Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.3

VERORDENING (EU) Nr. 899/2012 VAN DE COMMISSIE

van 21 september 2012

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van acefaat, alachloor, anilazin, azocyclotin, benfuracarb, butylaat, captafol, carbaryl, carbofuran, carbosulfan, chloorfenapyr, chloorthal-dimethyl, chloorthiamide, cyhexatin, diazinon, dichlobenil, dicofol, dimethipin, diniconazool, disulfoton, fenitrothion, flufenzin, furathiocarb, hexaconazool, lactofeen, mepronil, methamidofos, methopreen, monocrotofos, monuron, oxycarboxin, oxydemeton-methyl, parathion-methyl, foraat, fosalon, procymidon, profenofos, propachloor, quinclorac, quintozeen, tolylfluanide, trichloorfon, tridemorf en trifluralin in of op bepaalde producten en tot wijziging van die verordening door de vaststelling van bijlage V met een lijst van standaardwaarden

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), juncto artikel 17 en artikel 18, lid 1, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor acefaat, azocyclotin, benfuracarb, captafol, carbaryl, carbofuran, carbosulfan, chloorfenapyr, cyhexatin, diazinon, dicofol, disulfoton, fenitrothion, furathiocarb, hexaconazool, methamidofos, monocrotofos, oxydemeton-methyl, parathion-methyl, foraat, procymidon, profenofos, quintozeen, tolylfluanide en tridemorf zijn maximumresidugehalten (MRL’s) vastgesteld in bijlage II en deel B van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor alachloor, anilazin, butylaat, chloorthal-dimethyl, chloorthiamide, dichlobenil, dimethipin, diniconazool, flufenzin, lactofeen, mepronil, methopreen, monuron, oxycarboxin, fosalon, propachloor, quinclorac, trichloorfon en trifluralin zijn MRL’s vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 met redenen omklede adviezen over de bestaande MRL’s voor dicofol en propachloor uitgebracht, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico’s voor de consument en, indien relevant, voor dieren. Zij heeft deze adviezen naar de Commissie en de lidstaten gestuurd en bekendgemaakt.

(3)

In haar advies van 22 augustus 2011 (2) betreffende dicofol beveelt de EFSA de opneming van die werkzame stof in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 noch de opneming van de Codex-MRL’s (CXL’s) in bijlage II bij die verordening aan. De CXL’s voor meloenen, katoenzaad, thee, hop en pluimvee werden echter wat betreft de veiligheid van de consumenten aanvaardbaar geacht en mogen daarom niet uit Verordening (EG) nr. 396/2005 worden geschrapt. Alle andere MRL’s moeten worden verlaagd tot de desbetreffende bepaalbaarheidsgrens (LOD).

(4)

In haar advies van 28 juli 2011 (3) betreffende propachloor beveelt de EFSA de opneming van die werkzame stof in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 niet aan. Alle MRL’s moeten daarom tot de desbetreffende LOD worden verlaagd.

(5)

Alle bestaande vergunningen voor gewasbeschermingsmiddelen die de in overweging 1 vermelde werkzame stoffen bevatten, zijn ingetrokken. Overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EG) nr. 396/2005 in samenhang met artikel 14, lid 1, onder a), moeten de voor die werkzame stoffen in de bijlagen II en III vastgestelde MRL’s worden geschrapt. Dit geldt niet voor MRL’s die overeenkomen met CXL’s die zijn gebaseerd op toepassingen in derde landen, mits zij aanvaardbaar zijn wat de veiligheid van de consumenten betreft. Dit geldt evenmin in gevallen waarin MRL’s specifiek zijn vastgesteld als invoertoleranties.

(6)

Wat carbaryl, carbosulfan en profenofos betreft, heeft de commissie van de Codex Alimentarius op 9 juli 2011 CXL’s voor specerijen (vruchten en bessen) goedgekeurd (4). Deze CXL’s zijn veilig voor de EU-consumenten en moeten daarom worden opgenomen in Verordening (EG) nr. 396/2005 (5).

(7)

De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie voor bestrijdingsmiddelenresiduen geraadpleegd over de noodzaak van de aanpassing van bepaalde LOD’s. Wat verscheidene stoffen betreft, hebben die laboratoria geconcludeerd dat voor bepaalde producten de technische ontwikkeling de vaststelling van lagere LOD’s mogelijk maakt. Voor de werkzame stoffen waarvoor alle MRL’s tot de desbetreffende LOD moeten worden verlaagd, moeten standaardwaarden worden vastgesteld en overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005 in de lijst van bijlage V worden opgenomen.

(8)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

Om de producten op een normale wijze in de handel te brengen, te verwerken en te consumeren, moet deze verordening in een overgangsregeling voorzien voor producten die rechtmatig zijn geproduceerd vóór de wijziging van de MRL’s en waarvoor uit het model van de EFSA voor de beoordeling van acute en chronische risico’s (6) blijkt dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd.

(10)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL’s van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL’s zullen voortvloeien.

(11)

Via de Wereldhandelsorganisatie zijn de handelspartners van de Unie geraadpleegd over de nieuwe MRL’s en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, en het Europees Parlement noch de Raad heeft zich daartegen verzet,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd en bijlage V daarbij wordt vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Wat de in de onderstaande lijst vermelde werkzame stoffen en producten betreft, blijft Verordening (EG) nr. 396/2005, in de versie die gold vóór de wijziging door deze verordening, van toepassing op producten die rechtmatig werden geproduceerd vóór 26 april 2013:

1.

acefaat: alle producten;

2.

azocyclotin en cyhexatin: alle producten;

3.

benfuracarb: alle producten;

4.

carbaryl: alle producten met uitzondering van tomaten (vers of bevroren), postelein, rijst en tafelolijven;

5.

carbosulfan: alle producten met uitzondering van wortelen (vers of bevroren), aardappelen, meloenen en melk;

6.

chloorfenapyr: alle producten;

7.

chloorthal-dimethyl: alle producten;

8.

diazinon: alle producten met uitzondering van ananassen (vers of bevroren), sluitkool en suikerbiet;

9.

dichlobenil: alle producten;

10.

dicofol: alle producten met uitzondering van citrusvruchten, tomaten en tafel- en wijndruiven;

11.

dimethipin: alle producten;

12.

diniconazool: alle producten;

13.

disulfoton: alle producten met uitzondering van tarwe;

14.

fenitrothion: alle producten;

15.

furathiocarb: alle producten met uitzondering van aardappelen en meloenen;

16.

methamidofos: alle producten;

17.

methopreen: alle producten;

18.

monocrotofos: alle producten;

19.

oxydemeton-methyl: alle producten;

20.

parathion-methyl: alle producten;

21.

foraat: pinda’s;

22.

fosalon: alle producten;

23.

procymidon: alle producten;

24.

profenofos: alle producten;

25.

quintozeen: alle producten;

26.

tolylfluanide: alle producten met uitzondering van slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae;

27.

trichloorfon alle producten;

28.

trifluralin: alle producten.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is echter van toepassing met ingang van 26 april 2013, met uitzondering van carbaryl in vruchten en bessen met codenummer 0820000, behorend tot de groep van specerijen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 september 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dicofol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(8):2337 [33 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2337.

(3)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propachlor according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2011; 9(8):2332 [19 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2332.

(4)  De verslagen van het Codex-comité voor bestrijdingsmiddelenresiduen zijn te vinden op: http://www.codexalimentarius.net/web/archives.jsp?year=11 Alinorm REP11/PR, Joint FAO/WHO Food Standards Programme Codex Alimentarius Commission 34th session, appendix III. International Conference Centre, Geneva, Switzerland, 4-9 juli 2011.

(5)  Scientific support for preparing an EU position in the 43rd session of CCPR. Scientific Report of EFSA — gepubliceerd: 7 september 2011 (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2360.htm)

(6)  http://www.efsa.europa.eu/en/mrls/docs/calculationacutechronic_2.xls


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd en de volgende bijlage V wordt vastgesteld:

1)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de kolommen voor acefaat, azocyclotin, chloorfenapyr, cyhexatin, diazinon, dicofol, carbaryl, carbofuran, carbosulfan, disulfoton, fenitrothion, methamidofos, oxydemeton-methyl, parathion-methyl, foraat, procymidon, profenofos en quintozeen worden vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

<td  

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Acefaat

Azocyclotin en cyhexatin (som van azocyclotin en cyhexatin, uitgedrukt als cyhexatin)

Carbaryl (F)

Carbofuran (som van carbofuran en 3-hydroxycarbofuran, uitgedrukt als carbofuran)

Carbosulfan

Chloorfenapyr

Diazinon (F)

Dicofol (som van p,p'- en o,p'-isomeer)

Disulfoton (som van disulfoton, disulfotonsulfoxide en disulfotonsulfon, uitgedrukt als disulfoton) (F)

Fenitrothion

Methamidofos

Oxydemeton-methyl (som van oxydemeton-methyl en demeton-S-methylsulfon, uitgedrukt als oxydemeton-methyl)

Parathion-methyl (som van parathion-methyl en paraoxon-methyl, uitgedrukt als parathion-methyl)

Foraat (som van foraat, het zuurstofanaloog daarvan en de sulfonen van deze stoffen, uitgedrukt als foraat)

Procymidon (R)

Profenofos (F)

Quintozeen (som van quintozeen en pentachlooraniline, uitgedrukt als quintozeen) (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

0100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110000

i)

Citrusvruchten

0,01  (2)

 

0,01  (2)

 

 

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0110010

Grapefruits (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)

 

0,01  (2)

 

0,01  (2)

0,01  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Sinaasappelen (Bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)

 

0,2

 

0,5

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Citroenen (Citroen, limoen)

 

0,01  (2)

 

0,01  (2)

0,01  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Lemmetjes

 

0,01  (2)

 

0,01  (2)

0,01  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarijnen (Clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen)

 

0,01  (2)

 

0,5

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Overige

 

0,01  (2)

 

0,01  (2)

0,01  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Noten (al dan niet in de dop, schil of schaal)

0,02 (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02 (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02 (2)

0,02  (2)

0,02 (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0120010

Amandelen

 

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Paranoten

 

 

 

 

 

 

0,02  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

 

 

 

 

0,02  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

 

 

 

 

0,02  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

 

 

 

 

0,02  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Hazelnoten (Lambertsnoot)

 

 

 

 

 

 

0,02  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

 

 

 

0,02  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

 

 

 

 

0,02  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

 

 

 

 

0,02  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

 

 

 

0,02  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Walnoten

 

 

 

 

 

 

0,02  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Overige

 

 

 

 

 

 

0,02  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Pitvruchten

0,01  (2)

 

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0130010

Appelen (Wilde appel)

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130020

Peren (Japanse peer (nashi))

 

0,01  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130030

Kweeperen

 

0,01  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130040

Mispels

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Loquats (Japanse mispels)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Overige

 

0,01  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140000

iv)

Steenvruchten

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0140010

Abrikozen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140020

Kersen (Zoete kers, zure kers)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140030

Perziken (Nectarines en soortgelijke kruisingen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140040

Pruimen (Kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

0,01  (2)

 

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

 

0,02  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0151000

a)

Tafel- en wijndruiven

 

 

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0151010

Tafeldruiven

 

0,01  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Wijndruiven

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Aardbeien

 

0,01  (2)

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153000

c)

Rubussoorten

 

0,01  (2)

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153010

Bramen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Dauwbramen (Loganbes, boysenbes, kruipbraam)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Frambozen (Wijnbes, poolbraam/fram-boos, (Rubus arcticus), nectarframboos (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

 

0,01  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154010

Blauwe bessen (Blauwe bosbes)

 

 

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154020

Veenbessen (Vossenbes (rode bosbes))

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

 

 

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154040

Kruisbessen (Kruisingen met andere ribessoorten)

 

 

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154050

Rozenbottels

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Moerbeien (Aardbeiboomvrucht)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Azaroles (Middellandse-zeemispels)5 (Kiwibes (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Vlierbessen (Zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Overige

 

 

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160000

vi)

Diverse vruchten

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

 

0,02 (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

 

0,02 (2)

0161000

a)

Met eetbare schil

 

 

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (2)

 

0161010

Dadels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Vijgen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Tafelolijven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161040

Kumquats (Marumi-kumquats, nagami-kumquats, limequats (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Carambola’s, stervrucht (Bilimbi (blimbing))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Kaki’s

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Jambolans (djamblangs) (Djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (grumichama Eugenia uniflora))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

 

 

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (2)

 

0162010

Kiwi's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Lychees (Kapulasan, ramboetan, mangosteen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Passievruchten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Sterappelen

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen (Zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avocado's

 

 

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (2)

 

0163020

Bananen (Dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)

 

 

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (2)

 

0163030

Mango's

 

 

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

0163040

Papaja's

 

 

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (2)

 

0163050

Granaatappels

 

 

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (2)

 

0163060

Cherimoya's (Custardappel, suikerappel (zoetzak), ilama en andere middelgrote Annonaceae)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Guaves (Rode pitaya of drakenvrucht (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananassen

 

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (2)

 

0163090

Broodvruchten (Nangka (jackfruit))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Doerians

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving