Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.1-3.1-32

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1249 VAN DE COMMISSIE

van 22 juli 2019

tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (1), en met name artikel 15, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie (2) bevat voorschriften voor meer uitgebreide officiële controles die op een aangewezen punt van binnenkomst (“APB”) moeten worden uitgevoerd op de in de lijst van bijlage I bij die verordening (“de lijst”) opgenomen diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong als zij worden ingevoerd naar de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 882/2004 vermelde grondgebieden.

(2)

Krachtens artikel 2 van Verordening (EG) nr. 669/2009 moet de lijst regelmatig en ten minste halfjaarlijks worden herzien, waarbij rekening wordt gehouden met de in dat artikel vermelde informatiebronnen.

(3)

Dat de lijst moet worden gewijzigd, blijkt uit de frequentie en de relevantie van de recente incidenten met levensmiddelen die via het systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders zoals vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad (3) zijn gemeld, de informatie betreffende de door de lidstaten uitgevoerde officiële controles van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong alsmede de halfjaarlijkse verslagen over zendingen van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die de lidstaten overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 669/2009 bij de Commissie indienen.

(4)

Uit de via het systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders ontvangen kennisgevingen en de informatie betreffende de door de lidstaten uitgevoerde officiële controles blijkt dat er nieuwe risico's voor de gezondheid van de mens zijn ontstaan als gevolg van de mogelijke verontreiniging door bestrijdingsmiddelenresiduen, waardoor de invoering van meer uitgebreide officiële controles is vereist, met name voor zendingen nangka's (Artocarpus heterophyllus) uit Maleisië. Voor aardnoten uit de Verenigde Staten van Amerika wijzen de gegevens die voortvloeien uit kennisgevingen die via het systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders zijn ontvangen, bovendien op risico's voor de gezondheid van de mens als gevolg van mogelijke verontreiniging door aflatoxinen, waardoor de invoering van meer uitgebreide officiële controles is vereist. Daarom moeten in de lijst vermeldingen betreffende die zendingen worden opgenomen.

(5)

Bij Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie (4) is een maximumgehalte voor waterstofcyanide (cyanide) vastgesteld in onverwerkte hele, vermalen, gemalen, gekraakte of fijngehakte abrikozenpitten die voor de eindverbruiker in de handel worden gebracht. In Verordening (EU) 2017/1237 van de Commissie (5) is bovendien bepaald dat exploitanten die onverwerkte hele, vermalen, gemalen, gekraakte of fijngehakte abrikozenpitten voor de eindgebruiker in de handel brengen, de bevoegde autoriteit desgevraagd voorzien van een bewijs van naleving van het maximumgehalte van het in de handel gebrachte product. Voor zendingen onverwerkte abrikozenpitten uit Turkije die bestemd zijn om voor de eindverbruiker in de handel te worden gebracht, wijzen de via het systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders ontvangen kennisgevingen op het ontstaan van nieuwe risico's voor de gezondheid van de mens als gevolg van de aanwezigheid van waterstofcyanide (cyanide), waardoor de invoering van meer uitgebreide officiële controles is vereist. Daarom moet in de lijst een vermelding betreffende die zendingen worden opgenomen.

(6)

Gezien de hoge frequentie van niet-naleving van de desbetreffende voorschriften van de wetgeving van de Unie die de lidstaten bij officiële controles overeenkomstig Verordening (EG) nr. 669/2009 hebben vastgesteld, is het bovendien passend de frequentie van de overeenstemmingscontroles en van de materiële controles op thee en gojibessen uit China en paprika's en kousenband uit de Dominicaanse Republiek te verhogen. De vermeldingen betreffende die zendingen in de lijst moeten daarom worden bijgewerkt.

(7)

Gezien het geringe aantal gevallen van niet-naleving van de desbetreffende voorschriften van de wetgeving van de Unie die de lidstaten bij officiële controles overeenkomstig Verordening (EG) nr. 669/2009 hebben vastgesteld, moet de lijst bovendien worden gewijzigd door de frequentie van de overeenstemmingscontroles en van de materiële controles op abrikozen uit Turkije te verlagen. De vermeldingen betreffende die zendingen in de lijst moeten daarom worden bijgewerkt.

(8)

De bestaande vermelding met betrekking tot gojibessen uit China in de lijst vereist dat de bevoegde autoriteiten deze goederen testen voor specifieke bestrijdingsmiddelen, maar niet voor nicotine. Er zijn meldingen dat nicotine vaak is aangetroffen in gojibessen uit China. Daarom moet de bestaande vermelding voor gojibessen uit China in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 worden gewijzigd teneinde van de bevoegde autoriteiten te verlangen dat zij dit product op nicotine testen.

(9)

In pekel of citroenzuur bereide of verduurzaamde rapen (Brassica rapa ssp. rapa) uit Libanon en uit Syrië brengen dezelfde risico's mee als de momenteel in de lijst opgenomen vormen van dat goed uit Libanon en uit Syrië. De lijst moet daarom worden gewijzigd door de in pekel of citroenzuur bereide of verduurzaamde rapen uit Libanon en Syrië erin op te nemen.

(10)

Omwille van de samenhang en de duidelijkheid moet bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 in haar geheel worden vervangen.

(11)

Verordening (EG) nr. 669/2009 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 juli 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.

(2) Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van Beschikking 2006/504/EG (PB L 194 van 25.7.2009, blz. 11).

(3) Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).

(4) Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie van 19 december 2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (PB L 364 van 20.12.2006, blz. 5).

(5) Verordening (EU) 2017/1237 van de Commissie van 7 juli 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft het maximumgehalte aan waterstofcyanide in voor de eindgebruikers in de handel gebrachte onverwerkte hele, vermalen, gemalen, gekraakte of fijngehakte abrikozenpitten (PB L 177 van 8.7.2017, blz. 36).


BIJLAGE

“BIJLAGE I

Diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die aan meer uitgebreide officiële controles op het aangewezen punt van binnenkomst worden onderworpen

Diervoeders en levensmiddelen

(beoogd gebruik)

GN-code (1)

Taric-onderverdeling

Land van oorsprong

Risico

Frequentie van materiële en overeenstemmingscontroles (%)

Grondnoten in de dop

1202 41 00
 

Bolivia (BO)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

(Diervoeders en levensmiddelen)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Zwarte peper (Piper)

(Levensmiddelen — niet fijngemaakt en niet gemalen)

ex 0904 11 00

10

Brazilië (BR)

Salmonella (2)

20

Gojibessen (wolfsbessen) (Lycium barbarum L.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of gedroogd)

ex 0813 40 95 ;

ex 0810 90 75

10

10

China (CN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (4) (5)

20

Niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum)

(Levensmiddelen — fijngemaakt of gemalen)

ex 0904 22 00

11

China (CN)

Salmonella (2)

20

Thee, ook indien gearomatiseerd

(Levensmiddelen)

0902

 

China (CN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (6)

20

Aubergines (Solanum melongena)

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

0709 30 00

 

Dominicaanse Republiek (DO)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

20

Niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Dominicaanse Republiek (DO)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (7)

50

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Kousenband

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egypte (EG)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (8)

20

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Sesamzaad

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

1207 40 90

 

Ethiopië (ET)

Salmonella (2)

50

Hazelnoten, in de dop

0802 21 00
 

Georgië (GE)

Aflatoxinen

50

Hazelnoten, zonder dop

0802 22 00
 

Meel, gries en poeder van hazelnoten

ex 1106 30 90

40

Hazelnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

(Levensmiddelen)

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

30

20

30

Palmolie

(Levensmiddelen)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Soedan-kleurstoffen (9)

50

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

Okra's

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

20

30

India (IN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (10)

10

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

India (IN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (11)

20

Bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

0708 20

 

Kenia (KE)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

5

Chinese bleekselderij (Apium graveolens)

(Levensmiddelen — verse of gekoelde kruiden)

ex 0709 40 00

20

Cambodja (KH)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (12)

50

Kousenband

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Levensmiddelen — verse, gekoelde of bevroren groenten)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Cambodja (KH)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (13)

50

Rapen (Brassica rapa ssp. rapa)

(Levensmiddelen — bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur)

ex 2001 90 97

11 ; 19

Libanon (LB)

Rodamine B

50

Rapen (Brassica rapa ssp. rapa)

(Levensmiddelen — bereid of verduurzaamd in pekel of in citroenzuur, niet bevroren)

ex 2005 99 80

93

Libanon (LB)

Rodamine B

50

Pepers (niet-scherpsmakende of andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — gedroogd, gebrand, fijngemaakt of gemalen)

0904 21 10 ;

 

Sri Lanka (LK)

Aflatoxinen

50

ex 0904 21 90 ;

20

ex 0904 22 00 ;

11 ; 19

ex 2008 99 99

79

Grondnoten in de dop

1202 41 00
 

Madagaskar (MG)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

(Diervoeders en levensmiddelen)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Nangka's (Artocarpus heterophyllus)

(Levensmiddelen — vers)

ex 0810 90 20

20

Maleisië (MY)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

20

Sesamzaad

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

1207 40 90

 

Nigeria (NG)

Salmonella (2)

50

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Pakistan (PK)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

20

Frambozen

(Levensmiddelen — bevroren)

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19 ;

0811 20 31

10

10

Servië (RS)

Norovirus

10

Sesamzaad

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

1207 40 90

 

Soedan (SD)

Salmonella (2)

50

Zaden van watermeloenen (Egusi, Citrullus spp.) en afgeleide producten

(Levensmiddelen)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

10

10

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxinen

50

Grondnoten in de dop

1202 41 00
 

Senegal (SN)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

(Diervoeders en levensmiddelen)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Rapen (Brassica rapa ssp. rapa)

(Levensmiddelen — bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur)

ex 2001 90 97

11 ; 19

Syrië (SY)

Rodamine B

50

Rapen (Brassica rapa ssp. rapa)

(Levensmiddelen — bereid of verduurzaamd in pekel of in citroenzuur, niet bevroren)

ex 2005 99 80

93

Syrië (SY)

Rodamine B

50

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Thailand (TH)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (14)

10

Gedroogde abrikozen

0813 10 00
 

Turkije (TR)

Sulfieten (16)

10

Abrikozen, op andere wijze bereid of verduurzaamd (15)

(Levensmiddelen)

2008 50 61

Rozijnen en krenten (met inbegrip van tot een pasta gesneden of gemalen rozijnen en krenten zonder verdere behandeling)

(Levensmiddelen)

0806 20

 

Turkije (TR)

Ochratoxine A

5

Citroenen (Citrus limon, Citrus limonum)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of gedroogd)

0805 50 10

 

Turkije (TR)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

10

Granaatappelen

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

ex 0810 90 75

30

Turkije (TR)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (17)

10

Niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turkije (TR)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (18)

10

Onverwerkte hele, vermalen, gemalen, gekraakte of fijngehakte abrikozenpitten die bestemd zijn om voor de eindverbruiker in de handel te worden gebracht (19) (20)

(Levensmiddelen)

ex 1212 99 95

20

Turkije (TR)

Cyanide

50

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Oeganda (UG)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

20

Sesamzaad

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

1207 40 90

 

Oeganda (UG)

Salmonella (2)

50

Grondnoten in de dop

1202 41 00
 

Verenigde Staten (US)

Aflatoxinen

10

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

(Diervoeders en levensmiddelen)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Pistaches in de dop

0802 51 00
 

Verenigde Staten (US)

Aflatoxinen

10

Pistaches zonder dop

0802 52 00

Pistaches, gebrand

(Levensmiddelen)

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93

20

20

Gedroogde abrikozen

0813 10 00
 

Oezbekistan (UZ)

Sulfieten (16)

50

Abrikozen, op andere wijze bereid of verduurzaamd (15)

(Levensmiddelen)

2008 50 61

Korianderblad

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (21)

50

Basilicum (heilig, zoet)

ex 1211 90 86

20

Munt

ex 1211 90 86

30

Peterselie

(Levensmiddelen — verse of gekoelde kruiden)

ex 0709 99 90

40

Okra's

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

20

30

Vietnam (VN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (21)

50

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Vietnam (VN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (21)

50


(1) Indien slechts bepaalde onder een GN-code vallende producten behoeven te worden onderzocht, wordt de GN-code voorafgegaan door “ex”.

(2) Referentiemethode EN ISO 6579-1 of een ten opzichte van deze methode gevalideerde methode overeenkomstig het protocol van EN ISO 16140-2.

(3) Residuen van ten minste die bestrijdingsmiddelen die in het overeenkomstig artikel 29, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1) vastgestelde controleprogramma zijn opgenomen en die kunnen worden geanalyseerd met multiresidumethoden op basis van GC-MS en LC-MS (controle op bestrijdingsmiddelen alleen in/op producten van plantaardige oorsprong).

(4) Residuen van amitraz.

(5) Residuen van nicotine.

(6) Residuen van tolfenpyrad.

(7) Residuen van acefaat, aldicarb (som van aldicarb, het sulfoxide en het sulfon daarvan, uitgedrukt als aldicarb), amitraz (amitraz met inbegrip van alle metabolieten die het 2,4-dimethylanilinegedeelte bevatten, uitgedrukt als amitraz), diafenthiuron, dicofol (som van p,p′- en o,p′-isomeer), dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram) en methiocarb (som van methiocarb en methiocarbsulfoxide en -sulfon, uitgedrukt als methiocarb).

(8) Residuen van dicofol (som van p,p′- en o,p′-isomeer), dinotefuran, folpet, prochloraz (som van prochloraz en de metabolieten daarvan die het 2,4,6-trichloorfenolgedeelte bevatten, uitgedrukt als prochloraz), thiofanaat-methyl en triforine.

(9) In deze bijlage worden onder “Soedan-kleurstoffen” de volgende chemische stoffen verstaan: i) Soedan I (CAS-nummer 842-07-9); ii) Soedan II (CAS-nummer 3118-97-6); iii) Soedan III (CAS-nummer 85-86-9); iv) Scarlet Red, of Soedan IV (CAS-nummer 85-83-6).

(10) Residuen van diafenthiuron.

(11) Residuen van carbofuran.

(12) Residuen van fenthoaat.

(13) Residuen van chloorbufam.

(14) Residuen van formetanaat (som van formetanaat en zouten daarvan, uitgedrukt als formetanaat(-hydrochloride)), prothiofos en triforine.

(15) De bevoegde autoriteit van de in het GDB vermelde plaats van bestemming kan indien nodig bij de exploitant van het diervoeder- en levensmiddelenbedrijf overeenstemmings- en materiële controles uitvoeren overeenkomstig artikel 9, lid 2, van deze verordening.

(16) Referentiemethoden: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 of ISO 5522:1981.

(17) Residuen van prochloraz.

(18) Residuen van diafenthiuron, formetanaat (som van formetanaat en zouten daarvan, uitgedrukt als formetanaat(-hydrochloride)) en thiofanaat-methyl.

(19) “Onverwerkte producten” zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1).

(20) “In de handel brengen” en “eindverbruiker” zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).

(21) Residuen van dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram), fenthoaat en quinalfos.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving