Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.13

Verordening (EG) nr. 880/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot verlening van een vergunning zonder tijdsbeperking voor het gebruik van bèta-caroteen en canthaxanthine als toevoegingsmiddelen in de diervoeding van de groep "Kleurstoffen met inbegrip van pigmenten" (Voor de EER relevante tekst) 


Publicatieblad Nr. L 162 van 30/04/2004 blz. 0068 - 0069

 

<TXT_TE>

Verordening (EG) nr. 880/2004 van de Commissie

van 29 april 2004

tot verlening van een vergunning zonder tijdsbeperking voor het gebruik van bèta-caroteen en canthaxanthine als toevoegingsmiddelen in de diervoeding van de groep "Kleurstoffen met inbegrip van pigmenten"

(Voor de EER relevante tekst)

 

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 70/524/EEG van de Raad van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1756/2002(2), en met name op artikel 9.D, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In Richtlijn 70/524/EEG is bepaald dat voor toepassing van een toevoegingsmiddel een communautaire vergunning vereist is.

(2) De in de bijlage bij deze verordening vermelde toevoegingsmiddelen bèta-caroteen, voor kanarievogels, en canthaxanthine, voor gezelschaps- en siervogels, zijn voor het eerst toegelaten bij Verordening (EG) nr. 2316/98 van de Commissie(3). De voorlopige vergunning voor deze toevoegingmiddelen is bij Verordening (EG) nr. 2200/2001 van de Commissie(4) verlengd tot en met 14 december 2003.

(3) De producent van beide toevoegingsmiddelen heeft nieuwe gegevens over de werkzaamheid daarvan in gediend ter staving van een aanvraag voor een vergunning zonder tijdsbeperking.

(4) Uit de beoordeling van de aanvraag voor een vergunning zonder tijdsbeperking voor de tot de "Carotenoïden en xanthofylen" van de groep "Kleurstoffen met inbegrip van pigmenten" behorende toevoegingsmiddelen blijkt dat die aan de bij Richtlijn 70/524/EEG voor een vergunning zonder tijdsbeperking vereiste voorwaarden voldoen.

(5) Uit de beoordeling van de aanvraag blijkt dat er bepaalde procedures nodig kunnen zijn om de werknemers tegen blootstelling aan de toevoegingsmiddelen bèta-caroteen en canthaxanthine te beschermen. Die bescherming wordt echter gewaarborgd door toepassing van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk(5).

(6) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, afdeling "diervoeding",

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

 

Artikel 1

Voor de tot deel 1 "Carotenoïden en xanthofylen" van groep "Kleurstoffen met inbegrip van pigmenten" behorende toevoegingsmiddelen die in de bijlage worden vermeld, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel in de diervoeding verleend.

 

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 april 2004.

 

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

 

(1) PB L 270 van 14.12.1970, blz. 1.

(2) PB L 265 van 3.10.2002, blz. 1.

(3) PB L 289 van 28.10.1998, blz. 4.

(4) PB L 299 van 15.11.2001, blz. 1.

(5) PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1.

 

 

 

BIJLAGE

 

 

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving