Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.419-1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1290 VAN DE COMMISSIE

van 31 juli 2019

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/338 wat betreft het minimumgehalte van een preparaat van 6-fytase, geproduceerd door Aspergillus niger (DSM 25770), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen of opfokleghennen (vergunninghouder BASF SE)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de vergunningsgronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.

(2)

Voor het gebruik van het preparaat van 6-fytase, geproduceerd door Aspergillus niger (DSM 25770), is bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/338 van de Commissie (2) een vergunning voor tien jaar verleend voor mestkippen of opfokleghennen.

(3)

De vergunninghouder heeft sindsdien voorgesteld de voorwaarden van de vergunning voor dat preparaat te wijzigen door het minimumgehalte te verlagen van 750 naar 125 FTU/kg diervoeder. Bij de aanvraag waren de nodige onderbouwende gegevens gevoegd. De Commissie heeft de aanvraag naar de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) doorgestuurd.

(4)

De EFSA heeft in haar advies van 23 januari 2019 (3) geconcludeerd dat het preparaat van 6-fytase, geproduceerd door Aspergillus niger (DSM 25770), onder de nieuwe voorgestelde gebruiksvoorwaarden doeltreffend kan zijn bij de gevraagde minimumdosis van 125 FTU/kg diervoeder voor mestkippen en dat deze conclusie kan worden uitgebreid tot opfokleghennen/opfokkippen. Specifieke eisen voor monitoring na het in de handel brengen acht de EFSA niet nodig. Zij heeft ook het verslag over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde referentielaboratorium was ingediend.

(5)

Uit de beoordeling van het preparaat van 6-fytase, geproduceerd door Aspergillus niger (DSM 25770), blijkt dat aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vermelde voorwaarden voor de verlening van een vergunning is voldaan. Het gebruik van dat preparaat zoals omschreven in de bijlage bij deze verordening moet daarom worden toegestaan.

(6)

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/338 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/338 wordt in de kolom “Minimumgehalte” voor mestkippen en opfokleghennen “750 FTU” vervangen door “125 FTU”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 31 juli 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2) Uitvoeringsverordening (EU) 2018/338 van de Commissie van 7 maart 2018 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van 6-fytase, geproduceerd door Aspergillus niger (DSM 25770), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, opfokleghennen, mestvarkens, zeugen, kleine varkenssoorten gehouden voor mestdoeleinden of voor reproductie, mestkalkoenen, opfokkalkoenen, alle andere vogelsoorten (met uitzondering van legvogels) en gespeende biggen (vergunninghouder BASF SE) (PB L 65 van 8.3.2018, blz. 17).

(3) EFSA Journal 2019;17(2):5607.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving