Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-1.5

VERORDENING (EU) 2019/962 VAN DE COMMISSIE

van 12 juni 2019

tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vaststelling van twee nieuwe functionele groepen van toevoegingsmiddelen voor diervoeding

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 6, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1831/2003 voorziet in de indeling van de toevoegingsmiddelen voor diervoeding in categorieën en verder in functionele groepen binnen die categorieën overeenkomstig hun functies en eigenschappen.

(2)

Als gevolg van technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen zijn er verschillende stoffen die een technologisch effect kunnen hebben op diervoeders dat nog niet in het kader van een reeds bestaande functionele groep is beschreven. Daarom moet aan de categorie "technologische toevoegingsmiddelen" een nieuwe functionele groep voor dergelijke stoffen worden toegevoegd.

(3)

Het welzijn van dieren wordt niet alleen gewaarborgd door goede landbouwpraktijken en de naleving van de EU-voorschriften inzake dierenwelzijn: uit wetenschappelijke studies blijkt dat bepaalde toevoegingsmiddelen voor diervoeding ertoe kunnen bijdragen gezonde dieren in een goede fysiologische toestand te houden, dat zij kunnen bijdragen tot het dierenwelzijn, de weerbaarheid van dieren tegen stressfactoren positief kunnen beïnvloeden of het welzijn van dieren in bepaalde situaties kunnen ondersteunen. Aangezien de voornaamste functie van dergelijke toevoegingsmiddelen voor diervoeding niet kan worden ingedeeld in een van de in Verordening (EG) nr. 1831/2003 vastgestelde specifieke functionele groepen, moet aan de categorie "zoötechnische toevoegingsmiddelen" een nieuwe functionele groep worden toegevoegd. Dit moet het mogelijk maken het beoogde doel van die additieven beter te definiëren, criteria vast te stellen voor de beoordeling van de werkzaamheid en juridische duidelijkheid te scheppen voor de aanvragers.

(4)

Met het oog op de invoering van deze twee nieuwe functionele groepen moet bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/2003

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Aan punt 1 wordt het volgende punt toegevoegd:

"o)

andere technologische toevoegingsmiddelen: stoffen of eventueel micro-organismen die voor een technologisch doel aan diervoeder worden toegevoegd en die de eigenschappen van het diervoeder gunstig beïnvloeden.".

2)

Aan punt 4 wordt het volgende punt toegevoegd:

"e)

stabilisatoren van de fysiologische toestand: stoffen of eventueel micro-organismen die bij toediening aan dieren in goede gezondheid een gunstig effect hebben op hun fysiologische toestand, met inbegrip van hun weerbaarheid tegen stressfactoren.".

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 juni 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving