Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.115

VERORDENING (EU) 2019/977 VAN DE COMMISSIE

van 13 juni 2019

tot wijziging van de bijlagen II en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van aclonifen, Beauveria bassiana stam PPRI 5339, Clonostachys rosea stam J1446, fenpyrazamine, mefentrifluconazool en penconazool in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 5, lid 1, en artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor aclonifen, fenpyrazamine en penconazool zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor Beauveria bassiana stam PPRI 5339 en mefentrifluconazool zijn geen specifieke MRL's vastgesteld en die stoffen zijn ook niet opgenomen in bijlage IV bij die verordening, waardoor de standaardwaarde van 0,01 mg/kg als bepaald in artikel 18, lid 1, onder b), van die verordening van toepassing is. Clonostachys rosea stam J1446 was in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 opgenomen onder de vermelding betreffende Gliocladium catenulatum stam J1446.

(2)

Op 22 juli 2017 heeft de Commissie van de Codex Alimentarius (CAC) Codex-grenswaarden (CXL's) vastgesteld voor penconazool (2). Op 6 juli 2018 heeft de CAC CXL's voor fenpyrazamine goedgekeurd (3).

(3)

Overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad (4) wordt, indien er internationale normen bestaan of op korte termijn tot stand zullen komen, hiermee bij de ontwikkeling en aanpassing van de levensmiddelenwetgeving rekening gehouden, tenzij die normen of de betrokken gedeelten ervan een ondoeltreffend of ongeschikt middel zouden zijn om de legitieme doelstellingen van de levensmiddelenwetgeving te verwezenlijken, er wetenschappelijke gronden zijn om deze buiten beschouwing te laten of bedoelde normen tot een ander beschermingsniveau zouden leiden dan het niveau dat in de Unie passend wordt geacht. Overeenkomstig artikel 13, onder e), van die verordening zal de Unie bovendien de overeenstemming tussen internationale technische normen en levensmiddelenwetgeving bevorderen, waarbij zij erop toeziet dat aan het in de Unie vastgestelde hoge beschermingsniveau geen afbreuk wordt gedaan.

(4)

De CXL's voor penconazool en fenpyrazamine zijn veilig voor de consumenten in de Unie (5) en moeten daarom als MRL's in Verordening (EG) nr. 396/2005 worden opgenomen.

(5)

In het kader van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik op kruiden en eetbare bloemen en op knolselderij van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof aclonifen bevat, is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediend.

(6)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 heeft de betrokken lidstaat die aanvraag geëvalueerd en is het evaluatieverslag naar de Commissie gezonden.

(7)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvraag en het evaluatieverslag beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en, in voorkomend geval, voor dieren en zij heeft een met redenen omkleed advies over de voorgestelde MRL's uitgebracht (6). Zij heeft dat advies naar de aanvrager, de Commissie en de betrokken lidstaat gezonden en openbaar gemaakt.

(8)

De EFSA heeft geconcludeerd dat aan alle vereisten met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvrager gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stof. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stof via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stof kunnen bevatten noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname of de acute referentiedosis wordt overschreden.

(9)

In het kader van de goedkeuring van de werkzame stof mefentrifluconazool werd een aanvraag voor een MRL opgenomen in het beknopte dossier overeenkomstig artikel 8, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad (7). De aanvraag is in overeenstemming met artikel 11, lid 2, van die verordening door de betrokken lidstaat beoordeeld. De EFSA heeft de aanvraag beoordeeld en een conclusie over de intercollegiale toetsing van de risicobeoordeling van de werkzame stof als pesticide uitgebracht, waarin zij heeft aanbevolen MRL's vast te stellen rekening houdend met het representatieve gebruik op gerst, haver, rogge en tarwe overeenkomstig de goede landbouwpraktijken in de Unie (8).

(10)

In het kader van de verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof Gliocladium catenulatum stam J1446 heeft de EFSA aanbevolen deze in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 op te nemen (9). Als gevolg van recente wijzigingen in de taxonomische regels werd de stam J1446 overgebracht naar de soort Clonostachys rosea.

(11)

In het kader van de goedkeuring van de werkzame stof Beauveria bassiana stam PPRI 5339 heeft de EFSA een conclusie over de intercollegiale toetsing van de risicobeoordeling van het bestrijdingsmiddel ingediend (10). In dat kader kon de EFSA geen conclusies bereiken over de beoordeling van het risico voor de consument via de voeding, aangezien bepaalde informatie ontbrak en verder onderzoek door risicomanagers nodig was. Dergelijk verder onderzoek is beschreven in het evaluatieverslag (11), waarin werd geconcludeerd dat het organisme niet pathogeen is voor de mens en dat geen toxinen of toxische metabolieten in levensmiddelen worden verwacht na gebruik van de werkzame stof. In het licht van deze conclusies is de Commissie van oordeel dat Beauveria bassiana stam PPRI 5339 moet worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(12)

Wat penconazool betreft, zijn bij Verordening (EU) 2019/89 van de Commissie (12) verscheidene MRL's gewijzigd. In die verordening worden met ingang van 13 augustus 2019 de MRL's voor verscheidene bestrijdingsmiddelen verlaagd tot de bepaalbaarheidsgrens. Ter wille van de rechtszekerheid is het passend dat de MRL's voor penconazool zoals bepaald in deze verordening vanaf dezelfde datum van toepassing zijn.

(13)

Op grond van de met redenen omklede adviezen en de conclusies van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(14)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(15)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is echter van toepassing met ingang van 13 augustus 2019 wat de MRL's voor penconazool betreft.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 juni 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-49%252FREPORT%252FREP17_PRe.pdf

Gezamenlijk FAO/WHO-voedselnormenprogramma, commissie van de Codex Alimentarius, aanhangsel III. 40e zitting, Genève, Zwitserland, 17-22 juli 2017.

(3) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-41%252FReport%252FFINAL%252FREP18_CACe.pdf

Gezamenlijk FAO/WHO-voedselnormenprogramma, commissie van de Codex Alimentarius, aanhangsel II, 41e zittin, Rome, Italië, 2-6 juli 2018.

(4) Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).

(5) Scientific support for preparing an EU position in the 49th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2017;15(7):4929.

Scientific support for preparing an EU position in the 50th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2018;16(7):5306.

(6) Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online beschikbaar op: http://www.efsa.europa.eu

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for aclonifen in celeriacs and certain fresh herbs. EFSA Journal 2019;17(1):5545.

(7) Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).

(8) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance BAS 750 F (mefentrifluconazole). EFSA Journal 2018;16(7):5379.

(9) Conclusion on the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Clonostachys rosea strain J1446 (approved in Regulation (EU) No 540/2011 as Gliocladium catenulatum strain J1446). EFSA Journal 2017;15(7):4905.

(10) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Beauveria bassiana strain PPRI 5339. EFSA Journal 2018;16(4):5230.

(11) Evaluatieverslag voor de werkzame stof Beauveria bassiana stam PPRI 5339 (SANTE/11265/2018).

(12) Verordening (EU) 2019/89 van de Commissie van 18 januari 2019 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bromadiolon, etofenprox, paclobutrazol en penconazool in of op bepaalde producten (PB L 22 van 24.1.2019, blz. 13).


BIJLAGE

De bijlagen II en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de kolommen voor aclonifen, fenpyrazamine en penconazool worden vervangen door:

"Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Aclonifen

Fenpyrazamine (F)

Penconazool (som van de samenstellende isomeren) (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

0,01 (*1)

   

0110000

Citrusvruchten

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

     

0110020

Sinaasappelen

     

0110030

Citroenen

     

0110040

Limoenen/lemmetjes

     

0110050

Mandarijnen

     

0110990

Overige (2)

     

0120000

Noten

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0120010

Amandelen

     

0120020

Paranoten

     

0120030

Cashewnoten

     

0120040

Kastanjes

     

0120050

Kokosnoten

     

0120060

Hazelnoten

     

0120070

Macadamianoten

     

0120080

Pecannoten

     

0120090

Pijnboompitten

     

0120100

Pistaches

     

0120110

Walnoten

     

0120990

Overige (2)

     

0130000

Pitvruchten

 

0,01 (*1)

 

0130010

Appelen

   

0,15 (+)

0130020

Peren

   

0,15 (+)

0130030

Kweeperen

   

0,15 (+)

0130040

Mispels

   

0,15 (+)

0130050

Loquats/Japanse mispels

   

0,07 (+)

0130990

Overige (2)

   

0,01 (*1)

0140000

Steenvruchten

     

0140010

Abrikozen

 

5

0,08 (+)

0140020

Kersen (zoet)

 

4

0,15 (+)

0140030

Perziken

 

5

0,15 (+)

0140040

Pruimen

 

3

0,09 (+)

0140990

Overige (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

     

0151000

a)

druiven
 

3

0,5 (+)

0151010

Tafeldruiven

     

0151020

Wijndruiven

     

0152000

b)

aardbeien
 

3

0,5

0153000

c)

rubussoorten
 

5

 

0153010

Bramen/braambessen

   

0,1 (+)

0153020

Dauwbramen

   

0,01 (*1)

0153030

Frambozen (geel en rood)

   

0,1 (+)

0153990

Overige (2)

   

0,01 (*1)

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
     

0154010

Blauwe bessen

 

4

0,01 (*1)

0154020

Veenbessen

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

4

2

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

4

0,1 (+)

0154050

Rozenbottels

 

4

0,01 (*1)

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

4

0,01 (*1)

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0154080

Vlierbessen

 

4

0,01 (*1)

0154990

Overige (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0160000

Diverse vruchten met

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161000

a)

eetbare schil
     

0161010

Dadels

     

0161020

Vijgen

     

0161030

Tafelolijven

     

0161040

Kumquats

     

0161050

Carambola's

     

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

     

0161070

Jambolans/djamblangs

     

0161990

Overige (2)

     

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
     

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

     

0162020

Lychees

     

0162030

Passievruchten/maracuja's

     

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

     

0162050

Sterappelen

     

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

     

0162990

Overige (2)

     

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
     

0163010

Avocado's

     

0163020

Bananen

     

0163030

Mango's

     

0163040

Papaja's

     

0163050

Granaatappels

     

0163060

Cherimoya's

     

0163070

Guaves

     

0163080

Ananassen

     

0163090

Broodvruchten

     

0163100

Doerians

     

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

     

0163990

Overige (2)

     

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

     

0210000

Wortel- en knolgewassen

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0211000

a)

aardappelen

0,02 (*1)

   

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0,01 (*1)

   

0212010

Cassave/maniok

     

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

     

0212030

Yams

     

0212040

Arrowroot/pijlwortel

     

0212990

Overige (2)

     

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
     

0213010

Rode bieten

0,01 (*1)

   

0213020

Wortels

0,08

   

0213030

Knolselderij

0,3

   

0213040

Mierikswortels

0,07

   

0213050

Aardperen/topinamboers

0,1

   

0213060

Pastinaken

0,1

   

0213070

Wortelpeterselie

0,01 (*1)

   

0213080

Radijzen

0,01 (*1)

   

0213090

Schorseneren

0,01 (*1)

   

0213100

Koolrapen

0,01 (*1)

   

0213110

Rapen

0,01 (*1)

   

0213990

Overige (2)

0,01 (*1)

   

0220000

Bolgewassen

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220010

Knoflook

0,02 (*1)

   

0220020

Uien

0,02 (*1)

   

0220030

Sjalotten

0,02 (*1)

   

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

0,01 (*1)

   

0220990

Overige (2)

0,01 (*1)

   

0230000

Vruchtgroenten

     

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae
     

0231010

Tomaten

0,01 (*1)

3

0,1 (+)

0231020

Paprika's

0,02 (*1) (+)

3

0,2

0231030

Aubergines

0,01 (*1)

3

0,1 (+)

0231040

Okra's, okers

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Overige (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,01 (*1)

0,7

0,06

0232010

Komkommers

     

0232020

Augurken

     

0232030

Courgettes

     

0232990

Overige (2)

     

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0233010

Meloenen

     

0233020

Pompoenen

   

(+)

0233030

Watermeloenen

   

(+)

0233990

Overige (2)

     

0234000

d)

suikermais

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0241000

a)

bloemkoolachtigen
     

0241010

Broccoli

     

0241020

Bloemkolen

     

0241990

Overige (2)

     

0242000

b)

sluitkoolachtigen
     

0242010

Spruitjes

     

0242020

Sluitkolen

     

0242990

Overige (2)

     

0243000

c)

bladkoolachtigen
     

0243010

Chinese kool/petsai

     

0243020

Boerenkolen

     

0243990

Overige (2)

     

0244000

d)

koolrabi's
     

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

     

0251000

a)

slasoorten

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0251010

Veldsla

 

8

 

0251020

Sla

 

8

 

0251030

Andijvie

 

4

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

8

 

0251050

Winterkers

 

8

 

0251060

Raketsla/rucola

 

8

 

0251070

Rode amsoi

 

8

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

0,01 (*1)

 

0251990

Overige (2)

 

0,01 (*1)

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*1)

8

0,01 (*1)

0252010

Spinazie

     

0252020

Postelein

     

0252030

Snijbiet

     

0252990

Overige (2)

     

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,8

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0256010

Kervel

     

0256020

Bieslook

     

0256030

Bladselderij/snijselder

     

0256040

Peterselie

     

0256050

Salie

     

0256060

Rozemarijn

     

0256070

Tijm

     

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

     

0256090

Laurierblad

     

0256100

Dragon

     

0256990

Overige (2)

     

0260000

Peulgroenten

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0260010

Bonen (met peul)

0,08

   

0260020

Bonen (zonder peul)

0,02 (*1)

   

0260030

Erwten (met peul)

0,08

   

0260040

Erwten (zonder peul)

0,01 (*1)

   

0260050

Linzen

0,02

   

0260990

Overige (2)

0,01 (*1)

   

0270000

Stengelgroenten

 

0,01 (*1)

 

0270010

Asperges

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270020

Kardoenen

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270030

Bleekselderij

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270040

Knolvenkel

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270050

Artisjokken

0,02 (*1)

 

0,06

0270060

Preien

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270070

Rabarber

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270080

Bamboescheuten

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270090

Palmharten

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

     

0280020

Wilde paddenstoelen

     

0280990

Mossen en korstmossen

     

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0300000

PEULVRUCHTEN

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300010

Bonen

0,08

   

0300020

Linzen

0,08

   

0300030

Erwten

0,08

   

0300040

Lupinen/lupinebonen

0,01 (*1)

   

0300990

Overige (2)

0,01 (*1)

   

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0401000

Oliehoudende zaden

     

0401010

Lijnzaad

0,01 (*1)

   

0401020

Pinda's/aardnoten

0,01 (*1)

   

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,01 (*1)

   

0401040

Sesamzaad

0,01 (*1)

   

0401050

Zonnebloemzaad

0,02 (*1)

   

0401060

Koolzaad

0,01 (*1)

   

0401070

Sojabonen

0,01 (*1)

   

0401080

Mosterdzaad

0,01 (*1)

   

0401090

Katoenzaad

0,01 (*1)

   

0401100

Pompoenzaad

0,01 (*1)

   

0401110

Saffloerzaad

0,01 (*1)

   

0401120

Bernagiezaad

0,01 (*1)

   

0401130

Huttentutzaad

0,01 (*1)

   

0401140

Hennepzaad

0,01 (*1)

   

0401150

Wonderbonen

0,01 (*1)

   

0401990

Overige (2)

0,01 (*1)

   

0402000

Oliehoudende vruchten

0,01 (*1)

   

0402010

Olijven voor oliewinning

     

0402020

Palmpitten

     

0402030

Palmvruchten

     

0402040

Kapok

     

0402990

Overige (2)

     

0500000

GRANEN

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500010

Gerst

     

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

     

0500030

Mais

     

0500040

Gierst/pluimgierst

     

0500050

Haver

     

0500060

Rijst

     

0500070

Rogge

     

0500080

Sorghum

     

0500090

Tarwe

     

0500990

Overige (2)

     

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

   

0,05 (*1)

0610000

Thee

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0620000

Koffiebonen

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0630000

Kruidenthee van

     

0631000

a)

bloemen

0,08 (+)

0,05 (*1)

 

0631010

Kamille

     

0631020

Hibiscus/roselle

     

0631030

Roos

     

0631040

Jasmijn

     

0631050

Lindebloesem

     

0631990

Overige (2)

     

0632000

b)

bladeren en kruiden

0,08 (+)

0,05 (*1)

 

0632010

Aardbei

     

0632020

Rooibos

     

0632030

Maté

     

0632990

Overige (2)

     

0633000

c)

wortels

0,05 (*1)

   

0633010

Valeriaan

 

0,05 (*1)

 

0633020

Ginseng

 

0,7

 

0633990

Overige (2)

 

0,05 (*1)

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0640000

Cacaobonen

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0650000

Carob/johannesbrood

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0700000

HOP

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0800000

SPECERIJEN

     

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,01 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anijs

     

0810020

Zwarte komijn

     

0810030

Selderij

     

0810040

Koriander

     

0810050

Komijn

     

0810060

Dille

     

0810070

Venkel

     

0810080

Fenegriek

     

0810090

Nootmuskaat

     

0810990

Overige (2)

     

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,01 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Piment

     

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

     

0820030

Karwij

     

0820040

Kardemom

     

0820050

Jeneverbes

     

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

     

0820070

Vanille

     

0820080

Tamarinde

     

0820990

Overige (2)

     

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kaneel

     

0830990

Overige (2)

     

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

     

0840010

Zoethout

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Gember (10)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Mierikswortel (11)

     

0840990

Overige (2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Kruidnagels

     

0850020

Kappertjes

     

0850990

Overige (2)

     

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Saffraan

     

0860990

Overige (2)

     

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Foelie

     

0870990

Overige (2)

     

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0900010

Suikerbiet

     

0900020

Suikerriet

     

0900030

Wortelcichorei

     

0900990

Overige (2)

     

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

     

1010000

Producten afkomstig van

0,01 (*1)

   

1011000

a)

varkens
   

0,05

1011010

Spier

 

0,02 (*1)

 

1011020

Vet

 

0,02 (*1)

 

1011030

Lever

 

0,05

 

1011040

Nier

 

0,05

 

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,05

 

1011990

Overige (2)

 

0,01 (*1)

 

1012000

b)

runderen
   

0,05

1012010

Spier

 

0,02 (*1)

 

1012020

Vet

 

0,02 (*1)

 

1012030

Lever

 

0,05

 

1012040

Nier

 

0,05

 

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,05

 

1012990

Overige (2)

 

0,01 (*1)

 

1013000

c)

schapen
   

0,05

1013010

Spier

 

0,02 (*1)

 

1013020

Vet

 

0,02 (*1)

 

1013030

Lever

 

0,05

 

1013040

Nier

 

0,05

 

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,05

 

1013990

Overige (2)

 

0,01 (*1)

 

1014000

d)

geiten
   

0,05

1014010

Spier

 

0,02 (*1)

 

1014020

Vet

 

0,02 (*1)

 

1014030

Lever

 

0,05

 

1014040

Nier

 

0,05

 

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,05

 

1014990

Overige (2)

 

0,01 (*1)

 

1015000

e)

paardachtigen
   

0,05

1015010

Spier

 

0,02 (*1)

 

1015020

Vet

 

0,02 (*1)

 

1015030

Lever

 

0,05

 

1015040

Nier

 

0,05

 

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,05

 

1015990

Overige (2)

 

0,01 (*1)

 

1016000

f)

pluimvee
 

0,01 (*1)

 

1016010

Spier

   

0,05

1016020

Vet

   

0,01 (*1)

1016030

Lever

   

0,05

1016040

Nier

   

0,05

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

0,05

1016990

Overige (2)

   

0,01 (*1)

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
   

0,05

1017010

Spier

 

0,02 (*1)

 

1017020

Vet

 

0,02 (*1)

 

1017030

Lever

 

0,05

 

1017040

Nier

 

0,05

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,05

 

1017990

Overige (2)

 

0,01 (*1)

 

1020000

Melk

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1020010

Runderen

     

1020020

Schapen

     

1020030

Geiten

     

1020040

Paarden

     

1020990

Overige (2)

     

1030000

Vogeleieren

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

1030010

Kippen

     

1030020

Eenden

     

1030030

Ganzen

     

1030040

Kwartels

     

1030990

Overige (2)

     

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

     

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

     

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

     

(F)

=

Vetoplosbaar

Aclonifen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0231020

Paprika's

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 18 oktober 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0631000

a)

bloemen

0632000

b)

bladeren en kruiden

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

Penconazool (som van de samenstellende isomeren) (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot het metabolisme in de gewassen en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0130010

Appelen

0130020

Peren

0130030

Kweeperen

0130040

Mispels

0130050

Loquats/Japanse mispels

0140010

Abrikozen

0140020

Kersen (zoet)

0140030

Perziken

0140040

Pruimen

0151000

a)

druiven

0153010

Bramen/braambessen

0153030

Frambozen (geel en rood)

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

0231010

Tomaten

0231030

Aubergines

0233020

Pompoenen

0233030

Watermeloenen"

b)

de volgende kolom voor mefentrifluconazool wordt toegevoegd:

"Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (2)

Mefentrifluconazool

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

0,01 (*2)

0110000

Citrusvruchten

 

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

0110020

Sinaasappelen

 

0110030

Citroenen

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

0110050

Mandarijnen

 

0110990

Overige (2)

 

0120000

Noten

 

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten

 

0120070

Macadamianoten

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige (2)

 

0130000

Pitvruchten

 

0130010

Appelen

 

0130020

Peren

 

0130030

Kweeperen

 

0130040

Mispels

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

0130990

Overige (2)

 

0140000

Steenvruchten

 

0140010

Abrikozen

 

0140020

Kersen (zoet)

 

0140030

Perziken

 

0140040

Pruimen

 

0140990

Overige (2)

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

0151000

a)

druiven
 

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

aardbeien
 

0153000

c)

rubussoorten
 

0153010

Bramen/braambessen

 

0153020

Dauwbramen

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

0153990

Overige (2)

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
 

0154010

Blauwe bessen

 

0154020

Veenbessen

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

0154050

Rozenbottels

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0154080

Vlierbessen

 

0154990

Overige (2)

 

0160000

Diverse vruchten met

 

0161000

a)

eetbare schil
 

0161010

Dadels

 

0161020

Vijgen

 

0161030

Tafelolijven

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Carambola's

 

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

0161070

Jambolans/djamblangs

 

0161990

Overige (2)

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

0162020

Lychees

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

0162050

Sterappelen

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

0162990

Overige (2)

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
 

0163010

Avocado's

 

0163020

Bananen

 

0163030

Mango's

 

0163040

Papaja's

 

0163050

Granaatappels

 

0163060

Cherimoya's

 

0163070

Guaves

 

0163080

Ananassen

 

0163090

Broodvruchten

 

0163100

Doerians

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

0163990

Overige (2)

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01 (*2)

0211000

a)

aardappelen
 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
 

0212010

Cassave/maniok

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

0212990

Overige (2)

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
 

0213010

Rode bieten

 

0213020

Wortels

 

0213030

Knolselderij

 

0213040

Mierikswortels

 

0213050

Aardperen/topinamboers

 

0213060

Pastinaken

 

0213070

Wortelpeterselie

 

0213080

Radijzen

 

0213090

Schorseneren

 

0213100

Koolrapen

 

0213110

Rapen

 

0213990

Overige (2)

 

0220000

Bolgewassen

0,01 (*2)

0220010

Knoflook

 

0220020

Uien

 

0220030

Sjalotten

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

0220990

Overige (2)

 

0230000

Vruchtgroenten

0,01 (*2)

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae
 

0231010

Tomaten

 

0231020

Paprika's

 

0231030

Aubergines

 

0231040

Okra's, okers

 

0231990

Overige (2)

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil
 

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Overige (2)

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil
 

0233010

Meloenen

 

0233020

Pompoenen

 

0233030

Watermeloenen

 

0233990

Overige (2)

 

0234000

d)

suikermais
 

0239000

e)

andere vruchtgroenten
 

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01 (*2)

0241000

a)

bloemkoolachtigen
 

0241010

Broccoli

 

0241020

Bloemkolen

 

0241990

Overige (2)

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen
 

0242010

Spruitjes

 

0242020

Sluitkolen

 

0242990

Overige (2)

 

0243000

c)

bladkoolachtigen
 

0243010

Chinese kool/petsai

 

0243020

Boerenkolen

 

0243990

Overige (2)

 

0244000

d)

koolrabi's
 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

0251000

a)

slasoorten

0,01 (*2)

0251010

Veldsla

 

0251020

Sla

 

0251030

Andijvie

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

0251050

Winterkers

 

0251060

Raketsla/rucola

 

0251070

Rode amsoi

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

0251990

Overige (2)

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*2)

0252010

Spinazie

 

0252020

Postelein

 

0252030

Snijbiet

 

0252990

Overige (2)

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*2)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*2)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*2)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,02 (*2)

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

0256040

Peterselie

 

0256050

Salie

 

0256060

Rozemarijn

 

0256070

Tijm

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

0256090

Laurierblad

 

0256100

Dragon

 

0256990

Overige (2)

 

0260000

Peulgroenten

0,01 (*2)

0260010

Bonen (met peul)

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0260030

Erwten (met peul)

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0260050

Linzen

 

0260990

Overige (2)

 

0270000

Stengelgroenten

0,01 (*2)

0270010

Asperges

 

0270020

Kardoenen

 

0270030

Bleekselderij

 

0270040

Knolvenkel

 

0270050

Artisjokken

 

0270060

Preien

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bamboescheuten

 

0270090

Palmharten

 

0270990

Overige (2)

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*2)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*2)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*2)

0300010

Bonen

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

0300990

Overige (2)

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01 (*2)

0401000

Oliehoudende zaden

 

0401010

Lijnzaad

 

0401020

Pinda's/aardnoten

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0401040

Sesamzaad

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

0401060

Koolzaad

 

0401070

Sojabonen

 

0401080

Mosterdzaad

 

0401090

Katoenzaad

 

0401100

Pompoenzaad

 

0401110

Saffloerzaad

 

0401120

Bernagiezaad

 

0401130

Huttentutzaad

 

0401140

Hennepzaad

 

0401150

Wonderbonen

 

0401990

Overige (2)

 

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0402020

Palmpitten

 

0402030

Palmvruchten

 

0402040

Kapok

 

0402990

Overige (2)

 

0500000

GRANEN

 

0500010

Gerst

0,6

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,01 (*2)

0500030

Mais

0,01 (*2)

0500040

Gierst/pluimgierst

0,01 (*2)

0500050

Haver

0,6

0500060

Rijst

0,01 (*2)

0500070

Rogge

0,05

0500080

Sorghum

0,01 (*2)

0500090

Tarwe

0,05

0500990

Overige (2)

0,01 (*2)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05 (*2)

0610000

Thee

 

0620000

Koffiebonen

 

0630000

Kruidenthee van

 

0631000

a)

bloemen
 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

0631030

Roos

 

0631040

Jasmijn

 

0631050

Lindebloesem

 

0631990

Overige (2)

 

0632000

b)

bladeren en kruiden
 

0632010

Aardbei

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Overige (2)

 

0633000

c)

wortels
 

0633010

Valeriaan

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Overige (2)

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant
 

0640000

Cacaobonen

 

0650000

Carob/johannesbrood

 

0700000

HOP

0,05 (*2)

0800000

SPECERIJEN

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*2)

0810010

Anijs

 

0810020

Zwarte komijn

 

0810030

Selderij

 

0810040

Koriander

 

0810050

Komijn

 

0810060

Dille

 

0810070

Venkel

 

0810080

Fenegriek

 

0810090

Nootmuskaat

 

0810990

Overige (2)

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*2)

0820010

Piment

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

0820030

Karwij

 

0820040

Kardemom

 

0820050

Jeneverbes

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Overige (2)

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*2)

0830010

Kaneel

 

0830990

Overige (2)

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

0,05 (*2)

0840020

Gember (10)

0,05 (*2)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*2)

0840040

Mierikswortel (11)

 

0840990

Overige (2)

0,05 (*2)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*2)

0850010

Kruidnagels

 

0850020

Kappertjes

 

0850990

Overige (2)

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*2)

0860010

Saffraan

 

0860990

Overige (2)

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*2)

0870010

Foelie

 

0870990

Overige (2)

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*2)

0900010

Suikerbiet

 

0900020

Suikerriet

 

0900030

Wortelcichorei

 

0900990

Overige (2)

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

 

1010000

Producten afkomstig van

 

1011000

a)

varkens

0,01 (*2)

1011010

Spier

 

1011020

Vet

 

1011030

Lever

 

1011040

Nier

 

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1011990

Overige (2)

 

1012000

b)

runderen
 

1012010

Spier

0,04

1012020

Vet

0,2

1012030

Lever

0,4

1012040

Nier

0,1

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,1

1012990

Overige (2)

0,01 (*2)

1013000

c)

schapen
 

1013010

Spier

0,06

1013020

Vet

0,4

1013030

Lever

0,7

1013040

Nier

0,3

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,3

1013990

Overige (2)

0,01 (*2)

1014000

d)

geiten
 

1014010

Spier

0,06

1014020

Vet

0,4

1014030

Lever

0,7

1014040

Nier

0,3

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,3

1014990

Overige (2)

0,01 (*2)

1015000

e)

paardachtigen
 

1015010

Spier

0,04

1015020

Vet

0,2

1015030

Lever

0,4

1015040

Nier

0,1

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,1

1015990

Overige (2)

0,01 (*2)

1016000

f)

pluimvee
 

1016010

Spier

0,015

1016020

Vet

0,03

1016030

Lever

0,03

1016040

Nier

0,03

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,03

1016990

Overige (2)

0,01 (*2)

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

0,01 (*2)

1017010

Spier

 

1017020

Vet

 

1017030

Lever

 

1017040

Nier

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1017990

Overige (2)

 

1020000

Melk

 

1020010

Runderen

0,02

1020020

Schapen

0,03

1020030

Geiten

0,03

1020040

Paarden

0,02

1020990

Overige (2)

0,01 (*2)

1030000

Vogeleieren

0,015

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 

1030030

Ganzen

 

1030040

Kwartels

 

1030990

Overige (2)

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05 (*2)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*2)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*2)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*2)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

 

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

 

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

 

2)

Bijlage IV wordt als volgt gewijzigd:

a)

de volgende vermelding wordt in alfabetische volgorde ingevoegd: "Beauveria bassiana stam PPRI 5339";

b)

de vermelding voor "Gliocladium catenulatum stam J1446" wordt vervangen door "Clonostachys rosea stam J1446".


(*1) Bepaalbaarheidsgrens

(1) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(*2) Bepaalbaarheidsgrens

(2) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I,"


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving