Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.5-4.92

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/241 VAN DE COMMISSIE

van 6 februari 2019

tot wijziging van Beschikking 2007/703/EG en de Uitvoeringsbesluiten (EU) 2017/2452 en (EU) 2018/1109 wat de vertegenwoordiger of de vergunninghouder betreft

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 748)

(Slechts de teksten in de Nederlandse, de Engelse en de Franse taal zijn authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (1), en met name artikel 9, lid 2, en artikel 21, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Dow AgroSciences Ltd en Dow AgroSciences Europe Ltd, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, zijn de vertegenwoordigers in de Unie van respectievelijk Dow AgroSciences LLC en Mycogen Seeds voor genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders die onder Beschikking 2007/703/EG van de Commissie (2) en de Uitvoeringsbesluiten (EU) 2017/2452 (3) en (EU) 2018/1109 (4) van de Commissie vallen. Voor de vergunningen uit hoofde van die handelingen is Pioneer Overseas Corporation, gevestigd in België, de vertegenwoordiger in de Unie van Pioneer Hi-Bred International Inc.

(2)

In het kader van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft Dow AgroSciences Europe de Commissie bij brief van 13 september 2018 verzocht om van vertegenwoordiger te veranderen voor de desbetreffende genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders door Dow AgroSciences Distribution S.A.S., gevestigd in Frankrijk, als vertegenwoordiger aan te stellen in plaats van Dow AgroSciences Ltd en Dow AgroSciences Europe Ltd Bij brief van 12 oktober 2018 heeft Dow AgroSciences LLC verduidelijkt dat Dow AgroSciences Europe, Dow AgroSciences Ltd en Dow AgroSciences Europe Ltd dezelfde rechtspersoon zijn. Bij brief van 7 september 2018 heeft Dow AgroSciences Distribution S.A.S. bevestigd met de overdracht van vertegenwoordiger in te stemmen.

(3)

De gevraagde wijzigingen zijn louter administratief en maken derhalve geen nieuwe beoordeling van de betrokken producten noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor de adressaten van de desbetreffende vergunningsbeschikking en -besluiten die tevens dienovereenkomstig moeten worden aangepast.

(4)

Beschikking 2007/703/EG en de Uitvoeringsbesluiten (EU) 2017/2452 en (EU) 2018/1109 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Beschikking 2007/703/EG

Beschikking 2007/703/EG wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 6, lid 1, onder b), wordt vervangen door: „Dow AgroSciences Distribution S.A.S., Frankrijk, als vertegenwoordiger van Mycogen Seeds, Verenigde Staten.”.

2.

Artikel 8, onder b), wordt vervangen door: „Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrijk.”.

3.

De bijlage, onder a), wordt als volgt gewijzigd:

a)

de naam „Dow AgroSciences Europe Ltd” wordt vervangen door de woorden „Dow AgroSciences Distribution S.A.S.”;

b)

het adres „European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Verenigd Koninkrijk” wordt vervangen door „6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrijk.”.

Artikel 2

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2452

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2452 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 7, lid 1, onder b), wordt vervangen door: „Dow AgroSciences Distribution S.A.S., Frankrijk, als vertegenwoordiger van DowAgroSciences LLC, Verenigde Staten.”.

2.

Artikel 9, onder b), wordt vervangen door: „Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrijk.”.

3.

De bijlage, onder a), wordt als volgt gewijzigd:

a)

de naam „Dow AgroSciences Europe Ltd” wordt vervangen door de woorden „Dow AgroSciences Distribution S.A.S.”;

b)

het adres „European Development Centre, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Verenigd Koninkrijk” wordt vervangen door „6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrijk”.

Artikel 3

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1109

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1109 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 7, lid 1, onder b), wordt vervangen door: „Dow AgroSciences Distribution S.A.S., Frankrijk, als vertegenwoordiger van DowAgroSciences LLC, Verenigde Staten.”.

2.

Artikel 9, onder b), wordt vervangen door: „Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrijk.”.

3.

De bijlage, onder a), wordt als volgt gewijzigd:

a)

de naam „Dow AgroSciences Ltd” wordt vervangen door de woorden „Dow AgroSciences Distribution S.A.S.”;

b)

het adres „European Development Centre, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Verenigd Koninkrijk” wordt vervangen door „6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrijk”.

Artikel 4

Geadresseerden

Dit besluit is gericht tot:

a)

Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrijk, en

b)

Pioneer Overseas Corporation, Kunstlaan 44, 1040 Brussel, België.

Gedaan te Brussel, 6 februari 2019.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1.

(2) Beschikking 2007/703/EG van de Commissie van 24 oktober 2007 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais 1507×NK603 (DAS-Ø15Ø7-1×MON-ØØ6Ø3-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 285 van 31.10.2007, blz. 47).

(3) Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2452 van de Commissie van 21 december 2017 tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 346 van 28.12.2017, blz. 25).

(4) Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1109 van de Commissie van 3 augustus 2018 tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais 59122 (DAS-59122-7) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 203 van 10.8.2018, blz. 7).


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving