Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.5-3.1

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 7 maart 2007

tot intrekking van Beschikking 2005/317/EG inzake noodmaatregelen met betrekking tot het niet-toegelaten genetisch gemodificeerde organisme „Bt10” in maïsproducten

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 674)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/157/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (1), en met name op artikel 53, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Indien het risico niet op afdoende wijze kan worden beheerst met de door de betrokken lidstaten getroffen maatregelen, kunnen overeenkomstig artikel 53 van Verordening (EG) nr. 178/2002 passende communautaire noodmaatregelen met betrekking tot uit een derde land ingevoerde levensmiddelen of diervoeders worden vastgesteld om de menselijke gezondheid, de diergezondheid of het milieu te beschermen.

(2)

Nadat de autoriteiten van de Verenigde Staten van Amerika de Commissie hadden meegedeeld dat er waarschijnlijk producten naar de Gemeenschap waren uitgevoerd die met niet-toegelaten genetisch gemodificeerde „Bt10”-maïs verontreinigd waren en vervolgens de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid had verklaard dat het gezien het ontbreken van voldoende uitvoerige gegevens onmogelijk was een volledige risicobeoordeling van „Bt10”-maïs volgens de normen van Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (2) uit te voeren, heeft de Commissie op 18 april 2005 Beschikking 2005/317/EG inzake noodmaatregelen met betrekking tot het niet-toegelaten genetisch gemodificeerde organisme „Bt10” in maïsproducten (3) vastgesteld.

(3)

Volgens Beschikking 2005/317/EG mogen zendingen van maïsproducten afkomstig uit de Verenigde Staten die waarschijnlijk verontreinigd zijn (namelijk maïsglutenvoer en bierbostel voor gebruik als diervoeder) alleen in de handel worden gebracht indien een analyserapport wordt verstrekt waaruit blijkt dat de producten geen genetisch gemodificeerde „Bt10”-maïs bevatten.

(4)

Met het oog op de evenredigheid en ter vermijding van handelsbeperkingen die verder gaan dan wat nodig is om de gezondheid van mens en dier en het milieu te beschermen, bevat Beschikking 2005/317/EG een bepaling om na te gaan of de noodmaatregelen nog nodig zijn.

(5)

De maatregelen zijn in oktober 2005 en maart 2006 opnieuw bekeken, waarbij de Commissie in overleg met de lidstaten concludeerde dat zij van kracht moesten blijven totdat meer informatie beschikbaar zou komen over de uitvoer van waarschijnlijk met „Bt10” verontreinigde maïsproducten.

(6)

Volgens de analysegegevens die zijn verstrekt door Syngenta, het bedrijf dat de genetisch gemodificeerde „Bt10”-maïs heeft ontwikkeld, blijkt uit de in de Verenigde Staten uitgevoerde testen, aan de hand van een testmethode die door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie is gevalideerd en door het Amerikaanse ministerie van Landbouw is gecontroleerd, dat sinds begin november 2005 in geen enkel monster „Bt10”-maïs is aangetroffen. Het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek heeft de detectiemethode nader bestudeerd en heeft onlangs bevestigd dat deze adequaat is.

(7)

Volgens de recentelijk door de autoriteiten van de Verenigde Staten aan de Commissie verstrekte informatie heeft Syngenta in samenwerking met het Amerikaanse ministerie van Landbouw een reeks maatregelen genomen om te voorkomen dat „Bt10” in het door het bedrijf geproduceerde genetische materiaal terechtkomt en/of via de commerciële productie wordt gedistribueerd.

(8)

Sinds Beschikking 2005/317/EG in werking is getreden, heeft „Bt10” slechts éénmaal het grondgebied van de Gemeenschap bereikt, namelijk op 24 mei 2005. Het ging hier om een zending met „Bt10” verontreinigde maïsproducten die de Verenigde Staten verlaten had voordat de analyseresultaten beschikbaar waren en die al voordat het schip in Ierland aankwam door de importeur was gemeld. Aldus kon worden voorkomen dat de verontreinigde producten in de handel werden gebracht.

(9)

Afgezien van dit ene geval hebben de lidstaten geen meldingen gedaan dat bij de controles die de nationale bevoegde autoriteiten hebben uitgevoerd „Bt10” was aangetroffen.

(10)

Op grond van deze gegevens kan worden geconcludeerd dat de verplichte certificatie niet langer gehandhaafd hoeft te worden. Beschikking 2005/317/EG moet daarom worden ingetrokken.

(11)

Wel moeten de lidstaten nog gedurende zes maanden aan de hand van een adequaat aantal steekproeven blijven nagaan of er met „Bt10” verontreinigde producten in de handel zijn. Positieve (ongunstige) resultaten moeten snel via het systeem voor snelle waarschuwingen over levensmiddelen en diervoeders worden gemeld, waarna de Commissie zal nagaan of verdere actie nodig is.

(12)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 2005/317/EG wordt ingetrokken.

Artikel 2

De lidstaten voeren nog gedurende zes maanden de nodige steekproefsgewijze tests uit om te controleren dat er geen genetisch gemodificeerde „Bt10”-maïs aanwezig is in de volgende producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika:

maïsglutenvoer van GN-code 2309 90 20 dat genetisch gemodificeerde maïs bevat of daarmee is geproduceerd;

bierbostel van GN-code 2303 30 00 die genetisch gemodificeerde maïs bevat of daarmee is geproduceerd.

Positieve (ongunstige) resultaten worden snel via het systeem voor snelle waarschuwingen over levensmiddelen en diervoeders gemeld.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 7 maart 2007.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 575/2006 van de Commissie (PB L 100 van 8.4.2006, blz. 3).

(2)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1981/2006 van de Commissie (PB L 368 van 23.12.2006, blz. 99).

(3)  PB L 101 van 21.4.2005, blz. 14.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving