Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.116

VERORDENING (EU) 2019/1015 VAN DE COMMISSIE

van 20 juni 2019

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor aminopyralid, captan, cyazofamid, flutianil, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, pyraclostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron en tetraconazool in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor captan, cyazofamid, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, pyraclostrobin en teflubenzuron zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor aminopyralid, mandipropamid, spiromesifen, spirotetramat en tetraconazool zijn MRL's vastgesteld in deel A van bijlage III bij die verordening. Voor flutianil zijn geen specifieke MRL's vastgesteld en de stof is evenmin opgenomen in bijlage IV bij die verordening, waardoor de standaardwaarde van 0,01 mg/kg als bepaald in artikel 18, lid 1, onder b), van die verordening van toepassing is.

(2)

In het kader van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik op gerst, gierst, haver, rogge en sorghum van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof aminopyralid bevat, is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediend.

(3)

Wat captan betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor veenbessen en hop. Wat cyazofamid betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor aardappelen, tomaten en Cucurbitaceae. Wat kresoxim-methyl betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor producten van dierlijke oorsprong naar aanleiding van het gebruik van de werkzame stof op diervoeders. Wat lambda-cyhalothrin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor bleekselderij, knolvenkel, sojabonen, zonnebloemzaad en rijst. Wat mandipropamid betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor rode bieten, radijzen, bloemkolen, spruitjes, witlof/witloof/Brussels lof, erwten (zonder peul) en artisjokken. Wat pyraclostrobin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor citrusvruchten, tafeldruiven, bloemkoolachtigen, sluitkolen, slasoorten, spinazie en dergelijke bladgroente, artisjokken, preien en sojabonen. Wat spirotetramat betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor ander kleinfruit en besvruchten, kiwi's, knoflook, knolvenkel en rabarber. Wat tetraconazool betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor kaki's, lijnzaad en papaverzaad/maanzaad.

(4)

Overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn aanvragen voor invoertoleranties ingediend voor mandipropamid, dat in Nigeria en Kameroen wordt gebruikt op cacaobonen, voor pyraclostrobin, dat in Indonesië wordt gebruikt op rijst, in Brazilië op koffiebonen, passievruchten en ananassen en in de Verenigde Staten op Noord-Amerikaanse persimoenen en suikerriet, voor spiromesifen, dat in Brazilië wordt gebruikt op koffiebonen, en voor teflubenzuron, dat in Brazilië wordt gebruikt op grapefruits/pompelmoezen en mandarijnen. De aanvragers voeren aan dat het toegestane gebruik van die stoffen op de voornoemde gewassen in die landen leidt tot residugehalten die de MRL's in Verordening (EG) nr. 396/2005 overschrijden en dat hogere MRL's nodig zijn om handelsbelemmeringen voor de invoer van die gewassen te vermijden.

(5)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn de aanvragen door de betrokken lidstaten geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen bij de Commissie ingediend.

(6)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en, in voorkomend geval, voor dieren en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL's uitgebracht (2). Zij heeft die adviezen naar de aanvragers, de Commissie en de lidstaten gezonden en openbaar gemaakt.

(7)

Wat captan betreft, heeft de aanvrager tijdens de overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EG) nr. 396/2005 uitgevoerde beoordeling eerder niet beschikbare informatie ingediend, namelijk een gevalideerde analysemethode voor matrices met een hoog watergehalte en zure matrices, en heeft hij de referentiestandaarden voor 3-OH THPI en 5-OH THPI commercieel beschikbaar gesteld.

(8)

Wat cyazofamid betreft, heeft de aanvrager voorheen ontbrekende informatie over de opslag in vriesruimtes verstrekt.

(9)

Wat kresoxim-methyl betreft, heeft de aanvrager een nieuw onderzoek ingediend over de stabiliteit bij opslag voor producten van dierlijke oorsprong om de geldigheid van het onderzoek naar vervoedering bij herkauwers aan te tonen.

(10)

Wat pyraclostrobin betreft, heeft de aanvrager de ontbrekende residuproeven op tafeldruiven en de gevalideerde analysemethode voor koffiebonen ingediend. Wat het gebruik van pyraclostrobin op Noord-Amerikaanse persimoenen, spinazie en dergelijke bladgroente en suikerriet betreft, waren de ingediende gegevens ontoereikend om nieuwe MRL's vast te stellen. Wat het gebruik van die werkzame stof op andijvie betreft, heeft de EFSA niet aanbevolen het bestaande MRL te verhogen omdat een risico voor consumenten niet kon worden uitgesloten.

(11)

Wat lambda-cyhalothrin betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat de verstrekte informatie niet toereikend was om het gebruik op sojabonen en zonnebloemzaad in de EU te ondersteunen. Zij heeft aanbevolen de MRL's voor sojabonen en zonnebloemzaad vast te stellen op waarden die overeenkomen met de bestaande Codex-grenswaarden (CXL's), te weten respectievelijk 0,05 mg/kg en 0,2 mg/kg. Die CXL's zijn veilig voor de consumenten in de Unie (3).

(12)

Wat tetraconazool betreft, heeft de EFSA aanbevolen de MRL's voor vet van pluimvee en vogeleieren te verhogen naar aanleiding van het gebruik van die werkzame stof op diervoeders.

(13)

Wat alle andere toepassingen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname of de acute referentiedosis wordt overschreden.

(14)

In het kader van de goedkeuring van de werkzame stof flutianil werd een aanvraag voor een MRL opgenomen in het beknopte dossier overeenkomstig artikel 8, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad (4). Die aanvraag is in overeenstemming met artikel 11, lid 2, van die verordening door de betrokken lidstaat beoordeeld. De EFSA heeft de aanvraag beoordeeld en een conclusie over de intercollegiale toetsing van de risicobeoordeling van de werkzame stof als pesticide uitgebracht, waarin zij heeft aanbevolen MRL's vast te stellen voor representatieve gevallen van gebruik op druiven overeenkomstig de goede landbouwpraktijken in de Unie (5).

(15)

Op grond van de met redenen omklede adviezen en de conclusie van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(16)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(17)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 juni 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online beschikbaar op: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for aminopyralid in certain cereals. EFSA Journal 2019;17(1):5534.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for captan in cranberries. EFSA Journal 2018;16(12):5499

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for captan in hops. EFSA Journal 2018;16(12):5498.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for cyazofamid. EFSA Journal 2018;16(11):5487.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for kresoxim-methyl. EFSA Journal 2018;16(11):5471.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for lambda-cyhalothrin in celeries, fennel and rice. EFSA Journal 2019;17(1):5546.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandipropamid in various crops. EFSA Journal 2019;17(2):5599.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for mandipropamid in cocoa beans. EFSA Journal 2018;16(11):5491.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for pyraclostrobin in soyabean. EFSA Journal 2018;16(11):5466.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels and setting of import tolerances for pyraclostrobin in various crops. EFSA Journal 2018;16(11):5488.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for pyraclostrobin in rice. EFSA Journal 2018;16(11):5483.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraclostrobin. EFSA Journal 2018;16(11):5472.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for spiromesifen in coffee beans. EFSA Journal 2019;17(1):5558.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spirotetramat in various crops. EFSA Journal 2019;17(1):5589.

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for teflubenzuron in grapefruits, mandarins and broccoli. EFSA Journal 2018;16(11):5474.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for tetraconazole in kaki/Japanese persimmon, linseeds and poppy seeds. EFSA Journal 2019;17(1):5577.

(3) Herziening van de herbeoordeling van de bestaande maximumgehalten aan residuen voor de werkzame stof lambda-cyhalothrin. EFSA Journal 2015;13(12):4324.

(4) Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).

(5) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flutianil. EFSA Journal 2014;12(8):3805.


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de kolommen voor captan, cyazofamide, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, pyraclostrobine en teflubenzuron worden vervangen door:

"Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Captan (som van captan en THPI, uitgedrukt als captan) (R)

Cyazofamid

Kresoxim-methyl (R)

Lambda-cyhalothrin (met inbegrip van gamma-cyhalothrin) (som van R,S- en S,R-isomeren) (F)

Pyraclostrobin (F)

Teflubenzuron (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

           

0110000

Citrusvruchten

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

2

0,5

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

   

0,5

     

0110020

Sinaasappelen

   

0,5

     

0110030

Citroenen

   

0,01 (*1)

     

0110040

Limoenen/lemmetjes

   

0,01 (*1)

     

0110050

Mandarijnen

   

0,01 (*1)

     

0110990

Overige (2)

   

0,01 (*1)

     

0120000

Noten

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

 

0,02 (*1)

0120010

Amandelen

   

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120020

Paranoten

   

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120030

Cashewnoten

   

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120040

Kastanjes

   

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120050

Kokosnoten

   

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120060

Hazelnoten

   

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120070

Macadamianoten

   

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120080

Pecannoten

   

0,05 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120090

Pijnboompitten

   

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120100

Pistaches

   

0,01 (*1)

 

1

 

0120110

Walnoten

   

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120990

Overige (2)

   

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0130000

Pitvruchten

10

0,01 (*1)

0,2

(+)

0,5

1

0130010

Appelen

     

0,08

 

(+)

0130020

Peren

     

0,08

   

0130030

Kweeperen

     

0,2

   

0130040

Mispels

     

0,2

   

0130050

Loquats/Japanse mispels

     

0,2

   

0130990

Overige (2)

     

0,01 (*1)

   

0140000

Steenvruchten

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

     

0140010

Abrikozen

6

   

0,15 (+)

1

0,01 (*1)

0140020

Kersen (zoet)

6

   

0,3 (+)

3

0,01 (*1)

0140030

Perziken

6

   

0,15 (+)

0,3

0,01 (*1)

0140040

Pruimen

10

   

0,2 (+)

0,8

0,1 (*1)

0140990

Overige (2)

0,03 (*1)

   

0,01 (*1) (+)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

     

(+)

   

0151000

a)

druiven
 

2

1

   

0,7

0151010

Tafeldruiven

0,03 (*1)

   

0,08

1

 

0151020

Wijndruiven

0,02 (*1)

   

0,2

2

 

0152000

b)

aardbeien

1,5

0,01 (*1)

1,5

0,2

1,5

0,01 (*1)

0153000

c)

rubussoorten
 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

0153010

Bramen/braambessen

20

     

3

 

0153020

Dauwbramen

0,03 (*1)

     

2

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

20

     

3

 

0153990

Overige (2)

0,03 (*1)

     

2

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
 

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

0154010

Blauwe bessen

30

 

0,9

0,2

4

 

0154020

Veenbessen

30

 

0,9

0,2

3

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

30

 

0,9

0,2

3

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

30

 

0,9

0,2

3

 

0154050

Rozenbottels

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0,03 (*1)

 

0,9

0,2

3

 

0154080

Vlierbessen

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154990

Overige (2)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

 

0160000

Diverse vruchten met

0,03 (*1)

0,01 (*1)

       

0161000

a)

eetbare schil
     

(+)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161010

Dadels

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0161020

Vijgen

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0161030

Tafelolijven

   

0,2

1

   

0161040

Kumquats

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0161050

Carambola's

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

   

0,01 (*1)

0,09

   

0161070

Jambolans/djamblangs

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0161990

Overige (2)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
   

0,01 (*1)

(+)

 

0,01 (*1)

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

     

0,05

0,02 (*1)

 

0162020

Lychees

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

     

0,01 (*1)

0,2

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162050

Sterappelen

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162990

Overige (2)

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
   

0,01 (*1)

(+)

   

0163010

Avocado's

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163020

Bananen

     

0,15

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163030

Mango's

     

0,2

0,05

0,01 (*1)

0163040

Papaja's

     

0,01 (*1)

0,07

0,4

0163050

Granaatappels

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163060

Cherimoya's

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163070

Guaves

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163080

Ananassen

     

0,01 (*1)

0,3

0,01 (*1)

0163090

Broodvruchten

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163100

Doerians

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163990

Overige (2)

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

     

(+)

   

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,03 (*1)

         

0211000

a)

aardappelen
 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0212010

Cassave/maniok

           

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

           

0212030

Yams

           

0212040

Arrowroot/pijlwortel

           

0212990

Overige (2)

           

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
         

0,01 (*1)

0213010

Rode bieten

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,1

 

0213020

Wortels

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,5

 

0213030

Knolselderij

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,07

0,5

 

0213040

Mierikswortels

 

0,1

0,01 (*1)

0,04

0,3

 

0213050

Aardperen/topinamboers

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,06

 

0213060

Pastinaken

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,3

 

0213070

Wortelpeterselie

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,1

 

0213080

Radijzen

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0,5

 

0213090

Schorseneren

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,1

 

0213100

Koolrapen

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,09

 

0213110

Rapen

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,09

 

0213990

Overige (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0220000

Bolgewassen

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2

 

0,01 (*1)

0220010

Knoflook

   

0,3

 

0,3

 

0220020

Uien

   

0,3

 

1,5

 

0220030

Sjalotten

   

0,3

 

0,3

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

   

0,01 (*1)

 

1,5

 

0220990

Overige (2)

   

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0230000

Vruchtgroenten

           

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae
         

1,5

0231010

Tomaten

1

0,6

0,6

0,07

0,3

 

0231020

Paprika's

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,8

0,1

0,5

 

0231030

Aubergines

0,03 (*1)

0,3

0,6

0,3

0,3

 

0231040

Okra's, okers

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

 

0231990

Overige (2)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,03 (*1)

0,2

0,05 (*1)

 

0,5

 

0232010

Komkommers

     

0,05

 

0,5

0232020

Augurken

     

0,15

 

1,5

0232030

Courgettes

     

0,15

 

0,5

0232990

Overige (2)

     

0,01 (*1)

 

0,5

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,03 (*1)

0,15

0,3

0,06

0,5

 

0233010

Meloenen

         

0,3

0233020

Pompoenen

         

0,01 (*1)

0233030

Watermeloenen

         

0,01 (*1)

0233990

Overige (2)

         

0,01 (*1)

0234000

d)

suikermais

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

     

0241000

a)

bloemkoolachtigen
     

0,1

0,5

0,01 (*1)

0241010

Broccoli

           

0241020

Bloemkolen

           

0241990

Overige (2)

           

0242000

b)

sluitkoolachtigen
           

0242010

Spruitjes

     

0,04

0,3

0,5 (+)

0242020

Sluitkolen

     

0,15

0,4

0,2 (+)

0242990

Overige (2)

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

bladkoolachtigen
       

1,5

0,01 (*1)

0243010

Chinese kool/petsai

     

0,3

   

0243020

Boerenkolen

     

0,01 (*1)

   

0243990

Overige (2)

     

0,01 (*1)

   

0244000

d)

koolrabi's
     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

           

0251000

a)

slasoorten

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0251010

Veldsla

     

1,5

10

 

0251020

Sla

     

0,15

2

 

0251030

Andijvie

     

0,07

0,4

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

     

0,7

10

 

0251050

Winterkers

     

0,7

10

 

0251060

Raketsla/rucola

     

0,7

10

 

0251070

Rode amsoi

     

0,01 (*1)

10

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

     

0,7

10

 

0251990

Overige (2)

     

0,01 (*1)

10

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0252010

Spinazie

     

0,6

0,6

 

0252020

Postelein

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0252030

Snijbiet

     

0,2

1,5

 

0252990

Overige (2)

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,03 (*1)

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

waterkers

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,06 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,7

2

0,02 (*1)

0256010

Kervel

           

0256020

Bieslook

           

0256030

Bladselderij/snijselder

           

0256040

Peterselie

           

0256050

Salie

           

0256060

Rozemarijn

           

0256070

Tijm

           

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

           

0256090

Laurierblad

           

0256100

Dragon

           

0256990

Overige (2)

           

0260000

Peulgroenten

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0260010

Bonen (met peul)

     

0,4

0,6

 

0260020

Bonen (zonder peul)

     

0,2

0,02 (*1)

 

0260030

Erwten (met peul)

     

0,2

0,6

 

0260040

Erwten (zonder peul)

     

0,2

0,15

 

0260050

Linzen

     

0,2

0,02 (*1)

 

0260990

Overige (2)

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270000

Stengelgroenten

0,03 (*1)

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

0270010

Asperges

   

0,05 (*1)

0,02

0,02 (*1)

 

0270020

Kardoenen

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270030

Bleekselderij

   

0,01 (*1)

0,2

1,5

 

0270040

Knolvenkel

   

0,01 (*1)

0,3

1,5

 

0270050

Artisjokken

   

0,01 (*1)

0,15

3

 

0270060

Preien

   

10

0,07

0,8

 

0270070

Rabarber

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270080

Bamboescheuten

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270090

Palmharten

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270990

Overige (2)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

     

0,01 (*1)

   

0280020

Wilde paddenstoelen

     

0,5

   

0280990

Mossen en korstmossen

     

0,01 (*1)

   

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,07 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (+)

 

0,01 (*1)

0300010

Bonen

       

0,3

 

0300020

Linzen

       

0,5

 

0300030

Erwten

       

0,3

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

       

0,05

 

0300990

Overige (2)

       

0,3

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

   

0401000

Oliehoudende zaden

           

0401010

Lijnzaad

   

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401020

Pinda's/aardnoten

   

0,01 (*1)

0,2

0,04

0,02 (*1)

0401030

Papaverzaad/maanzaad

   

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401040

Sesamzaad

   

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401050

Zonnebloemzaad

   

0,05 (*1)

0,2

0,3

0,3

0401060

Koolzaad

   

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401070

Sojabonen

   

0,01 (*1)

0,05

0,2

0,05

0401080

Mosterdzaad

   

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401090

Katoenzaad

   

0,01 (*1)

0,2

0,3

0,02 (*1)

0401100

Pompoenzaad

   

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401110

Saffloerzaad

   

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401120

Bernagiezaad

   

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401130

Huttentutzaad

   

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401140

Hennepzaad

   

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401150

Wonderbonen

   

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401990

Overige (2)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402000

Oliehoudende vruchten

       

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402010

Olijven voor oliewinning

   

0,2

0,5

   

0402020

Palmpitten

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0402030

Palmvruchten

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0402040

Kapok

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0402990

Overige (2)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0500000

GRANEN

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

 

0,01 (*1)

0500010

Gerst

   

0,1

0,5

1

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0500030

Mais

   

0,01 (*1)

0,02

0,02 (*1)

 

0500040

Gierst/pluimgierst

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0500050

Haver

   

0,1

0,3

1

 

0500060

Rijst

   

0,01 (*1)

0,2

0,09

 

0500070

Rogge

   

0,08

0,05

0,2

 

0500080

Sorghum

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,5

 

0500090

Tarwe

   

0,08

0,05

0,2

 

0500990

Overige (2)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1) (+)

   

0610000

Thee

       

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0620000

Koffiebonen

       

0,3

0,3

0630000

Kruidenthee van

       

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0631000

a)

bloemen
           

0631010

Kamille

           

0631020

Hibiscus/roselle

           

0631030

Roos

           

0631040

Jasmijn

           

0631050

Lindebloesem

           

0631990

Overige (2)

           

0632000

b)

bladeren en kruiden
           

0632010

Aardbei

           

0632020

Rooibos

           

0632030

Maté

           

0632990

Overige (2)

           

0633000

c)

wortels
           

0633010

Valeriaan

           

0633020

Ginseng

           

0633990

Overige (2)

           

0639000

d)

alle andere delen van de plant
           

0640000

Cacaobonen

       

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0650000

Carob/johannesbrood

       

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0700000

HOP

150

20

0,05 (*1)

10 (+)

15

0,05 (*1)

0800000

SPECERIJEN

     

(+)

   

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anijs

           

0810020

Zwarte komijn

           

0810030

Selderij

           

0810040

Koriander

           

0810050

Komijn

           

0810060

Dille

           

0810070

Venkel

           

0810080

Fenegriek

           

0810090

Nootmuskaat

           

0810990

Overige (2)

           

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Piment

     

0,03

   

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

     

0,03

   

0820030

Karwij

     

0,03

   

0820040

Kardemom

     

2

   

0820050

Jeneverbes

     

0,03

   

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

     

0,03

   

0820070

Vanille

     

0,03

   

0820080

Tamarinde

     

0,03

   

0820990

Overige (2)

     

0,01 (*1)

   

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kaneel

           

0830990

Overige (2)

           

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

           

0840010

Zoethout

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Gember (10)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Mierikswortel (11)

         

(+)

0840990

Overige (2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Kruidnagels

           

0850020

Kappertjes

           

0850990

Overige (2)

           

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Saffraan

           

0860990

Overige (2)

           

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Foelie

           

0870990

Overige (2)

           

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

(+)

 

0,01 (*1)

0900010

Suikerbiet

   

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

0900020

Suikerriet

   

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

 

0900030

Wortelcichorei

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,08

 

0900990

Overige (2)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

     

(+)

 

(+)

1010000

Producten afkomstig van

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05

1011000

a)

varkens

0,03 (*1)

         

1011010

Spier

     

0,15

   

1011020

Vet

     

3

   

1011030

Lever

     

0,05

   

1011040

Nier

     

0,2

   

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

3

   

1011990

Overige (2)

     

0,01 (*1)

   

1012000

b)

runderen
           

1012010

Spier

0,09

   

0,02

   

1012020

Vet

0,06

   

3

   

1012030

Lever

0,09

   

0,05

   

1012040

Nier

0,09

   

0,2

   

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,09

   

3

   

1012990

Overige (2)

0,03 (*1)

   

0,01 (*1)

   

1013000

c)

schapen
           

1013010

Spier

0,09

   

0,02

   

1013020

Vet

0,06

   

3

   

1013030

Lever

0,09

   

0,05

   

1013040

Nier

0,09

   

0,2

   

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,09

   

3

   

1013990

Overige (2)

0,03 (*1)

   

0,01 (*1)

   

1014000

d)

geiten
           

1014010

Spier

0,09

   

0,15

   

1014020

Vet

0,06

   

3

   

1014030

Lever

0,09

   

0,05

   

1014040

Nier

0,09

   

0,2

   

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,09

   

3

   

1014990

Overige (2)

0,03 (*1)

   

0,01 (*1)

   

1015000

e)

paardachtigen
           

1015010

Spier

0,09

   

0,02

   

1015020

Vet

0,06

   

3

   

1015030

Lever

0,09

   

0,05

   

1015040

Nier

0,09

   

0,2

   

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,09

   

3

   

1015990

Overige (2)

0,03 (*1)

   

0,01 (*1)

   

1016000

f)

pluimvee

0,03 (*1)

   

0,01 (*1)

   

1016010

Spier

           

1016020

Vet

           

1016030

Lever

           

1016040

Nier

           

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

           

1016990

Overige (2)

           

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
           

1017010

Spier

0,09

   

0,02

   

1017020

Vet

0,06

   

3

   

1017030

Lever

0,09

   

0,05

   

1017040

Nier

0,09

   

0,2

   

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,09

   

3

   

1017990

Overige (2)

0,03 (*1)

   

0,01 (*1)

   

1020000

Melk

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0,01 (*1)

0,05

1020010

Runderen

           

1020020

Schapen

           

1020030

Geiten

           

1020040

Paarden

           

1020990

Overige (2)

           

1030000

Vogeleieren

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05

1030010

Kippen

           

1030020

Eenden

           

1030030

Ganzen

           

1030040

Kwartels

           

1030990

Overige (2)

           

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05

1060000

Ongewervelde landdieren

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

           

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

           

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

           

(F)

=

vetoplosbaar

Captan (som van captan en THPI, uitgedrukt als captan) (R)

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

code 1000000 met uitzondering van 1040000 : som van THPI, 3-OH THPI en 5-OH THPI, uitgedrukt als captan; code 0151020 : captan.

Kresoxim-methyl (R)

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Kresoxim-methyl — code 1000000 met uitzondering van 1040000 : kresoxim-methyl (BF-490-9, uitgedrukt als kresoxim-methyl)

Metaboliet BF 490-9 = 2-[2-(4-hydroxy-2-methylfenoxymethyl)fenyl]-2-methoxyiminoazijnzuur

Lambda-cyhalothrin (met inbegrip van gamma-cyhalothrin) (som van R,S- en S,R-isomeren) (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110000

Citrusvruchten

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0120000

Noten

0130000

Pitvruchten

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140010

Abrikozen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140020

Kersen (zoet)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140030

Perziken

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140040

Pruimen

0140990

Overige (2)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia en XI) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0150000

Besvruchten en kleinfruit

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0151000

a)

druiven

0152000

b)

aardbeien

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven, de stabiliteit bij opslag en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0153000

c)

rubussoorten

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0161000

a)

eetbare schil

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0163010

Avocado's

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0163020

Bananen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0163030

Mango's

0163040

Papaja's

0163050

Granaatappels

0163060

Cherimoya's

0163070

Guaves

0163080

Ananassen

0163090

Broodvruchten

0163100

Doerians

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0163990

Overige (2)

0210000

Wortel- en knolgewassen

0220010

Knoflook

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0220020

Uien

0220030

Sjalotten

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

0220990

Overige (2)

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0232010

Komkommers

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0232020

Augurken

0232030

Courgettes

0232990

Overige (2)

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0234000

d)

suikermais

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0241000

a)

bloemkoolachtigen

0242000

b)

sluitkoolachtigen

0243000

c)

bladkoolachtigen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0243010

Chinese kool/petsai

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0243020

Boerenkolen

0243990

Overige (2)

0244000

d)

koolrabi's

0251010

Veldsla

0251020

Sla

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251030

Andijvie

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0251050

Winterkers

0251060

Raketsla/rucola

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251070

Rode amsoi

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251990

Overige (2)

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0254000

d)

waterkers

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0260000

Peulgroenten

0270010

Asperges

0270020

Kardoenen

0270030

Bleekselderij

0270040

Knolvenkel

0270050

Artisjokken

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0270060

Preien

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0270070

Rabarber

0270080

Bamboescheuten

0270090

Palmharten

0270990

Overige (2)

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0290000

Algen en prokaryote organismen

0300000

PEULVRUCHTEN

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0500010

Gerst

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0500030

Mais

0500040

Gierst/pluimgierst

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500050

Haver

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500060

Rijst

0500070

Rogge

0500080

Sorghum

0500090

Tarwe

0500990

Overige (2)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven, de analysemethoden en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0700000

HOP

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0800000

SPECERIJEN

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0900000

SUIKERGEWASSEN

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

1010000

Producten afkomstig van

1011000

a)

varkens

1011010

Spier

1011020

Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd en met betrekking tot de toxicologische eigenschappen van bepaalde andere (verbindingen Ia en XI), ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011030

Lever

1011040

Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1011990

Overige (2)

1012000

b)

runderen

1012010

Spier

1012020

Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd en met betrekking tot de toxicologische eigenschappen van bepaalde andere (verbindingen Ia en XI), ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012030

Lever

1012040

Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1012990

Overige (2)

1013000

c)

schapen

1013010

Spier

1013020

Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd en met betrekking tot de toxicologische eigenschappen van bepaalde andere (verbindingen Ia en XI), ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1013030

Lever

1013040

Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1013990

Overige (2)

1014000

d)

geiten

1014010

Spier

1014020

Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd en met betrekking tot de toxicologische eigenschappen van bepaalde andere (verbindingen Ia en XI), ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1014030

Lever

1014040

Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1014990

Overige (2)

1015000

e)

paardachtigen

1015010

Spier

1015020

Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd en met betrekking tot de toxicologische eigenschappen van bepaalde andere (verbindingen Ia en XI), ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1015030

Lever

1015040

Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1015990

Overige (2)

1016000

f)

pluimvee

1016010

Spier

1016020

Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd en met betrekking tot de toxicologische eigenschappen van bepaalde andere (verbindingen Ia en XI), ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1016030

Lever

1016040

Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1016990

Overige (2)

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

1017010

Spier

1017020

Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd en met betrekking tot de toxicologische eigenschappen van bepaalde andere (verbindingen Ia en XI), ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1017030

Lever

1017040

Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1017990

Overige (2)

1020000

Melk

Teflubenzuron (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden voor producten van dierlijke oorsprong en metabolismeonderzoek bij herkauwers en pluimvee ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN"

b)

de volgende kolom voor flutianil wordt toegevoegd:

"Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (2)

Flutianil

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

0110000

Citrusvruchten

0,01 (*2)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

0110020

Sinaasappelen

 

0110030

Citroenen

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

0110050

Mandarijnen

 

0110990

Overige (2)

 

0120000

Noten

0,01 (*2)

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten

 

0120070

Macadamianoten

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige (2)

 

0130000

Pitvruchten

0,01 (*2)

0130010

Appelen

 

0130020

Peren

 

0130030

Kweeperen

 

0130040

Mispels

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

0130990

Overige (2)

 

0140000

Steenvruchten

0,01 (*2)

0140010

Abrikozen

 

0140020

Kersen (zoet)

 

0140030

Perziken

 

0140040

Pruimen

 

0140990

Overige (2)

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

0151000

a)

druiven

0,15

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

aardbeien

0,01 (*2)

0153000

c)

rubussoorten

0,01 (*2)

0153010

Bramen/braambessen

 

0153020

Dauwbramen

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

0153990

Overige (2)

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

0,01 (*2)

0154010

Blauwe bessen

 

0154020

Veenbessen

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

0154050

Rozenbottels

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0154080

Vlierbessen

 

0154990

Overige (2)

 

0160000

Diverse vruchten met

0,01 (*2)

0161000

a)

eetbare schil
 

0161010

Dadels

 

0161020

Vijgen

 

0161030

Tafelolijven

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Carambola's

 

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

0161070

Jambolans/djamblangs

 

0161990

Overige (2)

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

0162020

Lychees

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

0162050

Sterappelen

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

0162990

Overige (2)

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
 

0163010

Avocado's

 

0163020

Bananen

 

0163030

Mango's

 

0163040

Papaja's

 

0163050

Granaatappels

 

0163060

Cherimoya's

 

0163070

Guaves

 

0163080

Ananassen

 

0163090

Broodvruchten

 

0163100

Doerians

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

0163990

Overige (2)

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01 (*2)

0211000

a)

aardappelen
 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
 

0212010

Cassave/maniok

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

0212990

Overige (2)

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
 

0213010

Rode bieten

 

0213020

Wortels

 

0213030

Knolselderij

 

0213040

Mierikswortels

 

0213050

Aardperen/topinamboers

 

0213060

Pastinaken

 

0213070

Wortelpeterselie

 

0213080

Radijzen

 

0213090

Schorseneren

 

0213100

Koolrapen

 

0213110

Rapen

 

0213990

Overige (2)

 

0220000

Bolgewassen

0,01 (*2)

0220010

Knoflook

 

0220020

Uien

 

0220030

Sjalotten

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

0220990

Overige (2)

 

0230000

Vruchtgroenten

0,01 (*2)

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae
 

0231010

Tomaten

 

0231020

Paprika's

 

0231030

Aubergines

 

0231040

Okra's, okers

 

0231990

Overige (2)

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil
 

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Overige (2)

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil
 

0233010

Meloenen

 

0233020

Pompoenen

 

0233030

Watermeloenen

 

0233990

Overige (2)

 

0234000

d)

suikermais
 

0239000

e)

andere vruchtgroenten
 

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01 (*2)

0241000

a)

bloemkoolachtigen
 

0241010

Broccoli

 

0241020

Bloemkolen

 

0241990

Overige (2)

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen
 

0242010

Spruitjes

 

0242020

Sluitkolen

 

0242990

Overige (2)

 

0243000

c)

bladkoolachtigen
 

0243010

Chinese kool/petsai

 

0243020

Boerenkolen

 

0243990

Overige (2)

 

0244000

d)

koolrabi's
 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

0251000

a)

slasoorten

0,01 (*2)

0251010

Veldsla

 

0251020

Sla

 

0251030

Andijvie

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

0251050

Winterkers

 

0251060

Raketsla/rucola

 

0251070

Rode amsoi

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

0251990

Overige (2)

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*2)

0252010

Spinazie

 

0252020

Postelein

 

0252030

Snijbiet

 

0252990

Overige (2)

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*2)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*2)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*2)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,02 (*2)

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

0256040

Peterselie

 

0256050

Salie

 

0256060

Rozemarijn

 

0256070

Tijm

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

0256090

Laurierblad

 

0256100

Dragon

 

0256990

Overige (2)

 

0260000

Peulgroenten

0,01 (*2)

0260010

Bonen (met peul)

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0260030

Erwten (met peul)

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0260050

Linzen

 

0260990

Overige (2)

 

0270000

Stengelgroenten

0,01 (*2)

0270010

Asperges

 

0270020

Kardoenen

 

0270030

Bleekselderij

 

0270040

Knolvenkel

 

0270050

Artisjokken

 

0270060

Preien

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bamboescheuten

 

0270090

Palmharten

 

0270990

Overige (2)

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*2)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*2)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*2)

0300010

Bonen

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

0300990

Overige (2)

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01 (*2)

0401000

Oliehoudende zaden

 

0401010

Lijnzaad

 

0401020

Pinda's/aardnoten

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0401040

Sesamzaad

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

0401060

Koolzaad

 

0401070

Sojabonen

 

0401080

Mosterdzaad

 

0401090

Katoenzaad

 

0401100

Pompoenzaad

 

0401110

Saffloerzaad

 

0401120

Bernagiezaad

 

0401130

Huttentutzaad

 

0401140

Hennepzaad

 

0401150

Wonderbonen

 

0401990

Overige (2)

 

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0402020

Palmpitten

 

0402030

Palmvruchten

 

0402040

Kapok

 

0402990

Overige (2)

 

0500000

GRANEN

0,01 (*2)

0500010

Gerst

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

0500030

Mais

 

0500040

Gierst/pluimgierst

 

0500050

Haver

 

0500060

Rijst

 

0500070

Rogge

 

0500080

Sorghum

 

0500090

Tarwe

 

0500990

Overige (2)

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05 (*2)

0610000

Thee

 

0620000

Koffiebonen

 

0630000

Kruidenthee van

 

0631000

a)

bloemen
 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

0631030

Roos

 

0631040

Jasmijn

 

0631050

Lindebloesem

 

0631990

Overige (2)

 

0632000

b)

bladeren en kruiden
 

0632010

Aardbei

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Overige (2)

 

0633000

c)

wortels
 

0633010

Valeriaan

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Overige (2)

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant
 

0640000

Cacaobonen

 

0650000

Carob/johannesbrood

 

0700000

HOP

0,05 (*2)

0800000

SPECERIJEN

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*2)

0810010

Anijs

 

0810020

Zwarte komijn

 

0810030

Selderij

 

0810040

Koriander

 

0810050

Komijn

 

0810060

Dille

 

0810070

Venkel

 

0810080

Fenegriek

 

0810090

Nootmuskaat

 

0810990

Overige (2)

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*2)

0820010

Piment

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

0820030

Karwij

 

0820040

Kardemom

 

0820050

Jeneverbes

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Overige (2)

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*2)

0830010

Kaneel

 

0830990

Overige (2)

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

0,05 (*2)

0840020

Gember (10)

0,05 (*2)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*2)

0840040

Mierikswortel (11)

 

0840990

Overige (2)

0,05 (*2)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*2)

0850010

Kruidnagels

 

0850020

Kappertjes

 

0850990

Overige (2)

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*2)

0860010

Saffraan

 

0860990

Overige (2)

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*2)

0870010

Foelie

 

0870990

Overige (2)

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*2)

0900010

Suikerbiet

 

0900020

Suikerriet

 

0900030

Wortelcichorei

 

0900990

Overige (2)

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

 

1010000

Producten afkomstig van

0,01 (*2)

1011000

a)

varkens
 

1011010

Spier

 

1011020

Vet

 

1011030

Lever

 

1011040

Nier

 

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1011990

Overige (2)

 

1012000

b)

runderen
 

1012010

Spier

 

1012020

Vet

 

1012030

Lever

 

1012040

Nier

 

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1012990

Overige (2)

 

1013000

c)

schapen
 

1013010

Spier

 

1013020

Vet

 

1013030

Lever

 

1013040

Nier

 

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1013990

Overige (2)

 

1014000

d)

geiten
 

1014010

Spier

 

1014020

Vet

 

1014030

Lever

 

1014040

Nier

 

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1014990

Overige (2)

 

1015000

e)

paardachtigen
 

1015010

Spier

 

1015020

Vet

 

1015030

Lever

 

1015040

Nier

 

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1015990

Overige (2)

 

1016000

f)

pluimvee
 

1016010

Spier

 

1016020

Vet

 

1016030

Lever

 

1016040

Nier

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1016990

Overige (2)

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
 

1017010

Spier

 

1017020

Vet

 

1017030

Lever

 

1017040

Nier

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1017990

Overige (2)

 

1020000

Melk

0,01 (*2)

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige (2)

 

1030000

Vogeleieren

0,01 (*2)

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 

1030030

Ganzen

 

1030040

Kwartels

 

1030990

Overige (2)

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05 (*2)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*2)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*2)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*2)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

 

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

 

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

 

2)

In deel A van bijlage III worden de kolommen voor aminopyralide, mandipropamid, spiromesifen, spirotetramat en tetraconazool vervangen door:

"Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (3)

Aminopyralid

Mandipropamid

Spiromesifen

Spirotetramat en de 4 metabolieten BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy en BYI08330 enol-glucoside daarvan, uitgedrukt als spirotetramat (R)

Tetraconazool (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

0,01 (*3)

       

0110000

Citrusvruchten

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

1

0,02 (*3)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

         

0110020

Sinaasappelen

         

0110030

Citroenen

         

0110040

Limoenen/lemmetjes

         

0110050

Mandarijnen

         

0110990

Overige (2)

         

0120000

Noten

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

0,5

0,02 (*3)

0120010

Amandelen

         

0120020

Paranoten

         

0120030

Cashewnoten

         

0120040

Kastanjes

         

0120050

Kokosnoten

         

0120060

Hazelnoten

         

0120070

Macadamianoten

         

0120080

Pecannoten

         

0120090

Pijnboompitten

         

0120100

Pistaches

         

0120110

Walnoten

         

0120990

Overige (2)

         

0130000

Pitvruchten

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

1

0,3

0130010

Appelen

         

0130020

Peren

         

0130030

Kweeperen

         

0130040

Mispels

         

0130050

Loquats/Japanse mispels

         

0130990

Overige (2)

         

0140000

Steenvruchten

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

3

 

0140010

Abrikozen

       

0,1

0140020

Kersen (zoet)

       

0,02 (*3)

0140030

Perziken

       

0,1

0140040

Pruimen

       

0,05

0140990

Overige (2)

       

0,02 (*3)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

         

0151000

a)

druiven
 

2

0,02 (*3)

2

0,5

0151010

Tafeldruiven

         

0151020

Wijndruiven

         

0152000

b)

aardbeien
 

0,01 (*3)

1

0,4

0,2

0153000

c)

rubussoorten
 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0,2

0153010

Bramen/braambessen

         

0153020

Dauwbramen

         

0153030

Frambozen (geel en rood)

         

0153990

Overige (2)

         

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

0,7

0,2

0154010

Blauwe bessen

         

0154020

Veenbessen

         

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

         

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

         

0154050

Rozenbottels

         

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

         

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

         

0154080

Vlierbessen

         

0154990

Overige (2)

         

0160000

Diverse vruchten met

 

0,01 (*3)

     

0161000

a)

eetbare schil
   

0,02 (*3)

   

0161010

Dadels

     

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0161020

Vijgen

     

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0161030

Tafelolijven

     

4

0,02 (*3)

0161040

Kumquats

     

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0161050

Carambola's

     

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

     

0,3

0,09

0161070

Jambolans/djamblangs

     

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0161990

Overige (2)

     

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
       

0,02 (*3)

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

   

0,02 (*3)

4

 

0162020

Lychees

   

0,02 (*3)

15

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

   

1

0,1 (*3)

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

   

0,02 (*3)

0,1 (*3)

 

0162050

Sterappelen

   

0,02 (*3)

0,1 (*3)

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

   

0,02 (*3)

0,1 (*3)

 

0162990

Overige (2)

   

0,02 (*3)

0,1 (*3)

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
       

0,02 (*3)

0163010

Avocado's

   

0,02 (*3)

0,7

 

0163020

Bananen

   

0,02 (*3)

0,6

 

0163030

Mango's

   

0,02 (*3)

0,3

 

0163040

Papaja's

   

1

0,4

 

0163050

Granaatappels

   

0,02 (*3)

0,5

 

0163060

Cherimoya's

   

0,02 (*3)

0,1 (*3)

 

0163070

Guaves

   

0,02 (*3)

2

 

0163080

Ananassen

   

0,02 (*3)

0,3

 

0163090

Broodvruchten

   

0,02 (*3)

0,1 (*3)

 

0163100

Doerians

   

0,02 (*3)

0,1 (*3)

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

   

0,02 (*3)

0,1 (*3)

 

0163990

Overige (2)

   

0,02 (*3)

0,1 (*3)

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

0,01 (*3)

       

0210000

Wortel- en knolgewassen

   

0,02 (*3)

 

0,02 (*3)

0211000

a)

aardappelen
 

0,01 (*3)

 

0,8

 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
 

0,01 (*3)

 

0,1 (*3)

 

0212010

Cassave/maniok

         

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

         

0212030

Yams

         

0212040

Arrowroot/pijlwortel

         

0212990

Overige (2)

         

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
     

0,1

 

0213010

Rode bieten

 

0,1

     

0213020

Wortels

 

0,01 (*3)

     

0213030

Knolselderij

 

0,01 (*3)

     

0213040

Mierikswortels

 

0,01 (*3)

     

0213050

Aardperen/topinamboers

 

0,01 (*3)

     

0213060

Pastinaken

 

0,01 (*3)

     

0213070

Wortelpeterselie

 

0,01 (*3)

     

0213080

Radijzen

 

0,3

     

0213090

Schorseneren

 

0,01 (*3)

     

0213100

Koolrapen

 

0,01 (*3)

     

0213110

Rapen

 

0,01 (*3)

     

0213990

Overige (2)

 

0,01 (*3)

     

0220000

Bolgewassen

   

0,02 (*3)

 

0,02 (*3)

0220010

Knoflook

 

0,01 (*3)

 

0,4

 

0220020

Uien

 

0,1

 

0,4

 

0220030

Sjalotten

 

0,01 (*3)

 

0,4

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

7

 

0,1 (*3)

 

0220990

Overige (2)

 

0,01 (*3)

 

0,1 (*3)

 

0230000

Vruchtgroenten

         

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae
         

0231010

Tomaten

 

3

1

2

0,1

0231020

Paprika's

 

1

0,5

2

0,1

0231030

Aubergines

 

1

0,5

2

0,02 (*3)

0231040

Okra's, okers

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

1

0,02 (*3)

0231990

Overige (2)

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

1

0,02 (*3)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil
     

0,2

0,2

0232010

Komkommers

 

0,2

0,3

   

0232020

Augurken

 

0,1

0,3

   

0232030

Courgettes

 

0,2

0,3

   

0232990

Overige (2)

 

0,1

0,02 (*3)

   

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil
   

0,3

0,2

0,05

0233010

Meloenen

 

0,5

     

0233020

Pompoenen

 

0,3

     

0233030

Watermeloenen

 

0,3

     

0233990

Overige (2)

 

0,3

     

0234000

d)

suikermais
 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

1,5

0,02 (*3)

0239000

e)

andere vruchtgroenten
 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

   

0,02 (*3)

 

0,02 (*3)

0241000

a)

bloemkoolachtigen
     

1

 

0241010

Broccoli

 

2

     

0241020

Bloemkolen

 

0,3

     

0241990

Overige (2)

 

0,01 (*3)

     

0242000

b)

sluitkoolachtigen
         

0242010

Spruitjes

 

0,2

 

0,3

 

0242020

Sluitkolen

 

3

 

2

 

0242990

Overige (2)

 

0,01 (*3)

 

0,1 (*3)

 

0243000

c)

bladkoolachtigen
 

25

 

7

 

0243010

Chinese kool/petsai

         

0243020

Boerenkolen

         

0243990

Overige (2)

         

0244000

d)

koolrabi's
 

0,01 (*3)

 

2

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

   

0,02 (*3)

 

0,02 (*3)

0251000

a)

slasoorten
 

25

 

7

 

0251010

Veldsla

         

0251020

Sla

         

0251030

Andijvie

         

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

         

0251050

Winterkers

         

0251060

Raketsla/rucola

         

0251070

Rode amsoi

         

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

         

0251990

Overige (2)

         

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente
 

25

 

7

 

0252010

Spinazie

         

0252020

Postelein

         

0252030

Snijbiet

         

0252990

Overige (2)

         

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten
 

0,01 (*3)

 

0,1 (*3)

 

0254000

d)

waterkers
 

25

 

7

 

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof
 

0,15

 

0,1 (*3)

 

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen
 

10

 

4

 

0256010

Kervel

         

0256020

Bieslook

         

0256030

Bladselderij/snijselder

         

0256040

Peterselie

         

0256050

Salie

         

0256060

Rozemarijn

         

0256070

Tijm

         

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

         

0256090

Laurierblad

         

0256100

Dragon

         

0256990

Overige (2)

         

0260000

Peulgroenten

     

1,5

0,02 (*3)

0260010

Bonen (met peul)

 

0,01 (*3)

1

   

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

   

0260030

Erwten (met peul)

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

   

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0,3

0,02 (*3)

   

0260050

Linzen

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

   

0260990

Overige (2)

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

   

0270000

Stengelgroenten

   

0,02 (*3)

   

0270010

Asperges

 

0,01 (*3)

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0270020

Kardoenen

 

0,01 (*3)

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0270030

Bleekselderij

 

20

 

4

0,05

0270040

Knolvenkel

 

0,01 (*3)

 

4

0,02 (*3)

0270050

Artisjokken

 

0,3

 

1

0,2

0270060

Preien

 

0,01 (*3)

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0270070

Rabarber

 

0,01 (*3)

 

4

0,02 (*3)

0270080

Bamboescheuten

 

0,01 (*3)

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0270090

Palmharten

 

0,01 (*3)

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0270990

Overige (2)

 

0,01 (*3)

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

         

0280020

Wilde paddenstoelen

         

0280990

Mossen en korstmossen

         

0290000

Algen en prokaryote organismen

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,02 (*3)

2

0,02 (*3)

0300010

Bonen

         

0300020

Linzen

         

0300030

Erwten

         

0300040

Lupinen/lupinebonen

         

0300990

Overige (2)

         

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

   

0401000

Oliehoudende zaden

         

0401010

Lijnzaad

0,01 (*3)

   

0,1 (*3)

0,15

0401020

Pinda's/aardnoten

0,01 (*3)

   

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,01 (*3)

   

0,1 (*3)

0,15

0401040

Sesamzaad

0,01 (*3)

   

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0401050

Zonnebloemzaad

0,01 (*3)

   

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0401060

Koolzaad

0,03

   

0,1 (*3)

0,15

0401070

Sojabonen

0,01 (*3)

   

4

0,02 (*3)

0401080

Mosterdzaad

0,01 (*3)

   

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0401090

Katoenzaad

0,01 (*3)

   

0,4

0,02 (*3)

0401100

Pompoenzaad

0,01 (*3)

   

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0401110

Saffloerzaad

0,01 (*3)

   

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0401120

Bernagiezaad

0,01 (*3)

   

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0401130

Huttentutzaad

0,01 (*3)

   

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0401140

Hennepzaad

0,01 (*3)

   

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0401150

Wonderbonen

0,01 (*3)

   

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0401990

Overige (2)

0,01 (*3)

   

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0402000

Oliehoudende vruchten

0,01 (*3)

     

0,02 (*3)

0402010

Olijven voor oliewinning

     

4

 

0402020

Palmpitten

     

0,1 (*3)

 

0402030

Palmvruchten

     

0,1 (*3)

 

0402040

Kapok

     

0,1 (*3)

 

0402990

Overige (2)

     

0,1 (*3)

 

0500000

GRANEN

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

 

0500010

Gerst

0,15

     

0,1

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,01 (*3)

     

0,05

0500030

Mais

0,05

     

0,05

0500040

Gierst/pluimgierst

0,05

     

0,05

0500050

Haver

0,15

     

0,1

0500060

Rijst

0,01 (*3)

     

0,05

0500070

Rogge

0,15

     

0,05

0500080

Sorghum

0,05

     

0,05

0500090

Tarwe

0,1

     

0,1

0500990

Overige (2)

0,01 (*3)

     

0,05

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,02 (*3)

   

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0610000

Thee

 

0,02 (*3)

50

   

0620000

Koffiebonen

 

0,02 (*3)

0,05

   

0630000

Kruidenthee van

 

0,02 (*3)

0,02 (*3)

   

0631000

a)

bloemen
         

0631010

Kamille

         

0631020

Hibiscus/roselle

         

0631030

Roos

         

0631040

Jasmijn

         

0631050

Lindebloesem

         

0631990

Overige (2)

         

0632000

b)

bladeren en kruiden
         

0632010

Aardbei

         

0632020

Rooibos

         

0632030

Maté

         

0632990

Overige (2)

         

0633000

c)

wortels
         

0633010

Valeriaan

         

0633020

Ginseng

         

0633990

Overige (2)

         

0639000

d)

alle andere delen van de plant
         

0640000

Cacaobonen

 

0,06

0,02 (*3)

   

0650000

Carob/johannesbrood

 

0,02 (*3)

0,02 (*3)

   

0700000

HOP

0,02 (*3)

90

0,02 (*3)

15

0,02 (*3)

0800000

SPECERIJEN

         

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0810010

Anijs

         

0810020

Zwarte komijn

         

0810030

Selderij

         

0810040

Koriander

         

0810050

Komijn

         

0810060

Dille

         

0810070

Venkel

         

0810080

Fenegriek

         

0810090

Nootmuskaat

         

0810990

Overige (2)

         

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,02 (*3)

0,02 (*3)

 

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0820010

Piment

   

0,02 (*3)

   

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

   

0,02 (*3)

   

0820030

Karwij

   

0,02 (*3)

   

0820040

Kardemom

   

0,02 (*3)

   

0820050

Jeneverbes

   

0,02 (*3)

   

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

   

0,02 (*3)

   

0820070

Vanille

   

0,02 (*3)

   

0820080

Tamarinde

   

0,02 (*3)

   

0820990

Overige (2)

   

0,05

   

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0830010

Kaneel

         

0830990

Overige (2)

         

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

         

0840010

Zoethout

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0840020

Gember (10)

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0840040

Mierikswortel (11)

         

0840990

Overige (2)

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0850010

Kruidnagels

         

0850020

Kappertjes

         

0850990

Overige (2)

         

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0860010

Saffraan

         

0860990

Overige (2)

         

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0870010

Foelie

         

0870990

Overige (2)

         

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0,02 (*3)

   

0900010

Suikerbiet

     

0,1 (*3)

0,05

0900020

Suikerriet

     

0,1 (*3)

0,02 (*3)

0900030

Wortelcichorei

     

0,1

0,05

0900990

Overige (2)

     

0,1 (*3)

0,02 (*3)

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

   

0,01 (*3)

   

1010000

Producten afkomstig van

 

0,02 (*3)

     

1011000

a)

varkens
         

1011010

Spier

0,01 (*3)

   

0,05

0,05

1011020

Vet

0,02

   

0,01 (*3)

0,5

1011030

Lever

0,02

   

0,7

1

1011040

Nier

0,3

   

0,7

0,2

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,01 (*3)

   

0,7

0,05

1011990

Overige (2)

0,01 (*3)

   

0,01 (*3)

0,05

1012000

b)

runderen
         

1012010

Spier

0,1

   

0,05

0,05

1012020

Vet

0,1

   

0,01 (*3)

0,5

1012030

Lever

0,05

   

0,7

1

1012040

Nier

1

   

0,7

0,2

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05

   

0,7

0,5

1012990

Overige (2)

0,01 (*3)

   

0,01 (*3)

0,05

1013000

c)

schapen
         

1013010

Spier

0,1

   

0,05

0,05

1013020

Vet

0,1

   

0,01 (*3)

0,5

1013030

Lever

0,05

   

0,7

1

1013040

Nier

1

   

0,7

0,5

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05

   

0,7

0,5

1013990

Overige (2)

0,01 (*3)

   

0,01 (*3)

0,5

1014000

d)

geiten
         

1014010

Spier

0,1

   

0,05

0,5

1014020

Vet

0,1

   

0,01 (*3)

0,5

1014030

Lever

0,05

   

0,7

1

1014040

Nier

1

   

0,7

0,5

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05

   

0,7

0,5

1014990

Overige (2)

0,01 (*3)

   

0,01 (*3)

0,5

1015000

e)

paardachtigen
         

1015010

Spier

0,1

   

0,05

0,5

1015020

Vet

0,1

   

0,01 (*3)

0,5

1015030

Lever

0,05

   

0,7

1

1015040

Nier

1

   

0,7

0,5

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05

   

0,7

0,5

1015990

Overige (2)

0,01 (*3)

   

0,01 (*3)

0,5

1016000

f)

pluimvee
     

0,01 (*3)

 

1016010

Spier

0,01 (*3)

     

0,02 (*3)

1016020

Vet

0,02

     

0,2

1016030

Lever

0,02

     

1

1016040

Nier

0,3

     

0,05

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,01 (*3)

     

0,02 (*3)

1016990

Overige (2)

0,01 (*3)

     

0,02 (*3)

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
       

0,5

1017010

Spier

0,1

   

0,05

 

1017020

Vet

0,1

   

0,01 (*3)

 

1017030

Lever

0,05

   

0,7

 

1017040

Nier

1

   

0,7

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05

   

0,7

 

1017990

Overige (2)

0,01 (*3)

   

0,01 (*3)

 

1020000

Melk

0,02

0,02 (*3)

 

0,005 (*3)

0,05

1020010

Runderen

         

1020020

Schapen

         

1020030

Geiten

         

1020040

Paarden

         

1020990

Overige (2)

         

1030000

Vogeleieren

0,01 (*3)

0,02 (*3)

 

0,01 (*3)

0,05

1030010

Kippen

         

1030020

Eenden

         

1030030

Ganzen

         

1030040

Kwartels

         

1030990

Overige (2)

         

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

0,05 (*3)

0,02 (*3)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*3)

0,02 (*3)

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*3)

0,02 (*3)

 

0,01 (*3)

0,02 (*3)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*3)

0,02 (*3)

 

0,01 (*3)

0,5

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

         

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

         

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

         

(F)

=

vetoplosbaar

Spirotetramat en de 4 metabolieten BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy en BYI08330 enol-glucoside daarvan, uitgedrukt als spirotetramat (R)

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

spirotetramat - code 1000000 met uitzondering van 1040000 : spirotetramat en de metaboliet BYI08330-enol daarvan, uitgedrukt als spirotetramat"


(*1) Bepaalbaarheidsgrens

(1) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(*2) Bepaalbaarheidsgrens

(2) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I."

(*3) Bepaalbaarheidsgrens

(3) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving