Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-6.12

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 884/2014 VAN DE COMMISSIE

van 13 augustus 2014

tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen uit bepaalde derde landen in verband met het risico van verontreiniging met aflatoxinen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1152/2009

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (1), en met name artikel 53, lid 1, onder b), ii),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1152/2009 van de Commissie (2) moet ingrijpend worden gewijzigd en de werkingssfeer moet worden uitgebreid tot diervoeders.

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie (3) zijn ter bescherming van de volksgezondheid toelaatbare maximumgehalten voor aflatoxinen in levensmiddelen vastgesteld. Voor bepaalde levensmiddelen uit bepaalde landen blijken deze maximumgehalten herhaaldelijk te worden overschreden. Een dergelijke verontreiniging vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid in de Unie en daarom moeten op EU-niveau bijzondere voorwaarden worden vastgesteld.

(3)

Bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad (4) zijn ter bescherming van de gezondheid van mens en dier toelaatbare maximumgehalten aan aflatoxine B1 in diervoeders vastgesteld. Voor bepaalde diervoeders uit bepaalde landen blijken de maximumgehalten aan aflatoxine B1 herhaaldelijk te worden overschreden. Een dergelijke verontreiniging vormt een ernstige bedreiging voor de diergezondheid en de volksgezondheid in de Unie en daarom moeten op EU-niveau bijzondere voorwaarden worden vastgesteld.

(4)

Voor de bescherming van de diergezondheid en de volksgezondheid is het belangrijk dat uit verschillende ingrediënten samengestelde diervoeders en levensmiddelen die een significante hoeveelheid diervoeders en levensmiddelen bevatten waarop deze verordening betrekking heeft, ook onder het toepassingsgebied van deze verordening vallen. Om te zorgen voor een geharmoniseerde handhaving van de controles in de gehele EU op verwerkte en uit verschillende ingrediënten samengestelde levensmiddelen en diervoeders, dient een drempelwaarde te worden vastgesteld. Verder is het passend niet-commerciële zendingen uit te sluiten van de toepassing van de bepalingen van deze verordening. De bemonstering en de analyse van zendingen moeten worden verricht in overeenstemming met de relevante wetgeving van de Unie.

(5)

De bepalingen over bemonstering en analyse voor de controle op aflatoxinen zijn voor diervoeders vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie (5) en voor levensmiddelen bij Verordening (EG) nr. 401/2006 van de Commissie (6).

(6)

Gezien het feit dat voor de toepassing van de bijzondere voorwaarden op de invoer van diervoeders uit bepaalde derde landen in verband met het risico van verontreiniging met aflatoxinen gelijkaardige bepalingen gelden als die voor de toepassing van de bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen uit bepaalde derde landen in verband met het risico van verontreiniging met aflatoxinen, is het wenselijk om diervoeders en levensmiddelen waarvoor vanwege het risico van verontreiniging met aflatoxinen bijzondere voorwaarden worden opgelegd, in één verordening op te nemen. Het is daarom passend om de in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 91/2013 van de Commissie (7) vastgelegde bepalingen ten aanzien van grondnoten uit India en Ghana en zaden van watermeloenen uit Nigeria in deze verordening op te nemen. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 91/2013 moet tegelijkertijd worden vervangen door een nieuwe verordening tot vaststelling van de bepalingen voor okra's en kerrieblad uit India.

(7)

Op basis van de controleresultaten en de uitkomsten van audits van het Voedsel- en Veterinair Bureau (VVB) is het passend dat de volgende wijzigingen in producten onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden en/of controlefrequenties:

het schrappen van bijzondere voorwaarden voor de invoer van amandelen uit de VS vanwege gunstige controleresultaten en gunstige uitkomsten van de VVB-audit;

het verminderen van de bemonsteringsfrequentie voor hazelnoten uit Turkije, gezien de gunstige controleresultaten en gunstige uitkomsten van de VVB-audit;

het verminderen van de bemonsteringsfrequentie voor paranoten in de dop uit Brazilië, aangezien er geen sprake is van niet-naleving en omdat de in de EU ingevoerde hoeveelheden zeer gering zijn.

(8)

Het controlesysteem voor de diervoeders en levensmiddelen die onder deze verordening vallen, is sinds vele jaren van toepassing en is voortdurend verbeterd aan de hand van de opgedane ervaringen. Een volledige harmonisatie van de controles op de invoer van levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong is echter niet mogelijk omdat het onmogelijk is om alle vereiste materiële controles op aflatoxinen op het aangewezen punt van binnenkomst uit te voeren. De controle op de aanwezigheid van aflatoxinen in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 401/2006 is tijdrovend en vergt het lossen van de zending. Bovendien worden veel van de onder deze verordening vallende goederen in vacuümverpakking vervoerd en kan beschadiging van de vacuümverpakkingen bij bemonstering resulteren in kwaliteitsverlies indien de zending na de materiële controle over een grote afstand moet worden vervoerd. Om de administratieve rompslomp te verminderen is het passend de administratieve documenten met betrekking tot de controles van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong zo veel mogelijk te harmoniseren. Hoewel de voorwaarden voor invoer voor onder deze verordening vallende diervoeders en levensmiddelen niet dezelfde zijn als die voor de onder Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie (8) vallende diervoeders en levensmiddelen, moet daarom gebruik worden gemaakt van het gemeenschappelijke document van binnenkomst (GDB) met het oog op administratieve vereenvoudiging voor de exploitanten van diervoeder- en levensmiddelenbedrijven. Voor de toepassing van dat GDB voor deze verordening moeten in de richtsnoeren echter nadere aanwijzingen worden gegeven om rekening te houden met de verschillen in de controlesystemen.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Toepassingsgebied

1.   Onverminderd de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad (9) is deze verordening van toepassing op de invoer van de volgende levensmiddelen en diervoeders die zijn ingedeeld onder de GN-codes en Taric-classificaties zoals beschreven in bijlage I:

a)

paranoten in de dop en mengsels van noten of gedroogde vruchten die paranoten in de dop bevatten (levensmiddelen) van oorsprong of verzonden uit Brazilië;

b)

grondnoten, in de dop en zonder dop, pindakaas, grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd (diervoeders en levensmiddelen) van oorsprong of verzonden uit China;

c)

grondnoten, in de dop en zonder dop, pindakaas, grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd (diervoeders en levensmiddelen) van oorsprong of verzonden uit Egypte;

d)

pistaches, in de dop en zonder dop, pistaches, op andere wijze bereid of verduurzaamd (levensmiddelen) van oorsprong of verzonden uit Iran;

e)

de volgende levensmiddelen van oorsprong of verzonden uit Turkije:

i)

gedroogde vijgen;

ii)

hazelnoten (Corylus sp.) in de dop en zonder dop;

iii)

pistaches, in de dop en zonder dop;

iv)

mengsels van noten of gedroogde vruchten die vijgen, hazelnoten of pistaches bevatten;

v)

pasta van vijgen, pistaches of hazelnoten;

vi)

hazelnoten, vijgen en pistaches, bereid of verduurzaamd, met inbegrip van mengsels:

vii)

meel, gries en poeder van hazelnoten en pistaches;

viii)

hazelnoten in stukken of in schijven dan wel gebroken;

ix)

hazelnootolie;

f)

grondnoten, in de dop en zonder dop, pindakaas, grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd (diervoeders en levensmiddelen) van oorsprong of verzonden uit Ghana;

g)

grondnoten, in de dop en zonder dop, pindakaas, grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd (diervoeders en levensmiddelen) van oorsprong of verzonden uit India;

h)

zaden van watermeloenen en afgeleide producten (levensmiddelen) van oorsprong uit of verzonden uit Nigeria.

2.   Deze verordening is tevens van toepassing op verwerkte diervoeders en levensmiddelen die zijn afgeleid uit diervoeders en levensmiddelen als bedoeld in lid 1, en uit verschillende ingrediënten samengestelde diervoeders en levensmiddelen die minder dan 20 % van de in de lid 1 bedoelde diervoeders of levensmiddelen bevatten.

3.   Deze verordening is niet van toepassing op zendingen diervoeders en als bedoeld in de leden 1 en 2 die bestemd zijn bestemd zijn voor een particulier, uitsluitend voor persoonlijke consumptie of gebruik. Bij twijfel ligt de bewijslast bij de ontvanger van de zending.

Artikel 2

Definities

Voor de uitvoering van deze verordening zijn de definities in de artikelen 2 en 3 van Verordening (EG) nr. 178/2002 en artikel 2 van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad (10) van toepassing.

Voorts wordt verstaan onder:

a)

„aangewezen punten van invoer”, de door de bevoegde autoriteit aangewezen punten via welke de in artikel 1 bedoelde levensmiddelen in de Gemeenschap mogen worden ingevoerd;

b)

„aangewezen punt van binnenkomst (APB)”, het punt van binnenkomst, als gedefinieerd in artikel 3, onder b), van Verordening (EG) nr. 669/2009.

Voor de toepassing van deze verordening komt een zending overeen met een partij als bedoeld in de Verordeningen (EG) nr. 401/2006 en (EG) nr. 152/2009.

Artikel 3

Invoer in de Unie

Zendingen diervoeders en levensmiddelen als bedoeld in artikel 1, leden 1 en 2 (hierna diervoeders en levensmiddelen genoemd), mogen alleen in de EU worden ingevoerd in overeenstemming met de in deze verordening vastgestelde procedures.

Artikel 4

Resultaten van bemonstering en analyse

1.   Elke zending diervoeders en levensmiddelen gaat vergezeld van de resultaten van de bemonstering en analyse, uitgevoerd door de bevoegde autoriteiten van het land van oorsprong, of van het land van waaruit de zending is verzonden indien dit een ander land dan het land van oorsprong is, om te bevestigen dat is voldaan aan de wetgeving van de Unie inzake maximumgehalten aan aflatoxinen.

2.   De bemonstering en de analyse als bedoeld in lid 1 worden verricht in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 152/2009 voor aflatoxinen in diervoeders en met Verordening (EG) nr. 401/2006 voor aflatoxinen in levensmiddelen.

Artikel 5

Gezondheidscertificaat

1.   Elke zending gaat ook vergezeld van een gezondheidscertificaat volgens het model in bijlage II.

2.   Het gezondheidscertificaat wordt ingevuld, ondertekend en geverifieerd door een daartoe gemachtigde vertegenwoordiger van de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong, of van het land van waaruit de zending is verzonden indien dit een ander land dan het land van oorsprong is.

De bevoegde autoriteit van het land van oorsprong is:

a)

het Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) voor levensmiddelen uit Brazilië;

b)

de State Administration for Entry-Exit inspection and Quarantine van de Volksrepubliek China voor diervoeders en levensmiddelen uit China;

c)

het Egyptische Ministerie van Landbouw voor diervoeders en levensmiddelen uit Egypte;

d)

het Iraanse Ministerie van Volksgezondheid voor levensmiddelen uit Iran;

e)

het directoraat-generaal Bescherming en Controle van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsaangelegenheden van de Republiek Turkije voor levensmiddelen uit Turkije;

f)

de Ghanese Standards Authority voor diervoeders en levensmiddelen uit Ghana;

g)

de Export Inspection Council van het Ministerie van Handel en Industrie van India voor diervoeders en levensmiddelen uit India;

h)

het National Agency for Food and Drug Administration and Control (Nafdac) voor levensmiddelen uit Nigeria.

3.   Het gezondheidscertificaat moet worden opgesteld in de officiële taal of een van de officiële talen van de lidstaat waar het aangewezen punt van binnenkomst zich bevindt. Een lidstaat kan er echter mee instemmen dat gezondheidscertificaten worden opgesteld in een andere officiële taal van de Unie.

4.   Het gezondheidscertificaat is slechts geldig gedurende vier maanden vanaf de datum van afgifte.

Artikel 6

Identificatie

Elke zending van levensmiddelen en diervoeders wordt geïdentificeerd met een identificatiecode (code van de zending) die overeenkomt met de identificatiecode in de resultaten van de bemonstering en de analyse als bedoeld in artikel 4, en in het gezondheidscertificaat als bedoeld in artikel 5. Die identificatiecode wordt op elke afzonderlijke zak of andere soort verpakking van de zending aangegeven.

Artikel 7

Vooraanmelding van zendingen

1.   De exploitanten van diervoeder- en levensmiddelenbedrijven of hun vertegenwoordigers melden van tevoren de fysieke aankomst van de diervoeders en levensmiddelen bij de bevoegde autoriteiten op het aangewezen punt van binnenkomst, onder opgave van de vermoedelijke datum en tijd alsmede de aard van de zending.

2.   Voor de vooraanmelding vullen zij deel I van het in artikel 3, onder a), van Verordening (EG) nr. 669/2009 bedoelde gemeenschappelijk document van binnenkomst (GDB) in en zenden dat ten minste één werkdag vóór de fysieke aankomst van de zending naar de bevoegde autoriteit op het aangewezen punt van binnenkomst.

3.   Voor het invullen van het GDB in het kader van deze verordening houden exploitanten van diervoeder- en levensmiddelenbedrijven rekening met de richtsnoeren in bijlage III.

4.   Indien het aangewezen punt van invoer verschilt van het APB doet de exploitant van het diervoeder- of levensmiddelenbedrijf ten minste één werkdag vóór de fysieke aankomst van de zending kennisgeving aan de bevoegde autoriteit op het aangewezen punt van invoer. De kennisgeving gebeurt door toezending door de exploitant van het diervoeder- en levensmiddelenbedrijf van een kopie van het ingevulde GDB met betrekking tot de van de documentencontrole door de bevoegde autoriteit op het APB.

5.   GDB's moeten worden opgesteld in de officiële taal of een van de officiële talen van de lidstaat waar het APB zich bevindt. Een lidstaat kan er echter mee instemmen dat GDB's in een andere officiële taal van de Unie worden opgesteld.

Artikel 8

Aangewezen punten van invoer

De bevoegde autoriteiten in de lidstaten zien erop toe dat het aangewezen punt van invoer aan de volgende voorwaarden voldoet:

a)

er is goed opgeleid personeel voor de uitvoering van de officiële controles op zendingen diervoeders en levensmiddelen aanwezig;

b)

er zijn gedetailleerde instructies beschikbaar voor de bemonstering en de verzending van de monsters naar het laboratorium overeenkomstig bijlage I bij Verordening (EG) nr. 152/2009 voor diervoeders en bijlage I bij Verordening (EG) nr. 401/2006 voor levensmiddelen;

c)

het is mogelijk om op het aangewezen punt van invoer in een overdekte ruimte te lossen en te bemonsteren; indien de zending met instemming van de bevoegde autoriteit moet worden vervoerd naar een plaats in de onmiddellijke nabijheid van het aangewezen punt van invoer om daar te worden bemonsterd, is het mogelijk om de zending van diervoeders of levensmiddelen vanaf het aangewezen punt van invoer onder officiële controle van de bevoegde autoriteit te plaatsen;

d)

er zijn opslagruimten en entrepots beschikbaar om de tegengehouden zendingen diervoeders en levensmiddelen in goede omstandigheden op te slaan in afwachting van de resultaten van de analyse;

e)

er zijn loshulpmiddelen en adequate bemonsteringsapparatuur beschikbaar;

f)

er is een officieel laboratorium voor de analyse van aflatoxinen beschikbaar dat zodanig gelegen is dat de monsters er binnen korte tijd heen kunnen worden gebracht en dat in staat is de analyse binnen een redelijke termijn uit te voeren.

De lidstaten houden een bijgewerkte lijst van de aangewezen punten van invoer bij en maken deze openbaar. De lidstaten delen de aangewezen punten van invoer aan de Commissie mede.

De Commissie vermeldt op haar website ter informatie de nationale links naar die lijsten.

De exploitanten van diervoeder- en levensmiddelenbedrijven dragen er zorg voor dat de zending diervoeders en levensmiddelen wordt gelost wanneer dat nodig is voor een representatieve bemonstering.

In het geval van een bijzonder transport of bijzondere vormen van verpakking moeten zij de officiële inspecteur geschikte bemonsteringsapparatuur ter beschikking stellen indien het niet mogelijk is om met de gebruikelijke bemonsteringsapparatuur representatieve monsters te nemen.

Artikel 9

Officiële controles

1.   Alle officiële controles voorafgaande aan de invulling van het GDB worden verricht binnen 15 werkdagen na het tijdstip waarop de zending voor invoer wordt aangeboden en fysiek voor bemonstering op het aangewezen punt van invoer beschikbaar is.

2.   Zendingen diervoeders en levensmiddelen kunnen alleen de Unie binnenkomen via het APB. De bevoegde autoriteit op het APB verricht documentencontroles op alle zendingen van diervoeders en levensmiddelen die zijn bestemd voor invoer in de Unie om na te gaan of aan de voorschriften van de artikelen 4 en 5 is voldaan.

Voor de toepassing van deze verordening kunnen punten van binnenkomst worden aangewezen die alleen worden gemachtigd voor het uitvoeren van documentencontroles. In dit geval hoeven deze APB's niet te voldoen aan de minimumvoorschriften als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 669/2009.

3.   Wanneer een zending diervoeders en levensmiddelen niet vergezeld gaat van de bemonsterings- en analyseresultaten en het gezondheidscertificaat of wanneer de resultaten van bemonstering en analyse of het gezondheidscertificaat niet voldoen aan de bepalingen van de verordening, mag de zending de Unie niet binnenkomen voor invoer in de Unie en wordt zij naar het land van oorsprong teruggezonden dan wel vernietigd.

4.   De bevoegde autoriteit op het APB verleent toestemming voor de overbrenging van de zending naar een aangewezen punt van invoer nadat de in lid 2 bedoelde controles naar tevredenheid zijn voltooid. Het originele certificaat, de resultaten van de bemonstering en analyse als bedoeld in artikel 4 en het GDB vergezellen de zending gedurende de overbrenging. De bevoegde autoriteit van het APB stelt de bevoegde autoriteit op het aangewezen punt van invoer onmiddellijk in kennis van de verzending van de zending en de exploitant stelt de bevoegde autoriteit op het aangewezen punt van invoer ten minste één werkdag vóór de fysieke aankomst van de zending in kennis van de aankomst van de zending. Indien de exploitant besluit het aangewezen punt van invoer te veranderen nadat de zending het APB heeft verlaten, worden de documenten ter goedkeuring aangeboden aan de bevoegde autoriteit van het APB voor het aanbrengen van de nodige wijzigingen in het GDB, en stelt de bevoegde autoriteit van het APB derhalve de desbetreffende aangewezen punten van invoer in kennis van deze wijzigingen.

5.   De bevoegde autoriteit op het aangewezen punt van invoer verricht een overeenstemmingscontrole en een materiële controle door met de in bijlage I bij deze verordening aangegeven frequentie bij bepaalde zendingen een monster te nemen voor een analyse van de verontreiniging met aflatoxine B1 voor diervoeders of van de verontreiniging met aflatoxine B1 en de totale aflatoxineverontreiniging in levensmiddelen voordat de zendingen in de Unie in het vrije verkeer worden gebracht. De bemonstering wordt uitgevoerd voor diervoeders in overeenstemming met bijlage I bij Verordening (EG) nr. 152/2009 en voor levensmiddelen in overeenstemming met bijlage I bij Verordening (EG) nr. 401/2006.

6.   Na beëindiging van de controles verrichten de bevoegde autoriteiten voor de door hen uitgevoerde controles de volgende handelingen:

a)

zij vullen de relevante punten van deel II van het GDB in;

b)

zij voegen hierbij de bemonsterings- en analyseresultaten;

c)

zij vermelden het GDB-referentienummer op het GDB;

d)

zij stempelen en ondertekenen het origineel van het GDB;

e)

zij maken en bewaren een kopie van het ondertekende en afgestempelde GDB.

Voor het invullen van het GDB in het kader van deze verordening houdt de bevoegde autoriteit rekening met de richtsnoeren in bijlage III.

7.   Het origineel van het gezondheidscertificaat als bedoeld in artikel 5, de resultaten van bemonstering en analyse als bedoeld in artikel 4 en het GDB vergezellen de zending tijdens de overbrenging, totdat deze in het vrije verkeer wordt gebracht.

Artikel 10

Splitsing van zendingen

1.   Zendingen mogen niet worden gesplitst voordat alle officiële controles zijn uitgevoerd en het GDB door de bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 9 is ingevuld.

2.   Indien de zending naderhand wordt gesplitst, gaat tijdens het vervoer elk deel van de zending vergezeld van een gewaarmerkte kopie van het GDB totdat deze in het vrije verkeer wordt gebracht.

Artikel 11

In het vrije verkeer brengen

Het in het vrije verkeer brengen van zendingen is afhankelijk van de overlegging (fysiek of met elektronische middelen) door de exploitant van het diervoeder- en levensmiddelenbedrijf of zijn vertegenwoordiger aan de douaneautoriteiten van een GDB dat door de bevoegde autoriteit naar behoren is ingevuld zodra alle officiële controles zijn uitgevoerd. De douaneautoriteiten staan het in het vrije verkeer brengen van de zending pas toe als in vak II.14 van het GDB is vermeld dat de bevoegde autoriteit een positief besluit heeft genomen en in vak II.21 een handtekening is geplaatst.

Artikel 12

Niet-naleving

Indien uit de officiële controles blijkt dat de desbetreffende wetgeving van de Unie niet is nageleefd, vult de bevoegde autoriteit deel III van het GDB in en worden overeenkomstig de artikelen 19, 20 en 21 van Verordening (EG) nr. 882/2004 maatregelen genomen.

Artikel 13

Verslagen

De lidstaten brengen elke drie maanden verslag uit aan de Commissie over alle analyseresultaten van officiële controles van zendingen van diervoeders en levensmiddelen overeenkomstig deze verordening. Dat verslag wordt ingediend in de maand die volgt op het betrokken kwartaal.

Het verslag moet de volgende informatie bevatten:

het aantal ingevoerde zendingen;

het aantal zendingen waarvan monsters zijn genomen voor analyse;

de resultaten van de in artikel 9, lid 5, bedoelde controles;

Artikel 14

Kosten

Alle kosten die voortvloeien uit de officiële controles, met inbegrip van bemonstering, analyse, opslag en eventuele maatregelen die als gevolg van niet-naleving zijn genomen, komen ten laste van de exploitanten van de diervoeder- en levensmiddelenbedrijven.

Artikel 15

Intrekking

Verordening (EG) nr. 1152/2009 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening worden geïnterpreteerd als verwijzingen naar deze verordening en worden gelezen met de concordantietabel in bijlage IV.

Artikel 16

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 augustus 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 1152/2009 van de Commissie van 27 november 2009 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van bepaalde levensmiddelen uit bepaalde derde landen in verband met het risico van verontreiniging met aflatoxinen en tot intrekking van Beschikking 2006/504/EG (PB L 313 van 28.11.2009, blz. 40).

(3)  Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie van 19 december 2006 tot vaststelling van maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (PB L 364 van 20.12.2006, blz. 5).

(4)  Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 mei 2002 inzake ongewenste stoffen in diervoeding (PB L 140 van 30.5.2002, blz. 10).

(5)  Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie van 27 januari 2009 tot vaststelling van de bemonsterings- en analysemethoden voor de officiële controle van diervoeders (PB L 54 van 26.2.2009, blz. 1).

(6)  Verordening (EG) nr. 401/2006 van de Commissie van 23 februari 2006 tot vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op het mycotoxinegehalte in levensmiddelen (PB L 70 van 9.3.2006, blz. 12).

(7)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 91/2013 van de Commissie van 31 januari 2013 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van grondnoten uit Ghana en India, okra's en kerrieblad uit India en zaden van watermeloenen uit Nigeria en houdende wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 669/2009 en (EG) nr. 1152/2009 (PB L 33 van 2.2.2013, blz. 2).

(8)  Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van Beschikking 2006/504/EG (PB L 194 van 25.7.2009, blz. 11).

(9)  Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1).

(10)  Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1).


BIJLAGE I

Diervoeders en levensmiddelen die zijn onderworpen aan de bepalingen van deze verordening:

Diervoeders en levensmiddelen

(beoogd gebruik)

GN-code (1)

Taric-onderverdeling

Land van oorsprong of land van verzending

Frequentie van fysieke en identiteitscontroles (%) bij invoer

Paranoten in de dop

0801 21 00

 

Brazilië (BR)

Aselect

Mengsels van noten of gedroogde vruchten die paranoten in de dop bevatten;

ex 0813 50

(Levensmiddelen)

 

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

China (CN)

20

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Diervoeders en levensmiddelen)

 

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

Egypte (EG)

20

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Diervoeders en levensmiddelen)

 

Pistaches in de dop

0802 51 00

 

Iran (IR)

50

Pistaches zonder dop

0802 52 00

Mengsels van noten of gedroogde vruchten die pistaches bevatten

ex 0813 50

Pasta van pistaches

ex 2007 10 of 2007 99

Pistaches, bereid of verduurzaamd, met inbegrip van mengsels

2008 19 13;

2008 19 93

ex 2008 97

Meel, gries en poeder van pistaches;

ex 1106 30 90

(Levensmiddelen)

 

Gedroogde vijgen

0804 20 90

 

Turkije (TR)

20

Mengsels van noten of gedroogde vruchten die vijgen bevatten

ex 0813 50

Pasta van vijgen

ex 2007 10 of 2007 99

Vijgen, bereid of verduurzaamd, met inbegrip van mengsels

ex 2008 99

ex 2008 97

(Levensmiddelen)

 

Hazelnoten (Corylus sp.) in de dop

0802 21 00

 

Turkije (TR)

Aselect

Hazelnoten (Corylus sp.), zonder dop

0802 22 00

Mengsels van noten of gedroogde vruchten die hazelnoten bevatten

ex 0813 50

Pasta van hazelnoten

ex 2007 10 of 2007 99

Hazelnoten, bereid of verduurzaamd, met inbegrip van mengsels

ex 2008 19

ex 2008 97

Meel, gries en poeder van hazelnoten;

ex 1106 30 90

Hazelnoten in stukken of in schijven dan wel gebroken

ex 0802 22 00; 2008 19

Olie van hazelnoten

ex 1515 90 99

(Levensmiddelen)

 

Pistaches in de dop

0802 51 00

 

Turkije (TR)

50

Pistaches zonder dop

0802 52 00

Mengsels van noten of gedroogde vruchten die pistaches bevatten

ex 0813 50

Pasta van pistaches

ex 2007 10 of 2007 99

Pistaches, bereid of verduurzaamd, met inbegrip van mengsels

2008 19 13;

2008 19 93

ex 2008 97

Meel, gries en poeder van pistaches;

ex 1106 30 90

(Levensmiddelen)

 

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

Ghana (GH)

50

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Diervoeders en levensmiddelen)

 

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

India (IN)

20

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Diervoeders en levensmiddelen)

 

Zaden van watermeloenen (egusi, Citrullus lanatus) en afgeleide producten

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99;

10

30

50

Nigeria (NG)

50

(Levensmiddelen)

 


BIJLAGE II

Image


BIJLAGE III

Richtsnoeren voor het gebruik van het GDB overeenkomstig deze verordening in het geval van voor verontreiniging met aflatoxinen vatbare diervoeders en levensmiddelen die worden ingevoerd uit derde landen

Algemeen

Wanneer het GDB overeenkomstig deze verordening wordt gebruikt, moet „APB” steeds worden gelezen als „aangewezen punt van binnenkomst” of „aangewezen punt van invoer”, zoals bepaald in de richtsnoeren voor elk van de vakken. „Controlepunt” moet steeds worden gelezen als „aangewezen punt van invoer”.

Vul het document in in hoofdletters. De richtsnoeren hebben telkens betrekking op het met het nummer aangegeven vak.

Deel I

Dit deel moet worden ingevuld door de exploitant van het diervoeder- en levensmiddelenbedrijf of zijn vertegenwoordiger, tenzij anders aangegeven

Vak I.1.

Verzender: naam en volledig adres van de natuurlijke of rechtspersoon (exploitant van het diervoeder- of levensmiddelenbedrijf) die de zending verzendt. Vermelding van telefoon- en fax of e-mailadres wordt aanbevolen.

Vak I.2.

Alle drie velden in dit vak moeten worden ingevuld door de autoriteiten van het aangewezen punt van invoer zoals omschreven in artikel 2. Vermeld een GDB-referentienummer in het eerste veld, Het referentienummer van het GDB kan door de autoriteiten van het APB worden ingevuld. Vul de naam en het nummer van het aangewezen punt van invoer in respectievelijk het tweede en het derde veld in.

Vak I.3.

Geadresseerde: vul de naam en het volledige adres in van de natuurlijke of rechtspersoon (exploitant van het diervoeder- of levensmiddelenbedrijf) voor wie de zending bestemd is. Vermelding van telefoon- en fax of e-mailadres wordt aanbevolen.

Vak I.4.

Voor de zending verantwoordelijke persoon (ook agent, declarant of exploitant van het diervoeder- en levensmiddelenbedrijf): naam en volledig adres van degene die met de zending belast is wanneer deze bij het APB wordt aangeboden en die namens de importeur de nodige aangiften bij de bevoegde autoriteiten doet. Vermelding van telefoon- en fax of e-mailadres wordt aanbevolen.

Vak I.5.

Land van oorsprong: het land van oorsprong van de goederen, waar zij worden geteeld, geoogst of geproduceerd.

Vak I.6.

Land van verzending: het land waar de zending is geladen in het vervoermiddel waarmee zij uiteindelijk naar de Unie is gebracht.

Vak I.7.

Importeur: naam en volledig adres. Vermelding van telefoon- en fax of e-mailadres wordt aanbevolen.

Vak I.8.

Plaats van bestemming: leveringsadres in de Unie. Vermelding van telefoon- en fax of e-mailadres wordt aanbevolen.

Vak I.9.

Aankomst op het APB (verwachte datum): geef de datum aan waarop de zending naar verwachting op het APB zal aankomen.

Vak I.10.

Documenten: vermeld de datum van afgifte en het nummer van de officiële documenten waarvan de zending in voorkomend geval vergezeld gaat.

Vak I.11.

Vervoermiddel: kruis het vakje aan voor het vervoermiddel waarmee de goederen aankomen.

Identificatie: vermeld alle gegevens betreffende het vervoermiddel. Voor vliegtuigen het vluchtnummer. Voor schepen de naam van het schip. Voor wegvoertuigen het kentekennummer en eventueel ook het nummer van de aanhanger. Voor vervoer per spoor de identificatiegegevens van de trein en het wagonnummer.

Referenties van documenten: nummer van de luchtvrachtbrief, de zeevrachtbrief of commercieel registratienummer van de trein of het voertuig.

Vak I.12.

Omschrijving van de goederen: geef een gedetailleerde omschrijving van de goederen; gebruik hiervoor de terminologie van artikel 1.

Vak I.13.

Goederencode: gebruik de code waarmee de goederen worden geïdentificeerd, zoals vermeld in bijlage I (met inbegrip van de Taric-onderverdeling indien van toepassing).

Vak I.14.

Brutogewicht: totaal gewicht in kg of t. Dit wordt omschreven als de totale massa van de producten inclusief de onmiddellijke verpakkingen en alle andere verpakkingen, maar exclusief transportcontainers en andere transportmiddelen.

Nettogewicht: gewicht van het product zelf in kg of t, exclusief de verpakking. Dit wordt omschreven als de massa van de producten zelf zonder de onmiddellijke verpakkingen of andere verpakkingen.

Vak I.15.

Aantal colli: het aantal verpakkingseenheden waaruit de zending bestaat.

Vak I.16.

Temperatuur: kruis de passende vervoer-/opslagtemperatuur aan.

Vak I.17.

Aard van de verpakking: vermeld de aard van de verpakking van de producten.

Vak I.18.

Goederen bestemd voor: kruis het passende vakje aan, naargelang de goederen bestemd zijn voor menselijke consumptie zonder voorafgaande sortering of materiële behandeling (kruis in dat geval „Menselijke consumptie” aan), of voor menselijke consumptie na een dergelijke behandeling (kruis in dat geval „Verdere verwerking” aan), of voor gebruik als diervoeder (kruis in dat geval „Diervoeders” aan).

Vak I.19.

Zegelnummer en containernummer: vermeld alle zegelnummers en containernummers voor zover dat relevant is.

Vak I.20.

Voor overbrenging naar controlepunt: kruis dit vak aan indien de zending bestemd is voor invoer (zie vak I.22) en de exploitant gebruikmaakt van de mogelijkheid om de overeenstemmings- en materiële controles bij een bepaald aangewezen punt van invoer te laten uitvoeren, en vermeld in details het aangewezen punt van invoer.

Vak I.21.

Niet van toepassing.

Vak I.22.

Voor invoer: kruis dit vak aan indien de zending bestemd is voor invoer.

Vak I.23.

Niet van toepassing.

Vak I.24.

Vervoermiddel naar controlepunt: kruis het vervoermiddel aan dat wordt gebruikt voor de overbrenging naar het aangewezen punt van invoer.

Deel II

Dit deel moet door de bevoegde autoriteit worden ingevuld

Algemeen

Vak II.1 moet worden ingevuld door de bevoegde autoriteit van het aangewezen punt van invoer. De vakken II.2 tot en met II.9, met uitzondering van vak II.4, moeten worden ingevuld door de douanediensten of de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de controle van de documenten. De vakken II.10 tot en met II.21 moeten worden ingevuld door de bevoegde autoriteit van het aangewezen punt van invoer.

Vak II.1.

Referentienummer van het GDB: gebruik hetzelfde referentienummer als in vak I.2.

Vak II.2.

Referentie van het douanedocument: voor gebruik door de douanediensten indien nodig.

Vak II.3.

Documentencontrole: in te vullen voor alle zendingen.

Vak II.4.

Zending geselecteerd voor materiële controles: niet van toepassing in het kader van deze verordening.

Vak II.5.

TOEGELATEN voor overbrenging: indien de zending na een bevredigende controle van de documenten is toegelaten voor overbrenging naar een aangewezen punt van invoer, kruist de bevoegde autoriteit van het APB het vakje aan en vermeldt zij het aangewezen punt van invoer waarnaar de zending moet worden overgebracht voor een eventuele materiële controle (in aansluiting op informatie gegeven in vak I.20).

Verder vervoer is niet van toepassing op deze verordening.

Vak II.6.

NIET TOEGELATEN: indien de zending na een onbevredigende controle van de documenten niet is toegelaten voor overbrenging naar een aangewezen punt van invoer, kruist de bevoegde autoriteit van het APB het vakje aan en geeft zij duidelijk aan welke maatregel moet worden genomen in geval van afwijzing van de zending. Het adres van de inrichting van bestemming in geval van „Terugzending”, „Vernietiging”, „Verwerking” en „Gebruik voor ander doel” moet in vak II.7 worden vermeld.

Vak II.7.

Gegevens betreffende de gecontroleerde bestemmingen (II.6): vermeld in voorkomend geval het erkenningsnummer en adres (of scheepsnaam en haven) voor alle bestemmingen waar verdere controle van de zending vereist is, bijvoorbeeld voor vak II.6 „Terugzending”, „Vernietiging”, „Verwerking” of „Gebruik voor ander doel”.

Vak II.8.

Volledige identificatie van het APB en officieel stempel: vermeld de volledige identificatie van het APB en breng het officiële stempel van de bevoegde autoriteit ter plekke aan.

Vak II.9.

Officiële inspecteur: handtekening van de verantwoordelijke ambtenaar van de bevoegde autoriteit op het APB.

Vak II.10.

Niet van toepassing.

Vak II.11.

Overeenstemmingscontrole: kruis de vakjes aan om aan te geven of de overeenstemmingscontroles zijn uitgevoerd en wat daarvan het resultaat was.

Vak II.12.

Materiële controle: vermeld hier het resultaat van de fysieke controles bij de fysieke controle heeft plaatsgevonden.

Vak II.13.

Laboratoriumtests: kruis het vakje aan om aan te geven of de zending is geselecteerd voor monsterneming en analyse.

Getest op: vermeld voor welke stoffen (aflatoxine B1 en/of totaal) en met welke analytische methode een laboratoriumtest is uitgevoerd.

Resultaten: vermeld de resultaten van de laboratoriumtest en kruis het desbetreffende vakje aan.

Vak II.14.

TOEGELATEN om in het vrije verkeer te worden gebracht: kruis het vakje aan wanneer de zending in de Unie in het vrije verkeer kan worden gebracht.

Kruis een van de vakjes („Menselijke consumptie”, „Verdere verwerking”, „Diervoeders” of „Ander”) aan om het verdere gebruik aan te geven.

Vak II.15.

Niet van toepassing.

Vak II.16.

NIET TOEGELATEN: kruis het vakje aan wanneer de zending is afgewezen wegens het onbevredigende resultaat van de overeenstemmingstest of de fysieke test.

Geef in dat geval duidelijk de uit te voeren maatregel aan door één van de vakjes aan te kruisen („Terugzending”, „Vernietiging”, „Verwerking” of „Gebruik voor ander doel”). Het adres van de inrichting van bestemming moet worden vermeld in vak II.18.

Vak II.17.

Redenen voor de weigering: kruis het passende vakje aan. Gebruik dit vak voor zover nodig om relevante informatie toe te voegen.

Vak II.18.

Gegevens betreffende de gecontroleerde bestemmingen (II.16): vermeld in voorkomend geval het erkenningsnummer en adres (of scheepsnaam en haven) voor alle bestemmingen waar een nadere controle van de zending vereist is naar aanleiding van de informatie in vak II.16.

Vak II.19.

Zending opnieuw verzegeld: gebruik dit vak wanneer het originele zegel op een zending vernietigd is bij het openen van de container. Er moet een geconsolideerde lijst van alle in dit verband gebruikte zegels worden bewaard.

Vak II.20.

Volledige identificatie van het APB/controlepunt en officieel stempel: vermeld de volledige identificatie van het aangewezen punt van invoer en breng het officiële stempel van de bevoegde autoriteit ter plekke aan.

Vak II.21.

Officiële inspecteur: vermeld naam (in hoofdletters), datum van afgifte en handtekening van de verantwoordelijke ambtenaar van de bevoegde autoriteit op het aangewezen punt van invoer.

Deel III

Dit deel moet door de bevoegde autoriteit worden ingevuld

Vak III.1.

Gegevens betreffende de terugzending: de bevoegde autoriteit op het APB of het aangewezen punt van invoer vermeldt het gebruikte vervoermiddel, de identificatie ervan, het land van bestemming en de datum van terugzending, zodra deze gegevens bekend zijn.

Vak III.2.

Follow-up: vermeld in voorkomend geval de voor het toezicht verantwoordelijke eenheid van de plaatselijke bevoegde autoriteit in geval van „Vernietiging”, „Verwerking” of „Gebruik voor ander doel” van de zending. De bevoegde autoriteit vermeldt hier het resultaat van de aankomst van de zending en de overeenstemming ervan.

Vak III.3.

Officiële inspecteur: handtekening van de verantwoordelijke ambtenaar van de bevoegde autoriteit op het aangewezen punt van invoer in geval van „Terugzending”. Handtekening van de verantwoordelijke ambtenaar van de bevoegde autoriteit ter plaatse in geval van „Vernietiging”, „Verwerking” of „Gebruik voor ander doel”.


BIJLAGE IV

Concordantietabel als bedoeld in artikel 15

Verordening (EG) nr. 1152/2009

Deze verordening

Artikel 1

Artikel 1 en bijlage I

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, lid 1

Artikel 4, lid 1, en artikel 5, leden 1 en 2

Artikel 4, lid 2

Artikel 5, lid 3

Artikel 4, lid 3

Artikel 5, lid 4

Artikel 4, lid 4

Artikel 4, lid 2

Artikel 4, lid 5

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7, lid 1

Artikel 9, lid 1

Artikel 7, lid 2

artikel 9, leden 2 en 3

Artikel 7, lid 3

Artikel 9, lid 4

Artikel 7, lid 4

Artikel 9, lid 5

Artikel 7, lid 5

Bijlage I

Artikel 7, lid 6

Artikel 9, lid 6

Artikel 7, lid 7

Artikel 9, lid 7

Artikel 7, lid 8

Artikel 11

Artikel 7, lid 9

Artikel 13

Artikel 8

Artikel 10

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 14

Artikel 11

Artikel 15

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 16

Bijlage I

Bijlage II

Bijlage II

Bijlage III


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving