Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.113

VERORDENING (EU) 2019/552 VAN DE COMMISSIE

van 4 april 2019

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor azoxystrobin, bicyclopyrone, chloormequat, cyprodinil, difenoconazool, fenpropimorf, fenpyroximaat, fluopyram, fosetyl, isoprothiolane, isopyrazam, oxamyl, prothioconazool, spinetoram, trifloxystrobin en triflumezopyrim in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 6 juli 2018 heeft de Commissie van de Codex Alimentarius nieuwe Codex-grenswaarden (CXL's) vastgesteld voor azoxystrobin, bicyclopyrone, chloormequat, cyprodinil, difenoconazool, fenazaquin, fenpropimorf, fenpyroximaat, flonicamid, fluopyram, flupyradifuron, fosetyl, imazamox, imazapyr, isoprothiolane, isopyrazam, oxamyl, picoxystrobin, prothioconazool, quinclorac, saflufenacil, spinetoram, tebuconazool, trifloxystrobin en triflumezopyrim (2).

(2)

Voor die stoffen waren maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005, behalve voor bicyclopyrone en triflumezopyrim, waarvoor geen specifieke MRL's waren vastgesteld en die evenmin zijn opgenomen in bijlage IV bij die verordening, zodat de standaardwaarde van 0,01 mg/kg die is vastgesteld in artikel 18, lid 1, onder b), van die verordening, van toepassing is.

(3)

Overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad (3) wordt, indien er internationale normen bestaan of op korte termijn tot stand zullen komen, hiermee bij de ontwikkeling en aanpassing van de levensmiddelenwetgeving rekening gehouden, tenzij die normen of de betrokken gedeelten ervan een ondoeltreffend of ongeschikt middel zouden zijn om de legitieme doelstellingen van de levensmiddelenwetgeving te verwezenlijken, er wetenschappelijke gronden zijn om deze buiten beschouwing te laten of bedoelde normen tot een ander beschermingsniveau zouden leiden dan het niveau dat in de Unie passend wordt geacht. Overeenkomstig artikel 13, onder e), van die verordening zal de Unie bovendien de overeenstemming tussen de internationale technische normen en de levensmiddelenwetgeving bevorderen, waarbij zij erop toeziet dat aan het in de Unie vastgestelde hoge beschermingsniveau geen afbreuk wordt gedaan.

(4)

De Unie heeft bij het Codex-comité voor bestrijdingsmiddelenresiduen een voorbehoud (4) gemaakt met betrekking tot de CXL's die zijn voorgesteld voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddelen en producten: bicyclopyrone (eetbare slachtafvallen van zoogdieren); difenoconazool (pitvruchten; rijst); fenazaquin (alle producten); fenpropimorf (bananen); fenpyroximaat (peren; komkommers; meloenen; pepers (paprika's); koffiebonen; citrusvruchten; dierlijke producten); flonicamid (alle producten); fluopyram (melk; rijst; gedroogde erwten); flupyradifuron (alle producten); imazamox (alle producten); imazapyr (alle producten); oxamyl (komkommer; zomerpompoen); picoxystrobin (alle producten); quinclorac (alle producten); saflufenacil (alle producten); spinetoram (avocado; pruimen; dierlijke producten); tebuconazool (alle producten); trifloxystrobin (sluitkolen).

(5)

De CXL's voor azoxystrobin, bicyclopyrone, chloormequat, cyprodinil, difenoconazool, fenpropimorf, fenpyroximaat, fluopyram, fosetyl, isoprothiolane, isopyrazam, oxamyl, prothioconazool, spinetoram, trifloxystrobin en triflumezopyrim die niet in overweging 4 worden vermeld, moeten daarom als MRL's worden opgenomen in Verordening (EG) nr. 396/2005, behalve wanneer zij bij producten horen die niet zijn opgenomen in bijlage I bij die verordening of wanneer zij op een lager niveau zijn vastgesteld dan de huidige MRL's. Die CXL's zijn veilig voor de consumenten in de Unie (5).

(6)

In het kader van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik op bramen/braambessen en, frambozen, blauwe bessen, aalbessen, kruisbessen en vlierbessen van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof kaliumfosfonaten bevat, is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's voor fosetyl ingediend.

(7)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 heeft de betrokken lidstaat die aanvraag geëvalueerd en is het evaluatieverslag naar de Commissie gezonden.

(8)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvraag en het evaluatieverslag beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en, in voorkomend geval, voor dieren en zij heeft een met redenen omkleed advies over de voorgestelde MRL's uitgebracht (6). Zij heeft dat advies naar de aanvrager, de Commissie en de lidstaat gezonden en openbaar gemaakt.

(9)

De EFSA heeft geconcludeerd dat aan alle vereisten met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvrager gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stof. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stof via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stof kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname of de acute referentiedosis wordt overschreden.

(10)

Op grond van het met redenen omklede advies van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(11)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 april 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-41%252FReport%252FFINAL%252FREP18_CACe.pdf.

Gezamenlijk FAO/WHO-voedselnormenprogramma, Commissie van de Codex Alimentarius. Aanhangsel II. 41e zitting. Rome, Italië, 2-6 juli 2018.

(3) Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).

(4) Opmerkingen van de Europese Unie op circulaire CL 2018/39-PR van de Codex: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/codex_cac_41_cl_2018-39-pr.pdf

(5) Scientific support for preparing an EU position in the 50th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2018;16(7):5306.

(6) Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online beschikbaar op: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in certain berries and small fruits. EFSA Journal 2018;16(9):5411.


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1.

In bijlage II worden de kolommen voor azoxystrobin, chloormequat, cyprodinil, fenpropimorf, fenpyroximaat, oxamyl, prothioconazool en trifloxystrobin vervangen door:

"Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Azoxystrobin

Chloormequat (som van chloormequat en zouten daarvan, uitgedrukt als chloormequatchloride)

Cyprodinil (F) (R)

Fenpropimorf (som van de isomeren) (F) (R)

Fenpyroximaat (A) (F) (R)

Oxamyl

Prothioconazool: prothioconazool-dethio (som van de isomeren) (F)

Trifloxystrobin (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

         

0,01 (*1)

   

0110000

Citrusvruchten

15

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,5 (+)

 

0,01 (*1)

0,5

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

               

0110020

Sinaasappelen

         

(+)

   

0110030

Citroenen

               

0110040

Limoenen/lemmetjes

               

0110050

Mandarijnen

         

(+)

   

0110990

Overige (2)

               

0120000

Noten

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,05

 

0,02 (*1)

0,02

0120010

Amandelen

0,01

 

0,02 (*1) (+)

         

0120020

Paranoten

0,01

 

0,04

         

0120030

Cashewnoten

0,01

 

0,04

         

0120040

Kastanjes

0,01

 

0,04

         

0120050

Kokosnoten

0,01

 

0,04

         

0120060

Hazelnoten

0,01

 

0,04

         

0120070

Macadamianoten

0,01

 

0,04

         

0120080

Pecannoten

0,01

 

0,04

         

0120090

Pijnboompitten

0,01

 

0,04

         

0120100

Pistaches

1

 

0,02 (*1)

         

0120110

Walnoten

0,01

 

0,04

         

0120990

Overige (2)

0,01

 

0,04

         

0130000

Pitvruchten

0,01 (*1)

 

2

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0,7

0130010

Appelen

 

0,01 (*1)

   

0,3 (+)

     

0130020

Peren

 

0,07 (+)

   

0,3 (+)

     

0130030

Kweeperen

 

0,01 (*1)

   

0,2 (+)

     

0130040

Mispels

 

0,01 (*1)

   

0,2 (+)

     

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

0,01 (*1)

   

0,2 (+)

     

0130990

Overige (2)

 

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

     

0140000

Steenvruchten

2

0,01 (*1)

2

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

3

0140010

Abrikozen

       

0,3 (+)

     

0140020

Kersen (zoet)

       

2 (+)

     

0140030

Perziken

       

0,3 (+)

     

0140040

Pruimen

       

0,1 (+)

     

0140990

Overige (2)

       

0,01 (*1)

     

0150000

Besvruchten en kleinfruit

               

0151000

a)

druiven

3

0,05

3

0,01 (*1)

0,3

 

0,01 (*1)

3

0151010

Tafeldruiven

       

(+)

     

0151020

Wijndruiven

       

(+)

     

0152000

b)

aardbeien

10

0,01 (*1)

5

0,01 (*1)

0,3

 

0,01 (*1)

1

0153000

c)

rubussoorten

5

0,01 (*1)

       

0,01 (*1)

3

0153010

Bramen/braambessen

   

3

0,01 (*1)

0,7 (+)

     

0153020

Dauwbramen

   

0,02 (*1)

1,5 (+)

0,5 (+)

     

0153030

Frambozen (geel en rood)

   

3

1,5 (+)

1,5 (+)

     

0153990

Overige (2)

   

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

     

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
 

0,01 (*1)

3

       

3

0154010

Blauwe bessen

5

   

0,9 (+)

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

 

0154020

Veenbessen

0,5

   

0,9 (+)

0,5 (+)

 

0,15

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

5

   

0,9 (+)

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

5

   

0,9 (+)

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

 

0154050

Rozenbottels

5

   

0,01 (*1)

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

5

   

0,01 (*1)

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

5

   

0,01 (*1)

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

 

0154080

Vlierbessen

5

   

0,01 (*1)

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

 

0154990

Overige (2)

5

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0160000

Diverse vruchten met

 

0,01 (*1)

       

0,01 (*1)

 

0161000

a)

eetbare schil
     

0,01 (*1)

0,01 (*1)

     

0161010

Dadels

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

       

0,01 (*1)

0161020

Vijgen

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

       

0,01 (*1)

0161030

Tafelolijven

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

       

0,3

0161040

Kumquats

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

       

0,01 (*1)

0161050

Carambola's

0,1

 

0,02 (*1)

       

0,01 (*1)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

0,01 (*1)

 

2

       

0,01 (*1)

0161070

Jambolans/djamblangs

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

       

0,01 (*1)

0161990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

       

0,01 (*1)

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
   

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

     

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

0,01 (*1)

           

0,01 (*1)

0162020

Lychees

0,01 (*1)

           

0,01 (*1)

0162030

Passievruchten/maracuja's

4

           

4 (+)

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

0,3

           

0,01 (*1)

0162050

Sterappelen

0,01 (*1)

           

0,01 (*1)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

0,01 (*1)

           

0,01 (*1)

0162990

Overige (2)

0,01 (*1)

           

0,01 (*1)

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
               

0163010

Avocado's

0,01 (*1)

 

1

0,01 (*1)

0,2

   

0,01 (*1)

0163020

Bananen

2

 

0,02 (*1)

0,6

0,01 (*1)

(+)

 

0,05

0163030

Mango's

0,7

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0163040

Papaja's

0,3

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0,6

0163050

Granaatappels

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0163060

Cherimoya's

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0163070

Guaves

0,01 (*1)

 

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0163080

Ananassen

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0163090

Broodvruchten

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0163100

Doerians

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0163990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

               

0210000

Wortel- en knolgewassen

 

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

   

0211000

a)

aardappelen

7

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05

 

0,02 (*1)

0,02

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

1

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0212010

Cassave/maniok

               

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

               

0212030

Yams

               

0212040

Arrowroot/pijlwortel

               

0212990

Overige (2)

               

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
       

0,01 (*1)

     

0213010

Rode bieten

1

 

1,5

0,01 (*1)

   

0,1 (+)

0,02

0213020

Wortels

1

 

1,5

0,04

   

0,1 (+)

0,1

0213030

Knolselderij

1

 

0,3

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0,03

0213040

Mierikswortels

1

 

1,5

0,04

   

0,1 (+)

0,08

0213050

Aardperen/topinamboers

1

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0213060

Pastinaken

1

 

1,5

0,04

   

0,1 (+)

0,04

0213070

Wortelpeterselie

1

 

1,5

0,04

   

0,1 (+)

0,08

0213080

Radijzen

1,5

 

0,3

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0,08

0213090

Schorseneren

1

 

1,5

0,04

   

0,1 (+)

0,04

0213100

Koolrapen

1

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

   

0,1 (+)

0,04

0213110

Rapen

1

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

   

0,1 (+)

0,04

0213990

Overige (2)

1

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220000

Bolgewassen

10

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0220010

Knoflook

   

0,07

     

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220020

Uien

   

0,3

     

0,05 (+)

0,01 (*1)

0220030

Sjalotten

   

0,07

     

0,05 (+)

0,01 (*1)

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

   

0,8

     

0,01 (*1)

0,1

0220990

Overige (2)

   

0,02 (*1)

     

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Vruchtgroenten

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

       

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae

3

         

0,01 (*1)

 

0231010

Tomaten

   

1,5

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

0,7

0231020

Paprika's

   

1,5

 

0,3 (+)

0,01 (*1)

 

0,4 (+)

0231030

Aubergines

   

1,5

 

0,3

0,02 (+)

 

0,7

0231040

Okra's, okers

   

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0231990

Overige (2)

   

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

1

 

0,5

 

0,08

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,3

0232010

Komkommers

       

(+)

   

(+)

0232020

Augurken

       

(+)

   

(+)

0232030

Courgettes

       

(+)

     

0232990

Overige (2)

               

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

1

 

0,6

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,3

0233010

Meloenen

         

0,01

   

0233020

Pompoenen

         

0,01 (*1)

   

0233030

Watermeloenen

         

0,01

   

0233990

Overige (2)

         

0,01 (*1)

   

0234000

d)

suikermais

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0,01 (*1)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0241000

a)

bloemkoolachtigen

5

 

2

     

0,05 (+)

0,5

0241010

Broccoli

               

0241020

Bloemkolen

               

0241990

Overige (2)

               

0242000

b)

sluitkoolachtigen

5

             

0242010

Spruitjes

   

0,02 (*1)

     

0,1 (+)

0,6

0242020

Sluitkolen

   

0,7

     

0,09 (+)

0,5

0242990

Overige (2)

   

0,02 (*1)

     

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

bladkoolachtigen

6

 

0,02 (*1)

     

0,01 (*1)

3 (+)

0243010

Chinese kool/petsai

               

0243020

Boerenkolen

               

0243990

Overige (2)

               

0244000

d)

koolrabi's

5

 

0,02 (*1)

     

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

0,01 (*1)

           

0251000

a)

slasoorten

15

 

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

15

0251010

Veldsla

(+)

             

0251020

Sla

               

0251030

Andijvie

(+)

             

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

(+)

             

0251050

Winterkers

(+)

             

0251060

Raketsla/rucola

(+)

             

0251070

Rode amsoi

(+)

             

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

(+)

             

0251990

Overige (2)

               

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

15

 

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252010

Spinazie

             

20

0252020

Postelein

             

15

0252030

Snijbiet

             

0,01 (*1)

0252990

Overige (2)

             

0,01 (*1)

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,3

 

0,06

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

70

 

40

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

15 (+)

0256010

Kervel

               

0256020

Bieslook

               

0256030

Bladselderij/snijselder

               

0256040

Peterselie

               

0256050

Salie

               

0256060

Rozemarijn

               

0256070

Tijm

               

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

               

0256090

Laurierblad

               

0256100

Dragon

               

0256990

Overige (2)

               

0260000

Peulgroenten

3

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0260010

Bonen (met peul)

   

2

 

0,7 (+)

   

1 (+)

0260020

Bonen (zonder peul)

   

0,08

 

0,01 (*1)

   

0,09

0260030

Erwten (met peul)

   

2

 

0,01 (*1)

   

1,5

0260040

Erwten (zonder peul)

   

0,08

 

0,01 (*1)

   

0,09

0260050

Linzen

   

0,2

 

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0260990

Overige (2)

   

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0270000

Stengelgroenten

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0270010

Asperges

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

     

0,01 (*1)

0,05

0270020

Kardoenen

15

 

0,02 (*1)

     

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270030

Bleekselderij

15

 

30

     

0,01 (*1)

1

0270040

Knolvenkel

10

 

0,3

     

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270050

Artisjokken

5

 

4

     

0,01 (*1)

0,3

0270060

Preien

10

 

0,02 (*1)

     

0,06 (+)

0,7

0270070

Rabarber

0,6

 

0,02 (*1)

     

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270080

Bamboescheuten

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

     

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270090

Palmharten

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

     

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

     

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

0,9 (+)

           

0280020

Wilde paddenstoelen

 

0,01 (*1)

           

0280990

Mossen en korstmossen

 

0,01 (*1)

           

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,15

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2

0300010

Bonen

   

0,2

     

0,05 (+)

 

0300020

Linzen

   

0,02 (*1)

     

1 (+)

 

0300030

Erwten

   

0,1

     

1 (+)

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

   

0,1

     

1 (+)

 

0300990

Overige (2)

   

0,02 (*1)

     

0,01 (*1)

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

     

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0401000

Oliehoudende zaden

               

0401010

Lijnzaad

0,4

0,01 (*1)

0,02 (*1)

     

0,09 (+)

0,01 (*1)

0401020

Pinda's/aardnoten

0,2

0,01 (*1)

0,02 (*1)

     

0,02 (*1) (+)

0,02

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,5

0,01 (*1)

0,02 (*1)

     

0,09 (+)

0,01 (*1)

0401040

Sesamzaad

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

     

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401050

Zonnebloemzaad

0,5

0,01 (*1)

0,02 (*1)

     

0,2

0,01 (*1)

0401060

Koolzaad

0,5

7 (+)

0,02

     

0,15 (+)

0,01 (*1)

0401070

Sojabonen

0,5

0,01 (*1)

0,02 (*1)

     

0,2

0,05

0401080

Mosterdzaad

0,5

0,01 (*1)

0,02 (*1)

     

0,09 (+)

0,01 (*1)

0401090

Katoenzaad

0,7

0,7

0,02 (*1)

     

0,3

0,4

0401100

Pompoenzaad

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

     

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401110

Saffloerzaad

0,4

0,01 (*1)

0,02 (*1)

     

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401120

Bernagiezaad

0,4

0,01 (*1)

0,02 (*1)

     

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401130

Huttentutzaad

0,5

0,01 (*1)

0,02 (*1)

     

0,04 (+)

0,01 (*1)

0401140

Hennepzaad

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

     

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401150

Wonderbonen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

     

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401990

Overige (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

     

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402000

Oliehoudende vruchten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

     

0,02 (*1)

 

0402010

Olijven voor oliewinning

             

0,3

0402020

Palmpitten

             

0,01 (*1)

0402030

Palmvruchten

             

0,01 (*1)

0402040

Kapok

             

0,01 (*1)

0402990

Overige (2)

             

0,01 (*1)

0500000

GRANEN

       

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0500010

Gerst

1,5

3

4

0,4

   

0,2 (+)

0,5

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500030

Mais

0,02

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

   

0,1

0,02

0500040

Gierst/pluimgierst

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500050

Haver

1,5

15

4

0,4

   

0,05 (+)

0,4 (+)

0500060

Rijst

5

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

5

0500070

Rogge

0,5

8

0,5

0,15

   

0,05 (+)

0,3

0500080

Sorghum

10

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500090

Tarwe

0,5

7

0,5

0,15

   

0,1 (+)

0,3

0500990

Overige (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0610000

Thee

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

8

     

0620000

Koffiebonen

0,03

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

     

0630000

Kruidenthee van

       

0,05 (*1)

     

0631000

a)

bloemen

60

 

0,1 (*1)

         

0631010

Kamille

               

0631020

Hibiscus/roselle

               

0631030

Roos

               

0631040

Jasmijn

               

0631050

Lindebloesem

               

0631990

Overige (2)

               

0632000

b)

bladeren en kruiden

60

 

0,1 (*1)

         

0632010

Aardbei

               

0632020

Rooibos

               

0632030

Maté

               

0632990

Overige (2)

               

0633000

c)

wortels

0,3

 

1,5 (+)

         

0633010

Valeriaan

               

0633020

Ginseng

               

0633990

Overige (2)

               

0639000

d)

alle andere delen van de plant

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

         

0640000

Cacaobonen

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

     

0650000

Carob/johannesbrood

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

     

0700000

HOP

30

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

15 (+)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

40

0800000

SPECERIJEN

               

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,3

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anijs

               

0810020

Zwarte komijn

               

0810030

Selderij

               

0810040

Koriander

               

0810050

Komijn

               

0810060

Dille

               

0810070

Venkel

               

0810080

Fenegriek

               

0810090

Nootmuskaat

               

0810990

Overige (2)

               

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,3

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Piment

               

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

               

0820030

Karwij

               

0820040

Kardemom

               

0820050

Jeneverbes

               

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

               

0820070

Vanille

               

0820080

Tamarinde

               

0820990

Overige (2)

               

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kaneel

               

0830990

Overige (2)

               

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

   

(+)

         

0840010

Zoethout

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1,5

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Gember (10)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1,5

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1,5

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Mierikswortel (11)

               

0840990

Overige (2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1,5

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Kruidnagels

               

0850020

Kappertjes

               

0850990

Overige (2)

               

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Saffraan

               

0860990

Overige (2)

               

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Foelie

               

0870990

Overige (2)

               

0900000

SUIKERGEWASSEN

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0900010

Suikerbiet

0,2

   

0,03

     

0,02

0900020

Suikerriet

0,05

   

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

0900030

Wortelcichorei

0,09

   

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

0900990

Overige (2)

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

   

(+)

         

1010000

Producten afkomstig van

         

0,01 (*1)

   

1011000

a)

varkens

(+)

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0,04

1011010

Spier

0,01 (*1)

0,3

 

0,04

   

0,01

 

1011020

Vet

0,05

0,15

 

0,05

   

0,02

 

1011030

Lever

0,07

1,5

 

0,7

   

0,5 (+)

 

1011040

Nier

0,07

1,5

 

0,7

   

0,5 (+)

 

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,07

1,5

 

0,7

   

0,5 (+)

 

1011990

Overige (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0,5 (+)

 

1012000

b)

runderen

(+)

             

1012010

Spier

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

0,15

0,01 (*1)

 

0,01

0,04

1012020

Vet

0,05

0,15

0,02 (*1)

0,2

0,01 (*1)

 

0,02

0,06

1012030

Lever

0,07

1,5

0,05

3

0,08 (+)

 

0,5 (+)

0,07

1012040

Nier

0,07

1,5

0,05

0,7

0,09 (+)

 

0,5 (+)

0,04

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,07

1,5

0,02 (*1)

3

0,09

 

0,5 (+)

0,07

1012990

Overige (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,5 (+)

0,02 (*1)

1013000

c)

schapen

(+)

             

1013010

Spier

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

0,15

0,01 (*1)

 

0,01

0,04

1013020

Vet

0,05

0,15

0,02 (*1)

0,2

0,01 (*1)

 

0,02

0,06

1013030

Lever

0,07

1,5

0,05

3

0,08 (+)

 

0,5 (+)

0,07

1013040

Nier

0,07

1,5

0,05

0,7

0,09 (+)

 

0,5 (+)

0,04

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,07

1,5

0,02 (*1)

3

0,09

 

0,5 (+)

0,07

1013990

Overige (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,5 (+)

0,02 (*1)

1014000

d)

geiten

(+)

             

1014010

Spier

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

0,15

0,01 (*1)

 

0,01

0,04

1014020

Vet

0,05

0,15

0,02 (*1)

0,2

0,01 (*1)

 

0,02

0,06

1014030

Lever

0,07

1,5

0,05

3

0,08 (+)

 

0,5 (+)

0,07

1014040

Nier

0,07

1,5

0,05

0,7

0,09 (+)

 

0,5 (+)

0,04

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,07

1,5

0,02 (*1)

3

0,09

 

0,5 (+)

0,07

1014990

Overige (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,5 (+)

0,02 (*1)

1015000

e)

paardachtigen
               

1015010

Spier

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

0,15

0,01 (*1)

 

0,01

0,04

1015020

Vet

0,05

0,15

0,02 (*1)

0,2

0,01 (*1)

 

0,02

0,06

1015030

Lever

0,07

1,5

0,05

3

0,08

 

0,5 (+)

0,07

1015040

Nier

0,07

1,5

0,05

0,7

0,09

 

0,5 (+)

0,04

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,07

1,5

0,02 (*1)

3

0,09

 

0,5 (+)

0,07

1015990

Overige (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,5 (+)

0,02 (*1)

1016000

f)

pluimvee

0,01 (*1) (+)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0,04

1016010

Spier

 

0,05

       

0,01 (*1)

 

1016020

Vet

 

0,05

       

0,01 (*1)

 

1016030

Lever

 

0,15

       

0,1

 

1016040

Nier

 

0,15

       

0,1

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,15

       

0,1

 

1016990

Overige (2)

 

0,01 (*1)

       

0,01 (*1)

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
               

1017010

Spier

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

0,15

0,01 (*1)

 

0,01

0,04

1017020

Vet

0,05

0,15

0,02 (*1)

0,2

0,01 (*1)

 

0,02

0,06

1017030

Lever

0,07

1,5

0,05

3

0,08

 

0,5 (+)

0,07

1017040

Nier

0,07

1,5

0,05

0,7

0,09

 

0,5 (+)

0,04

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,07

1,5

0,02 (*1)

3

0,09

 

0,5 (+)

0,07

1017990

Overige (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,5 (+)

0,02 (*1)

1020000

Melk

0,01 (*1) (+)

0,5

0,02 (*1)

0,015

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,02 (*1)

1020010

Runderen

               

1020020

Schapen

               

1020030

Geiten

               

1020040

Paarden

               

1020990

Overige (2)

               

1030000

Vogeleieren

0,01 (*1) (+)

0,15

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

1030010

Kippen

               

1030020

Eenden

               

1030030

Ganzen

               

1030040

Kwartels

               

1030990

Overige (2)

               

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

0,04

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01

0,02 (*1)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

               

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

               

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

               

(F)

=

vetoplosbaar

Azoxystrobin

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 1 juli 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251010

Veldsla

0251030

Andijvie

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0251050

Winterkers

0251060

Raketsla/rucola

0251070

Rode amsoi

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxiciteit van metabolieten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 1 juli 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011000

a)

varkens

1012000

b)

runderen

1013000

c)

schapen

1014000

d)

geiten

1016000

f)

pluimvee

1020000

Melk

1030000

Vogeleieren

Chloormequat (som van chloormequat en zouten daarvan, uitgedrukt als chloormequatchloride)

(+)

Uit recente monitoringgegevens blijkt dat de gehaltes chloormequat in peren dalen, maar dat er vanwege het gebruik in het verleden nog steeds gehaltes worden aangetroffen die hoger zijn dan de bepaalbaarheidsgrens. Het is daarom passend een tijdelijk MRL vast te stellen op een waarde van 0,07 mg/kg, totdat er verdere monitoringgegevens ingediend worden. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 13 april 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0130020

Peren

(+)

Uit monitoring blijkt dat er kruisbesmetting van onbehandelde gekweekte paddenstoelen kan plaatsvinden met stro dat rechtmatig is behandeld met chloormequat. Het is wellicht niet mogelijk om deze kruisbesmetting in alle gevallen volledig te vermijden. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 13 april 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0280010

Gekweekte paddenstoelen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot het metabolisme in de gewassen ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 13 april 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0401060

Koolzaad

Cyprodinil (F) (R)

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

 

cyprodinil - code 1000000 , met uitzondering van 1020000 , 1040000 : cyprodinil (som van cyprodinil en CGA 304075 (vrij), uitgedrukt als cyprodinil)

 

cyprodinil-1020000 : cyprodinil (som van cyprodinil en CGA 304075 (vrij en geconjugeerd), uitgedrukt als cyprodinil)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analyse- en/of bevestigingsmethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 14 maart 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0120010

Amandelen

0633000

c)

wortels

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

Fenpropimorf (som van de isomeren) (F) (R)

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

fenpropimorf — code 1000000 : fenpropimorf-carbonzuur (bf 421-2 ) uitgedrukt als fenpropimorf

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 3 februari 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0153020

Dauwbramen

0153030

Frambozen (geel en rood)

0154010

Blauwe bessen

0154020

Veenbessen

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

Fenpyroximaat (A) (F) (R)

(A)

De referentielaboratoria van de Europese Unie hebben vastgesteld dat de referentiestandaard voor de metaboliet M-3 niet in de handel verkrijgbaar is. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met de verkrijgbaarheid van die referentiestandaard op 7 april 2018 of, als de referentiestandaard op die datum niet in de handel verkrijgbaar is, met het ontbreken ervan.

(R) =

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

fenpyroximaat - codes 1012030 , 1012040 , 1013030 , 1013040 , 1014030 , 1014040 , 1015030 , 1015040 , 1017030 , 1017040 : fenpyroximaat (metaboliet M-3, uitgedrukt als fenpyroximaat (F))

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven en tot de aard van de residuen in verwerkte producten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 7 april 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110000

Citrusvruchten

0130010

Appelen

0130020

Peren

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de aard van de residuen in verwerkte producten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 7 april 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0130030

Kweeperen

0130040

Mispels

0130050

Loquats/Japanse mispels

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven en tot de aard van de residuen in verwerkte producten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 7 april 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140010

Abrikozen

0140020

Kersen (zoet)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de aard van de residuen in verwerkte producten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 7 april 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140030

Perziken

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven en tot de aard van de residuen in verwerkte producten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 7 april 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140040

Pruimen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de aard van de residuen in verwerkte producten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 7 april 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0151010

Tafeldruiven

0151020

Wijndruiven

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot het metabolisme in wisselgewassen en tot de aard van de residuen in verwerkte producten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 7 april 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0153010

Bramen/braambessen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven, het metabolisme in wisselgewassen en de aard van de residuen in verwerkte producten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 7 april 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0153020

Dauwbramen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot het metabolisme in wisselgewassen en tot de aard van de residuen in verwerkte producten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 7 april 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0153030

Frambozen (geel en rood)

0154010

Blauwe bessen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven, het metabolisme in wisselgewassen en de aard van de residuen in verwerkte producten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 7 april 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0154020

Veenbessen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot het metabolisme in wisselgewassen en tot de aard van de residuen in verwerkte producten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 7 april 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

0154050

Rozenbottels

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0154080

Vlierbessen

0231010

Tomaten

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven, het metabolisme in wisselgewassen en de aard van de residuen in verwerkte producten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 7 april 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0231020

Paprika's

0232010

Komkommers

0232020

Augurken

0232030

Courgettes

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot het metabolisme in wisselgewassen en tot de aard van de residuen in verwerkte producten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 7 april 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0260010

Bonen (met peul)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot het metabolisme, de analysemethoden, het metabolisme in wisselgewassen en de aard van de residuen in verwerkte producten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 7 april 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0700000

HOP

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 7 april 2019 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012030

Lever

1012040

Nier

1013030

Lever

1013040

Nier

1014030

Lever

1014040

Nier

Oxamyl

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie m.b.t. de stabiliteit bij opslag, het metabolisme in de gewassen en de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 25 januari 2016 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110020

Sinaasappelen

0110050

Mandarijnen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot het metabolisme in de gewassen ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 25 januari 2016 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0163020

Bananen

0231030

Aubergines

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

Prothioconazool: prothioconazool-dethio (som van de isomeren) (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven en gegevens over de stabiliteit bij opslag die overeenkomen met de voorgestelde residudefinitie, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0213010

Rode bieten

0213020

Wortels

0213040

Mierikswortels

0213060

Pastinaken

0213070

Wortelpeterselie

0213090

Schorseneren

0213100

Koolrapen

0213110

Rapen

0220020

Uien

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en gegevens over de stabiliteit bij opslag die overeenkomen met de voorgestelde residudefinitie, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0220030

Sjalotten

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven en gegevens over de stabiliteit bij opslag die overeenkomen met de voorgestelde residudefinitie, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0241000

a)

bloemkoolachtigen

0242010

Spruitjes

0242020

Sluitkolen

0270060

Preien

0300010

Bonen

0300020

Linzen

0300030

Erwten

0300040

Lupinen/lupinebonen

0401010

Lijnzaad

0401020

Pinda's/aardnoten

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0401060

Koolzaad

0401080

Mosterdzaad

0401130

Huttentutzaad

0500010

Gerst

0500050

Haver

0500070

Rogge

0500090

Tarwe

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven op gras (belangrijk onderdeel van het dieet van vee) ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011030

Lever

1011040

Nier

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1011990

Overige (2)

1012030

Lever

1012040

Nier

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1012990

Overige (2)

1013030

Lever

1013040

Nier

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1013990

Overige (2)

1014030

Lever

1014040

Nier

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1014990

Overige (2)

1015030

Lever

1015040

Nier

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1015990

Overige (2)

1017030

Lever

1017040

Nier

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1017990

Overige (2)

1020000

Melk

Trifloxystrobin (F) (R)

(A)

=

De referentielaboratoria van de Europese Unie hebben vastgesteld dat de referentiestandaard voor CGA321113 niet in de handel verkrijgbaar is. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met de verkrijgbaarheid van die referentiestandaard op 23 juli 2016 of, als de referentiestandaard op die datum niet in de handel verkrijgbaar is, met het ontbreken ervan.

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

trifloxystrobin - code 1000000 met uitzondering van 1040000 : som van trifloxystrobin en de (E,E)-methoxyimino-{2-[1-(3-trifluormethyl-fenyl)-ethylideenamino-oxymethyl]-fenyl}-azijnzuur (CGA 321113)-metaboliet daarvan.

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 23 juli 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0162030

Passievruchten/maracuja's

0231020

Paprika's

0232010

Komkommers

0232020

Augurken

0243000

c)

bladkoolachtigen

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0260010

Bonen (met peul)

0500050

Haver"

2.

Deel A van bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

a)

de kolommen voor difenoconazool, fluopyram, fosetyl, isoprothiolane, isopyrazam en spinetoram worden vervangen door:

"Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (2)

Difenoconazool

Fluopyram (R)

Fosetyl-Al (som van fosetyl, fosfonzuur en de zouten daarvan, uitgedrukt als fosetyl)

Isoprothiolane

Isopyrazam

Spinetoram (XDE-175)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

     

0,01 (*2)

   

0110000

Citrusvruchten

0,6

 

75

 

0,01 (*2)

0,2

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

0,4

       

0110020

Sinaasappelen

 

0,6

       

0110030

Citroenen

 

1

       

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

1

       

0110050

Mandarijnen

 

0,6

       

0110990

Overige (2)

 

0,01 (*2)

       

0120000

Noten

0,05 (*2)

 

500

 

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0120010

Amandelen

 

0,05

       

0120020

Paranoten

 

0,05

       

0120030

Cashewnoten

 

0,05

       

0120040

Kastanjes

 

0,05

       

0120050

Kokosnoten

 

0,04

       

0120060

Hazelnoten

 

0,05

       

0120070

Macadamianoten

 

0,05

       

0120080

Pecannoten

 

0,05

       

0120090

Pijnboompitten

 

0,05

       

0120100

Pistaches

 

0,05

       

0120110

Walnoten

 

0,05

       

0120990

Overige (2)

 

0,05

       

0130000

Pitvruchten

0,8

 

150

 

0,7

0,2

0130010

Appelen

 

0,6

       

0130020

Peren

 

0,5

       

0130030

Kweeperen

 

0,5

       

0130040

Mispels

 

0,5

       

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

0,5

       

0130990

Overige (2)

 

0,5

       

0140000

Steenvruchten

           

0140010

Abrikozen

0,7

1,5

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,2

0140020

Kersen (zoet)

0,3

2

2 (*2)

 

0,01 (*2)

2

0140030

Perziken

0,5

1,5

50

 

1,5

0,3

0140040

Pruimen

0,5

0,5

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0140990

Overige (2)

0,1

0,01 (*2)

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

           

0151000

a)

druiven

3

1,5

100

 

0,01 (*2)

0,5

0151010

Tafeldruiven

           

0151020

Wijndruiven

           

0152000

b)

aardbeien

2

2

100

 

0,01 (*2)

0,2

0153000

c)

rubussoorten
 

5

   

0,01 (*2)

1

0153010

Bramen/braambessen

1,5

 

300

     

0153020

Dauwbramen

0,1

 

2 (*2)

     

0153030

Frambozen (geel en rood)

1,5

 

300

     

0153990

Overige (2)

0,1

 

2 (*2)

     

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
           

0154010

Blauwe bessen

4

7

80

 

0,01 (*2)

0,4

0154020

Veenbessen

0,1

3

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,4

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

0,2

7

80

 

0,01 (*2)

0,5

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

0,1

7

80

 

0,01 (*2)

0,4

0154050

Rozenbottels

0,1

7

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,4

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0,1

7

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,4

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0,8

3

50

 

0,4

0,4

0154080

Vlierbessen

0,1

7

80

 

0,01 (*2)

0,4

0154990

Overige (2)

0,1

3

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,4

0160000

Diverse vruchten met

           

0161000

a)

eetbare schil
 

0,01 (*2)

       

0161010

Dadels

0,1

 

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0161020

Vijgen

0,1

 

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0161030

Tafelolijven

2

 

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,07

0161040

Kumquats

0,6

 

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0161050

Carambola's

0,1

 

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

0,8

 

50

 

0,4

0,05 (*2)

0161070

Jambolans/djamblangs

0,1

 

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0161990

Overige (2)

0,1

 

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
 

0,01 (*2)

   

0,01 (*2)

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

0,1

 

150

   

0,05 (*2)

0162020

Lychees

0,1

 

2 (*2)

   

0,05 (*2)

0162030

Passievruchten/maracuja's

0,1

 

2 (*2)

   

0,4

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

0,15

 

2 (*2)

   

0,05 (*2)

0162050

Sterappelen

0,1

 

2 (*2)

   

0,05 (*2)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

0,1

 

2 (*2)

   

0,05 (*2)

0162990

Overige (2)

0,1

 

2 (*2)

   

0,05 (*2)

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
         

0,05 (*2)

0163010

Avocado's

0,6

0,01 (*2)

50

 

0,01 (*2)

 

0163020

Bananen

0,1

0,8

2 (*2)

 

0,05

 

0163030

Mango's

0,1

1

2 (*2)

 

0,01 (*2)

 

0163040

Papaja's

0,2

0,01 (*2)

2 (*2)

 

0,01 (*2)

 

0163050

Granaatappels

0,1

0,01 (*2)

2 (*2)

 

0,01 (*2)

 

0163060

Cherimoya's

0,1

0,01 (*2)

2 (*2)

 

0,01 (*2)

 

0163070

Guaves

0,1

0,01 (*2)

2 (*2)

 

0,01 (*2)

 

0163080

Ananassen

0,1

0,01 (*2)

50

 

0,01 (*2)

 

0163090

Broodvruchten

0,1

0,01 (*2)

2 (*2)

 

0,01 (*2)

 

0163100

Doerians

0,1

0,01 (*2)

2 (*2)

 

0,01 (*2)

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,1

0,01 (*2)

2 (*2)

 

0,01 (*2)

 

0163990

Overige (2)

0,1

0,01 (*2)

2 (*2)

 

0,01 (*2)

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

     

0,01 (*2)

   

0210000

Wortel- en knolgewassen

         

0,05 (*2)

0211000

a)

aardappelen

0,1

0,15

40

 

0,01 (*2)

 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0,1

0,1

2 (*2)

 

0,01 (*2)

 

0212010

Cassave/maniok

           

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

           

0212030

Yams

           

0212040

Arrowroot/pijlwortel

           

0212990

Overige (2)

           

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
       

0,2

 

0213010

Rode bieten

0,4

0,3

2 (*2)

     

0213020

Wortels

0,4

0,4

2 (*2)

     

0213030

Knolselderij

2

0,3

8

     

0213040

Mierikswortels

0,4

0,3

2 (*2)

     

0213050

Aardperen/topinamboers

0,4

0,3

2 (*2)

     

0213060

Pastinaken

0,4

0,3

2 (*2)

     

0213070

Wortelpeterselie

0,4

0,3

2 (*2)

     

0213080

Radijzen

0,4

0,3

25

     

0213090

Schorseneren

0,4

0,3

2 (*2)

     

0213100

Koolrapen

0,4

0,3

2 (*2)

     

0213110

Rapen

0,4

0,3

2 (*2)

     

0213990

Overige (2)

0,4

0,3

2 (*2)

     

0220000

Bolgewassen

       

0,01 (*2)

 

0220010

Knoflook

0,5

0,1

2 (*2)

   

0,05 (*2)

0220020

Uien

0,5

0,1

50

   

0,05 (*2)

0220030

Sjalotten

0,5

0,1

2 (*2)

   

0,05 (*2)

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

9

15

30

   

0,8

0220990

Overige (2)

0,5

0,1

2 (*2)

   

0,05 (*2)

0230000

Vruchtgroenten

           

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae
         

0,5

0231010

Tomaten

2

0,9

100

 

0,5

 

0231020

Paprika's

0,9

3

130

 

0,09

 

0231030

Aubergines

0,6

0,9

100

 

0,5

 

0231040

Okra's, okers

0,6

0,01 (*2)

2 (*2)

 

0,01 (*2)

 

0231990

Overige (2)

0,6

0,01 (*2)

2 (*2)

 

0,01 (*2)

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,3

0,5

   

0,4

0,2

0232010

Komkommers

   

80

     

0232020

Augurken

   

75

     

0232030

Courgettes

   

100

     

0232990

Overige (2)

   

75

     

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,2

0,4

75

 

0,3

0,05 (*2)

0233010

Meloenen

           

0233020

Pompoenen

           

0233030

Watermeloenen

           

0233990

Overige (2)

           

0234000

d)

suikermais

0,05 (*2)

0,01 (*2)

5

 

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,6

0,01 (*2)

5

 

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

   

10

 

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0241000

a)

bloemkoolachtigen
           

0241010

Broccoli

1

0,3

       

0241020

Bloemkolen

0,2

0,2

       

0241990

Overige (2)

0,08

0,2

       

0242000

b)

sluitkoolachtigen
 

0,3

       

0242010

Spruitjes

0,4

         

0242020

Sluitkolen

0,3

         

0242990

Overige (2)

0,3

         

0243000

c)

bladkoolachtigen

2

         

0243010

Chinese kool/petsai

 

0,7

       

0243020

Boerenkolen

 

0,1

       

0243990

Overige (2)

 

0,1

       

0244000

d)

koolrabi's

0,05 (*2)

0,1

       

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

       

0,01 (*2)

 

0251000

a)

slasoorten
           

0251010

Veldsla

7

15

75

   

4

0251020

Sla

4

15

300

   

10

0251030

Andijvie

3

1,5

75

   

0,05 (*2)

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

4

15

75

   

4

0251050

Winterkers

4

15

75

   

4

0251060

Raketsla/rucola

3

15

75

   

4

0251070

Rode amsoi

4

15

75

   

4

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

4

15

75

   

4

0251990

Overige (2)

4

15

75

   

4

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente
         

1,5

0252010

Spinazie

3

0,2

75

     

0252020

Postelein

3

20

2 (*2)

     

0252030

Snijbiet

4

0,2

15

     

0252990

Overige (2)

3

0,2

2 (*2)

     

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,05 (*2)

0,01 (*2)

2 (*2)

   

0,05 (*2)

0254000

d)

waterkers

0,5

0,1

2 (*2)

   

0,05 (*2)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

4

0,3

75

   

0,05 (*2)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen
   

75

   

4

0256010

Kervel

10

8

       

0256020

Bieslook

4

8

       

0256030

Bladselderij/snijselder

10

8

       

0256040

Peterselie

10

8

       

0256050

Salie

4

8

       

0256060

Rozemarijn

4

8

       

0256070

Tijm

4

8

       

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

10

70

       

0256090

Laurierblad

4

8

       

0256100

Dragon

4

8

       

0256990

Overige (2)

4

8

       

0260000

Peulgroenten

   

2 (*2)

 

0,01 (*2)

 

0260010

Bonen (met peul)

1

1

     

0,1

0260020

Bonen (zonder peul)

1

0,2

     

0,05 (*2)

0260030

Erwten (met peul)

1

1,5

     

0,1

0260040

Erwten (zonder peul)

1

0,2

     

0,05 (*2)

0260050

Linzen

0,05 (*2)

0,2

     

0,05 (*2)

0260990

Overige (2)

0,05 (*2)

0,9

     

0,05 (*2)

0270000

Stengelgroenten

       

0,01 (*2)

 

0270010

Asperges

0,05 (*2)

0,01 (*2)

2 (*2)

   

0,05 (*2)

0270020

Kardoenen

7

0,01 (*2)

2 (*2)

   

0,05 (*2)

0270030

Bleekselderij

7

0,01 (*2)

2 (*2)

   

0,05 (*2)

0270040

Knolvenkel

5

0,01 (*2)

2 (*2)

   

0,05 (*2)

0270050

Artisjokken

1,5

0,5

50

   

0,05 (*2)

0270060

Preien

0,6

0,7

30

   

0,06

0270070

Rabarber

5

0,01 (*2)

2 (*2)

   

0,05 (*2)

0270080

Bamboescheuten

0,05 (*2)

0,01 (*2)

2 (*2)

   

0,05 (*2)

0270090

Palmharten

0,05 (*2)

0,01 (*2)

2 (*2)

   

0,05 (*2)

0270990

Overige (2)

0,05 (*2)

0,01 (*2)

2 (*2)

   

0,05 (*2)

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,05 (*2)

0,01 (*2)

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

           

0280020

Wilde paddenstoelen

           

0280990

Mossen en korstmossen

           

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,05 (*2)

0,01 (*2)

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0300000

PEULVRUCHTEN

 

0,4

2 (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0300010

Bonen

0,06

         

0300020

Linzen

0,06

         

0300030

Erwten

0,15

         

0300040

Lupinen/lupinebonen

0,06

         

0300990

Overige (2)

0,06

         

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

   

2 (*2)

0,01 (*2)

 

0,05 (*2)

0401000

Oliehoudende zaden

           

0401010

Lijnzaad

0,2

0,3

   

0,4

 

0401020

Pinda's/aardnoten

0,05 (*2)

0,2

   

0,01 (*2)

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,05 (*2)

0,3

   

0,4

 

0401040

Sesamzaad

0,05 (*2)

0,3

   

0,01 (*2)

 

0401050

Zonnebloemzaad

0,05 (*2)

0,7

   

0,01 (*2)

 

0401060

Koolzaad

0,5

1

   

0,4

 

0401070

Sojabonen

0,1

0,3

   

0,01 (*2)

 

0401080

Mosterdzaad

0,2

0,3

   

0,4

 

0401090

Katoenzaad

0,05 (*2)

0,8

   

0,01 (*2)

 

0401100

Pompoenzaad

0,05 (*2)

0,3

   

0,01 (*2)

 

0401110

Saffloerzaad

0,05 (*2)

0,3

   

0,01 (*2)

 

0401120

Bernagiezaad

0,05 (*2)

0,3

   

0,01 (*2)

 

0401130

Huttentutzaad

0,05 (*2)

0,3

   

0,01 (*2)

 

0401140

Hennepzaad

0,05 (*2)

0,3

   

0,01 (*2)

 

0401150

Wonderbonen

0,05 (*2)

0,3

   

0,01 (*2)

 

0401990

Overige (2)

0,05 (*2)

0,02 (*2)

   

0,01 (*2)

 

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0,02 (*2)

   

0,01 (*2)

 

0402010

Olijven voor oliewinning

2

         

0402020

Palmpitten

0,05 (*2)

         

0402030

Palmvruchten

0,05 (*2)

         

0402040

Kapok

0,05 (*2)

         

0402990

Overige (2)

0,05 (*2)

         

0500000

GRANEN

   

2 (*2)

   

0,05 (*2)

0500010

Gerst

0,3

0,2

 

0,01 (*2)

0,6

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,05 (*2)

0,2

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

 

0500030

Mais

0,05 (*2)

0,02

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

 

0500040

Gierst/pluimgierst

0,05 (*2)

0,01 (*2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

 

0500050

Haver

0,05 (*2)

0,2

 

0,01 (*2)

0,6

 

0500060

Rijst

3

0,01 (*2)

 

6

0,01 (*2)

 

0500070

Rogge

0,1

0,9

 

0,01 (*2)

0,2

 

0500080

Sorghum

0,05 (*2)

1,5

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

 

0500090

Tarwe

0,1

0,9

 

0,01 (*2)

0,2

 

0500990

Overige (2)

0,05 (*2)

0,01 (*2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

     

0,01 (*2)

0,01 (*2)

 

0610000

Thee

0,05 (*2)

0,05 (*2)

5 (*2)

   

0,1 (*2)

0620000

Koffiebonen

0,05 (*2)

0,05 (*2)

5 (*2)

   

0,1 (*2)

0630000

Kruidenthee van

20

 

500

     

0631000

a)

bloemen
 

0,1

     

0,1 (*2)

0631010

Kamille

           

0631020

Hibiscus/roselle

           

0631030

Roos

           

0631040

Jasmijn

           

0631050

Lindebloesem

           

0631990

Overige (2)

           

0632000

b)

bladeren en kruiden
 

0,1

     

40

0632010

Aardbei

           

0632020

Rooibos

           

0632030

Maté

           

0632990

Overige (2)

           

0633000

c)

wortels
 

2,5

     

0,1 (*2)

0633010

Valeriaan

           

0633020

Ginseng

           

0633990

Overige (2)

           

0639000

d)

alle andere delen van de plant
 

0,05 (*2)

     

0,1 (*2)

0640000

Cacaobonen

0,05 (*2)

0,05 (*2)

2 (*2)

   

0,1 (*2)

0650000

Carob/johannesbrood

0,05 (*2)

0,05 (*2)

2 (*2)

   

0,1 (*2)

0700000

HOP

0,05 (*2)

50

2 000

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,1 (*2)

0800000

SPECERIJEN

           

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,3

 

400

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,1 (*2)

0810010

Anijs

 

0,05 (*2)

       

0810020

Zwarte komijn

 

0,05 (*2)

       

0810030

Selderij

 

0,05 (*2)

       

0810040

Koriander

 

0,05 (*2)

       

0810050

Komijn

 

0,05 (*2)

       

0810060

Dille

 

70

       

0810070

Venkel

 

0,05 (*2)

       

0810080

Fenegriek

 

0,05 (*2)

       

0810090

Nootmuskaat

 

0,05 (*2)

       

0810990

Overige (2)

 

0,05 (*2)

       

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,3

0,05 (*2)

400

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,1 (*2)

0820010

Piment

           

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

           

0820030

Karwij

           

0820040

Kardemom

           

0820050

Jeneverbes

           

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

           

0820070

Vanille

           

0820080

Tamarinde

           

0820990

Overige (2)

           

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,3

0,05 (*2)

400

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,1 (*2)

0830010

Kaneel

           

0830990

Overige (2)

           

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

           

0840010

Zoethout

3

0,3

400

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,1 (*2)

0840020

Gember (10)

3

0,3

400

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,1 (*2)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

3

0,3

400

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,1 (*2)

0840040

Mierikswortel (11)

           

0840990

Overige (2)

3

0,3

400

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,1 (*2)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,3

0,05 (*2)

400

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,1 (*2)

0850010

Kruidnagels

           

0850020

Kappertjes

           

0850990

Overige (2)

           

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,3

0,05 (*2)

400

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,1 (*2)

0860010

Saffraan

           

0860990

Overige (2)

           

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,3

0,05 (*2)

400

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,1 (*2)

0870010

Foelie

           

0870990

Overige (2)

           

0900000

SUIKERGEWASSEN

     

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0900010

Suikerbiet

0,2

0,1

2 (*2)

     

0900020

Suikerriet

0,05 (*2)

0,01 (*2)

2 (*2)

     

0900030

Wortelcichorei

0,6

0,1

75

     

0900990

Overige (2)

0,05 (*2)

0,01 (*2)

2 (*2)

     

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

           

1010000

Producten afkomstig van

     

0,01 (*2)

   

1011000

a)

varkens
           

1011010

Spier

0,05

1,5

0,5 (*2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1011020

Vet

0,05

1,5

0,5 (*2)

 

0,03

0,2

1011030

Lever

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1011040

Nier

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1011990

Overige (2)

0,1

0,02 (*2)

0,5 (*2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1012000

b)

runderen
           

1012010

Spier

0,05

1,5

0,5 (*2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1012020

Vet

0,05

1,5

0,5 (*2)

 

0,03

0,2

1012030

Lever

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1012040

Nier

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1012990

Overige (2)

0,1

0,02 (*2)

0,5 (*2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1013000

c)

schapen
           

1013010

Spier

0,05

1,5

0,5 (*2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1013020

Vet

0,05

1,5

0,5 (*2)

 

0,03

0,2

1013030

Lever

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1013040

Nier

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1013990

Overige (2)

0,1

0,02 (*2)

0,5 (*2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1014000

d)

geiten
           

1014010

Spier

0,05

1,5

0,5 (*2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1014020

Vet

0,05

1,5

0,5 (*2)

 

0,03

0,2

1014030

Lever

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1014040

Nier

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1014990

Overige (2)

0,1

0,02 (*2)

0,5 (*2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1015000

e)

paardachtigen
           

1015010

Spier

0,05

1,5

0,5 (*2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1015020

Vet

0,05

1,5

0,5 (*2)

 

0,03

0,2

1015030

Lever

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1015040

Nier

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1015990

Overige (2)

0,1

0,02 (*2)

0,5 (*2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1016000

f)

pluimvee

0,1

 

0,5 (*2)

 

0,01 (*2)

 

1016010

Spier

 

1,5

     

0,01

1016020

Vet

 

1

     

0,01 (*2)

1016030

Lever

 

5

     

0,01 (*2)

1016040

Nier

 

5

     

0,01 (*2)

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

5

     

0,01 (*2)

1016990

Overige (2)

 

0,02 (*2)

     

0,01 (*2)

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
           

1017010

Spier

0,1

1,5

0,5 (*2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1017020

Vet

0,1

1,5

0,5 (*2)

 

0,03

0,2

1017030

Lever

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1017040

Nier

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1017990

Overige (2)

0,1

0,02 (*2)

0,5 (*2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1020000

Melk

0,005 (*2)

0,6

0,1

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1020010

Runderen

           

1020020

Schapen

           

1020030

Geiten

           

1020040

Paarden

           

1020990

Overige (2)

           

1030000

Vogeleieren

0,05 (*2)

2

0,1 (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1030010

Kippen

           

1030020

Eenden

           

1030030

Ganzen

           

1030040

Kwartels

           

1030990

Overige (2)

           

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0,5 (*2)

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0,05 (*2)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,05 (*2)

0,02 (*2)

0,5 (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,05 (*2)

0,02 (*2)

0,5 (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,05 (*2)

1,5

0,5 (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

           

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

           

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

           

Difenoconazool

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

fluopyram - code 1000000 met uitzondering van 1040000 : som van fluopyram en fluopyram-benzamide (M25) uitgedrukt als fluopyram"

b)

de volgende kolommen voor bicyclopyrone, en triflumezopyrim worden toegevoegd:

"Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (3)

Bicyclopyrone (som van bicyclopyrone en structureel verwante metabolieten daarvan bepaald als de som van de gemeenschappelijke bestanddelen 2-(2-methoxyethoxymethyl)-6-(trifluormethyl)pyridine-3-carbonzuur (SYN503780) en 2-(2-hydroxyethoxymethyl)-6-(trifluormethyl)pyridine-3-carbonzuur (CSCD686480), uitgedrukt als bicyclopyrone)

Triflumezopyrim

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

   

0110000

Citrusvruchten

   

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

   

0110020

Sinaasappelen

   

0110030

Citroenen

   

0110040

Limoenen/lemmetjes

   

0110050

Mandarijnen

   

0110990

Overige (2)

   

0120000

Noten

   

0120010

Amandelen

   

0120020

Paranoten

   

0120030

Cashewnoten

   

0120040

Kastanjes

   

0120050

Kokosnoten

   

0120060

Hazelnoten

   

0120070

Macadamianoten

   

0120080

Pecannoten

   

0120090

Pijnboompitten

   

0120100

Pistaches

   

0120110

Walnoten

   

0120990

Overige (2)

   

0130000

Pitvruchten

   

0130010

Appelen

   

0130020

Peren

   

0130030

Kweeperen

   

0130040

Mispels

   

0130050

Loquats/Japanse mispels

   

0130990

Overige (2)

   

0140000

Steenvruchten

   

0140010

Abrikozen

   

0140020

Kersen (zoet)

   

0140030

Perziken

   

0140040

Pruimen

   

0140990

Overige (2)

   

0150000

Besvruchten en kleinfruit

   

0151000

a)

druiven
   

0151010

Tafeldruiven

   

0151020

Wijndruiven

   

0152000

b)

aardbeien
   

0153000

c)

rubussoorten
   

0153010

Bramen/braambessen

   

0153020

Dauwbramen

   

0153030

Frambozen (geel en rood)

   

0153990

Overige (2)

   

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
   

0154010

Blauwe bessen

   

0154020

Veenbessen

   

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

   

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

   

0154050

Rozenbottels

   

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

   

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

   

0154080

Vlierbessen

   

0154990

Overige (2)

   

0160000

Diverse vruchten met

   

0161000

a)

eetbare schil
   

0161010

Dadels

   

0161020

Vijgen

   

0161030

Tafelolijven

   

0161040

Kumquats

   

0161050

Carambola's

   

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

   

0161070

Jambolans/djamblangs

   

0161990

Overige (2)

   

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
   

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

   

0162020

Lychees

   

0162030

Passievruchten/maracuja's

   

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

   

0162050

Sterappelen

   

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

   

0162990

Overige (2)

   

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
   

0163010

Avocado's

   

0163020

Bananen

   

0163030

Mango's

   

0163040

Papaja's

   

0163050

Granaatappels

   

0163060

Cherimoya's

   

0163070

Guaves

   

0163080

Ananassen

   

0163090

Broodvruchten

   

0163100

Doerians

   

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

   

0163990

Overige (2)

   

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

   

0210000

Wortel- en knolgewassen

   

0211000

a)

aardappelen
   

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
   

0212010

Cassave/maniok

   

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

   

0212030

Yams

   

0212040

Arrowroot/pijlwortel

   

0212990

Overige (2)

   

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
   

0213010

Rode bieten

   

0213020

Wortels

   

0213030

Knolselderij

   

0213040

Mierikswortels

   

0213050

Aardperen/topinamboers

   

0213060

Pastinaken

   

0213070

Wortelpeterselie

   

0213080

Radijzen

   

0213090

Schorseneren

   

0213100

Koolrapen

   

0213110

Rapen

   

0213990

Overige (2)

   

0220000

Bolgewassen

   

0220010

Knoflook

   

0220020

Uien

   

0220030

Sjalotten

   

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

   

0220990

Overige (2)

   

0230000

Vruchtgroenten

   

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae
   

0231010

Tomaten

   

0231020

Paprika's

   

0231030

Aubergines

   

0231040

Okra's, okers

   

0231990

Overige (2)

   

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil
   

0232010

Komkommers

   

0232020

Augurken

   

0232030

Courgettes

   

0232990

Overige (2)

   

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil
   

0233010

Meloenen

   

0233020

Pompoenen

   

0233030

Watermeloenen

   

0233990

Overige (2)

   

0234000

d)

suikermais

0,03

 

0239000

e)

andere vruchtgroenten
   

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

   

0241000

a)

bloemkoolachtigen
   

0241010

Broccoli

   

0241020

Bloemkolen

   

0241990

Overige (2)

   

0242000

b)

sluitkoolachtigen
   

0242010

Spruitjes

   

0242020

Sluitkolen

   

0242990

Overige (2)

   

0243000

c)

bladkoolachtigen
   

0243010

Chinese kool/petsai

   

0243020

Boerenkolen

   

0243990

Overige (2)

   

0244000

d)

koolrabi's
   

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

   

0251000

a)

slasoorten
   

0251010

Veldsla

   

0251020

Sla

   

0251030

Andijvie

   

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

   

0251050

Winterkers

   

0251060

Raketsla/rucola

   

0251070

Rode amsoi

   

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

   

0251990

Overige (2)

   

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente
   

0252010

Spinazie

   

0252020

Postelein

   

0252030

Snijbiet

   

0252990

Overige (2)

   

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten
   

0254000

d)

waterkers
   

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof
   

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen
   

0256010

Kervel

   

0256020

Bieslook

   

0256030

Bladselderij/snijselder

   

0256040

Peterselie

   

0256050

Salie

   

0256060

Rozemarijn

   

0256070

Tijm

   

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

   

0256090

Laurierblad

   

0256100

Dragon

   

0256990

Overige (2)

   

0260000

Peulgroenten

   

0260010

Bonen (met peul)

   

0260020

Bonen (zonder peul)

   

0260030

Erwten (met peul)

   

0260040

Erwten (zonder peul)

   

0260050

Linzen

   

0260990

Overige (2)

   

0270000

Stengelgroenten

   

0270010

Asperges

   

0270020

Kardoenen

   

0270030

Bleekselderij

   

0270040

Knolvenkel

   

0270050

Artisjokken

   

0270060

Preien

   

0270070

Rabarber

   

0270080

Bamboescheuten

   

0270090

Palmharten

   

0270990

Overige (2)

   

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

   

0280010

Gekweekte paddenstoelen

   

0280020

Wilde paddenstoelen

   

0280990

Mossen en korstmossen

   

0290000

Algen en prokaryote organismen

   

0300000

PEULVRUCHTEN

   

0300010

Bonen

   

0300020

Linzen

   

0300030

Erwten

   

0300040

Lupinen/lupinebonen

   

0300990

Overige (2)

   

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

   

0401000

Oliehoudende zaden

   

0401010

Lijnzaad

   

0401020

Pinda's/aardnoten

   

0401030

Papaverzaad/maanzaad

   

0401040

Sesamzaad

   

0401050

Zonnebloemzaad

   

0401060

Koolzaad

   

0401070

Sojabonen

   

0401080

Mosterdzaad

   

0401090

Katoenzaad

   

0401100

Pompoenzaad

   

0401110

Saffloerzaad

   

0401120

Bernagiezaad

   

0401130

Huttentutzaad

   

0401140

Hennepzaad

   

0401150

Wonderbonen

   

0401990

Overige (2)

   

0402000

Oliehoudende vruchten

   

0402010

Olijven voor oliewinning

   

0402020

Palmpitten

   

0402030

Palmvruchten

   

0402040

Kapok

   

0402990

Overige (2)

   

0500000

GRANEN

   

0500010

Gerst

0,04

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,02 (*3)

 

0500030

Mais

0,02 (*3)

 

0500040

Gierst/pluimgierst

0,02 (*3)

 

0500050

Haver

0,02 (*3)

 

0500060

Rijst

0,02 (*3)

0,01

0500070

Rogge

0,02 (*3)

 

0500080

Sorghum

0,02 (*3)

 

0500090

Tarwe

0,04

 

0500990

Overige (2)

0,02 (*3)

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

   

0610000

Thee

   

0620000

Koffiebonen

   

0630000

Kruidenthee van

   

0631000

a)

bloemen
   

0631010

Kamille

   

0631020

Hibiscus/roselle

   

0631030

Roos

   

0631040

Jasmijn

   

0631050

Lindebloesem

   

0631990

Overige (2)

   

0632000

b)

bladeren en kruiden
   

0632010

Aardbei

   

0632020

Rooibos

   

0632030

Maté

   

0632990

Overige (2)

   

0633000

c)

wortels
   

0633010

Valeriaan

   

0633020

Ginseng

   

0633990

Overige (2)

   

0639000

d)

alle andere delen van de plant
   

0640000

Cacaobonen

   

0650000

Carob/johannesbrood

   

0700000

HOP

   

0800000

SPECERIJEN

   

0810000

Als specerij gebruikte zaden

   

0810010

Anijs

   

0810020

Zwarte komijn

   

0810030

Selderij

   

0810040

Koriander

   

0810050

Komijn

   

0810060

Dille

   

0810070

Venkel

   

0810080

Fenegriek

   

0810090

Nootmuskaat

   

0810990

Overige (2)

   

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

   

0820010

Piment

   

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

   

0820030

Karwij

   

0820040

Kardemom

   

0820050

Jeneverbes

   

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

   

0820070

Vanille

   

0820080

Tamarinde

   

0820990

Overige (2)

   

0830000

Als specerij gebruikte bast

   

0830010

Kaneel

   

0830990

Overige (2)

   

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

   

0840010

Zoethout

   

0840020

Gember (10)

   

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

   

0840040

Mierikswortel (11)

   

0840990

Overige (2)

   

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

   

0850010

Kruidnagels

   

0850020

Kappertjes

   

0850990

Overige (2)

   

0860000

Als specerij gebruikte stampers

   

0860010

Saffraan

   

0860990

Overige (2)

   

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

   

0870010

Foelie

   

0870990

Overige (2)

   

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,02 (*3)

 

0900010

Suikerbiet

   

0900020

Suikerriet

   

0900030

Wortelcichorei

   

0900990

Overige (2)

   

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

   

1010000

Producten afkomstig van

 

0,01 (*3)

1011000

a)

varkens

0,02 (*3)

 

1011010

Spier

   

1011020

Vet

   

1011030

Lever

   

1011040

Nier

   

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

1011990

Overige (2)

   

1012000

b)

runderen

0,02 (*3)

 

1012010

Spier

   

1012020

Vet

   

1012030

Lever

   

1012040

Nier

   

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

1012990

Overige (2)

   

1013000

c)

schapen

0,02 (*3)

 

1013010

Spier

   

1013020

Vet

   

1013030

Lever

   

1013040

Nier

   

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

1013990

Overige (2)

   

1014000

d)

geiten

0,02 (*3)

 

1014010

Spier

   

1014020

Vet

   

1014030

Lever

   

1014040

Nier

   

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

1014990

Overige (2)

   

1015000

e)

paardachtigen

0,02 (*3)

 

1015010

Spier

   

1015020

Vet

   

1015030

Lever

   

1015040

Nier

   

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

1015990

Overige (2)

   

1016000

f)

pluimvee

0,01 (*3)

 

1016010

Spier

   

1016020

Vet

   

1016030

Lever

   

1016040

Nier

   

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

1016990

Overige (2)

   

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

0,02 (*3)

 

1017010

Spier

   

1017020

Vet

   

1017030

Lever

   

1017040

Nier

   

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

1017990

Overige (2)

   

1020000

Melk

0,02 (*3)

0,01 (*3)

1020010

Runderen

   

1020020

Schapen

   

1020030

Geiten

   

1020040

Paarden

   

1020990

Overige (2)

   

1030000

Vogeleieren

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1030010

Kippen

   

1030020

Eenden

   

1030030

Ganzen

   

1030040

Kwartels

   

1030990

Overige (2)

   

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,02 (*3)

0,01 (*3)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,02 (*3)

0,01 (*3)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,02 (*3)

0,01 (*3)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

   

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

   

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

   

(*1) Bepaalbaarheidsgrens

(1) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(*2) Bepaalbaarheidsgrens

(2) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(*3) Bepaalbaarheidsgrens

(3) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I."


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving