Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.6-2.2

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1097/2012 VAN DE COMMISSIE

van 23 november 2012

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn, wat betreft de verzending van dierlijke bijproducten en afgeleide producten tussen lidstaten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (1), en met name artikel 21, lid 5, onder a), artikel 23, lid 3, en artikel 48, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1069/2009 zijn volks- en diergezondheidsvoorschriften vastgesteld voor dierlijke bijproducten en afgeleide producten om risico’s voor de volksgezondheid en de diergezondheid als gevolg van die producten te voorkomen of tot een minimum te beperken. Die verordening bevat ook voorschriften voor het in de handel brengen van dierlijke bijproducten en afgeleide producten.

(2)

Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn (2) stelt uitvoeringsvoorschriften voor Verordening (EG) nr. 1069/2009 vast, waaronder voorschriften betreffende de registratie van exploitanten, de inhoud van de handelsdocumenten die zendingen dierlijke bijproducten en afgeleide producten in het handelsverkeer tussen lidstaten vergezellen en de vormgeving van het kennisgevingsformulier dat voor bepaalde dierlijke bijproducten en afgeleide producten overeenkomstig artikel 48, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1069/2009 moet worden verstrekt.

(3)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1069/2009 moeten exploitanten ervoor zorgen dat dierlijke bijproducten en afgeleide producten in alle fasen van de keten van verzameling, productie, gebruik en verwijdering traceerbaar zijn, ter voorkoming van nodeloze verstoringen van de interne markt als gevolg van gebeurtenissen die verband houden met feitelijke of mogelijke risico’s voor de volksgezondheid of de diergezondheid.

(4)

De exploitanten moeten ervoor zorgen dat activiteiten die onder de wetgeving inzake dierlijke bijproducten vallen, worden geregistreerd of goedgekeurd. De hantering van kleine hoeveelheden categorie 2- en categorie 3-materialen kan echter een verwaarloosbaar risico vormen, als zij afkomstig zijn uit gebieden waar geen op mens of dier overdraagbare ziekte is gemeld. De lidstaten moeten daarom worden gemachtigd om bepaalde activiteiten zonder registratie toe te staan, als vastgesteld in artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1069/2009. Een dergelijke afwijking moet zijn beperkt tot activiteiten met betrekking tot de directe levering van de producten in de regio aan de eindgebruiker, op de plaatselijke markt of aan plaatselijke kleinhandelszaken.

(5)

Elke zending dierlijke bijproducten of afgeleide producten die tussen lidstaten wordt verhandeld, moet vergezeld gaan van een handelsdocument. De huidige voorschriften inzake het handelsdocument moeten echter worden gewijzigd en uitgebreid om ervoor te zorgen dat het alle nodige informatie bevat over de veilige hantering, de behandeling en het beoogde gebruik of de verwijdering van het betrokken materiaal.

(6)

Op het handelsdocument moeten de exploitanten bepaalde informatie over de zending vermelden, met name de categorie van de dierlijke bijproducten of afgeleide producten, de aard van de goederen en de soort behandeling. Overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) nr. 142/2011 hoeft geen handelsdocument te worden afgegeven voor afgeleide producten die als het eindpunt in de productieketen zijn aangegeven. Ook een verwijzing naar verwerkingsnormen in Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad (3) kan worden geschrapt. Bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011 moet daarom worden gewijzigd.

(7)

Voor verscheidene dierlijke bijproducten en afgeleide producten, als bedoeld in artikel 48, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1069/2009, moet vooraf door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van bestemming op verzoek van de exploitant een vergunning worden verleend. Bijlage XVI bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat een standaardformaat voor de aanvraag om toestemming van de verzending van dierlijke bijproducten en afgeleide producten naar een andere lidstaat. Dat formaat moet worden gewijzigd om informatie op te nemen over de einddatum voor de geldigheid van de vergunningen, het volume of de massa van de zending, de naam en het adres van de verzender, de oorsprong van de dierlijke bijproducten en de plaats van bestemming van de zending. Bijlage XVI bij Verordening (EU) nr. 142/2011 moet daarom worden gewijzigd.

(8)

Verordening (EU) nr. 142/2011 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 142/2011 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 20, lid 4, onder c), komt als volgt te luiden:

„c)

exploitanten die droge en onbehandelde wol en droog en onbehandeld haar vervoeren, die van een stevige verpakking zijn voorzien en rechtstreeks worden verzonden naar een bedrijf dat afgeleide producten voor gebruik buiten de voederketen produceert of een bedrijf waar tussenhandelingen worden uitgevoerd, onder omstandigheden die de verspreiding van ziekteverwekkers voorkomen;

d)

exploitanten die kleine hoeveelheden van categorie 2- en categorie 3-materialen, als bedoeld in de artikelen 9 en 10 van Verordening (EG) nr. 1069/2009, of van daarvan afgeleide producten gebruiken voor de directe levering van de producten in de regio aan de eindgebruiker, op de plaatselijke markt of aan plaatselijke kleinhandelszaken, indien de bevoegde autoriteit niet van oordeel is dat een dergelijke activiteit een risico vormt voor de verspreiding van een ernstige overdraagbare ziekte onder mensen of dieren; dit punt is niet van toepassing wanneer die materialen worden gebruikt als voeder voor andere landbouwhuisdieren dan pelsdieren.”.

2)

De bijlagen VIII en XVI worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 november 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 300 van 14.11.2009, blz. 1.

(2)  PB L 54 van 26.2.2011, blz. 1.

(3)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55.


BIJLAGE

De bijlagen bij Verordening (EU) nr. 142/2011 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage VIII, hoofdstuk III, wordt het model van het handelsdocument vervangen door:

Handelsdocument

Voor het vervoer van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten binnen de Europese Unie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1069/2009

Image

Image

2)

Bijlage XVI, hoofdstuk III, afdeling 10, komt als volgt te luiden:

Afdeling 10

Standaardformaat voor bepaalde aanvragen om toestemming voor handelsverkeer binnen de Unie

Exploitanten dienen aanvragen om toestemming voor de verzending van dierlijke bijproducten en afgeleide producten, als bedoeld in artikel 48, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1069/2009, bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van bestemming in overeenkomstig het volgende formaat:

Image

Image


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving