Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.5-4.91

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/240 VAN DE COMMISSIE

van 6 februari 2019

tot wijziging van de Uitvoeringsbesluiten 2013/648/EU en 2013/650/EU wat de vertegenwoordiger van de vergunninghouders betreft

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 747)

(Slechts de teksten in de Nederlandse, de Engelse en de Franse taal zijn authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (1), en met name artikel 9, lid 2, en artikel 21, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Dow AgroSciences Ltd, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, is de vertegenwoordiger in de Unie van Dow AgroSciences LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, overeenkomstig de Uitvoeringsbesluiten 2013/648/EU (2) en 2013/650/EU (3) van de Commissie voor genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003. Voor de vergunningen uit hoofde van die besluiten is Monsanto Europe NV, gevestigd in België, de vertegenwoordiger in de Unie van Monsanto Company, gevestigd in de Verenigde Staten.

(2)

In het kader van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft Dow AgroSciences Ltd de Commissie bij brief van 13 september 2018 verzocht de vergunningen voor genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders waarvoor Dow AgroSciences Ltd de vertegenwoordiger van Dow AgroSciences LLC is, over te dragen aan Dow AgroSciences Distribution S.A.S., gevestigd in Frankrijk. Bij brief van 7 september 2018 heeft Dow AgroSciences Distribution S.A.S. bevestigd met de overdracht van vertegenwoordiger in te stemmen.

(3)

Bij brief van 27 augustus 2018 heeft de vertegenwoordiger in de Unie van die vergunningen voor Monsanto Company, Monsanto Europe NV, de Commissie medegedeeld dat de onderneming van rechtsvorm is veranderd en voortaan Bayer Agriculture BVBA, België, heet. Bij brief van 4 september 2018 heeft de Commissie Monsanto Europe NV medegedeeld dat de desbetreffende vergunningen dienovereenkomstig moeten worden gewijzigd.

(4)

De gevraagde wijzigingen zijn louter administratief en maken derhalve geen nieuwe beoordeling van de betrokken producten noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor de adressaten van de desbetreffende vergunningsbesluiten die tevens dienovereenkomstig moeten worden aangepast.

(5)

De Uitvoeringsbesluiten 2013/648/EU en 2013/650/EU moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/648/EU

Uitvoeringsbesluit 2013/648/EU wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 6, lid 1, onder a), wordt vervangen door: „Dow AgroSciences Distribution S.A.S., Frankrijk, als vertegenwoordiger van DowAgroSciences LLC, Verenigde Staten, en”.

2.

Artikel 6, lid 1, onder b), wordt vervangen door: „Bayer Agriculture BVBA, België, als vertegenwoordiger van Monsanto Company, Verenigde Staten.”.

3.

Artikel 8, onder a), wordt vervangen door: „Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrijk, en”.

4.

Artikel 8, onder b), wordt vervangen door: „Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

5.

De bijlage, onder a), wordt als volgt gewijzigd:

a)

de naam „Dow AgroSciences Ltd” wordt vervangen door de woorden „Dow AgroSciences Distribution S.A.S.”;

b)

het adres „European Development Centre, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, VERENIGD KONINKRIJK” wordt vervangen door de woorden „6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrijk”;

c)

de naam „Monsanto Europe NV” wordt vervangen door de woorden „Bayer Agriculture BVBA”;

d)

het adres „Tervurenlaan 270-272, 1150 Brussel, BELGIË” wordt vervangen door de woorden „Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België”.

Artikel 2

Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/650/EU

Uitvoeringsbesluit 2013/650/EU wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 6, lid 1, onder a), wordt vervangen door: „Dow AgroSciences Distribution S.A.S., Frankrijk, als vertegenwoordiger van DowAgroSciences LLC, Verenigde Staten; en”.

2.

Artikel 6, lid 1, onder b), wordt vervangen door: „Bayer Agriculture BVBA, België, als vertegenwoordiger van Monsanto Company, Verenigde Staten.”.

3.

Artikel 8, onder a), wordt vervangen door: „Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrijk, en”.

4.

Artikel 8, onder b), wordt vervangen door: „Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

5.

De bijlage, onder a), wordt als volgt gewijzigd:

a)

de naam „Dow AgroSciences Ltd” wordt vervangen door de woorden „Dow AgroSciences Distribution S.A.S.”;

b)

het adres „European Development Centre, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Verenigd Koninkrijk” wordt vervangen door „6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrijk”;

c)

de naam „Monsanto Europe NV” wordt vervangen door de woorden „Bayer Agriculture BVBA”;

d)

het adres „Tervurenlaan 270-272, 1150 Brussel, België” wordt vervangen door de woorden „Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België”.

Artikel 3

Adressaat

Dit besluit is gericht tot:

a)

Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrijk, en

b)

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.

Gedaan te Brussel, 6 februari 2019.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1.

(2) Uitvoeringsbesluit 2013/648/EU van de Commissie van 6 november 2013 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × NK 603 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 302 van 13.11.2013, blz. 38).

(3) Uitvoeringsbesluit 2013/650/EU van de Commissie van 6 november 2013 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), vier gerelateerde genetisch gemodificeerde maissoorten die drie afzonderlijke transformatiestappen combineren (MON 89034 × 1507 × MON 88017 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON 89034 × 1507 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7), MON 89034 × MON 88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON 88017 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)) en vier gerelateerde genetisch gemodificeerde maissoorten die twee afzonderlijke transformatiestappen combineren (MON 89034 × 1507 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1), MON 89034 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON 88017 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON 88017 × 59122 (MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 302 van 13.11.2013, blz. 47).


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving