Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.112

VERORDENING (EU) 2019/91 VAN DE COMMISSIE

van 18 januari 2019

tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor buprofezin, diflubenzuron, ethoxysulfuron, ioxynil, molinaat, picoxystrobin en tepraloxydim in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), artikel 18, lid 1, onder b), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor buprofezin en diflubenzuron zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor ethoxysulfuron zijn MRL's vastgesteld in bijlage II en deel B van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor ioxynil, molinaat, picoxystrobin en tepraloxydim zijn MRL's vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

De goedkeuring van de werkzame stof buprofezin was bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/360 van de Commissie (2) beperkt tot toepassing op niet-eetbare gewassen. De goedkeuring van de werkzame stof diflubenzuron was bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/855 van de Commissie (3) beperkt tot toepassing op niet-eetbare gewassen. Alle bestaande toelatingen voor de toepassing op eetbare gewassen van gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stoffen bevatten, zijn ingetrokken. Het is derhalve passend om de in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 voor deze stoffen vastgestelde bestaande MRL's te schrappen overeenkomstig artikel 17 juncto artikel 14, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(3)

De goedkeuring van de werkzame stof ethoxysulfuron is op 31 maart 2014 verstreken. De goedkeuring van de werkzame stof ioxynil is op 28 februari 2015 verstreken. De goedkeuring van de werkzame stof molinaat is op 31 juli 2014 verstreken. De goedkeuring van de werkzame stof picoxystrobin is bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1455 van de Commissie (4) niet verlengd. De goedkeuring van de werkzame stof tepraloxydim is op 31 mei 2015 verstreken. Alle bestaande toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stoffen bevatten, zijn ingetrokken. Het is derhalve passend om de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 voor deze stoffen vastgestelde bestaande MRL's te schrappen overeenkomstig artikel 17 juncto artikel 14, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(4)

Gezien de beperking van de goedkeuring van de werkzame stoffen buprofezin en diflubenzuron, het verstrijken van de goedkeuring van de werkzame stoffen ethoxysulfuron, ioxynil, molinaat en tepraloxydim en de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof picoxystrobin, moeten de MRL's voor deze stoffen overeenkomstig artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op de desbetreffende bepaalbaarheidsgrens (LOD). Voor ioxynil is het bovendien opportuun om de residudefinitie te wijzigen, omdat een minder complexe residudefinitie de handhaving door officiële controlelaboratoria vergemakkelijkt.

(5)

De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie geraadpleegd over de noodzaak bepaalde LOD's aan te passen. Die laboratoria kwamen tot de conclusie dat in verband met de technische ontwikkeling voor bepaalde producten lagere LOD's kunnen worden vastgesteld. Voor de werkzame stoffen waarvoor alle MRL's tot de desbetreffende bepaalbaarheidsgrens moeten worden verlaagd, moeten overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005 in de lijst van bijlage V standaardwaarden worden opgenomen.

(6)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL's geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(7)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

Deze verordening moet voorzien in een overgangsregeling voor producten die vóór de wijziging van de MRL's zijn vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden.

(9)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL's van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL's zullen voortvloeien.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Wat de werkzame stoffen ethoxysulfuron, ioxynil, molinaat en tepraloxydim in of op alle producten betreft, blijft Verordening (EG) nr. 396/2005 in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 13 augustus 2019 in de EU zijn geproduceerd of ingevoerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 13 augustus 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 januari 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) Uitvoeringsverordening (EU) 2017/360 van de Commissie van 28 februari 2017 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof buprofezine (PB L 54 van 1.3.2017, blz. 11).

(3) Uitvoeringsverordening (EU) 2017/855 van de Commissie van 18 mei 2017 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof diflubenzuron (PB L 128 van 19.5.2017, blz. 10).

(4) Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1455 van de Commissie van 10 augustus 2017 tot niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof picoxystrobin overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 208 van 11.8.2017, blz. 28).


BIJLAGE

De bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II worden de kolommen voor ethoxysulfuron, ioxynil, molinaat, picoxystrobin en tepraloxydim geschrapt.

2)

In bijlage III worden de kolommen voor buprofezin, diflubenzuron en ethoxysulfuron geschrapt.

3)

In bijlage V worden de volgende kolommen voor buprofezin, diflubenzuron, ethoxysulfuron, ioxynil, molinaat, picoxystrobin en tepraloxydim toegevoegd:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Buprofezin (F)

Diflubenzuron (F) (R)

Ethoxysulfuron

Ioxynil (som van ioxynil en zouten daarvan, uitgedrukt als ioxynil)

Molinaat

Picoxystrobin (F)

Tepraloxydim (som van tepraloxydim en de metabolieten daarvan die kunnen worden gehydrolyseerd tot het 3-(tetrahydropyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte ofwel tot het 3-hydroxy-(tetrahydropyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte, uitgedrukt als tepraloxydim)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0110000

Citrusvruchten

   

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

             

0110020

Sinaasappelen

             

0110030

Citroenen

             

0110040

Limoenen/lemmetjes

             

0110050

Mandarijnen

             

0110990

Overige (2)

             

0120000

Noten

   

0,02 (*1)

 

0,02 (*1)

   

0120010

Amandelen

             

0120020

Paranoten

             

0120030

Cashewnoten

             

0120040

Kastanjes

             

0120050

Kokosnoten

             

0120060

Hazelnoten

             

0120070

Macadamianoten

             

0120080

Pecannoten

             

0120090

Pijnboompitten

             

0120100

Pistaches

             

0120110

Walnoten

             

0120990

Overige (2)

             

0130000

Pitvruchten

   

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0130010

Appelen

             

0130020

Peren

             

0130030

Kweeperen

             

0130040

Mispels

             

0130050

Loquats/Japanse mispels

             

0130990

Overige (2)

             

0140000

Steenvruchten

   

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0140010

Abrikozen

             

0140020

Kersen (zoet)

             

0140030

Perziken

             

0140040

Pruimen

             

0140990

Overige (2)

             

0150000

Besvruchten en kleinfruit

   

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0151000

a)

druiven
             

0151010

Tafeldruiven

             

0151020

Wijndruiven

             

0152000

b)

aardbeien
             

0153000

c)

rubussoorten
             

0153010

Bramen/braambessen

             

0153020

Dauwbramen

             

0153030

Frambozen (geel en rood)

             

0153990

Overige (2)

             

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
             

0154010

Blauwe bessen

             

0154020

Veenbessen

             

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

             

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

             

0154050

Rozenbottels

             

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

             

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

             

0154080

Vlierbessen

             

0154990

Overige (2)

             

0160000

Diverse vruchten met

   

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0161000

a)

eetbare schil
             

0161010

Dadels

             

0161020

Vijgen

             

0161030

Tafelolijven

             

0161040

Kumquats

             

0161050

Carambola's

             

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

             

0161070

Jambolans/djamblangs

             

0161990

Overige (2)

             

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
             

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

             

0162020

Lychees

             

0162030

Passievruchten/maracuja's

             

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

             

0162050

Sterappelen

             

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

             

0162990

Overige (2)

             

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
             

0163010

Avocado's

             

0163020

Bananen

             

0163030

Mango's

             

0163040

Papaja's

             

0163050

Granaatappels

             

0163060

Cherimoya's

             

0163070

Guaves

             

0163080

Ananassen

             

0163090

Broodvruchten

             

0163100

Doerians

             

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

             

0163990

Overige (2)

             

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

           

0,1 (*1)

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0211000

a)

aardappelen
             

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
             

0212010

Cassave/maniok

             

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

             

0212030

Yams

             

0212040

Arrowroot/pijlwortel

             

0212990

Overige (2)

             

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
             

0213010

Rode bieten

             

0213020

Wortels

             

0213030

Knolselderij

             

0213040

Mierikswortels

             

0213050

Aardperen/topinamboers

             

0213060

Pastinaken

             

0213070

Wortelpeterselie

             

0213080

Radijzen

             

0213090

Schorseneren

             

0213100

Koolrapen

             

0213110

Rapen

             

0213990

Overige (2)

             

0220000

Bolgewassen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0220010

Knoflook

             

0220020

Uien

             

0220030

Sjalotten

             

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

             

0220990

Overige (2)

             

0230000

Vruchtgroenten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae
             

0231010

Tomaten

             

0231020

Paprika's

             

0231030

Aubergines

             

0231040

Okra's, okers

             

0231990

Overige (2)

             

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil
             

0232010

Komkommers

             

0232020

Augurken

             

0232030

Courgettes

             

0232990

Overige (2)

             

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil
             

0233010

Meloenen

             

0233020

Pompoenen

             

0233030

Watermeloenen

             

0233990

Overige (2)

             

0234000

d)

suikermais
             

0239000

e)

andere vruchtgroenten
             

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0241000

a)

bloemkoolachtigen
             

0241010

Broccoli

             

0241020

Bloemkolen

             

0241990

Overige (2)

             

0242000

b)

sluitkoolachtigen
             

0242010

Spruitjes

             

0242020

Sluitkolen

             

0242990

Overige (2)

             

0243000

c)

bladkoolachtigen
             

0243010

Chinese kool/petsai

             

0243020

Boerenkolen

             

0243990

Overige (2)

             

0244000

d)

koolrabi's
             

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

             

0251000

a)

slasoorten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251010

Veldsla

             

0251020

Sla

             

0251030

Andijvie

             

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

             

0251050

Winterkers

             

0251060

Raketsla/rucola

             

0251070

Rode amsoi

             

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

             

0251990

Overige (2)

             

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252010

Spinazie

             

0252020

Postelein

             

0252030

Snijbiet

             

0252990

Overige (2)

             

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0254000

d)

waterkers

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

0256010

Kervel

             

0256020

Bieslook

             

0256030

Bladselderij/snijselder

             

0256040

Peterselie

             

0256050

Salie

             

0256060

Rozemarijn

             

0256070

Tijm

             

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

             

0256090

Laurierblad

             

0256100

Dragon

             

0256990

Overige (2)

             

0260000

Peulgroenten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0260010

Bonen (met peul)

             

0260020

Bonen (zonder peul)

             

0260030

Erwten (met peul)

             

0260040

Erwten (zonder peul)

             

0260050

Linzen

             

0260990

Overige (2)

             

0270000

Stengelgroenten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0270010

Asperges

             

0270020

Kardoenen

             

0270030

Bleekselderij

             

0270040

Knolvenkel

             

0270050

Artisjokken

             

0270060

Preien

             

0270070

Rabarber

             

0270080

Bamboescheuten

             

0270090

Palmharten

             

0270990

Overige (2)

             

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0280010

Gekweekte paddenstoelen

             

0280020

Wilde paddenstoelen

             

0280990

Mossen en korstmossen

             

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0300010

Bonen

             

0300020

Linzen

             

0300030

Erwten

             

0300040

Lupinen/lupinebonen

             

0300990

Overige (2)

             

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0401000

Oliehoudende zaden

             

0401010

Lijnzaad

             

0401020

Pinda's/aardnoten

             

0401030

Papaverzaad/maanzaad

             

0401040

Sesamzaad

             

0401050

Zonnebloemzaad

             

0401060

Koolzaad

             

0401070

Sojabonen

             

0401080

Mosterdzaad

             

0401090

Katoenzaad

             

0401100

Pompoenzaad

             

0401110

Saffloerzaad

             

0401120

Bernagiezaad

             

0401130

Huttentutzaad

             

0401140

Hennepzaad

             

0401150

Wonderbonen

             

0401990

Overige (2)

             

0402000

Oliehoudende vruchten

             

0402010

Olijven voor oliewinning

             

0402020

Palmpitten

             

0402030

Palmvruchten

             

0402040

Kapok

             

0402990

Overige (2)

             

0500000

GRANEN

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0500010

Gerst

             

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

             

0500030

Mais

             

0500040

Gierst/pluimgierst

             

0500050

Haver

             

0500060

Rijst

             

0500070

Rogge

             

0500080

Sorghum

             

0500090

Tarwe

             

0500990

Overige (2)

             

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0610000

Thee

             

0620000

Koffiebonen

             

0630000

Kruidenthee van

             

0631000

a)

bloemen
             

0631010

Kamille

             

0631020

Hibiscus/roselle

             

0631030

Roos

             

0631040

Jasmijn

             

0631050

Lindebloesem

             

0631990

Overige (2)

             

0632000

b)

bladeren en kruiden
             

0632010

Aardbei

             

0632020

Rooibos

             

0632030

Maté

             

0632990

Overige (2)

             

0633000

c)

wortels
             

0633010

Valeriaan

             

0633020

Ginseng

             

0633990

Overige (2)

             

0639000

d)

alle andere delen van de plant
             

0640000

Cacaobonen

             

0650000

Carob/johannesbrood

             

0700000

HOP

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0800000

SPECERIJEN

             

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0810010

Anijs

             

0810020

Zwarte komijn

             

0810030

Selderij

             

0810040

Koriander

             

0810050

Komijn

             

0810060

Dille

             

0810070

Venkel

             

0810080

Fenegriek

             

0810090

Nootmuskaat

             

0810990

Overige (2)

             

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0820010

Piment

             

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

             

0820030

Karwij

             

0820040

Kardemom

             

0820050

Jeneverbes

             

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

             

0820070

Vanille

             

0820080

Tamarinde

             

0820990

Overige (2)

             

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0830010

Kaneel

             

0830990

Overige (2)

             

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

             

0840010

Zoethout

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0840020

Gember (10)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0840040

Mierikswortel (11)

             

0840990

Overige (2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0850010

Kruidnagels

             

0850020

Kappertjes

             

0850990

Overige (2)

             

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0860010

Saffraan

             

0860990

Overige (2)

             

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0870010

Foelie

             

0870990

Overige (2)

             

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0900010

Suikerbiet

             

0900020

Suikerriet

             

0900030

Wortelcichorei

             

0900990

Overige (2)

             

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

             

1010000

Producten afkomstig van

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1011000

a)

varkens
             

1011010

Spier

             

1011020

Vet

             

1011030

Lever

             

1011040

Nier

             

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

             

1011990

Overige (2)

             

1012000

b)

runderen
             

1012010

Spier

             

1012020

Vet

             

1012030

Lever

             

1012040

Nier

             

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

             

1012990

Overige (2)

             

1013000

c)

schapen
             

1013010

Spier

             

1013020

Vet

             

1013030

Lever

             

1013040

Nier

             

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

             

1013990

Overige (2)

             

1014000

d)

geiten
             

1014010

Spier

             

1014020

Vet

             

1014030

Lever

             

1014040

Nier

             

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

             

1014990

Overige (2)

             

1015000

e)

paardachtigen
             

1015010

Spier

             

1015020

Vet

             

1015030

Lever

             

1015040

Nier

             

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

             

1015990

Overige (2)

             

1016000

f)

pluimvee
             

1016010

Spier

             

1016020

Vet

             

1016030

Lever

             

1016040

Nier

             

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

             

1016990

Overige (2)

             

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
             

1017010

Spier

             

1017020

Vet

             

1017030

Lever

             

1017040

Nier

             

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

             

1017990

Overige (2)

             

1020000

Melk

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01

0,02 (*1)

1020010

Runderen

             

1020020

Schapen

             

1020030

Geiten

             

1020040

Paarden

             

1020990

Overige (2)

             

1030000

Vogeleieren

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1030010

Kippen

             

1030020

Eenden

             

1030030

Ganzen

             

1030040

Kwartels

             

1030990

Overige (2)

             

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

             

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

             

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

             

(F)

=

vetoplosbaar

Diflubenzuron (F) (R)

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

diflubenzuron — code 1000000 : som van diflubenzuron en 4-chloorfenylureum, uitgedrukt als diflubenzuron”


(*1) Bepaalbaarheidsgrens

(1) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving