Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.8

Verordening (EG) nr. 277/2004 van de Commissie van 17 februari 2004 tot verlening van een vergunning zonder tijdsbeperking voor een toevoegingsmiddel in de diervoeding (Voor de EER relevante tekst) 


Publicatieblad Nr. L 047 van 18/02/2004 blz. 0020 - 0021

 

<TXT_TE>

Verordening (EG) nr. 277/2004 van de Commissie

van 17 februari 2004

tot verlening van een vergunning zonder tijdsbeperking voor een toevoegingsmiddel in de diervoeding

(Voor de EER relevante tekst)

 

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 70/524/EEG van de Raad van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1756/2002(2), en met name op artikel 3 en artikel 9.D, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Volgens Richtlijn 70/524/EEG mag geen enkel toevoegingsmiddel in het verkeer worden gebracht zonder dat daartoe een communautaire vergunning is afgegeven.

(2) In artikel 3.A van Richtlijn 70/524/EEG worden de voorschriften voor de verlening van een communautaire vergunning voor een toevoegingsmiddel in de diervoeding vastgesteld.

(3) Het gebruik van het enzym 3-fytase, geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 114.94), is reeds zonder tijdsbeperking bij Verordening (EG) nr. 1353/2000 van de Commissie(3) toegestaan voor de diercategorieën biggen, mestvarkens, zeugen, mestkippen en legkippen.

(4) Dit toevoegingsmiddel is voorlopig toegestaan voor mestkalkoenen bij Verordening (EG) nr. 2316/98 van de Commissie(4).

(5) Door de producent zijn in juni 2003 nieuwe gegevens overgelegd ter staving van een aanvraag voor een vergunning zonder tijdsbeperking voor dit toevoegingsmiddel voor mestkalkoenen.

(6) Uit de beoordeling van deze aanvraag voor een vergunning voor het gebruik van dit toevoegingsmiddel voor mestkalkoenen blijkt dat aan de in Richtlijn 70/524/EEG vastgestelde voorwaarden voor de verlening van een vergunning zonder tijdsbeperking wordt voldaan.

(7) Het gebruik van dit toevoegingsmiddel voor kalkoenen moet daarom zonder tijdsbeperking worden toegestaan.

(8) Uit de beoordeling van de aanvraag blijkt dat er bepaalde procedures nodig zijn om de werknemers tegen blootstelling aan het in de bijlage opgenomen toevoegingsmiddel te beschermen. Die bescherming moet worden gewaarborgd door toepassing van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk(5), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad(6).

(9) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

 

Artikel 1

Voor het tot de groep "Enzymen" behorende preparaat dat in de bijlage wordt vermeld, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel in de diervoeding verleend.

 

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 februari 2004.

 

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

 

(1) PB L 270 van 14.12.1970, blz. 1.

(2) PB L 265 van 3.10.2002, blz. 1.

(3) PB L 155 van 28.6.2000, blz. 15.

(4) PB L 289 van 28.10.1998, blz. 4.

(5) PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1.

(6) PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1.

 

 

 

BIJLAGE

 

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving