Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-4.20

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/446 VAN DE COMMISSIE

van 19 maart 2019

tot wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 33, leden 2 en 3, en artikel 38, onder d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uit een derde land ingevoerde producten mogen in de Unie als biologisch product in de handel worden gebracht als voor deze producten een controlecertificaat is afgegeven door de bevoegde autoriteit, de controlerende autoriteit of het controleorgaan van een erkend derde land of door een erkende controlerende autoriteit of een erkend controleorgaan. Overeenkomstig actie 12 van het actieplan voor de toekomst van de biologische productie in de Europese Unie (2) heeft de Commissie een systeem ontwikkeld voor de elektronische certificering van de invoer van biologische producten, als module die is geïntegreerd in het elektronische Traces-systeem (Trade Control and Expert System), dat is ingesteld bij Beschikking 2003/24/EG van de Commissie (3). Voor een betere werking van het elektronische certificeringssysteem is het raadzaam om voor het viseren van de controlecertificaten uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie (4) gebruik te maken van het gekwalificeerd elektronisch zegel in Traces.

(2)

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 bevat een lijst van derde landen waarvan de productiesystemen en de controlemaatregelen voor de biologische productie van landbouwproducten als gelijkwaardig met die van Verordening (EG) nr. 834/2007 zijn erkend.

(3)

Volgens door Australië verstrekte informatie is het internetadres van de bevoegde autoriteit van dat land gewijzigd. Voorts zijn de controleorganen „Australian Certified Organic Pty. Ltd” en „NASAA Certified Organic (NCO)” van naam veranderd.

(4)

Volgens door Chili verstrekte informatie is „ARGENCERT” niet door de Chileense autoriteiten erkend als controleorgaan en het moet daarom uit de lijst worden geschrapt. „BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA” is van naam veranderd.

(5)

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 bevat een lijst van de controlerende autoriteiten en de controleorganen die bevoegd zijn om in derde landen voor gelijkwaardigheidsdoeleinden controles uit te voeren en certificaten af te geven.

(6)

„BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd” heeft de Commissie meegedeeld dat zijn adres is gewijzigd.

(7)

De Commissie heeft een verzoek van „CCPB Srl” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie A uit te breiden met Benin, Ivoorkust en Togo, voor productcategorie D met Vietnam en voor de productcategorieën D en E met de Seychellen en Hongkong.

(8)

De Commissie heeft een onderzoek verricht naar vermoedens van onregelmatigheden ten aanzien van verschillende partijen producten uit Kazachstan, Moldavië, Rusland, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten die door „Control Union Certifications” als biologisch waren gecertificeerd. „Control Union Certifications” heeft de verschillende verzoeken om inlichtingen van de Commissie niet tijdig en afdoende beantwoord. Daarnaast heeft „Control Union Certifications” de traceerbaarheid en de biologische status van die producten niet kunnen aantonen. Bovendien heeft „Control Union Certifications” een controlecertificaat afgegeven voor producten die eerder door de bevoegde autoriteiten van een lidstaat waren gedeclassificeerd tot conventioneel wegens de aanwezigheid van residuen van bestrijdingsmiddelen. Daarom heeft de Commissie besloten de erkenning van „Control Union Certifications” krachtens artikel 12, lid 2, eerste alinea, onder c), d) en f), van Verordening (EG) nr. 1235/2008 in te trekken voor alle productcategorieën voor Kazachstan, Moldavië, Rusland, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. Bijgevolg moeten de vermeldingen betreffende die landen voor „Control Union Certifications” worden geschrapt uit de lijst van erkende controleorganen en controleautoriteiten in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008.

(9)

De Commissie heeft een verzoek van „Ecocert SA” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie D uit te breiden met Kosovo.

(10)

De Commissie heeft een verzoek van „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” tot wijziging van zijn adres ontvangen.

(11)

De Commissie heeft een verzoek van „IBD Certificações Ltda” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Colombia, Ecuador en Peru.

(12)

De Commissie heeft een verzoek van „Organización Internacional Agropecuaria” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Rusland en voor productcategorie E met Argentinië.

(13)

„Organska Kontrola” en „Quality Assurance International” hebben de Commissie meegedeeld dat hun adres is gewijzigd.

(14)

In bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008, zoals gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/39 van de Commissie (5), is „Letis SA” abusievelijk vermeld als erkend controleorgaan voor productcategorie B voor Belize, Brazilië, Colombia, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek, Guatemala, Honduras, Panama en El Salvador. Die fout moet worden gecorrigeerd.

(15)

Tevens is in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008, zoals gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/39, „Organic Control System” abusievelijk vermeld als erkend controleorgaan voor productcategorie E voor de Republiek Noord-Macedonië. Ook die fout moet worden gecorrigeerd.

(16)

Verordening (EG) nr. 1235/2008 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd en gerectificeerd.

(17)

De schrapping van de erkenning van „Letis SA” voor productcategorie B voor Belize, Brazilië, Colombia, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek, Guatemala, Honduras, Panama en El Salvador, en de schrapping van de erkenning van „Organic Control System” voor productcategorie E voor de Republiek Noord-Macedonië moeten met terugwerkende kracht van toepassing zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/39.

(18)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd en gerectificeerd:

1)

In artikel 13, lid 2, wordt de tweede alinea vervangen door:

„Het originele controlecertificaat is een afgedrukt en manueel ondertekend exemplaar van het ingevulde elektronische certificaat in Traces, ofwel een in Traces ondertekend controlecertificaat met een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3, punt 27, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad (*1).

(*1) Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).”."

2)

Bijlage III wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

3)

Bijlage IV wordt gewijzigd en gerectificeerd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De punten 7 en 8 van bijlage II zijn van toepassing met ingang van 31 januari 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 maart 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2) COM(2014) 179 final.

(3) Beschikking 2003/24/EG van de Commissie van 30 december 2002 met betrekking tot de invoering van een geïntegreerd veterinair computersysteem (PB L 8 van 14.1.2003, blz. 44).

(4) Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25).

(5) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/39 van de Commissie van 10 januari 2019 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 9 van 11.1.2019, blz. 106).


BIJLAGE I

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De tekst met betrekking tot Australië wordt als volgt gewijzigd:

a)

in punt 4 wordt het internetadres vervangen door: „http://www.agriculture.gov.au/”;

b)

in punt 5 worden de rijen betreffende de codenummers AU-BIO-001 en AU-BIO-004 vervangen door:

„AU-BIO-001

ACO Certification Ltd.

www.aco.net.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic

www.nasaa.com.au”

2)

In de tekst met betrekking tot Chili wordt punt 5 als volgt gewijzigd:

a)

de rij betreffende codenummer C-BIO-004 wordt geschrapt;

b)

de rij betreffende codenummer CL-BIO-010 wordt vervangen door:

„CL-BIO-010

BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA O BIOAUDITA

https://www.bioaudita.cl”


BIJLAGE II

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd en gerectificeerd:

1)

In de tekst met betrekking tot „Bașak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd” wordt punt 1 vervangen door:

„1.

Adres: Atatürk Mahallesi 1014. Sokak No:21 D:1, 35920 Selçuk/IZMIR, Turkije”.

2)

In de tekst met betrekking tot „CCPB Srl” worden in punt 3 de volgende rijen ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„BJ-BIO-102

Benin

x

CI-BIO-102

Ivoorkust

x

HK-BIO-102

Hongkong

x

x

SC-BIO-102

Seychellen

x

x

TG-BIO-102

Togo

x

VN-BIO-102

Vietnam

x

—”

3)

In de tekst met betrekking tot „Control Union Certifications” worden in punt 3 de volgende rijen geschrapt:

„AE-BIO-149

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

x

x

x

x

KZ-BIO-149

Kazachstan

x

x

x

x

x

x

MD-BIO-149

Moldavië

x

x

x

x

x

x

RU-BIO-149

Rusland

x

x

x

x

x

x

TR-BIO-149

Turkije

x

x

x

x

x

x”

4)

In de tekst met betrekking tot „Ecocert SA” wordt in punt 3 de volgende rij ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„XK-BIO-154

Kosovo

x

—”

5)

In de tekst met betrekking tot „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” wordt punt 1 vervangen door:

„1.

Adres: 5700 SW 34th st, suite 349, Gainesville, FL 32608, Verenigde Staten”.

6)

In de tekst met betrekking tot „IBD Certificações Ltda” worden in punt 3 de volgende rijen ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„CO-BIO-122

Colombia

x

x

EC-BIO-122

Ecuador

x

x

PE-BIO-122

Peru

x

x

—”

7)

In de tekst met betrekking tot „Letis SA” wordt in punt 3 in de rijen betreffende Belize, Brazilië, Colombia, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek, Guatemala, Honduras, Panama en El Salvador het kruisje in kolom B geschrapt.

8)

In de tekst met betrekking tot „Organic Control System” wordt in punt 3 in de rij betreffende de Republiek Noord-Macedonië het kruisje in kolom E geschrapt.

9)

In de tekst met betrekking tot „Organización Internacional Agropecuaria” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rij wordt ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„RU-BIO-110

Rusland

x

x

—”

b)

in de rij betreffende Argentinië wordt een kruisje toegevoegd in kolom E.

10)

In de tekst met betrekking tot „Organska Kontrola” wordt punt 1 vervangen door:

„1.

Adres: Kranjčevićeva 15, 71 000 Sarajevo, Bosnië en Herzegovina”.

11)

In de tekst met betrekking tot „Quality Assurance International” wordt punt 1 vervangen door:

„1.

Adres: 4370 La Jolla Village Drive, Suite 300, San Diego, CA 92122, Verenigde Staten”.

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving