Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-4.19

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/39 VAN DE COMMISSIE

van 10 januari 2019

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 33, leden 2 en 3, en artikel 38, onder d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie (2) bevat een lijst van derde landen waarvan de productiesystemen en de controlemaatregelen voor de biologische productie van landbouwproducten als gelijkwaardig met die van Verordening (EG) nr. 834/2007 zijn erkend.

(2)

Volgens door Australië verstrekte informatie zijn de naam en het internetadres van de bevoegde autoriteit van dat land gewijzigd.

(3)

Volgens door Canada verstrekte informatie is het internetadres van de controleorganen „Oregon Tilth Incorporated” en „TransCanada Organic Certification Services” gewijzigd. Voorts is de erkenning van het controleorgaan „Organic Certifiers” ingetrokken.

(4)

Volgens door India verstrekte informatie is de naam van de bevoegde autoriteit van dat land gewijzigd.

(5)

Volgens door Japan verstrekte informatie is de erkenning van de controleorganen „Japan Eco-system Farming Association” en „The Mushroom Research Institute of Japan” ingetrokken.

(6)

Volgens door Nieuw-Zeeland verstrekte informatie zijn de naam van het controleorgaan „BioGro New Zealand” alsook de internetadressen van alle controleorganen gewijzigd.

(7)

Volgens door de Republiek Korea verstrekte informatie zijn de internetadressen van de controleorganen „Jeonnam bioindustry foundation” en „Green Environmentally- Friendly certification center” gewijzigd. Voorts is de erkenning van het controleorgaan „Controlunion” ingetrokken.

(8)

Volgens door Zwitserland verstrekte informatie zijn de naam en het internetadres van het controleorgaan „IMOswiss AG” gewijzigd.

(9)

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 bevat een lijst van de controlerende autoriteiten en de controleorganen die bevoegd zijn om in derde landen voor gelijkwaardigheidsdoeleinden controles uit te voeren en certificaten af te geven.

(10)

De Commissie heeft een verzoek van „Agricert- Certificação de Produtos Alimentares lda” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Egypte, Guinee en Mozambique.

(11)

De Commissie heeft een verzoek van „Albinspekt” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A, B en D uit te breiden met Armenië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Servië, en voor productcategorie B met Iran, Kazachstan, Moldavië, Turkije en Oekraïne.

(12)

De Commissie heeft een verzoek van „Bioagricert- S.r.l” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A, D en E uit te breiden met Kazachstan, voor productcategorie B met Frans-Polynesië en voor de productcategorieën A en D met de Filipijnen.

(13)

De Commissie heeft een verzoek van „Bio.inspecta AG” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Algerije, Cambodja, Tsjaad en Tunesië.

(14)

Op 6 september 2018 heeft IOAS, een accreditatie-instantie op het gebied van biologische productie, de Commissie in kennis gesteld van haar besluit om de accreditatie van „Bolicert Ltd” in te trekken omdat dat controleorgaan geen oplossing heeft gevonden voor de niet-nalevingen binnen de in het kader van de IOAS-beoordelingsprocedure toegestane maximale aantal indieningstermijnen. Voorts heeft de door de Commissie bij „Bolicert Ltd” in Bolivia uitgevoerde audit in mei 2017 tekortkomingen in de biologische productienorm en controlemaatregelen aan het licht gebracht. In het licht van deze situatie heeft de Commissie „Bolicert Ltd” verzocht een geldig accreditatiecertificaat voor te leggen en passende maatregelen te nemen om de tekortkomingen aan te pakken. Aangezien „Bolicert Ltd” niet tijdig passende maatregelen heeft genomen om de tekortkomingen aan te pakken en geen geldig accreditatiecertificaat heeft verstrekt aan de Commissie, heeft de Commissie overeenkomstig artikel 12, lid 2, onder d), e) en f), van Verordening (EG) nr. 1235/2008 besloten „Bolicert Ltd” te schrappen uit de lijst van controleorganen en controlerende autoriteiten voor gelijkwaardigheidsdoeleinden.

(15)

De Commissie heeft een verzoek van „Ecocert SA” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Libanon, voor productcategorie B met Haïti, Moldavië en Tanzania, voor productcategorie E met Sri Lanka en voor productcategorie F met Kenia. Daarnaast blijkt dat de erkenning voor productcategorie C moet worden ingetrokken voor Brunei, Chili, China, Ecuador, Hongkong, Honduras, India, Japan, de Republiek Korea, Marokko, Monaco, Madagaskar, Mozambique, Peru, Thailand, Tunesië, Turkije, de Verenigde Staten en Vietnam.

(16)

Overeenkomstig artikel 12, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1235/2008 heeft de Commissie „Ekoagros” verzocht om aanvullende informatie over de in hun jaarverslag vermelde activiteiten. Met name werd „Ekoagros” verzocht informatie te verstrekken over de wijze waarop de niet-conformiteiten van de marktdeelnemers die zijn overgenomen van andere controleorganen in Oekraïne overeenkomstig artikel 92 van Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie (3) zijn aangepakt. Bovendien werd Ekoagros gevraagd uit te leggen hoe de aanvullende controles voor bepaalde producten uit Oekraïne, Kazachstan en Rusland ten uitvoer zijn gelegd. „Ekoagros” heeft de Commissie geen bevredigend antwoord gegeven. Daarom moet de opname van „Ekoagros” voor Oekraïne in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 worden geschorst totdat afdoende informatie is verstrekt.

(17)

De Commissie heeft een verzoek van „IBD Certificações Ltda” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A, D en E uit te breiden met Rusland, en zijn erkenning voor productcategorie C voor Brazilië in te trekken.

(18)

De Commissie heeft een verzoek van „Letis SA” tot wijziging van zijn adres en zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie A uit te breiden met Oezbekistan, voor de productcategorieën A en D met Azerbeidzjan, Belarus, Egypte, Ivoorkust, Kirgizië, Marokko, Turkmenistan en de Verenigde Arabische Emiraten, voor de productcategorieën B en C met Costa Rica, en voor de productcategorieën A, B, C en D met Belize, Brazilië, Colombia, de Dominicaanse Republiek, Guatemala, Honduras, Panama en El Salvador.

(19)

De Commissie heeft een verzoek van „Oregon Tilth” ontvangen om zijn erkenning voor China in te trekken.

(20)

De Commissie heeft een verzoek van „Organic Control System” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A, D en E uit te breiden met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

(21)

De Commissie heeft een verzoek van „ORSER” ontvangen om zijn erkenning voor Nepal in te trekken.

(22)

„Soil Association Certification Limited” heeft de Commissie meegedeeld dat zijn adres is gewijzigd.

(23)

De bijlagen III en IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 moeten bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(24)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage III wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

2)

Bijlage IV wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 januari 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2) Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25).

(3) Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (PB L 250 van 18.9.2008, blz. 1).


BIJLAGE I

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de tekst met betrekking tot Australië wordt punt 4 vervangen door:

„4.

Bevoegde autoriteit: Department of Agriculture and Water Resources,

http://www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/organic-bio-dynamic”.

2)

In de tekst met betrekking tot Canada wordt punt 5 als volgt gewijzigd:

a)

de rijen betreffende de codenummers CA-ORG-011 en CA-ORG-021 worden vervangen door:

„CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://www.tilth.org

CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

http://www.tcocert.ca/contacts/”

b)

de rij betreffende codenummer CA-ORG-012 wordt geschrapt.

3)

In de tekst met betrekking tot India wordt punt 4 vervangen door:

„4.

Bevoegde autoriteit: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp”.

4)

In de tekst met betrekking tot Japan worden de rijen betreffende JP-BIO-019 en JP-BIO-33 geschrapt.

5)

In de tekst met betrekking tot Nieuw-Zeeland wordt punt 5 vervangen door:

„5.

Controleorganen:

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

https://www.asurequality.com

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand Limited

https://www.biogro.co.nz”

6)

In de tekst met betrekking tot de Republiek Korea wordt punt 5 als volgt gewijzigd:

a)

de rijen betreffende de codenummers KR-ORG-017 en KR-ORG-020 worden vervangen door:

„KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

http://www.jbf.kr

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

http://cafe.naver.com/greenorganic6279”

b)

de rij betreffende codenummer KR-ORG-018 wordt geschrapt.

7)

In de tekst met betrekking tot Zwitserland wordt in punt 5 de rij betreffende codenummer CH-BIO-004 vervangen door:

„CH-BIO-004

Ecocert IMOswiss AG

http://www.ecocert-imo.ch”


BIJLAGE II

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de tekst met betrekking tot „Agricert — Certificação de Produtos Alimentares lda” worden in punt 3 de volgende rijen ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„EG-BIO-172

Egypte

x

x

GN-BIO-172

Guinee

x

x

MZ-BIO-172

Mozambique

x

x

—”

(2)

In de tekst met betrekking tot „Albinspekt” worden in punt 3 de volgende rijen ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„AM-BIO-139

Armenië

x

x

x

BA-BIO-139

Bosnië en Herzegovina

x

x

x

IR-BIO-139

Iran

x

KZ-BIO-139

Kazachstan

x

MD-BIO-139

Moldavië

x

ME-BIO-139

Montenegro

x

x

x

MK-BIO-139

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

x

x

x

RS-BIO-139

Servië

x

x

x

TR-BIO-139

Turkije

x

UA-BIO-139

Oekraïne

x

—”

3)

In de tekst met betrekking tot „Bioagricert S.r.l” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rijen worden ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„KZ-BIO-132

Kazachstan

x

x

x

PH-BIO-132

Filipijnen

x

x

—”

b)

in de rij betreffende Frans-Polynesië wordt een kruisje toegevoegd in kolom B.

4)

In de tekst met betrekking tot „Bio.inspecta AG” worden in punt 3 de volgende rijen ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„DZ-BIO-161

Algerije

x

x

KH-BIO-161

Cambodja

x

x

TD-BIO-161

Tsjaad

x

x

TN-BIO-161

Tunesië

x

x

—”

5)

De tekst met betrekking tot „Bolicert Ltd” wordt geschrapt.

6)

In de tekst met betrekking tot „Ecocert SA” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rij wordt ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„LB-BIO-154

Libanon

x

x

—”

b)

in de rijen betreffende Haïti, Moldavië en Tanzania wordt een kruisje toegevoegd in kolom B;

c)

in de rijen betreffende Chili, China, Ecuador, Hongkong, Honduras, India, Japan, de Republiek Korea, Marokko, Monaco, Madagaskar, Mozambique, Peru, Thailand, Tunesië, Turkije en Vietnam wordt het kruisje in kolom C geschrapt;

d)

in de rij betreffende Sri Lanka wordt een kruisje toegevoegd in kolom E;

e)

in de rij betreffende Kenia wordt een kruisje toegevoegd in kolom F;

f)

de rijen betreffende Brunei en de Verenigde Staten worden geschrapt.

7)

In de tekst met betrekking tot „Ekoagros” wordt in punt 3 de rij betreffende Oekraïne geschrapt.

8)

In de tekst met betrekking tot „IBD Certificações Ltda” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rij wordt ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„RU-BIO-122

Rusland

x

x

x

—”

b)

in de rij betreffende Brazilië wordt het kruisje in kolom C geschrapt.

9)

De vermelding met betrekking tot „Letis SA” wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt 1 wordt vervangen door:

„1.

Adres: Urquiza 1285 planta alta, Rosario, Santa Fe, Argentinië”;

b)

in punt 3 worden de volgende rijen ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„AZ-BIO-135

Azerbeidzjan

x

x

BY-BIO-135

Belarus

x

x

BZ-BIO-135

Belize

x

x

x

x

BR-BIO-135

Brazilië

x

x

x

x

CI-BIO-135

Ivoorkust

x

x

CO-BIO-135

Colombia

x

x

x

x

CR-BIO-135

Costa Rica

x

x

DO-BIO-135

Dominicaanse Republiek

x

x

x

x

EG-BIO-135

Egypte

x

x

GT-BIO-135

Guatemala

x

x

x

x

HN-BIO-135

Honduras

x

x

x

x

KG-BIO-135

Kirgizië

x

x

MA-BIO-135

Marokko

x

x

PA-BIO-135

Panama

x

x

x

x

SV-BIO-135

El Salvador

x

x

x

x

TM-BIO-135

Turkmenistan

x

x

AE-BIO-135

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

VN-BIO-135

Oezbekistan

x

—”

10)

In de tekst met betrekking tot „Oregon Tilth” wordt in punt 3 de rij betreffende China geschrapt.

11)

In de tekst met betrekking tot „Organic Control System” wordt in punt 3 de volgende rij ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„MK-BIO-162

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

x

x

x

—”

12)

In de tekst met betrekking tot „ORSER” wordt de rij betreffende Nepal geschrapt.

13)

In de tekst met betrekking tot „Soil Association Certification Limited” wordt punt 1 vervangen door:

„1.

Adres: Spear House 51 Victoria Street, Bristol BS1 6AD, Verenigd Koninkrijk”.

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving