Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-4.5

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 355/2014 VAN DE COMMISSIE

van 8 april 2014

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 33, lid 3, en artikel 38, onder d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie (2) bevat de lijst van de controleorganen en controlerende autoriteiten die bevoegd zijn om in derde landen voor gelijkwaardigheidsdoeleinden controles uit te voeren en certificaten af te geven. Deze lijst dient te worden aangepast aan de nieuwe informatie die de Commissie van de in die bijlage opgelijste controleorganen en controlerende autoriteiten heeft ontvangen.

(2)

De Commissie heeft de uiterlijk op 31 oktober 2012 en 31 oktober 2013 ontvangen verzoeken om opneming in de lijst in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 onderzocht. De controleorganen en controlerende autoriteiten die blijkens het onderzoek van alle ontvangen gegevens aan de betrokken eisen voldoen, dienen in die lijst te worden opgenomen.

(3)

Krachtens artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1235/2008 moet de lijst van erkende controleorganen en controlerende autoriteiten voor elk controleorgaan of elke controlerende autoriteit alle nodige gegevens bevatten om te kunnen verifiëren of op de markt van de Unie gebrachte producten zijn gecontroleerd door een overeenkomstig artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 erkend controleorgaan of erkende controlerende autoriteit. Het „Institut für Marktökologie (IMO)” heeft de Commissie overeenkomstig artikel 12, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1235/2008 ervan in kennis gesteld dat zijn naam met ingang van 1 januari 2013 is veranderd in „IMO Swiss AG”. Deze verandering moet worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008.

(4)

Overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 586/2013 van de Commissie (3) moesten de controleorganen en controlerende autoriteiten hun jaarverslag voor 2012 uiterlijk op 30 april 2013 aan de Commissie doen toekomen. Het „Center of Organic Agriculture in Egypt” heeft zijn verslag niet binnen die termijn toegestuurd. De Commissie heeft het „Center of Organic Agriculture in Egypt” extra tijd gegeven om zijn jaarverslag in te dienen, maar had op de gestelde termijn van 4 november 2013 het betrokken verslag nog steeds niet ontvangen. Als gevolg daarvan moet het „Center of Organic Agriculture in Egypt” overeenkomstig artikel 12, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1235/2008 worden geschrapt van de lijst in bijlage IV bij die verordening.

(5)

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Regelgevend Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 april 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 586/2013 van de Commissie van 20 juni 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft en tot afwijking van Verordening (EG) nr. 1235/2008 wat de datum voor de indiening van het jaarverslag betreft (PB L 169 van 21.6.2013, blz. 51).


BIJLAGE

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008, wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de tekst met betrekking tot „Abcert AG” wordt punt 3 vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbeidzjan

AZ-BIO-137

x

x

Belarus

BY-BIO-137

x

x

Georgië

GE-BIO-137

x

x

Iran

IR-BIO-137

x

x

Kazachstan

KZ-BIO-137

x

Moldavië

MD-BIO-154

x

Oekraïne

RU-BIO-137

x

x

x

Rusland

UA-BIO-137

x

x

—”

2)

De tekst met betrekking tot „Afrisco Certified Organic, CC” wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt 1 wordt vervangen door:

„1.

Adres: 39A Idol Road, Lynnwood Glen, Pretoria 0081, Zuid-Afrika”;

b)

punt 3 wordt vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Angola

AO-BIO-155

x

Botswana

BW-BIO-155

x

Lesotho

LS-BIO-155

x

 

Malawi

MW-BIO-155

x

 

Mozambique

MZ-BIO-155

x

x

Namibië

NA-BIO-155

x

Swaziland

ZA-BIO-155

x

x

Zambia

SZ-BIO-155

x

 

 

x

 

 

Zimbabwe

ZM-BIO-155

x

—”

Zuid-Afrika

ZW-BIO-155

x

 

 

 

 

 

3)

In de tekst met betrekking tot „Agreco R.F. Göderz GmbH” wordt punt 3 vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbeidzjan

AZ-BIO-151

x

x

Ghana

CM-BIO-151

x

x

Kameroen

GH-BIO-151

x

x

Marokko

MD-BIO-151

x

x

Moldavië

MA-BIO-151

x

x

Oekraïne

UA-BIO-151

x

x

—”

4)

De tekst met betrekking tot „Australian Certified Organic” wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt 1 wordt vervangen door:

„1.

Adres: PO Box 810 — 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australië”;

b)

punt 2 wordt vervangen door:

„2.

Internetadres: http://www.aco.net.au”;

c)

punt 3 wordt vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Australië

AU-BIO-107

x

x

x

Birma/Myanmar

MM-BIO-107

x

x

China

CN-BIO-107

x

x

Cookeilanden

CK-BIO-107

x

Falklandeilanden

FJ-BIO-107

x

x

Fiji

FK-BIO-107

x

Hongkong

HK-BIO-107

x

x

Indonesië

ID-BIO-107

x

x

Madagaskar

KR-BIO-107

x

Maleisië

MG-BIO-107

x

x

Papoea-Nieuw-Guinea

MY-BIO-107

x

x

Singapore

PG-BIO-107

x

x

Taiwan

SG-BIO-107

x

x

Thailand

TW-BIO-107

x

x

Tonga

TH-BIO-107

x

x

Vanuatu

TO-BIO-107

x

x

Zuid-Korea

VU-BIO-107

x

x

—”

5)

De tekst met betrekking tot „BCS Öko-Garantie GmbH” wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt 1 wordt vervangen door:

„1.

Adres: Marientorgraben 3-5, 90402 Nürnberg, Duitsland”;

b)

punt 3 wordt vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Albanië

AL-BIO-141

x

x

Algerije

DZ-BIO-141

x

x

Angola

AO-BIO-141

x

x

Armenië

AM-BIO-141

x

x

Azerbeidzjan

AZ-BIO-141

x

x

Belarus

BY-BIO-141

x

x

x

Birma/Myanmar

BO-BIO-141

x

x

Bolivia

BW-BIO-141

x

x

Botswana

BR-BIO-141

x

x

x

x

Brazilië

MM-BIO-141

x

x

x

Cambodja

KH-BIO-141

x

x

Chili

TD-BIO-141

x

x

China

CL-BIO-141

x

x

x

x

x

Colombia

CN-BIO-141

x

x

x

x

x

x

Costa Rica

CO-BIO-141

x

x

x

Cuba

CR-BIO-141

x

Dominicaanse Republiek

CI-BIO-141

x

x

x

Ecuador

CU-BIO-141

x

x

x

Egypte

DO-BIO-141

x

x

El Salvador

EC-BIO-141

x

x

x

x

x

Ethiopië

EG-BIO-141

x

x

Filipijnen

SV-BIO-141

x

x

x

x

Frans-Polynesië

ET-BIO-141

x

x

x

x

Georgië

GE-BIO-141

x

x

x

Ghana

GH-BIO-141

x

x

Guatemala

GT-BIO-141

x

x

x

Haïti

HT-BIO-141

x

x

Honduras

HN-BIO-141

x

x

x

Hongkong

HK-BIO-141

x

x

India

IN-BIO-141

x

Indonesië

ID-BIO-141

x

x

Iran

IR-BIO-141

x

x

x

Ivoorkust

JP-BIO-141

x

x

Japan

KE-BIO-141

x

Kenia

XK-BIO-141

x

x

x

Kirgizië

KG-BIO-141

x

x

x

Kosovo (1)

LA-BIO-141

x

x

Laos

LS-BIO-141

x

x

Lesotho

MK-BIO-141

x

x

Malawi

MW-BIO-141

x

x

Maleisië

MY-BIO-141

x

x

Mexico

MX-BIO-141

x

x

x

x

Moldavië

MD-BIO-141

x

x

Montenegro

ME-BIO-141

x

x

Mozambique

MZ-BIO-141

x

x

Namibië

NA-BIO-141

x

x

Nicaragua

NI-BIO-141

x

x

x

x

Oekraïne

OM-BIO-141

x

x

x

Oman

PA-BIO-141

x

x

Panama

PY-BIO-141

x

x

x

x

Paraguay

PE-BIO-141

x

x

x

Peru

PH-BIO-141

x

x

x

Rusland

RU-BIO-141

x

x

x

Saudi-Arabië

SA-BIO-141

x

x

x

x

Senegal

SN-BIO-141

x

x

Servië

RS-BIO-141

x

x

Sri Lanka

ZA-BIO-141

x

x

x

x

Sudan

KR-BIO-141

x

x

x

x

Swaziland

LK-BIO-141

x

x

Taiwan

SD-BIO-141

x

x

Tanzania

SZ-BIO-141

x

x

Thailand

PF-BIO-141

x

x

Tsjaad

TW-BIO-141

x

x

x

Turkije

TZ-BIO-141

x

x

Uganda

TH-BIO-141

x

x

x

x

Uruguay

TR-BIO-141

x

x

x

x

Venezuela

UG-BIO-141

x

x

Verenigde Arabische Emiraten

UA-BIO-141

x

x

x

Vietnam

AE-BIO-141

x

x

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

UY-BIO-141

x

x

x

x

Zuid-Afrika

VE-BIO-141

x

x

Zuid-Korea

VN-BIO-141

x

x

x

c)

punt 4 wordt vervangen door:

„4.

Uitzonderingen: omschakelingproducten en onder bijlage III vallende producten”.

6)

In de tekst met betrekking tot „Balkan Biocert Skopje” wordt punt 1 vervangen door:

„1.

Adres: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië”.

7)

De tekst met betrekking tot „Bioagricert S.r.l.” wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt 3 wordt vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Birma/Myanmar

BR-BIO-132

x

 

 

x

 

 

Brazilië

MM-BIO-132

x

x

Cambodja

KH-BIO-132

x

x

China

CN-BIO-132

x

x

Ecuador

EC-BIO-132

x

x

Frans-Polynesië

PF-BIO-132

x

x

India

IN-BIO-132

x

x

Laos

LA-BIO-132

x

x

Marokko

NP-BIO-132

x

x

Mexico

MX-BIO-132

x

x

x

Nepal

MA-BIO-132

x

x

Oekraïne

SM-BIO-132

x

San Marino

RS-BIO-132

x

x

Servië

KR-BIO-132

x

x

Thailand

TH-BIO-132

x

x

x

Togo

TG-BIO-132

x

x

Turkije

TR-BIO-132

x

x

Zuid-Korea

UA-BIO-132-

x

x

—”

b)

punt 4 wordt vervangen door:

„4.

Uitzonderingen: omschakelingproducten, wijn en onder bijlage III vallende producten”.

8)

In de tekst met betrekking tot „BioGro New Zealand Limited” wordt punt 3 vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Fiji

FJ-BIO-130

x

x

Maleisië

MY-BIO-130

x

Niue

NU-BIO-130

x

x

Samoa

WS-BIO-130

x

x

Vanuatu

VU-BIO-130

x

x

—”

9)

In de tekst met betrekking tot „Bio.inspecta AG” wordt punt 3 vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Albanië

AM-BIO-161

x

x

Armenië

AL-BIO-161

x

x

Azerbeidzjan

AZ-BIO-161

x

x

Benin

BJ-BIO-161

x

Brazilië

BR-BIO-161

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-161

x

Cuba

CU-BIO-161

x

x

Dominicaanse Republiek

DO-BIO-161

x

x

Ethiopië

ET-BIO-161

x

x

Filipijnen

GE-BIO-161

x

x

Georgië

GH-BIO-161

x

x

Ghana

ID-BIO-161

x

x

Indonesië

IR-BIO-161

x

x

Iran

KZ-BIO-161

x

x

Kazachstan

KE-BIO-161

x

x

Kenia

XK-BIO-161

x

x

Kirgizië

KZ-BIO-161

x

x

Kosovo (2)

LB-BIO-161

x

x

Libanon

MD-BIO-161

x

x

Moldavië

PH-BIO-161

x

x

Oekraïne

RU-BIO-161

x

x

Oezbekistan

SN-BIO-161

x

x

Rusland

ZA-BIO-161

x

x

Senegal

KR-BIO-161

x

x

Tadzjikistan

TZ-BIO-161

x

x

Tanzania

TJ-BIO-161

x

x

Turkije

TR-BIO-161

x

x

Vietnam

UA-BIO-161

x

x

Zuid-Afrika

UZ-BIO-161

x

x

Zuid-Korea

VN-BIO-161

x

x

10)

In de tekst met betrekking tot „CCPB Srl” wordt punt 3 vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

China

CN-BIO-102

x

x

Egypte

EG-BIO-102

x

x

Filipijnen

IQ-BIO-102

x

Irak

LB-BIO-102

x

x

Libanon

MA-BIO-102

x

x

Marokko

PH-BIO-102

x

x

San Marino

SM-BIO-102

x

x

Syrië

SY-BIO-102

x

Turkije

TR-BIO-102

x

x

—”

11)

De tekst met betrekking tot „Center of Organic Agriculture in Egypt” wordt geschrapt.

12)

In de tekst met betrekking tot „CERES Certification of Environmental Standards GmbH” wordt punt 3 vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Albanië

AL-BIO-140

x

x

x

Azerbeidzjan

AZ-BIO-140

x

x

Benin

BJ-BIO-140

x

x

Bhutan

BO-BIO-140

x

x

x

Bolivia

BF-BIO-140

x

x

Burkina Faso

BT-BIO-140

x

x

Chili

CL-BIO-140

x

x

x

China

CN-BIO-140

x

x

x

Colombia

CO-BIO-140

x

x

x

Dominicaanse Republiek

DO-BIO-140

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-140

x

x

x

Egypte

EG-BIO-140

x

x

x

Ethiopië

ET-BIO-140

x

x

x

Filipijnen

GH-BIO-140

x

 

 

 

 

 

Ghana

GD-BIO-140

x

x

x

Grenada

ID-BIO-140

x

x

x

Indonesië

IR-BIO-140

x

x

Iran

JM-BIO-140

x

x

x

Jamaica

KZ-BIO-140

x

x

Kazachstan

KE-BIO-140

x

x

x

Kenia

KG-BIO-140

x

x

Kirgizië

MK-BIO-140

x

x

x

Mali

ML-BIO-140

x

x

Marokko

MX-BIO-140

x

x

x

Mexico

MD-BIO-140

x

x

x

Moldavië

MA-BIO-140

x

x

x

Oekraïne

PG-BIO-140

x

x

x

Oezbekistan

PY-BIO-140

x

x

x

Papoea-Nieuw-Guinea

PE-BIO-140

x

x

x

Paraguay

PH-BIO-140

x

x

x

Peru

RU-BIO-140

x

x

x

Rusland

RW-BIO-140

x

x

x

Rwanda

SA-BIO-140

x

x

x

Saint Lucia

SN-BIO-140

x

x

Saudi-Arabië

RS-BIO-140

x

x

x

Senegal

SG-BIO-140

x

x

x

Servië

ZA-BIO-140

x

x

x

Singapore

LC-BIO-140

x

x

x

Taiwan

TW-BIO-140

x

x

x

Tanzania

TZ-BIO-140

x

x

x

Thailand

TH-BIO-140

x

x

x

Togo

TR-BIO-140

x

x

x

Turkije

TG-BIO-140

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

Vietnam

UA-BIO-140

x

x

x

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

UZ-BIO-140

x

x

x

Zuid-Afrika

VN-BIO-140

x

x

x

—”

13)

In de tekst met betrekking tot „Certisys” wordt punt 3 vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Benin

BJ-BIO-128

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-128

x

x

Ghana

CI-BIO-128

x

x

Ivoorkust

GH-BIO-128

x

x

Mali

ML-BIO-128

x

x

Senegal

SN-BIO-128

x

x

Togo

VN-BIO-128

x

x

Vietnam

TG-BIO-128

x

x

—”

14)

Na de tekst met betrekking tot „Certisys” wordt de volgende tekst met betrekking tot „Company of Organic Agriculture in Palestine” ingevoegd:

„„Company of Organic Agriculture in Palestine”

1.

Adres: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestina

2.

Internetadres: http://coap.org.ps

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Bezet Palestijns gebied

PS-BIO-163

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.”.

15)

In de tekst met betrekking tot „Control Union Certifications” wordt punt 3 vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghanistan

AF-BIO-149

x

x

Albanië

AL-BIO-149

x

x

Bermuda

BM-BIO-149

x

x

Bezet Palestijns gebied

BT-BIO-149

x

x

Bhutan

BR-BIO-149

x

x

Birma/Myanmar

BF-BIO-149

x

x

Brazilië

MM-BIO-149

x

x

Burkina Faso

KH-BIO-149

x

x

Cambodja

CN-BIO-149

x

x

China

CO-BIO-149

x

x

Colombia

CI-BIO-149

x

x

Dominicaanse Republiek

DO-BIO-149

x

x

Ecuador

EC-BIO-149

x

x

Egypte

EG-BIO-149

x

x

Ethiopië

ET-BIO-149

x

x

Filipijnen

GH-BIO-149

x

x

Ghana

GN-BIO-149

x

x

Guinee

HN-BIO-149

x

x

Honduras

HK-BIO-149

x

x

Hongkong

ID-BIO-149

x

x

Indonesië

IR-BIO-149

x

x

Iran

KR-BIO-149

x

x

Ivoorkust

KG-BIO-149

x

x

Kirgizië

LA-BIO-149

x

x

Laos

MK-BIO-149

x

x

Maleisië

MY-BIO-149

x

x

Mali

ML-BIO-149

x

x

Mauritius

MU-BIO-149

x

x

Mexico

MX-BIO-149

x

x

Moldavië

MD-BIO-149

x

x

Mozambique

MZ-BIO-149

x

x

Nepal

NP-BIO-149

x

x

Nigeria

NG-BIO-149

x

x

Oekraïne

PK-BIO-149

x

x

Oezbekistan

PS-BIO-149

x

x

Oost-Timor

PA-BIO-149

x

x

Pakistan

PY-BIO-149

x

x

Panama

PE-BIO-149

x

x

Paraguay

PH-BIO-149

x

x

Peru

RW-BIO-149

x

x

Rwanda

RS-BIO-149

x

x

Servië

SG-BIO-149

x

x

Singapore

ZA-BIO-149

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-149

x

x

Syrië

SY-BIO-149

x

x

Tanzania

TZ-BIO-149

x

x

Thailand

TH-BIO-149

x

x

Turkije

TL-BIO-149

x

x

Uganda

TR-BIO-149

x

x

Uruguay

UG-BIO-149

x

x

Verenigde Arabische Emiraten

UA-BIO-149

x

x

Vietnam

AE-BIO-149

x

x

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

UY-BIO-149

x

x

Zambia

UZ-BIO-149

x

x

Zuid-Afrika

VN-BIO-149

x

x

Zuid-Korea

ZN-BIO-149

x

x

—”

16)

In de tekst met betrekking tot „Ecoglobe” wordt punt 3 vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Armenië

AM-BIO-112

x

x

Belarus

BY-BIO-112

x

x

Iran

IR-BIO-112

x

x

Oekraïne

PK-BIO-112

x

x

Pakistan

RU-BIO-112

x

x

Rusland

UA-BIO-112

x

x

—”

17)

Na de tekst met betrekking tot „Ecoglobe” wordt de volgende tekst met betrekking tot „Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECOA)” ingevoegd:

„„Eyptian Center Of Organic Agriculture (ECOA)”

1.

Adres: 29 Yathreb St., Dokki 12311, Ciza Governorate, Egypte

2.

Internetadres: http://www.ecoa.com.eg/

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Egypte

EG-BIO-164

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.”.

18)

In de tekst met betrekking tot „Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu” wordt punt 3 vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbeidzjan

AZ-BIO-109

x

x

Ethiopië

CI-BIO-109

x

x

Georgië

ET-BIO-109

x

x

Ivoorkust

GE-BIO-109

x

x

Kazachstan

KZ-BIO-109

x

x

Kirgizië

KG-BIO-109

x

x

Oekraïne

RU-BIO-109

x

x

Oezbekistan

RS-BIO-109

x

x

Rusland

TJ-BIO-109

x

x

Servië

TR-BIO-109

x

x

x

Tadzjikistan

UA-BIO-109

x

x

Turkije

UZ-BIO-109

x

x

—”

19)

In de tekst met betrekking tot „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” wordt punt 3 vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Bahama's

BS-BIO-144

x

x

China

CN-BIO-144

x

x

x

Dominicaanse Republiek

DO-BIO-144

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-144

x

x

El Salvador

GT-BIO-144

x

x

Filipijnen

HN-BIO-144

x

x

x

Guatemala

MY-BIO-144

x

x

Honduras

MX-BIO-144

x

x

Maleisië

NI-BIO-144

x

x

x

Mexico

PE-BIO-144

x

x

Nicaragua

PH-BIO-144

x

x

x

Peru

SV-BIO-144

x

x

x

Taiwan

ZA-BIO-144

x

x

Turkije

TW-BIO-144

x

x

x

Zuid-Afrika

TR-BIO-144

x

x

—”

20)

De tekst met betrekking tot „IMO Control Private Limited” wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt 3 wordt vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghanistan

AF-BIO-147

x

x

Bangladesh

BD-BIO-147

x

x

Bhutan

BT-BIO-147

x

x

Filipijnen

ID-BIO-147

x

x

India

IN-BIO-147

-

x

Indonesië

IR-BIO-147

x

x

Iran

MY-BIO-147

x

x

Maleisië

NP-BIO-147

x

x

Nepal

PK-BIO-147

x

x

Pakistan

PH-BIO-147

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-147

x

x

Thailand

TH-BIO-147

x

x

Vietnam

VN-BIO-147

x

x

—”

b)

punt 4 wordt vervangen door:

„4.

Uitzonderingen: omschakelingproducten, wijn en onder bijlage III vallende producten”.

21)

In de tekst met betrekking tot „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști” wordt punt 3 vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghanistan

AF-BIO-158

x

x

Azerbeidzjan

AZ-BIO -158

x

x

Georgië

GE-BIO-158

x

Kazachstan

KZ-BIO-158

x

Kirgizië

KG-BIO-158

x

x

Oekraïne

RU-BIO-158

x

Oezbekistan

TJ-BIO-158

x

x

Rusland

TR-BIO-158

x

x

Tadzjikistan

TM-BIO-158

x

x

Turkije

UA-BIO-158

x

x

Turkmenistan

UZ-BIO-158

x

x

—”

22)

In de tekst met betrekking tot „IMO Institut für Marktökologie GmbH” wordt punt 3 vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Armenië

AM-BIO-146

x

Azerbeidzjan

AZ-BIO-146

x

—”

23)

De tekst met betrekking tot „Institute for Marketecology (IMO)” wordt als volgt gewijzigd:

a)

de naam „Institute for Marketecology (IMO)” wordt vervangen door „IMO Swiss AG”;

b)

punt 3 wordt vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghanistan

AF-BIO-143

x

x

x

Albanië

AL-BIO-143

x

x

Armenië

AM-BIO-143

x

x

Azerbeidzjan

AZ-BIO -143

x

x

Bangladesh

BD-BIO-143

x

x

x

Bezet Palestijns gebied

BO-BIO-143

x

x

Bolivia

BA-BIO-143

x

x

Bosnië en Herzegovina

BR-BIO-143

x

x

x

x

x

Brazilië

BF-BIO-143

x

Burkina Faso

CM-BIO-143

x

Canada

CA-BIO-143

x

x

Chili

CL-BIO-143

x

x

x

x

x

China

CN-BIO-143

x

x

x

x

Colombia

CO-BIO-143

x

x

Democratische Republiek Congo

CD-BIO-143

x

x

Dominicaanse Republiek

CI-BIO-143

x

x

Ecuador

DO-BIO-143

x

x

El Salvador

EC-BIO-143

x

x

Ethiopië

SV-BIO-143

x

x

Filipijnen

ET-BIO-143

x

x

Georgië

GE-BIO-143

x

x

Ghana

GH-BIO-143

x

x

Guatemala

GT-BIO-143

x

x

Haïti

HT-BIO-143

x

x

India

IN-BIO-143

x

x

Indonesië

ID-BIO-143

x

x

Ivoorkust

JP-BIO-143

x

x

Japan

JO-BIO-143

x

x

Jordanië

KZ-BIO-143

x

x

Kameroen

KE-BIO-143

x

x

Kazachstan

KG-BIO-143

x

x

Kenia

LI-BIO-143

x

Kirgizië

ML-BIO-143

x

Liechtenstein

MX-BIO-143

x

x

Mali

MA-BIO-143

x

x

Marokko

NA-BIO-143

x

x

Mexico

NP-BIO-143

x

x

Namibië

NI-BIO-143

x

x

Nepal

NE-BIO-143

x

x

Nicaragua

NG-BIO-143

x

x

Niger

PS-BIO-143

x

x

Nigeria

PK-BIO-143

x

x

Oekraïne

PY-BIO-143

x

x

Oezbekistan

PE-BIO-143

x

x

x

Pakistan

PH-BIO-143

x

x

Paraguay

RU-BIO-143

x

x

x

Peru

RW-BIO-143

x

x

Rusland

SL-BIO-143

x

x

Rwanda

SG-BIO-143

x

 

 

Sierra Leone

ZA-BIO-143

x

x

Singapore

LK-BIO-143

x

x

Sri Lanka

SD-BIO-143

x

x

Sudan

SR-BIO-143

x

x

Suriname

SY-BIO-143

x

Syrië

TJ-BIO-143

x

x

Tadzjikistan

TW-BIO-143

x

x

Taiwan

TZ-BIO-143

x

x

Tanzania

TH-BIO-143

x

x

Thailand

TG-BIO-143

x

x

Togo

UG-BIO-143

x

x

x

Uganda

UA-BIO-143

x

x

x

x

Venezuela

AE-BIO-143

x

Verenigde Arabische Emiraten

UZ-BIO-143

x

x

x

Vietnam

VE-BIO-143

x

x

Zuid-Afrika

VN-BIO-143

x

x

x

—”

24)

In de tekst met betrekking tot „Istituto Certificazione Etica e Ambientale” wordt punt 3 vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Albanië

AL-BIO-115

x

x

Armenië

AM-BIO-115

x

x

Ecuador

EC-BIO-115

x

x

Ethiopië

ET-BIO-115

x

Iran

IR-BIO-115

x

x

Japan

JP-BIO-115

x

x

Kazachstan

KZ-BIO-115

x

Libanon

LB-BIO-115

x

Madagaskar

MG-BIO-115

x

x

Maleisië

MY-BIO-115

x

Mexico

MX-BIO-115

x

x

x

Moldavië

MD-BIO-115

x

x

Oekraïne

RU-BIO-115

x

x

x

Oezbekistan

SM-BIO-115

x

Rusland

SN-BIO-115

x

x

San Marino

LK-BIO-115

x

x

Senegal

SY-BIO-115

x

x

Sri Lanka

TH-BIO-115

x

Syrië

TR-BIO-115

x

x

Thailand

UA-BIO-115

x

x

Turkije

AE-BIO-115

x

x

x

Uruguay

UY-BIO-115

x

x

Verenigde Arabische Emiraten

UZ-BIO-115

x

x

Vietnam

VN-BIO-115

x

—”

25)

In de tekst met betrekking tot „Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.” wordt punt 3 vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Egypte

EG-BIO-136

x

x

x

Filipijnen

LB-BIO-136

x

x

x

Libanon

MA-BIO-136

x

x

Marokko

PH-BIO-136

x

x

Syrië

SY-BIO-136

x

Tunesië

TN-BIO-136

x

Turkije

TR-BIO-136

x

x

x

—”

26)

De tekst met betrekking tot „LACON GmbH” wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt 1 wordt vervangen door:

„1.

Adres: Moltkestrasse 4, 77654 Offenburg, Duitsland”;

b)

punt 3 wordt vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbeidzjan

AZ-BIO-134

x

x

Bangladesh

BD-BIO-134

x

x

Brazilië

BR-BIO-134

x

Burkina Faso

BF-BIO-134

x

x

x

Ghana

GH-BIO-134

x

x

India

IN-BIO-134

x

x

Kazachstan

KZ-BIO-134

x

Madagaskar

MG-BIO-134

x

x

Mali

ML-BIO-134

x

Marokko

MX-BIO-134

x

x

Mexico

MA-BIO-134

x

x

Namibië

NA-BIO-134

x

x

Nepal

NP-BIO-134

x

x

Oekraïne

RU-BIO-134

x

Rusland

RS-BIO-134

x

x

Servië

ZA-BIO-134

x

x

Tanzania

TZ-BIO-134

x

x

Togo

TG-BIO-134

x

x

Turkije

TR-BIO-134

x

x

Verenigde Arabische Emiraten

UA-BIO-134

x

Zuid-Afrika

AE-BIO-134

x

—”

27)

In de tekst met betrekking tot „NASAA Certified Organic Pty Ltd” wordt punt 3 vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Indonesië

ID-BIO-119

x

x

Maleisië

MY-BIO-119

x

x

Nepal

NP-BIO-119

x

x

Oost-Timor

PG-BIO-119

x

x

Papoea-Nieuw-Guinea

WS-BIO-119

x

x

Salomonseilanden

SG-BIO-119

x

x

Samoa

SB-BIO-119

x

x

Singapore

LK-BIO-119

x

x

Sri Lanka

TL-BIO-119

x

x

Tonga

TO-BIO-119

x

x

—”

28)

De tekst met betrekking tot „Onecert, Inc.” wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt 3 wordt vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

India

NE-BIO-152

x

x

Nepal

WS-BIO-152

x

x

Samoa

IN-BIO-152

x

Thailand

TH-BIO-152

x

 

 

x

 

 

Uganda

UG-BIO-152

x

 

 

x

 

 

Verenigde Arabische Emiraten

AE-BIO-152

x

Vietnam

VN-BIO-152

x

 

 

x”

 

 

b)

punt 4 wordt vervangen door:

„4.

Uitzonderingen: omschakelingproducten, wijn en onder bijlage III vallende producten”.

29)

In de tekst met betrekking tot „Oregon Tilth” wordt punt 3 vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolivia

BO-BIO-116

x

Canada

CA-BIO-116

x

Chili

CL-BIO-116

x

x

China

CN-BIO-116

x

Honduras

HN-BIO-116

x

Mexico

MX-BIO-116

x

x

Panama

PN-BIO-116

x

x

—”

30)

In de tekst met betrekking tot „Organización Internacional Agropecuaria” wordt punt 3 vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentinië

AR-BIO-110

x

Brazilië

BR-BIO-110

x

Mexico

MX-BIO-110

x

x

Panama

PA-BIO-110

x

x

Uruguay

UY-BIO-110

x

x

x

—”

31)

In de tekst met betrekking tot „TÜV Nord Integra” wordt punt 3 vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Burkina Faso

BF-BIO-160

x

x

Curaçao

CM-BIO-160

x

x

Egypte

EG-BIO-160

x

x

Ivoorkust

CI-BIO-160

x

x

Jordanië

JO-BIO-160

x

x

Kameroen

MG-BIO-160

x

x

Madagaskar

ML-BIO-160

x

x

Mali

MA-BIO-160

x

x

Marokko

CW-BIO-160

x

x

Senegal

SN-BIO-160

x

x

—”


(1)  Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.”;

(2)  Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.” .


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving