Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-7

VERORDENING (EURATOM) Nr. 770/90 VAN DE COMMISSIE

van 29 maart 1990

tot vaststelling van maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van diervoeders ten gevolge van een nucleair ongeval of ander stralingsgevaar

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

Gelet op Verordening (Euratom) nr. 3954/87 van de Raad van 22 december 1987 tot vaststelling van maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders ten gevolge van een nucleair ongeval of ander stralingsgevaar (1), gewijzigd bij Verordening (Euratom) nr. 2218/89 (2), inzonderheid op artikel 7,

Overwegende dat overeenkomstig Verordening (Euratom) nr. 3954/87 de Commissie maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van diervoeders vaststelt;

Overwegende dat de groep van door het Wetenschappelijk en Technisch Comité overeenkomstig artikel 31 van het Euratom-Verdrag aangewezen deskundigen is geraadpleegd;

Overwegende dat bestudering van de relatieve hoeveelheden individuele radionucliden die bij een nucleair ongeval kunnen vrijkomen, mede gezien de halveringstijd en de overdracht ervan van diervoeders naar het dierlijk produkt, tot de gevolgtrekking leidt dat maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van diervoeders alleen voor de isotopen van cesium noodzakelijk zijn;

Overwegende dat de in deze verordening voorziene maatregelen de instemming hebben van het krachtens Verordening (Euratom) nr. 3954/87 ingestelde ad hoc comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Als maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van diervoeders gelden de in de bijlage vermelde niveaus.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1990.

Voor de Commissie

Carlo RIPA DI MEANA

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 371 van 30. 12. 1987, blz. 11.

(2) PB nr. L 211 van 22. 7. 1989, blz. 1.

BIJLAGE

Maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting (cesium 134 en cesium 137) van diervoeders

1.2 // // // Diersoort // Bg/kg (1) (2) // // // Varkens // 1 250 // Pluimvee, lammeren, kalveren // 2 500 // Overige // 5 000 // //

(1) Met deze niveaus wordt beoogd bij te dragen tot de inachtneming van de maximaal toelaatbare niveaus voor diervoeders. Op zichzelf garanderen zij niet de inachtneming ervan onder alle omstandigheden, noch betekenen zij dat de noodzaak van controle op de besmettingsniveaus in voor menselijke consumptie bestemde dierlijke produkten geringer is.

(2) Deze niveaus gelden voor diervoeders die voor rechtstreeks verbruik zijn bestemd.

 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving