indien relevant, voor dieren en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL's uitgebracht (2). Zij heeft deze adviezen naar de Commissie en de lidstaten gestuurd en bekendgemaakt.

(8)

De EFSA heeft in haar met redenen omklede adviezen geconcludeerd dat, wat het gebruik van acetamiprid op peulgroenten (bonen en erwten met peul) en peulvruchten (bonen en erwten) betreft, er onvoldoende proeven zijn uitgevoerd om nieuwe MRL's voor het noorden van de EU vast te stellen. Wat het gebruik van fenpyrazamine op abrikozen en het gebruik van quizalofop-P op sojabonen betreft, concludeerde de EFSA dat de aangeleverde gegevens niet toereikend zijn om een nieuwe MRL vast te stellen. Wat het gebruik van fenpyrazamine op aardbeien betreft, concludeerde de EFSA dat de aangeleverde gegevens niet toereikend zijn om een nieuwe MRL vast te stellen voor buitengebruik.

(9)

Wat alle andere toepassingen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door extreme consumptie van de desbetreffende gewassen en producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) of de acute referentiedosis (ARfD) wordt overschreden.

(10)

Wat Adoxophyes orana granulovirus stam BV-0001, Paecilomyces lilacinus stam 251 en courgettegeelmozaïekvirus – zwakke stam betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat die stoffen niet pathogeen zijn voor mensen en geen toxinen zullen produceren (3). Gelet op die conclusie is de Commissie van oordeel dat die stoffen moeten worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Wat heptamaloxyloglucan betreft, heeft de EFSA geconcludeerd (4) dat de opname daarvan in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 dienstig is.

(11)

Op 7 juli 2012 heeft de Commissie van de Codex Alimentarius (CAC) (5) Codex-grenswaarden (CXL's) goedgekeurd voor acetamiprid, clothianidin, tebuconazool en thiamethoxam. Die CXL's moeten als MRL's in Verordening (EG) nr. 396/2005 worden opgenomen, met uitzondering van de CXL's die niet veilig zijn voor een Europese consumentengroep en waarvoor de Unie bij de CAC voorbehoud heeft gemaakt (6).

(12)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(13)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(14)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, en het Europees Parlement noch de Raad hebben zich daartegen verzet,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 mei 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online te vinden op: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for acetamiprid in purslane, legume vegetables and pulses (beans and peas). EFSA Journal 2012; 10(12):3051 [28 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.3051.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for azoxystrobin in lettuce, spinach, celery, cardoon, spices and rhubarb. EFSA Journal 2012; 10(11):2991 [27 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2991.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fenpyrazamine in almonds, grapes, apricots, peaches and strawberries. EFSA Journal 2012; 10(11):2989 [32 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2989.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for metrafenone in various crops. EFSA Journal 2013; 11(1):3075 [30 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3075.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propiconazole in citrus fruits. EFSA Journal 2012; 10(12):3049 [35 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.3049.

Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for quizalofop-P in sunflower seed and cotton seed. EFSA Journal 2010; 8(3):1532 [29 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1532.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for quizalofop-P in oilseed rape, sunflower, cotton and soybean. EFSA Journal 2012; 10(12):3008 [28 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.3008.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for spiromesifen in tea. EFSA Journal 2012; 10(12):3050 [27 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.3050.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tebuconazole in citrus (except oranges), lettuce and other salad plants, parsley and chives. EFSA Journal 2012; 10(9):2898 [37 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2898.

Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for tebuconazole in pulses. EFSA Journal 2011; 9(6):2282 [30 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2282.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for thiamethoxam and clothianidin in various crops. EFSA Journal 2012; 10(11):2990 [44 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2990.

(3)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Adoxophyes orana granulovirus. EFSA Journal 2012; 10(4):2654 [32 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2654.

Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Paecilomyces lilacinus. doi:10.2903/j.efsa.2007.103r.

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance zucchini yellow mosaic virus - weak strain. EFSA Journal 2012; 10(6):2754 [30 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2754.

(4)  Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance heptamaloxyloglucan. doi:10.2903/j.efsa.2009.334r.

(5)  De verslagen van het Codex-comité voor bestrijdingsmiddelenresiduen zijn te vinden op:

http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdf

Joint FAO/WHO food standards programme Codex Alimentarius Commission. Aanhangsels II en III. Vijfendertigste zitting. Rome, Italië, 2 - 7 juli 2012.

(6)  Scientific support for preparing an EU position in the 44th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2012; 10(7):2859 [155 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2859.


BIJLAGE

De bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II worden de kolommen voor acetamiprid, azoxystrobin en propiconazool vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (a (1))

Acetamiprid (R)

Azoxystrobin

Propiconazool

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

 

 

 

0110000

i)

Citrusvruchten

1

15

6

0110010

Grapefruits (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

 

 

0110020

Sinaasappelen (Bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

 

 

0110030

Citroenen (Citroen, limoen)

 

 

 

0110040

Lemmetjes

 

 

 

0110050

Mandarijnen (Clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen)

 

 

 

0110990

Overige

 

 

 

0120000

ii)

Noten (al dan niet in de dop, schil of schaal)

0,06

 

0,05 (2)

0120010

Amandelen

 

0,1 (2)

 

0120020

Paranoten

 

0,1 (2)

 

0120030

Cashewnoten

 

0,1 (2)

 

0120040

Kastanjes

 

0,1 (2)

 

0120050

Kokosnoten

 

0,1 (2)

 

0120060

Hazelnoten (Lambertsnoot)

 

0,1 (2)

 

0120070

Macadamia

 

0,1 (2)

 

0120080

Pecannoten

 

0,1 (2)

 

0120090

Pijnboompitten

 

0,1 (2)

 

0120100

Pistaches

 

1

 

0120110

Walnoten

 

0,1 (2)

 

0120990

Overige

 

0,1 (2)

 

0130000

iii)

Pitvruchten

0,8

0,05 (2)

 

0130010

Appelen (Wilde appel)

 

 

0,15

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

 

0,05 (2)

0130030

Kweeperen

 

 

0,05 (2)

0130040

Mispels

 

 (3)

 (3)

0130050

Loquats (Japanse mispels)

 

 (3)

 (3)

0130990

Overige

 

 

0,05 (2)

0140000

iv)

Steenvruchten

 

2

 

0140010

Abrikozen

0,1

 

0,2

0140020

Kersen (Zoete kers, zure kers)

1,5

 

0,05 (2)

0140030

Perziken (Nectarines en soortgelijke kruisingen)

0,7

 

0,2

0140040

Pruimen (Kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim)

0,03

 

0,05 (2)

0140990

Overige

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

 

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

0,5

2

0,3

0151010

Tafeldruiven

 

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

 

0152000

b)

Aardbeien

0,5

10

0,05 (2)

0153000

c)

Rubussoorten

2

5

0,05 (2)

0153010

Bramen

 

 

 

0153020

Dauwbramen (Loganbes, boysenbes, kruipbraam)

 

 

 

0153030

Frambozen (Wijnbes, poolbraam/framboos, (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

0153990

Overige

 

 

 

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

 

 

0,05 (2)

0154010

Blauwe bessen (Blauwe bosbes)

2

5

 

0154020

Veenbessen (Vossenbes (rode bosbes))

2

0,5

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

2

5

 

0154040

Kruisbessen (Kruisingen met andere ribessoorten)

2

5

 

0154050

Rozenbottels

2

 (3)

 (3)

0154060

Moerbeien (Aardbeiboomvrucht)

2

 (3)

 (3)

0154070

Azaroles (Middellandse-zeemispels) (Kiwibes (Actinidia arguta))

0,01 (2)

 (3)

 (3)

0154080

Vlierbessen (Zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

2

 (3)

 (3)

0154990

Overige

0,01 (2)

5

 

0160000

vi)

Diverse vruchten

 

 

 

0161000

a)

Met eetbare schil

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0161010

Dadels

0,01 (2)

 

 

0161020

Vijgen

0,03

 

 

0161030

Tafelolijven

0,01 (2)

 

 

0161040

Kumquats (Marumi-kumquats, nagami-kumquats, limequats (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

0,01 (2)

 

 

0161050

Carambola's, stervrucht (Bilimbi (blimbing))

0,01 (2)

 (3)

 (3)

0161060

Kaki's

0,01 (2)

 (3)

 (3)

0161070

Jambolans (djamblangs) (Djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (grumichama Eugenia uniflora))

0,01 (2)

 (3)

 (3)

0161990

Overige

0,01 (2)

 

 

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0162010

Kiwi's

 

0,05 (2)

 

0162020

Lychees (Kapulasan, ramboetan, mangosteen)

 

0,05 (2)

 

0162030

Passievruchten

 

4

 

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 

 (3)

 (3)

0162050

Sterappelen

 

 (3)

 (3)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (Zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 

 (3)

 (3)

0162990

Overige

 

0,05 (2)

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

0,01 (2)

 

 

0163010

Avocado's

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0163020

Bananen (Dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

 

2

0,1

0163030

Mango's

 

0,7

0,05 (2)

0163040

Papaja's

 

0,3

0,05 (2)

0163050

Granaatappels

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0163060

Cherimoya's (Custardappel, suikerappel (zoetzak), ilama en andere middelgrote Annonaceae)

 

 (3)

 (3)

0163070

Guaves (Rode pitaya of drakenvrucht (Hylocereus undatus))

 

 (3)

 (3)

0163080

Ananassen

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0163090

Broodvruchten (Nangka (jackfruit))

 

 (3)

 (3)

0163100

Doerians

 

 (3)

 (3)

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 

 (3)

 (3)

0163990

Overige

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

 

 

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

0,01 (2)

1

0,05 (2)

0211000

a)

Aardappelen

 

 

 

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

 

 

 

0212010

Cassave (Taro, eddo (eddoe), yautia)

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

0212030

Yams (Yamboon (jicama))

 

 

 

0212040

Pijlwortel

 

 (3)

 (3)

0212990

Overige

 

 

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

 

0213010

Rode bieten

 

 

 

0213020

Wortelen

 

 

 

0213030

Knolselderij

 

 

 

0213040

Mierikswortel (Engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

 

 

 

0213050

Aardperen (topinamboers)

 

 

 

0213060

Pastinaken

 

 

 

0213070

Wortelpeterselie

 

 

 

0213080

Radijzen (Rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, tijgernoot (Cyperus esculentus))

 

 

 

0213090

Schorseneren (Zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer (oesterplant))

 

 

 

0213100

Koolrapen

 

 

 

0213110

Rapen

 

 

 

0213990

Overige

 

 

 

0220000

ii)

Bolgewassen

 

10

0,05 (2)

0220010

Knoflook

0,02

 

 

0220020

Uien (Zilveruitjes)

0,02

 

 

0220030

Sjalotten

0,01 (2)

 

 

0220040

Bosuien (Stengelui en dergelijke)

0,01 (2)

 

 

0220990

Overige

0,01 (2)

 

 

0230000

iii)

Vruchtgroenten

 

 

0,05 (2)

0231000

a)

Solanaceae

 

3

 

0231010

Tomaten (Kerstomaat, boomtomaat, physalis, gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense))

0,2

 

 

0231020

Pepers (paprika's) (Chilipeper)

0,3

 

 

0231030

Aubergines (Pepino)

0,2

 

 

0231040

Okra's, okers

0,2

 

 

0231990

Overige

0,2

 

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,3

1

 

0232010

Komkommers

 

 

 

0232020

Augurken

 

 

 

0232030

Courgettes (Zomerpompoen, patisson)

 

 

 

0232990

Overige

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,2

1

 

0233010

Meloenen (Kiwano)

 

 

 

0233020

Pompoenen (Winterpompoen)

 

 

 

0233030

Watermeloenen

 

 

 

0233990

Overige

 

 

 

0234000

d)

Suikermaïs

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

0,2

0,05 (2)

 

0240000

iv)

Koolsoorten

 

5

0,05 (2)

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

0,4

 

 

0241010

Broccoli (Chinese broccoli, choisum)

 

 

 

0241020

Bloemkool

 

 

 

0241990

Overige

 

 

 

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

 

 

0242010

Spruitjes

0,05

 

 

0242020

Sluitkool (Spitskool, rodekool, savooiekool, wittekool)

0,7

 

 

0242990

Overige

0,01 (2)

 

 

0243000

c)

Bladkoolachtigen

0,01 (2)

 

 

0243010

Chinese kool (Mosterdkool, paksoi, tatsoi, choi sum, petsai)

 

 

 

0243020

Boerenkool (Boerenkool (krulkool), Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

 

 

0243990

Overige

 

 

 

0244000

d)

Koolrabi

0,01 (2)

 

 

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

 

0,05 (2)

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

 

15

 

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

5

 

 

0251020

Sla (Kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

5

 

 

0251030

Andijvie (Wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof)

1,5

 

 

0251040

Tuinkers

3

 

 

0251050

Winterkers

3

 (3)

 (3)

0251060

Raketsla, rucola (Grote zandkool)

5

 

 

0251070

Rode amsoi

3

 (3)

 (3)

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp. (Mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafkoolgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst))

5

 

 

0251990

Overige

0,01 (2)

 

 

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

 

15

 

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant))

4

 

 

0252020

Postelein (Winterpostelein, zomerpostelein, zuring, zeekraal, (Salsola soda) monniksbaard (agretti))

3

 (3)

 (3)

0252030

Snijbiet (Bladeren van de biet)

3

 

 

0252990

Overige

0,01 (2)

 

 

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren)

0,01 (2)

 (3)

 (3)

0254000

d)

Waterkers

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0255000

e)

Witlof

0,01 (2)

0,2

 

0256000

f)

Kruiden

 

 

 

0256010

Kervel

3

3

 

0256020

Bieslook

3

70

 

0256030

Bladselderij (Venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiaceae-bladeren)

3

70

 

0256040

Peterselie

5

70

 

0256050

Salie (Winterbonenkruid, bonenkruid)

3

 (3)

 (3)

0256060

Rozemarijn

3

 (3)

 (3)

0256070

Tijm (Marjolein, oregano)

3

 (3)

 (3)

0256080

Basilicum (Citroenmelisse, munt, pepermunt)

3

 (3)

 (3)

0256090

Laurierblad

3

 (3)

 (3)

0256100

Dragon (Hysop)

3

 (3)

 (3)

0256990

Overige (Eetbare bloemen)

3

70

 

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

 

3

0,05 (2)

0260010

Bonen (met peul) (Sperzieboon (prinsessenboon, slaboon), pronkboon, snijboon, kousenband)

0,15

 

 

0260020

Bonen (zonder peul) (Tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

0,3

 

 

0260030

Erwten (met peul) (Peultjes (suikererwt))

0,4

 

 

0260040

Erwten (zonder peul) (Doperwt, groene erwt, keker)

0,3

 

 

0260050

Linzen

0,01 (2)

 

 

0260990

Overige

0,01 (2)

 

 

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

 

 

 

0270010

Asperges

0,01 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0270020

Kardoen

0,01 (2)

15

0,05 (2)

0270030

Bleekselderij

1,5

15

0,05 (2)

0270040

Knolvenkel

0,01 (2)

10

0,05 (2)

0270050

Artisjokken

0,6

5

0,05 (2)

0270060

Prei

0,01 (2)

10

0,1

0270070

Rabarber

0,01 (2)

0,6

0,05 (2)

0270080

Bamboescheuten

0,01 (2)

 (3)

 (3)

0270090

Palmharten

0,01 (2)

 (3)

 (3)

0270990

Overige

0,01 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0280000

viii)

Fungi

0,01 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0280010

Gekweekt (Champignon, oesterzwam, shiitake)

 

 

 

0280020

Wild (Cantharel, truffel, morielje, eekhoorntjesbrood)

 

 

 

0280990

Overige

 

 

 

0290000

(ix)

Zeewier

0,01 (2)

 (3)

 (3)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

 

0,1

0,05 (2)

0300010

Bonen (Tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

0,07

 

 

0300020

Linzen

0,01 (2)

 

 

0300030

Erwten (Kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

0,07

 

 

0300040

Lupines

0,01 (2)

 

 

0300990

Overige

0,01 (2)

 

 

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

 

 

0401000

i)

Oliehoudende zaden

 

 

 

0401010

Lijnzaad

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0401020

Pinda's

0,01 (2)

0,2

0,2

0401030

Papaverzaad

0,01 (2)

0,4

0,1 (2)

0401040

Sesamzaad

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0401050

Zonnebloempitten

0,01 (2)

0,5

0,1 (2)

0401060

Koolzaad (Voederkoolzaad, raapzaad)

0,2

0,5

0,1 (2)

0401070

Sojabonen

0,01 (2)

0,5

0,1 (2)

0401080

Mosterdzaad

0,01 (2)

0,4

0,1 (2)

0401090

Katoenzaad

0,7

0,7

0,1 (2)

0401100

Pompoenzaad (Andere zaden van Cucurbitaceae)

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0401110

Saffloer

0,01 (2)

 (3)

 (3)

0401120

Komkommerkruid

0,01 (2)

 (3)

 (3)

0401130

Huttentut

0,01 (2)

 (3)

 (3)

0401140

Hennepzaad

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0401150

Wonderboom

0,01 (2)

 (3)

 (3)

0401990

Overige

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

0,05 (2)

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 

 (3)

 (3)

0402030

Palmvruchten

 

 (3)

 (3)

0402040

Kapok

 

 (3)

 (3)

0402990

Overige

 

 

0,1 (2)

0500000

5.

GRANEN

 

 

 

0500010

Gerst

0,01 (2)

0,5

0,2

0500020

Boekweit (Amarant, quinoa)

0,01 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0500030

Maïs

0,01 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0500040

Gierst (Trosgierst, teff)

0,01 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0500050

Haver

0,01 (2)

0,5

0,2

0500060

Rijst

0,01 (2)

5

0,7

0500070

Rogge

0,01 (2)

0,3

0,05 (2)

0500080

Sorghum

0,01 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0500090

Tarwe (Spelt, triticale)

0,03

0,3

0,05 (2)

0500990

Overige

0,01 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

0,1 (2)

 

0,1 (2)

0610000

i)

Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)

 

0,1 (2)

 

0620000

ii)

Koffiebonen

 

 (3)

 (3)

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 

 (3)

 (3)

0631000

a)

Bloemen

 

 (3)

 (3)

0631010

Kamille (bloem)

 

 (3)

 (3)

0631020

Hibiscus (bloem)

 

 (3)

 (3)

0631030

Rozenblaadjes

 

 (3)

 (3)

0631040

Jasmijn (bloem) (Vlierbloesem (Sambucus nigra))

 

 (3)

 (3)

0631050

Lindebloesem

 

 (3)

 (3)

0631990

Overige

 

 (3)

 (3)

0632000

b)

Bladeren

 

 (3)

 (3)

0632010

Aardbei (blad)

 

 (3)

 (3)

0632020

Rooibos (blad) (Ginkgo (blad))

 

 (3)

 (3)

0632030

Maté

 

 (3)

 (3)

0632990

Overige

 

 (3)

 (3)

0633000

c)

Wortels

 

 (3)

 (3)

0633010

Valeriaanwortel

 

 (3)

 (3)

0633020

Ginsengwortel

 

 (3)

 (3)

0633990

Overige

 

 (3)

 (3)

0639000

d)

Andere kruidenthee

 

 (3)

 (3)

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd)

 

 (3)

 (3)

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

 

 (3)

 (3)

0700000

7.

HOP (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder

0,1 (2)

30

0,1 (2)

0800000

8.

SPECERIJEN

0,1 (2)

 (3)

 (3)

0810000

i)

Zaden

 

 (3)

 (3)

0810010

Anijs

 

 (3)

 (3)

0810020

Zwarte komijn

 

 (3)

 (3)

0810030

Selderijzaad (Lavaszaad)

 

 (3)

 (3)

0810040

Korianderzaad

 

 (3)

 (3)

0810050

Komijnzaad

 

 (3)

 (3)

0810060

Dillezaad

 

 (3)

 (3)

0810070

Venkelzaad

 

 (3)

 (3)

0810080

Fenegriek

 

 (3)

 (3)

0810090

Nootmuskaat

 

 (3)

 (3)

0810990

Overige

 

 (3)

 (3)

0820000

ii)

Vruchten en bessen

 

 (3)

 (3)

0820010

Piment

 

 (3)

 (3)

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 

 (3)

 (3)

0820030

Karwij

 

 (3)

 (3)

0820040

Kardemom

 

 (3)

 (3)

0820050

Jeneverbessen

 

 (3)

 (3)

0820060

Peper, zwart en wit (Lange peper, roze peper)

 

 (3)

 (3)

0820070

Vanillestokjes

 

 (3)

 (3)

0820080

Tamarinde

 

 (3)

 (3)

0820990

Overige

 

 (3)

 (3)

0830000

iii)

Bast

 

 (3)

 (3)

0830010

Kaneel (Cassia)

 

 (3)

 (3)

0830990

Overige

 

 (3)

 (3)

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 

 (3)

 (3)

0840010

Zoethout

 

 (3)

 (3)

0840020

Gember

 

 (3)

 (3)

0840030

Geelwortel

 

 (3)

 (3)

0840040

Mierikswortel

 

 (3)

 (3)

0840990

Overige

 

 (3)

 (3)

0850000

v)

Knoppen

 

 (3)

 (3)

0850010

Kruidnagels

 

 (2)  (3)

 (3)

0850020

Kappertjes

 

 (3)

 (3)

0850990

Overige

 

 (3)

 (3)

0860000

vi)

Stempels

 

 (3)

 (3)

0860010

Saffraan

 

 (3)

 (3)

0860990

Overige

 

 (3)

 (3)

0870000

vii)

Zaadrokken

 

 (3)

 (3)

0870010

Foelie

 

 (3)

 (3)

0870990

Overige

 

 (3)

 (3)

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

0,01 (2)

 (3)

 (3)

0900010

Suikerbiet

 

 (3)

 (3)

0900020

Suikerriet

 

 (3)

 (3)

0900030

Wortelcichorei

 

 (3)

 (3)

0900990

Overige

 

 (3)

 (3)

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

 

 

 

1010000

i)

Vlees, vleesbereidingen, slachtafvallen, bloed, dierlijke vetten, vers, gekoeld of bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt of verwerkt tot meel of poeder, andere verwerkte producten zoals worst, bereidingen van deze producten voor menselijke consumptie

 

 

 

1011000

a)

Varkens

 

 

0,01 (2)

1011010

Vlees

0,05 (2)

0,05 (2)

 

1011020

Spek (ander dan doorregen spek) en vet

0,05 (2)

0,05 (2)

 

1011030

Lever

0,1

0,07

 

1011040

Nier

0,2

0,07

 

1011050

Eetbare slachtafvallen

0,05 (2)

0,07

 

1011990

Overige

0,05 (2)

0,05 (2)

 

1012000

b)

Runderen

 

 

 

1012010

Vlees

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05

1012020

Vet

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05

1012030

Lever

0,1

0,07

0,1

1012040

Nier

0,2

0,07

0,05

1012050

Eetbare slachtafvallen

0,05 (2)

0,07

0,01 (2)

1012990

Overige

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

1013000

c)

Schapen

 

 

 

1013010

Vlees

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05

1013020

Vet

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05

1013030

Lever

0,1

0,07

0,1

1013040

Nier

0,2

0,07

0,05

1013050

Eetbare slachtafvallen

0,05 (2)

0,07

0,01 (2)

1013990

Overige

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

1014000

d)

Geiten

 

 

 

1014010

Vlees

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05

1014020

Vet

0,05 (2)

0,05 (2)

0,05

1014030

Lever

0,1

0,07

0,1

1014040

Nier

0,2

0,07

0,05

1014050

Eetbare slachtafvallen

0,05 (2)

0,07

0,01 (2)

1014990

Overige

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

 

 (3)

 (3)

1015010

Vlees

0,05 (2)

 (3)

 (3)

1015020

Vet

0,05 (2)

 (3)

 (3)

1015030

Lever

0,1

 (3)

 (3)

1015040

Nier

0,2

 (3)

 (3)

1015050

Eetbare slachtafvallen

0,05 (2)

 (3)

 (3)

1015990

Overige

0,05 (2)

 (3)

 (3)

1016000

f)

Pluimvee — kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

 

0,05 (2)

0,01 (2)

1016010

Vlees

0,05 (2)

 

 

1016020

Vet

0,05 (2)

 

 

1016030

Lever

0,1

 

 

1016040

Nier

0,2

 

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

0,05 (2)

 

 

1016990

Overige

0,05 (2)

 

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (Konijn, kangoeroe)

 

 (3)

 (3)

1017010

Vlees

0,05 (2)

 (3)

 (3)

1017020

Vet

0,05 (2)

 (3)

 (3)

1017030

Lever

0,1

 (3)

 (3)

1017040

Nier

0,2

 (3)

 (3)

1017050

Eetbare slachtafvallen

0,05 (2)

 (3)

 (3)

1017990

Overige

0,05 (2)

 (3)

 (3)

1020000

ii)

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, boter en andere van melk afkomstige vetstoffen, kaas en wrongel

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

1020010

Runderen

 

 

 

1020020

Schapen

 

 

 

1020030

Geiten

 

 

 

1020040

Paarden

 

 

 

1020990

Overige

 

 

 

1030000

iii)

Vogeleieren, vers, verduurzaamd of gekookt eieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere wijze verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

1030010

Kippen

 

 

 

1030020

Eenden

 

 (3)

 (3)

1030030

Ganzen

 

 (3)

 (3)

1030040

Kwartels

 

 (3)

 (3)

1030990

Overige

 

 (3)

 (3)

1040000

iv)

Honing (Koninginnengelei, pollen)

0,05 (2)

 (3)

 (3)

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (Kikkerbilletjes, krokodillen)

0,05 (2)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

Slakken

0,05 (2)

 (3)

 (3)

1070000

vii)

Andere producten van landdieren

0,05 (2)

 (3)

 (3)

Acetamiprid (R)

(R)

=

Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Acetamiprid - code 1000000: Som van acetamiprid en N-demethyl-acetamiprid ( IM-2-1), uitgedrukt als acetamiprid

2)

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

a)

in deel A worden de kolommen voor clothianidin, fenpyrazamine, metrafenon, quizalofop-P, spiromesifen, tebuconazool en thiamethoxam vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (a (4)

Clothianidin

Fenpyrazamine

Metrafenon

Quizalofop, inclusief quizalfop-P

Spiromesifen

Tebuconazool

Thiametoxam (som van thiametoxam en clothianidine, uitgedrukt als thiametoxam)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

 

 

 

 

 

 

 

0110000

i)

Citrusvruchten

0,1

0,01 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0,02 (5)

 

 

0110010

Grapefruits (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

 

 

 

 

5

0,2

0110020

Sinaasappelen (Bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

 

 

 

 

0,9

0,5

0110030

Citroenen (Citroen, limoen)

 

 

 

 

 

5

0,2

0110040

Lemmetjes

 

 

 

 

 

5

0,2

0110050

Mandarijnen (Clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen)

 

 

 

 

 

5

0,2

0110990

Overige

 

 

 

 

 

5

0,2

0120000

ii)

Noten (al dan niet in de dop, schil of schaal)

0,02 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0,02 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0120010

Amandelen

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Paranoten

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Hazelnoten (Lambertsnoot)

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Walnoten

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Pitvruchten

0,4

0,01 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0,02 (5)

 

0,5

0130010

Appelen (Wilde appel)

 

 

 

 

 

1

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

 

 

 

 

1

 

0130030

Kweeperen

 

 

 

 

 

0,5

 

0130040

Mispels

 

 

 

 

 

0,5

 

0130050

Loquats (Japanse mispels)

 

 

 

 

 

0,5

 

0130990

Overige

 

 

 

 

 

0,5

 

0140000

iv)

Steenvruchten

 

 

0,05 (5)

 

0,02 (5)

 

 

0140010

Abrikozen

0,1

0,01 (5)

 

0,05 (5)

 

1

0,3

0140020

Kersen (Zoete kers, zure kers)

0,1

0,01 (5)

 

0,05 (5)

 

5

1

0140030

Perziken (Nectarines en soortgelijke kruisingen)

0,1

4

 

0,2

 

1

0,3

0140040

Pruimen (Kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim)

0,02 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

 

1

0,3

0140990

Overige

0,02 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

 

0,5

0,3

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

 

 

0,05 (5)

 

 

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

0,7

3

5

 

0,02 (5)

2

0,9

0151010

Tafeldruiven

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Aardbeien

0,02 (5)

3

0,6

 

1

0,05 (5)

0,5

0153000

c)

Rubussoorten

0,02 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

 

0,02 (5)

1

0,05 (5)

0153010

Bramen

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Dauwbramen (Loganbes, boysenbes, kruipbraam)

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Frambozen (Wijnbes, poolbraam/framboos, (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

0,02 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

 

0,02 (5)

2

0,05 (5)

0154010

Blauwe bessen (Blauwe bosbes)

 

 

 

 

 

 

 

0154020

Veenbessen (Vossenbes (rode bosbes))

 

 

 

 

 

 

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

 

 

 

 

 

 

 

0154040

Kruisbessen (Kruisingen met andere ribessoorten)

 

 

 

 

 

 

 

0154050

Rozenbottels

 

 

 

 

 

 

 

0154060

Moerbeien (Aardbeiboomvrucht)

 

 

 

 

 

 

 

0154070

Azaroles (Middellandse-zeemispels) (Kiwibes (Actinidia arguta))

 

 

 

 

 

 

 

0154080

Vlierbessen (Zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

 

 

 

 

 

 

 

0154990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

0160000

vi)

Diverse vruchten

 

0,01 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0161000

a)

Met eetbare schil

 

 

 

 

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0161010

Dadels

0,02 (5)

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0161020

Vijgen

0,02 (5)

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0161030

Tafelolijven

0,09

 

 

 

 

 

0,5

0161040

Kumquats (Marumi-kumquats, nagami-kumquats, limequats (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

0,02 (5)

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0161050

Carambola's, stervrucht (Bilimbi (blimbing))

0,02 (5)

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0161060

Kaki's

0,02 (5)

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0161070

Jambolans (djamblangs) (Djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (grumichama Eugenia uniflora))

0,02 (5)

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0161990

Overige

0,02 (5)

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

0,02 (5)

 

 

 

 

 

 

0162010

Kiwi's

 

 

 

 

0,02 (5)

0,5

0,2

0162020

Lychees (Kapulasan, ramboetan, mangosteen)

 

 

 

 

0,02 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0162030

Passievruchten

 

 

 

 

1

1

0,05 (5)

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 

 

 

 

0,02 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0162050

Sterappelen

 

 

 

 

0,02 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (Zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 

 

 

 

0,02 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0162990

Overige

 

 

 

 

0,02 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

0,02 (5)

 

 

 

 

 

 

0163010

Avocado's

 

 

 

 

0,02 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0163020

Bananen (Dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

 

 

 

 

0,02 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0163030

Mango's

 

 

 

 

0,02 (5)

0,1

0,5

0163040

Papaja's

 

 

 

 

1

2

0,05 (5)

0163050

Granaatappels

 

 

 

 

0,02 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0163060

Cherimoya's (Custardappel, suikerappel (zoetzak), ilama en andere middelgrote Annonaceae)

 

 

 

 

0,02 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0163070

Guaves (Rode pitaya of drakenvrucht (Hylocereus undatus))

 

 

 

 

0,02 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0163080

Ananassen

 

 

 

 

0,02 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0163090

Broodvruchten (Nangka (jackfruit))

 

 

 

 

0,02 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0163100

Doerians

 

 

 

 

0,02 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 

 

 

 

0,02 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0163990

Overige

 

 

 

 

0,02 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

 

 

 

 

 

 

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

 

0,01 (5)

0,05 (5)

 

0,02 (5)

 

 

0211000

a)

Aardappelen

0,05

 

 

0,2

 

0,2

0,3

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

0,02 (5)

 

 

0,4

 

0,05 (5)

0,05 (5)

0212010

Cassave (Taro, eddo (eddoe), yautia)

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Yams (Yamboon (jicama))

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Pijlwortel

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

 

0,4

 

 

 

0213010

Rode bieten

0,02 (5)

 

 

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

0213020

Wortelen

0,05

 

 

 

 

0,5

0,3

0213030

Knolselderij

0,02 (5)

 

 

 

 

0,5

0,05 (5)

0213040

Mierikswortel (Engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

0,02 (5)

 

 

 

 

0,4

0,05 (5)

0213050

Aardperen (topinamboers)

0,02 (5)

 

 

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

0213060

Pastinaken

0,02 (5)

 

 

 

 

0,5

0,05 (5)

0213070

Wortelpeterselie

0,02 (5)

 

 

 

 

0,5

0,05 (5)

0213080

Radijzen (Rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, tijgernoot (Cyperus esculentus))

0,02 (5)

 

 

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

0213090

Schorseneren (Zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer (oesterplant))

0,02 (5)

 

 

 

 

0,4

0,05 (5)

0213100

Koolrapen

0,02 (5)

 

 

 

 

0,3

0,05 (5)

0213110

Rapen

0,02 (5)

 

 

 

 

0,3

0,05 (5)

0213990

Overige

0,02 (5)

 

 

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

0220000

ii)

Bolgewassen

0,02 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0,4

0,02 (5)

 

 

0220010

Knoflook

 

 

 

 

 

0,1

0,05 (5)

0220020

Uien (Zilveruitjes)

 

 

 

 

 

0,1

0,1

0220030

Sjalotten

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

0220040

Bosuien (Stengelui en dergelijke)

 

 

 

 

 

0,5

0,05 (5)

0220990

Overige

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

0230000

iii)

Vruchtgroenten

 

 

 

0,4

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae

0,05

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomaten (Kerstomaat, boomtomaat, physalis, gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense))

 

3

0,4

 

1

1

0,2

0231020

Pepers (paprika's) (Chilipeper)

 

3

2

 

0,5

0,5

0,7

0231030

Aubergines (Pepino)

 

3

0,4

 

0,5

0,5

0,2

0231040

Okra's, okers

 

0,01 (5)

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0231990

Overige

 

0,01 (5)

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,02 (5)

0,7

0,15

 

 

 

0,5

0232010

Komkommers

 

 

 

 

0,3

0,5

 

0232020

Augurken

 

 

 

 

0,3

0,05 (5)

 

0232030

Courgettes (Zomerpompoen, patisson)

 

 

 

 

0,3

0,2

 

0232990

Overige

 

 

 

 

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,02 (5)

0,01 (5)

0,1

 

0,3

 

 

0233010

Meloenen (Kiwano)

 

 

 

 

 

0,2

0,2

0233020

Pompoenen (Winterpompoen)

 

 

 

 

 

0,2

0,1

0233030

Watermeloenen

 

 

 

 

 

0,2

0,2

0233990

Overige

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0,1

0234000

d)

Suikermaïs

0,02 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0,6

0,05 (5)

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

0,02 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0240000

iv)

Koolsoorten

 

0,01 (5)

0,05 (5)

0,4

0,02 (5)

 

 

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

 

 

 

 

 

 

0,2

0241010

Broccoli (Chinese broccoli, choisum)

0,02 (5)

 

 

 

 

1

 

0241020

Bloemkool

0,05

 

 

 

 

1

 

0241990

Overige

0,02 (5)

 

 

 

 

0,05 (5)

 

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

0,02 (5)

 

 

 

 

 

 

0242010

Spruitjes

 

 

 

 

 

0,5

0,2

0242020

Sluitkool (Spitskool, rodekool, savooiekool, wittekool)

 

 

 

 

 

1

5

0242990

Overige

 

 

 

 

 

0,5

0,2

0243000

c)

Bladkoolachtigen

2

 

 

 

 

 

0,2

0243010

Chinese kool (Mosterdkool, paksoi, tatsoi, choi sum, petsai)

 

 

 

 

 

1

 

0243020

Boerenkool (Boerenkool (krulkool), Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

 

 

 

 

0,05 (5)

 

0243990

Overige

 

 

 

 

 

0,05 (5)

 

0244000

d)

Koolrabi

0,02 (5)

 

 

 

 

0,05 (5)

0,2

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

0,01 (5)

0,05 (5)

0,4

0,02 (5)

 

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

2

 

 

 

 

0,5

5

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

 

 

 

 

 

 

 

0251020

Sla (Kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

 

 

 

 

 

 

 

0251030

Andijvie (Wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof)

 

 

 

 

 

 

 

0251040

Tuinkers

 

 

 

 

 

 

 

0251050

Winterkers

 

 

 

 

 

 

 

0251060

Raketsla, rucola (Grote zandkool)

 

 

 

 

 

 

 

0251070

Rode amsoi

 

 

 

 

 

 

 

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp. (Mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafkoolgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst))

 

 

 

 

 

 

 

0251990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

2

 

 

 

 

0,05 (5)

3

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant))

 

 

 

 

 

 

 

0252020

Postelein (Winterpostelein, zomerpostelein, zuring, zeekraal, (Salsola soda) monniksbaard (agretti))

 

 

 

 

 

 

 

0252030

Snijbiet (Bladeren van de biet)

 

 

 

 

 

 

 

0252990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren)

0,02 (5)

 

 

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

0254000

d)

Waterkers

2

 

 

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

0255000

e)

Witlof

0,04

 

 

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

0256000

f)

Kruiden

 

 

 

 

 

 

1,5

0256010

Kervel

2

 

 

 

 

0,05 (5)

 

0256020

Bieslook

1,5

 

 

 

 

2

 

0256030

Bladselderij (Venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiaceae-bladeren)

1,5

 

 

 

 

0,05 (5)

 

0256040

Peterselie

1,5

 

 

 

 

2

 

0256050

Salie (Winterbonenkruid, bonenkruid)

1,5

 

 

 

 

0,05 (5)

 

0256060

Rozemarijn

1,5

 

 

 

 

0,05 (5)

 

0256070

Tijm (Marjolein, oregano)

1,5

 

 

 

 

0,05 (5)

 

0256080

Basilicum (Citroenmelisse, munt, pepermunt)

1,5

 

 

 

 

0,05 (5)

 

0256090

Laurierblad

1,5

 

 

 

 

0,05 (5)

 

0256100

Dragon (Hysop)

1,5

 

 

 

 

0,05 (5)

 

0256990

Overige (Eetbare bloemen)

1,5

 

 

 

 

0,05 (5)

 

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

 

0,01 (5)

0,05 (5)

0,4

 

 

 

0260010

Bonen (met peul) (Sperzieboon (prinsessenboon, slaboon), pronkboon, snijboon, kousenband)

0,2

 

 

 

1

2

0,5

0260020

Bonen (zonder peul) (Tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

0,02 (5)

 

 

 

0,02 (5)

2

0,05 (5)

0260030

Erwten (met peul) (Peultjes (suikererwt))

0,2

 

 

 

0,02 (5)

2

0,2

0260040

Erwten (zonder peul) (Doperwt, groene erwt, keker)

0,02 (5)

 

 

 

0,02 (5)

0,05 (5)

0,2

0260050

Linzen

0,02 (5)

 

 

 

0,02 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0260990

Overige

0,02 (5)

 

 

 

0,02 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

 

0,01 (5)

0,05 (5)

0,4

0,02 (5)

 

 

0270010

Asperges

0,04

 

 

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

0270020

Kardoen

0,04

 

 

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

0270030

Bleekselderij

0,04

 

 

 

 

0,3

1

0270040

Knolvenkel

0,02 (5)

 

 

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

0270050

Artisjokken

0,05

 

 

 

 

0,6

0,5

0270060

Prei

0,02 (5)

 

 

 

 

1

0,05 (5)

0270070

Rabarber

0,04

 

 

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

0270080

Bamboescheuten

0,04

 

 

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

0270090

Palmharten

0,04

 

 

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

0270990

Overige

0,04

 

 

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

0280000

viii)

Fungi

0,05

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0,02 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0280010

Gekweekt (Champignon, oesterzwam, shiitake)

 

 

0,4

 

 

 

 

0280020

Wild (Cantharel, truffel, morielje, eekhoorntjesbrood)

 

 

0,05 (5)

 

 

 

 

0280990

Overige

 

 

0,05 (5)

 

 

 

 

0290000

(ix)

Zeewier

0,02 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0,02 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,02 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0,4

0,02 (5)

 

 

0300010

Bonen (Tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

 

 

 

 

 

0,3

0,05 (5)

0300020

Linzen

 

 

 

 

 

0,2

0,05 (5)

0300030

Erwten (Kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

 

 

 

 

 

0,2

0,2

0300040

Lupines

 

 

 

 

 

0,2

0,05 (5)

0300990

Overige

 

 

 

 

 

0,2

0,05 (5)

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0,01 (5)

0,05 (5)

 

0,02 (5)

 

 

0401000

i)

Oliehoudende zaden

 

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0401010

Lijnzaad

0,02 (5)

 

 

0,2

 

0,05 (5)

 

0401020

Pinda's

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

 

0,15

 

0401030

Papaverzaad

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

 

0,05 (5)

 

0401040

Sesamzaad

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

 

0,05 (5)

 

0401050

Zonnebloempitten

0,02 (5)

 

 

0,7

 

0,05 (5)

 

0401060

Koolzaad (Voederkoolzaad, raapzaad)

0,02 (5)

 

 

0,5

 

0,5

 

0401070

Sojabonen

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

 

0,15

 

0401080

Mosterdzaad

0,02 (5)

 

 

0,05 (5)

 

0,2

 

0401090

Katoenzaad

0,05

 

 

0,15

 

2

 

0401100

Pompoenzaad (Andere zaden van Cucurbitaceae)

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

 

0,05 (5)

 

0401110

Saffloer

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

 

0,05 (5)

 

0401120

Komkommerkruid

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

 

0,05 (5)

 

0401130

Huttentut

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

 

0,05 (5)

 

0401140

Hennepzaad

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

 

0,05 (5)

 

0401150

Wonderboom

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

 

0,05 (5)

 

0401990

Overige

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

 

0,05 (5)

 

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

 

 

 

0,05 (5)

 

0,05 (5)

 

0402010

Olijven voor oliewinning

0,09

 

 

 

 

 

0,5

0402020

Palmnoten (palmpitten)

0,02 (5)

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0402030

Palmvruchten

0,02 (5)

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0402040

Kapok

0,02 (5)

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0402990

Overige

0,02 (5)

 

 

 

 

 

0,05 (5)

0500000

5.

GRANEN

 

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0,02 (5)

 

 

0500010

Gerst

0,04

 

0,5

 

 

2

0,4

0500020

Boekweit (Amarant, quinoa)

0,02 (5)

 

0,05 (5)

 

 

0,2

0,05 (5)

0500030

Maïs

0,02 (5)

 

0,05 (5)

 

 

0,2

0,05 (5)

0500040

Gierst (Trosgierst, teff)

0,02 (5)

 

0,05 (5)

 

 

0,2

0,05 (5)

0500050

Haver

0,02 (5)

 

0,5

 

 

2

0,05 (5)

0500060

Rijst

0,5

 

0,05 (5)

 

 

2

0,6

0500070

Rogge

0,02 (5)

 

0,1

 

 

0,2

0,05 (5)

0500080

Sorghum

0,02 (5)

 

0,05 (5)

 

 

0,2

0,05 (5)

0500090

Tarwe (Spelt, triticale)

0,02 (5)

 

0,5

 

 

0,2

0,05 (5)

0500990

Overige

0,02 (5)

 

0,05 (5)

 

 

0,2

0,05 (5)

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

 

0,01 (5)

0,05 (5)

 

 

 

 

0610000

i)

Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)

0,7

 

 

0,05 (5)

50

0,05 (5)

20

0620000

ii)

Koffiebonen

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0,02 (5)

0,1

0,2

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

0,05 (5)

 

 

1

0,02 (5)

50

0,1

0631000

a)

Bloemen

 

 

 

 

 

 

 

0631010

Kamille (bloem)

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Hibiscus (bloem)

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Rozenblaadjes

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmijn (bloem) (Vlierbloesem (Sambucus nigra))

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

Bladeren

 

 

 

 

 

 

 

0632010

Aardbei (blad)

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos (blad) (Ginkgo (blad))

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

Wortels

 

 

 

 

 

 

 

0633010

Valeriaanwortel

 

 

 

 

 

 

 

0633020

Ginsengwortel

 

 

 

 

 

 

 

0633990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

Andere kruidenthee

 

 

 

 

 

 

 

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd)

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0,02 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0,02 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0700000

7.

HOP (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder

0,05 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0,05 (5)

0,02 (5)

40

0,1

0800000

8.

SPECERIJEN

0,05 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0,05 (5)

0810000

i)

Zaden

 

 

 

 

0,02 (5)

 

 

0810010

Anijs

 

 

 

0,05 (5)

 

2

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

 

0,05 (5)

 

2

 

0810030

Selderijzaad (Lavaszaad)

 

 

 

0,05 (5)

 

1

 

0810040

Korianderzaad

 

 

 

0,1

 

2

 

0810050

Komijnzaad

 

 

 

0,05 (5)

 

1

 

0810060

Dillezaad

 

 

 

0,05 (5)

 

1

 

0810070

Venkelzaad

 

 

 

0,05 (5)

 

2

 

0810080

Fenegriek

 

 

 

0,05 (5)

 

1

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

 

0,05 (5)

 

1

 

0810990

Overige

 

 

 

0,05 (5)

 

1

 

0820000

ii)

Vruchten en bessen

 

 

 

0,05 (5)

 

1

 

0820010

Piment

 

 

 

 

0,02 (5)

 

 

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 

 

 

 

0,02 (5)

 

 

0820030

Karwij

 

 

 

 

0,02 (5)

 

 

0820040

Kardemom

 

 

 

 

0,02 (5)

 

 

0820050

Jeneverbessen

 

 

 

 

0,02 (5)

 

 

0820060

Peper, zwart en wit (Lange peper, roze peper)

 

 

 

 

0,02 (5)

 

 

0820070

Vanillestokjes

 

 

 

 

0,02 (5)

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

 

0,02 (5)

 

 

0820990

Overige

 

 

 

 

0,05

 

 

0830000

iii)

Bast

 

 

 

0,05 (5)

0,02 (5)

1

 

0830010

Kaneel (Cassia)

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 

 

 

0,05 (5)

0,02 (5)

1

 

0840010

Zoethout

 

 

 

 

 

 

 

0840020

Gember

 

 

 

 

 

 

 

0840030

Geelwortel

 

 

 

 

 

 

 

0840040

Mierikswortel

 

 

 

 

 

 

 

0840990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

0850000

v)

Knoppen

 

 

 

0,05 (5)

0,02 (5)

1

 

0850010

Kruidnagels

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

0860000

vi)

Stempels

 

 

 

0,05 (5)

0,02 (5)

1

 

0860010

Saffraan

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

0870000

vii)

Zaadrokken

 

 

 

0,05 (5)

0,02 (5)

1

 

0870010

Foelie

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

 

0,01 (5)

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0900010

Suikerbiet

0,02 (5)

 

 

0,1

 

 

0,05 (5)

0900020

Suikerriet

0,4

 

 

0,05 (5)

 

 

0,5

0900030

Wortelcichorei

0,02 (5)

 

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0900990

Overige

0,02 (5)

 

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

 

0,01 (5)

0,05 (5)

 

0,01 (5)

 

 

1010000

i)

Vlees, vleesbereidingen, slachtafvallen, bloed, dierlijke vetten, vers, gekoeld of bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt of verwerkt tot meel of poeder, andere verwerkte producten zoals worst, bereidingen van deze producten voor menselijke consumptie

 

 

 

 

 

 

 

1011000

a)

Varkens

 

 

 

 

 

 

0,03

1011010

Vlees

0,02

 

 

0,1

 

0,1

 

1011020

Spek (ander dan doorregen spek) en vet

0,02

 

 

0,05 (5)

 

0,1

 

1011030

Lever

0,2

 

 

0,05 (5)

 

0,2

 

1011040

Nier

0,02

 

 

0,05 (5)

 

0,2

 

1011050

Eetbare slachtafvallen

0,02

 

 

0,1

 

0,2

 

1011990

Overige

0,02

 

 

0,05 (5)

 

0,1

 

1012000

b)

Runderen

 

 

 

 

 

 

0,03

1012010

Vlees

0,02

 

 

0,1

 

0,1

 

1012020

Vet

0,02

 

 

0,05 (5)

 

0,1

 

1012030

Lever

0,2

 

 

0,05 (5)

 

0,2

 

1012040

Nier

0,02

 

 

0,05 (5)

 

0,2

 

1012050

Eetbare slachtafvallen

0,02

 

 

0,05 (5)

 

0,2

 

1012990

Overige

0,02

 

 

0,05 (5)

 

0,1

 

1013000

c)

Schapen

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0,03

1013010

Vlees

0,02

 

 

 

 

0,1

 

1013020

Vet

0,02

 

 

 

 

0,1

 

1013030

Lever

0,2

 

 

 

 

0,2

 

1013040

Nier

0,02

 

 

 

 

0,2

 

1013050

Eetbare slachtafvallen

0,02

 

 

 

 

0,2

 

1013990

Overige

0,02

 

 

 

 

0,1

 

1014000

d)

Geiten

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0,03

1014010

Vlees

0,02

 

 

 

 

0,1

 

1014020

Vet

0,02

 

 

 

 

0,1

 

1014030

Lever

0,2

 

 

 

 

0,2

 

1014040

Nier

0,02

 

 

 

 

0,2

 

1014050

Eetbare slachtafvallen

0,02

 

 

 

 

0,2

 

1014990

Overige

0,02

 

 

 

 

0,1

 

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0,03

1015010

Vlees

0,02

 

 

 

 

0,1

 

1015020

Vet

0,02

 

 

 

 

0,1

 

1015030

Lever

0,05

 

 

 

 

0,2

 

1015040

Nier

0,02

 

 

 

 

0,2

 

1015050

Eetbare slachtafvallen

0,02

 

 

 

 

0,2

 

1015990

Overige

0,02

 

 

 

 

0,1

 

1016000

f)

Pluimvee — kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

 

 

 

0,05 (5)

 

0,1

0,01 (5)

1016010

Vlees

0,01 (5)

 

 

 

 

 

 

1016020

Vet

0,01 (5)

 

 

 

 

 

 

1016030

Lever

0,1

 

 

 

 

 

 

1016040

Nier

0,1

 

 

 

 

 

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

0,1

 

 

 

 

 

 

1016990

Overige

0,01 (5)

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (Konijn, kangoeroe)

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0,03

1017010

Vlees

0,02

 

 

 

 

0,1

 

1017020

Vet

0,02

 

 

 

 

0,1

 

1017030

Lever

0,05

 

 

 

 

0,2

 

1017040

Nier

0,02

 

 

 

 

0,2

 

1017050

Eetbare slachtafvallen

0,02

 

 

 

 

0,2

 

1017990

Overige

0,02

 

 

 

 

0,1

 

1020000

ii)

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, boter en andere van melk afkomstige vetstoffen, kaas en wrongel

0,02

 

 

0,05 (5)

 

0,05 (5)

0,05

1020010

Runderen

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Schapen

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Geiten

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Paarden

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

1030000

iii)

Vogeleieren, vers, verduurzaamd of gekookt eieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere wijze verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

0,01 (5)

 

 

0,05 (5)

 

0,1

0,01 (5)

1030010

Kippen

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Eenden

 

 

 

 

 

 

 

1030030

Ganzen

 

 

 

 

 

 

 

1030040

Kwartels

 

 

 

 

 

 

 

1030990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

1040000

iv)

Honing (Koninginnengelei, pollen)

0,01 (5)

 

 

0,05 (5)

 

0,05 (5)

0,01 (5)

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (Kikkerbilletjes, krokodillen)

0,01 (5)

 

 

0,05 (5)

 

0,05 (5)

0,01 (5)

1060000

vi)

Slakken

0,01 (5)

 

 

0,05 (5)

 

0,05 (5)

0,01 (5)

1070000

vii)

Andere producten van landdieren

0,01 (5)

 

 

0,05 (5)

 

0,1

0,01 (5)

b)

in deel B wordt de kolom voor azoxystrobin vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (a (6))

Azoxystrobin

(1)

(2)

(3)

0130040

Mispels

0,05 (7)

0130050

Loquats (Japanse mispels)

0,05 (7)

0154050

Rozenbottels

5

0154060

Moerbeien (Aardbeiboomvrucht)

5

0154070

Azaroles (Middellandse-zeemispels)5 (Kiwibes (Actinidia arguta))

0,05 (7)

0154080

Vlierbessen (Zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

5

0161050

Carambola's, stervrucht (Bilimbi (blimbing))

0,05 (7)

0161060

Kaki's

0,05 (7)

0161070

Jambolans (djamblangs) (Djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (grumichama Eugenia uniflora))

0,05 (7)

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

0,05 (7)

0162050

Sterappelen

0,05 (7)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (Zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

0,05 (7)

0163060

Cherimoya's (Custardappel, suikerappel (zoetzak), ilama en andere middelgrote Annonaceae)

0,05 (7)

0163070

Guaves (Rode pitaya of drakenvrucht (Hylocereus undatus))

0,05 (7)

0163090

Broodvruchten (Nangka (jackfruit))

0,05 (7)

0163100

Doerians

0,05 (7)

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

0,05 (7)

0212040

Pijlwortel

1

0251050

Winterkers

15

0251070

Rode amsoi

15

0252020

Postelein (Winterpostelein, zomerpostelein, zuring, zeekraal, (Salsola soda) monniksbaard (agretti))

15

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren)

0,05 (7)

0256050

Salie (Winterbonenkruid, bonenkruid)

70

0256060

Rozemarijn

70

0256070

Tijm (Marjolein, oregano)

70

0256080

Basilicum (Citroenmelisse, munt, pepermunt)

70

0256090

Laurierblad

70

0256100

Dragon (Hysop)

70

0270080

Bamboescheuten

0,05 (7)

0270090

Palmharten

0,05 (7)

0290000

ix)

Zeewier

0,05 (7)

0401110

Saffloer

0,05 (7)

0401120

Komkommerkruid

0,05 (7)

0401130

Huttentut

0,4

0401150

Wonderboom

0,05 (7)

0402020

Palmnoten (palmpitten)

0,05 (7)

0402030

Palmvruchten

0,05 (7)

0402040

Kapok

0,05 (7)

0620000

ii)

Koffiebonen

0,1 (7)

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 

0631000

a)

Bloemen

50

0631010

Kamille (bloem)

50

0631020

Hibiscus (bloem)

50

0631030

Rozenblaadjes

50

0631040

Jasmijn (bloem) (Vlierbloesem (Sambucus nigra))

50

0631050

Lindebloesem

50

0631990

Overige

50

0632000

b)

Bladeren

50

0632010

Aardbei (blad)

50

0632020

Rooibos (blad) (Ginkgo (blad))

50

0632030

Maté

50

0632990

Overige

50

0633000

c)

Wortels

50

0633010

Valeriaanwortel

50

0633020

Ginsengwortel

50

0633990

Overige

50

0639000

d)

Andere kruidenthee

0,1 (7)

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd)

0,1 (7)

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

0,1 (7)

0800000

8.

SPECERIJEN

 

0810000

i)

Zaden

0,3

0810010

Anijs

0,3

0810020

Zwarte komijn

0,3

0810030

Selderijzaad (Lavaszaad)

0,3

0810040

Korianderzaad

0,3

0810050

Komijnzaad

0,3

0810060

Dillezaad

0,3

0810070

Venkelzaad

0,3

0810080

Fenegriek

0,3

0810090

Nootmuskaat

0,3

0810990

Overige

0,3

0820000

ii)

Vruchten en bessen

0,3

0820010

Piment

0,3

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

0,3

0820030

Karwij

0,3

0820040

Kardemom

0,3

0820050

Jeneverbessen

0,3

0820060

Peper, zwart en wit (Lange peper, roze peper)

0,3

0820070

Vanillestokjes

0,3

0820080

Tamarinde

0,3

0820990

Overige

0,3

0830000

iii)

Bast

0,1 (7)

0830010

Kaneel (Cassia)

0,1 (7)

0830990

Overige

0,1 (7)

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

0,1 (7)

0840010

Zoethout

0,1 (7)

0840020

Gember

0,1 (7)

0840030

Geelwortel

0,1 (7)

0840040

Mierikswortel

0,1 (7)

0840990

Overige

0,1 (7)

0850000

v)

Knoppen

0,1 (7)

0850010

Kruidnagels

0,1 (7)

0850020

Kappertjes

0,1 (7)

0850990

Overige

0,1 (7)

0860000

vi)

Stempels

0,1 (7)

0860010

Saffraan

0,1 (7)

0860990

Overige

0,1 (7)

0870000

vii)

Zaadrokken

0,1 (7)

0870010

Foelie

0,1 (7)

0870990

Overige

0,1 (7)

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

 

0900010

Suikerbiet

1

0900020

Suikerriet

0,05 (7)

0900030

Wortelcichorei

1

0900990

Overige

0,05 (7)

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

 

1015010

Vlees

0,05 (7)

1015020

Vet

0,05 (7)

1015030

Lever

0,07

1015040

Nier

0,07

1015050

Eetbare slachtafvallen

0,07

1015990

Overige

0,05 (7)

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (Konijn, kangoeroe)

 

1017010

Vlees

0,05 (7)

1017020

Vet

0,05 (7)

1017030

Lever

0,07

1017040

Nier

0,07

1017050

Eetbare slachtafvallen

0,07

1017990

Overige

0,05 (7)

1030020

Eenden

0,05 (7)

1030030

Ganzen

0,05 (7)

1030040

Kwartels

0,05 (7)

1030990

Overige

0,05 (7)

1040000

iv)

Honing (Koninginnengelei, pollen)

0,01 (7)

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (Kikkerbilletjes, krokodillen)

0,01 (7)

1060000

vi)

Slakken

0,01 (7)

1070000

vii)

Andere producten van landdieren

0,01 (7)

(3)

In bijlage IV worden de vermeldingen "Adoxophyes orana granulovirus stam BV-0001", "courgettegeelmozaïekvirus – zwakke stam", "heptamaloxyloglucan" en "Paecilomyces lilacinus stam 251" in alfabetische volgorde toegevoegd.


(1)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(2)  Bepaalbaarheidsgrens

(3)  Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor de MRL in bijlage III, deel B, geldt.”.

Acetamiprid (R)

(R)

=

Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Acetamiprid - code 1000000: Som van acetamiprid en N-demethyl-acetamiprid ( IM-2-1), uitgedrukt als acetamiprid

(4)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(5)  Bepaalbaarheidsgrens”.

(6)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(7)  Bepaalbaarheidsgrens”


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving