Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.5

VERORDENING (EU) Nr. 34/2013 VAN DE COMMISSIE

van 16 januari 2013

tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 2-fenylfenol, ametoctradin, Aureobasidium pullulans stammen DSM 14940 en DSM 14941, cyproconazool, difenoconazool, dithiocarbamaten, folpet, propamocarb, spinosad, spirodiclofen, tebufenpyrad en tetraconazool in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor 2-fenylfenol, diquat, dithiocarbamaten en folpet zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor ametoctradin, bixafen, cyproconazool, difenoconazool, epoxiconazool, propamocarb, spinosad, spirodiclofen, tebufenpyrad en tetraconazool zijn MRL's vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor Aureobasidium pullulans stammen DSM 14940 en DSM 14941 zijn geen specifieke MRL's in de bijlagen II en III vastgesteld en de stof is evenmin opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005, zodat de standaardwaarde van 0,01 mg/kg van toepassing is.

(2)

In de context van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof ametoctradin bevat op prei is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediend.

(3)

Wat bixafen betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor koolzaad, lijnzaad, papaverzaad en mosterdzaad. Wat cyproconazool betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor papaverzaad. Wat difenoconazool betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor frambozen, bramen en cucurbitaceae (eetbare schil). Wat diquat betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor bernagie. Wat dithiocarbamaten betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor knoflook, uien, sjalotten, cucurbitaceae en asperges. Wat epoxiconazool betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor producten van dierlijke oorsprong, rekening houdend met de residugehalten in diervoeders als gevolg van het gebruik van epoxiconazool op mais. Wat folpet betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor wijndruiven. Wat propamocarb betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor boerenkool. Wat spinosad betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor selderij, knolvenkel, frambozen en bramen. Wat spirodiclofen betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor aardbeien en bananen. Wat tebufenpyrad betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor komkommers en courgettes. Wat tetraconazool betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor raapzaad.

(4)

In de context van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof Aureobasidium pullulans stammen DSM 14940 en DSM 14941 bevat, is overeenkomstig artikel6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot opname van die werkzame stof in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 ingediend.

(5)

Overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 is een aanvraag ingediend voor ametoctradin op aardappelen, tropische wortel- en knolgewassen, uien, knoflook, sjalotten, bosuien, tomaten, paprika's, aubergines, okra's, andere solanaceae, komkommers, augurken, courgettes, andere cucurbitaceae (eetbare schil), cucurbitaceae (niet-eetbare schil), broccoli, sluitkool, Chinese kool, sla, andijvie, tuinkers, winterkers, rucola/raketsla, amsoi, bladeren en spruiten van Brassica spp., spinazie, snijbiet, postelein, selderij, knolvenkel en hop. De aanvrager voert aan dat het toegestane gebruik van ametoctradin op dergelijke gewassen in de Verenigde Staten en Canada leidt tot residuen die de MRL's in Verordening (EG) nr. 396/2005 overschrijden en dat hogere MRL's nodig zijn om handelsbarrières voor de invoer van deze gewassen te vermijden.

(6)

Wat spirodiclofen betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend om de bestaande MRL's voor papaja's, avocado's en mango's te verhogen omdat het toegestane gebruik van die stof op dergelijke gewassen in de Verenigde Staten leidt tot residuen die de MRL's in Verordening (EG) nr. 396/2005 overschrijden. Om handelsbarrières voor de invoer van deze gewassen te vermijden zijn hogere MRL's noodzakelijk.

(7)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn deze aanvragen door de betrokken lidstaten geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen bij de Commissie ingediend.

(8)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en, indien relevant, voor dieren en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL's uitgebracht (2). Zij heeft deze adviezen naar de Commissie en de lidstaten gestuurd en bekendgemaakt.

(9)

De EFSA heeft in haar met redenen omklede adviezen geconcludeerd dat, wat het gebruik van ametoctradin op bosuien betreft, de ingediende gegevens niet toereikend zijn om een nieuwe MRL vast te stellen. Voor tomaten en paprika's blijkt uit de ingediende gegevens niet dat het nodig is om de bestaande MRL's te wijzigen. Wat het gebruik van bixafen op koolzaad, lijnzaad, papaverzaad en mosterdzaad betreft, zijn de ingediende gegevens niet toereikend om een nieuwe MRL vast te stellen. Wat diquat betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat het beoogde gebruik niet toereikend door residugegevens wordt gestaafd en dat momenteel geen nieuwe toepassingen kunnen worden toegestaan voordat een omvattende evaluatie van de bestaande MRL's is uitgevoerd. Wat de residuen van epoxiconazool in dierlijke producten betreft, blijkt uit de ingediende gegevens niet dat het nodig is om de bestaande MRL's te wijzigen. Wat het gebruik van spirodiclofen op aardbeien betreft, zijn de ingediende gegevens niet toereikend om een nieuwe MRL vast te stellen.

(10)

Wat van het gebruik van metiram op asperges, uien, sjalotten en cucurbitaceae (eetbare schil) afgeleide dithiocarbamaten betreft, is geen wijziging van de MRL's nodig, aangezien de in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 vastgestelde MRL's identiek zijn aan de gevraagde MRL's.

(11)

Wat Aureobasidium pullulans stammen DSM 14940 en DSM 14941 betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat de opname daarvan in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 dienstig is.

(12)

Wat alle andere toepassingen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door extreme consumptie van de desbetreffende gewassen en producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) of de acute referentiedosis (ARfD) wordt overschreden.

(13)

Wat 2-fenylfenol in citrusvruchten betreft, zijn de MRL's in Verordening (EG) nr. 304/2010 (3) vastgesteld tot en met 30 september 2012, in afwachting van de indiening en evaluatie van twee bijkomende residuproeven op citrusvruchten en deugdelijke studies naar de opslagstabiliteit. Die proeven en gegevens zijn in maart 2012 ingediend bij Spanje, lidstaat-rapporteur voor die stof. Spanje heeft die gegevens geëvalueerd en een evaluatieverslag opgesteld dat op 18 juli 2012 bij de Commissie is ingediend. Om de nodige tijd te geven aan de EFSA voor de evaluatie van dat verslag en aan de Commissie voor het nemen van haar besluit moet de geldigheidsduur van deze MRL's tot en met 30 september 2014 worden verlengd.

(14)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(15)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(16)

Voor de rechtszekerheid moet de wijziging betreffende 2-fenylfenol gelden vanaf 1 oktober 2012.

(17)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, en het Europees Parlement noch de Raad heeft zich daartegen verzet,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Punt 1, onder a), van de bijlage is van toepassing met ingang van 1 oktober 2012.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 januari 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online te vinden op: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for ametoctradin in various commodities. EFSA Journal 2012;10(6):2771 [43 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2771.

 

Met redenen omkleed advies van de EFSA: Potential inclusion of the microorganism Aureobasidium pullulans strains DSM 14940 and DSM 14941 in Annex IV of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2011;9(11):2435 [25 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2435.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for bixafen in oilseed rape, linseed, poppy seed and mustard seed. EFSA Journal 2012; 10(7):2844 [28 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2844.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for cyproconazole in poppy seed. EFSA Journal 2012; 10(7):2834 [26 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2834.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in raspberries, blackberries and cucurbits (edible peel). EFSA Journal 2012; 10(8):2867 [30 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2867.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for diquat in borage (including echium (Echium plantagineum)). EFSA Journal 2012; 10(5):2711 [24 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2711.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dithiocarbamates (expressed as carbon disulfide) in bulb vegetables, cucurbits and asparagus. EFSA Journal 2012;10(7):2846 [36 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2846.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for ametoctradin in various commodities. EFSA Journal 2012;10(6):2795 [34 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2795.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for folpet in wine grapes. EFSA Journal 2012; 10(6):2769 [31 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2769.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propamocarb in radishes and kale. EFSA Journal 2012;10(4):2684 [30 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2684. Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for spinosad in celery, fennel, raspberries and blackberries. EFSA Journal 2012;10(6):2770 [27 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2770.

 

Reasoned opinion on the modification of MRLs for spirodiclofen in strawberries bananas, avocado, mango and papaya. EFSA Journal 2012;10(7):2821 [30 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2821.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tebufenpyrad in cucumbers and courgettes. EFSA Journal 2012;10(6):2793 [25 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2793.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for tetraconazole in rape seed. EFSA Journal 2012;10(7):2842 [31 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2842.

(3)  PB L 94 van 15.04.2010, blz. 1.


BIJLAGE

De bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de kolom voor 2-fenylfenol wordt vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

2-fenylfenol

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

 

0110000

i)

Citrusvruchten

5 (+)

0110010

Grapefruits (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

0110020

Sinaasappelen (Bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

0110030

Citroenen (Citroen, limoen)

 

0110040

Lemmetjes

 

0110050

Mandarijnen (Clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen)

 

0110990

Overige

 

0120000

ii)

Noten (al dan niet in de dop, schil of schaal)

0,1 (2)

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten (Lambertsnoot)

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige

 

0130000

iii)

Pitvruchten

0,05 (2)

0130010

Appelen (Wilde appel)

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

0130030

Kweeperen

 

0130040

Mispels

 (3)

0130050

Loquats (Japanse mispels)

 (3)

0130990

Overige

 

0140000

iv)

Steenvruchten

0,05 (2)

0140010

Abrikozen

 

0140020

Kersen (Zoete kers, zure kers)

 

0140030

Perziken (Nectarines en soortgelijke kruisingen)

 

0140040

Pruimen (Kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim)

 

0140990

Overige

 

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

0,05 (2)

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

 

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

Aardbeien

 

0153000

c)

Rubussoorten

 

0153010

Bramen

 

0153020

Dauwbramen (Loganbes, boysenbes, kruipbraam)

 

0153030

Frambozen (Wijnbes, poolbraam/fram-boos, (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x idaeus))

 

0153990

Overige

 

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

 

0154010

Blauwe bessen (Blauwe bosbes)

 

0154020

Veenbessen (Vossenbes (rode bosbes))

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

 

0154040

Kruisbessen (Kruisingen met andere ribessoorten)

 

0154050

Rozenbottels

 (3)

0154060

Moerbeien (Aardbeiboomvrucht)

 (3)

0154070

Azaroles (Middellandse-zeemispels)5 (Kiwibes (Actinidia arguta))

 (3)

0154080

Vlierbessen (Zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

 (3)

0154990

Overige

 

0160000

vi)

Diverse vruchten

0,05 (2)

0161000

a)

Met eetbare schil

 

0161010

Dadels

 

0161020

Vijgen

 

0161030

Tafelolijven

 

0161040

Kumquats (Marumi-kumquats, nagami-kumquats, limequats (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

0161050

Carambola's, stervrucht (Bilimbi (blimbing))

 (3)

0161060

Kaki's

 (3)

0161070

Jambolans (djamblangs) (Djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (grumichama Eugenia uniflora))

 (3)

0161990

Overige

 

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

 

0162010

Kiwi's

 

0162020

Lychees (Kapulasan, ramboetan, mangosteen)

 

0162030

Passievruchten

 

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 (3)

0162050

Sterappelen

 (3)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (Zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 (3)

0162990

Overige

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

0163010

Avocado's

 

0163020

Bananen (Dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

 

0163030

Mango's

 

0163040

Papaja's

 

0163050

Granaatappels

 

0163060

Cherimoya's (Custardappel, suikerappel (zoetzak), ilama en andere middelgrote Annonaceae)

 (3)

0163070

Guaves (Rode pitaya of drakenvrucht (Hylocereus undatus))

 (3)

0163080

Ananassen

 

0163090

Broodvruchten (Nangka (jackfruit))

 (3)

0163100

Doerians

 (3)

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 (3)

0163990

Overige

 

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

0,05 (2)

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

 

0211000

a)

Aardappelen

 

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

 

0212010

Cassave (Taro, eddo (eddoe), yautia)

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams (Yamboon (jicama))

 

0212040

Pijlwortel

 (3)

0212990

Overige

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

0213010

Rode bieten

 

0213020

Wortelen

 

0213030

Knolselderij

 

0213040

Mierikswortel (Engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

 

0213050

Aardperen (topinamboers)

 

0213060

Pastinaken

 

0213070

Wortelpeterselie

 

0213080

Radijzen (Rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, tijgernoot (Cyperus esculentus))

 

0213090

Schorseneren (Zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer (oesterplant))

 

0213100

Koolrapen

 

0213110

Rapen

 

0213990

Overige

 

0220000

ii)

Bolgewassen

 

0220010

Knoflook

 

0220020

Uien (Zilveruitjes)

 

0220030

Sjalotten

 

0220040

Bosuien (Stengelui en dergelijke)

 

0220990

Overige

 

0230000

iii)

Vruchtgroenten

 

0231000

a)

Solanaceae

 

0231010

Tomaten (Kerstomaat, boomtomaat, physalis, gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense))

 

0231020

Pepers (paprika's) (Chilipeper)

 

0231030

Aubergines (Pepino)

 

0231040

Okra's, okers

 

0231990

Overige

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

 

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes (Zomerpompoen, patisson)

 

0232990

Overige

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

0233010

Meloenen (Kiwano)

 

0233020

Pompoenen (Winterpompoen)

 

0233030

Watermeloenen

 

0233990

Overige

 

0234000

d)

Suikermaïs

 

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

 

0240000

iv)

Koolsoorten

 

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

 

0241010

Broccoli (Chinese broccoli, choisum)

 

0241020

Bloemkool

 

0241990

Overige

 

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

0242010

Spruitjes

 

0242020

Sluitkool (Spitskool, rode kool, savooiekool, witte kool)

 

0242990

Overige

 

0243000

c)

Bladkoolachtigen

 

0243010

Chinese kool (Mosterdkool, paksoi, tatsoi, choi sum, petsai)

 

0243020

Boerenkool (Boerenkool (krulkool), Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

0243990

Overige

 

0244000

d)

Koolrabi

 

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

 

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

 

0251020

Sla (Kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

 

0251030

Andijvie (Wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof)

 

0251040

Tuinkers

 

0251050

Winterkers

 (3)

0251060

Raketsla, rucola (Grote zandkool)

 

0251070

Rode amsoi

 (3)

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp. (Mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleaf-koolgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst))

 

0251990

Overige

 

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

 

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant))

 

0252020

Postelein (Winterpostelein, zomerpostelein, zuring, zeekraal, (Salsola soda) monniksbaard (agretti))

 (3)

0252030

Snijbiet (Bladeren van de biet)

 

0252990

Overige

 

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren)

 (3)

0254000

d)

Waterkers

 

0255000

e)

Witlof

 

0256000

f)

Kruiden

 

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij (Venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiaceae-bladeren)

 

0256040

Peterselie

 

0256050

Salie (Winterbonenkruid, bonenkruid)

 (3)

0256060

Rozemarijn

 (3)

0256070

Tijm (Marjolein, oregano)

 (3)

0256080

Basilicum (Citroenmelisse, munt, pepermunt)

 (3)

0256090

Laurierblad

 (3)

0256100

Dragon (Hysop)

 (3)

0256990

Overige (Eetbare bloemen)

 

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

 

0260010

Bonen (met peul) (Sperzieboon (prinsessenboon, slaboon), pronkboon, snijboon, kousenband)

 

0260020

Bonen (zonder peul) (Tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

 

0260030

Erwten (met peul) (Peultjes (suikererwt))

 

0260040

Erwten (zonder peul) (Doperwt, groene erwt, keker)

 

0260050

Linzen

 

0260990

Overige

 

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

 

0270010

Asperges

 

0270020

Kardoen

 

0270030

Bleekselderij

 

0270040

Knolvenkel

 

0270050

Artisjokken

 

0270060

Prei

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bamboescheuten

 (3)

0270090

Palmharten

 (3)

0270990

Overige

 

0280000

viii)

Fungi

 

0280010

Gekweekt (Champignon, oesterzwam, shii-take)

 

0280020

Wild (Cantharel, truffel, morielje, Eekhoorntjesbrood)

 

0280990

Overige

 

0290000

ix)

Zeewier

 (3)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,05 (2)

0300010

Bonen (Tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten (Kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

 

0300040

Lupines

 

0300990

Overige

 

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0401000

i)

Oliehoudende zaden

0,1 (2)

0401010

Lijnzaad

 

0401020

Pinda's

 

0401030

Papaverzaad

 

0401040

Sesamzaad

 

0401050

Zonnebloempitten

 

0401060

Koolzaad (Voederkoolzaad, raapzaad)

 

0401070

Sojabonen

 

0401080

Mosterdzaad

 

0401090

Katoenzaad

 

0401100

Pompoenzaad (Andere zaden van Cucurbitaceae)

 

0401110

Saffloer

 (3)

0401120

Komkommerkruid

 (3)

0401130

Huttentut

 (3)

0401140

Hennepzaad

 

0401150

Wonderboom

 (3)

0401990

Overige

 

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

 

0402010

Olijven voor oliewinning

0,05 (2)

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 (3)

0402030

Palmvruchten

 (3)

0402040

Kapok

 (3)

0402990

Overige

0,1 (3)

0500000

5.

GRANEN

0,05 (2)

0500010

Gerst

 

0500020

Boekweit (Amarant, quinoa)

 

0500030

Maïs

 

0500040

Gierst (Trosgierst, teff)

 

0500050

Haver

 

0500060

Rijst

 

0500070

Rogge

 

0500080

Sorghum

 

0500090

Tarwe (Spelt, triticale)

 

0500990

Overige

 

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

0,1 (2)

0610000

i)

Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)

 

0620000

ii)

Koffiebonen

 (3)

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 (3)

0631000

a)

Bloemen

 (3)

0631010

Kamille (bloem)

 (3)

0631020

Hibiscus (bloem)

 (3)

0631030

Rozenblaadjes

 (3)

0631040

Jasmijn (bloem) (Vlierbloesem (Sambucus nigra))

 (3)

0631050

Lindebloesem

 (3)

0631990

Overige

 (3)

0632000

b)

Bladeren

 (3)

0632010

Aardbei (blad)

 (3)

0632020

Rooibos (blad) (Ginkgo (blad))

 (3)

0632030

Maté

 (3)

0632990

Overige

 (3)

0633000

c)

Wortels

 (3)

0633010

Valeriaanwortel

 (3)

0633020

Ginsengwortel

 (3)

0633990

Overige

 (3)

0639000

d)

Andere kruidenthee

 (3)

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd)

 (3)

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

 (3)

0700000

7.

HOP (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder

0,1 (2)

0800000

8.

SPECERIJEN

 (3)

0810000

i)

Zaden

 (3)

0810010

Anijs

 (3)

0810020

Zwarte komijn

 (3)

0810030

Selderijzaad (Lavaszaad)

 (3)

0810040

Korianderzaad

 (3)

0810050

Komijnzaad

 (3)

0810060

Dillezaad

 (3)

0810070

Venkelzaad

 (3)

0810080

Fenegriek

 (3)

0810090

Nootmuskaat

 (3)

0810990

Overige

 (3)

0820000

ii)

Vruchten en bessen

 (3)

0820010

Piment

 (3)

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 (3)

0820030

Karwij

 (3)

0820040

Kardemom

 (3)

0820050

Jeneverbessen

 (3)

0820060

Peper, zwart en wit (Lange peper, roze peper)

 (3)

0820070

Vanillestokjes

 (3)

0820080

Tamarinde

 (3)

0820990

Overige

 (3)

0830000

iii)

Bast

 (3)

0830010

Kaneel (Cassia)

 (3)

0830990

Overige

 (3)

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 (3)

0840010

Zoethout

 (3)

0840020

Gember

 (3)

0840030

Geelwortel

 (3)

0840040

Mierikswortel

 (3)

0840990

Overige

 (3)

0850000

v)

Knoppen

 (3)

0850010

Kruidnagels

 (3)

0850020

Kappertjes

 (3)

0850990

Overige

 (3)

0860000

vi)

Stempels

 (3)

0860010

Saffraan

 (3)

0860990

Overige

 (3)

0870000

vii)

Zaadrokken

 (3)

0870010

Foelie

 (3)

0870990

Overige

 (3)

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

 (3)

0900010

Suikerbiet

 (3)

0900020

Suikerriet

 (3)

0900030

Wortelcichorei

 (3)

0900990

Overige

 (3)

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG – LANDDIEREN

0,05 (2)

1010000

i)

Vlees, vleesbereidingen, slachtafvallen, bloed, dierlijke vetten, vers, gekoeld of bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt of verwerkt tot meel of poeder, andere verwerkte producten zoals worst, bereidingen van deze producten voor menselijke consumptie

 

1011000

a)

Varkens

 

1011010

Vlees

 

1011020

Spek (ander dan doorregen spek) en vet

 

1011030

Lever

 

1011040

Nier

 

1011050

Eetbare slachtafvallen

 

1011990

Overige

 

1012000

b)

Runderen

 

1012010

Vlees

 

1012020

Vet

 

1012030

Lever

 

1012040

Nier

 

1012050

Eetbare slachtafvallen

 

1012990

Overige

 

1013000

c)

Schapen

 

1013010

Vlees

 

1013020

Vet

 

1013030

Lever

 

1013040

Nier

 

1013050

Eetbare slachtafvallen

 

1013990

Overige

 

1014000

d)

Geiten

 

1014010

Vlees

 

1014020

Vet

 

1014030

Lever

 

1014040

Nier

 

1014050

Eetbare slachtafvallen

 

1014990

Overige

 

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

 (3)

1015010

Vlees

 (3)

1015020

Vet

 (3)

1015030

Lever

 (3)

1015040

Nier

 (3)

1015050

Eetbare slachtafvallen

 (3)

1015990

Overige

 (3)

1016000

f)

Pluimvee – kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

 

1016010

Vlees

 

1016020

Vet

 

1016030

Lever

 

1016040

Nier

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

 

1016990

Overige

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (Konijn, kangoeroe)

 (3)

1017010

Vlees

 (3)

1017020

Vet

 (3)

1017030

Lever

 (3)

1017040

Nier

 (3)

1017050

Eetbare slachtafvallen

 (3)

1017990

Overige

 (3)

1020000

ii)

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, boter en andere van melk afkomstige vetstoffen, kaas en wrongel

 

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige

 

1030000

iii)

Vogeleieren, vers, verduurzaamd of gekookt eieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere wijze verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

 

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 (3)

1030030

Ganzen

 (3)

1030040

Kwartels

 (3)

1030990

Overige

 (3)

1040000

iv)

Honing (Koninginnengelei, pollen)

 (3)

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (Kikkerbilletjes, krokodillen)

 (3)

1060000

vi)

Slakken

 (3)

1070000

vii)

Andere producten van landdieren

 (3)

2-fenylfenol

(+)

MRL geldig tot en met 30 september 2014 in afwachting van de indiening en evaluatie van twee bijkomende residuproeven op citrusvruchten en deugdelijke studies naar de opslagstabiliteit.

0110000

i)

Citrusvruchten

0110010

Grapefruits (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

0110020

Sinaasappelen (Bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

0110030

Citroenen (Citroen, limoen)

0110040

Lemmetjes

0110050

Mandarijnen (Clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen)

0110990

Overige”

b)

de kolommen voor dithiocarbamaten en folpet worden vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (4)

Dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram)

Folpet

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

 

 

0110000

i)

Citrusvruchten

5

0,02 (5)

0110010

Grapefruits (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

 

0110020

Sinaasappelen (Bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

 

0110030

Citroenen (Citroen, limoen)

 

 

0110040

Lemmetjes

 

 

0110050

Mandarijnen (Clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen)

 

 

0110990

Overige

 

 

0120000

ii)

Noten (al dan niet in de dop, schil of schaal)

 

0,02 (5)

0120010

Amandelen

0,05 (5)

 

0120020

Paranoten

0,05 (5)

 

0120030

Cashewnoten

0,05 (5)

 

0120040

Kastanjes

0,05 (5)

 

0120050

Kokosnoten

0,05 (5)

 

0120060

Hazelnoten (Lambertsnoot)

0,05 (5)

 

0120070

Macadamia

0,05 (5)

 

0120080

Pecannoten

0,05 (5)

 

0120090

Pijnboompitten

0,05 (5)

 

0120100

Pistaches

0,05 (5)

 

0120110

Walnoten

0,1

 

0120990

Overige

0,05 (5)

 

0130000

iii)

Pitvruchten

5

3 (+)

0130010

Appelen (Wilde appel)

 

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

 

0130030

Kweeperen

 

 

0130040

Mispels

 (6)

 (6)

0130050

Loquats (Japanse mispels)

 (6)

 (6)

0130990

Overige

 

 

0140000

iv)

Steenvruchten

 

 

0140010

Abrikozen

2 (+)

0,02 (5)

0140020

Kersen (Zoete kers, zure kers)

2 (+)

2

0140030

Perziken (Nectarines en soortgelijke kruisingen)

2 (+)

0,02 (5)

0140040

Pruimen (Kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim)

2 (+)

0,02 (5)

0140990

Overige

0,05 (5)

0,02 (5)

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

5 (+)

 

0151010

Tafeldruiven

 

0,02 (5)

0151020

Wijndruiven

 

10

0152000

b)

Aardbeien

10 (+)

3 (+)

0153000

c)

Rubussoorten

0,05 (5)

 

0153010

Bramen

 

3 (+)

0153020

Dauwbramen (Loganbes, boysenbes, kruipbraam)

 

0,02 (5)

0153030

Frambozen (Wijnbes, poolbraam/fram-boos, (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x idaeus))

 

3 (+)

0153990

Overige

 

0,02 (5)

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

 

 

0154010

Blauwe bessen (Blauwe bosbes)

5

0,02 (5)

0154020

Veenbessen (Vossenbes (rode bosbes))

5

0,02 (5)

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

5 (+)

3 (+)

0154040

Kruisbessen (Kruisingen met andere ribessoorten)

5

3 (+)

0154050

Rozenbottels

 (6)

 (6)

0154060

Moerbeien (Aardbeiboomvrucht)

 (6)

 (6)

0154070

Azaroles (Middellandse-zeemispels)5 (Kiwibes (Actinidia arguta))

 (6)

 (6)

0154080

Vlierbessen (Zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

 (6)

 (6)

0154990

Overige

5

0,02 (5)

0160000

vi)

Diverse vruchten

 

0,02 (5)

0161000

a)

Met eetbare schil

 

 

0161010

Dadels

0,05 (5)

 

0161020

Vijgen

0,05 (5)

 

0161030

Tafelolijven

5 (+)

 

0161040

Kumquats (Marumi-kumquats, nagami-kumquats, limequats (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

0,05 (5)

 

0161050

Carambola's, stervrucht (Bilimbi (blimbing))

 (6)

 (6)

0161060

Kaki's

 (6)

 (6)

0161070

Jambolans (djamblangs) (Djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (grumichama Eugenia uniflora))

 (6)

 (6)

0161990

Overige

0,05 (5)

 

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

0,05 (5)

 

0162010

Kiwi's

 

 

0162020

Lychees (Kapulasan, ramboetan, mangosteen)

 

 

0162030

Passievruchten

 

 

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 (6)

 (6)

0162050

Sterappelen

 (6)

 (6)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (Zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 (6)

 (6)

0162990

Overige

 

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

 

0163010

Avocado's

0,05 (5)

 

0163020

Bananen (Dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

2 (+)

 

0163030

Mango's

2 (+)

 

0163040

Papaja's

7 (+)

 

0163050

Granaatappels

0,05 (5)

 

0163060

Cherimoya's (Custardappel, suikerappel (zoetzak), ilama en andere middelgrote Annonaceae)

 (6)

 (6)

0163070

Guaves (Rode pitaya of drakenvrucht (Hylocereus undatus))

 (6)

 (6)

0163080

Ananassen

0,05 (5)

 

0163090

Broodvruchten (Nangka (jackfruit))

 (6)

 (6)

0163100

Doerians

 (6)

 (6)

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 (6)

 (6)

0163990

Overige

0,05 (5)

 

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

 

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

 

 

0211000

a)

Aardappelen

0,3 (+)

0,1

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

0,05 (5)

0,02 (5)

0212010

Cassave (Taro, eddo (eddoe), yautia)

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

0212030

Yams (Yamboon (jicama))

 

 

0212040

Pijlwortel

 (6)

 (6)

0212990

Overige

 

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

0,02 (5)

0213010

Rode bieten

0,5 (+)

 

0213020

Wortelen

0,2 (+)

 

0213030

Knolselderij

0,3 (+)

 

0213040

Mierikswortel (Engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

0,2 (+)

 

0213050

Aardperen (topinamboers)

0,05 (5)

 

0213060

Pastinaken

0,2 (+)

 

0213070

Wortelpeterselie

0,2 (+)

 

0213080

Radijzen (Rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, tijgernoot (Cyperus esculentus))

2 (+)

 

0213090

Schorseneren (Zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer (oesterplant))

0,2 (+)

 

0213100

Koolrapen

0,05 (5)

 

0213110

Rapen

0,05 (5)

 

0213990

Overige

0,05 (5)

 

0220000

ii)

Bolgewassen

 

 

0220010

Knoflook

0,6 (+)

0,1

0220020

Uien (Zilveruitjes)

1 (+)

0,1

0220030

Sjalotten

1 (+)

0,02 (5)

0220040

Bosuien (Stengelui en dergelijke)

1 (+)

0,02 (5)

0220990

Overige

0,05 (5)

0,02 (5)

0230000

iii)

Vruchtgroenten

 

 

0231000

a)

Solanaceae

 

 

0231010

Tomaten (Kerstomaat, boomtomaat, physalis, gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense))

3 (+)

3 (+)

0231020

Pepers (paprika's) (Chilipeper)

5 (+)

0,02 (5)

0231030

Aubergines (Pepino)

3 (+)

0,02 (5)

0231040

Okra's, okers

0,5 (+)

0,02 (5)

0231990

Overige

0,05 (5)

0,02 (5)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

2 (+)

0,02 (5)

0232010

Komkommers

 

 

0232020

Augurken

 

 

0232030

Courgettes (Zomerpompoen, patisson)

 

 

0232990

Overige

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

1.5 (+)

1

0233010

Meloenen (Kiwano)

 

 

0233020

Pompoenen (Winterpompoen)

 

 

0233030

Watermeloenen

 

 

0233990

Overige

 

 

0234000

d)

Suikermaïs

0,05 (5)

0,02 (5)

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

0,05 (5)

0,02 (5)

0240000

iv)

Koolsoorten

 

 

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

1 (+)

0,02 (5)

0241010

Broccoli (Chinese broccoli, choisum)

 

 

0241020

Bloemkool

 

 

0241990

Overige

 

 

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

0,02 (5)

0242010

Spruitjes

2 (+)

 

0242020

Sluitkool (Spitskool, rode kool, savooiekool, witte kool)

3 (+)

 

0242990

Overige

0,05 (5)

 

0243000

c)

Bladkoolachtigen

0,5 (+)

0,02 (5)

0243010

Chinese kool (Mosterdkool, paksoi, tatsoi, choi sum, petsai)

 

 

0243020

Boerenkool (Boerenkool (krulkool), Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)

 

 

0243990

Overige

 

 

0244000

d)

Koolrabi

1 (+)

0,05

0250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

 

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

5 (+)

 

0251010

Veldsla (Italiaanse veldsla)

 

0,02 (5)

0251020

Sla (Kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))

 

2

0251030

Andijvie (Wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof)

 

0,02 (5)

0251040

Tuinkers

 

0,02 (5)

0251050

Winterkers

 (6)

 (6)

0251060

Raketsla, rucola (Grote zandkool)

 

0,02 (5)

0251070

Rode amsoi

 (6)

 (6)

0251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp. (Mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleaf-koolgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst))

 

0,02 (5)

0251990

Overige

 

0,02 (5)

0252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

 

 

0252010

Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant))

0,05 (5)

10

0252020

Postelein (Winterpostelein, zomerpostelein, zuring, zeekraal, (Salsola soda) monniksbaard (agretti))

 (6)

 (6)

0252030

Snijbiet (Bladeren van de biet)

0,05 (5)

0,02 (5)

0252990

Overige

0,05 (5)

0,02 (5)

0253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren)

 (6)

 (6)

0254000

d)

Waterkers

0,3 (+)

0,02(*’)

0255000

e)

Witlof

0,5 (+)

0,02(*’)

0256000

f)

Kruiden

5 (+)

0,02(*’)

0256010

Kervel

 

 

0256020

Bieslook

 

 

0256030

Bladselderij (Venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiaceae-bladeren)

 

 

0256040

Peterselie

 

 

0256050

Salie (Winterbonenkruid, bonenkruid)

 (6)

 (6)

0256060

Rozemarijn

 (6)

 (6)

0256070

Tijm (Marjolein, oregano)

 (6)

 (6)

0256080

Basilicum (Citroenmelisse, munt, pepermunt)

 (6)

 (6)

0256090

Laurierblad

 (6)

 (6)

0256100

Dragon (Hysop)

 (6)

 (6)

0256990

Overige (Eetbare bloemen)

 

 

0260000

vi)

Peulgroenten (vers)

 

 

0260010

Bonen (met peul) (Sperzieboon (prinsessenboon, slaboon), pronkboon, snijboon, kousenband)

1 (+)

2 (+)

0260020

Bonen (zonder peul) (Tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

0,1 (+)

2 (+)

0260030

Erwten (met peul) (Peultjes (suikererwt))

1 (+)

0,02 (5)

0260040

Erwten (zonder peul) (Doperwt, groene erwt, keker)

0,2 (+)

0,02 (5)

0260050

Linzen

0,05 (5)

0,02 (5)

0260990

Overige

0,05 (5)

0,02 (5)

0270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

 

0,02 (5)

0270010

Asperges

0,5 (+)

 

0270020

Kardoen

0,05 (5)

 

0270030

Bleekselderij

0,05 (5)

 

0270040

Knolvenkel

0,05 (5)

 

0270050

Artisjokken

0,05 (5)

 

0270060

Prei

3 (+)

 

0270070

Rabarber

0,5 (+)

 

0270080

Bamboescheuten

 (6)

 (6)

0270090

Palmharten

 (6)

 (6)

0270990

Overige

0,05 (5)

 

0280000

viii)

Fungi

0,05 (5)

0,02 (5)

0280010

Gekweekt (Champignon, oesterzwam, shii-take)

 

 

0280020

Wild (Cantharel, truffel, morielje, Eekhoorntjesbrood)

 

 

0280990

Overige

 

 

0290000

ix)

Zeewier

 (6)

 (6)

0300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

 

0,02 (5)

0300010

Bonen (Tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

0,1 (+)

 

0300020

Linzen

0,05 (5)

 

0300030

Erwten (Kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

0,1 (+)

 

0300040

Lupines

0,05 (5)

 

0300990

Overige

0,05 (5)

 

0400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0,02 (5)

0401000

i)

Oliehoudende zaden

 

 

0401010

Lijnzaad

0,1 (5)

 

0401020

Pinda's

0,1 (5)

 

0401030

Papaverzaad

0,1 (5)

 

0401040

Sesamzaad

0,1 (5)

 

0401050

Zonnebloempitten

0,1 (5)

 

0401060

Koolzaad (Voederkoolzaad, raapzaad)

0,5 (+)

 

0401070

Sojabonen

0,1 (5)

 

0401080

Mosterdzaad

0,1 (5)

 

0401090

Katoenzaad

0,1 (5)

 

0401100

Pompoenzaad (Andere zaden van Cucurbitaceae)

0,1 (5)

 

0401110

Saffloer

 (6)

 (6)

0401120

Komkommerkruid

 (6)

 (6)

0401130

Huttentut

 (6)

 (6)

0401140

Hennepzaad

0,1 (5)

 

0401150

Wonderboom

 (6)

 (6)

0401990

Overige

0,1 (5)

 

0402000

ii)

Oliehoudende vruchten

 

 

0402010

Olijven voor oliewinning

5 (+)

 

0402020

Palmnoten (palmpitten)

 (6)

 (6)

0402030

Palmvruchten

 (6)

 (6)

0402040

Kapok

 (6)

 (6)

0402990

Overige

0,1 (5)

 

0500000

5.

GRANEN

 

 

0500010

Gerst

2 (+)

2

0500020

Gerst

0,05 (5)

0,02 (5)

0500030

Maïs

0,05 (5)

0,02 (5)

0500040

Gierst (Trosgierst, teff)

0,05 (5)

0,02 (5)

0500050

Haver

2(+)

0,02 (5)

0500060

Rijst

0,05 (5)

0,02 (5)

0500070

Rogge

1 (+)

0,02 (5)

0500080

Sorghum

0,05 (5)

0,02 (5)

0500090

Tarwe (Spelt, triticale)

1 (+)

2

0500990

Overige

0,05 (5)

0,02 (5)

0600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

0,1 (5)

0,05 (5)

0610000

i)

Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)

 

 

0620000

ii)

Koffiebonen

 (6)

 (6)

0630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 (6)

 (6)

0631000

a)

Bloemen

 (6)

 (6)

0631010

Kamille (bloem)

 (6)

 (6)

0631020

Hibiscus (bloem)

 (6)

 (6)

0631030

Rozenblaadjes

 (6)

 (6)

0631040

Jasmijn (bloem) (Vlierbloesem (Sambucus nigra))

 (6)

 (6)

0631050

Lindebloesem

 (6)

 (6)

0631990

Overige

 (6)

 (6)

0632000

b)

Bladeren

 (6)

 (6)

0632010

Aardbei (blad)

 (6)

 (6)

0632020

Rooibos (blad) (Ginkgo (blad))

 (6)

 (6)

0632030

Maté

 (6)

 (6)

0632990

Overige

 (6)

 (6)

0633000

c)

Wortels

 (6)

 (6)

0633010

Valeriaanwortel

 (6)

 (6)

0633020

Ginsengwortel

 (6)

 (6)

0633990

Overige

 (6)

 (6)

0639000

d)

Andere kruidenthee

 (6)

 (6)

0640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd)

 (6)

 (6)

0650000

v)

Carob (johannesbrood)

 (6)

 (6)

0700000

7.

HOP (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder

25 (+)

150

0800000

8.

SPECERIJEN

 (6)

 (6)

0810000

i)

Zaden

 (6)

 (6)

0810010

Anijs

 (6)

 (6)

0810020

Zwarte komijn

 (6)

 (6)

0810030

Selderijzaad (Lavaszaad)

 (6)

 (6)

0810040

Korianderzaad

 (6)

 (6)

0810050

Komijnzaad

 (6)

 (6)

0810060

Dillezaad

 (6)

 (6)

0810070

Venkelzaad

 (6)

 (6)

0810080

Fenegriek

 (6)

 (6)

0810090

Nootmuskaat

 (6)

 (6)

0810990

Overige

 (6)

 (6)

0820000

ii)

Vruchten en bessen

 (6)

 (6)

0820010

Piment

 (6)

 (6)

0820020

Anijspeper (Japanse peper)

 (6)

 (6)

0820030

Karwij

 (6)

 (6)

0820040

Kardemom

 (6)

 (6)

0820050

Jeneverbessen

 (6)

 (6)

0820060

Peper, zwart en wit (Lange peper, roze peper)

 (6)

 (6)

0820070

Vanillestokjes

 (6)

 (6)

0820080

Tamarinde

 (6)

 (6)

0820990

Overige

 (6)

 (6)

0830000

iii)

Bast

 (6)

 (6)

0830010

Kaneel (Cassia)

 (6)

 (6)

0830990

Overige

 (6)

 (6)

0840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 (6)

 (6)

0840010

Zoethout

 (6)

 (6)

0840020

Gember

 (6)

 (6)

0840030

Geelwortel

 (6)

 (6)

0840040

Mierikswortel

 (6)

 (6)

0840990

Overige

 (6)

 (6)

0850000

v)

Knoppen

 (6)

 (6)

0850010

Kruidnagels

 (6)

 (6)

0850020

Kappertjes

 (6)

 (6)

0850990

Overige

 (6)

 (6)

0860000

vi)

Stempels

 (6)

 (6)

0860010

Saffraan

 (6)

 (6)

0860990

Overige

 (6)

 (6)

0870000

vii)

Zaadrokken

 (6)

 (6)

0870010

Foelie

 (6)

 (6)

0870990

Overige

 (6)

 (6)

0900000

9.

SUIKERGEWASSEN

 (6)

 (6)

0900010

Suikerbiet

 (6)

 (6)

0900020

Suikerriet

 (6)

 (6)

0900030

Wortelcichorei

 (6)

 (6)

0900990

Overige

 (6)

 (6)

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG – LANDDIEREN

0,05 (5)

 

1010000

i)

Vlees, vleesbereidingen, slachtafvallen, bloed, dierlijke vetten, vers, gekoeld of bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt of verwerkt tot meel of poeder, andere verwerkte producten zoals worst, bereidingen van deze producten voor menselijke consumptie

 

 

1011000

a)

Varkens

 

 

1011010

Vlees

 

 

1011020

Spek (ander dan doorregen spek) en vet

 

 

1011030

Lever

 

 

1011040

Nier

 

 

1011050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1011990

Overige

 

 

1012000

b)

Runderen

 

 

1012010

Vlees

 

 

1012020

Vet

 

 

1012030

Lever

 

 

1012040

Nier

 

 

1012050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1012990

Overige

 

 

1013000

c)

Schapen

 

 

1013010

Vlees

 

 

1013020

Vet

 

 

1013030

Lever

 

 

1013040

Nier

 

 

1013050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1013990

Overige

 

 

1014000

d)

Geiten

 

 

1014010

Vlees

 

 

1014020

Vet

 

 

1014030

Lever

 

 

1014040

Nier

 

 

1014050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1014990

Overige

 

 

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

 (6)

 (6)

1015010

Vlees

 (6)

 (6)

1015020

Vet

 (6)

 (6)

1015030

Lever

 (6)

 (6)

1015040

Nier

 (6)

 (6)

1015050

Eetbare slachtafvallen

 (6)

 (6)

1015990

Overige

 (6)

 (6)

1016000

f)

Pluimvee – kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

 

 

1016010

Vlees

 

 

1016020

Vet

 

 

1016030

Lever

 

 

1016040

Nier

 

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

 

 

1016990

Overige

 

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren (Konijn, kangoeroe)

 (6)

 (6)

1017010

Vlees

 (6)

 (6)

1017020

Vet

 (6)

 (6)

1017030

Lever

 (6)

 (6)

1017040

Nier

 (6)

 (6)

1017050

Eetbare slachtafvallen

 (6)

 (6)

1017990

Overige

 (6)

 (6)

1020000

ii)

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, boter en andere van melk afkomstige vetstoffen, kaas en wrongel

 

 

1020010

Runderen

 

 

1020020

Schapen

 

 

1020030

Geiten

 

 

1020040

Paarden

 

 

1020990

Overige

 

 

1030000

iii)

Vogeleieren, vers, verduurzaamd of gekookt eieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere wijze verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

 

 

1030010

Kippen

 

 

1030020

Eenden

 (6)

 (6)

1030030

Ganzen

 (6)

 (6)

1030040

Kwartels

 (6)

 (6)

1030990

Overige

 (6)

 (6)

1040000

iv)

Honing (Koninginnengelei, pollen)

 (6)

 (6)

1050000

v)

Amfibieën en reptielen (Kikkerbilletjes, krokodillen)

 (6)

 (6)

1060000

vi)

Slakken

 (6)

 (6)

1070000

vii)

Andere producten van landdieren

 (6)

 (6)

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

0140010

Abrikozen

(+)

(mz, me, pr, t, z)

0140020

Kersen (Zoete kers, zure kers)

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz, t)

0140030

Perziken (Nectarines en soortgelijke kruisingen)

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz, me, t, z)

0140040

Pruimen (Kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim)

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(ma, mz, me, pr, t)

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(t)

0152000

b)

Aardbeien

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz)

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz, pr)

0161030

Tafelolijven

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz, me, t)

0163020

Bananen (Dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz)

0163030

Mango's

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz)

0163040

Papaja's

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(ma, mz, me, pr)

0211000

a)

Aardappelen

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz)

0213010

Rode bieten

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz)

0213020

Wortelen

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(ma, me, pr, t)

0213030

Knolselderij

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz)

0213040

Mierikswortel (Engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz)

0213060

Pastinaken

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz)

0213070

Wortelpeterselie

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz)

0213080

Radijzen (Rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, tijgernoot (Cyperus esculentus))

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz)

0213090

Schorseneren (Zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer (oesterplant))

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(me) Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

0220010

Knoflook

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(ma, mz)

0220020

Uien (Zilveruitjes)

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(ma, mz)

0220030

Sjalotten

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz)

0220040

Bosuien (Stengelui en dergelijke)

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(ma, mz, me, pr)

0231010

Tomaten (Kerstomaat, boomtomaat, physalis, gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense))

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz, pr)

0231020

Pepers (paprika's) (Chilipeper)

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz, me)

0231030

Aubergines (Pepino)

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz)

0231040

Okra's, okers

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz, pr)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(me) Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(me) Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

0233010

Meloenen (Kiwano)

0233020

Pompoenen (Winterpompoen)

0233030

Watermeloenen

0233990

Overige

(+)

(mz)

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz)

0242010

Spruitjes

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz)

0242020

Sluitkool (Spitskool, rode kool, savooiekool, witte kool)

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz)

0243000

c)

Bladkoolachtigen

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz)

0244000

d)

Koolrabi

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz, me, t)

0251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz)

0254000

d)

Waterkers

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz)

0255000

e)

Witlof

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz, me)

0256000

f)

Kruiden

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz)

0260010

Bonen (met peul) (Sperzieboon (prinsessenboon, slaboon), pronkboon, snijboon, kousenband)

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz)

0260020

Bonen (zonder peul) (Tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(ma, mz)

0260030

Erwten (met peul) (Peultjes (suikererwt))

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz)

0260040

Erwten (zonder peul) (Doperwt, groene erwt, keker)

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz)

0270010

Asperges

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(ma, mz)

0270060

Prei

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz)

0270070

Rabarber

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz)

0300010

Bonen (Tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz)

0300030

Erwten (Kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(ma, mz)

0401060

Koolzaad (Voederkoolzaad, raapzaad)

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(mz, pr)

0402010

Olijven voor oliewinning

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(ma, mz)

0500010

Gerst

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(ma, mz)

0500050

Haver

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(ma, mz)

0500070

Rogge

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(ma, mz)

0500090

Tarwe (Spelt, triticale)

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

(+)

(pr)

0700000

7.

HOP (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder

(+)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb mz: mancozeb me: metiram pr: propineb t: thiram z: ziram).

Folpet

(+)

Som van captan en folpet.

0130000

iii)

Pitvruchten

0152000

b)

Aardbeien

0153010

Bramen

0153030

Frambozen (Wijnbes, poolbraam/fram-boos, (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x idaeus))

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

0154040

Kruisbessen (Kruisingen met andere ribessoorten)

0231010

Tomaten (Kerstomaat, boomtomaat, physalis, gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense))

0260010

Bonen (met peul) (Sperzieboon (prinsessenboon, slaboon), pronkboon, snijboon, kousenband)

0260020

Bonen (zonder peul) (Tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)”

2)

In deel A van bijlage III worden de kolommen voor ametoctradin, cyproconazool, difenoconazool, propamocarb, spinosad, spirodiclofen, tebufenpyrad en tetraconazool vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

 

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (7)

ametoctradin

Cyproconazool (F)

Difenoconazool

Propamocarb (som van propamocarb en de zouten daarvan, uitgedrukt als propamocarb)

Spinosad: som van spinosyn A en spinosyn D, uitgedrukt als spinosad (F)

Spirodiclofen (F)

Tebufenpyrad (F)

Tetraconazool (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

 

 

 

 

 

 

 

 

0110000

i)

Citrusvruchten

0,01 (8)

0,05 (8)

0,1

 

0,3

 

0,5

0,02 (8)

0110010

Grapefruits (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

 

 

10

 

0,5

 

 

0110020

Sinaasappelen (Bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

 

 

0,1 (8)

 

0,5

 

 

0110030

Citroenen (Citroen, limoen)

 

 

 

10

 

0,5

 

 

0110040

Lemmetjes

 

 

 

10

 

0,4

 

 

0110050

Mandarijnen (Clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen)

 

 

 

10

 

0,4

 

 

0110990

Overige

 

 

 

10

 

0,4

 

 

0120000

ii)

Noten (al dan niet in de dop, schil of schaal)

0,01 (8)

0,05 (8)

0,05 (8)

0,1 (8)

 

 

0,05 (8)

0,02 (8)

0120010

Amandelen

 

 

 

 

1

0,1

 

 

0120020

Paranoten

 

 

 

 

0,05

0,05

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

 

 

0,05

0,05

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

 

 

0,05

0,05

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

 

 

0,05

0,05

 

 

0120060

Hazelnoten (Lambertsnoot)

 

 

 

 

0,05

0,05

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

 

0,05

0,05

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

 

 

0,05

0,05

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

 

 

0,05

0,05

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

 

0,05

0,05

 

 

0120110

Walnoten

 

 

 

 

0,05

0,05

 

 

0120990

Overige

 

 

 

 

0,05

0,05

 

 

0130000

iii)

Pitvruchten

0,01 (8)

0,1

 

 

 

0,8

0,2

0,3

0130010

Appelen (Wilde appel)

 

 

0,5

10

1

 

 

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

 

0,5

10

1

 

 

 

0130030

Kweeperen

 

 

0,2

0,1 (8)

0,5

 

 

 

0130040

Mispels

 

 

0,5

0,1 (8)

0,5

 

 

 

0130050

Loquats (Japanse mispels)

 

 

0,5

0,1 (8)

0,5

 

 

 

0130990

Overige

 

 

0,2

0,1 (8)

0,5

 

 

 

0140000

iv)

Steenvruchten

0,01 (8)

 

 

0,1 (8)

1

2

 

 

0140010

Abrikozen

 

0,1

0,5

 

 

 

0,5

0,1

0140020

Kersen (Zoete kers, zure kers)

 

0,1

0,3

 

 

 

0,5

0,02 (8)

0140030

Perziken (Nectarines en soortgelijke kruisingen)

 

0,1

0,5

 

 

 

0,3

0,1

0140040

Pruimen (Kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim)

 

0,05 (8)

0,5

 

 

 

0,5

0,05

0140990

Overige

 

0,05 (8)

0,1

 

 

 

0,5

0,02 (8)

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

 

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

5

0,2

0,5

0,1 (8)

0,5

 

0,5

0,5

0151010

Tafeldruiven

 

 

 

 

 

2

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0152000

b)

Aardbeien

0,01 (8)

0,05 (8)

0,4

10

0,3

2

0,5

0,2

0153000

c)

Rubussoorten

0,01 (8)

0,05 (8)

 

0,1 (8)

 

0,02 (8)

0,05 (8)

0,2

0153010

Bramen

 

 

1,5

 

1,5

 

 

 

0153020

Dauwbramen (Loganbes, boysenbes, kruipbraam)

 

 

0,1

 

0,02 (8)

 

 

 

0153030

Frambozen (Wijnbes, poolbraam/fram-boos, (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

1,5

 

1,5

 

 

 

0153990

Overige

 

 

0,1

 

0,02 (8)

 

 

 

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

0,01 (8)

0,05 (8)

 

0,1 (8)

 

 

1

0,2

0154010

Blauwe bessen (Blauwe bosbes)

 

 

0,1

 

0,3

0,1

 

 

0154020

Veenbessen (Vossenbes (rode bosbes))

 

 

0,1

 

0,02 (8)

0,1

 

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

 

 

0,2

 

0,3

1

 

 

0154040

Kruisbessen (Kruisingen met andere ribessoorten)

 

 

0,1

 

0,3

0,5

 

 

0154050

Rozenbottels

 

 

0,1

 

0,3

0,1

 

 

0154060

Moerbeien (Aardbeiboomvrucht)

 

 

0,1

 

0,02 (8)

0,1

 

 

0154070

Azaroles (Middellandse-zeemispels)5 (Kiwibes (Actinidia arguta))

 

 

0,1

 

0,3

0,1

 

 

0154080

Vlierbessen (Zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

 

 

0,1

 

0,3

0,1

 

 

0154990

Overige

 

 

0,1

 

0,02 (8)

0,1

 

 

0160000

vi)

Diverse vruchten

0,01 (8)

0,05 (8)

 

0,1 (8)

 

 

0,05 (8)

0,02 (8)

0161000

a)

Met eetbare schil

 

 

 

 

 

0,02 (8)

 

 

0161010

Dadels

 

 

0,1

 

0,02 (8)

 

 

 

0161020

Vijgen

 

 

0,1

 

0,02 (8)

 

 

 

0161030

Tafelolijven

 

 

2

 

0,02 (8)

 

 

 

0161040

Kumquats (Marumi-kumquats, nagami-kumquats, limequats (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0,1

 

0,02 (8)

 

 

 

0161050

Carambola's, stervrucht (Bilimbi (blimbing))

 

 

0,1

 

0,02 (8)

 

 

 

0161060

Kaki's

 

 

0,1

 

0,05

 

 

 

0161070

Jambolans (djamblangs) (Djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (grumichama Eugenia uniflora))

 

 

0,1

 

0,02 (8)

 

 

 

0161990

Overige

 

 

0,1

 

0,02 (8)

 

 

 

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

 

 

0,1

 

 

0,02 (8)

 

 

0162010

Kiwi's

 

 

 

 

0,2

 

 

 

0162020

Lychees (Kapulasan, ramboetan, mangosteen)

 

 

 

 

0,02 (8)

 

 

 

0162030

Passievruchten

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 

 

 

 

0,02 (8)

 

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

 

 

0,02 (8)

 

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (Zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 

 

 

 

0,02 (8)

 

 

 

0162990

Overige

 

 

 

 

0,02 (8)

 

 

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

 

0,1

 

 

 

 

 

0163010

Avocado's

 

 

 

 

0,02 (8)

1

 

 

0163020

Bananen (Dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

 

 

 

 

2

0,3

 

 

0163030

Mango's

 

 

 

 

0,02 (8)

1

 

 

0163040

Papaja's

 

 

 

 

0,5

1

 

 

0163050

Granaatappels

 

 

 

 

0,02 (8)

0,02 (8)

 

 

0163060

Cherimoya's (Custardappel, suikerappel (zoetzak), ilama en andere middelgrote Annonaceae)

 

 

 

 

0,02 (8)

0,02 (8)

 

 

0163070

Guaves (Rode pitaya of drakenvrucht (Hylocereus undatus))

 

 

 

 

0,02 (8)

0,02 (8)

 

 

0163080

Ananassen

 

 

 

 

0,02 (8)

0,02 (8)

 

 

0163090

Broodvruchten (Nangka (jackfruit))

 

 

 

 

0,02 (8)

0,02 (8)

 

 

0163100

Doerians

 

 

 

 

0,02 (8)

0,02 (8)

 

 

0163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 

 

 

 

0,02 (8)

0,02 (8)

 

 

0163990

Overige

 

 

 

 

0,02 (8)

0,02 (8)

 

 

0200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

i)

Wortel- en knolgewassen

 

0,05 (8)

 

 

 

0,02 (8)

0,05 (8)

0,02 (8)

0211000

a)

Aardappelen

0,05

 

0,1

0,5

0,02 (8)

 

 

 

0212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

0,05

 

0,1

 

0,02 (8)

 

 

 

0212010

Cassave (Taro, eddo (eddoe), yautia)

 

 

 

0,5

 

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

0,5

 

 

 

 

0212030

Yams (Yamboon (jicama))

 

 

 

0,5

 

 

 

 

0212040

Pijlwortel

 

 

 

10

 

 

 

 

0212990

Overige

 

 

 

10

 

 

 

 

0213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

0,01 (8)

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Rode bieten

 

 

0,2

0,1 (8)

0,02 (8)

 

 

 

0213020

Wortelen

 

 

0,3

10

0,02 (8)

 

 

 

0213030

Knolselderij

 

 

2

0,2

0,02 (8)

 

 

 

0213040

Mierikswortel (Engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)

 

 

0,2

0,5

0,02 (8)

 

 

 

0213050

Aardperen (topinamboers)

 

 

0,1

0,1 (8)

0,02 (8)

 

 

 

0213060

Pastinaken

 

 

0,3

0,1 (8)

0,02 (8)

 

 

 

0213070

Wortelpeterselie

 

 

0,2

0,5

0,02 (8)

 

 

 

0213080

Radijzen (Rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, tijgernoot (Cyperus esculentus))

 

 

0,05 (8)

10

0,3

 

 

 

0213090

Schorseneren (Zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer (oesterplant))

 

 

0,2

0,1 (8)

0,02 (8)

 

 

 

0213100

Koolrapen

 

 

0,4

0,1 (8)

0,02 (8)

 

 

 

0213110

Rapen

 

 

0,4

10

0,02 (8)

 

 

 

0213990

Overige

 

 

0,05 (8)

0,1 (8)

0,02 (8)

 

 

 

0220000

ii)

Bolgewassen

 

0,05 (8)

 

 

 

0,02 (8)

0,05 (8)

0,02 (8)

0220010

Knoflook

1,5

 

0,05 (8)

10

0,1

 

 

 

0220020

Uien (Zilveruitjes)

1,5

 

0,05 (8)

10

0,2

 

 

 

0220030

Sjalotten

1,5

 

0,05 (8)

2

0,1

 

 

 

0220040

Bosuien (Stengelui en dergelijke)

0,01 (8)

 

0,1

0,1 (8)

0,2

 

 

 

0220990

Overige

0,01 (8)

 

0,05 (8)

0,1 (8)

0,1

 

 

 

0230000

iii)

Vruchtgroenten

 

0,05 (8)

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae

 

 

 

10

 

 

 

 

0231010

Tomaten (Kerstomaat, boomtomaat, physalis, gojibes, wolfsbes (Lycium barbarum en L. chinense))

2

 

2

 

1

0,5

0,5

0,1

0231020

Pepers (paprika's) (Chilipeper)

2

 

0,5

 

2

0,2

0,5

0,1

0231030

Aubergines (Pepino)

1,5

 

0,4

 

1

0,02 (8)

0,5

0,02 (8)

0231040

Okra's, okers

1,5

 

0,05 (8)

 

1

0,02 (8)

0,05 (8)

0,02 (8)

0231990

Overige

1,5

 

0,05 (8)

 

1

0,02 (8)

0,05 (8)

0,02 (8)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

2

 

0,3

10

 

 

 

0,2

0232010

Komkommers

 

 

 

 

1

0,1

0,3

 

0232020

Augurken

 

 

 

 

0,2

0,1

0,5

 

0232030

Courgettes (Zomerpompoen, patisson)

 

 

 

 

0,2

0,02 (8)

0,3

 

0232990

Overige

 

 

 

 

0,2

0,02 (8)

0,1

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

3

 

0,05 (8)

 

1

0,02 (8)

 

0,05

0233010

Meloenen (Kiwano)

 

 

 

5

 

 

0,5

 

0233020

Pompoenen (Winterpompoen)

 

 

 

10

 

 

0,05 (8)

 

0233030

Watermeloenen

 

 

 

5

 

 

0,5

 

0233990

Overige

 

 

 

10

 

 

0,05 (8)

 

0234000

d)

Suikermaïs

0,01 (8)

 

0,05 (8)

2

0,02 (8)

0,02 (8)

0,05 (8)

0,02 (8)

0239000

e)

Andere vruchtgroenten

0,01 (8)

 

0,05 (8)

10

0,02 (8)

0,02 (8)

0,05 (8)

0,02 (8)

0240000

iv)

Koolsoorten

 

0,05 (8)

 

 

2

0,02 (8)

0,05 (8)

0,02 (8)

0241000

a)

Bloemkoolachtigen

 

 

 

10

 

 

 

 

0241010

Broccoli (Chinese broccoli, choisum)

6

 

1

 

 

 

 

 

0241020

Bloemkool

0,01 (8)

 

0,2

 

 

 

 

 

0241990

Overige

0,01 (8)

 

0,05 (8)

 

 

 

 

 

0242000

b)

Sluitkoolachtigen

 

 

0,2

10

 

 

 

 

0242010

Spruitjes

0,01 (8)

 

 

 

 

 

 

 

0242020

Sluitkool (Spitskool, rode kool, savooiekool, witte kool)

15

 

 

 

 

 

 

 

0242990

Overige

0,01 (8)

 

 

 

 

 

 

 

0243000

c)

Bladkoolachtigen

 

 

2

 

 

 

 

 

0243010

Chinese kool (Mosterdkool, paksoi, tatsoi, choi sum, petsai)

60

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving