Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.5-4.90

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/239 VAN DE COMMISSIE

van 6 februari 2019

tot wijziging van Besluit 2011/891/EU en de Uitvoeringsbesluiten (EU) 2017/1211, (EU) 2017/1212, (EU) 2017/2449 en (EU) 2017/2450 wat de vertegenwoordiger of de vergunninghouder betreft

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 736)

(Slechts de teksten in de Engelse en de Franse taal zijn authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (1), en met name artikel 9, lid 2, en artikel 21, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Dow AgroSciences Europe, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, is de vertegenwoordiger in de Unie van Dow AgroSciences LLC, Mycogen Seed en M.S. Technologies LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, overeenkomstig Besluit 2011/891/EU van de Commissie (2) en de Uitvoeringsbesluiten (EU) 2017/1211 (3), (EU) 2017/2449 (4) en (EU) 2017/2450 (5) van de Commissie voor genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003.

(2)

Dow AgroSciences Europe is ook de houder van een vergunning voor genetisch gemodificeerde producten die uit hoofde van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1212 van de Commissie (6) is verleend.

(3)

In het kader van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft Dow AgroSciences Europe de Commissie bij brief van 13 september 2018 verzocht de vergunningen voor gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders waarvoor de onderneming vertegenwoordiger of vergunninghouder is, over te dragen aan Dow AgroSciences Distribution S.A.S., gevestigd in Frankrijk. Bij brief van 7 september 2018 heeft Dow AgroSciences Distribution S.A.S. bevestigd met deze overdracht in te stemmen.

(4)

Bij brief van 10 oktober 2018 heeft M.S. Technologies LLC bevestigd in te stemmen met deze overdracht van de vergunningen door de huidige vertegenwoordiger.

(5)

Bij brief van 12 oktober 2018 heeft Dow AgroSciences LLC tevens bevestigd in te stemmen met de overdracht van de vertegenwoordiger en verduidelijkt dat Mycogen Seeds een dochteronderneming van Dow AgroSciences LLC is.

(6)

De voorgestelde wijzigingen betreffende de vergunninghouders en dientengevolge de adressaten van de vergunningsbesluiten zijn louter administratief en maken derhalve geen nieuwe beoordeling van de betrokken producten noodzakelijk.

(7)

Besluit 2011/891/EU en de Uitvoeringsbesluiten (EU) 2017/1211, (EU) 2017/1212, (EU) 2017/2449 en (EU) 2017/2450 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Besluit 2011/891/EU

Besluit 2011/891/EU wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

„Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Dow AgroSciences Distribution S.A.S., Frankrijk, als vertegenwoordiger van Mycogen Seeds, Verenigde Staten.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

„Artikel 8

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrijk.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

„a)

Aanvrager en vergunninghouder

Naam: Dow AgroSciences Distribution S.A.S.

Adres: 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrijk.”.

Artikel 2

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1211

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1211 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

„Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Dow AgroSciences Distribution S.A.S., Frankrijk, als vertegenwoordiger van Mycogen Seeds, Verenigde Staten.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

„Artikel 8

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrijk.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

„a)

Aanvrager en vergunninghouder

Naam: Dow AgroSciences Distribution S.A.S.

Adres: 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrijk.”.

Artikel 3

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1212

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1212 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

„Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Dow AgroSciences Distribution S.A.S., Frankrijk.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

„Artikel 8

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrijk.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

„a)

Vergunninghouder

Naam: Dow AgroSciences Distribution S.A.S.

Adres: 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrijk.”.

Artikel 4

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2449

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2449 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 7 wordt vervangen door:

„Artikel 7

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Dow AgroSciences Distribution S.A.S., Frankrijk, namens Dow AgroSciences LLC.”.

2)

Artikel 9 wordt vervangen door:

„Artikel 9

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrijk.”.

3)

In de bijlage, onder a), wordt de naam „Dow AgroSciences Europe” vervangen door „Dow AgroSciences Distribution S.A.S.”; het adres „European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Verenigd Koninkrijk” wordt vervangen door „6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrijk”.

Artikel 5

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2450

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2450 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 7 wordt vervangen door:

„Artikel 7

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Dow AgroSciences Distribution S.A.S., Frankrijk, als vertegenwoordiger van Dow AgroSciences LLC, Verenigde Staten, en M.S. Technologies LLC, Verenigde Staten.”.

2)

Artikel 9 wordt vervangen door:

„Artikel 9

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrijk.”.

3)

In de bijlage, onder a), wordt de naam „Dow AgroSciences Europe” vervangen door „Dow AgroSciences Distribution S.A.S.”; het adres „European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Verenigd Koninkrijk” wordt vervangen door „6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrijk”.

Artikel 6

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrijk.

Gedaan te Brussel, 6 februari 2019.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1.

(2) Besluit 2011/891/EU van de Commissie van 22 december 2011 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met het genetisch gemodificeerde katoen 281-24-236 × 3006-210-23 (DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 344 van 28.12.2011, blz. 51).

(3) Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1211 van de Commissie van 4 juli 2017 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde katoen 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5 × DAS-21Ø23-5 × MON-88913-8) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 173 van 6.7.2017, blz. 38).

(4) Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2449 van de Commissie van 21 december 2017 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja DAS-68416-4 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (PB L 346 van 28.12.2017, blz. 12).

(5) Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2450 van de Commissie van 21 december 2017 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja DAS-44406-6 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (PB L 346 van 28.12.2017, blz. 16).

(6) Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1212 van de Commissie van 4 juli 2017 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais DAS-40278-9 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (PB L 173 van 6.7.2017, blz. 43).


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving