Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-9.2

VERORDENING (EU) Nr. 454/2010 VAN DE COMMISSIE

van 26 mei 2010

tot vaststelling van overgangsmaatregelen krachtens Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsbepalingen voor diervoeders

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders (1), en met name op artikel 32, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 767/2009 voorziet in een volledige herziening van de EU-voorschriften betreffende de voorwaarden voor het in de handel brengen van voedermiddelen en mengvoeders en overeenkomstig artikel 32, lid 4, van die verordening kunnen maatregelen worden vastgesteld om de overgang naar de toepassing van de nieuwe voorschriften te vergemakkelijken.

(2)

De etiketteringsvoorschriften van Verordening (EG) nr. 767/2009 moeten met ingang van 1 september 2010 worden toegepast. Dit zou een abrupte verandering betekenen en geen vlotte overgang mogelijk maken voor de exploitanten van diervoederbedrijven die diervoeders in de handel brengen. De omschakeling van het ontwerp en de productie van etiketten en de ombouw van de machines van de ene op de andere dag zou voor die bedrijven duur uitvallen. De daaruit voortvloeiende last zou onevenredig zijn aan het doel van de verandering. Daarom moet worden voorzien in een overgangsperiode tijdens welke diervoeders vóór 1 september 2010 mogen worden geëtiketteerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 767/2009.

(3)

Wat voor gezelschapsdieren bestemde diervoeders betreft, bestaat de markt uit een zeer groot aantal verschillende producten met specifieke etiketten. In vergelijking met de huidige etiketteringsvoorschriften voor gezelschapsdieren zullen alleen artikel 15, onder f), artikel 17, lid 1, onder f), en artikel 19 van Verordening (EG) nr. 767/2009 veranderingen in de etikettering van die producten invoeren, waarbij het slechts om kleinere veranderingen gaat die geen gevolgen voor de veiligheid hebben. Om een vlotte overgang voor de betrokken exploitanten van diervoederbedrijven mogelijk te maken, is het gerechtvaardigd te voorzien in een overgangsperiode van één jaar tijdens welke de huidige etiketten voor voeder voor gezelschapsdieren na 1 september 2010 verder mogen worden gebruikt.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In afwijking van artikel 33, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 767/2009 en onverminderd de Richtlijnen 79/373/EEG (2), 82/471/EEG (3), 93/74/EEG (4) en 96/25/EG (5) van de Raad mogen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 767/2009 geëtiketteerde diervoeders vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening in de handel worden gebracht.

Artikel 2

In afwijking van artikel 33, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 767/2009 mogen diervoeders, bestemd voor gezelschapsdieren en geëtiketteerd overeenkomstig Richtlijn 79/373/EEG en artikel 16 van Richtlijn 70/524/EEG van de Raad (6), tot en met 31 augustus 2011 in de handel worden gebracht. Na die datum mogen zij in de handel blijven totdat de voorraden zijn uitgeput.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 mei 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 229 van 1.9.2009, blz. 1.

(2)  PB L 86 van 6.4.1979, blz. 30.

(3)  PB L 213 van 21.7.1982, blz. 8.

(4)  PB L 237 van 22.9.1993, blz. 23.

(5)  PB L 125 van 23.5.1996, blz. 35.

(6)  PB L 270 van 14.12.1970, blz. 1.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving