Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.111

VERORDENING (EU) 2019/90 VAN DE COMMISSIE

van 18 januari 2019

tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bromuconazool, carboxin, fenbutatin-oxide, fenpyrazamine en pyridaben in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), artikel 18, lid 1, onder b), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor bromuconazool, carboxin, fenpyrazamine en pyridaben zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage III, deel A, bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor fenbutatin-oxide zijn MRL's vastgesteld in bijlage II en bijlage III, deel B, bij die verordening.

(2)

Voor bromuconazool heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de herziening van de bestaande MRL's uitgebracht (2). Zij heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL's voor rogge, tarwe, runderen (spier, vet, lever, nier), schapen (spier, vet, lever, nier), geiten (spier, vet, lever, nier), paardachtigen (spier, vet, lever, nier), pluimvee (spier, vet, lever), melk (runderen, schapen, geiten, paarden) en vogeleieren bepaalde informatie niet beschikbaar was en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Die MRL's worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(3)

Voor carboxin heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de herbeoordeling van de bestaande MRL's uitgebracht (3). Zij heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen en geconcludeerd dat voor de MRL's voor alle producten bepaalde informatie niet beschikbaar was en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. Omdat niet kan worden uitgesloten dat er een risico bestaat voor de consumenten, heeft de EFSA aanbevolen om de MRL's voor plantaardige en dierlijke producten tot de desbetreffende bepaalbaarheidsgrens (LOD) te verlagen. Die MRL's worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(4)

Voor fenbutatin-oxide heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de herbeoordeling van de bestaande MRL's uitgebracht (4). Uitvoeringsverordening (EU) nr. 486/2014 van de Commissie (5) voorziet in de intrekking van de goedkeuring van fenbutatin-oxide omdat de bij Richtlijn 2011/30/EU van de Commissie (6) vereiste verdere bevestigende informatie voor deze werkzame stof niet is ingediend. Alle bestaande toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die fenbutatin-oxide bevatten, zijn ingetrokken. Overeenkomstig artikel 17 juncto artikel 14, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 396/2005 moeten de voor fenbutatin-oxide in bijlage II en bijlage III, deel B, bij die verordening vastgestelde MRL's daarom worden geschrapt. De EFSA heeft niet aanbevolen de bestaande Codex-grenswaarden (CXL's) te handhaven aangezien geen toxicologische gegevens voor de werkzame stof en zijn metaboliet, dihydroxy-fenbutatin-oxide werden verstrekt en het risico voor de consument niet kon worden beoordeeld. De EFSA heeft aanbevolen de MRL's voor plantaardige en dierlijke producten tot de relevante LOD's te verlagen. Deze standaardwaarden moeten worden vastgesteld in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van die verordening.

(5)

Voor fenpyrazamine heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de herbeoordeling van de bestaande MRL's uitgebracht (7). Wat abrikozen, kersen, pruimen, tafeldruiven, wijndruiven, aardbeien, bramen/braambessen, dauwbramen, frambozen (geel en rood), blauwe bessen, tomaten, paprika's, aubergines, komkommers, augurken en courgettes betreft, heeft de EFSA aanbevolen om de bestaande MRL's te behouden en zij heeft aanbevolen het MRL voor perziken te verhogen. De EFSA heeft geconcludeerd dat voor het MRL voor amandelen enkele gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. Dit MRL wordt later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(6)

Wat pyridaben betreft, heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (8). Zij heeft aanbevolen de MRL's voor grapefruits/pompelmoezen, sinaasappelen, citroenen, limoenen/lemmetjes, mandarijnen en aardbeien te verlagen en de bestaande MRL's voor komkommers, augurken en courgettes te behouden. Zij heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL's voor appelen, peren, kweeperen, mispels, loquats/Japanse mispels, abrikozen, perziken, tomaten, aubergines, bonen (met peul), runderen (spier, vet, lever, nier), schapen (spier, vet, lever, nier), geiten (spier, vet, lever, nier), paardachtigen (spier, vet, lever, nier), en melk (runderen, schapen, geiten, paarden) bepaalde informatie niet beschikbaar was en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico is voor de consumenten, moeten de MRL's voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het door de EFSA vastgestelde gehalte. Die MRL's worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt. De EFSA heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL's voor pruimen, tafeldruiven, wijndruiven, aalbessen (rood, wit en zwart), kruisbessen (geel, groen en rood) en paprika's, geen informatie beschikbaar was en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. De MRL's voor deze producten moeten worden vastgesteld op de specifieke LOD.

(7)

Met betrekking tot producten waarop het gebruik van het betrokken gewasbeschermingsmiddel niet is toegelaten en waarvoor geen invoertoleranties of CXL's bestaan, moeten de MRL's worden vastgesteld op de specifieke LOD of moet het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005 van toepassing zijn.

(8)

De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie voor bestrijdingsmiddelenresiduen geraadpleegd over de noodzaak om bepaalde bepaalbaarheidsgrenzen aan te passen. Die laboratoria kwamen tot de conclusie dat in verband met de technische ontwikkeling voor bepaalde producten specifieke bepaalbaarheidsgrenzen voor een aantal stoffen moeten worden vastgesteld.

(9)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(10)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL's geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(11)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(12)

Deze verordening moet voorzien in een overgangsregeling voor producten die vóór de wijziging van de MRL's werden vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden.

(13)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL's van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL's zullen voortvloeien.

(14)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 396/2005 blijft in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 13 augustus 2019 in de Unie zijn geproduceerd of ingevoerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 13 augustus 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 januari 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for bromuconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(9):4986.

(3) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for carboxin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(10):5019.

(4) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenbutatin oxide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(12):5091.

(5) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 486/2014 van de Commissie van 12 mei 2014 tot intrekking van de goedkeuring van de werkzame stof fenbutatinoxide, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 138 van 13.5.2014, blz. 70).

(6) Richtlijn 2011/30/EU van de Commissie van 7 maart 2011 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad om fenbutatinoxide als werkzame stof op te nemen en tot wijziging van Beschikking 2008/934/EG van de Commissie (PB L 61 van 8.3.2011, blz. 14).

(7) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenpyrazamine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(12):5072, Modification of the existing maximum residue levels for fenpyrazamine in lettuces, salad plants, spinaches and similar leaves. EFSA Journal 2018;16(4):5231.

(8) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for pyridaben according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(11):5054.


BIJLAGE

De bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de volgende kolommen voor bromuconazool, carboxin, fenpyrazamine en pyridaben worden toegevoegd:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Bromuconazool (som van de diastereomeren) (F)

Carboxin (carboxin met zijn metabolieten carboxin-sulfoxide en oxycarboxin (carboxin-sulfon), uitgedrukt als carboxin)

Fenpyrazamine (F)

Pyridaben (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

0,01 (*1)

     

0110000

Citrusvruchten

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

       

0110020

Sinaasappelen

       

0110030

Citroenen

       

0110040

Limoenen/lemmetjes

       

0110050

Mandarijnen

       

0110990

Overige (2)

       

0120000

Noten

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0120010

Amandelen

   

(+)

 

0120020

Paranoten

       

0120030

Cashewnoten

       

0120040

Kastanjes

       

0120050

Kokosnoten

       

0120060

Hazelnoten

       

0120070

Macadamianoten

       

0120080

Pecannoten

       

0120090

Pijnboompitten

       

0120100

Pistaches

       

0120110

Walnoten

       

0120990

Overige (2)

       

0130000

Pitvruchten

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,9

0130010

Appelen

     

(+)

0130020

Peren

     

(+)

0130030

Kweeperen

     

(+)

0130040

Mispels

     

(+)

0130050

Loquats/Japanse mispels

     

(+)

0130990

Overige (2)

       

0140000

Steenvruchten

 

0,03 (*1)

   

0140010

Abrikozen

   

5

0,3 (+)

0140020

Kersen (zoet)

   

4

0,01 (*1)

0140030

Perziken

   

5

0,3 (+)

0140040

Pruimen

   

3

0,01 (*1)

0140990

Overige (2)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

0,03 (*1)

   

0151000

a)

druiven
   

3

0,01 (*1)

0151010

Tafeldruiven

       

0151020

Wijndruiven

       

0152000

b)

aardbeien
   

3

0,9

0153000

c)

rubussoorten
   

5

0,01 (*1)

0153010

Bramen/braambessen

       

0153020

Dauwbramen

       

0153030

Frambozen (geel en rood)

       

0153990

Overige (2)

       

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
     

0,01 (*1)

0154010

Blauwe bessen

   

4

 

0154020

Veenbessen

   

0,01 (*1)

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

   

0,01 (*1)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

   

0,01 (*1)

 

0154050

Rozenbottels

   

0,01 (*1)

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

   

0,01 (*1)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

   

0,01 (*1)

 

0154080

Vlierbessen

   

0,01 (*1)

 

0154990

Overige (2)

   

0,01 (*1)

 

0160000

Diverse vruchten met

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161000

a)

eetbare schil
       

0161010

Dadels

 

0,03 (*1)

   

0161020

Vijgen

 

0,03 (*1)

   

0161030

Tafelolijven

 

0,05 (*1)

   

0161040

Kumquats

 

0,03 (*1)

   

0161050

Carambola's

 

0,03 (*1)

   

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

0,03 (*1)

   

0161070

Jambolans/djamblangs

 

0,03 (*1)

   

0161990

Overige (2)

 

0,03 (*1)

   

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
 

0,03 (*1)

   

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

       

0162020

Lychees

       

0162030

Passievruchten/maracuja's

       

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

       

0162050

Sterappelen

       

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

       

0162990

Overige (2)

       

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
       

0163010

Avocado's

 

0,05 (*1)

   

0163020

Bananen

 

0,03 (*1)

   

0163030

Mango's

 

0,03 (*1)

   

0163040

Papaja's

 

0,03 (*1)

   

0163050

Granaatappels

 

0,03 (*1)

   

0163060

Cherimoya's

 

0,03 (*1)

   

0163070

Guaves

 

0,03 (*1)

   

0163080

Ananassen

 

0,03 (*1)

   

0163090

Broodvruchten

 

0,03 (*1)

   

0163100

Doerians

 

0,03 (*1)

   

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

0,03 (*1)

   

0163990

Overige (2)

 

0,03 (*1)

   

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

       

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0211000

a)

aardappelen
       

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
       

0212010

Cassave/maniok

       

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

       

0212030

Yams

       

0212040

Arrowroot/pijlwortel

       

0212990

Overige (2)

       

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
       

0213010

Rode bieten

       

0213020

Wortels

       

0213030

Knolselderij

       

0213040

Mierikswortels

       

0213050

Aardperen/topinamboers

       

0213060

Pastinaken

       

0213070

Wortelpeterselie

       

0213080

Radijzen

       

0213090

Schorseneren

       

0213100

Koolrapen

       

0213110

Rapen

       

0213990

Overige (2)

       

0220000

Bolgewassen

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220010

Knoflook

       

0220020

Uien

       

0220030

Sjalotten

       

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

       

0220990

Overige (2)

       

0230000

Vruchtgroenten

0,01 (*1)

0,03 (*1)

   

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae
       

0231010

Tomaten

   

3

0,05 (*1) (+)

0231020

Paprika's

   

3

0,01 (*1)

0231030

Aubergines

   

3

0,05 (*1) (+)

0231040

Okra's, okers

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Overige (2)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil
   

0,7

0,15

0232010

Komkommers

       

0232020

Augurken

       

0232030

Courgettes

       

0232990

Overige (2)

       

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil
   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0233010

Meloenen

       

0233020

Pompoenen

       

0233030

Watermeloenen

       

0233990

Overige (2)

       

0234000

d)

suikermais
   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

andere vruchtgroenten
   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0241000

a)

bloemkoolachtigen
       

0241010

Broccoli

       

0241020

Bloemkolen

       

0241990

Overige (2)

       

0242000

b)

sluitkoolachtigen
       

0242010

Spruitjes

       

0242020

Sluitkolen

       

0242990

Overige (2)

       

0243000

c)

bladkoolachtigen
       

0243010

Chinese kool/petsai

       

0243020

Boerenkolen

       

0243990

Overige (2)

       

0244000

d)

koolrabi's
       

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

       

0251000

a)

slasoorten

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0251010

Veldsla

   

8

 

0251020

Sla

   

8

 

0251030

Andijvie

   

4

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

   

8

 

0251050

Winterkers

   

8

 

0251060

Raketsla/rucola

   

8

 

0251070

Rode amsoi

   

8

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

   

0,01 (*1)

 

0251990

Overige (2)

   

0,01 (*1)

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*1)

0,03 (*1)

8

0,01 (*1)

0252010

Spinazie

       

0252020

Postelein

       

0252030

Snijbiet

       

0252990

Overige (2)

       

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,02 (*1)

0,06 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0256010

Kervel

       

0256020

Bieslook

       

0256030

Bladselderij/snijselder

       

0256040

Peterselie

       

0256050

Salie

       

0256060

Rozemarijn

       

0256070

Tijm

       

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

       

0256090

Laurierblad

       

0256100

Dragon

       

0256990

Overige (2)

       

0260000

Peulgroenten

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0260010

Bonen (met peul)

     

0,2 (+)

0260020

Bonen (zonder peul)

     

0,01 (*1)

0260030

Erwten (met peul)

     

0,01 (*1)

0260040

Erwten (zonder peul)

     

0,01 (*1)

0260050

Linzen

     

0,01 (*1)

0260990

Overige (2)

     

0,01 (*1)

0270000

Stengelgroenten

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270010

Asperges

       

0270020

Kardoenen

       

0270030

Bleekselderij

       

0270040

Knolvenkel

       

0270050

Artisjokken

       

0270060

Preien

       

0270070

Rabarber

       

0270080

Bamboescheuten

       

0270090

Palmharten

       

0270990

Overige (2)

       

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

       

0280020

Wilde paddenstoelen

       

0280990

Mossen en korstmossen

       

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300010

Bonen

       

0300020

Linzen

       

0300030

Erwten

       

0300040

Lupinen/lupinebonen

       

0300990

Overige (2)

       

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0401000

Oliehoudende zaden

       

0401010

Lijnzaad

       

0401020

Pinda's/aardnoten

       

0401030

Papaverzaad/maanzaad

       

0401040

Sesamzaad

       

0401050

Zonnebloemzaad

       

0401060

Koolzaad

       

0401070

Sojabonen

       

0401080

Mosterdzaad

       

0401090

Katoenzaad

       

0401100

Pompoenzaad

       

0401110

Saffloerzaad

       

0401120

Bernagiezaad

       

0401130

Huttentutzaad

       

0401140

Hennepzaad

       

0401150

Wonderbonen

       

0401990

Overige (2)

       

0402000

Oliehoudende vruchten

       

0402010

Olijven voor oliewinning

       

0402020

Palmpitten

       

0402030

Palmvruchten

       

0402040

Kapok

       

0402990

Overige (2)

       

0500000

GRANEN

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500010

Gerst

0,01 (*1)

     

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,01 (*1)

     

0500030

Mais

0,01 (*1)

     

0500040

Gierst/pluimgierst

0,01 (*1)

     

0500050

Haver

0,01 (*1)

     

0500060

Rijst

0,01 (*1)

     

0500070

Rogge

0,03 (+)

     

0500080

Sorghum

0,01 (*1)

     

0500090

Tarwe

0,2 (+)

     

0500990

Overige (2)

0,01 (*1)

     

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0610000

Thee

       

0620000

Koffiebonen

       

0630000

Kruidenthee van

       

0631000

a)

bloemen
       

0631010

Kamille

       

0631020

Hibiscus/roselle

       

0631030

Roos

       

0631040

Jasmijn

       

0631050

Lindebloesem

       

0631990

Overige (2)

       

0632000

b)

bladeren en kruiden
       

0632010

Aardbei

       

0632020

Rooibos

       

0632030

Maté

       

0632990

Overige (2)

       

0633000

c)

wortels
       

0633010

Valeriaan

       

0633020

Ginseng

       

0633990

Overige (2)

       

0639000

d)

alle andere delen van de plant
       

0640000

Cacaobonen

       

0650000

Carob/johannesbrood

       

0700000

HOP

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0800000

SPECERIJEN

       

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anijs

       

0810020

Zwarte komijn

       

0810030

Selderij

       

0810040

Koriander

       

0810050

Komijn

       

0810060

Dille

       

0810070

Venkel

       

0810080

Fenegriek

       

0810090

Nootmuskaat

       

0810990

Overige (2)

       

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Piment

       

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

       

0820030

Karwij

       

0820040

Kardemom

       

0820050

Jeneverbes

       

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

       

0820070

Vanille

       

0820080

Tamarinde

       

0820990

Overige (2)

       

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kaneel

       

0830990

Overige (2)

       

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

       

0840010

Zoethout

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Gember (10)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Mierikswortel (11)

       

0840990

Overige (2)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Kruidnagels

       

0850020

Kappertjes

       

0850990

Overige (2)

       

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Saffraan

       

0860990

Overige (2)

       

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Foelie

       

0870990

Overige (2)

       

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0900010

Suikerbiet

       

0900020

Suikerriet

       

0900030

Wortelcichorei

       

0900990

Overige (2)

       

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

       

1010000

Producten afkomstig van

0,02 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1011000

a)

varkens
       

1011010

Spier

       

1011020

Vet

       

1011030

Lever

       

1011040

Nier

       

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

       

1011990

Overige (2)

       

1012000

b)

runderen
       

1012010

Spier

(+)

   

(+)

1012020

Vet

(+)

   

(+)

1012030

Lever

(+)

   

(+)

1012040

Nier

(+)

   

(+)

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

       

1012990

Overige (2)

       

1013000

c)

schapen
       

1013010

Spier

(+)

   

(+)

1013020

Vet

(+)

   

(+)

1013030

Lever

(+)

   

(+)

1013040

Nier

(+)

   

(+)

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

       

1013990

Overige (2)

       

1014000

d)

geiten
       

1014010

Spier

(+)

   

(+)

1014020

Vet

(+)

   

(+)

1014030

Lever

(+)

   

(+)

1014040

Nier

(+)

   

(+)

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

       

1014990

Overige (2)

       

1015000

e)

paardachtigen
       

1015010

Spier

(+)

   

(+)

1015020

Vet

(+)

   

(+)

1015030

Lever

(+)

   

(+)

1015040

Nier

(+)

   

(+)

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

       

1015990

Overige (2)

       

1016000

f)

pluimvee
       

1016010

Spier

(+)

     

1016020

Vet

(+)

     

1016030

Lever

(+)

     

1016040

Nier

       

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

       

1016990

Overige (2)

       

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
       

1017010

Spier

       

1017020

Vet

       

1017030

Lever

       

1017040

Nier

       

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

       

1017990

Overige (2)

       

1020000

Melk

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1020010

Runderen

(+)

   

(+)

1020020

Schapen

(+)

   

(+)

1020030

Geiten

(+)

   

(+)

1020040

Paarden

(+)

   

(+)

1020990

Overige (2)

       

1030000

Vogeleieren

0,02 (*1) (+)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1030010

Kippen

       

1030020

Eenden

       

1030030

Ganzen

       

1030040

Kwartels

       

1030990

Overige (2)

       

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,02 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,02 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,02 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

       

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

       

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

       

(F)

=

vetoplosbaar

Bromuconazool (som van de diastereomeren) (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven, het metabolisme in wisselgewassen, veldonderzoek naar wisselgewassen en het metabolisme bij vee, met inbegrip van de bijbehorende gegevens betreffende de metabolieten van triazoolderivaten (TDM's), ontbreken. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500070

Rogge

0500090

Tarwe

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot het metabolisme bij vee, met inbegrip van de bijbehorende gegevens betreffende de metabolieten van triazoolderivaten (TDM's), en de vervoederingsstudies, ontbreken. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012010

Spier

1012020

Vet

1012030

Lever

1012040

Nier

1013010

Spier

1013020

Vet

1013030

Lever

1013040

Nier

1014010

Spier

1014020

Vet

1014030

Lever

1014040

Nier

1015010

Spier

1015020

Vet

1015030

Lever

1015040

Nier

1016010

Spier

1016020

Vet

1016030

Lever

1020010

Runderen

1020020

Schapen

1020030

Geiten

1020040

Paarden

1030000

Vogeleieren

1030010

Kippen

1030020

Eenden

1030030

Ganzen

1030040

Kwartels

1030990

Overige (2)

Fenpyrazamine (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0120010

Amandelen

Pyridaben (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0130010

Appelen

0130020

Peren

0130030

Kweeperen

0130040

Mispels

0130050

Loquats/Japanse mispels

0140010

Abrikozen

0140030

Perziken

0231010

Tomaten

0231030

Aubergines

0260010

Bonen (met peul)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag, vervoederingsstudies en de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012010

Spier

1012020

Vet

1012030

Lever

1012040

Nier

1013010

Spier

1013020

Vet

1013030

Lever

1013040

Nier

1014010

Spier

1014020

Vet

1014030

Lever

1014040

Nier

1015010

Spier

1015020

Vet

1015030

Lever

1015040

Nier

1020010

Runderen

1020020

Schapen

1020030

Geiten

1020040

Paarden”

b)

de kolom voor fenbutatinoxide wordt geschrapt.

2)

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

a)

in deel A worden de kolommen voor bromuconazool, carboxin, fenpyrazamine en pyridaben geschrapt;

b)

in deel B wordt de kolom voor fenbutatinoxide geschrapt.

3)

In bijlage V wordt de volgende kolom voor fenbutatin-oxide toegevoegd:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (2)

Fenbutatin-oxide (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

0110000

Citrusvruchten

0,01 (*2)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

0110020

Sinaasappelen

 

0110030

Citroenen

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

0110050

Mandarijnen

 

0110990

Overige (2)

 

0120000

Noten

0,02 (*2)

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten

 

0120070

Macadamianoten

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige (2)

 

0130000

Pitvruchten

0,01 (*2)

0130010

Appelen

 

0130020

Peren

 

0130030

Kweeperen

 

0130040

Mispels

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

0130990

Overige (2)

 

0140000

Steenvruchten

0,01 (*2)

0140010

Abrikozen

 

0140020

Kersen (zoet)

 

0140030

Perziken

 

0140040

Pruimen

 

0140990

Overige (2)

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

0,01 (*2)

0151000

a)

druiven
 

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

aardbeien
 

0153000

c)

rubussoorten
 

0153010

Bramen/braambessen

 

0153020

Dauwbramen

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

0153990

Overige (2)

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
 

0154010

Blauwe bessen

 

0154020

Veenbessen

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

0154050

Rozenbottels

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0154080

Vlierbessen

 

0154990

Overige (2)

 

0160000

Diverse vruchten met

 

0161000

a)

eetbare schil
 

0161010

Dadels

0,01 (*2)

0161020

Vijgen

0,01 (*2)

0161030

Tafelolijven

0,02 (*2)

0161040

Kumquats

0,01 (*2)

0161050

Carambola's

0,01 (*2)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

0,01 (*2)

0161070

Jambolans/djamblangs

0,01 (*2)

0161990

Overige (2)

0,01 (*2)

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,01 (*2)

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

0162020

Lychees

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

0162050

Sterappelen

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

0162990

Overige (2)

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
 

0163010

Avocado's

0,02 (*2)

0163020

Bananen

0,01 (*2)

0163030

Mango's

0,01 (*2)

0163040

Papaja's

0,01 (*2)

0163050

Granaatappels

0,01 (*2)

0163060

Cherimoya's

0,01 (*2)

0163070

Guaves

0,01 (*2)

0163080

Ananassen

0,01 (*2)

0163090

Broodvruchten

0,01 (*2)

0163100

Doerians

0,01 (*2)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,01 (*2)

0163990

Overige (2)

0,01 (*2)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01 (*2)

0211000

a)

aardappelen
 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
 

0212010

Cassave/maniok

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

0212990

Overige (2)

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
 

0213010

Rode bieten

 

0213020

Wortels

 

0213030

Knolselderij

 

0213040

Mierikswortels

 

0213050

Aardperen/topinamboers

 

0213060

Pastinaken

 

0213070

Wortelpeterselie

 

0213080

Radijzen

 

0213090

Schorseneren

 

0213100

Koolrapen

 

0213110

Rapen

 

0213990

Overige (2)

 

0220000

Bolgewassen

0,01 (*2)

0220010

Knoflook

 

0220020

Uien

 

0220030

Sjalotten

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

0220990

Overige (2)

 

0230000

Vruchtgroenten

0,01 (*2)

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae
 

0231010

Tomaten

 

0231020

Paprika's

 

0231030

Aubergines

 

0231040

Okra's, okers

 

0231990

Overige (2)

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil
 

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Overige (2)

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil
 

0233010

Meloenen

 

0233020

Pompoenen

 

0233030

Watermeloenen

 

0233990

Overige (2)

 

0234000

d)

suikermais
 

0239000

e)

andere vruchtgroenten
 

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01 (*2)

0241000

a)

bloemkoolachtigen
 

0241010

Broccoli

 

0241020

Bloemkolen

 

0241990

Overige (2)

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen
 

0242010

Spruitjes

 

0242020

Sluitkolen

 

0242990

Overige (2)

 

0243000

c)

bladkoolachtigen
 

0243010

Chinese kool/petsai

 

0243020

Boerenkolen

 

0243990

Overige (2)

 

0244000

d)

koolrabi's
 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

0251000

a)

slasoorten

0,01 (*2)

0251010

Veldsla

 

0251020

Sla

 

0251030

Andijvie

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

0251050

Winterkers

 

0251060

Raketsla/rucola

 

0251070

Rode amsoi

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

0251990

Overige (2)

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*2)

0252010

Spinazie

 

0252020

Postelein

 

0252030

Snijbiet

 

0252990

Overige (2)

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*2)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*2)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*2)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,02 (*2)

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

0256040

Peterselie

 

0256050

Salie

 

0256060

Rozemarijn

 

0256070

Tijm

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

0256090

Laurierblad

 

0256100

Dragon

 

0256990

Overige (2)

 

0260000

Peulgroenten

0,01 (*2)

0260010

Bonen (met peul)

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0260030

Erwten (met peul)

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0260050

Linzen

 

0260990

Overige (2)

 

0270000

Stengelgroenten

0,01 (*2)

0270010

Asperges

 

0270020

Kardoenen

 

0270030

Bleekselderij

 

0270040

Knolvenkel

 

0270050

Artisjokken

 

0270060

Preien

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bamboescheuten

 

0270090

Palmharten

 

0270990

Overige (2)

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*2)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*2)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*2)

0300010

Bonen

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

0300990

Overige (2)

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,02 (*2)

0401000

Oliehoudende zaden

 

0401010

Lijnzaad

 

0401020

Pinda's/aardnoten

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0401040

Sesamzaad

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

0401060

Koolzaad

 

0401070

Sojabonen

 

0401080

Mosterdzaad

 

0401090

Katoenzaad

 

0401100

Pompoenzaad

 

0401110

Saffloerzaad

 

0401120

Bernagiezaad

 

0401130

Huttentutzaad

 

0401140

Hennepzaad

 

0401150

Wonderbonen

 

0401990

Overige (2)

 

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0402020

Palmpitten

 

0402030

Palmvruchten

 

0402040

Kapok

 

0402990

Overige (2)

 

0500000

GRANEN

0,01 (*2)

0500010

Gerst

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

0500030

Mais

 

0500040

Gierst/pluimgierst

 

0500050

Haver

 

0500060

Rijst

 

0500070

Rogge

 

0500080

Sorghum

 

0500090

Tarwe

 

0500990

Overige (2)

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05 (*2)

0610000

Thee

 

0620000

Koffiebonen

 

0630000

Kruidenthee van

 

0631000

a)

bloemen
 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

0631030

Roos

 

0631040

Jasmijn

 

0631050

Lindebloesem

 

0631990

Overige (2)

 

0632000

b)

bladeren en kruiden
 

0632010

Aardbei

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Overige (2)

 

0633000

c)

wortels
 

0633010

Valeriaan

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Overige (2)

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant
 

0640000

Cacaobonen

 

0650000

Carob/johannesbrood

 

0700000

HOP

0,05 (*2)

0800000

SPECERIJEN

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*2)

0810010

Anijs

 

0810020

Zwarte komijn

 

0810030

Selderij

 

0810040

Koriander

 

0810050

Komijn

 

0810060

Dille

 

0810070

Venkel

 

0810080

Fenegriek

 

0810090

Nootmuskaat

 

0810990

Overige (2)

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*2)

0820010

Piment

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

0820030

Karwij

 

0820040

Kardemom

 

0820050

Jeneverbes

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Overige (2)

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*2)

0830010

Kaneel

 

0830990

Overige (2)

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

0,05 (*2)

0840020

Gember (10)

0,05 (*2)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*2)

0840040

Mierikswortel (11)

 

0840990

Overige (2)

0,05 (*2)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*2)

0850010

Kruidnagels

 

0850020

Kappertjes

 

0850990

Overige (2)

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*2)

0860010

Saffraan

 

0860990

Overige (2)

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*2)

0870010

Foelie

 

0870990

Overige (2)

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*2)

0900010

Suikerbiet

 

0900020

Suikerriet

 

0900030

Wortelcichorei

 

0900990

Overige (2)

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

 

1010000

Producten afkomstig van

0,02 (*2)

1011000

a)

varkens
 

1011010

Spier

 

1011020

Vet

 

1011030

Lever

 

1011040

Nier

 

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1011990

Overige (2)

 

1012000

b)

runderen
 

1012010

Spier

 

1012020

Vet

 

1012030

Lever

 

1012040

Nier

 

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1012990

Overige (2)

 

1013000

c)

schapen
 

1013010

Spier

 

1013020

Vet

 

1013030

Lever

 

1013040

Nier

 

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1013990

Overige (2)

 

1014000

d)

geiten
 

1014010

Spier

 

1014020

Vet

 

1014030

Lever

 

1014040

Nier

 

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1014990

Overige (2)

 

1015000

e)

paardachtigen
 

1015010

Spier

 

1015020

Vet

 

1015030

Lever

 

1015040

Nier

 

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1015990

Overige (2)

 

1016000

f)

pluimvee
 

1016010

Spier

 

1016020

Vet

 

1016030

Lever

 

1016040

Nier

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1016990

Overige (2)

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
 

1017010

Spier

 

1017020

Vet

 

1017030

Lever

 

1017040

Nier

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1017990

Overige (2)

 

1020000

Melk

0,02 (*2)

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige (2)

 

1030000

Vogeleieren

0,02 (*2)

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 

1030030

Ganzen

 

1030040

Kwartels

 

1030990

Overige (2)

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05 (*2)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,02 (*2)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,02 (*2)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,02 (*2)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

 

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

 

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

 

(F)

=

vetoplosbaar”


(*1) Bepaalbaarheidsgrens

(1) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(*2) Bepaalbaarheidsgrens

(2) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving