Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.448

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/146 VAN DE COMMISSIE

van 30 januari 2019

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/502 tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor melkkoeien

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1831/2003 is bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/502 van de Commissie (2) een vergunning verleend voor het preparaat van Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor melkkoeien.

(2)

De vergunninghouder, Micron Bio-Systems Ltd, heeft overeenkomstig artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 een aanvraag ingediend waarin wordt voorgesteld de naam van zijn vertegenwoordiger aan de vergunning toe te voegen.

(3)

De vergunninghouder heeft de nodige gegevens ingediend waaruit blijkt dat FeedVision BV met ingang van 30 maart 2019 als zijn vertegenwoordiger zal optreden voor het betrokken toevoegingsmiddel.

(4)

De voorgestelde wijziging van de vergunningvoorwaarden is louter administratief en maakt geen nieuwe beoordeling van het desbetreffende toevoegingsmiddel noodzakelijk. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid is in kennis gesteld van de aanvraag.

(5)

Ten einde toe te staan dat FeedVision BV als vertegenwoordiger van de vergunninghouder optreedt, moeten de voorwaarden van de desbetreffende vergunning worden gewijzigd. Daartoe moet de naam van de vertegenwoordiger worden toegevoegd aan de titel van en de bijlage bij die verordening. De naam van de vergunninghouder was verkeerd gespeld in de titel van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/502. In de titel van de uitvoeringsverordening moet de naam van de vergunninghouder derhalve worden vervangen door de juiste spelling ervan.

(6)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/502 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De bepalingen van deze verordening moeten van toepassing zijn vanaf de datum van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/502

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/502 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de titel worden de woorden „Micro Bio-System Ltd” vervangen door de woorden „Micron Bio-Systems Ltd, vertegenwoordigd door FeedVision BV”.

2)

In de tweede kolom van de bijlage worden de woorden „Micron Bio-Systems Ltd” vervangen door de woorden „Micron Bio-Systems Ltd, vertegenwoordigd door FeedVision BV”.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 30 maart 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 januari 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2) Uitvoeringsverordening (EU) 2015/502 van de Commissie van 24 maart 2015 tot verlening van een vergunning voor het preparaat Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor melkkoeien (vergunninghouder Micro Bio-System Ltd) (PB L 79 van 25.3.2015, blz. 57).


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving