Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.6

VERORDENING (EU) Nr. 35/2013 VAN DE COMMISSIE

van 18 januari 2013

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van dimethomorf, indoxacarb, pyraclostrobine en trifloxystrobin in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor indoxacarb, pyraclostrobine en trifloxystrobin zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II en deel B van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor dimethomorf zijn MRL's vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

In de context van een procedure voor de verlening van een toelating voor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof dimethomorf bevat op bladkoolachtigen, andijvie, tuinkers en winterkers is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediend.

(3)

Wat indoxacarb betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor aardbeien, frambozen, Chinese kool, veldsla, andijvie, witlof, bonen met peul, kardoen, knolvenkel, rabarber en sojabonen. Wat pyraclostrobine betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor bladkoolachtigen, suikermaïs, maïs, gierst en sorghum. Wat trifloxystrobin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor bosuien en artisjokken.

(4)

Overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 is een aanvraag ingediend voor dimethomorf op bloemkoolachtigen, sluitkool, sla, selderij, knoflook, uien en sjalotten. Volgens de aanvrager leidt het goedgekeurd gebruik van dimethomorf op dergelijke gewassen in de Verenigde Staten en Canada tot residugehalten die de MRL's van Verordening (EG) nr. 396/2005 overschrijden, en zijn hogere MRL's nodig om handelsbarrières voor de invoer van deze gewassen te vermijden.

(5)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn deze aanvragen door de betrokken lidstaten geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen bij de Commissie ingediend.

(6)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en in voorkomend geval voor dieren en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL's uitgebracht (2). Zij heeft deze adviezen naar de Commissie en de lidstaten gestuurd en bekendgemaakt.

(7)

De EFSA kwam in de met redenen omklede adviezen tot de conclusie dat, wat betreft het gebruik van dimethomorf op bloemkoolachtigen, de aangeleverde gegevens alleen toereikend zijn om een nieuw MRL vast te stellen voor broccoli. Wat indoxacarb op andijvie en sojabonen betreft, zijn de aangeleverde gegevens onvoldoende bewijs voor de noodzaak om de bestaande MRL's aan te passen. Voor witlof zijn de aangeleverde gegevens niet toereikend om een nieuw MRL in te stellen. Wat het gebruik van pyraclostrobine op suikermaïs betreft, zijn de aangeleverde gegevens niet toereikend om een nieuw MRL in te stellen.

(8)

Wat het gebruik van dimethomorf op tuinkers en winterkers betreft, is geen wijziging van de MRL's nodig, aangezien de in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 vastgestelde MRL's identiek zijn aan de gevraagde MRL's. Wat betreft het gebruik van pyraclostrobine op maïs, gierst en sorghum is geen wijziging van de MRL's nodig aangezien de in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 vastgestelde MRL's identiek zijn aan de gevraagde MRL's.

(9)

Wat alle andere toepassingen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door extreme consumptie van de desbetreffende gewassen en producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) of de acute referentiedosis (ARfD) wordt overschreden.

(10)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(11)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, en het Europees Parlement noch de Raad heeft zich daartegen verzet,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 januari 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online te vinden op: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dimethomorph in several vegetable crops. EFSA Journal 2012;10(7):2845 [35 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2845.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for indoxacarb in various crops. EFSA Journal 2012;10(7):2833 [33 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2833.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pyraclostrobin in leafy brassica and various cereals. EFSA Journal 2012;10(3):2606 [36 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2606.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for trifloxystrobin in spring onions and globe artichokes. EFSA Journal 2012; 10(9):2873 [25 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2873.


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

(1)

In bijlage II worden de kolommen voor indoxacarb, pyraclostrobine en trifloxystrobin vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Indoxacarb, som van S- en R-isomeer (F)

Pyraclostrobin (F)

Trifloxystrobin (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

 

 

 

0110000

i)

Citrusvruchten

0,02 (2)

 

0,3

0110010

Grapefruits (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

1

 

0110020

Sinaasappelen (Bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

2

 

0110030

Citroenen (Citroen, limoen)

 

1

 

0110040

Lemmetjes

 

1

 

0110050

Mandarijnen (Clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen)

 

1

 

0110990

Overige

 

1

 

0120000

ii)

Noten (al dan niet in de dop, schil of schaal)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0120010

Amandelen

 

0,02 (2)

 

0120020

Paranoten

 

0,02 (2)

 

0120030

Cashewnoten

 

0,02 (2)

 

0120040

Kastanjes

 

0,02 (2)

 

0120050

Kokosnoten

 

0,02 (2)

 

0120060

Hazelnoten (Lambertsnoot)

 

0,02 (2)

 

0120070

Macadamia

 

0,02 (2)

 

0120080

Pecannoten

 

0,02 (2)

 

0120090

Pijnboompitten

 

0,02 (2)

 

0120100

Pistaches

 

1

 

0120110

Walnoten

 

0,02 (2)

 

0120990

Overige

 

0,02 (2)

 

0130000

iii)

Pitvruchten

 

0,3

0,5

0130010

Appelen (Wilde appel)

0,5

 

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

0,3

 

 

0130030

Kweeperen

0,3

 

 

0130040

Mispels

0,3

 

 (3)

0130050

Loquats (Japanse mispels)

0,3

 

 (3)

0130990

Overige

0,3

 

 

0140000

iv)

Steenvruchten

1

 

 

0140010

Abrikozen

 

0,2

1

0140020

Kersen (Zoete kers, zure kers)

 

2

1

0140030

Perziken (Nectarines en soortgelijke kruisingen)

 

0,2

1

0140040

Pruimen (Kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim)

 

0,5

0,2

0140990

Overige

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

 

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

2

 

5

0151010

Tafeldruiven

 

1

 

0151020

Wijndruiven

 

2

 

0152000

b)

Aardbeien

0,6

1

0,5

0153000

c)

Rubussoorten

 

2

0,02 (2)

0153010

Bramen

0,5

 

 

0153020

Dauwbramen (Loganbes, boysenbes, kruipbraam)

0,02 (2)

 

 

0153030

Frambozen (Wijnbes, poolbraam/fram-boos, (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x idaeus))

0,6

 

 

0153990

Overige

0,02 (2)

 

 

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

1

3

 

0154010

Blauwe bessen (Blauwe bosbes)

 

 

2

0154020

Veenbessen (Vossenbes (rode bosbes))

 

 

0,02 (2)

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

 

 

1

0154040

Kruisbessen (Kruisingen met andere ribessoorten)

 

 

1

0154050

Rozenbottels

 

 

 (3)

0154060

Moerbeien (Aardbeiboomvrucht)

 

 

 (3)

0154070

Azaroles (Middellandse-zeemispels)5 (Kiwibes (Actinidia arguta))

 

 

 (3)

0154080

Vlierbessen (Zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

 

 

 (3)

0154990

Overige

 

 

0,02 (2)

0160000

vi)

Diverse vruchten

 

 

 

0161000

a)

Met eetbare schil

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0161010

Dadels

 

 

0,02 (2)

0161020

Vijgen

 

 

0,02 (2)

0161030

Tafelolijven

 

 

0,3

0161040

Kumquats (Marumi-kumquats, nagami-kumquats, limequats (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0,02 (2)

0161050

Carambola's, stervrucht (Bilimbi (blimbing))

 

 

 (3)

0161060

Kaki's

 

 

 (3)

0161070

Jambolans (djamblangs) (Djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (grumichama Eugenia uniflora))

 

 

 (3)

0161990

Overige

 

 

0,02 (2)

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0162010

Kiwi's

 

 

0,02 (2)

0162020

Lychees (Kapulasan, ramboetan, mangosteen)

 

 

0,02 (2)

0162030

Passievruchten

 

 

4

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 

 

 (3)

0162050

Sterappelen

 

 

 (3)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (Zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 

 

 (3)

0162990

Overige

 

 

0,02 (2)

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

 

 

0163010

Avocado's

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0163020

Bananen (Dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

0,2

0,02 (2)

0,05

0163030

Mango's

0,02 (2)

0,05

0,5

0163040

Papaja's

0,02 (2)

0,05

1

0163050

Granaatappels

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0163060

Cherimoya's (Custardappel, suikerappel (zoetzak), ilama en andere middelgrote Annonaceae)

0,02 (2)

0,02 (2)

 (3)

0163070

Guaves (Rode pitaya of drakenvrucht (Hylocereus undatus))

0,02 (2)

0,02 (2)

 (3)

0163080

Ananassen

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0163090

Broodvruchten (Nangka (jackfruit))

0,02 (2)

0,02 (2)

 (3)

0163100

Doerians

0,02 (2)

0,02 (2)

 (3)

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

0,02 (2)

0,02 (2)

 (3)

0163990

Overige

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

 

 

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

 

 

 

0211000

a)

Aardappelen

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0212010

Cassave (Taro, eddo (eddoe), yautia)

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

0212030

Yams (Yamboon (jicama))

 

 

 

0212040

Pijlwortel

 

 

 (3)

0212990

Overige

 

 

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

 

0213010

Rode bieten

0,02 (2)

0,1

0,02 (2)

0213020

Wortelen

0,02 (2)

0,1

0,05

0213030

Knolselderij

0,02 (2)

0,3

0,02 (2)

0213040

Mierikswortel (Engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

0,02 (2)

0,3

0,02 (2)

0213050

Aardperen (topinamboers)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0213060

Pastinaken

0,02 (2)

0,3

0,04

0213070

Wortelpeterselie

0,02 (2)

0,1

0,04

0213080

Radijzen (Rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, tijgernoot (Cyperus esculentus))

0,2

0,2

0,02 (2)

0213090

Schorseneren (Zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer (oesterplant))

0,02 (2)

0,1

0,04

0213100

Koolrapen

0,02 (2)

0,02 (2)

0,04

0213110

Rapen

0,02 (2)

0,02 (2)

0,04

0213990

Overige

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0220000

ii)

Bolgewassen

0,02 (2)

 

 

0220010

Knoflook

 

0,2

0,02 (2)

0220020

Uien (Zilveruitjes)

 

0,2

0,02 (2)

0220030

Sjalotten

 

0,2

0,02 (2)

0220040

Bosuien (Stengelui en dergelijke)

 

1,5

0,1

0220990

Overige

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0230000

iii)

Vruchtgroenten

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae

 

 

 

0231010

Tomaten (Kerstomaat, boomtomaat, physalis, gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense))

0,5

0,3

0,5

0231020

Pepers (paprika's) (Chilipeper)

0,3

0,5

0,3

0231030

Aubergines (Pepino)

0,5

0,3

0,3

0231040

Okra's, okers

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0231990

Overige

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,5

 

0,2

0232010

Komkommers

 

0,3

 

0232020

Augurken

 

0,5

 

0232030

Courgettes (Zomerpompoen, patisson)

 

0,5

 

0232990

Overige

 

0,02 (2)

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,5

0,5

 

0233010

Meloenen (Kiwano)

 

 

0,3

0233020

Pompoenen (Winterpompoen)

 

 

0,2

0233030

Watermeloenen

 

 

0,2

0233990

Overige

 

 

0,02 (2)

0234000

d)

Suikermaïs

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0240000

iv)

Koolsoorten

 

 

 

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

0,3

0,1

 

0241010

Broccoli (Chinese broccoli, choisum)

 

 

0,05

0241020

Bloemkool

 

 

0,05

0241990

Overige

 

 

0,02 (2)

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

 

 

0242010

Spruitjes

0,1

0,2

0,5

0242020

Sluitkool (Spitskool, rode kool, savooiekool, witte kool)

3

0,2

0,3

0242990

Overige

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0243000

c)

Bladkoolachtigen

 

1,5

3

0243010

Chinese kool (Mosterdkool, paksoi, tatsoi, choi sum, petsai)

3

 

 

0243020

Boerenkool (Boerenkool (krulkool), Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

0,2

 

 

0243990

Overige

0,02 (2)

 

 

0244000

d)

Koolrabi

0,02 (2)

0,02 (2)

0,5

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

 

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

 

 

 

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

30

10

0,02 (2)

0251020

Sla (Kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

2

2

10

0251030

Andijvie (Wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof)

2

2

10

0251040

Tuinkers

0,02 (2)

2

0,02 (2)

0251050

Winterkers

0,02 (2)

2

 (3)

0251060

Raketsla, rucola (Grote zandkool)

0,02 (2)

2

0,02 (2)

0251070

Rode amsoi

0,02 (2)

2

 (3)

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp. (Mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleaf-koolgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst))

1

2

0,02 (2)

0251990

Overige

0,02 (2)

2

0,02 (2)

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

 

 

0,02 (2)

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant))

2

0,5

 

0252020

Postelein (Winterpostelein, zomerpostelein, zuring, zeekraal, (Salsola soda) monniksbaard (agretti))

0,02 (2)

2

 (3)

0252030

Snijbiet (Bladeren van de biet)

0,02 (2)

0,5

 

0252990

Overige

0,02 (2)

0,5

 

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren)

2

0,02 (2)

 (3)

0254000

d)

Waterkers

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0255000

e)

Witlof

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0256000

f)

Kruiden

 

2

10

0256010

Kervel

2

 

 

0256020

Bieslook

2

 

 

0256030

Bladselderij (Venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiaceae-bladeren)

2

 

 

0256040

Peterselie

2

 

 

0256050

Salie (Winterbonenkruid, bonenkruid)

2

 

 (3)

0256060

Rozemarijn

2

 

 (3)

0256070

Tijm (Marjolein, oregano)

2

 

 (3)

0256080

Basilicum (Citroenmelisse, munt, pepermunt)

15

 

 (3)

0256090

Laurierblad

2

 

 (3)

0256100

Dragon (Hysop)

2

 

 (3)

0256990

Overige (Eetbare bloemen)

2

 

 

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

 

0,02 (2)

 

0260010

Bonen (met peul) (Sperzieboon (prinsessenboon, slaboon), pronkboon, snijboon, kousenband)

0,3

 

0,5

0260020

Bonen (zonder peul) (Tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0260030

Erwten (met peul) (Peultjes (suikererwt))

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0260040

Erwten (zonder peul) (Doperwt, groene erwt, keker)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0260050

Linzen

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0260990

Overige

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

 

 

 

0270010

Asperges

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0270020

Kardoen

3

0,02 (2)

0,02 (2)

0270030

Bleekselderij

2

0,02 (2)

1

0270040

Knolvenkel

3

0,02 (2)

0,02 (2)

0270050

Artisjokken

0,1

2

0,2

0270060

Prei

0,02 (2)

0,5

0,2

0270070

Rabarber

3

0,02 (2)

0,02 (2)

0270080

Bamboescheuten

0,02 (2)

0,02 (2)

 (3)

0270090

Palmharten

0,02 (2)

0,02 (2)

 (3)

0270990

Overige

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0280000

viii)

Fungi

0,02 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0280010

Gekweekt (Champignon, oesterzwam, shii-take)

 

 

 

0280020

Wild (Cantharel, truffel, morielje, Eekhoorntjesbrood)

 

 

 

0280990

Overige

 

 

 

0290000

ix)

Zeewier

0,02 (2)

0,02 (2)

 (3)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

 

0,3

0,02 (2)

0300010

Bonen (Tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

0,1

 

 

0300020

Linzen

0,02 (2)

 

 

0300030

Erwten (Kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

0,02 (2)

 

 

0300040

Lupines

0,02 (2)

 

 

0300990

Overige

0,02 (2)

 

 

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

 

 

0401000

i)

Oliehoudende zaden

 

 

0,05 (2)

0401010

Lijnzaad

0,05 (2)

0,2

 

0401020

Pinda's

0,05 (2)

0,04

 

0401030

Papaverzaad

0,05 (2)

0,2

 

0401040

Sesamzaad

0,05 (2)

0,2

 

0401050

Zonnebloempitten

0,05 (2)

0,3

 

0401060

Koolzaad (Voederkoolzaad, raapzaad)

0,05 (2)

0,2

 

0401070

Sojabonen

0,5

0,02 (2)

 

0401080

Mosterdzaad

0,05 (2)

0,2

 

0401090

Katoenzaad

0,05 (2)

0,3

 

0401100

Pompoenzaad (Andere zaden van Cucurbitaceae)

0,05 (2)

0,02 (2)

 

0401110

Saffloer

0,05 (2)

0,2

 (3)

0401120

Komkommerkruid

0,05 (2)

0,2

 (3)

0401130

Huttentut

0,05 (2)

0,2

 (3)

0401140

Hennepzaad

0,05 (2)

0,02 (2)

 

0401150

Wonderboom

0,05 (2)

0,2

 (3)

0401990

Overige

0,05 (2)

0,02 (2)

 

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

0,3

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 

 

 (3)

0402030

Palmvruchten

 

 

 (3)

0402040

Kapok

 

 

 (3)

0402990

Overige

 

 

0,05 (2)

0500000

5.

GRANEN

0,02 (2)

 

 

0500010

Gerst

 

0,3

0,3

0500020

Boekweit (Amarant, quinoa)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0500030

Maïs

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0500040

Gierst (Trosgierst, teff)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0500050

Haver

 

0,3

0,02 (2)

0500060

Rijst

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0500070

Rogge

 

0,1

0,05

0500080

Sorghum

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0500090

Tarwe (Spelt, triticale)

 

0,1

0,05

0500990

Overige

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

 

 

0,05 (2)

0610000

i)

Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0620000

ii)

Koffiebonen

0,05 (2)

0,2

 (3)

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

10

0,05 (2)

 (3)

0631000

a)

Bloemen

 

 

 (3)

0631010

Kamille (bloem)

 

 

 (3)

0631020

Hibiscus (bloem)

 

 

 (3)

0631030

Rozenblaadjes

 

 

 (3)

0631040

Jasmijn (bloem) (Vlierbloesem (Sambucus nigra))

 

 

 (3)

0631050

Lindebloesem

 

 

 (3)

0631990

Overige

 

 

 (3)

0632000

b)

Bladeren

 

 

 (3)

0632010

Aardbei (blad)

 

 

 (3)

0632020

Rooibos (blad) (Ginkgo (blad))

 

 

 (3)

0632030

Maté

 

 

 (3)

0632990

Overige

 

 

 (3)

0633000

c)

Wortels

 

 

 (3)

0633010

Valeriaanwortel

 

 

 (3)

0633020

Ginsengwortel

 

 

 (3)

0633990

Overige

 

 

 (3)

0639000

d)

Andere kruidenthee

 

 

 (3)

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd)

0,05 (2)

0,05 (2)

 (3)

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

0,05 (2)

0,05 (2)

 (3)

0700000

7.

HOP (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder

0,05 (2)

10

30

0800000

8.

SPECERIJEN

0,05 (2)

0,05 (2)

 (3)

0810000

i)

Zaden

 

 

 (3)

0810010

Anijs

 

 

 (3)

0810020

Zwarte komijn

 

 

 (3)

0810030

Selderijzaad (Lavaszaad)

 

 

 (3)

0810040

Korianderzaad

 

 

 (3)

0810050

Komijnzaad

 

 

 (3)

0810060

Dillezaad

 

 

 (3)

0810070

Venkelzaad

 

 

 (3)

0810080

Fenegriek

 

 

 (3)

0810090

Nootmuskaat

 

 

 (3)

0810990

Overige

 

 

 (3)

0820000

ii)

Vruchten en bessen

 

 

 (3)

0820010

Piment

 

 

 (3)

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 

 

 (3)

0820030

Karwij

 

 

 (3)

0820040

Kardemom

 

 

 (3)

0820050

Jeneverbessen

 

 

 (3)

0820060

Peper, zwart en wit (Lange peper, roze peper)

 

 

 (3)

0820070

Vanillestokjes

 

 

 (3)

0820080

Tamarinde

 

 

 (3)

0820990

Overige

 

 

 (3)

0830000

iii)

Bast

 

 

 (3)

0830010

Kaneel (Cassia)

 

 

 (3)

0830990

Overige

 

 

 (3)

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 

 

 (3)

0840010

Zoethout

 

 

 (3)

0840020

Gember

 

 

 (3)

0840030

Geelwortel

 

 

 (3)

0840040

Mierikswortel

 

 

 (3)

0840990

Overige

 

 

 (3)

0850000

v)

Knoppen

 

 

 (3)

0850010

Kruidnagels

 

 

 (3)

0850020

Kappertjes

 

 

 (3)

0850990

Overige

 

 

 (3)

0860000

vi)

Stempels

 

 

 (3)

0860010

Saffraan

 

 

 (3)

0860990

Overige

 

 

 (3)

0870000

vii)

Zaadrokken

 

 

 (3)

0870010

Foelie

 

 

 (3)

0870990

Overige

 

 

 (3)

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

 

0,02 (2)

 (3)

0900010

Suikerbiet

0,1

 

 (3)

0900020

Suikerriet

0,02 (2)

 

 (3)

0900030

Wortelcichorei

0,02 (2)

 

 (3)

0900990

Overige

0,02 (2)

 

 (3)

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG – LANDDIEREN

 

 

 

1010000

i)

Vlees, vleesbereidingen, slachtafvallen, bloed, dierlijke vetten, vers, gekoeld of bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt of verwerkt tot meel of poeder, andere verwerkte producten zoals worst, bereidingen van deze producten voor menselijke consumptie

 

0,05 (2)

0,04 (2)

1011000

a)

Varkens

 

 

 

1011010

Vlees

2

 

 

1011020

Spek (ander dan doorregen spek) en vet

2

 

 

1011030

Lever

0,05

 

 

1011040

Nier

0,05

 

 

1011050

Eetbare slachtafvallen

0,05

 

 

1011990

Overige

0,01 (2)

 

 

1012000

b)

Runderen

 

 

 

1012010

Vlees

2

 

 

1012020

Vet

2

 

 

1012030

Lever

0,05

 

 

1012040

Nier

0,05

 

 

1012050

Eetbare slachtafvallen

0,05

 

 

1012990

Overige

0,01 (2)

 

 

1013000

c)

Schapen

 

 

 

1013010

Vlees

2

 

 

1013020

Vet

2

 

 

1013030

Lever

0,05

 

 

1013040

Nier

0,05

 

 

1013050

Eetbare slachtafvallen

0,05

 

 

1013990

Overige

0,01 (2)

 

 

1014000

d)

Geiten

 

 

 

1014010

Vlees

2

 

 

1014020

Vet

2

 

 

1014030

Lever

0,05

 

 

1014040

Nier

0,05

 

 

1014050

Eetbare slachtafvallen

0,05

 

 

1014990

Overige

0,01 (2)

 

 

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

 

 

 (3)

1015010

Vlees

2

 

 (3)

1015020

Vet

2

 

 (3)

1015030

Lever

0,05

 

 (3)

1015040

Nier

0,05

 

 (3)

1015050

Eetbare slachtafvallen

0,05

 

 (3)

1015990

Overige

0,01 (2)

 

 (3)

1016000

f)

Pluimvee – kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

 

 

 

1016010

Vlees

0,3

 

 

1016020

Vet

0,3

 

 

1016030

Lever

0,01 (2)

 

 

1016040

Nier

0,01 (2)

 

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

0,01 (2)

 

 

1016990

Overige

0,01 (2)

 

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (Konijn, kangoeroe)

 

 

 (3)

1017010

Vlees

2

 

 (3)

1017020

Vet

2

 

 (3)

1017030

Lever

0,05

 

 (3)

1017040

Nier

0,05

 

 (3)

1017050

Eetbare slachtafvallen

0,05

 

 (3)

1017990

Overige

0,01 (2)

 

 (3)

1020000

ii)

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, boter en andere van melk afkomstige vetstoffen, kaas en wrongel

0,1

0,01 (2)

0,02 (2)

1020010

Runderen

 

 

 

1020020

Schapen

 

 

 

1020030

Geiten

 

 

 

1020040

Paarden

 

 

 

1020990

Overige

 

 

 

1030000

iii)

Vogeleieren, vers, verduurzaamd of gekookt eieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere wijze verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

0,02

0,05 (2)

0,04 (2)

1030010

Kippen

 

 

 

1030020

Eenden

 

 

 (3)

1030030

Ganzen

 

 

 (3)

1030040

Kwartels

 

 

 (3)

1030990

Overige

 

 

 (3)

1040000

iv)

Honing (Koninginnengelei, pollen)

0,02

0,05 (2)

 (3)

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (Kikkerbilletjes, krokodillen)

0,02

0,05 (2)

 (3)

1060000

vi)

Slakken

0,02

0,05 (2)

 (3)

1070000

vii)

Andere producten van landdieren

0,02

0,05 (2)

 (3)

(F)= Vetoplosbaar

Trifloxystrobin (F)

Trifloxystrobine - code 1000000: de som van trifloxystrobine en zijn metaboliet (E, E)-methoxyimino- {2-[1-(3-trifluormethyl-fenyl)-ethylideenamino-oxymethyl]-fenyl}-azijnzuur (CGA 321113)”

(2)

In deel A van bijlage III wordt de kolom voor dimethomorf vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (a) (4)

Dimethomorf

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

 

0110000

i)

Citrusvruchten

 

0110010

Grapefruits (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

0,05 (5)

0110020

Sinaasappelen (Bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

0,8

0110030

Citroenen (Citroen, limoen)

0,05 (5)

0110040

Lemmetjes

0,05 (5)

0110050

Mandarijnen (Clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen)

0,05 (5)

0110990

Overige

0,05 (5)

0120000

ii)

Noten (al dan niet in de dop, schil of schaal)

0,05 (5)

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten (Lambertsnoot)

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige

 

0130000

iii)

Pitvruchten

0,05 (5)

0130010

Appelen (Wilde appel)

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

0130030

Kweeperen

 

0130040

Mispels

 

0130050

Loquats (Japanse mispels)

 

0130990

Overige

 

0140000

iv)

Steenvruchten

0,05 (5)

0140010

Abrikozen

 

0140020

Kersen (Zoete kers, zure kers)

 

0140030

Perziken (Nectarines en soortgelijke kruisingen)

 

0140040

Pruimen (Kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim)

 

0140990

Overige

 

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

3

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

Aardbeien

0,7

0153000

c)

Rubussoorten

0,05 (5)

0153010

Bramen

 

0153020

Dauwbramen (Loganbes, boysenbes, kruipbraam)

 

0153030

Frambozen (Wijnbes, poolbraam/fram-boos, (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x idaeus))

 

0153990

Overige

 

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

0,05 (5)

0154010

Blauwe bessen (Blauwe bosbes)

 

0154020

Veenbessen (Vossenbes (rode bosbes))

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

 

0154040

Kruisbessen (Kruisingen met andere ribessoorten)

 

0154050

Rozenbottels

 

0154060

Moerbeien (Aardbeiboomvrucht)

 

0154070

Azaroles (Middellandse-zeemispels)5 (Kiwibes (Actinidia arguta))

 

0154080

Vlierbessen (Zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

 

0154990

Overige

 

0160000

vi)

Diverse vruchten

0,05 (5)

0161000

a)

Met eetbare schil

 

0161010

Dadels

 

0161020

Vijgen

 

0161030

Tafelolijven

 

0161040

Kumquats (Marumi-kumquats, nagami-kumquats, limequats (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

0161050

Carambola's, stervrucht (Bilimbi (blimbing))

 

0161060

Kaki's

 

0161070

Jambolans (djamblangs) (Djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (grumichama Eugenia uniflora))

 

0161990

Overige

 

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

 

0162010

Kiwi's

 

0162020

Lychees (Kapulasan, ramboetan, mangosteen)

 

0162030

Passievruchten

 

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 

0162050

Sterappelen

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (Zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 

0162990

Overige

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

0163010

Avocado's

 

0163020

Bananen (Dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

 

0163030

Mango's

 

0163040

Papaja's

 

0163050

Granaatappels

 

0163060

Cherimoya's (Custardappel, suikerappel (zoetzak), ilama en andere middelgrote Annonaceae)

 

0163070

Guaves (Rode pitaya of drakenvrucht (Hylocereus undatus))

 

0163080

Ananassen

 

0163090

Broodvruchten (Nangka (jackfruit))

 

0163100

Doerians

 

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 

0163990

Overige

 

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

 

0211000

a)

Aardappelen

0,5

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

0,05 (5)

0212010

Cassave (Taro, eddo (eddoe), yautia)

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams (Yamboon (jicama))

 

0212040

Pijlwortel

 

0212990

Overige

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

0213010

Rode bieten

0,05 (5)

0213020

Wortelen

0,05 (5)

0213030

Knolselderij

0,05 (5)

0213040

Mierikswortel (Engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

0,05 (5)

0213050

Aardperen (topinamboers)

0,05 (5)

0213060

Pastinaken

0,05 (5)

0213070

Wortelpeterselie

0,05 (5)

0213080

Radijzen (Rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, tijgernoot (Cyperus esculentus))

1

0213090

Schorseneren (Zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer (oesterplant))

0,05 (5)

0213100

Koolrapen

0,05 (5)

0213110

Rapen

0,05 (5)

0213990

Overige

0,05 (5)

0220000

ii)

Bolgewassen

 

0220010

Knoflook

0,6

0220020

Uien (Zilveruitjes)

0,6

0220030

Sjalotten

0,6

0220040

Bosuien (Stengelui en dergelijke)

0,3

0220990

Overige

0,1

0230000

iii)

Vruchtgroenten

 

0231000

a)

Solanaceae

 

0231010

Tomaten (Kerstomaat, boomtomaat, physalis, gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense))

1

0231020

Pepers (paprika's) (Chilipeper)

0,5

0231030

Aubergines (Pepino)

0,3

0231040

Okra's, okers

0,05 (5)

0231990

Overige

0,05 (5)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

1

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes (Zomerpompoen, patisson)

 

0232990

Overige

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

0233010

Meloenen (Kiwano)

1

0233020

Pompoenen (Winterpompoen)

0,05 (5)

0233030

Watermeloenen

0,05 (5)

0233990

Overige

0,05 (5)

0234000

d)

Suikermaïs

0,05 (5)

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

0,05 (5)

0240000

iv)

Koolsoorten

 

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

 

0241010

Broccoli (Chinese broccoli, choisum)

5

0241020

Bloemkool

0,05 (5)

0241990

Overige

0,05 (5)

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

0242010

Spruitjes

0,05 (5)

0242020

Sluitkool (Spitskool, rode kool, savooiekool, witte kool)

6

0242990

Overige

0,05 (5)

0243000

c)

Bladkoolachtigen

3

0243010

Chinese kool (Mosterdkool, paksoi, tatsoi, choi sum, petsai)

 

0243020

Boerenkool (Boerenkool (krulkool), Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

0243990

Overige

 

0244000

d)

Koolrabi

0,05 (5)

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

 

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

10

0251020

Sla (Kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

15

0251030

Andijvie (Wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof)

6

0251040

Tuinkers

10

0251050

Winterkers

10

0251060

Raketsla, rucola (Grote zandkool)

10

0251070

Rode amsoi

10

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp. (Mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleaf-koolgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst))

10

0251990

Overige

1

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

 

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant))

1

0252020

Postelein (Winterpostelein, zomerpostelein, zuring, zeekraal, (Salsola soda) monniksbaard (agretti))

1

0252030

Snijbiet (Bladeren van de biet)

1

0252990

Overige

0,05 (5)

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren)

10

0254000

d)

Waterkers

10

0255000

e)

Witlof

10

0256000

f)

Kruiden

10

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij (Venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiaceae-bladeren)

 

0256040

Peterselie

 

0256050

Salie (Winterbonenkruid, bonenkruid)

 

0256060

Rozemarijn

 

0256070

Tijm (Marjolein, oregano)

 

0256080

Basilicum (Citroenmelisse, munt, pepermunt)

 

0256090

Laurierblad

 

0256100

Dragon (Hysop)

 

0256990

Overige (Eetbare bloemen)

 

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

 

0260010

Bonen (met peul) (Sperzieboon (prinsessenboon, slaboon), pronkboon, snijboon, kousenband)

0,05 (5)

0260020

Bonen (zonder peul) (Tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

0,05 (5)

0260030

Erwten (met peul) (Peultjes (suikererwt))

0,05 (5)

0260040

Erwten (zonder peul) (Doperwt, groene erwt, keker)

0,1

0260050

Linzen

0,05 (5)

0260990

Overige

0,05 (5)

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

 

0270010

Asperges

0,05 (5)

0270020

Kardoen

0,05 (5)

0270030

Bleekselderij

15

0270040

Knolvenkel

0,05 (5)

0270050

Artisjokken

2

0270060

Prei

1,5

0270070

Rabarber

0,05 (5)

0270080

Bamboescheuten

0,05 (5)

0270090

Palmharten

0,05 (5)

0270990

Overige

0,05 (5)

0280000

viii)

Fungi

0,05 (5)

0280010

Gekweekt (Champignon, oesterzwam, shii-take)

 

0280020

Wild (Cantharel, truffel, morielje, Eekhoorntjesbrood)

 

0280990

Overige

 

0290000

ix)

Zeewier

0,05 (5)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,05 (5)

0300010

Bonen (Tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten (Kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

 

0300040

Lupines

 

0300990

Overige

 

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,05 (5)

0401000

i)

Oliehoudende zaden

 

0401010

Lijnzaad

 

0401020

Pinda's

 

0401030

Papaverzaad

 

0401040

Sesamzaad

 

0401050

Zonnebloempitten

 

0401060

Koolzaad (Voederkoolzaad, raapzaad)

 

0401070

Sojabonen

 

0401080

Mosterdzaad

 

0401090

Katoenzaad

 

0401100

Pompoenzaad (Andere zaden van Cucurbitaceae)

 

0401110

Saffloer

 

0401120

Komkommerkruid

 

0401130

Huttentut

 

0401140

Hennepzaad

 

0401150

Wonderboom

 

0401990

Overige

 

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 

0402030

Palmvruchten

 

0402040

Kapok

 

0402990

Overige

 

0500000

5.

GRANEN

0,05 (5)

0500010

Gerst

 

0500020

Boekweit (Amarant, quinoa)

 

0500030

Maïs

 

0500040

Gierst (Trosgierst, teff)

 

0500050

Haver

 

0500060

Rijst

 

0500070

Rogge

 

0500080

Sorghum

 

0500090

Tarwe (Spelt, triticale)

 

0500990

Overige

 

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

0,05 (5)

0610000

i)

Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)

 

0620000

ii)

Koffiebonen

 

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 

0631000

a)

Bloemen

 

0631010

Kamille (bloem)

 

0631020

Hibiscus (bloem)

 

0631030

Rozenblaadjes

 

0631040

Jasmijn (bloem) (Vlierbloesem (Sambucus nigra))

 

0631050

Lindebloesem

 

0631990

Overige

 

0632000

b)

Bladeren

 

0632010

Aardbei (blad)

 

0632020

Rooibos (blad) (Ginkgo (blad))

 

0632030

Maté

 

0632990

Overige

 

0633000

c)

Wortels

 

0633010

Valeriaanwortel

 

0633020

Ginsengwortel

 

0633990

Overige

 

0639000

d)

Andere kruidenthee

 

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd)

 

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

 

0700000

7.

HOP (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder

50

0800000

8.

SPECERIJEN

0,05 (5)

0810000

i)

Zaden

 

0810010

Anijs

 

0810020

Zwarte komijn

 

0810030

Selderijzaad (Lavaszaad)

 

0810040

Korianderzaad

 

0810050

Komijnzaad

 

0810060

Dillezaad

 

0810070

Venkelzaad

 

0810080

Fenegriek

 

0810090

Nootmuskaat

 

0810990

Overige

 

0820000

ii)

Vruchten en bessen

 

0820010

Piment

 

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 

0820030

Karwij

 

0820040

Kardemom

 

0820050

Jeneverbessen

 

0820060

Peper, zwart en wit (Lange peper, roze peper)

 

0820070

Vanillestokjes

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Overige

 

0830000

iii)

Bast

 

0830010

Kaneel (Cassia)

 

0830990

Overige

 

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

 

0840020

Gember

 

0840030

Geelwortel

 

0840040

Mierikswortel

 

0840990

Overige

 

0850000

v)

Knoppen

 

0850010

Kruidnagels

 

0850020

Kappertjes

 

0850990

Overige

 

0860000

vi)

Stempels

 

0860010

Saffraan

 

0860990

Overige

 

0870000

vii)

Zaadrokken

 

0870010

Foelie

 

0870990

Overige

 

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

0,05 (5)

0900010

Suikerbiet

 

0900020

Suikerriet

 

0900030

Wortelcichorei

 

0900990

Overige

 

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG – LANDDIEREN

0,05 (5)

1010000

i)

Vlees, vleesbereidingen, slachtafvallen, bloed, dierlijke vetten, vers, gekoeld of bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt of verwerkt tot meel of poeder, andere verwerkte producten zoals worst, bereidingen van deze producten voor menselijke consumptie

 

1011000

a)

Varkens

 

1011010

Vlees

 

1011020

Spek (ander dan doorregen spek) en vet

 

1011030

Lever

 

1011040

Nier

 

1011050

Eetbare slachtafvallen

 

1011990

Overige

 

1012000

b)

Runderen

 

1012010

Vlees

 

1012020

Vet

 

1012030

Lever

 

1012040

Nier

 

1012050

Eetbare slachtafvallen

 

1012990

Overige

 

1013000

c)

Schapen

 

1013010

Vlees

 

1013020

Vet

 

1013030

Lever

 

1013040

Nier

 

1013050

Eetbare slachtafvallen

 

1013990

Overige

 

1014000

d)

Geiten

 

1014010

Vlees

 

1014020

Vet

 

1014030

Lever

 

1014040

Nier

 

1014050

Eetbare slachtafvallen

 

1014990

Overige

 

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

 

1015010

Vlees

 

1015020

Vet

 

1015030

Lever

 

1015040

Nier

 

1015050

Eetbare slachtafvallen

 

1015990

Overige

 

1016000

f)

Pluimvee – kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

 

1016010

Vlees

 

1016020

Vet

 

1016030

Lever

 

1016040

Nier

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

 

1016990

Overige

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (Konijn, kangoeroe)

 

1017010

Vlees

 

1017020

Vet

 

1017030

Lever

 

1017040

Nier

 

1017050

Eetbare slachtafvallen

 

1017990

Overige

 

1020000

ii)

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, boter en andere van melk afkomstige vetstoffen, kaas en wrongel

 

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige

 

1030000

iii)

Vogeleieren, vers, verduurzaamd of gekookt eieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere wijze verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

 

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 

1030030

Ganzen

 

1030040

Kwartels

 

1030990

Overige

 

1040000

iv)

Honing (Koninginnengelei, pollen)

 

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (Kikkerbilletjes, krokodillen)

 

1060000

vi)

Slakken

 

1070000

vii)

Andere producten van landdieren

 


(1)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(2)  Bepaalbaarheidsgrens

(3)  Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor de MRL in bijlage III, deel B, geldt.

(F)= Vetoplosbaar

Trifloxystrobin (F)

Trifloxystrobine - code 1000000: de som van trifloxystrobine en zijn metaboliet (E, E)-methoxyimino- {2-[1-(3-trifluormethyl-fenyl)-ethylideenamino-oxymethyl]-fenyl}-azijnzuur (CGA 321113)”

(4)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(5)  Bepaalbaarheidsgrens”


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving